Anda di halaman 1dari 35

Pengukuran U.

Kadaster era
Sebelum 70an
• Sejak awal tahun 1920 hingga tahun 70an, alat-alat konvensional
yang memerlukan pengendalian manusia sepenuhnya digunakan
• Mengukur bering & sudut pugak -Teodolit Vernier, Optikal
• Pengukuran jarak – Rantai
• Maklumat Ukuran direkod secara manual – Buku Kerja Luar
• Data diproses – mesin kira `Bruns’, ‘Viga’& ‘Curta’
- Buku Sifir Trigonometri Short Ridge, Bruns &
Chambers
• Pada Akhir tahun 70an, mesin kira ‘Arithmatic’ digunakan bagi
menggantikan mesin kira mekanikal bagi kerja-kerja hitungan
Pengukuran U. Kadaster era
Sebelum 70an
• Hasil kiraan direkod dalam Jilid Kiraan
• Maklumat Jk digunakan oleh Pelukis Pelan utk
menyediakan PA
• PA dibuat secara manual menggunakan peralatan
mekanikal
Pengukuran U. Kadaster era 80an
• Pada awal tahun 80an EDM digunakan mengukur jarak
bagi menggantikan rantai
• Teodolit digital
• Keja-kerja Hitungan – Mesin elektronik program TI
59,Casio 602P,603P,702P,802P
• Pada penghujung era 80an penggunaan komputer
diperkenalkan bagi mempercepatkan prosesan data-
data ukuran
• JUPEM telah menubuhkan CALS di Jabatan Ukur Johor
• Dengan adanya sistem komputer, kerja-kerja hitungan
berkomputer dijalankan bagi penyediaan JK
• Penyedian PA dibuat menggunakan komputer
Pengukuran U. Kadaster era 90an
• Pada era 90 penggunaan komputer yang
dilengkapi perisian-perisian tertentu dan
peralatan-peralatan Ukur yang moden telah
memberi impak yang besar ke atas sistem U.
Kadaster.
• Total Station digunakan utk mengukur sudut &
Jarak
• Data- data cerapanpengukuran yang dijalankan
di lapangan dirakamkan dengan kad ingatan
simpanan data dengan bantuan perisian
komputer “All In One”
Kelebihan Total Station
• Mempunyai paparan LCD dan paparan
kekunci utk memapar cerapan bering &
Jarak
• Menggunakan RAM Card sebagai tempat
menyimpanan data-data cerapan
• Mempunyai perisian-perisian tertentu
yang terdapat dalam alat
• Boleh membuat pertukaran koordinat
diantara sistem XYZ atau NE
Era 90an
• Pada era ini juga GPS diperkenalkan
• GPS merupakan pendekatan yang paling
berkesan utk mewujudkan jaringan kawalan
Ukur
• GPS membolehkan penubuhan, penambahan
kepadatan dan penyelenggaraan jaringan dibuat
dengan lebih cepat, tepat dan kos efektif.
Global Posotioning System (GPS)
• Sistem penentududukan sejagat iaitu
sistem yang menggunakan satelit untuk
menetukan kedudukan dan mendapatkan
koordinat sesuatu titik atas tanah.
Kelebihan GPS berbanding kaedah Ukur
Konvensional
• Garis Saling Nampak adalah tidak diperlukan
• Cuaca tidak menjejaskan kejituan GPS
• Kaedah lebih pantas dari cara Konvensional
• Sistem koordinat dunia iaitu (WGS84)
• Hasil cerapan berbentuk digital dan senang
dipindahkan kepada sistem lain seperti untuk
kegunaan pemetaan atau GIS
Pembangunan sistem-sistem
pengautomasian di JUPEM Negeri

JUPEM telah melaksanakan konsep kerja “Field to Finish” secara


berperingkat bermula tahun 1995 dengan perolehan STS. Ini diikuti dengan
pembangunan SPDK dan SAPD pada tahun 1999. Sistem-sistem ini
diwujudkan untuk menyedia,menyimpan dan memproses
data secara berdigit bagi kerja di setiap Unit JUPEM Negeri.
Berikutan kejayaan tersebut, ketiga-tiga sistem ini telah dipertingkatkan
keupayaannya pada tahun 2002 dengan perolehan peralatan ukur serta
perkakasan dan perisian terkini yang mampu berhubung antara satu sama
lain.
Komponen Utama F2F

1. Sistem Ukur Total Station (STS)


Sistem Automasi Pejabat Ukur Daerah (SAPD)
Sistem Pengurusan Data Kadaster (SPDK)
Kelebihan F2F
1. Merekodkan data cerapan ke dalam SRAM Card/
Flash Card/PDA/ SD card
2. “Fully Automated”
3. “Real Time Computing”
4. Sebarang Kesalahan dapat dikenalpasti secara terus
5. Meminumkan pertindihan tugas dan tanggungjawab
antara cawangan
6. Merekodkan data-data sahih
7. Merekodkan cerapan dengan hanya menekan butang
8. Mempunyai ciri-ciri keselamatan yang tinggi untuk
menyimpan data cerapan bagi mengurangkan
kemungkinan kehilangan data
F2F
• Field To Finish adalah Sistem Kerja Ukuran Hakmilik yang diautomasikan secara bersepadu
sehingga ke output akhir tanpa melibatkan banyak proses ulangan dalam peringkat kerja.
Sistem Ukur Total Station (STS)

• STS adalah melibatkan pengukuran dan penawanan


data di lapangan

• Dua komponen utama :


1. Total Station
2. Perisian On-Board Kadaster
Dua komponen utama :
Total Station
Perisian On-Board Kadaster
PEKELILING KETUA PENGARAH UKUR DAN PEMETAAN
BIL. 11 TAHUN 2005

KEWAJIPAN JURUUKUR TANAH BERLESEN MENGEMUKAKAN DATA


UKURAN KADASTER BERDIGIT

Pekeliling ini bertujuan untuk mewajibkan Juruukur Tanah


Berlesen (JTB) mengemukakan data ukuran kadaster
berdigit kepada Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri
(PUPN), selaras dengan perlaksanaan sepenuhnya ‘Field-
to-Finish’ (F2F) di Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia
(JUPEM).
CARTA ALIR KERJABAGI MEMPROSES
DATA DIGITAL DARI JURUUKURTANAH BERLESEN
Mula Nota:
Bentuk Data ASCII terdiri daripada:
1.fbk – Field Observation Data
2.cor – Corrections
3.sob – Solar Observation Data
Juruukur Tanah Berlesen
4.bcs – Bearing Close Statement
Hantar Data Digital ASCII
5.acs – Area Comparison
6.ncp – Deduced Field Data
7.tps – Traverses
Impot fail ASCII melalui LLSM Dan 8.lot – Lot Details
ProsesData
9..bdy – Bearing, Distance & Coordinates
10..job – Job Details
11.edm – EDM Test
Tidak 12..fah – Fahrasat
Data 13.coo – Coordinates Information
Diterima ? 14..bln – Base Line
Ya 15..tpo – Topography
16..po - Old Value
eSRS Data Lodgement Serta
eSRS
1..tiff - Certified Plan
2.pdf - Calculation Volume
3..xml - Digital Signature
Pengarah Ukur Lulus Pelan Akui guna DEP
SPID

ASCII : American Standard Code for Information Interchange


Janakan grafik melalui SPEK Kemaskini LLSM : Licensed Land Surveyor Module untuk menyemak
PDUK Data secara berdigit sepenuhnya kerja ukuran kadaster yang
dijalankan oleh JTB.
eSRS: electronic Survey Record System
SPID :SistemPengurusan Imej Dokumen
Tamat DEP : Digital End Product
SPEK : Sistem Pengesahan Kualiti
PDUK : Pangkalan Data Ukur Kadaster
TIFF : Tagged Image File Format
Masalah F2F
• Walaubagaimanapun didapati terdapat sebilangan JTB
menghadapi masalah untuk menghantar data berdigit
tersebut
• Sebilangan JTB kurang mahir menggunakan “Title
Survey Module” (TSM) dalam Ukuran Hakmilik Tanah
(Pengukuran di lapangan & Proses Data Ukuran)
• SAPD hanya menerima data-data Ukuran yang diproses
oleh TSM sahaja (16 ASCII File)
SURAT PEKELILING
KETUA PENGARAH UKUR DAN PEMETAAN
BIL. 1 TAHUN 2006

PENERIMAAN DATA DIGITAL MELALUI e-SUBMIT OLEH JUPEM


NEGERI
1. Merujuk kepada perkara di atas, Jabatan telah mewajibkan
Juruukur Tanah Berlesen (JTB) mengemukakan data ukuran
kadaster berdigit sepenuhnya kepada Pengarah Ukur dan
Pemetaan Negeri selaras dengan pelaksanaan sepenuhnya Field-
to-Finish (F2F) di Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM).
Arahan penghantaran data berdigit yang mengandungi 16 fail
ASCII telah dikeluarkan melalui Pekeliling Ketua Pengarah Ukur
dan Pemetaan Bil. 11 Tahun 2005 bertarikh 29 September 2005.
Samb.
• Bagi mengatasi masalah tersebut JUPEM telah
memperkenalkan modul e-Submit bertujuan
membolehkan JTB menghasilkan data ukuran digital
untuk dihantar ke JUPEM Negeri.
• JTB diberi kelonggaran menghantar hasil kerja tersebut
melalui modul e-Submit.
• Penghantaran data ukur berdigit oleh JTB menggunakan
modul ini adalah dibenarkan sehingga 30 Jun 2007.
Sistem Automasi Pejabat Ukur
Daerah (SAPD)
Melalui sistem ini, semua maklumat pengurusan di Pejabat
Ukur Daerah dan data-data teknikal pengukuran di lapangan
diintegrasikan bagi mewujudkan sistem pengurusan
sepenuhnya berasaskan ICT. Maklumat-maklumat daripada
projek Sistem Pengurusan Data Kadaster (SPDK) di JUPEM
Negeri disalurkan ke Total Station dan maklumat-maklumat dari
Total Station pula disalurkan kembali ke SPDK. Dengan
penyaluran maklumat secara dua hala ini, membolehkan ukuran
di lapangan dilaksanakan secara lebih berkesan dan
mengurangkan faktor kerja pertanyaan. Pemantauan pergerakan
kerja, kemajuan pasukan ukur, kedudukan harta modal dan
pengurusan Pejabat Ukur Daerah berkaitan juga dapat dilakukan
dengan mudah dan cepat.
Sistem Automasi Pejabat Ukur
Daerah (SAPD)
Sistem Pengurusan Data Kadaster
(SPDK)
• Matlamat SPDK adalah untuk mewujudkan Pangkalan
Data Ukur Kadaster (PDUK) dan juga perpustakaan imej
Pelan-pelan Akui (PA).
• Sistem ini melibatkan aktiviti-aktiviti seperti pengeluaran
Pelan Akui, produk ukur kadaster digital, pengurusan
pangkalan data kadaster digital, pengurusan pangkalan
data ukur kadaster (PDUK) dan Sistem Pengurusan
Pangkalan Data Imej Dokumen (SPID). Melalui sistem
ini JUPEM mampu memberikan perkhidmatan ukur
tanah digital yang lebih cekap dan lebih berorientasikan
pelanggan.
Ciri-ciri utama SPDK adalah

• Penyelesaian Kadaster yang Lengkap


Capaian Peta Hakmilik secara on-line melalui proses kadaster
yang berasaskan Konsep ‘Field to Finish’
• Pengurusan Data
Konsep Pangkalan Data Terbuka, Pangkalan Data yang yang jitu,
terkini, berintegriti dan selamat, serta Enjin Carian Terpantas
yang terjamin.
• Capaian Data Terpantas
Perkhidmatan kaunter yang terkini serta kiosk maklumat
bercapaian internet dengan skrin sentuhan.
• Pangkalan Data Tersedia GIS
Lapisan asas berkoordinat ‘Polygonised Geometry Geo-
reference’ yang jitu.
Pengkalan Data Ukur Kadaster (PDUK)

1. Bermakna pengkalan data ukur digital yang


berkaitan dengan lot tanah.
2. Pengkalan Data Ukur Kadaster akan menyimpan
peta asas kadaster berdigit yang digunakan
untuk membina aplikasi GIS dan aplikasi
berkaitan tanah.
Sistem Pengurusan Data Kadaster
(SPDK)
KOMPONEN-KOMPONEN SPDK
Sub-sistem utama SPDK adalah :-
• SPEK(Quality Assurance System)
• SPID(Document Image Management System

• Counter Service
• Electronic Commerce
Sistem Pengurusan Imej Berdokumen
(SPID)

• Sistem pengendalian dan pengurusan


pengkalan data yang mengandungi imej
imbasan kesemua pelan – pelan akui di Jabatan
Ukur Dan Pemetaan Malaysia
Sistem Pengurusan Imej Berdokumen
(SPID)
• Scan CP & Edit Raster
• Create DataBase Record
• View & Print
• Job Monitoring
SISTEM KUALITI ASURANS (SPEK)
• adalah modul bagi mengekalkan integriti dan kejituan
dalam menjana DCDB (Digital Cadastral Data Base).
SISTEM KUALITI ASURANS (SPEK)

1. Quality Assurance
• Check OutSourced Data
• Check Updated Data
2. Update to DCDB
• Maintain an open DCDB as a single
Database
3. Job Monitoring
PERKHIDMATAN KAUNTER
• SPDK bukan sahaja menaik tarafkan perkhidmatan kaunter yang sedia ada
untuk kemudahan pelanggannya malah turut menyumbangkan hasil yang
lebih banyak.
PERKHIDMATAN KAUNTER

1. Access Data in
• DCDB
• SPID
• SRS
5. Computerised Billing System
6. Info Kiosks
7. Internet Home Page
• Public Access & Orders
9. Remote Access from DS Office
10. Voice Answering Service For Dial-In Enquiry
PERDAGANGAN ELEKTRONIK

Modul perdagangan elektronik JUPEM terdiri dari ciri-ciri berikut:-

• Laman Web yang sungguh interaktif dan berinfo


• SET (Secure Electronic Transaction) compliant
• Katalog Maya
• Sesuai bagi semua jenis pelanggan
• Muat turun data digital dengan cepat
• Jaminan untuk penghantaran produk
– STS dan SAPD berkeupayaan menyedia, memproses serta
menyemak hasil ukuran di peringkat Pejabat Ukur Daerah. Ini
memudahkan urusan pemeriksaan serta penentuan kualiti data-
data ukur yang dihantar ke Unit Prosesan Kadaster. Selain itu,
SPDK juga mempunyai fungsi yang memudahkan kerja-kerja
pemprosesan dan penyemakan. Justeru itu, proses kerja dapat
mengoptimumkan penggunaan tenaga kerja di kesemua
peringkat kerja yang berkaitan.
Sekian Terima Kasih

Field to Finish (F2F)


‘NOW OR NEVER’

Anda mungkin juga menyukai