Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama

: .............................................................................

Tempat / Tgl. Lahir

: .............................................................................

Jenis Kelamin

: .............................................................................

Pekerjaan

: .............................................................................

NIK

: .............................................................................

Alamat

: .........................................................................
.........................................................................

Selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA


Nama

: .............................................................................

Tempat / Tgl. Lahir

: .............................................................................

Jenis Kelamin

: .............................................................................

Pekerjaan

: .............................................................................

NIK

: .............................................................................

Alamat

: .........................................................................
.........................................................................

Selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA


Dengan ini memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk mengurus proses
pencairan Bantuan Biaya Pendidikan Kabupaten Pelalawan.
Demikianlah surat kuasa ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa
PIHAK KEDUA ( II )

Pekanbaru, 21 Oktober 2013


Pemberi Kuasa
PIHAK PERTAMA ( I )
Materai
6000

...................................

...................................

Anda mungkin juga menyukai