Anda di halaman 1dari 50

KESINAMBUNGAN ASPEK LITERASI DALAM KSSR

TUJUAN
Konsep Bridging ini diadakan bertujuan

untuk membantu murid-murid yang berbeza tahap penguasaan di dalam satu kelas yang sama. Membuat penyesuaian diri dalam menguasai LITERASI dan serentak dengan itu menguasai isi kandungan pembelajaran KSSR.

meningkatkan Proses Saringan dan peningkatan kepada 12 konstruk

Pengurusan murid dan Cabaran Persekitaran yang lebih baik Bagaimana Program LINUS dapat meningkatkan pencapaian outcome?

Memastikan kapasiti dan Keupayaan Pengajaran dan Pembelajaran

Menyelaras pelaksanaan Modul LINUS dan Kurikulum

Peningkatan dalam usaha-usaha pemulihan yang berfokus

Bukti kukuh Kandungan Literasi dalam Program LINUS selari dengan KSSR
Berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

Draf (2011) 2.0 Objektif (ii)mendengar , memahami bunyi bahasa iaitu abjad, perkataan, frasa dan ayat dengan betul (m.s 5) Pendekatan Modular 4.3.2 Modul Kemahiran Membaca (m.s 5) Pendekatan 4.3.3 Modul Kemahiran Menulis (m.s 5) Sistem Bahasa Morfologi-merujuk pola suku kata (m.s 6), Sintaksis (m.s 7)4.4.3 Sistem ejaan 4.4.4 Sebutan dan intonasi, Kosa Kata (m.s 8 ) SEMUA PERKARA DI ATAS PERLU DISEPADUKAN DENGAN STANDARD KSSR

PUNCA MASALAH MURID TIDAK DAPAT IKUTI KURIKULUM SEBENAR WALAUPUN TELAH MENGUASAI
Murid tidak melalui proses bersepadu dalam Program

LINUS dan KSSR. Konsep Ansur Maju yang disyorkan tidak dilaksanakan dengan berkesan. Guru tidak mengenali kelemahan sebenar murid. Guru tidak menggerakkan garis kontimum punca kelemahan dengan modular (KSSR) semasa. Guru gagal menggunakan Pendekatan Pelbagai Aras DISYORKAN GURU BERPENGETAHUAN DALAM TASK ANALYSIS DALAM PENDEKATAN RPI

APA YANG PERLU DILAKUKAN UNTUK MEMBOLEHKAN MURID KUASAI LITERASI TANPA MENINGGALKAN KSSR
Kenal pasti kelemahan murid. Laksana Task Analysis

(RPI). Pastikan tajuk dan objektif dalam Standard Pembelajaran (KSSR) Utamakan Standard Pembelajaran KSSR Sesuaikan antara kelemahan murid LINUS (Konstruk berapa) dengan Standard Pembelajaran KSSR Bina Dokumen Standard Pembelajaran

Contoh Situasi

Situasi Kelas Terdapat 30 orang murid Perdana. 5 orang murid LINUS Murid A: Literasi pada konstruk 3 (Suku kata Terbuka) Murid B: Literasi pada konstruk 7 (Diftong) Murid C: Literasi pada konstruk 9 (Imbuhan Awalan dan Akhiran) Murid D: Literasi pada konstruk 10 (Ayat Tunggal) Murid E:Literasi pada konstruk 12 (Ayat Majmuk)

Jadual Pembentukan Task Analysis Murid LINUS berdasarkan penggunaan modul LITERASI
MURID KONSTRUK Modul Asas Modul Asas Modul Asas 1 2 3

A B C

3 7 9

1,2 7 8

1 5 7

1 3 5

D
E

11
12

9
-

8
8

6
6

Jadual Pembentukan Task Analysis Murid LINUS dalam Arus Perdana berdasarkan penggunaan DSP KSSR
HASIL PEMBELAJARAN (Mendengar dan Bertutur
1.0 Berbual dengan keluarga. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakn kata, ungkapan , ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila

KEMAHIRAN LINUS
1.1,2.1 Membaca dan memahami serta menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV. 1.2,2.2 Membaca dan memahami serta menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV. 1.3 ,2.3Membaca dan memahami serta menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka V+KV. 1.4,2.4 Membaca dan memahami serta menulis perkataan yang mengandungi gabungan suku kata tertutup dan terbuka KVK+KV 1.5,2.5Membaca dan memahami serta menulis perkataan yang mengandungi gabungan suku kata tertutup dan terbuka KVKK+KV.

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan

Jadual Pembentukan Task Analysis Murid LINUS dalam Arus Perdana berdasarkan penggunaan DSP KSSR
HASIL PEMBELAJARAN (Mendengar dan Bertutur

KEMAHIRAN LINUS 1.6 Membaca dan memahami serta menulis perkataan suku kata tertutup KVK
1.7 Membaca dan memahami serta menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK + KVK.

2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar , ditonton, dibaca atau dialami

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat seta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas
2.2 Melaporkan satu perkara dengan menggunaakan bahasa yang sesuai dan tepat

1.8 Membaca dan memahami serta menulis perkataan suku kata tertutup KVKK

Jadual Pembentukan Task Analysis Murid Arus Perdana berdasarkan penggunaan DSP KSSR
HASIL PEMBELAJARAN (Mendengar dan Bertutur 3.0 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dengan pengucapan yang mudah, betul, menarik dan berkesan 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atautajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan KEMAHIRAN LINUS 1.9 Membaca dan memahami serta menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK + KVK. 1.10 Membaca dan memahami serta menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK + KVK. 1.11 Membaca dan memahami serta menulis perkataan mengandungi gabungan suku kata terbuka dan tertutup KV+KVK. 1.13 Membaca dan memahami serta menulis perkataan yang ada suku kata tertutup ng

3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang

Jadual Pembentukan Task Analysis Murid Arus Perdana berdasarkan penggunaan DSP KSSR
HASIL PEMBELAJARAN (Mendengar dan Bertutur

KEMAHIRAN LINUS 1.14Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi diftong.

4.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila

4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun
4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman , danmaklumat yang disampaikan oleh pihak lain

1.15 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi digraf


1.16 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi vokal berganding

Jadual Pembentukan Task Analysis Murid LINUS dalam Arus Perdana berdasarkan penggunaan DSP KSSR
Hasil Pembelajaran (Membaca) 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran , sebutan, gaya intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca 5.2Membca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca Kemahiran LINUS 1.17 Membaca dan memahami serta menulis perkataan yang mengandungi konsonan bergabung. 1.18 Membaca dan memahami serta menulis perkataan yang mengandungi kata imbuhan awalan dan akhiran.

3.1Membaca dan memahami serta menulis frasa dan ayat yang ada perkataan mengandungi suku kata terbuka.

Jadual Pembentukan Task Analysis Murid LINUS dalam Arus Perdana berdasarkan penggunaan DSP KSSR
Hasil Pembelajaran (Membaca) 6.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks Kemahiran LINUS 3.2. Membaca dan memahami frasa yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup. 3.4. Membaca dan memahami frasa yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup ng. 3.5. Membaca dan memahami frasa yang ada perkataan mengandungi diftong dan vokal berganding 3.6. Membaca dan memahami frasa yang ada perkataan mengandungi digraf dan konsonan bergabung. 3.7. Membaca dan memahami frasa yang ada perkataan mengandungi kata imbuhan awalan dan akhiran. 6.7. Membina dan menulis ayat tunggal yang ada perkataan mengandungi kata imbuhan awalan dan akhiran.

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus

Jadual Pembentukan Task Analysis Murid LINUS dalam Arus Perdana berdasarkan penggunaan DSP KSSR
Hasil Pembelajaran (Membaca) Kemahiran LINUS

7.0 Membaca, menaakul dan menghayati kandungan teks yang dibaca 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera

Jadual Pembentukan Task Analysis Murid LINUS dalam Arus Perdana berdasarkan penggunaan DSP KSSR
Hasil Pembelajaran (Penulisan) 8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk Kemahiran LINUS 6.2. Membina dan menulis ayat tunggal yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup. 6.4. Membina dan menulis ayat tunggal yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup ng.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk

6.7 Membina dan menulis ayat tunggal yang ada perkataan mengandungi kata imbuihan awalan dan akhiran.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas

6.9. Membina dan menulis ayat majmuk dengan kata majmuk.

Jadual Pembentukan Task Analysis Murid LINUS dalam Arus Perdana berdasarkan penggunaan DSP KSSR
Hasil Pembelajaran (Penulisan) 9.0 Mencatat dan menyusun maklumat 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan 9.2 Mengenalpasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca Kemahiran LINUS

9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar

Jadual Pembentukan Task Analysis Murid LINUS dalam Arus Perdana berdasarkan penggunaan DSP KSSR
Hasil Pembelajaran (Penulisan) Kemahiran LINUS

10.0 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi )

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca

TAHUN 3
TOPIK : PERKATAAN DIGRAF DAN KONSONAN BERGABUNG KONSTRUK 9 : KEUPAYAAN MENULIS PERKATAAN YANG MENGANDUNGI DIGRAF DAN KONSONAN BERGABUNG KEMAHIRAN LINUS 4.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. 4.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. 4.3 Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. 4.4 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. KEMAHIRAN KSSR 1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya, dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal. 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebetan, intonasi, dan gaya pembacaan yang sesuai. 6.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam petikan teks.

8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan.

TOPIK : PERKATAAN BERIMBUHAN KONSTRUK 10 : KEUPAYAAN MEMBACA DAN MENULIS PERKATAAN YANG BERIMBUHAN AWALAN DAN AKHIRAN
KEMAHIRAN LINUS 5.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran. 5.2 Membina dan menulis perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran. 5.3 Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran. 5.4 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran. KEMAHIRAN KSSR 1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya, dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal. 3.0 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah, betul, menarik dan berkesan 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai. 7.0 Membaca, menaakul, dan menghayati kandungan teks yang dibaca.

4.4 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan.

TOPIK : PERKATAAN BERIMBUHAN KONSTRUK 10 : KEUPAYAAN MEMBACA DAN MENULIS PERKATAAN YANG BERIMBUHAN AWALAN DAN AKHIRAN

KEMAHIRAN LINUS
5.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.

KEMAHIRAN KBSR
1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya, dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal.

4.8 Membina dan menulis frasa yang ada perkataan mengandugi kata imbuhan awalan dan akhiran. 5.7 Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.

3.0 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah, betul, menarik dan berkesan

5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai.

6.7 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.

7.0 Membaca, menaakul, dan menghayati kandungan teks yang dibaca.

MODUL ASAS 1 Kemahiran Literasi

Unit : Membaca dan Memahami 1 Huruf, Suku Kata, dan Perkataan & : Membina dan Menulis Unit Huruf, Suku Kata dan 2 Perkataan

UNDUR

MODUL ASAS 1 Kemahiran Literasi

Unit : Membaca dan Memahami Perkataan 7 yang mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding : Membina dan Menulis Perkataan yang mengandungi Suku Kata Tertutup, Diftong dan Vokal Berganding
UNDUR

MODUL ASAS 1 Kemahiran Literasi

Unit : Membaca dan Memahami 8 Perkataan Mengandungi Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan Akhiran. : Membina dan Menulis Perkataan Mengandungi Digraf, Konsonan Bergabung, Kata Berimbuhan Awalan dan Akhiran.
UNDUR

MODUL ASAS 1 Kemahiran Literasi

Unit : Membaca dan Memahami 9 Rangkai Kata dan Ayat : Membina dan Menulis Rangkai Kata dan Ayat

UNDUR

MODUL ASAS 2 Kemahiran Literasi

Unit Membaca dan Menulis Perkataan 1 Suku Kata Terbuka KV KV, KV KV KV, VKV dan Gabungan Suku Kata Tertutup dan Terbuka KVK KV dan KVKK KVKV. Tema: Persekitaran Sekolah

UNDUR

MODUL ASAS 2 Kemahiran Literasi

Unit Membaca dan Menulis Perkataan 5 yang Mengandungi Diftong dan Vokal Berganding
Tema: Kampung Saya

UNDUR

MODUL ASAS 2 Kemahiran Literasi

Unit Membaca, Membina dan Menulis 7 Perkataan Berimbuhan Awalan dan Akhiran

Tema: Cerita Rakyat

UNDUR

MODUL ASAS 2 Kemahiran Literasi

Unit Membaca Ayat Mudah dan Ayat 8 Majmuk Dengan Kata Hubung

Tema: Permainan Rakyat

UNDUR

MODUL ASAS 3 Kemahiran Literasi

Unit Perkataan Suku Kata Terbuka 1 1.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. 1.2 Membina dan menulis perkataan suku kata. 1.3 Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi perkataan suku kata terbuka. 1.4 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi suku kata terbuka.
UNDUR

MODUL ASAS 3 Kemahiran Literasi

Unit 3

Perkataan Diftong dan Vokal Berganding 3.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding. 3.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding 3.3 Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi perkataan diftong dan vokal berganding 3.4 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi perkataan diftong dan vokal berganding.
UNDUR

MODUL ASAS 3 Kemahiran Literasi

Unit 5

Perkataan Berimbuhan Awalan dan Berimbuhan Akhiran 5.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran. 5.2 Membina dan menulis perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran. 5.3 Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran. 5.4 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.
UNDUR

MODUL ASAS 3 Kemahiran Literasi

Unit 6

Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk 6.1 Membaca dan menulis ayat tunggal 6.2 Membaca dan memahami ayat majmuk 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal 6.4 Membina dan menulis ayat majmuk. 6.5 Membaca dan memahami petikan berdasarkan bahan rangsangan 6.6 Membina dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.

UNDUR