Anda di halaman 1dari 3

8/16/13

=TETINGKAP WANIE=: Faktor yang mendorong tingkah laku bermasalah kanak-kanak berkeperluan khas

HOME

P OS TS RS S

COMMENTS RS S

=TETINGKAP WANIE=

Pita Suara Saya ^_^

Saturday, August 28, 2010

Faktor yang mendorong tingkah laku bermasalah kanak-kanak berkeperluan khas


Antara faktor y ang m eny ebabkan berlakuny a m asalah tingkah laku adalah disebabkan faktor persekitaran. Hal ini kerana,sesetengah kanakkanak sangat sensitif terhadap persekitaran seperti buny i bising, sejuk, panas, dan lain-lain. Perubahan tingkah laku akan ditunjukkan terutam any a bagi kanak-kanak y ang m engalam i kecacatan teruk, autism e, dan lain-lain.

Feedjit
Live Traffic Feed

Selain itu tekanan psikologi juga boleh m enjadi faktor kepada indiv idu y ang m engalam i m asalah tingkah laku obsesif dan tingkah laku y ang

=SeLaMaT dAtANg=

sudah m enjadi tabiatny a akan berasa senang dengan tingkah laku tersebut. Mereka akan berasa tertekan apabila kebiasaan tingkah laku itu diganggu atau dihalang.

Perasaan terlaku takut y ang keterlaluan terhadap sesuatu juga boleh

Blog Yang Diikuti Popular Posts


J en i s-j en i s Pen t a k si r a n Da l a m Pen di di k a n Kh a s JENIS-JENIS PENTAKSIRAN Terdapat pelbagai pentaksiran, antarany a adalah seperti pentaksiran kem ahiran pem belajaran asas,pentaksiran kem ah... Ma sa l a h Ba h a sa Da n Kom u n i k a si Ka n a k -Ka n a k A u t i sm e Pengenalan Masalah bahasa dan kom unikasi seringkali terjadi pada kanak-kanak y ang berkategori kanak-kanak khas. Antara contoh kanak-kanak y ... Un su r -Un su r Da l a m Per l em b a g a a n 1 .0 Unsur-unsur Perlem bagaan Persekutuan Malay sia. Perlem bagaan m erupakan suatu

m eny ebabkan berlakuny a m asalah tingkah laku. Fobia term asuk juga takut terhadap sesuatu y ang berbahay a seperti ular atau ketinggian y ang m elebihi tahap bahay a sebenar perkara tersebut. Ketakutan ini boleh m eny ebabkan bahay a kepada indiv idu tersebut seperti berlari m elintas jalan ray a kerana takutkan anjing.

Masalah tingkah laku juga akan terjadi sekirany a ada tingkah laku dikukuhkan secara tidak sengaja. Tindak balas sem ula jadi kita secara serta m erta terhadap tingkah laku tertentu ada kalany a m enjadikan tingkah laku itu lebih teruk. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak y ang enggan m akan ubat akan dipujuk serta dijanjikan dengan beberapa ganjaran oleh ibu dan bapany a. Oleh itu, kanak-kanak itu akan sengaja enggan m akan ubat kerana m ahukan perhatian daripada ibu bapany a.

Kurangny a kom unikasi diantara ibu bapa dengan anak-anak juga boleh m eny ebabkan berlakuny a m asalah tingkah laku terbabit.Terdapat bukti y ang jelas m enunjukkan bahawa kadar tingkah laku berm asalah y ang tinggi di kalangan kanak-kanak y ang kurang berkom unikasi berbanding kanak-kanak y ang boleh berkom unikasi dengan baik.

A visitor from Malaysia viewed "=TETINGKAP WANIE=: Isu Isu Yang Berkaitan Pendidikan Khas" 0 secs ago A visitor from Kuala Kangsar, Perak viewed "=TETINGKAP WANIE=: Updates!! Isu-Isu Dalam Pendidikan Khas" 4 mins ago A visitor from Seremban, Negeri Sembilan viewed "=TETINGKAP WANIE=: Updates!! Isu-Isu Dalam Pendidikan Khas" 18 mins ago A visitor from Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan viewed "=TETINGKAP WANIE=: Isu Isu Yang Berkaitan Pendidikan Khas" 39 mins ago A visitor from Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan viewed "=TETINGKAP WANIE=: Isu Isu Yang Berkaitan Pendidikan Khas" 1 hour 25 mins ago A visitor from Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan viewed "=TETINGKAP WANIE=: Updates!! Isu-Isu Dalam Pendidikan Khas" 1 hour 35 mins ago A visitor from Johor Bahru, Johor viewed "=TETINGKAP WANIE=: Masalah Bahasa Dan Komunikasi Kanak-Kanak Autisme" 2 hours 53 mins ago A visitor from Rawang, Selangor viewed "=TETINGKAP

JENGUKLA KE SINI
Kesukaran tugasan boleh m eny ebabkan kanak-kanak m elakukan kesilapan dan m engalam i kegagalan. Keadaan kekecewaan ini berkait AHLAN WASAHLAN

yushazwani.blogspot.com/2010/08/faktor-yang-mendorong-tingkah-laku.html

1/3

8/16/13
suratan atau suratcara y ang m engandungi sem ua undangunda... Upda t es!! Isu -Isu Da l a m Pen di di k a n Kh a s

=TETINGKAP WANIE=: Faktor yang mendorong tingkah laku bermasalah kanak-kanak berkeperluan khas
rapat dengan m asalah tingkah laku y ang m ereka tunjukkan. Kekurangan aktiv iti y ang m em bina akan m eny ebabkan berlakuny a m asalah tingkah laku. Sebagai contoh, guru bukan hany a setakat m em beri m ainan atau buku kepada m uridny a tetapi perlu m engajar m urid tersebut kem ahiran y ang perlu untuk m elakukan aktiv iti tersebut.

Isu-Isu Dalam Pendidikan Khas 1 .1 Isu: Program Intergrasi/ Pelabelan dan Pengasingan Program intergrasi dalam pendidikan khas telah pun di... C a r a C a r a Men g a t a si da n T r en da Y a n g A k a n Di g u n a k a n Pa da Ma sa A k a n Da t a n g 1 .1 Isu: Program Intergrasi/ Pelabelan dan Pengasingan Bagi m engatasi m asalah ini, program intergrasi y ang wujud di sekolah y ang ini harusl... Ka n a k -Ka n a k Ber k eper l u a n Kh a s Kanak-kanak berkeperluan khas adalah m erupakan kanak-kanak y ang berhadapan dengan kebatasan keupay aan dengan sendiriny a bagi m em peroleh kepe... Fa k t or y a n g m en dor on g t i n g k a h l a k u b er m a sa l a h k a n a k -k a n a k b er k eper l u a n khas Antara faktor y ang m eny ebabkan berlakuny a m asalah tingkah laku adalah disebabkan faktor persekitaran. Hal ini kerana,sesetengah kanak-kanak ... Pen t a k si r a n Da l a m Pen di di k a n Kh a s PENTAKSIRAN Pentaksiran adalah m erupakan satu pem belajaran y ang m erangkum i aktiv iti m enghurai, m engum pul, m erekod, m em beri skor dan m enter... T eor i Pem b el a j a r a n Ma t em a t i k PENGENALAN Matem atik dikatakan bersifat abstrak dan sukar untuk ditakrifkan. Sebagaim ana y ang diny atakan oleh Micheal Berknopf (1 9 9 9 ) di dal...

Keadaan kesihatan juga boleh m eny ebabkan m asalah tingkah laku. Hal ini kerana kesihatan seseorang boleh m em pengaruhi perasaan dan keselesaan seseorang indiv idu tersebut. Keadaan y ang kurang sihat m eny ebabkan indiv idu m engalam i m asalah terutam a untuk m engikuti proses pem belajaran dan pengajaran dengan berkesan.

Ada kalany a ibu bapa atau guru m enjadi letih dengan tingkah laku kanak-kanak-kanak dan m em biarkanny a berkelakuan sedem ikian dengan anggapan bahawa tingkah laku itu akan hilang dengan sendiriny a. Jangkaan terhadap tingkah laku kanak-kanak tersebut adalah tidak perlu sam a sekali. Sebenarny a m ereka ini terperangkap dengan anggapan bahawa itulah sifat kanak-kanak tersebut dan tidak boleh diubah lagi. Dicatat oleh wanie azmie di 1 2 :5 6 AM

0 ulasan: Post a Comment


E n t e ry o u rc o m m e n t . . .

Blog Archive
2 0 1 2 (1 ) 2 0 1 1 (5) 2 0 1 0 (1 2 ) N ov em b er (1 ) Oc t ob er (3 ) S ept em b er (1 ) A u g u st (7 ) J en i s-j en i s Pen t a k si r a n Da l a m Pen di di k a n Kh a s Pen t a k si r a n Da l a m Pen di di k a n Kh a s Ma sa depa n k a n a k -k a n a k b er k eper l u a n k h a s Fa k t or y a n g m en dor on g tingka h la ku b er m a sa l a h k a n a . . . A pa k a h t i n g k a h l a k u b er m a sa l a h k a n a k k a n a k b er k epe. . . Ka n a k -Ka n a k Ber k eper l u a n Kh a s S a l a m Leb a r a n

Com m ent as: Google Account Publish Preview

Search This Blog


Search

About Me
N ew er Post Ol der Post

wanie azmie
im transform ing~

Subscribe to: Post C om m en t s ( A t om )

Vi ew m y c om p lete p rofi le

Subscribe To
Posts Com m ents

Followers

yushazwani.blogspot.com/2010/08/faktor-yang-mendorong-tingkah-laku.html

2/3

8/16/13

=TETINGKAP WANIE=: Faktor yang mendorong tingkah laku bermasalah kanak-kanak berkeperluan khas
Join this site
w ith Google Friend Connect

segala penulisan adalah hasil kary a sendiri oleh hazwani azm i. Sebarang plagiat tidak dibenarkan. Powered by Bl og g er .

Members (42) More

Already a member? Sign in

C opy r i g h t = T ET IN G KA P W A N IE= . A l l r i g h t s r eser v ed. Bl og g er t em pl a t e c r ea t ed b y T em pl a t es Bl oc k W or dpr ess t h em e b y G en er i c W P T h em es

yushazwani.blogspot.com/2010/08/faktor-yang-mendorong-tingkah-laku.html

3/3