Anda di halaman 1dari 3

8/16/13

=TETINGKAP WANIE=: Isu Isu Yang Berkaitan Pendidikan Khas

HOME

P OS TS RS S

COMMENTS RS S

=TETINGKAP WANIE=

Pita Suara Saya ^_^

Sunday, September 11, 2011

Isu Isu Yang Berkaitan Pendidikan Khas


Salam ..hy e entry ari ni short jek..sbb x sem pat nk ringkaskan dengan teliti..insy aAllah di m asa akan datang akan disediakan dengan lebih lengkap..sebarang penam baikan sila kom en y er...

Feedjit
Live Traffic Feed

Isu Yang Berkaitan Pendidikan Khas Kemudahan Fizikal -kekurangan bilik-bilik terapi ( bilik snoozlen, bilik muti sensori, bilik toys), jadi terapi yang penting untuk perkembangan d eria motor kasar dan halus tidak dapat dijalankan dengan sebaik mungkin -tiada kemudahan jalan untuk pengguna wheelchair akibatnya menyusahkan pengguna wheelchair dan memerlukan bantuan org lain untuk bergerak -ruang kelas yang sempit / hanya dibahagikan dengan petisyen kesannnya menyebabkan gangguan yang bising kepada murid di ruang sebelah yang lain Profesionalisme guru -sikap guru yang malas dan tidak bersungguh-sungguh mengajar muridmurid yang bermasalah pembelajaran sekaligus menyebabkan murid-murid terabai dan ketinggalan -guru pendidikan khas seringkali dianggap tidak mempunyai kerja yang banyak akibatnya guru pendidikan khas kerap disuruh melakukan aktiviti untuk murid-murid di aliran perdana. Contoh membuat aktiviti sukan sekolah tahunan. Akibatnya bebanan guru pendidikan khas bertambah -wujudnya guru sandaran tidak terlatih dalam program pend khas akibat daripada itu kanak-kanak khas menjadi mangsa guru yang tidak terlatih (di marah atau diherdik dan dipukul) Kewangan -isu kewangan berkaitan elaun kanak kanak khas yang disalahgunakan oleh ibu bapa. Akibatnya terdapat murid yang tidak membayar yuran atau tidak dapat membayar wang untuk mengikuti apa apa program yang dianjurkan -elaun guru pendidikan khas menarik perhatian ramai guru aliran perdana, akibat daripada permohonan guru aliran perdana ke aliran khas mampu menyebabkan kualiti terjejas -bajet yang tidak mencukupi menyebabkan banyak alatan kemudahan fizikal tidak dapat disediakan, program juga tidak dapat dijalankan dengan lebih banyak. Murid akan ketinggalan dan tidak merasa keseronokan kerana bosan terpakasa mengikuti pnp di kelas sahaja. Program Intergrasi/ pengasingan -tidak mampu mengintergrasikan keseluruhan murid dengan sepenuhnya akibaat daripada perbezaan jadual waktu rehat dan belajar -pengasingan kelas bilik darjah di sekolah -pengasingan aktiviti seperti aktiviti sukan. Hanya antara murid-murid berkeperluan khas sahaja dan sebaliknya Program inklusif -bebanan guru aliran perdana bertambah kerana terpaksa cuba memahami karenah kanak-kanak berkeperluan khas. Akibatnya guru tidak akan dapat mengajar kanak-kanak itu dengan sebaiknya. -wujud pendiskriminasian antara murid yang normal dan murid yang berkeperluan khas. Akan wujud perbezaan ruang sosial kerana kurangnya sifat menghormati terhadap golongan ini

=SeLaMaT dAtANg=

Blog Yang Diikuti Popular Posts


J en i s-j en i s Pen t a k si r a n Da l a m Pen di di k a n Kh a s JENIS-JENIS PENTAKSIRAN Terdapat pelbagai pentaksiran, antarany a adalah seperti pentaksiran kem ahiran pem belajaran asas,pentaksiran kem ah... Ma sa l a h Ba h a sa Da n Kom u n i k a si Ka n a k -Ka n a k A u t i sm e Pengenalan Masalah bahasa dan kom unikasi seringkali terjadi pada kanak-kanak y ang berkategori kanak-kanak khas. Antara contoh kanak-kanak y ... Un su r -Un su r Da l a m Per l em b a g a a n 1 .0 Unsur-unsur Perlem bagaan Persekutuan Malay sia. Perlem bagaan m erupakan suatu

A visitor from Malaysia viewed "=TETINGKAP WANIE=: Isu Isu Yang Berkaitan Pendidikan Khas" 0 secs ago A visitor from Kuala Kangsar, Perak viewed "=TETINGKAP WANIE=: Updates!! Isu-Isu Dalam Pendidikan Khas" 4 mins ago A visitor from Seremban, Negeri Sembilan viewed "=TETINGKAP WANIE=: Updates!! Isu-Isu Dalam Pendidikan Khas" 18 mins ago A visitor from Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan viewed "=TETINGKAP WANIE=: Isu Isu Yang Berkaitan Pendidikan Khas" 39 mins ago A visitor from Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan viewed "=TETINGKAP WANIE=: Isu Isu Yang Berkaitan Pendidikan Khas" 1 hour 25 mins ago A visitor from Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan viewed "=TETINGKAP WANIE=: Updates!! Isu-Isu Dalam Pendidikan Khas" 1 hour 35 mins ago A visitor from Johor Bahru, Johor viewed "=TETINGKAP WANIE=: Masalah Bahasa Dan Komunikasi Kanak-Kanak Autisme" 2 hours 53 mins ago A visitor from Rawang, Selangor viewed "=TETINGKAP WANIE=: Kanak-Kanak

JENGUKLA KE SINI
AHLAN WASAHLAN

yushazwani.blogspot.com/2011/09/isu-isu-yang-berkaitan-pendidikan-khas.html

1/3

8/16/13
suratan atau suratcara y ang m engandungi sem ua undangunda... Upda t es!! Isu -Isu Da l a m Pen di di k a n Kh a s Isu-Isu Dalam Pendidikan Khas 1 .1 Isu: Program Intergrasi/ Pelabelan dan Pengasingan Program intergrasi dalam pendidikan khas telah pun di... C a r a C a r a Men g a t a si da n T r en da Y a n g A k a n Di g u n a k a n Pa da Ma sa A k a n Da t a n g 1 .1 Isu: Program Intergrasi/ Pelabelan dan Pengasingan Bagi m engatasi m asalah ini, program intergrasi y ang wujud di sekolah y ang ini harusl... Ka n a k -Ka n a k Ber k eper l u a n Kh a s Kanak-kanak berkeperluan khas adalah m erupakan kanak-kanak y ang berhadapan dengan kebatasan keupay aan dengan sendiriny a bagi m em peroleh kepe... Fa k t or y a n g m en dor on g t i n g k a h l a k u b er m a sa l a h k a n a k -k a n a k b er k eper l u a n khas Antara faktor y ang m eny ebabkan berlakuny a m asalah tingkah laku adalah disebabkan faktor persekitaran. Hal ini kerana,sesetengah kanak-kanak ... Pen t a k si r a n Da l a m Pen di di k a n Kh a s PENTAKSIRAN Pentaksiran adalah m erupakan satu pem belajaran y ang m erangkum i aktiv iti m enghurai, m engum pul, m erekod, m em beri skor dan m enter... T eor i Pem b el a j a r a n Ma t em a t i k PENGENALAN Matem atik dikatakan bersifat abstrak dan sukar untuk ditakrifkan. Sebagaim ana y ang diny atakan oleh Micheal Berknopf (1 9 9 9 ) di dal...

=TETINGKAP WANIE=: Isu Isu Yang Berkaitan Pendidikan Khas


Pentadbir dan Pentadbiran Sekolah -tidak mementingkan akan kebajikann murid di program intergrasi kerana beranggapan murid ini tidak menyumbang kepada kenaikan peratus prestasi sekolah -murid-murid pendidikan khas tidak diberi galakan sepatutnya untuk mengambil peperiksaan awam kerana dikhuatiri peratus sekolah menurun -isu penempatan murid yang tidak layak dimasukkan sekolah atas dasar peribadi antara ibu bapa dan pihak tertinggi sekolah. Akibatnya menyusahkan pihak guru di program intergrasi. -kesilapan penempatan murid, sebagai contoh murid yang mengalami masalah pendengaran dimasukkan bersama dengan murid masalah pembelajaran. Akibatnya murid itu tadi akan dipinggir. Pelabelan -isu melabel kanak-kanak khas seperti mata sepet kepada kanak-kanak sd. Boleh menyebabkan mereka berasa rendah diri dan malu -melabel kanak-kanak berkeperluan khas sebagai kanak-kanak cacat. Boleh mewujukan jurang sosial antara kanak-kanak normal dengan khas. Pentaksiran dan Penilaian -terdapat pentaksiran yang dijalankan tidak sesuai dengan keupayaan murid kerana menggunakan ujian pentaksiran daripada negara luar. -penilaian yang tidak telus akibat sikap pilih kasih daripada guru boleh memberi kesan yang buruk. Sebagai contoh, penilaian yang tidak telus semasa membahagikan murid mengikut kelas berdasarkan aras kebolehan memberi kesan buruk kepada murid semasa mengikuti proses pnp di kelas. -diskriminasi terhadap kanak-kanak khas untuk mengikuti peperiksaan awam Penglibatan ibu bapa -wujud ibu bapa yang tidak mengambil berat dan hanya mengharapkan sekolah semata-mata. Contoh aspek pengurusan diri tidak ajar anak di rumah dengan sebaiknya. Akibatnya anak-anak mungkin akan kencing di dalam kelas dan tidak tahu membersihkan diri -ibu bapa yang tidak menggalakkan anak-anak mereka mengikuti apa jua program kerana dikhuatiri memberi kecederaan kepada anak-anak mereka -kurangnya sikap yakin ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Dicatat oleh wanie azmie di 1 0:1 3 AM

Blog Archive
2 0 1 2 (1 ) 2 0 1 1 (5) N ov em b er (1 ) S ept em b er (3 ) C a r a C a r a Men g a t a si da n T r en da Y a n g A k a n Di g u n a k a . . . Upda t es!! Isu -Isu Da l a m Pen di di k a n Kh a s Isu Isu Y a n g Ber k a i t a n Pen di di k a n Kh a s A pr i l (1 ) 2 0 1 0 (1 2 )

0 ulasan: Post a Comment


E n t e ry o u rc o m m e n t . . .

About Me
Com m ent as: Google Account Publish Preview

wanie azmie
im transform ing~ Vi ew m y c om p lete p rofi le

Search This Blog


Search

Followers
Join this site
w ith Google Friend Connect

Members (42) More

N ew er Post

Ol der Post

Already a member? Sign in

Subscribe to: Post C om m en t s ( A t om )

yushazwani.blogspot.com/2011/09/isu-isu-yang-berkaitan-pendidikan-khas.html

2/3

8/16/13
segala penulisan adalah hasil kary a sendiri oleh hazwani azm i. Sebarang plagiat tidak dibenarkan. Powered by Bl og g er .

=TETINGKAP WANIE=: Isu Isu Yang Berkaitan Pendidikan Khas

Subscribe To
Posts Com m ents

C opy r i g h t = T ET IN G KA P W A N IE= . A l l r i g h t s r eser v ed. Bl og g er t em pl a t e c r ea t ed b y T em pl a t es Bl oc k W or dpr ess t h em e b y G en er i c W P T h em es

yushazwani.blogspot.com/2011/09/isu-isu-yang-berkaitan-pendidikan-khas.html

3/3