Anda di halaman 1dari 5

SULIT*

Nama :

Tingkatan :

PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
DUA JAM
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA
PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBA

942/1

STPM 2014

GEOGRAFI
KERTAS 1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1/ 2013


SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
Arahan kepada calon :
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA
DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.
Jawab empat soalan.
Bahagian A : Jawap soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau
soalan 3.

Untuk kegunaan
Pemeriksa
Bahagian A
1
2

Bahagian B : Jawap soalan 4 dan satu soalan lain sama ada soalan 5 atau
soalan 6.

Jawapan untuk soalan 1 bagi Bahagian A dan soalan 4 bagi Bahagian B


hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.

Bahagian B
4

Untuk menjawap sama ada soalan 2 atau 3 soalan bagi Bahagian A dan
sama ada soalan 5 atau soalan 6 bagi Bahagian B, anda dikehendaki
menggunakan helaian jawapan yang dibekalkan. Mula setiap jawapan
pada helaian kertas yang baharu dan susun jawapan anda mengikut tertib
berangka. Ikat helaian jawapan anda bersama-sama dengan kertas soalan ini.

5
6
Jumlah

Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas.


Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]
[Lihat sebelah

BAHAGIAN A : ALAM SEKITAR FIZIKAL


[ 40 Markah ]
Jawab semua soalan.
1.
Gambar rajah di bawah menunjukkan bentuk muka bumi sungai yang dihasilkan oleh
proses hakisan.

Berdasarkan gambar rajah di atas,


a)

Apakah yang dimaksudkan dengan konsep hakisan ?

[3]
b)

Senaraikan empat cara bagaimana proses hakisan sungai berlaku.

(i)

............................................................................................................................................... .

(ii)

............................................................................................................................................... .

(iii)

.............................................................................................................................................. .

(iv) .............................................................................................................................................. .
[4]

c)

Jelaskan proses pembentukan bentuk muka bumi di atas.

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
[4]

d) Bentuk muka bumi di atas mempunyai potensi yang baik untuk menjana aktiviti manusia.
Jelaskan pernyataan tersebut.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
[4]

Jawap sama ada soalan 2 atau soalan 3.

(a) Terangkan maksud tenaga.


[4]
(b) Bagaimanakah tenaga suria menggerakkan proses geomorfologi.
[10]
(c) Sejauh manakah kepentingan tenaga suria mempengaruhi aktiviti pertanian di
kawasan tropika lembap.
[11]

(a) Bandingkan luluhawa kimia dengan luluhawa fizikal.


[10]
(b) Dikatakan bahawa iklim merupakan faktor dominan yang mempengaruhi proses
luluhawa. Bincangkan.
[15]

BAHAGIAN B : ALAM SEKITAR MANUSIA


(40 Markah)
Jawab semua soalan
4. a) Takrifkan maksud daya tampung persekitaran fizikal.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[3]
b) Bezakan antara sumber alam yang boleh diperbaharui dan sumber alam yang tidak boleh
diperbaharui.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[4]
c) Pertumbuhan penduduk yang pesat di sesebuah negara telah menyebabkan kemerosotan
sumber air. Huraikan pernyataan tersebut.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[4]

d) Penerokaan sumber alam yang tidak boleh diperbaharui secara rakus oleh pihak yang tidak
bertanggungjawab telah mengakibatkan kesan negatif terhadap alam sekitar.Jelaskan
pernyataan ini.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[4]

Jawab sama ada soalan 5 atau soalan 6.

5. a) Terangkan maksud taburan penduduk.

[4]

b) Berdasarkan sebuah negara yang telah anda kaji, huraikan faktor-faktor yang
mempengaruhi ketidakseimbangan penduduk di negara tersebut.

[11]

c) Cadangkan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan bagi mengatasi masalah


ketidakseimbangan taburan penduduk di Malaysia.

6. a) Jelaskan lima peranan bandar terhadap pembangunan sesuatu kawasan.


b) Proses pembandaran yang pesat telah mendatangkan banyak kesan negatif
terhadap sosioekonomi di Malaysia. Bincangkan.

SOALAN TAMAT -

[10]

[10]

[15]

Anda mungkin juga menyukai