Anda di halaman 1dari 17

NAMA PEMBENTANG: NURFARHANAH BINTI AHMAD TARMIZI KURSUS: PISMP SEMESTER 8 PL(BM)/MT TAJUK KAJIAN: (BoKiYa) MENINGKATKAN KEMAHIRAN

OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 BAGI KALANGAN MURID PEMULIHAN PENSYARAH PENYELIA: ENCIK ZAINAL ABIDIN NASIR

1.0 PENDAHULUAN
1.1

PENGENALAN

Program Pendidikan Pemulihan membantu murid-murid pemulihan mengatasi dan mengurangkan kelemahan-kelemahan atau permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid dalam mengadaptasi proses pengajaran dan pembelajaran di kelas aliran perdana Ciri-ciri Murid Pemulihan Matematik (Zainal dan Suhaila, 2010) mengalami masalah pembelajaran dalam subjek Matematik sukar mengenal nombor dan simbol-simbol dalam Matematik seperti tambah, tolak, darab dan bahagi, tidak dapat membezakan nilai besar dan kecil, sukar mengira dalam gandaan dua atau lima dan sebagainya serta tertib menurun, sukar membuat penganggaran dan pengukuran, sukar mengira wang dan sebagainya

Masalah Penambahan (Nur Shazlina, 2009) murid-murid pemulihan seringkali menghadapi masalah dalam operasi tambah dan menyebabkan proses pembelajaran operasi-operasi asas nombor yang lain terjejas o Definisi Penambahan (Frank J. Swetz dan Liew Su Tim, 1988) o Perkataan penambahan menunjukkan suatu tindakan menyatukan dan tindakan ini memberi model asas bagi pengajaran mengenai operasi tambah. Penyatuan yang dimaksudkan ialah penyatuan dua kumpulan objek yang berasingan dan jumlah bilangan objek yang digabungkan dalam kumpulan yang baru dikatakan hasil tambah operasi tersebut.

1.2

REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Praktikum di sebuah sekolah daerah Kepala Batas, Kedah Menjalankan ujian diagnostik Matematik dan lembaran kerja operasi tambah dalam lingkungan 10 Gagal menguasai kemahiran operasi tambah dalam lingkungan 10 Bahan bantu mengajar berbentuk konkrit dan hands-on Batang ais krim - Marshall dan Swan (2007) yang menyatakan bahawa penggunaan bahan konkrit (hands-on) dapat meningkatkan pencapaian murid dalam kemahiran operasi asas Matematik. Guli - Muhammad Kamarul (2011) yang membuktikan bahawa penggunaan bahan konkrit seperti guli amat berkesan dalam membantu murid menyelesaikan operasi Matematik. Murid keliru dengan pengunaan warna yang banyak Kamarul dan Halim (2007), ciri-ciri BBM yang baik adalah menjelaskan yang kabur, besar dan jelas, warna yang sesuai dan saiz yang tepat, tahan lama dan paling memberikan kesan Salah konsep Menurut Noriati, Boon dan Sharifah (2009), pembelajaran bermakna tidak boleh berlaku sekiranya murid-murid tidak memahami konsep yang dipelajari. Mengabaikan konsep penyatuan objek dalam kotak berasingan tidak berkait antara satu sama lain

1.3

PENGUMPULAN DATA AWAL


Pemerhatian tidak berstruktur Sepanjang sesi P&P dijalankan oleh guru pemulihan Membuat nota lapangan

Pemerhatian

Analisis Dokumen

Ujian Diagnostik Matematik Lembaran Kerja

Guru Pemulihan Guru Matapelajaran Matematik Tahun 2 Temu Bual

2.0 FOKUS KAJIAN


2 ORANG MURID MENGHADAPI MASALAH OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10

2.1

HURAIAN FOKUS KAJIAN


KEBOLEHGUNAAN KAWALAN

KEPENTINGAN

KOLABORATIF

KEBOLEHTADBIRAN

HURAIAN FOKUS KAJIAN

KERELEVANAN KEPADA SEKOLAH

2.2

INTERVENSI: BLOK KIRA SAYA (BOKIYA) PENGGABUNGJALINAN ANTARA CUISENAIRE RODS DAN JALUR NOMBOR

Cuisenaire rods Hatfield (1994), guru-guru Matematik menyenaraikan bahanbahan konkrit yang sesuai digunakan untuk meningkatkan penguasaan murid dalam kemahiran operasi tambah termasuklah blok Attribute, blok asas sepuluh, rod Cuisenere, blok bentuk, jubin empat segi dan kiub Unifix.

Jalur nombor BPG (2000) membantu murid memahami konsep nombor dan operasi asas (tambah, tolak, darab dan bahagi)

BLOK KIRA

BLOK PELANGI

RODA PELANGI

Bahan konkrit
Kaedah hands-on Kaedah pelbagai deria Belajar sambil bermain

Piaget (1952) pengalaman konkrit semasa peringkat permulaan membantu mempelajari dan memahami konsep operasi asas Matematik dengan lebih mudah
Marshall dan Swan (2007) yang menyatakan bahawa penggunaan bahan konkrit (hands-on) dapat meningkatkan pencapaian murid dalam kemahiran operasi asas Matematik. Swan dan Marshall (2007) bahan manipulatif Matematik merupakan objek yang dikendalikan individu melalui deria iaitu pemikiran Matematik akan dipupuk dalam keadaan individu itu sedar atau tidak. Frost, Bowers dan Wortham (1990) aktiviti bermain dapat menyumbang kepada perkembangan kanak-kanak dari aspek sosial, kognitif, afektif dan motor

3.0 OBJEKTIF DAN SOALAN KAJIAN


3.1 Objektif Kajian

3.2

Soalan Kajian

Kajian tindakan ini dijalankan untuk meningkatkan kemahiran murid pemulihan menyelesaikan operasi tambah dalam lingkungan 10 dengan menggunakan Blok Kira Saya.

Adakah Blok Kira Saya dapat meningkatkan kemahiran murid pemulihan dalam menyelesaikan operasi tambah dalam lingkungan 10?

4.0 KUMPULAN SASARAN

5.0 PELAKSANAAN KAJIAN


5.1 LANGKAH-LANGKAH TINDAKAN
ATIVITI 1: MARI MENYUSUN BLOK KIRA

AKTIVITI 2: PUTARAN PELANGI

AKTIVITI 3: PERSATUAN BLOK PELANGI

5.2

CARA MENGUMPUL DATA


INSTRUMEN SENARAI SEMAK PEMERHATIAN PEMERHATIAN 3 SESI RESPONDEN DIRAKAM SBG

BACK UP

ANALISIS DOKUMEN

LEMBARAN KERJA 3 KALI DIBERI LEMBARAN KERJA

TEMU BUAL BERSTRUKTUR INSTRUMEN SENARAI SEMAK TEMU BUAL TEMU BUAL DIJALANKAN SELEPAS INTERVENSI DILAKSANAKAN.

6.0 ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA


6.1 ANALISIS PEMERHATIAN
INSTRUMEN SENARAI SEMAK PEMERHATIAN RESPONDEN A RESPONDEN B

6.2

ANALISIS TEMU BUAL

INSTRUMEN SENARAI SEMAK TEMU BUAL

6.3

ANALISIS DOKUMEN
LK 1 SEBELUM INTERVENSI DIJALANKAN LK2 - MENGGUNAKAN BLOK KIRA SAYA LK 3 TANPA MENGGUNAKAN BLOK KIRA SAYA

7.0 PERBINCANGAN DAN REFLEKSI


KEKUATAN
Dapat mencapai objektif kajian. Dapat menarik minat responden-beri kata-kata positif. Berunsurkan permainan-Roda Pelangi. Bahan konkrit, hands-on, terapi warna, pengalaman konkrit, unsur kinestatik dan taktil. Dapat meningkatkan kemahiran murid dalam operasi tambah dalam lingkungan 10

KELEMAHAN
Soalan lembaran kerja terlalu banyak-murid cepat bosan. Pembinaan bahan yang mengambil masa yang lama serta kos yang tinggi.

8.0

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA


Mengurangkan bilangan soalan dalam lembaran kerja.

Memperbanyakkan aktiviti berbentuk permainan.

Memasukkan unsur cerita.

Membina bahan daripada bahan yang mudah didapati seperti

permainan lego.

Menjalankan kajian untuk kemahiran yang lebih tinggi seperti operasi tolak dalam lingkungan 10.

9.0 SENARAI RUJUKAN


Nur Shazlina (2009). Buku Koleksi Kertas Kerja Seminar Penyelidikan IPGM KBL. Kaedah Pengajaran Operasi Penambahan Dalam Mata Pelajaran Matematik Dalam Kalangan Murid Slow Learner, ms. 172-179. Sarawak: IPGM KBL Omardin Ashaari (1999). Pengajaran Kreatif untuk Pembelajaran Aktif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Zainal Kassan dan Suhaila Abdullah (2010). Pendidikan Disleksia. Selangor. Penerbitan

Multimedia Sdn. Bhd.


Frank J. Swetz dan Liew Su Tim (1988). Pengajaran Matematik KBSR. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Swan, P., Marshall, L., de Jong, T., Mildenhall, P., & White, G. (2007). Are manipulatives being used in schools? If so, how? If not, why not? Proceedings of the Australian Association for Research in Education. Fremantle: AARE. Hatfield, M.J. (1994). Use of manipulative devices: Elementary school cooperating teachers selfreporting. School science and mathematics, 94(6), 303 309.

Bahagian Pendidikan Guru (2000). Buku Panduan Pembinaan Sumber Pengajaran Pembelajaran
Matematik Sekolah Rendah: Nombor. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad (2009). Murid dan Alam Belajar. Kuala Lumpur: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Swan, P., Marshall, L., & White, G. (2007). Mathematics manipulatives: A panacea or a Pandoras
box. Proceedings of the International Conference on Science and Mathematics Education . Penang: CoSMEd. Frost, J. L., Bowers, L., & Wortham, S. (1990). The state of American preschool playgrounds. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 61(8), 18-23. Piaget,J. (1952). The origins of intelligence in children. New York:International Universities Press.

Muhammad Kamarul Ariffin Loqman. (2011). Meningkatkan kefahaman Murid Prasekolah


dalam Menyelesaikan Operasi Tambah Lingkungan 1 hingga 10.Diakses pada 3 Mac 2013, dari http://researchipbmm2008.blogspot.com/2011/12/a bstrak-kajian-tindakanpismp-sem-8-c.html

PENGHARGAAN
SEKALUNG PENGHARGAAN PADA WARGA SEKOLAH KEBANGSAAN KEPALA BATAS, PENSYARAH PENYELIA ENCIK ZAINAL ABIDIN NASIR, PARA PENSYARAH JABATAN PENDIDIKAN KHAS, IBU BAPA DAN RAKAN-RAKAN SEPERJUANGAN

Anda mungkin juga menyukai