Anda di halaman 1dari 11

STRATEGI PEMBELAJARAN PENGALAMAN BERASASKAN MODEL KOLB DALAM PENDIDIKAN PERAKAUNAN

Disediakan oleh : Nuzafira Natasha binti Mat Zura Rashidah binti Ab. Wahid

Pembelajaran sebagai mengekalkan pengetahuan

Definisi Pembelajaran
Asas memahami dan bertindak balas terhadap persekitaran (Turner 1999)

proses memperoleh kemahiran

Bourner 1997,telah menyenaraikan 6 matlamat P&P

Matlamat 1) Penyebaran pengetahuan

Kaedah P&P Kaedah pembelajaran tradisional berbentuk kuliah

2) Pembangunan kemahiran menggunakan idea dan maklumat 3) Pembangunan kemahiran mencari idea dan bukti,
4) Pembangunan kemahiran menjana idea dan bukti 5) Pembangunan peribadi pelajar.

Kajian kes Penilaian kritikal


Sumbang saran Main peranan

6) Pembangunan kemahiran untuk merancang dan mengurus pembelajaran kendiri.

Disertasi

Model Pembelajaran Kolb


Model Pembelajaran Kolb adalah satu model pembelajaran pengalaman yang telah mendapat perhatian berbagai bidang

pengajian khususnya yang memerlukan latihan amali.


Teori pembelajaran pengalaman Kolb menyatakan idea bukanlah satu unsur pemikiran yang tidak boleh diubah tetapi ia terbentuk

dan dibentuk semula melalui pengalaman.


Pembelajaran adalah satu proses di mana konsep sentiasa diubahsuai oleh pengalaman.

Kolb telah mencadangkan beberapa langkah yang perlu diambil


bagi menjadikan teori ini produktif kepada pembelajaran :

Pelajar perlu terlibat secara aktif dalam aktiviti pengalaman baru

Membentuk konseptual abstrak bagi membentuk teori dan generalisasi yang logik.

Kolb mencadangkan beberapa langkah :

Menggunakan pemerhatian reflektif bagi menghubungkan pengalaman sedia ada; secara tak langsung dari pendengaran, pembacaan dan sebagainya kepada pemerhatian baru

Menggunakan teori baru dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.

Model ini mengkategorikan pelajar kepada dua bentuk kecenderungan:


1)
Pengalaman konkrit (rasa) Konseptualisasi abstrak (fikir)

2)
Eksperimentasi aktif (buat) Pemerhatian reflektif (tonton)

Eksperimentasi Aktif -melakukan kajian atau uji kaji yang berkaitan

Pengalaman konkrit -pelajar memperoleh maklumat dengan pengalaman langsung -cth: ceramah pakar,kajian kes

Pemerhatian reflektif -memerhati -cth: perbincangan kumpulan

Konseptual abstrak -pemahaman konsep dan prinsipal -cth: kuliah

Terdapat empat jenis gaya pembelajaran Kolb


Exprementasi aktif (buat ) Pemerhatian Reflektif ( tonton )

Pengalaman Konkrit (rasa)

Akomodotor

Diverger

Konseptualisasi Abstrak ( fikir )

Konverger

Asimilator

Diverger 1) 2) 3) 4) Boleh menjana banyak idea. Mempunyai imaginasi yg tinggi. Berfikiran terbuka. Boleh berinteraksi dgn org lain.

Converger 1) Cekap membuat penaakulan deduktif. 2) ) berfokus dan boleh membuat keputusan. 3) Dpt mengaplikasi idea terhadap situasi praktikal.

Assimilator 1) Bersifat logikal dan tidak berputar - belit 2) Bersistematik 3) Cekap dr segi membina teori. 4) Cekap melakukan tugasan berbentuk kuantitatif

Accomodator 1) 2) 3) 4) Berorentasikan tindakan dan hasil. Gemar menimba pengalaman baru. Suka mengambil risiko. Cenderung kepada bidang kesenian 5) Melibatkan diri secara peribadi. 6) Berupaya utk menyesuaikan diri terhadap situasi baru

Dapatan kajian
Prestasi pelajar lebih baik bagi pelajar yang dideahkan dengan 4 fasa. Faktor gaya pembelajaran didapati tidak memberi kesan terhadap peningkatan kognitif pelajar. Faktor lain seperti motivasi dan lain-lain memberikan kesan yang lebih kuat terhadap kemahiran kognitif berbanding gaya pembelajaran.

Sekian, Terima Kasih