Anda di halaman 1dari 15

Praktis PRA PMR 7 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan.

Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan. Soalan 1 hingga 6 berdasarkan peta topo di bawah.

1.

Ke arah manakah aliran Sg. Buloh? A Barat Daya C B Timur laut D Sela kontur dalam peta ialah A 20 m B 15m

Tenggara Barat Laut

2.

C D

5m 10m

3.

Tumbuhan semulajadi dalam RG2648 digunakan untuk

I II A B 4.

membuat perabot membuat atap I dan II II dan III

C D

III membuat cerucuk IV menyamak kulit III dan IV I dan IV

Pilih penyataan yang benar tentang peta. I Penduduk Kg. Melati bekerja sebagai pembalak dan pelombong II Getah ditanam secara kebun kecil III Sg. Buloh membekalkan air untuk kawasan perlombongan IV Ciri fizikal di RG 2950 ialah sungai A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Antara berikut, yang manakah keratan rentas di sepanjang garisan utaraan 51? A C

5.

6.

Bearing Stesen trigonometri (RG328490) dari simpang tiga Pekan Aman (RG297512) ialah A 300 C 126 B 215 D 67

Soalan 7 berdasarkan jadual di bawah. Jenis buah-buahan 1 Belimbing 2 Betik 3 Jambu 4 Mata kucing 5 Oren Jumlah 7.

Bilangan 150 120 100 80 50 500

Berdasarkan jadual tersebut, carta pat manakah menggambarkan maklumat tentang jenis buah-buahan tersebut?

Soalan 8 berdasarkan graf di bawah

8.

Penyataan manakah benar tentang graf di atas? I Pengeluaran koko bagi ketiga-tiga negara menurun dari tahun 2001 hingga 2003. II Pengeluaran koko bagi negara Z tidak berubah dalam tiga tahun ini. III Pengeluaran koko bagi ketiga-tiga negara adalah tertinggi pada tahun 2003. IV Pengeluaran koko bagi negara Y meningkat antara 2001 dan 2003 A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

Soalan 9 berdasarkan peta di bawah

9.

Penyataan manakah benar tentang fungsi garisan X dalam peta di atas? A Menyebabkan berlakunya kejadian empat musim B Menentukan waktu dunia C Menentukan kejadian siang dan malam D Membahagikan hemisfera

Soalan 10 berdasarkan rajah di bawah.

10.

Proses pembentukan bentuk muka bumi di atas dikenali sebagai A gempa bumi C lurah gelinciran B gunung bongkah D gunung lipat

Soalan 11 berdasarkan rajah di bawah

11.

Antara berikut, yang manakah urutan yang betul mengenai proses pembentukan bentuk muka bumi di atas? A IV, II, III,I C I, IV, II, III B IV, I, III, II D I, III, II, IV

Soalan 12 berdasarkan rajah di bawah

12.

Pandang darat fizikal dalam gambar rajah di atas adalah hasil daripada A hakisan sungai C hakisan ombak B pemendapan sungai D pemendapan ombak Apakah kepentingan sungai kepada kehidupan manusia? I Sebagai sumber air minuman II Untuk kegunaan domestik III Sumber protein yang murah IV Untuk menyederhanakan suhu A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Apakah kesan penggunaan baja kimia dan racun serangga berlebihan dalam pertanian?

13.

14.

I II A B 15.

Sumber air terjejas Hakisan tanah I dan II II dan III

C D

III Peningkatan hasil tanaman IV Tanah berasid III dan IV I dan IV

Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan hujan ialah I kedudukan garis lintang III jarak dari laut II pengaruh angin lazim IV pertanian A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Antara berikut, yang manakah benar tentang ikim Malaysia? I Hujan maksimum turun pada musim peralihan monsoon II Kelembapan bandingan udara Malaysia melebihi 80 peratus III Kuala Pilah, Negeri Sembilan merupakan kawasan paling lembap di Malaysia IV Angin Sumatera melanda pantai barat Semenanjung Malaysia sepanjang tahun A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Kawasan Siberia, mengapakah kegiatan pembalakan dijalankan pada musim sejuk? A Menambah pendapatan sampingan penduduk B Memudahkan balak ditarik ke sungai C Mudah menghanyutkan balak ke kilang D Menjaga mutu kayu balak

16.

17.

Soalan 18 berdasarkan peta di bawah

18.

Kegiatan apakah yang djalankan oleh penduduk di kawasan yang berlorek dari bulan Nov. hingga Mac.? A Menuai padi B Menangkap ikan C Menanam tembakau D Membaiki alat penangkapan ikan

Soalan 19 berdasarkan rajah di bawah.

19.

Kesan aktiviti manusia dalam rajah di atas telah mengakibatkan I suhu setempat meningkat III hujan berkurangan II habuk terampai tinggi IV menjejaskan ekosistem akuatik A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Antara berikut, langkah manakah boleh mengatasi kejadian Pulau Haba di bandar-bandar besar di Malaysia? I Berkongsi kereta II Menggunakan petrol tanpa plumbum III Menambahkan kawasan hijau IV Menambahkan kawasan perumahan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

20.

Soalan 21 berdasarkan peta di bawah

21.

Jenis tanih manakah benar tentang kawasan berlorek di peta? I II III A Tanih aluvium Tanah berlumpur Tanih berpasir B Tanih gambut Tanih aluvium Tanah berlumpur C Tanah berlumpur Tanih berpasir Tanih gambut D Tanih berpasir Tanih gambut Tanih aluvium

IV Tanih gambut Tanih berpasir Tanih aluvium Tanah berlumpur

22.

Lantai bawah Hutan Hujan Tropika mempunyai tumbuhan yang jarang kerana A berakar banir C pokok tinggi B berkayu keras D lapisan kanopi Tasik Bera Tasik Chini

23.

Berdasarkan maklumat di atas, tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan tersebut ialah I mengkuang III bakau II kempas IV ru A I dan II B II dan III

III dan IV

I dan IV

Soalan 24 berdasarkan rajah di bawah

24.

Anda berjalan dari tempat X ke tempat Y, urutan tumbuhan semula jadi yang akan ditemui ialah A meranti, tapak kuda, bakau, gelam B bakau, gelam, tapak kuda, meranti C gelam, meranti, bakau, tapak kuda D tapak kuda, bakau, meranti, gelam

Soalan 25 berdasarkan peta di bawah

25.

Kombinasi manakah benar tentang tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang dapat dikaitkan dengan kawasan berlorek di atas? Kawasan Tumbuhan semula jadi Hidupan liar I Tualang Badak sumbu II Kaktus Tikus jerboa III Lumut Arnab Artik IV Penaga Gajah

Soalan 26 berdasarkan peta di bawah

26.

27.

Tumbuhan di atas dapat dikaitkan dengan kawasan yang bertanda A I C III B II D IV Tujuan pemeliharaan dan pemulihan tumbuhan semula jadi ialah I menjamin sumber air minuman

II III IV A B

memastikan hidupan liar tidak pupus membekalkan sumber kayu-kayan yang berharga mencegah hakisan I, II dan III C I, III dan IV I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 28 berdasarkan peta di bawah.

28.

X dan Y dalam peta di atas dapat dikaitkan dengan perlindungan X Y A Penyu Harimau B Orang Utan Burung C Tapir Seladang D Penyu Badak

Soalan 29 berdasarkan jadual di bawah. Kawasan Keluasan Jumlah penduduk (km persegi) (orang) I 50 2500 II 40 1800 III 20 1500 IV 10 800 29. Berdasarkan jadual di atas, kawasan manakah mempunyai kepadatan penduduk yang paling tinggi? A I C III B II D IV Soalan 30 berdasarkan peta di bawah.

30.

Faktor utama yang mempengaruhi kepadatan penduduk tinggi di kawasan berlorek ialah I kegiatan pertanian III pusat pentadbiran II peluang pekerjaan IV ekopelancongan A I dan II B II dan III

III dan IV Gurun Tanjung Malim

I dan IV

31.

Berdasarkan maklumat di atas, taburan penduduk di kedua-dua kawasan di atas disebabkan oleh perindustrian berasaskan A petrokimia C automotif B pertanian D elektrik

Soalan 32 berdasarkan peta di bawah.

32.

Kadar kelahiran tinggi Taraf teknologi rendah

Kawasan manakah dalam peta di atas mempunyai persamaan dari segi ciri kependudukan seperti di atas? A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

Soalan 33 berdasarkan peta di bawah.

33.

Kombinasi berikut benar tentang petempatan awal di Malaysia kecuali Lokasi Kawasan A I Kota Tampan B II Lembah Bujang C III Gua Niah D IV Teluk Darvel Antara berikut, yang manakah fungsi kawasan luar bandar di Malaysia? A Menghasilkan barangan perkilangan B Membekalkan pekerja mahir C Mengeluarkan hasil pertanian D Sebagai pusat penyelidikan

34.

Soalan 35 berdasarkan peta di bawah.

35.

Bandar-bandar yang manakah X, Y dan Z dalam peta mempunyai persamaan fungsi sebagai pusat A pentadbiran C perlombongan B pertanian D perindustrian Bandar Sahabat, Sabah Jengka Pusat, Pahang

36.

Bandar-bandar di atas merupakan jenis petempatan A bandar C terancang B awal D sementara

Soalan 37 berdasarkan rajah di bawah. Penduduk luar bandar Penduduk bandar

Petempatan luar bandar

37.

Apakah kesan migrasi penduduk seperti dalam rajah di atas kepada kawasan yang ditujui? I Meningkatkan taraf hidup II Industri berat dimajukan III Meningkatkan hasil tanaman kontan IV Perkembangan bandar baru A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Batu Maung, Pulau Pinang

38.

Perkembangan bandar di atas boleh dikaitkan dengan kegiatan ekonomi A pertanian C perikanan B penternakan D perindustrian Komputer

39.

Apakah faedah yang diperolehi penduduk dengan adanya perkhidmatan di atas?

I II III IV A B

Perjalanan ke luar bandar lebih selesa Menyediakan peluang pekerjaan Menikmati udara yang lebih bersih Boleh sampai ke destinasi dengan cepat I, II dan III C I, III dan IV I, II dan IV D II, III dan IV Pelabuhan Tanjung Pelepas Pelabuhan Kuantan

40.

Antara berikut merupakan sumbangan pelabuhan di atas kecuali A meningkatkan pendapatan negara B menggalakkan perdagangan antarabangsa C menambahkan peluang pekerjaan D menggalakkan migrasi antarabangsa Dibina akibat perlombongan bijih timah

41.

Landasan kereta api yang dinyatakan di atas menghubungkan antara Taiping ke A Kuala Lumpur C Port Weld B Gemas D Tumpat

Soalan 42 berdasarkan peta di bawah.

42.

Pelabuhan kering

Dengan merujuk kepada peta, maklumat di atas berkaitan dengan kawasan yang bertanda A I C III B II D IV Koridor Raya Multimedia (MSC) merangkumi I Cyberjaya II Putrajaya III Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur IV Menara Kuala Lumpur A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Teknologi satelit Gentian optik

43.

44.

Pernyataan manakah dapat dikaitkan dengan maklumat di atas? A Mengurangkan kos perbelanjaan B Meningkatkan pertukaran wang asing C Meningkatkan taraf hidup D Meningkatkan taraf sistem perhubungan Tenaga suria di Malaysia digunakan untuk I memanaskan air di rumah II menjana elektrik di kawasan terpencil III mengepam air di kawasan pertanian IV mengerakkan kereta A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

45.

Soalan 46 berdasarkan rajah di bawah. Tenaga X

Sisa Sawit 46. Tenaga X merujuk kepada A solar B biojisim

Najis haiwan

Sekam padi

C D

geotermal pasang surut

47.

Kacip fatimah Bunga raya Pegaga

Maklumat di atas berkaitan dengan kepentingan sumber hutan sebagai A sumber perubatan tradisional C bahan mentah industri B kawasan tadahan D mengawal suhu udara Antara berikut yang manakah merupakan fungsi FRIM? A Mengawal taman negara dan melindungi hidupan liar B Mewujudkan hutan simpan kekal C Merancang program penghutanan semula D Menjalankan penyelidikan bagi sumber perhutanan Kombinasi manakah benar tentang kaedah pengurusan sumber di Malaysia? Sumber Hutan Tanih Logam Air Kaedah pengurusan Penghutanan semula Tebus guna tanah Kitar semula Membeli sumber air dari negara jiran

48.

49.

I II III IV

A B

I, II dan III I, II dan IV

C D

I, III dan IV II, III dan IV

Soalan 50 berdasarkan rajah di bawah. Jenis-jenis Industri

Primer X 50. Sekunder

Tertier

Merujuk kepada rajah di atas, X ialah A industri melombong bijih timah B industri pengangkutan dan perhubungan C industri memasang kereta D industri memproses petrokimia

Soalan 51 berdasarkan peta di bawah.

51.

Faktor yang mempengaruhi perletakan industri di kawasan X dalam peta di atas ialah A kemudahan pelabuhan C sumber kuasa elektrik B sumber bahan mentah D dasar kerajaan

Soalan 52 berdasarkan penyataan di bawah. 52. Galah aluminium dalam menuai hasil X Pemunggah dan pemungut mekanikal

Berdasarkan maklumat di atas, X merujuk kepada A lada hitam C kelapa sawit B getah D koko Akuakultur semakin penting di Malaysia kerana I membekalkan ikan secara stabil III II menambahkan pendapatan IV A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Chuping Padang Terap

53.

menyediakan peluang pekerjaan mengurangkan kos pengeluaran

54.

Kawasan di atas berkaitan dengan penanaman A koko C tembakau B sagu D tebu Faktor yang sesuai untuk penanaman padi ialah Bentuk muka bumi Pamah Pamah Bukit Bukit Suhu 27C 21C 27C 21C Tanih Aluvium Beris Laterit Gambut

55.

A B C D

Soalan 56 berdasarkan rajah di bawah.

Kilang Kereta motor

Kilang tayar

56.

Berdasarkan rajah di atas, industri manakah sesuai dimajukan di X? A Mengetin makanan C Membuat perabot B Besi dan keluli D Membuat tekstil

Soalan 57 berdasarkan peta di bawah.

Acara LIMA Kemudahan kereta kabel

57.

Destinasi pelancongan yang menepati huraian tersebut terletak di kawasan yang bertanda A I C III B II D IV Pemberian taraf perintis Disediakan kemudahan infrastruktur yang lengkap

58.

Usaha di atas bertujuan untuk menggalakkan perkembangan sektor A perlombongan C perindustrian B pertanian D perikanan

Soalan 59 berdasarkan rajah di bawah. Sungai Skudai

Sungai Juru 59.

Sungai Semenyih

Berdasarkan rajah di atas, kawasan berlorek merujuk kepada A loji merawat semula air kumbahan C pencemaran akibat sisa lombong B pencemaran akibat sisa industri D perternakan ikan air tawar Kaedah pertanian di atas bertujuan untuk A meningkatkan hasil tanaman B meningkatkan kesuburan tanih

60.

C D

menjimatkan kos pengeluaran mengurangkan pencemaran alam

Anda mungkin juga menyukai