Anda di halaman 1dari 148

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PANDUAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN ASAS 3M
TAHUN 3

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2012

CETAKAN 2012 @Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya

KANDUNGAN Bil 1. 2. 3. 4. Perkara Pendahaluan Panduan pengajaran dan pembelajaran Pendekatan Pengajaran dan pembelajaran Asas 3M-Komponen Bahasa Malaysia : Kemahiran Bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis Kemahiran Komunikasi 5. Asas 3M-Komponen Bahasa Inggeris Greetings and social expressions Family members Colours Parts of the body Fruits and vegetables Animals Asas 3M-Komponen Matematik Nombor Bulat Dalam Lingkungan 50. Operasi Tambah dalam Lingkungan 50 Operasi Tolak dalam lingkungan 50. Wang sehingga RM50 Masa dan Waktu 89 96 106 115 123 3 12 33 43 57 62 68 72 77 82 Muka Surat v v vi

6.

1. Pendahuluan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dengan matlamat untuk mengembangkan potensi murid secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu serta bersesuaian dengan tahap kefungsian murid. Perkembangan ini juga meliputi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia. 2. Panduan Pengajaran & Pembelajaran Buku ini disediakan untuk membantu guru dalam pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Asas 3M. Buku ini mengandungi 3 komponen iaitu Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris dan Matematik. Setiap Contoh mempunyai masa yang dicadangkan. Cadangan masa ini bukanlah sesuatu yang wajib dipatuhi kerana guru boleh mengadaptasikan cadangan aktiviti yang disediakan dengan mengambil kira kebolehan dan unit yang disediakan dengan mengambil kira kebolehan dan persekitaran murid. Buku ini disediakan dengan menggunakan pendekatan belajar melalui bermain dan simulasi disamping menggabungjalinkan pendekatan-pendekatan pedagogi lain yang sesuai. Penerapan elemen TMK, keusahawanan serta kreativiti dan inovasi disisipkan bagi membimbing guru dalam melaksanakannya. Penilaian yang disediakan bagi sesuatu pengajaran adalah bersifat dianostik bagi membolehkan guru mengesan kefahaman murid. Aktiviti dan lembaran kerja yang disediakan untuk pengayaan dan pemulihan disediakan mengikut tahap kebolehan murid bagi mencapai standard pembelajaran.

Cadangan aktiviti yang terdapat di dalam buku ini tidak mukatamad dan guru digalakkan mengubahsuai aktiviti bersesuaian dengan keupayaaan murid dan persekitaran. Guru juga digalakkan untuk membina modul p&p yang bersesuian dan secara tidak langsung berpeluang mengembangkan kreativiti. 3. Pendekatan Pengajaran dan pembelajaran Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Asas 3M, guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran : x x x x x x x x x x x x x Inkuiri Analisis Tugasan Belajar Melalui Bermain Pengajaran Bertema Pendekatan Kolaborasi (kumpulan pelbagai disiplin) Konstruktivisme Multi Sensori Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Interaktif Pembelajaran Koperatif Simulasi Pembelajaran Masteri Pembelajaran Pengalamian (experiential learning)

vi

DRAF

BAHASA MALAYSIA

DRAF Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang lain yang disepadukan Objektif Nilai : 2. Kemahiran Bertutur : 60 minit : Komunikasi : 2.1 Bercerita : 2.1.2 Bercerita berpandukan gambar bersiri : Sains dan Teknologi, Kemanusiaan , Fizikal dan Estetika : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid boleh bercerita berpandukan tiga gambar bersiri : Kerjasama, keberanian, hormat menghormati dan kerajinan

Langkah

Aktiviti

BBB

Catatan

Set induksi

Murid menonton rakaman video Tom and Jerry dan bersoal jawab Contoh cadangan soalan: Siapa suka watak Tom ? Siapa suka watak Jerry ? Mengapa Tom mengejar Jerry ?

CD Komputer riba Radio Gambar gambar haiwan kesayangan Gambar kucing EMK: Teknologi Maklumat dan

Langkah 1

1. Menamakan gambar 2. Membunyikan bunyi haiwan di dalam gambar

DRAF

Langkah

Aktiviti 3. Bercerita tentang gambar Cadangan cerita: Ini kucing Kucing warna hitam 4. Murid menaip perkataan berdasarkan gambar.

BBB

Catatan Komunikasi *Cadangan aktiviti lain; Murid dibawa ke tempat haiwan kesayangan/sangkar kucing dan bersoal jawab mengenainya.

Langkah 2

1. Menamakan gambar 2. Bercerita tentang gambar Cadangan cerita: Ini tikus Tikus warna kelabu

Gambar tikus

Langkah 3

1. Bercerita tentang gambar tunggal kucing mengejar tikus Cadangan cerita: Ini kucing Ini tikus Kucing kejar tikus Tikus lari

Gambar kucing mengejar tikus

EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi- Rakaman Video Kucing kejar tikus Kreativiti / Inovatif

DRAF

Langkah Cadangan soalan : i. ii.

Aktiviti

BBB

Catatan

Mengapa kucing mengejar tikus ? Mengapa tikus lari ? Video rakaman aksi kucing dangan tikus Gambar bersiri

2. Menonton rakaman video aksi kucing mengejar tikus 3. Murid bercerita berpandukan gambar bersiri i. ii. iii. Kucing Tikus Kucing mengejar tikus

Penutup

Murid melakonkan aksi kucing mengejar tikus dengan memakai topeng muka

Topeng kucing Topeng tikus

DRAF SENARAI SEMAK Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 2. Kemahiran Bertutur : 2.1 Bercerita : 2.1.2 Bercerita berpandukan gambar bersiri

Nama Murid : ______________________________________________ Kelas/Kump :__________________ Tarikh:___________ Arahan : Tandakan ( ) pada ruangan mengikut skala berdasarkan kebolehan murid. BIL KEMAHIRAN / AKTIVITI TARIKH/ CATATAN 1 Bercerita dengan bimbingan 2 Bercerita tanpa bimbingan 3 Bercerita dengan kefahaman 4 Bercerita dengan kreatif

1 2 3 4

Bercerita berpandukan gambar kucing Bercerita berpandukan gambar tikus Bercerita berpandukan gambar kucing dan tikus Bercerita berpandukan 3 gambar bersiri

Refleksi : .....................................................................................................................................................................

Tanda tangan : .........................................................

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 2 Kemahiran Bertutur : 2.1 Bercerita : 2.1.2 Bercerita berpandukan gambar bersiri Kad Gambar

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :2 Kemahiran Bertutur : 2.1 Bercerita : 2.1.2 Bercerita berpandukan gambar bersiri Kad Gambar

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :2 Kemahiran Bertutur : 2.1 Bercerita : 2.1.2 Bercerita berpandukan gambar bersiri

Kad Gambar

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :2 Kemahiran Bertutur : 2.1 Bercerita : 2.1.2 Bercerita berpandukan gambar bersiri

?
10

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :2 Kemahiran Bertutur : 2.1 Bercerita semula : 2.1.2 Bercerita berpandukan gambar bersiri Kelas / Kumpulan :.................................... Tarikh :..............................

Nama :.............................................................................

Arahan Guru : Guru meminta murid mewarnakan gambar kucing. Arahan Murid: Murid bercerita mengenai gambar yang diwarnakan.

11

DRAF

Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang lain yang disepadukan Objektif Nilai

: 3 Kemahiran Membaca : 60 minit : Komunikasi : 3.2 Membaca perkataan : 3.2.2 Membaca perkataan KVK + KV : Ketrampilan, komunikasi, fizikal dan estetika : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid boleh membaca empat perkataan KVK + KV dengan betul. : Kerjasama, bertanggungjawab, keberanian dan kejujuran

Langkah

Aktiviti

BBB

Catatan

Set induksi

1. Permainan kotak ajaib : Murid mengambil kad gambar dalam kotak. 2. Murid menamakan kad gambar tersebut.

Radio Kad gambar (daripada perkataan KVK +KV)

Kad gambar

Langkah 1

Murid mengajuk sebutan guru secara individu dan kumpulan

Kad gambar

Langkah 2

Murid membunyikan perkataan KVK + KV lam pu

Kad gambar Kad suku kata

lam

pu

12

DRAF

Langkah pin gar tu pu

Aktiviti

BBB Kad perkataan

Catatan

kun ci bal di

Langkah 3

1. Murid melengkapkan perkataan dengan kad suku kata akhir KV Cadangan Aktiviti: Permainan kotak beracun 2. Murid mencantumkan kad suku kata untuk membentuk perkataan yang bermakna

Kad suku kata Kad perkataan

Langkah 4

1. Murid membaca perkataan KVK + KV 2. Murid menyebut perkataan secara berulang 3. Murid memadankan gambar dengan perkataan

Penutup

Permainan kuiz: Murid memberi jawapan berdasarkan soalan. Cadangan contoh soalan: i.Saya menerangi rumah diwaktu malam. Siapa saya? Jawapannya lampu

EMK : Kreativiti dan inovatif

13

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :3 Kemahiran Membaca : 3.2 Membaca perkataan : 3.2.2 Membaca perkataan KVK + KV

Arahan Guru : Guru meminta murid menyantumkan kad suku kata KVK dan KV Arahan Murid : Murid menyantumkan kad suku kata KVK dan KV

lam pu
gar pu

pin kun
14

tu ci

bal

di

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :3 Kemahiran Membaca : 3.2 Membaca perkataan : 3.2.2 Membaca perkataan KVK + KV

Arahan Guru : Guru meminta murid membunyikan perkataan KVK + KV Arahan Murid : Murid membunyikan perkataan KVK + KV

lampu garpu baldi


15

pintu kunci

DRAF SENARAI SEMAK : 3 Kemahiran Membaca : 3.2 Membaca perkataan : 3.2.2 Membaca perkataan KVK+KV

Tajuk: Standard Kandungan Standard Pembelajaran

Nama Murid : ______________________________________________ Kelas/Kump :__________________ Tarikh:___________ Arahan : Tandakan ( ) pada ruangan mengikut skala berdasarkan kebolehan murid. BIL KEMAHIRAN / AKTIVITI TARIKH/ CATATAN 1 Melakukan dengan bimbingan 2 Melakukan tanpa bimbingan 3 Melakukan dengan kefahaman 4 Melakukan dengan kreatif

1 2 3 4 5

Membatang suku kata awal Membatang suku kata akhir Mencantum suku kata dan membunyikan perkataan Memadankan gambar dan perkataan Membaca perkataan

Refleksi :

..............................................................................................................

Tanda tangan : ...................................................................

16

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3. Kemahiran Membaca : 3.2 Membaca perkataan : 3.2.2 Membaca perkataan KVK + KV Kad Gambar

17

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3. Kemahiran Membaca : 3.2 Membaca perkataan : 3.2.2 Membaca perkataan KVK + KV Kad Gambar

18

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :3 Kemahiran Membaca : 3.2 Membaca perkataan : 3.2.2 Membaca perkataan KVK + KV Kad Gambar

19

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :3 Kemahiran Membaca : 3.2 Membaca perkataan : 3.2.2 Membaca perkataan KVK + KV Kad Gambar

20

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :3 Kemahiran Membaca : 3.2 Membaca perkataan : 3.2.2 Membaca perkataan KVK + KV Kad Gambar

21

DRAF Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang lain yang disepadukan Objektif Nilai : 3. Kemahiran Membaca : 60 minit : Komunikasi : 3.3 Membaca rangkai kata : 3.3.1 Membaca rangkai kata daripada perkataan KVK, KV+KVK, KVK+KV, KVK+KVK : Keterampilan, komunikasi, fizikal dan estetika : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid boleh membaca empat rangkai kata dengan betul. : Kerjasama, bertanggungjawab, keberanian dan kejujuran

Langkah

Aktiviti 1. Guru menunjukkan aksi mandi, minum dan gosok gigi 2. Murid diminta menyatakan mengenai aksi guru yang dilihat dan bersoal jawab mengenainya. Cadangan contoh soalan: i. Apakah aksi yang ditunjukkan guru ? ii. Apakah alatan yang digunakan oleh guru ?

BBB

Catatan

Set induksi

Benda maujud: Sabun Gelas Berus gigi

Langkah 1

1. Murid menamakan gambar yang ditunjukkan guru 2. Murid memadankan gambar dengan perkataan botol berus ubat cermin sabun

Kad gambar Kad perkataan

22

DRAF

Langkah

Aktiviti

BBB

Catatan

Langkah 2

1. Murid menamakan gambar / benda maujud 2. Murid membaca rangkai kata secara berulang- ulang 3. Murid membina rangkai kata berpandukan gambar

Kad gambar Kad perkataan Kad rangkaikata berus gigi botol susu sabun mandi cermin mata ubat gigi

EMK: Kreatif/inovatif

Langkah 3

1. Murid memadankan rangkai kata dengan gambar 2. Murid membaca rangkai kata secara berulang-ulang

Lembaran kerja

Penutup

Simulasi : Mengaitkan perkataan dalam rangkai kata yang dipelajari untuk kehidupan seharian berus gigi ubat gigi sabun mandi - gosok gigi - gosok gigi - mandi

23

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :3 Kemahiran Membaca : 3.3 Membaca rangkai kata : 3.3.1 Membaca rangkai kata

Arahan Guru : Guru meminta murid membunyikan rangkai kata Arahan Murid : Murid membunyikan rangkai kata

berus gigi

botol susu
cermin mata

ubat gigi
sabun mandi
24

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :3 Kemahiran Membaca : 3.3 Membaca rangkai kata : 3.3.1 Membaca rangkai kata

Arahan Guru : Guru meminta murid membunyikan rangkai kata Arahan Murid : Murid membunyikan rangkai kata

berus gigi ubat gigi


.

sabun mandi
25

DRAF

botol susu cermin mata

26

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :3 Kemahiran Membaca : 3.3 Membaca rangkai kata : 3.3.1 Membaca rangkai kata SENARAI SEMAK Nama Murid : ______________________________________________ Kelas/Kump :__________________ Tarikh:___________ Arahan : Tandakan ( ) pada ruangan mengikut skala berdasarkan kebolehan murid. BIL KEMAHIRAN / AKTIVITI TARIKH/ CATATAN 1 Membaca dengan bimbingan 2 Membaca tanpa bimbingan 3 Membaca dengan kefahaman 4 Membaca dengan kreatif

1 2 3 4

Membaca perkataan berdasarkan gambar Mencantum perkataan dan membina rangkai kata Memadankan gambar dan rangkai kata Membaca rangkai kata ...................................................................................

Refleksi :

Tanda tangan : ..............................................

27

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :3 Kemahiran Membaca : 3.3 Membaca rangkai kata : 3.3.1 Membaca rangkai kata Kad Gambar

28

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :3 Kemahiran Membaca : 3.3 Membaca rangkai kata : 3.3.1 Membaca rangkai kata

Kad Gambar

29

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :3 Kemahiran Membaca : 3.3 Membaca rangkai kata : 3.3.1 Membaca rangkai kata

Kad Gambar

30

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :3 Kemahiran Membaca : 3.3 Membaca rangkai kata : 3.3.1 Membaca rangkai kata

Kad Gambar

31

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :3 Kemahiran Membaca : 3.3 Membaca rangkai kata : 3.3.1 Membaca rangkai kata

Kad Gambar

32

DRAF Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang lain yang disepadukan Objektif Nilai : 4. Kemahiran Menulis : 60 minit : Komunikasi : 4.2 Menulisperkataan :4.2.3 Menulis perkataan KVK+KVK :Kemanusiaan , Fizikal dan Estetika :Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid boleh menulis empat perkataan KVK + KVK :Kerjasama, keberanian, hormat menghormati dan kerajinan

DRAF

Langkah

Aktiviti

BBM

Catatan

Set induksi

1. Teka teki : Cadangan : i. ii. Aku berbentuk bulat. Aku pakai dijari. Siapa aku? Siapa aku ? cincin Aku berbentuk panjang. Mataku tajam, dihujungku rata, pensel

Kad gambar

EMK: Kreatif dan inovatif

Langkah 1

1. Murid menamakan gambar 2. Murid bersoal jawab berpandukan gambar Cadangan contoh soalan :

Kad gambar

33

DRAF

Langkah 1. Apa guna dompet?

Aktiviti

BBM

Catatan

2. Siapa memakai cincin? Langkah 2 1. Murid mengajuk sebutan guru 2. Murid mencantum dua suku kata KVK + KVK berpandukan gambar 3. Langkah 3 Murid membunyikanperkataan KVK + KVK Doh EMK : Magnetic board Kreativiti dan inovatif Kad suku kata Kad gambar

pen

sel

senduk, tanduk, cincin, dompet

1. Murid menulis perkataan KVK + KVK dan membunyikannya 2. Murid menulis perkataan KVK + KVK di atas magnetic board

Langkah 4

1. Murid menekap perkataan KVK + KVK dengan menggunakan pensel warna 2. Murid menyalin perkataan KVK + KVK dan membunyikan perkataan tersebut 3. Murid menulis perkataan KVK + KVK di papan tulis

Kad perkataan Lembaran kerja Pensel warna Marker pen

Penutup

1. Murid menjawab soalan secara spontan. 2. Murid menulis jawapan di papan putih

Kad gambar

34

DRAF

Langkah

Aktiviti Cadangan contoh soalan: i.Emak beli cincin. ii.Lembu ada tanduk. iii.Menulis menggunakan pensel.

BBM

Catatan

35

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 4. Kemahiran Menulis : 4.2 Menulis perkataan : 4.2.3 Menulis perkataan KVK + KVK

Arahan Guru : Guru meminta murid membunyikan suku kata KVK + KVK Arahan Murid : Murid membunyikan suku kata KVK + KVK

pen sel

cin cin sen duk


36

tan duk
dom pet

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :4 Kemahiran Menulis : 4.2 Menulis perkataan : 4.2.3 Menulis perkataan KVKKVK

Arahan Guru : Guru meminta murid membunyikan perkataan KVKKVK Arahan Murid : Murid membunyikan perkataan KVKKVK

pensel tanduk
dompet
37

cincin senduk

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :4 Kemahiran Menulis : 4.2 Menulis perkataan : 4.2.3 Menulis perkataan KVK + KVK Kad Gambar

38

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :4 Kemahiran Menulis : 4.2 Menulis perkataan : 4.2.3 Menulis perkataan KVK + KVK Kad Gambar

39

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :4 Kemahiran Menulis : 4.2 Menulis perkataan : 4.2.3 Menulis perkataan KVK + KVK Kad Gambar

40

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :4 Kemahiran Menulis : 4.2 Menulis perkataan : 4.2.3 Menulis perkataan KVK + KVK Kad Gambar

41

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :4 Kemahiran Menulis : 4.2 Menulis perkataan : 4.2.3 Menulis perkataan KVK + KVK Kad Gambar

42

DRAF Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang lain yang disepadukan Objektif Nilai : 5. Kemahiran Komunikasi : 30 minit : Komunikasi : 5.1 Bercerita dan bersoal jawab tentang diri, keluarga dan rakan. : 5.1.1 Bercerita tentang diri i. hobi : Sains dan Teknologi, Kemanusiaan , Fizikal dan Estetika : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid boleh bercerita tentang hobi . : Kerjasama, kasih sayang, hormat menghormati dan kerajinan

Langkah

Aktiviti

BBB

Catatan

Set induksi

1. Murid melihat rakaman video tentang aktiviti sukan seperti berbasikal, perlawanan bola sepak, mengumpul setem dan memancing 2. Perbincangan mengenai tayangan video Cadangan soalan: Aktiviti mana yang kamu suka?

LCD, komputer riba, Kad gambar

Langkah 1

1. Murid diberi penerangan maksud hobi 2. Murid menyebut perkataan hobi. 3. Murid menyatakan hobi masing-masing.

Kad perkataan - hobi

EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi

43

DRAF

Langkah

Aktiviti

BBB

Catatan

Cadangan contoh soalan: Apakah LCD. 5. Murid diminta memilih gambar menggunakan tetikus (klik pada gambar yang berkenaan). hobi kamu? . 4. Murid melihat beberapa gambar yang dipaparkan menerusi

Langkah 2

1. Setiap murid bercerita tentang hobi mereka. Cadangan hobi: i. Bermain bola sepak ii. Bermain badminton iii. Membaca / menulis iv. Menyanyi v. Memancing Kad gambar Beberapa keping kad gambar berkaitan hobi ditunjukkan kepada murid

Langkah 3

1. Murid diberi penerangan tentang hobi memancing. 2. Murid bercerita berpandukan gambar bersiri berkaitan 3. Murid diberi penerangan faedah aktiviti memancing

Gambar bersiri Aktiviti memancing. EMK: Keusahawanan EMK:

Penutup

Guru mengaitkan hobi dengan orang perseorangan

44

DRAF

Langkah

Aktiviti

BBB

Catatan Keusahawanan

Contoh : Badminton Dato Lee Chong Wei Bola sepak - Ronaldo

45

DRAF SENARAI SEMAK Tajuk: Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 5 Kemahiran Komunikasi : 5.1 Bercerita dan bersoal jawab tentang diri : 5.1.1 Bercerita tentang diri i. Hobi

Nama Murid : ______________________________________________ Kelas/Kump :__________________ Tarikh:___________ Arahan : Tandakan ( ) pada ruangan mengikut skala berdasarkan kebolehan murid. BIL KEMAHIRAN / AKTIVITI TARIKH/ CATATAN 1 Bercerita dengan bimbingan 2 Bercerita tanpa bimbingan 3 Bercerita dengan kefahaman 4 Bercerita dengan kreatif

1 2 3

Bercerita tentang jenis-jenis aktiviti masa lapang Bercerita tentang hobi sendiri Bercerita tentang hobi memancing

Refleksi : ................................................................ Tanda tangan : ......................................................

46

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :5 Kemahiran komunikasi : 5.1 Bercerita dan bersoal jawab tentang diri, keluarga, jiran dan rakan. : 5.1.1 Bercerita tentang diri i. Hobi

Kad Gambar

47

DRAF

Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran

: 5 Kemahiran komunikasi : 5.1 Bercerita dan bersoal jawab tentang diri, keluarga, jiran dan rakan. : 5.1.1 Bercerita tentang diri i. Hobi

Kad Gambar

48

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :5 Kemahiran komunikasi : 5.1 Bercerita dan bersoal jawab tentang diri, keluarga, jiran dan rakan. : 5.1.1 Bercerita tentang diri i. Hobi

Kad Gambar

49

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :5 Kemahiran komunikasi : 5.1 Bercerita dan bersoal jawab tentang diri, keluarga, jiran dan rakan. : 5.1.1 Bercerita tentang diri i. Hobi

Kad Gambar

50

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :5 Kemahiran komunikasi : 5.1 Bercerita dan bersoal jawab tentang diri, keluarga, jiran dan rakan. : 5.1.1 Bercerita tentang diri i. Hobi

Kad Gambar Bersiri 1/4

51

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :5 Kemahiran komunikasi : 5.1 Bercerita dan bersoal jawab tentang diri, keluarga, jiran dan rakan. : 5.1.1 Bercerita tentang diri i. Hobi

Kad Gambar Bersiri 2/4

52

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :5 Kemahiran komunikasi : 5.1 Bercerita dan bersoal jawab tentang diri, keluarga, jiran dan rakan. : 5.1.1 Bercerita tentang diri i. Hobi Kad Gambar Bersiri 3/4

53

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :5 Kemahiran komunikasi : 5.1 Bercerita dan bersoal jawab tentang diri, keluarga, jiran dan rakan. : 5.1.1 Bercerita tentang diri i. Hobi Kad Gambar Bersiri 4/4

54

DRAF

BAHASA INGGERIS

DRAFT
Topic Duration of time Strand Content Standard Learning Standard : 1. Greetings and social expressions : 60 minutes : Communication : 1.1 Appropriate expression in social situations : 1.1.4 Able to make simple polite request i. Please ii. Could you Integrated Strands Objective Values : Spiritual, Attitude and Values Physical and Aesthetics : Pupils should be able to say two simple polite requests. : Attitude and respect

Steps Set induction

Activities 1. Pupils greet the teacher. 2. Teacher greets every pupil politely. 3. Pupils listen and watch the VCD on polite requests and show polite expression. Laptop VCD

Teaching Aids

Notes EMK: Information & Communication Technology

Step 1

1. Pupils are asked to get a book with simple polite request and show polite expression. Examples: i. Please get me the book

Picture cards

EMK: Creativity & Innovative

57

DRAFT

Steps Thank you

Activities

Teaching Aids

Notes

ii. Could you lend me your pencil, please Thank you 2. Pupils are asked how to show good manners. Examples: i. Do you know how to be polite? ii. What should you say when you want to go to the toilet? 3. Pupils are asked to give simple polite request. Examples: i. To go to the toilet. ii. To switch off the light. Step 2 1. Pupils are showed the word cards pertaining to simple polite requests. 2. Pupils listen to and repeat the sentences. Step 3 1. Verbal drilling: Pupils get into pairs for role-plays. 2. Pupils express simple requests with their friend. Examples: i. Please teacher may I go to the toilet? ii. Please keep quiet. Picture cards Word cards

58

DRAFT

Steps

Activities iii. Could you lend me your pencil, please? 3. Pupils will receive one point if they can say the appropriate request.

Teaching Aids

Notes

Step 4

1. Pupils are given worksheets. Pupils do the worksheets by reading the sentences aloud. Worksheet 1: Fill in the blanks with the correct answer. Worksheet 2: Match pictures with the correct request. 2. While pupils are doing written activity, individuals are called to be evaluated verbally.

Worksheets

Closure

1. Teacher rewards the pupils with stars on their worksheets. 2. Teacher praises the pupils for being polite and for completing the worksheets.

Stars stamp/ stickers

59

DRAFT
Topic Content Standard Learning Standard : 1. Greetings and social expressions : 1.1 Appropriate expression in social situations : 1.1.4 Able to make simple polite request i. Please ii. Could you

Worksheet 1 Name : ....................................... Class : .............................. Date : Fill in the blanks with the correct answer.

could you

please

Raj, _______________ lend me your ruler, please?

Teacher, may ____________?

go

to

the

toilet,

Father, may I go out, ____________?

Farid, _______________ book, please?

lend

me

your

60

DRAFT
Topic Content Standard Learning Standard : 1. Greetings and social expressions : 1.1 Appropriate expression in social situations : 1.1.4 Able to make simple polite request i. Please ii. Could you

Worksheet 2 Name : ....................................... Class : ........................ Date : Match pictures with the correct request.

Father, may I go out, please?

Farid, could you lend me your book, please?

Teacher, may I go to the toilet, please?

Raj, could you lend me your ruler, please?

61

DRAFT
Topic Duration of time Strand Content Standard Learning Standard : 3. Family members : 60 minutes : Communication : 3.2 Recognise phrases and sentences pertaining to family members : 3.2.1 Able to read phrases pertaining to family members i. his/ her father ii. his/ her mother iii. his/ her brother iv. his/ her sister Integrated Strands Objective Values : Spiritual, Attitude and Values Physical and Aesthetics : Pupils are able to read 5 sentences pertaining to family members. : Physical, esthetical and attitude

Steps Set induction

Activities 1. Pupils listen to song pertaining to the family LCD members (to the tune of Barnie Song) 2. Pupils sing along with teacher repeatedly.

Teaching Aids

Notes EMK: Information & Communication Technology Song lyric: I love you You love me

Laptop/ notebook

62

DRAFT

Steps

Activities

Teaching Aids

Notes We are happy family With a great big hug And a kiss for me to you Wont you say you love me too?

Step 1

1. Pupils look at two family charts of Siti and Ali. members with guidance. 3. Pupils read the phrases of each family member.

Family chart of Siti

Suggested grammar: his and her

2. Pupils point and read phrases of each family Family chart of Ali

Step 2

1. Pupils receive the note cards/ strips equally among Note cards them. 2. Pupils read each sentence on the note cards/ strips along with the teacher to help them become familiar with the words. 3. Pupils read the sentences to the their friends, having them hold up and show phrases on their note card/ strip whenever it is read. Strips

Step 3

1. Pupils are divided into two groups. First group will Chart of family members be given the note cards/ strips. The second group Word cards will be given pictures of family members.

EMK: Creativity & Innovative

63

DRAFT

Steps

Activities 2. First group will have to read the note cards/ strips while the second group will show the picture of family members whenever it is read.

Teaching Aids

Notes

Step 4

1. Pupils are given worksheets. Worksheet 1: Read the phrases below. Worksheet 2: Copy and write the phrases. Worksheet 3: Match picture to the correct phrase.

Worksheets

2. As pupils are doing written activity, individuals are called to be evaluated verbally by the teacher. Closure 1. Pupils are reminded to love and to respect their LCD family members. 2. Pupils sing a song pertaining to the family members along with teacher repeatedly Laptop EMK: Information & Communication Technology

64

DRAFT
Topic Content Standard Learning Standard : 3. Family members : 3.2 Recognise phrases and sentences pertaining to family members : 3.2.1 Able to read phrases pertaining to family members i. his/ her father ii. his/ her mother iii. his/ her brother iv. his/ her sister

Worksheet 1 Name : ....................................... Class : ........................ Date : Read the phrases below.

Sitis family Sitis father Sitis mother Sitis brother Sitis sister Her father Her mother Her brother Her sister

65

DRAFT
Topic Content Standard Learning Standard : 3. Family members : 3.2 Recognise phrases and sentences pertaining to family members : 3.2.1 Able to read phrases pertaining to family members i. his/ her father ii. his/ her mother iii. his/ her brother iv. his/ her sister

Worksheet 2 Name : ....................................... Class : ........................ Date : Read the phrases below.

Alis family Alis father Alis mother Alis brother Alis sister His father His mother His brother His sister

66

DRAFT
Topic Content Standard Learning Standard : 3. Family members : 3.2 Recognise phrases and sentences pertaining to family members : 3.2.1 Able to read phrases pertaining to family members i. his/ her father ii. his/ her mother iii. his/ her brother iv. his/ her sister

Worksheet 3 Name : ....................................... Class : ......................... Date : .............. Match picture to the correct phrase.

Her mother

Her sister

Her brother

Her father

67

DRAFT
Topic Duration of time Strand Content standard Learning standard : 6. Colours : 60 minutes : Communication : 6.3 To form letters and words in neat legible print : 6.3.1 Able to write words of various colour i. brown ii. grey iii. orange iv. purple Integrated Strands Objective Values : Spiritual, Attitude and Values Physical and Aesthetics : Pupils should be able to identify and differentiate four colours: brown, grey, orange and purple. : Attitude and spiritual

Steps Set induction

Activities 1. Pupils are showed the colour wheel which contains four colours. 2. Pupils spin the colour wheel and state the colours.

Teaching Aids Colour cards Colour wheel representing colours

Notes Weak students can refer to their friends in the same group for correct answers. Prompting is permitted.

Step 1

1.

Pupils choose objects of 4 colours in their daily life.

Colour charts Colour cards

EMK: Creativity & Innovative

2. Pupils place the words of colours to the colour

68

DRAFT

Steps charts.

Activities

Teaching Aids

Notes

3. Pupils pronounce names of the colours individually. Step 2 Pupils work in pairs to match words of colour with realia. Words cards Example of realia: brown-towel, grey- shirt, orange-socks, purple- shoes Step 3 1. Pupils scribble colours on the white paper as teacher stated. 2. Pupils state the name of each colour crayon used. Step 4 Pupils are given 2 sets of worksheets to be completed. Worksheet 1: Colour the pictures and copy the words below. Worksheet 2: Read the words and colour the pictures. Closure Pupils are given a set of colour puzzle each. Pupils match together the colour jigsaw cards to consolidate and reinforce learning. Jigsaw puzzle EMK: Creativity & Innovative Worksheets Words cards Crayon colours Oral practice: Teacher should correct pupils mistake immediately. EMK: Entrepreneurship

69

DRAFT
Topic Content Standard Learning Standard : 6 Colours : 6.3 To form letters and words in neat legible print : 6.3.1 Able to write words of various colour i. brown ii. grey iii. orange iv. purple

Worksheet 1 Name : .................................. Class : .............................. Date : ... Colour the pictures and copy the words below.

brown

grey

orange
Topic Content Standard Learning Standard : 6 Colours : 6.3 To form letters and words in neat legible print : 6.3.1 Able to write words of various colour i. brown ii. grey iii. orange iv. purple

purple

Worksheet 2

70

DRAFT
Name : .................................. Class : .............................. Date : ... Read the words and colour the pictures.

brown grey

orange

purple

orange

brown

brown

grey

purple

71

DRAFT
Topic Duration of time Strand Content Standard Learning Standard : 9. Parts of the body : 60 minutes : Communication : 9.1 Recognise body parts : 9.1.2 Able to identify and state parts of the limbs i. shoulder ii. arm iii. leg iv. knee v. foot Integrated Strands Objective Values : Spiritual, Attitude and Values Physical and Aesthetics : Pupils should be able to identify and state parts of the limbs correctly. : Attitude and respect

Steps Set induction

Activities 1. Pupils listen to the song ( Head, Shoulders, Knees and Toes) 2. Pupils sing the song together with the teacher. Laptop VCD

Teaching Aids

Notes EMK: Information & Communication Technology Song lyric:

72

DRAFT

Steps

Activities

Teaching Aids

Notes Head, shoulders, knees and toes Knees and toes, knees and toes, Head, shoulders, knees and toes Eyes, ears, mouth and nose

Step 1

1. Pupils show their parts of the body according to teacher instruction. 2. Question and answer activity. Examples: i. Where is your shoulder? ii. Show me your arm.

EMK: Creativity & Innovative Entrepreneurship

Step 2

1. Pupils look at the body chart and word strips. 2. Pupils listen to the teacher and repeat the words.

Body Chart Word Strips

Words: shoulder arm legs knees foot

Step

1. Pupils are given the word strips of parts of the body.

Picture cards

EMK: Creativity & Innovative

73

DRAFT

Steps 3

Activities 2. Each pupil sticks the word strip to the correct picture on the white board. 3. Other pupils respond to their friends answer.

Teaching Aids Word strips

Notes

Step 4

Pupils are given worksheets. Worksheet 1: Read and join the dotted lines. Worksheet 2: Match pictures with the correct words. Worksheet 3: Copy and write words pertaining to parts of body (head and limbs).

Worksheets

Closure

1. Pupils sing the song again (Head, Shoulders, Knees and Toes). 2. Pupils point to the parts of the body according to the song.

VCD

EMK: Information & Communication Technology

74

DRAFT
Topic Content Standard Learning Standard : 9. Parts of the body : 9.1 Recognise body parts : 9.1.2 Able to identify and state parts of the limbs i. shoulder ii. arm iii. leg iv. knee v. foot

Worksheet 1 Name : ....................................... Class : .............................. Date : Read and join the dotted lines.

75

DRAFT
Topic Content Standard Learning Standard : 9. Parts of the body : 9.1 Recognise body parts : 9.1.2 Able to identify and state parts of the limbs i. shoulder ii. arm iii. leg iv. knee v. foot

Worksheet 2 Name : ....................................... Class : ........................ Date : Match pictures with the correct words.

legs

knees

foot

arm

shoulder
76

DRAFT
Topic Duration of time Strand Content standard Learning standard : 12. Fruits and vegetables : 30 minutes : Communication : 12.2 Recognise and read words/ phrases : 12.2.1 Able to read words pertaining to fruits i. grapes ii. strawberry iii. rambutans iv. durian v. watermelon Integrated Strands Objective Values : Spiritual, Attitude and Values Physical and Aesthetics : Pupils should be able to recognise and read words of five different types of fruit: grapes, strawberry, rambutans, durian and watermelon. : Attitude, respect and spiritual

Steps Set induction

Activities 1. Pupils are shown a PowerPoint slides that shows parts of a fruit. Pupils need to guess what fruit it is before the whole fruit is revealed. 2. Each pupil is asked to name the fruit that they like best. Laptop

Teaching Aids

Notes EMK: Information & Communication Technology Weak students can refer to

77

DRAFT

Steps

Activities

Teaching Aids

Notes their friends in the same group for correct answers. Prompting is permitted.

Step 1

1. Pupils are shown picture card of fruits. Teacher pronounces the word correctly followed by the pupils. 2. Word strips are passed around and each pupil pronounces each word correctly with the guidance from the teacher. 3. Pupils are to take note the spelling and the pronunciation of the words.

Flash cards Word strips

Step 2

1. The class is separated into 2 groups. 3. Pupils in the second group are given pictures of fruits. 4. One pupil in the first group will read given word strip. The pupils in the second group with the correct picture will raise the picture. 5. Continue the process until all word strips are read.

Flash cards

Group one : word strips strawberry, rambutans, watermelon, grapes and durian Group two : pictures of grapes durian, strawberry, rambutans, watermelon

2. Pupils in the first group are given word strips of fruits. Word strips

78

DRAFT

Steps Step 3

Activities Pupils are given worksheet 1, anagrams for them to solve/ rearrange and then match to the correct pictures.

Teaching Aids Worksheet 1

Notes

Closure

Pupils are given worksheet 2. Pupils are instructed to complete the crossword puzzle according to the picture given.

Worksheet 2

79

DRAFT
Topic Content Standard Learning Standard : 12. Fruits and vegetables : 12.2 Recognise and read words/ phrases. : 12.2.1 Able to read words pertaining to fruits i. grapes ii. strawberry iii. rambutans iv. durian v. watermelon

Worksheet 1 Name : ....................................... Class : ........................ Date : Complete the anagrams below and match it to the correct picture

yrrebwarts

= strawberry

nolemretaw = w

snatubmar = r

nairud

=d

separg

=g

80

DRAFT
Topic Content Standard Learning Standard : 12. Fruits and vegetables : 12.2 Recognise and read words/ phrases. : 12.2.1 Able to read words pertaining to fruits i. grapes ii. strawberry iii. rambutans iv. durian v. watermelon

Work sheet 2 Name : ....................................... Class : ........................ Date : Complete the crossword puzzle according to the hint given.

s t
1

t w
2

r
3

m g r y
81

t p

DRAFT
Topic Duration of time Strand Content Standard Learning Standard : 14. Animals : 60 minutes : Communication : 14.3 To form letters and words in neat legible print : 14.3.2 Able to write words pertaining to wild animals i. elephant ii. crocodile iii. eagle iv. bear Integrated Strands Objective Values : Spiritual, Attitude and Values Physical and Aesthetics : Pupils should be able to write name of animals; elephant, crocodile, eagle and bear : Co-operation, love and diligence

Steps Set induction

Activities 1. Pupils are asked to guess what are the things inside the box. 2. One pupil comes to the front and asked to take out things from the box. Other pupils name model of animals taken out by their friend. Box

Teaching Aids

Notes EMK: Creativity & Innovative, Entrepreneurship

Model of wild animals

Step

1. Each pupil is given word strip of wild animals.

Word strips

82

DRAFT

Steps 1

Activities 2. Pupils are asked to read given word strip one by one. 3. Pupils are asked to show word strips according to the model of animals shown by teacher.

Teaching Aids Model of wild animals

Notes

Step 2 Step 3

1. Pupils work in pairs to match word strip with correct picture card. 1. Each pupil will come to the front and write name of wild animals on the given word strip on the white board. 2. Pupils are asked to show model of wild animal according to the given word strip.

Word strips Picture cards Word strips Model of wild animals

Step 4

Pupils are given worksheets. - Worksheet 1: Write correct name for wild animals below. - Worksheet 2: Copy the words below.

Worksheets

Closure

Pupils who have completed their work can play with model of wild animals.

Model of wild animals

83

DRAFT
Topic Content Standard Learning Standard : Animals :14.3 To form letters and words in neat legible print :14.3.2 Able to write words pertaining to wild animals i. elephant ii. crocodile iii. eagle iv. bear

Work sheet 1 Name : .................................. Class : .............................. Date : ... Write correct name for wild animals below.

bear

elephant

eagle

crocodile

84

DRAFT
Topic Content Standard Learning Standard : Animals :14.3 To form letters and words in neat legible print :14.3.2 Able to write words pertaining to wild animals i. elephant ii. crocodile iii. eagle iv. bear

Work sheet 2 Name : .................................. Class : .............................. Date : ... Copy the words below.

crocodile

bear

eagle

elephant

85

DRAF

MATEMATIK

DRAF Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang yang disepadukan Objektif Nilai : 1. Nombor Bulat Dalam Lingkungan 50. : 60 minit : Sains dan Teknologi : 1.2 Membilang nombor dalam lingkungan 21 - 50 : 1.2.3 Melengkapkan urutan nombor secara tertib menaik : Komunikasi, Kerohanian, Sikap dan Nilai : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat melengkapkan urutan nombor secara tertib menaik dalam lingkungan 21 - 30. : Keberanian, bekerjasama dan toleransi.

LANGKAH

AKTIVITI

BBB

CATATAN

Set Induksi

1. Murid mendengar dan menyanyikan lagu kanak-kanak Mari Mengira dengan menggunakan komputer riba. 2. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai lagu tersebut. Cadangan soalan : Apakah nombor selepas nombor 5? Apakah nombor sebelum nombor 8?

Komputer riba VCD lagu Mari Mengira

EMK : Teknologi Maklumat dan Komunikasi Bertujuan mengimbas kembali fakta asas Lagu boleh dimuat turun melalui laman sesawang: http://www.youtube.com/watch?v=IpIIJLRnJUk

89

DRAF

LANGKAH

AKTIVITI

BBB

CATATAN

Langkah 1

1. Murid membilang nombor secara tertib menaik 21 hingga 30 pada carta nombor. 2. Murid menjawab soalan guru berkaitan nombor tertib menaik 21 hingga 30 Cadangan soalan: a. Apakah nombor selepas nombor 21? b. Apakah nombor selepas nombor 25?

Carta Nombor Kad-kad nombor

Langkah 2

1. Murid melengkapkan urutan nombor di papan putih secara bergilir-gilir.

Gambar / ilustrasi: Ulat bulu, kereta api, bas dan lainlain

Aktiviti ini diulang beberapa kali dengan urutan nombor yang berbeza.

2.

Murid menyebut semula tertib nombor menaik yang lengkap

90

DRAF

LANGKAH

AKTIVITI

BBB

CATATAN

Langkah 3

1. Murid diberi lembaran kerja. 2. Murid menulis urutan nombor pada lembaran kerja.

Lembaran kerja

Penutup

Permainan Kereta Api. a. Setiap murid diberi sekeping kad nombor. b. Murid bergerak mencari kedudukan yang betul mengikut urutan nombor menaik (rujuk catatan *) c. Aktiviti diteruskan sehingga semua murid bergabung seperti sebuah kereta api mengikut urutan nombor menaik. d. Kereta api yang bersambung akan berjalan mengelilingi kelas atau kawasan yang ditetapkan oleh guru.

Kad nombor

EMK: Kreativiti dan Inovatif Cadangan arahan guru: a. Murid yang memegang nombor 23, bergerak ke hadapan b. Murid yang memegang nombor 22, bergerak dan cari kedudukan kamu c. Murid yang memegang nombor 25, bergerak dan cari kedudukan kamu *Bilangan nombor bergantung kepada bilangan murid dalam kelas

91

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :1 : 1.2 : 1.2.3 Nombor Bulat dalam lingkungan 50 Membilang nombor dalam lingkungan 21 - 50 Melengkapkan urutan nombor secara tertib menaik

Lembaran kerja 1 Nama : _______________ ___________ Kelas : _________ Tarikh : __________ Tulis nombor mengikut tertib menaik di ruangan yang disediakan.

1.

21 21

24

23

25

22

2.

28 26

25

27

29

26

3.

22 23

21

23

25

24

4.

30

26

27

29 29

28

92

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :1 : 1.2 : 1.2.3 Nombor Bulat dalam lingkungan 50 Membilang nombor dalam lingkungan 21 - 50 Melengkapkan urutan nombor secara tertib menaik

Lembaran kerja 2 Nama : _______________ ___________ Kelas : _________ Lengkapkan urutan nombor berikut. Tarikh : __________

1.

21

23

25

2.

26

27

3.

24

4.

30

93

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :1 : 1.2 : 1.2.3 Nombor Bulat dalam lingkungan 50 Membilang nombor dalam lingkungan 21 - 50 Melengkapkan urutan nombor secara tertib menaik

Lembaran kerja 3 Nama : _______________ ___________ Kelas : _________ Tarikh : __________ Tulis nombor mengikut tertib menaik pada ruang kosong yang disediakan. Contoh :

23

24

25

1.

28

2.

22

3.

30
DRAF

94

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :1 : 1.2 : 1.2.3 Nombor Bulat dalam lingkungan 50 Membilang nombor dalam lingkungan 21 - 50 Melengkapkan urutan nombor secara tertib menaik

Lembaran kerja 4 Nama : ________________ ___________ Kelas : _________ Pilih dan warnakan nombor yang sesuai untuk petak kosong yang disediakan. Contoh : Tarikh : __________

26 27
1.

28 29 30

22 23

25 24 30 27 26

26 25

2.

24

3.

29
4.

30 28 29

28 27

26

30 26

27

95

DRAF Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang yang disepadukan : 2. Operasi Tambah dalam Lingkungan 50 : 60 minit : Sains dan Teknologi : 2.2 Menambah sebarang dua nombor dalam lingkungan 50 : 2.2.1 Menambah 2 digit dengan 1 digit tanpa mengumpul semula : Keterampilan Diri Komunikasi Kemanusiaan Kerohanian, Sikap dan Nilai Objektif Nilai LANGKAH : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menambah nombor 2 digit dengan 1 digit dalam lingkungan 30 tanpa mengumpul semula. : Keberanian, bekerjasama, toleransi dan kejujuran AKTIVITI BBB CATATAN

Set Induksi

Murid mendengar dan menyanyikan lagu kanak-kanak Satu Ditambah Satu dengan menggunakan komputer: Satu Ditambah Satu Satu ditambah satu sama dengan dua Dua ditambah dua sama dengan empat Empat ditambah empat sama dengan lapan Lapan ditambah lapan sama dengan enam belas

Komputer Lagu Satu Ditambah Satu.

EMK : Teknologi Maklumat dan Komunikasi *Aktiviti ini bertujuan untuk mengimbas semula penambahan dalam lingkungan fakta asas secara

96

DRAF

LANGKAH

AKTIVITI Satu ditambah empat sama dengan lima Dua ditambah enam sama dengan lapan Tiga ditambah satu sama dengan empat Empat ditambah tiga sama dengan tujuh

BBB spontan nyanyian

CATATAN tetapi dalam bentuk

Ayuh kawan belajar berhitung Siapa dapat jadi anak yang pintar Ayuh kawan jangan malas engkau belajar Nanti kamu tidak biasa naik kelas

Langkah 1

1. Murid menjawab soalan fakta asas tambah secara lisan. Cadangan soalan:

6 4

+ +

3 5

= =

97

DRAF

LANGKAH

AKTIVITI 2. Setiap murid diberi 30 pembilang 3. Murid menunjukkan jumlah pembilang mengikut arahan guru. Cadangan arahan: a. Tunjukkan 12 pembilang Contoh:

BBB Pembilang. (ikatan sepuluh)

CATATAN 30 pembilang: 2 ikat pembilang yang mengandungi 10 pembilang setiap ikatan, dan 10 pembilang yang dilerai

b. Tunjukkan 24 pembilang Contoh:

Langkah 2

1. Murid ditunjukkan kad ayat matematik yang melibatkan proses penambahan nombor 2 digit dengan 1 digit.

Kad soalan matematik

22 + 4 = 26

98

DRAF

LANGKAH

AKTIVITI 2. Murid dibimbing oleh guru untuk menyebut ayat matematik. 3. Setiap murid diberi 30 pembilang. 4. Murid dibimbing untuk melakukan proses penambahan dengan menggabungkan dua kumpulan pembilang. Contoh:

BBB

CATATAN

Pembilang Kad simbol tambah

30 pembilang: 2 ikat pembilang yang mengandungi 10 pembilang setiap ikatan, dan 10 pembilang yang dilerai

22

5. Aktiviti 4 diulang dengan menggunakan nombor lain yang sesuai.

99

DRAF

LANGKAH

AKTIVITI

BBB

CATATAN

Langkah 3

1. Murid diberi dua bekas dan 30 pembilang. Dua bekas:

2 bekas pembilang 30 pembilang

Contoh :

2. Murid diberi soalan di papan putih. Cadangan soalan: a. 25 + 4 = b. 22 + 1 = 3. Murid menyelesaikan operasi tambah menggunakan bekas dan pembilang

100

DRAF

LANGKAH 4. Contoh:

AKTIVITI

BBB

CATATAN

Langkah 4

Murid menulis jawapan di lembaran kerja

Pembilang Lembaran kerja

Membuat latihan mengikut keupayaan murid menggunakan pembilang.

Penutup

Murid menyanyikan lagu Satu Ditambah Satu.

Komputer riba Lagu Satu Ditambah Satu

EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi

101

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :2 : 2.2 : 2.2.1 Operasi tambah dalam lingkungan 50 Menambah sebarang dua nombor dalam lingkungan 50 Menambah 2 digit dengan 1 digit tanpa mengumpul semula

Lembaran kerja 1 (Tahap rendah) Nama : _______________ ___________ Kelas : _________ Tarikh : __________ Selesaikan operasi tambah berikut.

1.

13
+ =

2.

26
+

3.

21

102

DRAF

4.

23
+

5.

25

103

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :2 : 2.2 : 2.2.1 Operasi tambah dalam lingkungan 50 Menambah sebarang dua nombor dalam lingkungan 50 Menambah 2 digit dengan 1 digit tanpa mengumpul semula

Lembaran kerja 2 Nama : _______________ ___________ Kelas : _________ Tarikh : __________ Selesaikan operasi tambah berikut.

1.

15
+ =

2.

18
+ =

1 5 2 5

3.

20
+

4.

23
+

5.

24

104

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 2. : 2.2 : 2.2.1 Operasi tambah dalam lingkungan 50 Menambah sebarang dua nombor dalam lingkungan 50 Menambah 2 digit dengan 1 digit tanpa mengumpul semula

Lembaran kerja 3 Nama : _____________________________ Kelas : _________ Selesaikan operasi tambah berikut. Tarikh : __________

1.

22+ 5 = 28 + 1 = 13 + 6 = 22 + 4 =

2.

3.

4.

5.

15 + 4 =
105

DRAF Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang yang disepadukan Objektif Nilai LANGKAH : 3. Operasi Tolak dalam lingkungan 50. : 60 minit : Sains dan Teknologi : 3.2 Menolak sebarang dua nombor dalam lingkungan 50. : 3.2.1 Menolak 1 digit daripada 2 digit tanpa mengumpul semula. : Komunikasi Kerohanian, Sikap dan Nilai. : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat menolak 1 digit daripada 2 digit tanpa mengumpul semula dalam lingkungan 30. : Keberanian, bekerjasama dan toleransi. AKTIVITI BBB CATATAN

Set Induksi

Permainan boling. a. Murid mendengar penerangan tentang cara permainan boling b. Murid bermain boling secara individu. c. Murid mengira pin boling yang telah jatuh. d. Murid mengulangi fakta asas tolak mengikut pin boling yang dijatuhkan. Contoh : 10 3 = 10 2 =

Bola Botol mineral

EMK: Kreativiti dan Inovatif

*Guru mengimbas kembali fakta asas tolak.

106

DRAF

LANGKAH Langkah 1

AKTIVITI 1. Murid ditunjukkan gambar pembilang yang dipaparkan pada skrin putih. 2. Murid diminta mengira bilangan pembilang dalam gambar tersebut. Contoh:

BBB Komputer riba Skrin putih LCD EMK:

CATATAN

Teknologi Maklumat dan Komunikasi

3. Murid dibimbing melakukan operasi tolak dengan teknik memangkah gambar pembilang yang dipaparkan. Cadangan soalan: a. Pangkah 5 batang pensel. b. Berapakah baki pensel yang tidak dipangkah?

Contoh:

107

DRAF

LANGKAH

AKTIVITI

BBB

CATATAN

4. Aktiviti diulang dengan nombor yang lain.

Langkah 2

1. Murid diberi kad gambar pembilang secara berpasangan atau berkumpulan. 2. Murid ditunjuk cara memangkah gambar pensel mengikut arahan guru. Contoh soalan: Pangkah 4 batang pensel

Kad Gambar Pembilang

108

DRAF

LANGKAH

AKTIVITI 3. Murid diminta mengira baki jumlah pensel yang tidak dipangkah. 4. Aktiviti ini diulang dengan soalan lain.

BBB

CATATAN

Langkah 3

1. Murid menyelesaikan operasi tolak dalam lingkungan 30 secara rawak menggunakan kad gambar pembilang secara individu. Cadangan soalan: 27 5 =

Kad gambar Pembilang

2. Aktiviti diulang dengan menggunakan ayat matematik. Cadangan soalan : a. 25 3 = b. 29 2 = c. 28 7 =

109

DRAF

LANGKAH

AKTIVITI

BBB

CATATAN

Langkah 4

1. Murid diberi lembaran kerja. 2. Murid menyelesaikan operasi tolak dalam lingkungan 30 tanpa mengumpul semula pada lembaran kerja.

Lembaran kerja

Penutup

Murid menjawab soalan kuiz secara bergilir-gilir menggunakan gambar pembilang. Cadangan soalan kuiz : a. 29 7 = b. 27 5 = c. 28 6 = d. 24 3 =

Kad gambar Pembilang

110

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :3 : 3.2 : 3.2.1 Operasi tolak dalam lingkungan 50 Menolak sebarang dua nombor dalam lingkungan 50 Menolak 1 digit daripada 2 digit tanpa mengumpul semula

Lembaran kerja 1 Nama : _______________________________ Kelas : _________ Selesaikan operasi tolak berikut. Tarikh : __________

1.

19 2 =

2.

26 4 =

111

DRAF

3.

28 5 =
4.

27 3 =
5.

29 6 =

112

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :3 : 3.2 : 3.2.1 Operasi tolak dalam lingkungan 50 Menolak sebarang dua nombor dalam lingkungan 50 Menolak 1 digit daripada 2 digit tanpa mengumpul semula

Lembaran kerja 2 Nama : ____________________ Selesaikan operasi tolak berikut. _________ Kelas : _________ Tarikh : __________

1.

2.

113

DRAF

3.

_
=

4.

_
=

5.

114

DRAF Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang yang disepadukan : 4. Wang sehingga RM50 : 60 minit : Sains dan Teknologi : 4.2 Menentukan nilai wang : 4.2.2 Menentukan nilai wang kertas : Komunikasi Pekembangan diri dan estetika Kerohanian, Sikap dan Nilai Objektif Nilai : Pada akhir penggajaran dan pembelajaran murid dapat menentukan persamaan antara nilai wang kertas RM1 dengan nilai wang syiling satu ringgit . : Keberanian, bekerjasama, kesederhanaan dan kebersihan

LANGKAH

AKTIVITI

BBB

CATATAN

Set Induksi

1. Murid mendengar dan menyanyikan lagu mengikut irama Seringit Si Dua Kupang bersama guru. Senikata lagu. Pak Ayob pergi menjala Pergi menjala di tepi bukit Ibu beri duit belanja Jangan lupa simpan sedikit

Komputer riba Lagu Seringgit Si Dua Kupang Wang mainan syiling dan kertas

EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi Elemen Keusahawanan

115

DRAF

LANGKAH

AKTIVITI

BBB

CATATAN

Pergi menjala di tepi bukit Dapat ikan letak di sampan Sedikit-sedikit menjadi bukit Hidup senang di masa depan 2. Murid bersoal jawab dengan guru tentang lagu yang dinyanyikan. Cadangan soalan: a. Di dalam lagu tadi, apa yang kamu perlu buat bila ibu beri duit belanja?

Langkah 1

1. Murid menamakan wang syiling 50 sen, 20 sen, 10 sen dan 5 sen yang ditunjukkan. 2. Murid ditunjukkan wang kertas RM1.

Wang kertas mainan RM1 dan wang syiling 50 sen, 20 sen, 10 sen dan 5 sen

EMK: Bahasa

Cadangan soalan:

116

DRAF

LANGKAH

AKTIVITI a. Apakah nombor yang terdapat dalam wang kertas ini? b. Berapakah nilai wang kertas ini? c. Apakah warna wang kertas ini? d. Apakah gambar yang terdapat dalam wang kertas ini? 3. Murid ditunjukkan persamaan nilai wang kertas RM1 dengan wang syiling : a. 50 sen b. 20 sen c. 10 sen d. 5 sen Contoh: =

BBB

CATATAN

EMK: 4. Murid ditanya pengetahuan sedia ada mereka tentang nilai wang. Cadangan soalan: a. Apakah barang yang boleh kamu beli dengan nilai wang 50 sen? Keusahawanan

117

DRAF

LANGKAH

AKTIVITI b. Apakah barang yang boleh kamu beli dengan nilai wang RM1?

BBB

CATATAN

Langkah 2

1. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan 2. Setiap kumpulan diberikan wang kertas mainan RM1 dan wang syiling 3. Murid membuat persamaan nilai antara wang kertas RM1 dengan wang syiling 50 sen, 20 sen, 10 sen dan 5 sen. Cadangan soalan: a. Berapa keping wang syiling 50 sen bersamaan dengan nilai wang kertas RM1? b. Berapa keping wang syiling 20 sen bersamaan dengan nilai wang kertas RM1? c. Berapa keping wang syiling 10 sen bersamaan dengan nilai wang kertas RM1? d. Berapa keping wang syiling 5 sen bersamaan dengan nilai wang kertas RM1? 4. Murid yang berjaya menjawab diberi ganjaran.

Wang kertas mainan RM1 dan wang syiling 50 sen, 20 sen, 10 sen dan 5 sen

118

DRAF

LANGKAH

AKTIVITI

BBB

CATATAN

Langkah 3

1. Murid diberi lembaran kerja. 2. Murid menjawab soalan di lembaran kerja.

Lembaran kerja

Penutup

Permainan kuiz Jutawan Ria. i. Murid diminta memutarkan roda yang menunjukkan gambar wang syiling. ii. Apabila roda berhenti, murid diajukan soalan berkaitan dengan bilangan wang syiling yang bersamaan dengan nilai wang kertas RM1. Cadangan soalan: a. Berapa kepingwang syiling 50 sen bersamaan dengan wang kertas RM1? b. Berapa kepingwang syiling 20 sen bersamaan dengan wang kertas RM1? c. Berapa keping wang syiling 10 sen bersamaan dengan wang kertas RM1? .

Roda Jutawan Ria

EMK: Kreativiti dan Inovatif Keusahawanan

*Murid yang berjaya diberi ganjaran

119

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :4 Wang sehingga RM50 : 4.2 Menentukan nilai wang : 4.2.2 Menentukan nilai wang kertas

SENARAI SEMAK Nama : Kelas : Tarikh: .............................. Arahan : Tandakan ( ) pada ruang Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan item yang diuji BIL 1. ITEM YANG DIUJI Menentukan persamaan nilai antara a. Wang kertas RM1 dengan wang syiling 50 sen b. Wang kertas RM1 dengan wang syiling 20 sen c. Wang kertas RM1 dengan wang syiling 10 sen d. Wang kertas RM1 dengan wang syiling 5sen Menyatakan jumlah keping a. Wang syiling 50 sen yang bersamaan dengan wang kertas RM1 b. Wang syiling 20 sen yang bersamaan dengan wang kertas RM1 c. Wang syiling 10 sen yang bersamaan dengan wang kertas RM1 d. Wang syiling 5 sen yang bersamaan dengan wang kertas RM1 MENGUASAI BELUM MENGUASAI CATATAN

2.

Refleksi : .................................................................................................................................................................................................................. Tandatangan guru : .............................................

120

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :4 : 4.2 : 4.2.2 Wang sehingga RM50 Menentukan nilai wang Menentukan nilai wang kertas

Lembaran kerja 1 Nama : ________________ ___________ Kelas : _________ Warnakan wang syiling yang menunjukkan nilai RM1. Tarikh : __________

1.

2.

121

DRAF

3.

4.

122

DRAF Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang yang disepadukan : 5. Masa dan Waktu : 60 minit : Sains dan Teknologi : 5.1 Menyatakan waktu dalam unit jam dan minit. : 5.1.1 Menyatakan setengah dan suku berdasarkan muka jam. : Komunikasi Kerohanian, Sikap dan Nilai Pekembangan diri dan estetika Objektif Nilai LANGKAH : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyatakan setengah dan suku pada muka jam. : Keberanian, bekerjasama dan toleransi AKTIVITI BBB CATATAN

Set Induksi

1. Murid melihat kotak besar yang dibawa oleh guru. 2. Murid diminta meneka benda di dalam kotak itu. 3. Salah seorang murid diminta mengambil benda di dalam kotak dan menunjukkannya kepada rakan. 4. Murid bersoal jawab tentang jam yang dipamerkan Cadangan soalan: a. Apakah benda ini? b. Apakah kepentingan benda ini dalam kehidupan seharian kita?

Kotak besar berisi jam

EMK: Keusahawanan

123

DRAF

LANGKAH

AKTIVITI c. Bolehkah benda ini dijual? d. Berapakah harga yang ingin kamu jualkan?

BBB

CATATAN

Langkah 1

1. Murid melihat muka jam yang ditunjukkan oleh guru.

Jam muka bulat berjarum besar

Guru menguji pengetahuan sedia ada murid.

2.

Murid bersoal jawab dengan guru tentang muka jam yang ditunjukan. Cadangan soalan: a. Jarum panjang untuk apa? b. Jarum pendek untuk apa? c. Jam ini menunjukkan pukul berapa? d. Pukul berapakah kamu bangun tidur? e. Apakah yang kamu lakukan setelah bangun dari tidur? EMK : Bahasa Nilai murni.

Langkah 2

1. Murid diberi kertas berbentuk muka jam. 2. Murid diminta melipat kertas itu kepada dua

Kertas berbentuk bulatan.

124

DRAF

LANGKAH

AKTIVITI bahagian supaya membentuk separuh bulatan. 3. Murid diminta mewarna setengah bulatan dalam kawasan lipatan nombor 12, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.

BBB

CATATAN

4. Murid diminta menunjukkan bahagian gambar muka jam yang telah diwarnakan. 5. Murid diperkenalkan konsep setengah berdasarkan bahagian gambar muka jam yang telah diwarnakan. 6. Murid diperjelaskan konsep setengah dalam kawasan lipatan nombor 12, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 7. Murid menyatakan waktu dalam setengah jam. Contoh:

Pukul 4 setengah

125

DRAF

LANGKAH

AKTIVITI

BBB

CATATAN

Langkah 3

Aktiviti 2 diulang : Melipat kertas menjadi empat bahagian. 1. Murid diminta melipat kertas itu kepada empat bahagian. 2. Murid mewarna suku daripada kertas tersebut dalam kawasan lipatan nombor 12, 1, 2 dan 3.

3. Murid diminta menunjukkan bahagian gambar muka jam yang telah diwarnakan. 4. Murid diperkenalkan konsep suku berdasarkan bahagian gambar muka jam yang telah diwarnakan. 5. Murid menyatakan suku dalam kawasan lipatan nombor 12, 1, 2, dan 3. 6. Murid menyatakan waktu dalam suku jam.

126

DRAF

LANGKAH Contoh:

AKTIVITI

BBB

CATATAN

Pukul 1 suku

Langkap 4

1. Murid diberi dua lembaran kerja yang mengandungi gambar muka jam. 2. Murid diminta mewarnakan setengah dan suku dari muka jam. 3. Murid diminta menyatakan setengah atau suku pada muka jam yang telah diwarnakan.

Lembaran kerja

Penutup

1. Murid melihat gambar muka jam yang telah diwarnakan. 2. Murid menyatakan atau menyebut setengah atau suku berdasarkan gambar yang ditunjukkan oleh guru.

Beberapa keping gambar separuh Beberapa keping gambar suku

*Aktiviti boleh diulang dengan pelbagai bentuk muka jam

127

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :5 : 5.1 : 5.1.1 Masa dan Waktu Menyatakan waktu dalam jam dan minit Menyatakan setengah dan suku berdasarkan muka jam

Lembaran kerja 1 Nama : ________________ ___________ Kelas : _________ Tarikh : __________ Warnakan setengah pada muka jam dengan warna kuning

128

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :5 : 5.1 : 5.1.1 Masa dan Waktu Menyatakan waktu dalam jam dan minit Menyatakan setengah dan suku berdasarkan muka jam

Lembaran Kerja 2 Nama : ______________________________ Kelas : _________ Warnakan setengah pada muka jam dengan warna hijau Tarikh : __________

129

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 5. : 5.1 : 5.1.1 Masa dan Waktu Menyatakan waktu dalam jam dan minit Menyatakan setengah dan suku berdasarkan muka jam

Lembaran kerja 1 Nama : ________________ ___________ Kelas : _________ Tarikh : __________ Warnakan suku pada muka jam dengan warna biru.

130

DRAF
Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 5. : 5.1 : 5.1.1 Masa dan Waktu Menyatakan waktu dalam jam dan minit Menyatakan setengah dan suku berdasarkan muka jam

Lembaran kerja 2 Nama : _______________ ___________ Kelas : _________ Warnakan suku pada muka jam dengan warna merah. Tarikh : __________

131

DRAF Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang yang disepadukan Objektif Nilai LANGKAH : 5. Masa dan Waktu : 60 minit : Sains dan Teknologi : 5.1 Menyatakan waktu dalam unit jam dan minit. : 5.1.2 Menyatakan waktu dalam unit jam dan minit : Komunikasi : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyatakan waktu dalam unit jam dan minit (15 minit dan 30 minit) : Keberanian dan bekerjasama AKTIVITI BBB CATATAN

Set Induksi

1. Murid melihat dua gambar muka jam yang telah dilorek mengikut sukuan.

Gambar muka jam

Guru menguji pengetahuan sedia ada murid.

2. Murid diminta menunjukkan gambar jam yang mewakili setengah dan suku Cadangan soalan: a. Muka jam yang manakah yang menunjukkan

132

DRAF

LANGKAH setengah?

AKTIVITI

BBB

CATATAN

Langkah 1

1. Murid diberi penerangan setengah pada muka jam bersamaan dengan 30 minit dengan menggerakkan jarum panjang ke arah nombor 6.

Gambar muka jam Jam

2. Murid menyatakan setengah bersamaan dengan 30 minit berdasarkan muka jam yang ditunjukkan. 3. Murid diberi penerangan tentang fungsi jarum pendek dan panjang a. Jarum pendek menunjukkan unit jam b. Jarum panjang pada nombor 6 menunjukkan 30 minit

133

DRAF

LANGKAH Contoh:

AKTIVITI

BBB

CATATAN

Pukul 11:30 minit

4. Murid dibimbing menyatakan waktu yang ditunjukkan pada muka jam. 5. Aktiviti diulang dengan waktu yang berbeza.

Langkah 2

1. Murid mendengar penerangan guru mengenai suku pada muka jam bersamaan dengan 15 minit dengan menggerakkan jarum panjang ke arah nombor 3.

Gambar muka jam Jam EMK : Bahasa

2. Murid menyatakan suku bersamaan dengan 15

134

DRAF

LANGKAH

AKTIVITI minit pada muka jam yang ditunjukkan. 3. Murid diberi penerangan tentang fungsi jarum pendek dan panjang a. Jarum pendek menunjukkan unit jam b. Jarum panjang pada nombor 3 menunjukkan 15 minit Contoh:

BBB

CATATAN

Pukul 5:15 minit


4. Murid dibimbing menyatakan waktu yang ditunjukkan pada muka jam. 5. Aktiviti diulang dengan waktu yang berbeza.

Langkah 3

1. Murid diberi model jam. 2. Murid diminta menggerakkan jarum panjang dan pendek mengikut arahan guru. Cadangan arahan: a. Gerakkan jarum pendek dan panjang bagi

Model jam

Senarai semak

135

DRAF

LANGKAH

AKTIVITI menunjukkan pukul 10:30 minit. b. Gerakkan jarum pendek dan panjang bagi menunjukkan pukul 10.15 minit 3. Murid menyatakan waktu dalam unit jam dan minit yang dilakukan dalam aktiviti di atas. 4. Aktiviti diulang dengan soalan lain (rujuk senarai semak).

BBB

CATATAN

Penutup

1. Kuiz: a. Murid menyatakan waktu dalam unit jam dan minit berdasarkan muka jam yang ditunjukkan oleh guru. (15 minit dan 30 minit) b. Aktiviti diulang dengan soalan lain. Contoh:

Model jam

Ganjaran diberikan kepada murid yang dapat menyatakan waktu dengan tepat

136

DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran :5 Masa dan Waktu : 5.1 Menyatakan waktu dalam unit jam dan minit. : 5.1.2 Menyatakan waktu dalam unit jam dan minit SENARAI SEMAK Nama : ................................................................. Kelas : ................................... Tarikh :......................................

Arahan : Tandakan ( ) pada ruang Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan item yang diuji BIL ITEM YANG DIUJI 1. Menggerakkan jarum pendek dan panjang bagi menunjukkan: a. Pukul 10: 30 minit b. Pukul 4: 30 minit c. Pukul 7: 30 minit d. Pukul 8: 15 minit e. Pukul 1: 15 minit f. Pukul 10: 15 minit 2. Menyatakan waktu dalam unit jam dan minit yang dilakukan dalam aktiviti bil.1. a. Pukul 10: 30 minit b. Pukul 4: 30 minit c. Pukul 7: 30 minit d. Pukul 8: 15 minit e. Pukul 1: 15 minit f. Pukul 10: 15 minit Refleksi : .................................................................................................................................................................................................................. Tandatangan guru : ............................................. MENGUASAI BELUM MENGUASAI CATATAN

137