Anda di halaman 1dari 152

PERCUMA

ANDUAN KECEMERLANGAN SAINS

UPSR SAINS

2012
MATHS Catch
www.maths-catch.com 1

KANDUNGAN 1. Pengenalan 2. Definisi konstruk i. Soalan objektif ii. Soalan subjektif 3. Contoh Soalan mengikut konstruk. 4. Set A Ujian Pengesanan Soalan lengkap UPSR aras rendah dan sederhana. 5. Set B Ujian PRA UPSR Soalan lengkap UPSR 2012. 6. Tip Membina Jawapan Soalan Subjektif UPSR
7. Strategi Menjawab soalan Bahagian B.

8. Skema pemarkahan set A. 9. Skema pemarkahan set B.

10. Koleksi soalan mengikut konstruk (Tahun 4, 5 dan 6).

www.maths-catch.com

1. KONSTRUK YANG DITAKSIR DALAM UPSR BAHAGIAN A (OBJEKTIF) 1. ELEMEN 1:- PENGETAHUAN P1. FAKTA: Mengingat semula maklumat yang khusus serta maklumat yang terpisah ATAU menguji pengetahuan calon tentang sesuatu fakta seperti ciri, sifat atau fenomena. Contoh Antara pernyataan berikut yang manakah menerangkan mengapa belalang tidak mati walaupun kepalanya dibenamkan ke dalam air selama dua minit. A B C D Belalang mempunyai insang. Belalang boleh hidup dalam air. Belalang bernafas melalui kulit. Belalang mempunyai liang pernafasan di abdomen.

P2. ISTILAH: Pengetahuan tentang penerangan atau definisi dan pengetahuan isitilah yang betul dalam satu komunikasi, ATAU menguji pengetahuan calon tentang definisi, maksud, makna atau simbol yang berkaitan dalam soalan. Contoh Antara padanan berikut, yang manakah betul? Ukuran Jarak Luas Isipadu Suhu Makna Panjang antara dua titik Ukuran keliling tempat Besar sesuatu kawasan Takat didih objek

A B C D

P3. PENGKAEDAHAN / METODOLOGI: Pengetahuan tentang kaedah membuat siasatan atau prosedur yang digunakan dalam satu bidang ATAU menguji pengetahuan calon tentang cara, pendekatan dan teknik mengenal pasti jawapan yang betul. Contoh - Bahan makanan dipotong dan dibersihkan. - Tin dipanaskan pada suhu yang tinggi. - Bahan makanan dimasukkan ke dalam tin dan ditambah dengan perasa. Z - Tin ditutup dengan ketat supaya kedap udara. W, X, Y dan Z adalah proses dalam pengetinan makanan. Antara susunan berikut, yang manakah betul? A W X Y Z B W Y Z X C X W Y Z D X W Z Y W X Y

www.maths-catch.com

P4. URUTAN / ALIRAN: Pengetahuan tentang susunan mengikut tertib seperti dalam proses eksperimen, arahan aliran dan gerakan, ATAU menguji pengetahuan calon tentang proses, aliran atau tertib, pergerakan fenomena berhubung dengan masa, kesinambungan dan perkembangan. Contoh Antara warna berikut, yang manakah betul tentang susunan warna-warna pelangi? A B C D Ungu, hijau, biru, oren Ungu, hijau, kuning, merah Hijau, biru, merah, kuning Indigo, oren, hijau, merah

P5 . PENGELASAN: Pengetahuan tentang kelas-kelas, set atau bahagian ATAU menguji pengetahuan calon tentang jenis, kumpulan, set atau bidang yang terlibat dalam soalan berkenaan. Contoh

R
BUKU KOTAK TISU KERUSI KAYU T BEG KULIT KASUT KULIT BAJU BULU HAIWAN

S
PASU TANAH LIAT PERIUK TANAH LIAT BATU BATA U BELON GETAH PEMADAM TAYAR KERETA

Rajah 8 Rajah 8 menunjukkan empat kumpulan objek R, S, T dan U. Antara kumpulan objek berikut, yang manakah dalam kumpulan yang sama ? A B C D R dan S R dan U S dan T T dan U

www.maths-catch.com

P6. KONSEP/PRINSIP: Pengetahuan tentang idea utama, skim dan corak yang digunakan untuk penyusunan atau pembentukan seperti fenomena ATAU menguji pengetahuan calon tentang hukum dan prinsip sains. Contoh

Rajah menunjukkan perubahan keadaan ais yang diletakkan di tempat lapang. Proses apakah yang terlibat dalam penyiasatan itu ? I Kondensasi II Penyejatan III Peleburan IV Pendidihan A B C D I dan II sahaja I dan III sahaja II dan III sahaja II, III dan IV sahaja

2. ELEMEN 2:-KEFAHAMAN K1. PENTERJEMAHAN: Kebolehan menterjemah ditunjukkan melalui penelitian dan ketepatan yang digunakan dalam menulis semula dan mengemukakan sesuatu komunikasi daripada satu bentuk kepada bentuk yang komunikasi lain ATAU menguji pemahaman calon tentang maklumat/ data/ fakta yang diberikan dan biasanya memerlukan calon menyatakan maksud atau memindahkan data daripada bentuk ke bentuk yang lain. Data / maklumat yang diberi boleh jadi dalam bentuk jadual, graf, simbol atau gambar rajah. Contoh Satu objek digerakkan di atas permukaan R, S, T dan U yang mempunyai kecondongan yang sama. Permukaan Masa yang diambil untuk berhenti/saat R 20 S 25 T 28 U 32 JADUAL 1

www.maths-catch.com

Jadual 1 menunjukkan satu keputusan eksperimen tersebut. Antara pernyataan berikut, yang manakah benar? A B C D U mempunyai daya geseran melebihi R. T mempunyai daya geseran melebihi S. S mempunyai daya geseran kurang daripada R R mempunyai daya geseran kurang daripada T.

K2 PENTAFSIRAN: Kebolehan pentafsiran atau interpretasi ditunjukkan melalui penyusunan semula sesuatu komunkasi satu pandangan atau maklumat baru tentang komunikasi berkenaan maklumat baru mungkin merupakan idea yang tersirat seperti pola, perkaitan atau rumusan yang didapati daripada komunikasi itu. Kebolehan ini melibatkan hubungkait bahagian-bahagian dalam suatu set komunikasi dan menyatakan dalam bentuk lain seperti verbal, grafik tetapi mengekalkan makna asal set komunikasi itu. Contoh: Antara aktiviti yang terlibat di peringkat pentafsiran ialah: Menyatakan suatu pernyataan, peristiwa, konsep dangan menggunakan olahan bahasa tersendiri, mengubah susun atur konteks asalnya atau meringkaskannya tanpa mengubah makna dan tujuan asalnya seperti mentafsir graf, carta, jadual atau grafik ke bentuk verbal. Contoh Sel kering

Mentol P

X Mentol Q Y Z

Apakah yang perlu dilakukan untuk menyalakan mentol Q sahaja? A. B. C. D. Tutup suis Y dan Z. Tutup suis X dan Z. Tutup Suis X dan Y. Tutp suis X, Y dan Z.

www.maths-catch.com

K3 EKSTRAPOLASI: Kebolehan menjangkau atau meluaskan aliran atau kecenderungan melampau data-data yang diberi bagi menentukan implikasi, akibat, kesan dan sebagainya. Kemahiran kognitif ini dapat dilihat dari segi, membuat ramalan, inferens, anggaran berdasarkan pengalaman, corak, trend atau satu urutan berkala. Contoh Rajah 6, menunjukkan satu eksperimen pemindahan haba dimana paku tekan A, B, C dan D dilekatkan dengan lilin pada rod kuprum.
Rod kuprum paku lilin kaki retot

A B C
lilin

RAJAH 6 Apakah akan terjadi apabila lilin dinyalakan ? I II III IV A B C D Paku tekan D akan jatuh dahulu. Paku tekan A akan jatuh dahulu. Paku tekan D jatuh paling lambat. Paku tekan akan jatuh serentak. I dan II II dan III II dan IV I, II dan IV

3 ELEMEN 3:- APLIKASI Kebolehan untuk menggunakan pengetahuan, pemahaman, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir untuk mencari jawapan dan menyelesaikan masalah. Masalah dan situasi baru maksud situasi yang hampir atau sebahagian baru kepada murid. Ianya kelihatan seperti pernah diselesaikan tetapi mengandungi sedikit elemen yang bersifat baru dan di luar kebiasaan murid. Penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan dengan hanya mengingat semula. Pengetahuan dan pemahaman yang akan digunakan ini mungkin merupakan pengabstrakan dalam bentuk idea umum, aturan-aturan, prosedur atau kaedah. Pengabstrakan ini merupakan prinsip, idea atau hukum yang harus difahami untuk digunakan dalam situasi tersebut. Contoh Sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan untuk mencerahkan nyalaan mentol seperti dalam rajah 5.

Rajah 5 www.maths-catch.com 7

Selain daripada menambahkan bilangan sel kering, apakah cara lain untuk membolehkan mentol menyala lebih cerah? A Ubah arah sel kering. B Tambahkan suis ke dalam litar. C Gunakan wayar yang lebih pendek. D Gunakan wayar yang lebih panjang.

4. KONSTRUK YANG DITAKSIR DALAM UPSR BAHAGIAN B (Subjektif). Panduan ini akan memperkenalkan format kertas sains UPSR khususnya bagi murid yang akan menduduki peperiksaan UPSR. Pengenalan kertas akan menumpukan pada Bahagian B ialah kertas yang menguji Kemahiran Proses Sains (KPS) dan markah penuhnya 40%. 4.1 Di antara Kemahiran Proses Sains yang diuji ialah: Inferens Pembolehubah: a. Pembolehubah dimanipulasi b. Pembolehubah bergerakbalas c. Pembolehubah dimalarkan Hipotesis Mentafsir Data Meramal

4.2 Istilah-istilah penting Kemahiran Proses Sains (KPS) Inferens adalah penerangan dari pemerhatian atau sebab mengapa terjadi demikian. Pembolehubah; a. Pembolehubah dimanipulasi adalah perkara / benda / bahan yang diubah-ubah pada mula penyiasatan dari segi fizikal dan biasanya boleh dinyatakan ukuran atau ciri pada perkara / benda bahan yang ingin diuji seperti suhu, warna, bilangan, isi padu dan sebagainya. b. Pembolehubah bergerakbalas adalah perkara / benda / bahan yang bertindakbalas setelah diubah-ubah pembolehubah dimanipulasi pada mulanya tadi. Ia juga boleh merupakan hasil keputusan penyiasatan yang perlu dicatat atau direkodkan. c. Pembolehubah dimalarkan adalah perkara / benda / bahan yang perlu ditetapkan agar tidak mempengaruhi hasil keputusan penyiasatan nanti selain pembolehubah dimanipulasi. Ia juga boleh dikenali sebagai faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi hasil keputusan eksperimen nanti yang perlu ditetapkan. Hipotesis adalah pernyataan umum yang boleh diuji dalam sesuatu penyiasatan nanti yang menghubungkan pembolehubah dimanipulasi dengan pembolehubah bergerakbalas. www.maths-catch.com 8

Mentafsir data adalah menyatakan data-data yang terkumpul selepas penyiasatan dijalankan sama ada data tersebut dikumpulkan dalam bentuk pernyataan ayat, jadual, carta palang ataupun bergambar. Ia melibatkan seperti menyatakan corak / pola perubahan, hubungan antara dua pembolehubah yang terkumpul, tujuan penyiasatan dan kesimpulan atau rumusan penyiasatan dijalankan. Meramal adalah menjangkakan apakah yang akan berlaku pada masa depan atau akan datang berdasarkan pengetahuan, pengalaman atau data-data yang terkumpul sebelum ini.

Soalan Kemahiran Proses Sains diuji berdasarkan setiap kriteria di bawah: 4.3 INFERENS: Menyatakan satu penerangan yang munasabah tentang pemerhatian. Menyatakan penerangan lain yang munasabah tentang pemerhatian. Menyatakan pemerhatian tambahan untuk menguji kejituan inferens. 4.4 MENGAWAL PEMBOLEHUBAH: Menyatakan pembolehubah yang perlu digunakan dalam penyiasatan. Menyatakan pembolehubah dimanipulasi. Menyatakan pembolehubah bergerakbalas. Menyatakan pembolehubah dimalarkan. 4.5 HIPOTESIS: Mencadangkan penerangan tentang hubungan antara pembolehubah. Menyatakan penerangan berdasarkan prinsip sains atau pengetahuan yang lepas. 4.6 MENTAFSIR DATA: Membuat pernyataan tentang maksud data atau maklumat yang dikumpul. Menyatakan pola atau corak daripada maklumat yang terkumpul. Menyatakan hubungan antara pembolehubah. Membuat kesimpulan berdasarkan data yang dikumpul. 4.7 MERAMAL: Menyatakan apakah yang akan berlaku dengan menggunakan data atau maklumat yang lepas. Menyatakan apa yang akan berlaku dengan mengekstrapolasi data. Soalan-soalan Bahagian B ini adalah berkaitan dangan sesuatu penyiasatan dan eksperimen. Oleh itu, ia sebenarnya menguji Kemahiran Proses Sains. Jadi, semasa menjawab soalan ini, murid perlu menggunakan pengetahuan sains ini dengan laras bahasa sains yang baik. Soalan-soalan sains Bahagian B ini juga dikaitkan dengan 5 tajuk pembelajaran dari tahun 4, 5 dan 6 yang merangkumi:

www.maths-catch.com

Alam Kehidupan Alam Fizikal Alam Bahan Bumi dan Alam Semesta Dunia Teknologi

5. Konstruk Bahagian B (SUBJEKTIF) K-1 = Menyatakan satu penerangan yang munasabah tentang pemerhatian. K-2 = Menyatakan penerangan lain yang munasabah tentang pemerhatian. K-3 = Menyatakan pemerhatian tambahan untuk mengkaji kejituan inferens. K-4 = Menyatakan apa yang akan berlaku dengan menggunakan data atau maklumat yang lepas. K-5 = Menyatakan apa yang akan berlaku dengan mengkstrapolasi data. K-6 = Membuat pernyataan tentang maksud data atau maklumat yang dikumpul. K-7 = Menyatakan pola atau corak daripada maklumat yang dikumpul. K-8 = Menyatakan hubungan antara pemboleh ubah. K-9 = Membuat kesimpulan berdasarkan data yang dikumpul K-10 = Menyatakan pembolehubah yang perlu digunakan dalam penyiasatan. K-11 = Menyatakan pembolehubah dimanipulasi. K-13 = Menyatakan pembolehubah dimalarkan. K-14 = Mencadangkan penerangan tentang hubungan antara pembolehubah. K-15 = Menyatakan penerangan berdasarkan prinsip sains atau pengetahuan yang lepas

www.maths-catch.com

10

CONTOH SOALAN SUBJEKTIF


1.

Rajah 1 Rajah 1 menunjukkan bahan dan radas yang boleh digunakan dalam sesuatu penyiasatan. Kamu dikehendaki menjalankan satu penyiasatan dengan menggunakan bahan dan radas itu. (a) Apakah tujuan eksperimen dalam penyiasatan kamu itu? [ 1 markah ] (b) Nyatakan satu hipotesis berdasarkan tujuan penyiasatan kamu itu. [1 markah ] (c) Nyatakan dua pembolehubah yang perlu dikenalpasti dalam penyiasatan itu. ........ [2 markah ] (d) Dalam satu penyiasatan lain, didapati bola logam yang sama jenis, saiz dan jisimnya bergerak lebih dekat di atas permukaan yang kasar berbanding permukaan yang licin. Nyatakan hipotesis lain berdasarkan satu prinsip sains yang boleh dibuat daripada pernyataan ini. .................... [1 markah ] (e) Nyatakan dua pembolehubah yang perlu dimalarkan dalam penyiasatan untuk menguji hipotesis kamu di soalan (d). [1 markah ] www.maths-catch.com 11

2.

Sangkar A

Sangkar B

Rajah 2 Rajah 2 menunjukkan keadaan dua ekor arnab yang dipelihara dalam dua buah sangkar yang berbeza. (a) Berdasarkan pemerhatian yang telah dibuat, berikan dua inferens mengenai perbezaan keadaan arnab berkenaan. Inferens 1. Inferens 2 .. [ 2 markah ] (b) Sekiranya usia kedua-dua arnab adalah sama , nyatakan pembolehubah manipulasi yang boleh dikenalpasti. .. [ 1 markah ] ( c ) Berdasarkan pembolehubah manipulasi yang diberi di (b) bina satu hipotesis yang sesuai. [ 1 markah ]

www.maths-catch.com

12

3. Rajah menunjukkan keadaan dua anak pokok yang sama jenis diletak di tempat yang sama selepas dua minggu. Kedua-dua anak pokok disiram dengan kuantiti air yang sama banyak setiap hari.

lubang

kotak hitam

Pokok A

Pokok B

a. Apakah tujuan kajian ini dijalankan? .. [ 1 markah] b. Nyatakan dua pembolehubah yang terlibat dalam kajian di atas. i. Dimanipulasi:. ii. Bergerak balas:. [ 1 markah] c. Ramalkan apa yang akan berlaku tehadap arah pertumbuhan anak pokok B sekiranya satu lubang dibuat pada bahagian atas kotak hitam. . [ 1 markah ] d. Nyatakan kesimpulan daripada kajian ini. . [ 1 markah]

www.maths-catch.com

13

KPS

MEMBUAT INFERENS

Tip Membina Jawapan Soalan Subjektif UPSR. Kata Kunci soalan Langkah- Langkah menjawab Kata Kunci Jawapan Nyatakan inferens yang i. Perhatikan fenomena /gambar i. Kerana (inferens boleh dibuat berdasarkan jadual yang berlaku. bukan berbanding) pemerhatian.. ii. Fikirkan sebab berlakunya ii Kerana fenomena / kejadian. berbanding (Inferens berbanding) Contoh: i.Kerana tumbuhan dalam pasu A memperolehi air yang cukup. ii. Kerana tumbuhan dalam pasu A memperolehi cukup air berbanding tumbuhan dalam pasu B. Ramalkan i. Kaji keputusan pemerhatian yang diberi. ii. Tentukan sama ada soalan minta meramal sebelum/ selepas. iii. Lihat pola yang diberi iv. Cari susunan pola yang berturutan. v. Daripada susunan pola tentukan jawapan. i. Kaji semua maklumat yang diberi terutama Pemboleh ubah manipulasi dan Pembolehubah bergerakbalas ii. Kenal pasti pola atau corak maklumat. iii.Tentukan perkaitan maklumat- maklumat itu. i. Jika meramal angka, jawapan dalam bentuk angka. ii. Jika meramal situasi, jawapan dalam bentuk ayat bersituasi. Contoh: i. 24 ekor ii. Semakin kurang/ Kurang daripada i. Untuk mengkaji kesan ( PM) terhadap (PB) @ ii.Untuk mengkaji hubungan antara (PM)/(PB)dengan (PB)/(PM) Contoh: i. Untuk mengkaji kesan saiz span terhadap kuantiti air yang tinggal. ii.Untuk mengkaji hubungan saiz span dengan kuantiti air yang tinggal.

MERAMAL MENTAFSIR MAKLUMAT

Ramalkan apakah yang akan berlaku..

Apakah tajuk eksperimen? Apakah tujuan penyiasatan? Nyatakan corak/pola

www.maths-catch.com

14

MENGAWAL PEMBOLEH UBAH

Nyatakan pembolehubah.. Cadangkan dua pemboleh ubah..

i. Senaraikan semua pemboleh ubah yang terlibat dalam eksperimen. ii. Gunakan kata-kata panduan untuk menentukan pembolehubah. SAMA/TETAP DIUBAH-UBAH HASIL/PERKARA YANG TURUT BERUBAH

i.Dimanipulasi: DIUBAH-UBAH ii.Bergerakbalas- HASIL/ PERKARA YANG TURUT BERUBAH iii. Malar- TETAP / SAMA Contoh: Parameter/Kuantiti fizik + benda Suhu + Air Kuantiti + Gula

MEMBUAT HIPOTESIS

Bina hipotesis. Nyatakan hipotesis.. Soalan berkenaan mentafsir maklumat dan juga boleh dijawab dengan kata kunci yang sama.

i. Kenal pasti pemboleh ubah manipulasi. ii Kenal pasti pemboleh ubah bergerak balas. @ iii. Kenal pasti konsep sains yang terlibat.

i. Semakin (pola) (PM) Semakin (pola) (PB). ii. Jika (pola) (PM) maka (pola) (PB). iii. Gunakan prinsip sains. Bahagian hujung magnet lebih kuat daya tarikan.

@ MENTAFSIR MAKLUMAT Apakah kesimpulan? Apakah hubungan? Apakah perkaitan? iv. Nyatakan hubungan/perkaitan Contoh: i. Semakin bertambah suhu air semakin cepat gula larut. ii. Jika bertambah suhu air maka semakin cepat gula larut.

www.maths-catch.com

15

Strategi Menjawab soalan Bahagian B


Jenis soalan yang boleh dijawab dengan mengenal pasti dua pembolehubah yang terlibat (PM dan PB). Pembolehubah manipulasi (PM)/ Pembolehubah bergerak balas (PB). Tujuan Hipotesis Hubungan antara maklumat Kesimpulan Langkah-langkah 1. Kenal pasti pembolah ubah manipulasi dan bergerak balas melalui: a. Berdasarkan gambar.

Pemerhatian (PB)

banyak paku Sedikit paku

magnet kuat Sebab (PM) magnet lemah

Pembolehubah bergerakbalas Jumlah paku

Pembolehubah dimanipulasi

Kekuatan magnet

www.maths-catch.com

16

b. Berdasarkan jadual PM (sebab) PB (pemerhatian) PM (sebab) PB (Pemerhatian)

PM (sebab) PB (pemerhatian) PB (pemerhatian)

c. Dari graf PB(pemerhatian)

PM (sebab) PM (sebab)

PB (Pemerhatian)

www.maths-catch.com

17

2. Perhatiakan pola perubahan bagi pembolehubah manipulasi dan pembolehubah bergerak balas. 3. Gunakan kata kunci seperti yang disarankan dalam tip membina jawapan. Hipotesis / kesimpulan Semakin (pola) ( PM), semakin (pola) (PB). Tujuan Untuk menyiasat hubungan antara (PM / PB) dengan (PM/PB).

Hubungan antara maklumat. Jika ( pola) (PM) maka (pola) ( PB).

www.maths-catch.com

18

SULIT 018 Sains 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI SARAWAK

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2012


(PENGESANAN)

___________________________________________________

SAINS

1. Buku jawapan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2. Halaman 3 ialah kertas jawapan untuk Bahagian A 3. Jawapan bagi Bahagian B hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan. 4. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan, teruskan menjawab soalan berikutnya.

Kod pemeriksa Bahagian A Soalan 1-30 1 B 2 3 4 5 Markah

Buku jawapan ini mengandungi 18 halaman bercetak .


018 SULIT [Lihat sebelah

www.maths-catch.com

19

BAHAGIAN A (30 markah) Jawab semua soalan Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 45 minit Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu, A, B, C, dan D. Antaranya ada satu sahaja jawapan yang betul. Pilih jawapan yang betul. 1 Rajah 1 menunjukkan sejenis haiwan.

Rajah 1 Haiwan yang manakah tidak mempunyai persamaan sifat fizikal dengan haiwan di atas? A B C D Itik Penguin Kelawar Burung unta

2 Maklumat di atas menunjukkan 4 jenis bahan. I II III IV Kain Kapas Pemadam Baju Hujan Tisu

Antara bahan berikut, yang manakah berasal daripada tumbuhan? A B C D I dan II II dan III I , II , dan IV I , II , III , dan IV

www.maths-catch.com

20

3 Semasa ibu menjahit baju untuk persediaan hari raya, beliau terlanggar bekas jarum peniti lalu terjatuh bertaburan di permukaan permaidani. Cara yang manakah paling sesuai untuk mengutip semula jarum peniti tersebut? A B C D Mengutip dengan menggunakan tangan. Mengutip menggunakan kain dan berus. Mengutip menggunakan sebatang magnet. Mengutip menggunakan penyapu dan penyodok.

4 Rajah 2 menunjukkan radas untuk mengukur isi padu seketul batu.

Batu Rajah 2 Antara berikut yang manakah cara yang paling sesuai untuk mengukur isi padu batu tersebut? P Q R S A B C D P , Q , R dan S Q , P , R dan S R , S , P dan Q Q , P , S dan R Masukkan batu tersebut ke dalam silinder. Perhatikan aras air dalam silinder penyukat. Perhatikan aras air selepas batu dimasukkan. Cari perbezaan aras awal air dan aras akhir air.

5 Ketika ibu membancuh susu untuk adik, air tertumpah di lantai. Apakah yang boleh dilakukan oleh ibu supaya lantai cepat kering? I II III IV A B C D Mengemop lantai yang basah. Mengelap lantai yang basah menggunakan kain. Menyapu air di lantai dengan menggunakan penyapu. Mengelap lantai yang basah menggunakan kertas surat khabar. I , dan II II , dan IV I , II , dan III II , III , dan IV

www.maths-catch.com

21

6 Rajah 3 menunjukkan sebuah objek.

Rajah 3 Objek ini digunakan sebagai alat perhiasan diri. Apakah ciri objek tersebut? A B C D Kegilapan Keapungan Kekenyalan Kebolehan menyerap air

7 Rajah 4 menunjukkan dua batang magnet.

N Rajah 4

Apabila didekatkan kedua-dua magnet ini, didapati saling menolak. Apakah yang menyebabkan kejadian ini berlaku. A B C D Kutub magnet yang sama saling menolak. Kutub magnet yang berlainan saling menolak. Kutub magnet mempunyai daya tolakan yang berbeza. Kutub magnet yang kuat menolak kutub magnet yang lemah.

8 Jadual 1 menunjukkan sumber bahan semula jadi bagi objek J, K dan L. Objek J K L Sumber asas bahan semula jadi Tumbuhan Haiwan Batuan Jadual 1

Apakah sumber asas untuk membuat objek J, K, dan L? J Kain sutera Tayar Gelas Buku K Kertas tisu Tali pinggang Kasut kulit Baju sejuk L Cincin Getah pemadam Kaca mata Pasu

A B C D

www.maths-catch.com

22

9 Rajah 5 menunjukkan beberapa ketul ais yang dimasukkan ke dalam bekas berisi air suam.

Rajah 5 Antara berikut yang manakah akan berlaku kepada air suam selepas beberapa minit. A B C D Suhu air menurun. Suhu air meningkat. Isipadu air menurun. Aras air tidak berubah.

10 Rajah 6 menunjukkan perkembangan pengangkutan darat.

Rajah 6 Susun ciptaan itu mengikut sejarah perkembangannya. A B C D L, N, N, L, M, L, L, N, N, M, K, K, K K M M

www.maths-catch.com

23

11 Masa ( minit ) 0 2 4 6 Jadual 2 Jadual 2 menunjukkan perubahan suhu air apabila dipanaskan. Ramalkan suhu cecair pada minit ke 8? A 100 0 C B 108 0 C C 120 0 C D 130 0 C 12
Antara objek berikut , yang manakah paling stabil ?

Suhu cecair ( 0C ) 28 48 68 88

A.

www.maths-catch.com

24

13 Rajah 7 menunjukkan satu siratan makanan. Rumput

Kambing X

Ulat beluncas

Ayam Manusia Rajah 7 Antara haiwan berikut, yang manakah mungkin haiwan X ? A Lembu B Lipas C Katak
D Burung helang

14 Rajah 8 menunjukkan pengelasan bahan makanan yang dibuat oleh seorang murid. Bahan makanan

X Timun Mangga

Y Ikan kembung Telur itik

Rajah 8 Antara bahan makanan yang berikut, manakah yang boleh dikelaskan dalam kumpulan X? A Daging B Buah betik C Udang segar D Pisang 15 Rajah 9 menunjukkan tumbuhan di sebuah kebun.

Rajah 9 www.maths-catch.com 25

Apakah akan berlaku sekiranya rumput-rumput dibersihkan ? A B C D Pokok jagung semakin membesar Pokok jagung menjadi layu Pokok jagung tidak berubah Daun pokok jagung gugur

16 Rajah 10 menunjukkan daging, ayam dan ikan.

Rajah 10 Bahan-bahan makanan ini paling sesuai diawet dengan cara... A penjerukan. B pengasinan. C pengeringan. D penyejukbekuan.

17 Rajah 11 menunjukkan sejenis mesin

Rajah 11 Alat yang manakah menggunakan prinsip mesin ringkas seperti alat di atas ? A B C D Kapak Tangga Gunting Tombol pintu

www.maths-catch.com

26

18 Rajah 12 menunjukkan kedudukan beberapa planet dalam Sistem Suria.

Rajah 12 Apakah planet P dan Q? A B C D 19


Bahan X Rajah 13 Jika bahan X dalam Rajah 13 diuji dengan kertas litmus biru, apakah keputusan yang diperhatikan? A B C D Tiada perubahan warna. Berubah kepada warna putih. Berubah kepada warna merah. Berubah kepada warna kuning.

Planet P Bumi Zuhal Marikh Zuhrah

Planet Q Marikh Neptun Zuhal Utarid

20 Tumbuhan yang gagal dalam persaingan akan terbantut dan mati. Bagaimanakah caranya kita mengurangkan persaingannya ? A B C D Menjarakkan tumbuhan. Menanam di kawasan yang sempit. Menanam lebih banyak tanaman tutup bumi. Mengurangkan bilangan daun dan rantingnya.

www.maths-catch.com

27

21 Rajah 14 menunjukkan carta palang pergerakan bola ping pong di atas permukaan yang berlainan tetapi pada jarak yang sama. masa (saat)

X Y Rajah 14

Jenis permukaan

Antara pernyataan berikut manakah benar? A B C D Permukaan X paling banyak geseran. Permukaan W paling banyak geseran. Permukaan W kurang daya geseran berbanding Z Permukaan Z kurang daya geseran berbanding W.

22 Maklumat di bawah menunjukkan langkah-langkah mengkaji persaingan tumbuhan dalam dua bekas yang sama saiz. P Bandingkan pertumbuhan anak benih selama 6 hari.

Q - Taburkan 5 biji kacang hijau dalam bekas A dan 20 biji kacang hijau dalam bekas B. R S Rekod pemerhatian Basahkan kapas bekas A dan B dengan air

Pilih urutan yang sesuai. A B C D S S Q Q P Q S P R P P S Q R R R

www.maths-catch.com

28

23 Rajah 15 menunjukkan beberapa mesin ringkas.

II

III IV Rajah 15 Antara berikut yang manakah berada dalam kumpulan yang sama ? A B C D I dan II sahaja II dan III sahaja I , II dan III sahaja I , II dan IV sahaja

24 Maklumat di bawah menunjukkan langkah-langkah menjalankan simulasi untuk memerhati gerhana bulan. Lampu suluh sebagai matahari, glob sebagai Bumi dan bola tenis sebagai Bulan. K L M N - Lakukan eksperimen ini di dalam bilik gelap. - Nyalakan lampu suluh dan halakan ke arah glob. -Letakkan glob di antara lampu suluh dengan bola tennis. -Gerakkan glob mengelilingi bola tennis.

Antara langkah-langkah di atas yang manakah tidak perlu dijalankan simulasi untuk memerhatikan gerhana Bulan ? A K B L C M D N

www.maths-catch.com

29

25 Rajah 16 menunjukan beberapa mesin ringkas.

L Rajah 16 Antara berikut manakah padanan yang betul? I II III IV A B C D Alat J K L M I dan II sahaja III dan IV sahaja II dan III sahaja I dan IV sahaja Jenis mesin Tuas Satah condong Takal Baji

26 Rajah 17 menunjukkan empat jenis alat elektrik.

Y Rajah 17

Antara W, X, Y dan Z yang manakah dapat menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba ? A B C D W dan X sahaja W , Y dan Z sahaja W , X dan Z sahaja W , X , Y dan Z

www.maths-catch.com

30

27 Antara alat-alat berikut yang manakah menggunakan prinsip pantulan cahaya. A

28 Rajah 18 menunjukkan dua jenis bahan .

S Rajah 18

Apakah perubahan warna kertas litmus apabila diuji pada bahan dalam Rajah 18? S Merah ke biru Biru ke merah Biru ke biru Merah ke merah T Merah ke merah Merah ke biru Biru ke merah Biru ke merah

A B C D

www.maths-catch.com

31

29 Rajah 19 menunjukkan proses percambahan biji benih.

R Rajah 19 Pilih urutan yang betul berdasarkan rajah tersebut A B C D S, S, R, R, Q, R, Q, P, P, Q, P, Q, R P S S

30 Rajah 20 menunjukkan gugusan bintang-bintang

Rajah 20 Apakah buruj yang digambarkan dalam rajah di atas? A Pari B Biduk C Skorpio D Belantik

www.maths-catch.com

32

018

No. Surat Beranak. Angka Giliran Kertas Jawapan Bahagian A

TENTUKAN BAHAWA TIAP-TIAP SATU TANDA ITU HITAM DAN MEMENUHI KESELURUHAN RUANG JAWAPAN. PADAMKAN HINGGA HABIS MANA-MANA TANDA JAWAPAN YANG ANDA HENDAK UBAH. CONTOH:

Bahagian

Markah

A B
Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak 018 [Lihat sebelah] SULIT

www.maths-catch.com

33

BAHAGIAN B 1.

Bekas S

Bekas T

Masa bagi suhu air menjadi 40O C ialah 15 minit

Masa bagi suhu air menjadi 40O C ialah 30 minit

Maklumat di atas didapati hasil daripada eksperimen sekumpulan pelajar terhadap masa untuk suhu air menjadi 40O C bagi dua bekas, iaitu bekas S dan bekas T. Suhu air pada awal eksperimen ialah 100O C. (a) Tuliskan dua inferens tentang perbezaan masa bagi suhu air menjadi 40O C antara bekas P dan bekas Q. Inferens 1. :

.. ..

2.

..

(b)

.. ( 2 markah) Berdasarkan salah satu inferens yang telah dinyatakan dalam (a), tuliskan satu hipotesis bagi penyiasatan ini. ( 1 markah) Daripada hipotesis yang telah dinyatakan dalam (b) , nyatakan pembolehubah-pembolehubah : (i) (ii) dimanipulasi : bergerakbalas : .. .. ( 2 markah)

(c)

www.maths-catch.com

34

2.

Jenama Y Lampin bayi

Jenama X

Rajah 22 Rajah 22, menunjukkan dua lampin pakai buang yang telah dipakai oleh dua orang bayi kembar pada hari yang sama . Didapati bayi yang memakai lampin jenama X tahan lebih lama berbanding bayi yang memakai lampin Jenama Y. a, Apakah inferens anda berdasar perbezaan tersebut? . ( 1 markah) b. Apakah inferens lain jika bayi lain yang memakai lampin Jenama X tetapi tidak tahan lama. . ( 1 markah) c. Berikan dua pembolehubah yang terlibat untuk menjalankan penyiasatan di atas. . ( 1 markah) d. Jika anda diberikan pilihan lampin bayi, yang manakah anda akan pilih? . ( 1 markah ) e. Dalam kajian lain yang melibatkan ramai bayi dan didapati semuanya menunjukkan Lampin Jenama X lebih tahan lama, apakah kesimpulan anda? . ( 1 markah)

www.maths-catch.com

35

Jadual 2 menunjukkan maklumat yang dikumpulkan oleh seorang murid dalam satu penyiasatan mengenai gerhana bulan.

Masa / waktu

8.00

9.30

11.00

12.30

2.00

Bentuk Bulan

JADUAL 2 a Apakah tujuan penyiasatan ini? . . ( 1 markah ) Nyatakan satu kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan maklumat dalam Jadual 4 .. .. ( 2 markah )

(c)

Nyatakan pembolehubah dimanipulasi. . ( 1 markah )

(d)

Nyatakan pembolehubah bergerak balas. . ( 1 markah )

www.maths-catch.com

36

4. Rajah 23 menunjukkan satu penyiasatan yang dilakukan oleh sekumpulan murid.

Rajah 23 Jadual di bawah ini pula menunjukkan keputusan yang mereka peroleh. Bahan yang diuji Nyalaan mentol Menyala Tidak menyala Kepingan kuprum Kayu Paku besi S T (a) Apakah tujuan penyiasatan ini? [1 markah] Nyatakan dua pembolehubah yang terlibat dalam penyiasatan ini. i. Pembolehubah yang dimanipulasi ........... [1 markah] ii. Pemboleh ubah yang bergerak balas ........... [1 markah] Nyatakan satu contoh bahan yang boleh mewakili: S: ........... [1 markah]

(b)

(c)

(d)

Nyatakan kesimpulan yang dapat dibuat daripada penyiasatan ini. .. ....... [1 markah] www.maths-catch.com 37

018 Sains SET B (PRA) 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI SARAWAK

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2012 PRA UPSR ______________________________________________

SAINS

1. Buku jawapan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2. Halaman 3 ialah kertas jawapan untuk Bahagian A 3. Jawapan bagi Bahagian B hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan. 4. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan, teruskan menjawab soalan berikutnya.

Kod pemeriksa Bahagian A Soalan 1-30 1 B 2 3 4 5 Markah

Buku jawapan ini mengandungi 21 halaman bercetak.


018 SULIT [Lihat sebelah

www.maths-catch.com

38

BAHAGIAN A (30 markah) Jawab semua soalan Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 45 minit Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu, A, B, C, dan D. Antaranya ada satu sahaja jawapan yang betul. Pilih jawapan yang betul. 1 Rajah 1 menunjukkan dua jenis hidupan, X dan Y.

X Rajah 1

Apakah persamaan antara hidupan-hidupan tersebut ? I II III IV A B C D Menjalankan proses pernafasan. Menjalankan proses perkumuhan. Menjalankan proses membuat makanan. Menjalankan proses pertumbuhan. I dan II sahaja I, II dan IV sahaja III dan IV sahaja I, II, III dan IV

2 Rajah 2 menunjukkan 4 set bandul yang mempunyai panjang tali yang berbeza.

tali

P Q R S

ladung

Rajah 2

www.maths-catch.com

39

Susunkan bandul P , Q , R , dan S mengikut tempoh masa yang bertambah untuk membuat 10 ayunan. A B C D 3 Sejarah komunikasi P, P, P, P, S,Q,R Q, R, S R,S,Q S, R, Q

X Teknologi Dahulu

Y
Teknologi sekarang

Berdasarkan carta pengelasan, padanan yang manakah betul? X Isyarat asap Telefon Televisyen Pembawa utusan Y Isyarat bunyi Pukulan gendang Komputer Mesin fax

A B C D

4 Rajah 3 menunjukkan 3 jenis objek.

Rajah 3 Objek di atas dapat dikelaskan dalam kumpulan yang sama kerana ketiga-tiganya A B C D dibuat daripada logam. dibuat daripada tanih. berasal daripada tumbuhan. berasal daripada batuan.

www.maths-catch.com

40

5 Rajah 4 menunjukkan 2 orang angkasawan yang berada di Bulan.

Rajah 4 Dua orang angkasawan itu menggunakan radio untuk berkomunikasi. Ini adalah kerana A B C D tiada udara di Bulan.. pendengaran mereka kurang baik. tidak ada kemudahan lain di Bulan. mereka berada jauh antara satu sama lain.

6 Rajah 6 menunjukkan pembentukan bayang-bayang pada kertas putih.

Sumber cahaya

objek bayang Rajah 6

Kertas putih

Apakah yang perlu dilakukan untuk menghasilkan saiz bayang-bayang yang lebih besar? A B C D saiz objek harus dikecilkan. saiz kertas putih harus dibesarkan. jarak di antara sumber cahaya dan objek dikurangkan. jarak di antara objek dan kertas putih ditambahkan.

www.maths-catch.com

41

7 Rajah 6 menunjukkan satu eksperimen menguji sifat udara.

silinder gas udara

tiub getah air Rajah 6 Apabila udara dihembuskan melalui tiub getah, aras air dalam silinder gas menurun. Eksperimen ini menunjukkan gas A B C D memenuhi ruang. tidak boleh dimampatkan. mempunyai bentuk yang tetap. mempunyai isi padu yang tetap.

8 Rajah 7 menunjukkan satu eksperimen yang dilakukan oleh sekumpulan murid. sel kering wayar mentol

Suis Rajah 7 Apabila suis ditutup mentol akan menyala. Semua tenaga berikut terlibat kecuali A B C D tenaga cahaya. tenaga bunyi. tenaga haba. tenaga elektrik.

www.maths-catch.com

42

9 Rajah 8 menunjukkan hasil pemerhatian setelah beberapa ketulan ais dimasukkan ke dalam gelas yang mengandungi jus oren.

Rajah 8 Apakah proses perubahan keadaan bahan yang terlibat dalam rajah di atas ? A B C D Peleburan dan penyejatan. Pengewapan dan kondensasi. Peleburan dan kondensasi. Kondensasi dan pengewapan.

10 Kemandirian spesies dimaksudkan sebagai.. A B C D melindungi spesies dengan cara tersendiri. beranak atau bertelur dengan banyak. mengekalkan spesiesnya dalam alam ini. mencari makanan untuk spesies tersebut.

11 Rajah 9 menunjukkan satu siratan makanan.

Haiwan P

Haiwan Q

Tumbuhan

Haiwan S

Haiwan T

Haiwan R Rajah 9

www.maths-catch.com

43

Antara pernyataan berikut yang manakah betul ? A B C D Q ialah herbivor. S dan T ialah omnivor. P berkurang jika Q bertambah. R akan berkurang jika tumbuhan bertambah.

12 Rajah 10 menunujukkan satu eksperimen untuk menyiasat kesan pemanasan arus elektrik ke atas bilangan gelung dawai nikrom.

Wayar

Sel kering termometer

gelung dawai Rajah 10

Air

Bilangan gelung Suhu air/C

4 31

6 32

8 34

10 37

12 41

Jadual 1 Jadual 1 di atas menunjukkan keputusan penyiasatan. Apakah bacaan suhu air sekiranya 14 bilangan gelung dawai nikrom digunakan ? A B C D 43C 44C 45C 46C

www.maths-catch.com

44

13 Rajah 11 menunjukkan seorang budak yang melihat wajahnya pada cermin muka.

Rajah 12 Apakah sifat cahaya yang terlibat? A B C D cahaya boleh dipantulkan. cahaya boleh dibiaskan. cahaya boleh diserahkan. cahaya bergerak lurus.

14 Maklumat di bawah menunjukkan suatu kejadian yang berkaitan dengan satu fenomena alam.

I II III IV

Terdapat tekanan yang sangat kuat. Magma ditolak naik ke permukaan Bumi. Bahagian dalam Bumi terdiri daripada batuan lebur yang panas. Letusan mengeluarkan magma,gas-gas panas, batuan pejal dan abu.

Berdasarkan maklumat di atas, nyatakan fenomena tersebut mengikut kejadian yang sebenarnya. A B C D I, II, III, IV III, I, II, IV IV, III, II, I II, I, III, IV

www.maths-catch.com

45

15

Rajah 12 Fenomena kejadian siang dan malam pada Rajah 12 disebabkan..... A B C D Bumi berputar dari Barat ke Timur pada paksinya. Bumi berputar dari Timur ke Barat pada paksinya. Bumi beredar mengelilingi Matahari. Bumi beredar mengelilingi Bulan.

16 Rajah 14 menunjukkan haiwan P dan Q.

Q Rajah 13

Haiwan P lebih stabil berbanding dengan haiwan Q. Apakah faktor yang mempengaruhi kestabilan haiwan tersebut? A B C D Ketinggian haiwan. Bilangan kaki haiwan. Bentuk badan. Berat badan.

www.maths-catch.com

46

17 Rajah 14 menunjukkan pengkelasan makanan.

Rajah 14 Bahan makanan itu dikelaskan mengikut......... A B C D 18 cara bahan makanan itu diproses. tempat bahan makanan itu disimpan. bahan yang digunakan untuk membuatnya. tempoh bahan makanan itu menjadi rosak.

Rajah 15 Bahan makanan yang boleh mewakili X pada dalam Rajah 15 adalah A telur. B sawi. C ikan. D beras. 19 R tin ditutup dengan ketat. S jus rambutan dan gula ditambah. T tin rambutan dipanaskan untuk mengeluarkan udara. U rambutan dimasukkan ke dalam tin.

www.maths-catch.com

47

Penyataan di atas menunjukkan beberapa langkah dalam pengetinan rambutan. Urutan proses pengetinan yang betul adalah A B C D 20
Direnjis air roti

SURT USRT USTR TUSR

Rajah 16 Rajah 16 Anita meletakkan dua keping roti di dalam piring seperti yang ditunjukkan pada Rajah 16. Roti X dilembapkan dengan air, manakala roti Y tidak dilembapkan. Antara penyataanpenyataan berikut, yang manakah benar?

A B C D

Roti Y tidak akan berkulat. Roti X lebih cepat berkulat. Roti Y berkulat lebih banyak. Roti X dan Y berkulat serentak.

21 Kertas litmus merah akan berubah menjadi biru apabila diuji dengan larutan serbuk X. Berdasarkan maklumat di atas, apakah serbuk X? A B C D serbuk pencuci serbuk teh gula garam

www.maths-catch.com

48

22 U bergerak lebih laju daripada V R bergerak lebih laju daripada T S bergerak sama laju dengan V Maklumat di atas ini menunjukkan pemerhatian tentang jarak yang dilalui guli R, S, T, U, dan V dalam masa satu minit. Antara carta palang yang berikut, yang manakah boleh menggambarkan pemerhatian itu? A

Guli B

Guli C

Guli D

Guli

www.maths-catch.com

49

23 Beban W X Y Z

Rajah 17 Rajah 17 menunjukkan sejenis mesin ringkas. Pada bahagian manakah daya paling kecil perlu digunakan untuk mengangkat beban. A B C D 24 W X Y Z

Rajah 18 Antara yang berikut, yang manakah merupakan ciri fizikal haiwan pada Rajah 18? I II III IV A B C D Berbulu Berkaki Berkepak Bersesungut I dan II sahaja I dan III sahaja II, III, dan IV sahaja I, II, III, dan IV

www.maths-catch.com

50

25 Bahan yang ditembusi oleh sebahagian cahaya dinamakan A B C D Legap Lutsinar Lut Cahaya Cahaya Matahari

26 Rajah 19 menunjukkan 3 jenis buruj X, Y dan Z.

Rajah 19 Antara berikut, yang manakah arah yang betul bagi bintang buruj X, Y dan Z ? A B C D Buruj X Buruj Y Z Utara Selatan Utara Utara Utara Selatan Selatan Utara Utara Selatan Selatan Utara

27 Rajah 20 menunjukkan keadaan di sebuah kawasan perindustrian

Rajah 20 Apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh penduduk di sekitar kawasan itu? I II III IV Berkongsi kenderaan. Selalu menutup tingkap dan pintu rumah. Sentiasa menggunakan topeng mulut ketika keluar rumah. Pergi ke sekolah pada awal pagi dan balik pada lewat petang.

www.maths-catch.com

51

A B C D

I dan II I dan III I , II dan III I , II , III dan IV

28 Sekumpulan pelajar menyiasat tentang populasi spesies haiwan di suatu kawasan hutan simpanan dari tahun 2000 hingga 2005. Carta palang dalam Rajah 21 menunjukkan maklumat yang mereka perolehi. Bilangan spesies haiwan

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Tahun

Rajah 21 Antara pernyataan berikut, manakah benar tentang kesimpulan penyiasatan para pelajar. A B C D Haiwan semakin kurang membiak Bilangan spesies haiwan banyak membiak. Kadar haiwan yang bermigrasi dari kawasan itu semakin menaik. Kadar kematian haiwan semakin meningkat akibat kesesakan populasi haiwan.

29 Ah Meng dan Mutu ingin bermain pingpong tetapi mendapati bola ping pong tersebut telah kemek. Apakah teknik yang terbaik untuk memulihkan bentuk bola ping pong itu ? A B C D Memanaskan ping pong dalam air panas. Menyejukkan ping pong dalam ais. Mengetukkan ping pong perlahan-lahan sehingga menjadi bulat semula. Memicitkan bahagian ping pong yang tidak kemek untuk membulatkan ping- pong.

www.maths-catch.com

52

30 Rajah 22 menunjukkan empat batang paku besi yang diletakkan dalam empat biji tabung uji yang berbeza kandungannya.

Rajah 22 Selepas seminggu, hanya paku-paku dalam tabung uji I dan tabung uji III yang berkarat. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat ? A B C D Pengaratan berlaku jika ada air. Pengaratan berlaku jika ada udara. Pengaratan berlaku jika ada air dan udara. Pengaratan berlaku pada objek yang dibuat daripada besi.

www.maths-catch.com

53

018

No. Surat Beranak. Angka Giliran Kertas Jawapan Bahagian A

TENTUKAN BAHAWA TIAP-TIAP SATU TANDA ITU HITAM DAN MEMENUHI KESELURUHAN RUANG JAWAPAN. PADAMKAN HINGGA HABIS MANA-MANA TANDA JAWAPAN YANG ANDA HENDAK

UBAH. CONTOH:

Bahagian

Markah

A B
Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak [Lihat sebelah] SULIT

018

www.maths-catch.com

54

SULIT

Bahagian B [20 markah] Jawab semua soalan 1. Jadual 2 menunjukkan satu catatan mengenai perhatian seorang murid terhadap dua buah kereta mainan yang berbeza.

Kereta mainan X

Kereta mainan Y

1 gear besar 1 gear kecil Berat 40 gram Jarak dilalui 50 meter Masa yang diambil untuk sampai ialah 70 saat

2 Gear besar 1 gear kecil Berat 40 gram Jarak dilalui 50 meter Masa yang yang diambil untuk sampai ialah 50 saat

Untuk kegunaan pemeriksa

JADUAL 2 a) Nyatakan dua pembolehubah yang perlu dicatat dalam penyiasatan itu. 1 . ... 2 .... [1 markah ] b ) Berdasarkan maklumat yang dikumpul, tuliskan satu pernyataan yang menghubungkan dua pemboleh ubah ... [1 markah ] c ) Nyatakan pembolehubah yang perlu dimalarkan dalam penyiasatan itu. [1 markah ]

www.maths-catch.com

55

2.

Seorang pelajar telah menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji fungsi sebuah mesin ringkas. Keputusan penyiasatan dicatatkan seperti Jadual 3. Bilangan Beban Daya yang diperlukan (N) 1 5 JADUAL 3 a ) Apakah tujuan penyiasatan itu ? ..................................................................................................................................................... [ 1 markah ] b ) Nyatakan satu hipotesis yang boleh dibuat dalam penyiasatan di atas ? ...................................................................................................................................................... [ 1 markah ] c ) Nyatakan dua maklumat yang perlu dicatat dalam penyiasatan itu. ........................................................................................................................................................ [ 2 markah ] d ) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada eksperimen itu ? ....................................................................................................................................................... [ 1 markah] 2 10 3 15 4 20 5 25

www.maths-catch.com

56

3. Rajah 23 menunjukkan radas yang digunakan dalam suatu penyiasatan.

Rajah 23 Arahan : 1. Masukkan 200ml air paip ke dalam bikar 2. Masukkan 10 sudu garam ke dalam bikar dan kacau hingga semua garam larut 3. Catatkan masa yang diambil untuk garam itu larut 4. Ulang aktiviti dengan menggunakan air panas. Keputusan: Suhu Air / C Masa yang diambil untuk garam larut/saat 30 90 90 60

a ) Berikan inferens tentang masa garam larut yang berbeza. ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... [ 1 markah ] b ) Nyatakan pembolehubah yang ; 1) dimalarkan - ....................................................................................................................... 2) bergerakbalas - .................................................................................................................. . [ 2 markah ] c ) Berdasarkan keputusan , nyatakan hubungan antara pembolehubah manipulasi dengan pembolehubah bergerak balas. ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. [ 1 markah ]

www.maths-catch.com

57

d ) Ramalkan masa yang diambil untuk garam larut sekiranya suhu air adalah 80C. ............................................................................................................................................. [ 1 markah ] e ) Cadangkan 2 faktor yang mempercepatkan masa garam melarut dalam air. .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... [ 1 markah ] 4. Rajah 24 menunjukkan graf hasil kajian tentang populasi Malaysia. kijang di sebuah hutan di

Bilangan Kijang

Tahun Rajah 24 a ) Apakah corak perubahan bilangan kijang dari tahun 2001 hingga 2005? ..................................................................................................................................................... [ 1 markah ] b ) Nyatakan inferens mengenai corak perubahan bilangan kijang yang kamu nyatakan di ( a ). ....................................................................................................................................................... [ 1 markah ] c ) Cadangkan satu cara untuk memelihara populasi kijang di hutan tersebut. ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... [ 1 markah ] www.maths-catch.com 58

5.Maklumat di bawah menunjukkan hasil pemerhatian seorang peladang mengenai jumlah hasil tuaian jagung bagi ladang X dan ladang Y.

Ladang X Luas = 5 hektar Jumlah hasil jagung yang dituai = 230 kg

Ladang Y Luas = 5 hektar Jumlah hasil padi yang dituai = 350 kg

a) Berdasarkan maklumat tersebut ,tuliskan dua inferens tentang perbezaan jumlah hasil tuaian hasil jagung di Ladang X dan Ladang Y. Inferens 1 :.................................................................................................................................. Inferens 2 :.................................................................................................................................. [ 2 markah ] b) Cadangkan satu pemerhatian lain untuk menyokong mana mana satu inferens kamu di (a). .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... [ 1 markah ]

BAHAGIAN B TAMAT

www.maths-catch.com

59

KOLEKSI SOALAN MENGIKUT JENIS KONSTRUK A. FAKTA (Sumber daripada perkongsian ilmu Jabatan Pelajaran Negeri Trengganu) Fak / T4 / AK 1. Rajah 1 menunjukkan satu pokok yang berada di dalam satu kotak.

RAJAH 1 Antara berikut, yang manakah dapat diperhatikan selepas seminggu ? A B C D Ketinggian pokok akan bertambah. Bilangan daunnya akan bertambah. Pokok akan menjadi layu dan mati. Saiz batang pokok akan bertambah.

Fak / T4 / AK 2 Antara berikut, yang manakah merupakan cara haiwan melindungi dirinya ? I II III A B C D Hidup berkumpulan. Mengeluarkan bau busuk. Mempunyai warna kulit yang sama dengan persekitaran habitatnya. I dan II sahaja I dan III sahaja II dan III sahaja I, II dan III

www.maths-catch.com

60

Fak / T6 / AF 3. Antara berikut, yang manakah menerangkan tentang kesan daya ? I II III A B C D Fak / T4 / AF 4. Alat-alat di bawah digunakan untuk menyukat masa. Antara alat-alat berikut, yang manakah dapat menyukat masa dengan paling tepat ? A B C D Jam pasir Jam tangan Jam bandul Jam matahari Daya mengubah bentuk objek. Daya mengubah kelajuan objek. Daya menghauskan dua permukaan yang bergeser. I dan II sahaja I dan III sahaja II dan III sahaja I, II dan III

Fak / T5 / AB 5. Air akan tersejat apabila terkena pancaran cahaya matahari yang terik. Apakah proses yang menyebabkan wap air menjadi titisan air dan membentuk awan? A B C D Kondensasi Penyejatan Pengewapan Pendidihan

Fak / T5 / BAS 6. Setiap planet mempunyai orbitnya sendiri ketika mengorbit Matahari. Apakah bentuk orbit planet-planet dalam sistem suria. ? A B C D Elips Sfera Bulatan Segi tiga

www.maths-catch.com

61

Fak / T6 / BAS 7. Antara pasangan objek dan contoh berikut yang manakah salah ? OBJEK Buruj Planet Bintang Bulan CONTOH Biduk Marikh Matahari Asteroid

A B C D

Fak / T5 / AF 8. Antara yang berikut, manakah benar tentang kegunaan alat teknologi.

ALAT A B C D Termometer Prisma Seismograf Kompas

KEGUNAAN Mencatat masa Memantulkan cahaya Mengesan dan merekod kekuatan Gempa bumi Menyukat kelajuan

Fak / T5 / BAS 9. Antara kejadian yang berikut yang manakah disebabkan oleh peredaran Bumi mengelilingi Matahari ? A B C D Kejadian fasa-fasa Bulan Kejadian siang dan malam. Kejadian gerhana matahari Perubahan kedudukan dan corak bintang di langit.

Fak / T5 / AF 10. Antara berikut, yang manakah menunjukkan susunan warna pelangi yang betul. A B C D Merah, kuning, hijau, indigo, biru, jingga , ungu. Merah, jingga, kuning, biru, hijau, ungu, indigo. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Merah, hijau, jingga, kuning, indigo, biru, ungu.

Fak / T5 / AF 11. Semua objek berikut ialah pemantul cahaya yang baik kecuali A B C D Periskop Kertas minyak Cermin muka Tin aluminium

www.maths-catch.com

62

Fak / T5 / AF 12. Antara berikut sumber tenaga yang manakah boleh menghidupkan lampu basikal ? A B C D Dinamo Sel suria Sel kering Akumulator

Fak / T5 / AF 13.Apakah fungsi bateri dalam satu litar elektrik ? A B C D Menyalakan mentol Membekalkan arus elektrik Menghentikan arus elektrik Mengalirkan arus elektrik

Fak / T5 / AK 14.Antara berikut yang manakah cara tumbuhan memastikan kemandirian spesiesnya ? I II III IV A B C D angin haiwan manusia mekanisme letupan I dan II sahaja I dan III sahaja I, II dan III ahaja I, II, III dan IV

Fak / T5 / AK 15.Tumbuhan yang berbunga membiak melalui. A B C D daun buah spora biji benih

www.maths-catch.com

63

Fak / T5 / AB 16.Antara berikut yang manakah mempunyai sifat asid yang tinggi ? A B C D Durian Mangga Tembikai Rambutan

Fak / T5 / AB 17.Lipas bergerak secara. A B C D Menjalar Merangkak Melompat Mengengsot

Fak / T5 / AF 18.Sifat cahaya yang membolehkan kita melihat sesuatu objek ialah A B C D Cahaya bergerak lurus Cahaya boleh dibiaskan Cahaya boleh diserakkan Cahaya boleh dipantulkan

Fak / T5 / AK 19.Antara yang berikut, manakah yang merupakan hasil daripada proses fotosintesis ? A B C D air klorofil karbohidrat karbon dioksida

Fak / T5 / AK 20.Bagaimanakah cara tumbuhan yang berbatang lembut menyesuaikan diri di dalam suatu habitat. A B C D Menghasilkan lebih banyak anak pokok Memanjat dan menumpang di atas pokok besar Menyebarkan anak benih jauh dari pokok besar Berusaha untuk tumbuh sama tinggi dengan pokok lain

www.maths-catch.com

64

Fak / T5 / AF 21.Antara bahan berikut yang manakah konduktor elektrik ? A B C D Besi Kayu Getah Plastik

Fak / T4 / AK 22.Antara tumbuhan berikut, yang manakah hidup di darat ? A Orkid B Teratai C Kiambang D Keladi bunting Fak / T4 / AK 23.Semua haiwan berikut menggunakan tanduk sebagai perlindungan kecuali A B C D rusa kancil kerbau kambing gurun

Fak / T4 / AK 24.Bagaimanakah cara sotong melindungi diri daripda musuh ? A Berpura-pura mati B Menyembunyikan diri C Mempunyai bau busuk D Memancutkan cecair hitam Fak / T4 / AK 25.Semua yang berikut merupakan cara haiwan melindungi diri kecuali A bertanduk B berkulit tebal C berkaki banyak D berbulu pelepah Fak / T4 / AK 26.Antara haiwan berikut, yang manakah merupakan haiwan herbivor ? A Ular B Gajah C Kucing D Labah-labah

www.maths-catch.com

65

Fak / T4 / AK 27 Berdarah panas Mempunyai kelenjar peluh Bernafas melalui paru-paru

Namakan haiwan yang mempunyai sifat-sifat di atas. A Buaya B Arnab C Ketam D Ikan merah Fak / T4 / AK 28. Semua tumbuhan di bawah mempunyai daun berurat jejala kecuali A Pokok serai B Pokok setawar C Pokok angsana D Pokok rambutan Fak / T4 / AK 29. Antara haiwan-haiwan berikut, manakah yang mempunyai tiga pasang kaki ? A semut B ayam C udang D labah-labah Fak / T4 / AK 30

Rajah 1 Tumbuhan yang mempunyai urat daun seperti pada Rajah 1 ialah A rumput B jagung C pokok tebu D pokok bunga ros

www.maths-catch.com

66

Fak / T4 / AK 31. Antara berikut, cecair manakah yang dapat mengalirkan arus elektrik ? H kicap I Air pili J Air limau K Air garam A B C D H, I dan J sahaja I, J dan K sahaja H, J dan K sahaja H, I dan K sahaja

Fak / T5 / AF 32.Antara bahan berikut yang manakah yang akan memantulkan cahaya ? A Plastik nipis B Plastik tebal C Cermin legap D Cermin lutsinar Fak / T5 / AK 33.Antara haiwan berikut yang manakah membawa anaknya yang baru menetas di dalam mulutnya ? A buaya B dugong C memerang D ikan paus Fak / T4 / AK 34. Antara berikut, yang manakah hidupan ? A kulat B tanah C kerusi D bangunan Fak / T4 / AK 35 Antara yang berikut, manakah yang bukan hidupan ? A ular B lipas C kulat D angin

www.maths-catch.com

67

Fak / T4 / AK 36 Semua yang berikut merupakan tumbuhan kecuali . A B C D lumut berudu lalang cendawan

Fak / T4 / AK 37. Tenaga yang diperlukan oleh tumbuhan-tumbuhan untuk fotosintesis diperoleh daripada . A air B udara C daun hijau D cahaya matahari Fak / T5 / AF 38. Mengapakah wayar elektrik dibiarkan kendur ? A Membenarkan pengecutan pada waktu malam. B Membenarkan pengembangan pada waktu padi C Membenarkan pengecutan pada waktu tengah hari D Membenarkan pengembangan pada waktu tengah hari Fak / T4 / AK 39 P Q R S

Mempunyai daun bergulung Menyimpan air di dalam batangnya Meluruhkan daun pada musim panas Menyebabkan biji benih secara mekanisma letupan

Antara P, Q, R dan S yang manakah merupakan cara bagi tumbuhan menjalankan penyesuaian terhadap iklim ? A P dan S B Q dan S C P, Q dan R D Q, R dan S Fak / T4 / AK 40. Jika ikan diletakkan di dalam bekas tanpa air untuk jangka masa yang panjang, ikan itu akan mati, mengapa ? A B C D Ikan hanya boleh hidup di dalam air. Ikan tidak suka tempat yang tiada air. Ikan hanya boleh makan di dalam air. Ikan hanya boleh membesar di dalam air.

www.maths-catch.com

68

Fak / T4 / AK 41. Sekumpulan haiwan kelihatan berendam dalam air pada musim panas. Haiwan ini mungkin sekali A rusa B badak C zirafah D harimau Fak / T4 / AK 42. Haiwan-haiwan berikut dapat menyesuaikan diri di kawasan beriklim sejuk kecuali.. A buaya B penguin C anjing laut D beruang kutub Fak / T4 / AK 43. Antara tumbuhan berikut yang manakah tidak dapat membuat makanan sendiri ? A Kulat tetupai B Orkid merpati C Pokok kacang tanah D Paku pakis tanduk rusa Fak / T4 / AK 44. Haiwan yang berpura-pura mati apabila diancam oleh musuh ialah A cicak B kumbang C cacing tanah D sumpah-sumpah Fak / T4 / AK 45 Dicurahkan air pada daun keladi. Air mengalir ke bawah dalam titisan.

Sifat pada daun keladi dalam maklumat di atas bertujuan untuk A menyuburkan daun B mengurangkan kehilangan air C menyerikan lagi keadaan daun D menguatkan daun supaya tidak mudah pecah www.maths-catch.com 69

Fak / T4 / AK 46. Pokok ru mempunyai daun yang bersaiz halus. Apakah kepentingan saiz daun pada pokok ru itu ? A Mencantikkan pokok ru itu. B Melindungi daun pokok ru daripada dimakan oleh haiwan. C Mengelakkan pokok ru daripada tumbang oleh tiupan angina kencang. D Membolehkan pokok ru mendapat cahaya matahari dengan lebih banyak. Fak / T5 / AB 47. Sesuatu jenis cecair X mempunyai takat didih 30 C. Apakah keadaan bagi cecair ini pada suhu 100o C ? A Cecair B Wap air C Cecair dan wap air D Pepejal dan wap air

Fak / T4 / AK 48. Antara haiwan-haiwan yang berikut, manakah yang mempunyai kaki lebih daripada enam ? A lebah dan rama-rama B labah-labah dan burung C nyamuk dan kumbang D ulat beluncas dan lipan

Fak / T4 / AK 49 Dedalu Kulat tetupai Kayu ara

Antara berikut yang manakah merupakan keperluan asas bagi tumbuhan di atas ? I cahaya matahari II makanan III udara IV air A B C D I, II dan III sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja I, II, III dan IV

www.maths-catch.com

70

Fak / T5 / AK 50. Antara berikut yang manakah cara haiwan memastikan kemandirian spesies ? I Telur yang dijaga disembunyikan. II Telur diselaputi dengan lendir yang busuk. III Menjaga anak sehingga ia boleh mencari makanannya sendiri. A B C D Fak / T4 / AK 51 Bertelur Menjaga dan melindungi telurnya I dan II sahaja I dan III sahaja II dan III sahaja I, II dan III

Rajah 4 Haiwan manakah yang mewakili rajah di atas ? A Ayam B Penyu C Buaya D Penguin Fak / T4 / AK 52. Senarai tumbuhan yang manakah terdiri daripada akar serabut sahaja ? A B C D Lumut, rumput, pokok jagung Pokok sena, pokok padi, teratai Keembung, mangga, paku pakis Pokok durian, pokok keladi, pokok getah

www.maths-catch.com

71

Fak / T4 / AK 53 Bercangkuk Berbau harum Warna yang menarik Apakah cara penyebaran biji benih yang mempunyai ciri di atas ? A Air B Angin C Haiwan D Mekanisme letupan Fak / T6 / BAS 54. Rajah 5 menunjukkan gugusan bintang-bintang.

Namakan buruj yang membentuk corak itu. A Pari B Biduk C Belantik D Skorpio Fak / T4 / BAS 55. Matahari merupakan sebuah . A Komet B Planet C Bintang D Cakerawala Fak / T6 / AB 56. Dalam proses pengetinan makanan, tujuan makanan dipanaskan pada suhu yang tinggi dan dipaterikan dengan serta-merta adalah untuk .. I mencegah bakteria dan kulat dalam makanan daripada membiak II mencegah bakteria dan spora kulat di udara memasuki makanan III mengekalkan kandungan air dalam makanan www.maths-catch.com 72

A B C D

I dan II sahaja II dan III sahaja I dan III sahaja I, II dan III

Fak / T6 / BAS 57.Alam semesta terdiri daripada beberapa objek. Antara pasangan berikut yang manakah tidak benar ? A Planet Pluto B Satelit Asteroid C Bintang Matahari D Buruj Belantik Fak / T6 / BAS 58.Planet manakah dalam sistem Matahari yang mengambil masa yang paling lama untuk membuat satu orbit ? A Pluto B Uranus C Marikh D Musytari Fak / T6 / AB 59. Antara berikut yang manakah faedah mengitar semula ? A Menaikkan hasil pertanian B Mengelakkan kemalangan C Taraf hidup semakin meningkat D Pencemaran alam dapat dielakkan Fak / T6 / BAS 60. Antara planet berikut, yang manakah mengambil masa paling singkat untuk membuat satu edaran lengkap ? A Bumi B Pluto C Neptun D Musytari Fak / T6 / BAS 61. Ketika berlakunya Gerhana Matahari objek manakah yang menghalang cahaya matahari sampai ke permukaan Bumi ? A Musytari B Matahari C Bulan D Bumi

www.maths-catch.com

73

Fak / T6 / BAS 63. Jadual di bawah menunjukkan jenis buruj dan bentuknya.

BURUJ Biduk Belantik Pari Skorpio

BENTUK Ular Pemburu Layang-layang Kala jengking

Padanan buruj dengan bentuknya di atas adalah betul kecuali....... A Belantik B Skorpio C Biduk D Pari Fak / T4 / BAS 64.Tarikan graviti menyebabkan berlakunya kejadian di bawah kecuali A Kejadian siang dan malam B Pasang dan surut air laut C Setiap objek mempunyai berat D Manusia dapat bergerak dengan selesa

Fak / T6 / AB 65. R S T U Tin minuman Tayar buruk Surat Khabar Kain perca

Berdasarkan R, S, T dan U di atas, yang manakah boleh dikitar semula ? A R dan S B R dan T C R, T dan U D S, T dan U

www.maths-catch.com

74

B. Istilah IST/T4/AK 1 Perkumuhan dimaksudkan sebagai penyingkiran A B C D IST/T4/AK 2 Apakah yang dimaksudkan dengan haiwan omnivor? A B C D IST/T4/AK 3 Apakah yang dimaksudkan dengan haiwan karnivor? A B C D IST/T5/AK 4 Apakah yang kamu faham berkaitan dengan habitat? A B C D IST/T4/AK 5 Apakah yang dimaksudkan dengan haiwan herbivor? A Haiwan yang makan daun sahaja B Haiwan yang makan rumpai air sahaja C Haiwan yang makan tumbuhan sahaja D Haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan Tempat pembiakan sesuatu hidupan Tempat hidupan mencari makanan Tempat tinggal semulajadi hidupan Tempat hidupan mengawan. Haiwan yang makan serba-serbi Haiwan yang makan haiwan sahaja Haiwan yang makan tumbuhan sahaja Haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan lain Haiwan yang makan serba-serbi Haiwan yang makan haiwan sahaja Haiwan yang makan tumbuhan sahaja Haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan lain air kencing dari badan bahan tinja dari badan wap air ketika menghembus nafas bahan yang tidak diperlukan oleh badan

www.maths-catch.com

75

IST/T4/AK 6 Apakah yang boleh dimaksudkan dengan bahan kumuh? A B C D IST/T4/AF 7 Pernyataan berikut adalah benar tentang masa A B C D IST/T4/AF 8 Apakah yang dimaksudkan dengan bahan magnet? A B C D IST/T4/AK 9 Antara padanan berikut yang manakah betul? Ukuran A B C D Isipadu Luas Suhu Jarak Makna Besar sesuatu kawasan Ukuran keliling tempat Takat didih objek Panjang antara dua titik Bahan yang diperbuat daripada logam Bahan yang dapat ditarik oleh magnet Bahan yang dapat menarik semua objek Bahan yang mempunyai dua kutub. tempoh antara dua ketika panjang antara dua titik besarnya sesuatu ruang luasnya sesuatu kawasan Bahan yang tidak dicernakan Bahan yang tidak diperlukan oleh badan. Sisa buangan dalam najis dan air kencing Cecair beracun yang terdapat dalam badan.

IST/T4/AK 10 Antara berikut pernyataan manakah yang benar tentang luas? A Luas ialah ukuran lilit sesuatu objek. B Luas sesuatu benda ialah kawasan yang diliputinya. C Luas permukaan yang lebih besar diukur dalam unit cm3 D Luas permukaan satu segiempat tepat boleh diukur dengan membahagikan luas dengan lebar.

www.maths-catch.com

76

IST/T5/AB 11 Apakah yang diistilahkan dengan bahan asli? A B C D Bahan yang belum diproses Sesuatu bahan yang terdapat dalam teras bumi Sesuatu bahan yang dihasilkan daripada tumbuhan, batuan dan haiwan Bahan yang dihasilkan daripada bahan kimia melalui sesuatu proses

IST/T5/AB 12 Apakah yang dimaksudkan dengan bahan sintetik? A B C D Bahan yang dihasilkan oleh manusia Sesuatu bahan yang terdapat dalam teras bumi Bahan yang dihasilkan daripada bahan kimia melalui proses tertentu Sesuatu bahan yang dihasilkan daripada tumbuhan, batuan dan haiwan

IST/T5/AB 13 Antara pernyataan berikut yang manakah menerangkan maksud sifat kekenyalan pada satu objek? A B C D Terapung di atas air Dapat menahan hentakan Melantun balik apabila dibaling Kembali ke bentuk asal selepas dikenakan daya.

IST/T4/DT 14 Apakah yang dimaksudkan dengan teknologi? A B C D Penggunaan kaedah oleh ahli sains untuk menjalankan kajian sains Alat komunikasi yang dicipta untuk kegunaan manusia berkomunikasi Penggunaan pengetahuan sains untuk membantu mengatasi had keupayaan manusia Kemudahan dalam kehidupan seharian yang didapati daripada hasil ciptaan ahli-ahli sains

www.maths-catch.com

77

IST/T5/AK 15 Apakah yang dimaksudkan dengan kemandirian spesies? A B C D Cara-cara yang dilakukan oleh haiwan bagi mengekalkan spesisnya Cara-cara yang dilakukan oleh haiwan bagi menyembunyikan dirinya Cara-cara yang dilakukan oleh haiwan bagi memastikan keselamatan haiwan Cara-cara yang dilakukan oleh haiwan untuk memastikan keselamatan anaknya

IST/T5/AK 16 Apakah yang dimaksudkan dengan rantai makanan? A B C D Cara hidupan mencari makanan Gabungan beberapa rantai makanan Merupakan interaksi antara hidupan Hubungan makanan antara hidupan

IST/T5/AK 17 Siratan makanan terhasil daripada A B C D Gabungan dua rantai makanan Gabungan satu rantai makanan Gabungan tiga rantai makanan Gabungan beberapa rantai makanan

IST/T5/AF 18 Apakah yang dimaksudkan dengan bahan legap? A B C D Bahan yang membenarkan semua cahaya menembusinya Bahan yang membenarkan sebahagian cahaya menembusinya Bahan yang menyerakkan cahaya dan menembusinya Bahan yang tidak membenarkan cahaya menembusinya

www.maths-catch.com

78

IST/T5/AF 19 Apakah yang dimaksudkan dengan bahan lutcahaya? A B C D Bahan yang tidak dapat ditembusi oleh cahaya. Bahan yang mampu ditembusi oleh sebahagian cahaya Bahan yang berjaya ditembusi oleh keseluruhan cahaya Bahan yang boleh membentuk bayang-bayang

IST/T5/AF 20 Sesuatu bahan yang boleh ditembusi oleh cahaya sepenuhnya dipanggil sebagai bahan A B C D IST/T5/AF 21 Apakah yang dimaksudkan dengan suhu? A B C D IST/T5/AF 22 Apakah yang dimaksudkan dengan bahan penebat? A Mengawal pengaliran arus elektrik. B Boleh memanaskan besi dan keluli . C Membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. D Tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. IST/T5/AF 23 Apakah yang dimaksudkan dengan bahan konduktor? A B C D Mengawal pengaliran arus elektrik Boleh memanaskan besi dan keluli Membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya Haba Bentuk tenaga Kandungan haba Darjah kepanasan. lutsinar lutcahaya legap spektrum

www.maths-catch.com

79

IST/T5/AF 24 Apakah yang dimaksudkan dengan suis? A B C D IST/T5/AB 25 Apakah yang boleh dimaksudkan dengan bahan berasid? A B C D IST/T5/AB 26 Apakah yang dimaksudkan dengan penyejatan? A B C D IST/T5/AB 27 Apakah yang dimaksudkan dengan peleburan? A B C D IST/T5/AB 28 Apakah yang boleh dimaksudkan dengan bahan beralkali? A B C D Tidak memberi kesan kepada kertas litmus Mempunyai rasa yang pelbagai. Menukarkan kertas litmus merah kepada biru Menukarkan kertas litmus biru kepada merah Proses yang menyebabkan pepejal berubah menjadi cecair Proses yang menyebabkan air menjadi gas semasa mendidih Proses yang menyebabkan air berubah menjadi wap pada sebarang suhu Proses yang menyebabkan gas berubah menjadi cecair apabila sejuk. Proses yang menyebabkan pepejal berubah menjadi cecair Proses yang menyebabkan air menjadi gas semasa mendidih Proses yang menyebabkan air berubah menjadi wap pada sebarang suhu Proses yang menyebabkan gas berubah menjadi cecair apabila sejuk. Tidak memberi kesan kepada kertas litmus Mempunyai rasa yang pelbagai. Menukarkan kertas litmus merah kepada biru Menukarkan kertas litmus biru kepada merah Alat Alat Alat Alat yang membekalkan tenaga elektrik yang menggunakan kesan pemanasan yang menyambung dan memutuskan arus elektrik yang memutuskan litar elektrik apabila arus berlebihan.

www.maths-catch.com

80

IST/T5/AB 29 Apakah yang dimaksudkan dengan pendidihan? A B C D IST/T5/AB 30 Antara berikut yang manakah dapat menjelaskan dengan tepat tentang bahan neutral? A B C D IST/T5/AB 31 Apakah yang dimaksudkan dengan kondensasi? A B C D IST/T5/BAS 32 Apakah yang dimaksudkan dengan fasa-fasa Bulan? A B C D IST/T5/BAS 33 Apakah yang dimaksudkan dengan bulan purnama? A B C D Perubahan bentuk bulan semasa dilihat dari Bumi Bulan penuh yang terjadi pada 15 haribulan takwin Qamari Kejadian yang berlaku disebabkan oleh putaran Bumi. Bentuk Bulan yang dilihat sebaik sahaja Matahari terbenam www.maths-catch.com 81 Perubahan saiz bulan yang dapat dilihat dari bumi Bahagian-bahagian bulan yang dapat dilihat dari bumi semasa bulan beredar mengelilingi bumi Bahagian-bahagian bulan yang dapat dilihat dari bumi apabila bulan dilindungi oleh gerhana matahari Tempoh peredaran bulan mengelilingi matahari Proses yang menyebabkan pepejal berubah menjadi cecair Proses yang menyebabkan air menjadi gas semasa mendidih Proses yang menyebabkan air berubah menjadi wap pada sebarang suhu Proses yang menyebabkan gas berubah menjadi cecair apabila sejuk. Menukarkan warna kertas litmus biru Menukarkan warna kertas litmus merah Menukarkan kedua-dua kertas litmus Tidak memberi kesan kepada kertas litmus biru dan merah Proses yang menyebabkan pepejal berubah menjadi cecair Proses yang menyebabkan air menjadi gas semasa mendidih Proses yang menyebabkan air berubah menjadi wap pada sebarang suhu Proses yang menyebabkan gas berubah menjadi cecair apabila sejuk.

34 Apakah yang dimaksudkan dengan kestabilan struktur? A B C D IST/T5/DT 35 Apakah yang boleh dimaksudkan dengan kekuatan sesuatu struktur? A B C D IST/T6/AK 36 Apakah yang dimaksudkan dengan persaingan? A B C D IST/T6/AK 37 Pemuliharaan dapat ditakrifkan sebagai usaha untuk...... A B C D IST/T6/AF 38 Antara pernyataan berikut, yang manakah tidak benar tentang daya geseran? A B C D Daya yang menentang gerakan sesuatu objek Terhasil apabila dua permukaan bersentuhan. Sama arah dengan arah gerakan objek Melambatkan pergerakan sesuatu objek mengurangkan pemusnahan habitat mengekalkan hidupan mengekalkan sumber semula jadi membaik pulih sumber hidupan yang sudah diganggu kepada keadaan asal Interaksi antara hidupan untuk mendapatkan sumber yang terhad Proses mengekalkan zuriat bagi sesuatu hidupan Gabungan antara beberapa rantai makanan Tempat hidupan melindungi diri daripada ancaman musuh Struktur yang tidak mudah rebah dan tumbang Mempunyai bentuk yang rata Keupayaan struktur menyokong berat dan bebannya sendiri Keupayaan struktur menahan daya luar Kuatnya sesuatu struktur binaan Tidak mudah patah. Diperbuat daripada besi dan konkrit Tidak mudah tumbang apabila dikenakan daya.

www.maths-catch.com

82

IST/T6/AF 39 Antara berikut yang manakah menjelaskan dengan tepat perihal kelajuan? A B C D IST/T6/AF Jarak yang diambil oleh suatu objek dalam masa tertentu Kepantasan sesuatu pergerakan objek Jarak yang diambil oleh sesuatu objek yang ditetapkan Pergerakan objek dalam masa satu jam

40 Antara berikut yang manakah boleh menerangkan maksud daya? A B C D IST/T6/AB 41 Antara berikut yang manakah menerangkan maksud pengawetan? A B C D IST/T6/AB 42 Apakah yang boleh dimaksudkan dengan kitar semula? A B C D IST/T6/AB 43 Apakah yang boleh dimaksudkan dengan guna semula? A B C D Menggunakan semula bahan buangan Melupuskan bahan buangan dengan terancang Memproses bahan buangan untuk menghasilkan bahan baru Menggunakan semula bahan buangan dengan cara yang sama atau lain Memproses bahan buangan untuk menghasilkan bahan baru Menggunakan semula bahan buangan dengan cara yang sama Menggunakan semula bahan buangan dengan cara yang lain Melupuskan bahan buangan dengan terancang. Memanaskan bahan makanan Mendedahkan bahan makanan kepada suhu persekitaran Proses mengekalkan kesegaran makanan agar tahan lama Membungkus makanan dengan kemas dan rapi Tarikan yang diterima oleh sesuatu objek Tolakan yang diterima oleh sesuatu objek Tarikan dan tolakan yang diterima oleh objek Daya yang menentang arah pergerakan objek

www.maths-catch.com

83

IST/T6/BAS 43 Apakah yang dimaksudkan dengan meteor? A B C D IST/T6/BAS 44 Apakah yang dimaksudkan dengan komet? A Ketulan ais dan debu yang beredar mengelilingi Matahari B Ketulan batu-batan dan logam yang beredar mengelilingi Matahari C Meteoroid yang memasuki atmosfera dan mengeluarkan cahaya D Meteorit yang menghempas Bumi dan membentuk kawah. IST/T6/BAS 45 Apakah yang dimaksudkan dengan asteroid? A B C D Ketulan batu-batan dan logam yang mengelilingi Matahari Ketulan ais dan debu yang beredar mengelilingi Matahari Kumpulan bintang yang membentuk corak yang tertentu Satu jasad yang terapung dan berlegar di ruang angkasa Ketulan ais dan debu yang beredar mengelilingi Matahari Jaluran batu-batan dan logam yang terletak di antara Marikh dan Musytari Meteoroid yang memasuki atmosfera dan mengeluarkan cahaya Kumpulan bintang yang membentuk corak tertentu.

IST/6/DT 46 Antara berikut manakah pernyataan yang tidak benar ? A B C D IST/T6/DT 47 Apakah yang dimaksudkan dengan mesin ? A B C D Alat yang dicipta oleh ahli sains Alat yang mudah dicipta oleh manusia Penciptaannya menggunakan komponen yang ringkas Alat yang memudahkan kerja dengan cepat, mudah dan berkesan www.maths-catch.com 84 Jumlah ruang objek adalah isipadu Suhu adalah darjah kepanasan sesuatu objek Tempoh antara dua ketika dikaitkan dengan jarak Mesin Kompleks adalah gabungan beberapa mesin ringkas

IST/T6/DT 48 Apakah yang boleh dimaksudkan dengan mesin kompleks? A B C D Gabungan beberapa mesin ringkas Gabungan beberapa peralatan teknologi Terdiri daripada satu takal tetap dan satu takal gabungan Sebarang alat yang boleh melakukan kerja

www.maths-catch.com

85

C. Urutan
URT/T5/AF 1 Antara berikut yang manakah menunjukkan perubahan susunan tenaga ketika sebuah lampu suluh yang sedang menyala? A B C D Tenaga elektrik Tenaga cahaya Tenaga elektrik Tenaga haba tenaga cahaya + tenaga haba tenaga haba + tenaga elektrik tenaga bunyi + tenaga cahaya tenaga cahaya + tenaga haba

URT/T6/BAS 2. Musytari, Bumi, Zuhal, dan Marikh ialah planet yang mengelilingi Matahari. Antara yang berikut, yang manakah susunan planet mengikut urutan yang bermula dari planet yang terdekat dengan Matahari? A B C D Marikh, Bumi, Zuhal, Musytari Bumi, Marikh, Musytari, Zuhal Zuhal, Bumi, Marikh, Musytari Musytari, Marikh, Bumi, Zuhal

URT/T4/DT 3. Susunan jenis kapal mengikut perkembangan teknologi bagi pengangkutan air ialah A B C D kapal diesel, kapal layar, rakit, kapal selam kapal selam, kapal diesel, kapal layar, rakit kapal layar, rakit, kapal selam, kapal diesel rakit, kapal layar, kapal diesel, kapal selam

URT/T5/AF 4. Antara berikut yang manakah susunan warna spektrum cahaya matahari yang betul? A B C D Merah, kuning, jingga, biru, hijau, ungu, indigo Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu Merah, jingga, biru, hijau, kuning, ungu, indigo Merah, kuning, hijau, biru, jingga, indigo, ungu

www.maths-catch.com

86

URT/T6/BAS 5. Antara susunan berikut, yang manakah benar tentang perubahan apabila meteoroid memasuki Bumi ? A B C D URT/T5/BAS P- Bulan purnama Q- Bulan sabit R- Bulan separa S- Anak bulan 6. Maklumat di atas adalah tentang fasa-fasa bulan. Antara berikut yang manakah urutan fasa bulan yang betul ? A P, Q, R, S B Q, S, R, P C R, P, Q, S D S, Q, R, P Meteoroid Meteoroid Meteoroid Meteoroid asteroid meteor meteorit meteor meteor asteroid meteor meteorit

P URT/T5/BAS 7.

Rajah menunjukkan fasa-fasa bulan P, Q, R, S dan T . Antara berikut yang manakah urutan fasa-fasa bulan yang betul ? A B C D P, Q, T, S, R P, R, S, T, Q P, S, T, Q, R P, T, R, S, Q

www.maths-catch.com

87

URT/T5/AF 8 Antara warna berikut yang manakah betul tentang susunan warna-warna pelangi? A B C D Ungu, hijau, biru, oren Ungu, hijau, kuning, merah Hijau, biru, merah, kuning Indigo, oren, hijau, merah

URT/T5/BAS J L

M K

9.

Rajah menunjukkan bayang-bayang sebatang kayu yang terpacak dipadang. Didapati panjang bayang-bayang kayu itu berbeza jika dilihat pada waktu yang berlainan. Antara berikut yang manakah susunan bayang-bayang yang betul daripada pagi hingga ke petang? A J, L, M, K B K, J, L, M C L, M, K, J D M, K, J, L

URT/T4/AF

10. Rajah menunjukkan empat struktur P, Q, R, S yang terdiri daripada kubus-kubus yang sama saiz. Antara berikut, yang manakah menunjukkan susunan struktur mengikut isipadu yang semakin meningkat? A B C D P, Q, R, S S, R, Q, P R, Q, P, S Q, S, P, R

www.maths-catch.com

88

URT/T4/AF Barang J- gula K- nanas L- daging M- kangkung Jisim 2.5 kg 1400 g 3.25 kg 200 g

11 Jadual menunjukkan bacaan bagi empat jenis bahan. Antara berikut yang manakah urutan bacaan jisim barang yang semakin berkurang. A B C D M, J, L, K L, J, K, M K, M, J, L J, K, M, L

URT/T6/BAS J- Zuhal K- Bumi L- Marikh M- Utarid 12 Susun planet-planet mengikut turutan jarak yang semakin menjauhi Matahari. A B C D M, K, L, J M, L, K, J J, L, K, M L, M, J, K

URT/T5/DT

I II III IV 13 Rajah di atas menunjukkan empat bentuk. Antara berikut, yang manakah menunjukkan susunan struktur mengikut kestabilan yang semakin berkurang? A B C D I, II, III, IV II, IV, I, III IV, II, I, III III, I, II, IV

www.maths-catch.com

89

URT/T5/AF

14 Jika dinding- dinding botol yang bertanda R, S, T dan U diketuk, nada bunyi yang terhasil adalah berbeza. Susunkan mengikut urutan daripada yang mempunyai nada terendah kepada nada yang lebih tinggi. A B C D U, R, T, S R, T, U, S T, R, S, U S, T, R, U

URT/T5/AB

15 Rajah di atas menunjukkan tiga buah bekas yang diisi dengan isipadu air yang sama didedahkan di bawah cahaya matahari.. Susunkan mengikut urutan daripada yang semakin lambat air dalam bekas mengering. A B C D V, U, W, T T, U, V, W T, W, V, U U, V, W, T

www.maths-catch.com

90

URT/T5/DT

16 Susunkan bentuk-bentuk binaan mengikut urutan semakin stabil A N, L, O, M B O, M, N, L C L, N, M, O D M, O, L, N URT/T5/AF 17 Antara berikut yang manakah susunan spektrum cahaya yang betul? A B C D Merah, kuning, jingga, biru, hijau, unggu, indigo Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, unggu Merah, jingga, biru, hijau, kuning, ungu, indigo Merah, kuning, hijau, biru, jingga, indigo, ungu

URT/T4/BAS T Menggunakan isyarat bunyi U Menggunakan telefon V Menggunakan telegraf W Menggunakan surat yang dipos 18 T , U , V dan W adalah kemajuan yang dicapai dalam bidang komunikasi Antara susunan berikut yang manakah betul. A B C D U,V,W,T T,W,U,V T,W,V,U W,V,U,T

www.maths-catch.com

91

URT/T5/BAS

19 Rajah menunjukkan fasa-fasa bulan P, Q, R, S dan T. Antara berikut yang manakah urutan fasa-fasa bulan yang betul ? A B C D P, Q, T, S, R P, R, S, T, Q P, S, T, Q, R P, T, R, S, Q

URT/T4/DT 20 J, K, L dan M dalam rajah menunjukkan alat pengangkutan air

Antara berikut yang manakah susunan alat pengangkutan air mengikut perkembangan teknologi yang betul? A J, K, L, M B K, J, L, M C K, J, M, L D J, K, M, L

www.maths-catch.com

92

URT/T5/AF P- Air tersejat dari permukaan Bumi Q- Kejadian hujan R- Pembentukan awan S- Wap air terkondensasi menjadi titisan air 21 Berdasarkan maklumat di atas yang manakah menunjukkan susunan pembentukan awan dan hujan yang betul? A B C D P, S, R, Q Q, S, R, P S, P, Q, R R, P, Q, S

URT/T5/BAS J- Kerak K- Mantel L- Teras luar M- Teras dalam 22 Antara berikut yang manakah susunan mengikut ketebalan yang semakin bertambah? A B C D J, K, L, M J, M, L, K K, M, J, L L, K, M, J

URT/T4/AF 23 Perkara berikut boleh digunakan untuk mengukur masa. .Jam .Saat .Hari .Minit 24. Antara berikut yang manakah susunan yang betul daripada paling singkat ke paling lama ? A B C D Hari, jam, minit, saat Minit, saat, jam, hari Saat, minit, jam, hari Jam, saat, hari, minit

www.maths-catch.com

93

URT/T6/AF 25 Rajah menunjukkan tiga biji bola P, Q dan R yang sama saiz ditolak dengan daya yang sama di atas permukaan yang ditunjukkan

P Papan

Q Kaca

R Pasir

26 Susunan jarak yang dilalui oleh ketiga-tiga bola itu secara meningkat ialah A B C D P, Q, R R, Q, P R, P, Q Q, P, R

URT/T5/DT 27 Antara binaan batu-bata berikut, yang manakah susunan yang betul mengikut kekuatan yang semakin bertambah?

A B C D

K J, L, K, M K, M, J, L M, K, J, L L, K, M, J

URT/T4/BAS 28 Antara berikut yang manakah susunan saiznya semakin besar diantara Bumi, Bulan dan Matahari A Bumi, Bulan, Matahari B Bulan, Matahari, Bumi C Bulan, Bumi, Matahari D Matahari, Bumi, Bulan www.maths-catch.com 94

URT/T5/AF J: Hujan K: Awam L: wap air M: Air 29 Antara berikut yang manakah benar tentang susunan perubahan keadaan air secara semulajadi? A B C D M, L, K, J M, K, L, J M, L, J, K M, L, K, J

URT/T4/AF . 30 Antara ukuran berikut yang manakah benar tentang susunan semakin menurun? A B C D Depa, langkah, hasta, jengkal Langkah, jengkal, depa, hasta Hasta, depa, langkah, jengkal Langkah, depa, hasta, jengkal

URT/T4/AF

31 Susun objek-objek pada rajah di atas mengikut susunan semakin berat. A B C D

www.maths-catch.com

95

URT/T5/AF

32 Antara berikut yang manakah susunan semakin bertambah kecerahan mentol? A B C D P, Q, R Q, P, R R, P, Q P, R, Q

URT/T6/BAS 33 Maklumat Di bawah menunjukkan planet-planet dalam Sistem Suria. S- Musytari T- Pluto U- Utarid P- Neptun

Pilih susunan planet dari yang paling dekat ke yang paling jauh dengan Matahari. A T, P, S, U B S, T, U, P C P, S, T, U D U, S, P, T URT/T4/DT 34 Berdasarkan maklumat di bawah, susunkan mengikut sejarah perkembangan. J- Kayu K- Rakit L- Sampan M- Kapal Layar A B C D J, K, L, M K, L, J, M M, L, K, J L, M, J, K www.maths-catch.com 96

URT/T5/DT

II

III

IV

35 Rajah menunjukkan empat bongkah kayu I II III IV di atas sekeping papan. Bongkah kayu yang manakah mengikut susunan akan tumbang dahulu apabila hujung papan itu dicondongkan? A B C D I, II, III, IV 11, I, IV, III III, II, I, IV IV, II, III, I

URT/T4/BAS 36 Rajah menunjukkan pemandangan sebuah kapal layar pada suatu petang.

Antara berikut susunan yang manakah menunjukkan kapal layar itu bergerak meninggalkan pantai. A P Q S R B P R S Q C R P Q S D S Q R P

www.maths-catch.com

97

URT/T4/DT 37 Pilih susunan perkembangan teknologi yang betul bagi bidang pengangkutan. A B C D URT/T6/AF Jenis kereta K L M N Jarak dilalui 65 km 80 km 100 km 50 km Beca Basikal Kereta kuda Sampan kereta lembu kereta kereta kapal layar roket jet rakit motobot kapal tebang roket kapal selam kapal stim

38 Antara berikut yang manakah menunjukkan urutan yang betul bermula daripada kereta yang paling laju? A B C D N, K, L, M M, L, K, N K, L, M, N K, L, N, M

URT/T6/DT Beban S R T U

39 Ahmadzul telah mengenakan daya pada titik R,S,T dan U untuk mengangkat beban di atas. Antara berikut yang manakah benar menunjukkan pertambahan kesukaran bagi beliau mengangkat beban tersebut? A R, S, T, U B T, U, R, S C U, T, S, R D S, U, R, T

www.maths-catch.com

98

URT/T6/BAS

Musytari

Bumi

Utarid

Pluto

40 Susunan planet-planet di atas mengikut susunan saiz yang semakin bertambah. A B C D Utarid Musytari, Bumi, Pluto Musytari , Bumi, Pluto, Utarid Bumi, Pluto, Musytari, Utarid Pluto, Utarid, Bumi, Musytari

URT/T5/BAS IIIIIIAsap dan debu keluar Lava mengalir Magma melalui lohong

41 Maklumat di atas proses letusan gunung berapi. Antara berikut yang manakah menunjukkan urutan yang sesuai fenomena tersebut? A B C D I, II, III II, I, III III, II, I II, III, I

Uru/TH4/AK 42 Rajah di bawah menunjukan kitaran hidup rama-rama. Rama-rama dewasa

Anak rama-rama

telur

Beluncas Antara berikut yang manakah urutan yang betul berpandukan rajah di atas? A B C D Telur, beluncas, rama-rama dewasa,anak rama-rama Beluncas, anak rama-rama, rama-rama dewasa, telur Anak rama-rama, rama-rama dewasa, telur, beluncas Rama-rama dewasa, telur, beluncas, anak rama-rama

www.maths-catch.com

99

Uru/TH4/AK 43 Diantara berikut manakah urutan yang betul berkaitan dengan pertumbuhan anak benih W, X, Y dan Z dalam rajah di bawah?

W A B C D Uru/TH5/AK W X Y X

X X Y Z Y Y Z X W

Y Z W W Z

44 Dalam satu kawasan sawah padi terdapat beberapa jenis hidupan seperti belalang,helang ,tikus, dan ular.Antara berikut,yang manakah menunjukkan susunan rantai makanan yang betul di kawasan sawah tersebut? A B C D Uru/TH6/AB 45 Maklumat di bawah menunjukkan langkah-langkah pengetinan makanan.Susunan langkah pengetinan yang betul ialah. W X Y Z A B C D Tin dipaterian Tin disejukkan Makanan dimasukkan ke dalam tin Tin dipanaskan pada suhu yang tinggi Belalang Padi Padi Belalang Tikus Tikus Belalang Padi Ular Ular Tikus Tikus Helang Helang Ular Ular

W , X , Y , Z Y , W , Z , X Y , Z , W , X Z , Y , X , W

www.maths-catch.com

100

Uru/TH6/AK 46 P , Q , R dan S terdiri daripada anak pokok cili yang ditanam pada hari yang sama.Susunkan urutan anak pokok cili itu daripada yang paling subur jika dibiarkan selama empat belas hari.

P A B C D Q P R S , , , , S R P Q , , , , P S S P , , , , R Q Q R

www.maths-catch.com

101

D. Prinsip Prs/T5/AB 1 Larutan gula dalam sebuah bikar boleh dikembalikan semula kepada bentuk pepejal melalui proses .. A pendidihan B pengeluapan C penyejatan D kondensasi

Prs/T6/AF 2. Sebuah kereta bergerak sejauh 200 km dalam masa 4 jam. Berapakah masa yang diambil untuk jarak sejauh 150 km ? A 240 minit B 180 minit C 120 minit D 90 minit Prs/T4/AF 3 Rajah 2 menunjukan isipadu cecair sebanyak 400 ml.

Rajah 2

Rajah 2 4 Jika sesuku isipadu tersejat, berapakah isipadu yang masih tinggal? A 350 ml B 200 ml C 250 ml D 300 ml

www.maths-catch.com

102

Prs/T4/AF 5 Rajah 3 menunjukkan sebuah kuboid. 6 cm

4 cm 3 cm Berapakah isipadu kuboid tersebut? A B C D 72 cm padu 24 cm padu 18 cm padu 13 cm padu

Rajah 3

Prs/T5/AF 6. Rajah 4 menunjukkan peningkatan paras air dalam selinder penyukat apabila dimasukkan satu bongkah kayu.

40ml 25ml
Rajah 4

Berapakah peningkatan paras air apabila 2 bongkah kayu dimasukkan ke dalam selinder penyukat tersebut? A B C D 75 ml 65 ml 55 ml 30 ml

Prs/T4/AB 7. Buah yang masak akan gugur ke Bumi. Peristiwa ini menunjukkan.. A buah telah busuk B buah ditarik oleh graviti C buah berbentuk bulat D buah dimakan oleh haiwan.

www.maths-catch.com

103

Prs/T4/AF 8. Bahan-bahan berikut boleh terapung di dalam air kecuali A plastik B kayu C baju hujan D besi Prs/T6/AB 9. Ahmad mendapati roti yang baru dibelinya terdapat tompok-tompok hitam.Apakah agen yang menyebabkan tompok-tompok hitam terbentuk? A Bakteria B Kulat C Semut D Kuman Prs/T4/AF 10 Rajah 4 menunjukkan satu neraca dalam keadaan seimbang.

F 200 g F

Rajah 4 Berapakah jisim bagi 1 objek F ? A 50 g B 100 g C 150 g D 200 g Prs/T4/AF 11 Rajah 5 menunjukkan dua magnet batang yang didekatkan. U Magnet X S Rajah 5 U Magnet Y S

www.maths-catch.com

104

Apakah yang akan berlaku apabila kedua-dua magnet tersebut didekatkan? A Menarik B Menolak C Bergetar D Berpusing Prs/T4/AF 12 Rajah 6 menunjukkan segelas jus oren dibiarkan di atas meja. Selepas Beberapa ketika titisan air terbentuk diluar gelas. Ais

Titisan air

RAJAH 6 Apakah proses yang berlaku di sini. I II III IV Peleburan Penyejatan Kondensasi Pengewapan

A I dan III B III dan IV C II , III dan IV D I, II, III dan IV Prs/T5/AF 13 Rajah7, menunjukkan sinar cahaya lampu suluh tidak dapat dilihat di W.

RAJAH 7 Apakah sifat sifat cahaya yang ingin diuji? A B C D cahaya bergerak lurus cahaya boleh dipantulkan cahaya tidak boleh menembusi salur paip di atas cahaya tidak boleh melalui salur paip di atas www.maths-catch.com 105

Prs/T4/AK 14 Anak pokok dalam Rajah 8 diletakkan di dalam sebuah kotak yang berlubang. lubang

kotak Rajah 8 Antara berikut yang manakah keadaan anak pokok tersebut selepas seminggu penyiasatan? A C

Prs/T4/AF 15 Antara objek berikut yang manakah boleh ditarik oleh magnet? I Klip Kertas II Pensil III Paku tekan IV Pemadam A B C D I sahaja. II sahaja I dan III sahaja III dan IV sahaja

www.maths-catch.com

106

Prs/T4/AF 16 Rajah 9 menunjukkan dua bikar iaitu X dan Y yang mempunyai suhu air yang sama iaitu 80 C.

RAJAH 9 Antara berikut, pernyataan yang manakah benar ? A. B C D Haba yang dibekalkan dalam kedua-dua bikar adalah sama. Haba yang dibekalkan dalam bikar X lebih banyak berbanding bikar Y Suhu dalam bikar X lebih cepat menurun berbanding bikar Y Suhu dalam bikar Y lebih cepat menurun berbanding bikar X

Prs/T6/AF 17 Rajah 10 menunjukkan daya N, O dan P yang dikenakan pada sebuah troli .

N O P RAJAH 10 Pernyataan yang manakah antara berikut benar ? A B C D Arah daya P sama dengan arah daya geseran Arah daya N berlawanan dengan arah daya geseran Arah daya O berlawanan dengan arah daya geseran Arah daya P berlawanan dengan arah daya geseran

Prs/T5/AF 18 Apakah yang berlaku apabila cahaya matahari melalui sebuah kanta pembesar. A B C D Cahaya diserakkan Cahaya dipantulkan Cahaya dibiaskan Cahaya bergerak lurus www.maths-catch.com 107

Prs/T4/AF 19 Berdasarkan rajah11, apakah yang akan berlaku apabila seketul batu dimasukkan ke dalam air ?

Air RAJAH 11 Paras air akan meningkat Paras air akan menurun Air akan mengalir keluar Tiada apa-apa perubahan

A B C D

www.maths-catch.com

108

E.Menterjemah Trj / T5 / AF P mempunyai takat lebur kurang daripada Q Q mempunyai takat lebur lebih daripada R S mempunyai takat lebur kurang daripada P dan Q

1. Antara carta palang berikut yang manakah boleh menggambarkan pemerhatian di atas

A.

Q
Q

Q Q

www.maths-catch.com

109

Trj / T6 / AF 2. Maklumat di bawah menunjukkan jarak perjalanan empat buah kereta P, Q, R dan S dalam masa satu jam P bergerak lebih jauh daripada R Q bergerak lebih jauh daripada P S bergerak lebih jauh daripada P dan Q

Q
Q

Q Q

Trj / T5 / AK Belalang memakan daun hijau Cacing tanah dan belalang memakan daun hijau Ayam dan katak memakan belalang Ular memakan katak dan ayam

www.maths-catch.com

110

3.

Maklumat di atas menunjukkan hubungan makanan dalam satu siratan makanan. Antara berikut yang manakah mewakili siratan makanan seperti dalam maklumat itu ? belalang A Tumbuhan Ayam Cacing tanah katak ular

Belalang katak B Tumbuhan Cacing tanah ayam ayam

C . Tumbuhan

belalang katak ular Ayam Cacing tanah

. D Tumbuhan

belalang katak ular Ayam Cacing tanah

www.maths-catch.com

111

Trj / T5 / AK Ulat memakan padi Ayam memakan padi Katak dan ayam memakan ulat Burung helang memakan katak dan ayam 4. Maklumat di atas menunjukkan hubungan makanan dalam satu siratan makanan. Antara berikut manakah siratan makanan yang terdapat dalam maklumat itu. A Ulat Padi Katak Ulat Padi Katak Burung helang Burung helang Ayam Ayam

Ulat C Padi Katak

Ayam

Burung helang

Ulat D Padi Katak

Ayam

Burung helang

www.maths-catch.com

112

Trj / T4 / DT 5. Rajah di bawah menunjukkan empat bentuk asas yang terdapat dalam suatu binaan..

Apakah bentuk K, L, M dan N? K A B C D Kon Silinder Kubus Sfera L Sfera Kon Silinder Kubus M Kubus Sfera Kon Silinder N Silinder Kubus Sfera Kon

Rtj / T6 / BAS 6 Rajah 6 menunjukkan tentang suatu jasad yang terdapat dalam sistem suria

Antara pernyataan berikut, manakah benar tentang rajah di atas. A Asteroid B Buruj C Bintang D Planet

www.maths-catch.com

113

Trj / T5 / BAS

Bulan Matahari

Bumi

7 . Berdasarkan rajah di atas, manakah antara fenomena berikut yang mungkin terjadi jika kedudukan Matahari, Bulan dan Bumi berada dalam satu garis lurus ? A Bulan purnama B Gerhana Bulan C Gerhana Matahari D Kejadian siang dan malam

Trj / T6 / BAS 9. Rajah di bawah menunjukkan suatu fenomena yang berlaku di angkasa.

Bulan Bumi Matahari

Apakah yang akan berlaku ? A. B. C. D. Gerhana Bumi Gerhana Bulan Gerhana Matahari Siang dan malam

www.maths-catch.com

114

Trj / T6 / DT

10. Merujuk kepada gambar di atas, apakah yang akan berlaku ? A B C D Badak sumbu lebih cepat terjatuh daripada Zirafah Zirafah lambat terjatuh daripada tenggiling Badak lambat terjatuh berbanding Zirafah dan tenggiling Tenggiling lambat terjatuh berbanding Zirafah dan Badak sumbu

Trj / T5/ DT

11. Berdasarkan Rajah di atas , bentuk bangunan ini mempunyai bentuk I II III IV A B C D kubus sfera selinder kon II dan IV sahaja I, II dan III I, III dan IV I, II, III dan IV

www.maths-catch.com

115

Trj / T6 / AF

Kereta

Jarak (km)

Masa ( jam )

P Q R S

70 80 160 180

2 2 2 2

12. Jadual di atas menunjukkan perjalanan empat buah kereta P, Q, R dan S. Antara pernyataan berikut yang manakah benar ? A P lebih laju daripada S B Laju P dan Q adalah sama C R lebih laju daripada Q D Laju Q sama dengan laju S

www.maths-catch.com

116

Trj / T6 / AF 13 Graf di bawah menunjukkan jarak pergerakan empat jenis kerata dalam tempoh masa yang sama. . Jarak
20 15 East 10 5 0 W X Y Z

Kereta

Berdasarkah carta di atas, pilih pernyataan yang tidak benar. A B C D Kereta W bergerak lebih laju dari Y Kereta Z mengambil masa yang paling lama Kereta X bergerak kurang laju dari Z Kelajuan kereta Y ialah meter per minit.

Trj / T6 / BAS 14. Carta di bawah menunjukkan tempoh masa empat planet R, S, T dan U mengelilingi matahari. Masa mengelilingi matahari (tahun)

100 80 60 40 20 0 R S T U East

Planet

Antara berikut, pernyataan yang manakah benar ? A. B. C. D. Planet T paling sejuk berbanding planet yang lain Planet S paling dekat dengan matahari berbanding planet lain Planet R lebih jauh dengan matahari berbanding planet lain Planet U lebih panas berbanding planet lain.

www.maths-catch.com

117

Trj / T5 / AF

15. Carta di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan berat bahan X yang dimasukkan ke dalam air terhadap suhu air.

Suhu air

30 25 20 East 15 10 5 0 20 40 60 80 3-D Column 2 3-D Column 3

Berat bahan X

Antara berikut yang manakah kesimpulan yang betul tentang penyiasatan itu ? A. B. C. D. Pertambahan bahan X tidak menyebabkan pertambahan suhu air Semakin bertambah suhu air semakin bertambah berat bahan X Suhu air yang meningkat tidak mempengaruhi berat bahan X Semakin bertambah berat bahan X semakin meningkat suhu air.

Trj / T6 / BAS Lampu suluh Objek

16. Rajah di atas menunjukkan bayang terbentuk pada skrin setelah dipancarkan dengan lampu suluh . Antara berikut yang manakah mengambarkan pemerhatian di atas ? A Kejadian gerhana bulan B Kejadian gerhana matahari C Kejadian gerhana bumi D Kejadian gerhana bulan dan matahari

www.maths-catch.com

118

Trj / T5 / AF 17. Rajah di bawah menunjukkan sebuah carta palang bagi perubahan suhu dalam satu bikar air. Suhu/C 100 80 60 40 20 Masa /minit Berdasarkan rajah di atas, pilih pernyatan yang betul tentang apa yang berlaku. A Suhu air terus meningkat B Air dipanaskan selama tujuh minit C Air mula mendidih pada minit kelima D Suhu air tetap ketika air mendidih

Trjs / T 5 / DT

18. Rajah di atas menunjukkan sebuah model bangunan. Antara ciri berikut yang manakah tidak terdapat pada model bangunan itu ? A Struktur bawah berbentuk kuboid B Struktur atas berbentuk prisma C Tapak berbentuk segi empat D Struktur piramid terletak di atas

www.maths-catch.com

119

Trj / T4 / AK P mempunyai telur kurang daripada Q Q mempunyai telur lebih daripada R S mempunyai telur kurang daripada P dan Q 19. Antara carta palang berikut yang manakah boleh menggambarkan pemerhatian di atas

A.

Q
Q

Q Q

www.maths-catch.com

120

Trj / T4 / AK Masa W mengeluarkan bunga kurang daripada X Masa X mengeluarkan bunga lebih daripada Y Masa Z mengeluarkan bunga kurang daripada X dan Y

21 Antara carta palang berikut yang manakah boleh menggambarkan pemerhatian diatas Masa A. B Masa

Bunga

Bunga

X X
Q

W P Masa

Masa C D

Bunga

W Trj / T4 /AK

Bunga

P mengeluarkan hasil lebih lambat daripada R Q mengeluarkan hasil lebih lambat daripada P S mengeluarkan hasil lebih lambat daripada P dan Q

www.maths-catch.com

121

22. Maklumat di bawah menunjukkan tempoh mengeluarkan hasil bagi empat buah kebun P, Q, R dan S dalam masa sat A B

P C

Q
Q

S D

Trj / T5 / AK

Ulat memakan daun hijau Cacing tanah dan Ulat memakan daun hijau Ayam dan katak memakan Ulat Ular memakan katak dan ayam 23. Maklumat di atas menunjukkan hubungan makanan dalam satu rantai makanan. Antara berikut yang manakah mewakili siratan makanan seperti dalam maklumat itu ? . A Tumbuhan Ayam Cacing tanah Ulat katak B Tumbuhan Cacing tanah ayam ayam Ulat katak ular

www.maths-catch.com

122

C Tumbuhan

Ulat katak ular Ayam Cacing tanah

Ulat D Tumbuhan Ayam Cacing tanah Trj / T5 / AK Belalang memakan sayur Itik memakan sayur Itik dan ayam memakan belalang Burung helang memakan katak dan itik 24. Maklumat di atas menunjukkan hubungan makanan dalam satu siratan makanan. Antara berikut manakah siratan makanan yang terdapat dalam maklumat itu. A belalang sayur Katak Burung helang itik sayur Katak Burung helang itik katak ular

belalang

belalang C sayur Katak

itik

Burung helang

www.maths-catch.com

123

belalang D sayur Katak

itik

Burung helang

www.maths-catch.com

124

F. Kaedah Kae/T6/AK 1 Antara berikut, yang manakah cara mengatasi persaingan antara tanaman dalam sesuatu habitat sebenar ? A B C D Menanam pelbagai jenis tanaman yang memerlukan sumber yang sama. Menanam tanpa mengikut jarak yang ditetapkan. Memperbanyakkan bilangan tanaman. Menggunakan teknologi moden.

Bola

Landasan

2 Berdasarkan Rajah di atas, apabila sebiji bola dilepaskan di hujung landasan, pada jarak tertentu. Manakah antara berikut dapat menambah jarak bola bergerak? A B C D Menambahkan lebar landasan Menambahkan panjang landasan Menambahkan ketebalan landasan Menambahkan kecondongan landasan

Kae/T6/AF 3 Antara kaedah berikut yang manakah dapat mengurangkan daya geseran? A B C D Meletakkan alas bebola Menggunakan beban yang lebih berat Menambahkan luas permukaan yang bersentuhan Menarik objek di atas permukaan yang lebih kesat

www.maths-catch.com

125

Kae/T6/AB Larutan gula pekat diperlukan. Bahan makanan direndam. Buah-buahan sesuai diawet dengan cara ini. 4 Apakah kaedah pengawetan makanan yang diterangkan dalam pernyataan di atas? A B C D Penjerukan. Pengasinan. Pengeringan. Penyejukbekuan.

Kae/T6/AB I Santan kelapa diadun dengan telur II Gula ditambah secukup rasa III Campuran dipanaskan pada masa yang lama. IV Tudung bekas menyimpan KAYA ditutup dengan ketat 5 Kenyataan di atas merupakan sebahagian daripada langkah-langkah untuk membuat KAYA. Kenyataan yang manakah ada kaitan dengan proses pengawetan. A B C D I dan II sahaja I, II dan IV sahaja III dan IV sahaja. IV sahaja

Kae/T6/AB Bersihkan buah. Buah dibelah dan dipotong. Rendam di dalam air garam. Dibasuh dan dicampur dengan pengawet.

6 Kenyataan di atas menunjukkan langkah-langkah bagi satu proses pengawetan bagi. A B C D penjerukan. pengetinan. pengasinan. penyejukbekuan.

www.maths-catch.com

126

Kae/T4/AF 7 Tiga orang pelajar menyukat panjang depa masing-masing dalam unit meter (m).Keputusan yang didapati adalah seperti yang berikut. Pelajar Azri Hazim Fadhli Panjang 1 depa (m) 1.3 1.4 1.5

Antara kesimpulan berikut, yang manakah paling tepat? A B C D Depa hanya sesuai bagi menyukat jarak yang pendek. Depa adalah kaedah yang mudah untuk menyukat jarak. Sukatan depa dapat disamakan dengan unit metrik Sukatan dengan menggunakan depa tidak seragam.

Kae/T4/AF 8 Seorang murid mencampurkan serbuk besi ke dalam pasir. Apakah cara terbaik untuk mengasingkan kedua-dua bahan tersebut? A B C D Menapis campuran itu dengan suatu penapis besi. Memasukkan campuran itu ke dalam cecair panas. Memanaskan campuran itu dalam ketuhar. Melalukan magnet pada campuran itu.

Kae/ AB /T4 9 Antara langkah-langkah berikut, yang manakah paling sesuai dilakukan ke atas botol plastik yang tidak digunakan lagi? A B C D Membakarkannya Mengitarkan semula Membuang dalam mana-mana tong sampah. Menanamnya ke dalam lubang yang digali.

Kae/AB/T5 10 Samad membeli sebuah basikal baru. Antara langkah-langkah berikut, yang manakah perlu dilakukan oleh Samad untuk mengelakkan pengaratan pada basikalnya? A B D E Membasuhnya dengan air panas setiap masa. Selalu menyimpan di tempat yang teduh. Menggunakannya dengan berhati-hati. Mengecatnya dengan baik dan kerap.

www.maths-catch.com

127

Kae/AB/T5 11 Antara langkah-langkah berikut, yang manakah dapat mencegah pengaratan pada bahan berlogam. I II III IV A B C D kerap membasuhnya dengan air bersih. menyapu cat pada permukaannya. merendam dalam minyak pelincir. menyadurkan permukaannya dengan kromium. I, II dan III sahaja I, II dan IV sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja.

Kae/AK/T6 12 Kesan persaingan antara tumbuhan boleh menjejaskan hasil pertanian. Apakah yang patut dilakukan untuk mengelakkan persaingan antara tumbuhan yang ditanam di ladang? A B C D Menanam sedikit tumbuhan sahaja. Tumbuhan ditanam mengikut jarak yang sesuai. Membekalkan baja dan air yang banyak. Menanam tanaman yang berbagai jenis pada satu kawasan.

Kae/AF/T6 13 Antara yang berikut, tindakan manakah tidak menghasilkan daya tolakan? A B C D Aliran air Putaran kipas Tiupan angin Pancaran cahaya matahari.

Kae/AF/T6 15 Antara berikut, yang manakah merupakan langkah paling sesuai untuk menguruskan bahan buangan? A B C D Membakarnya di tempat tertentu. Menanannya di dalam tanah berpasir. Mengasingkan bahan yang boleh dikitar semula. Membuang kesemuanya di tempat pembuangan sampah.

www.maths-catch.com

128

Kae/AB/T6 16 Berikut adalah langkah-langkah pengawetan makanan. Buah-buahan dibersihkan dan dipotong mengikut ukuran tertentu. Selepas itu buah-buahan yang dipotong itu direndam dalam larutan gula atau garam.

Apakah kaedah pengawetan yang dinyatakan di atas? A B C D Kae/DT/T6 Pengetinan Penjerukan Pengeringan Penyejukbekuan

Sekumpulan pekerja mahu menaikkan sebuah tong dram ke atas pelantar. Mereka menyandarkan sekeping papan pada pelantar dan kemudian menolak tong dram itu ke atas pelantar.

17 Apakah mesin ringkas yang digunakan oleh pekerja-pekerja itu? A B C D Tuas Takal Satah condong Roda dan gandar

Kae/DT/T6 18 Antara aktiviti-aktiviti berikut, yang manakah melibatkan kaedah satah condong? I II III IV A B C D Menaiki lif Menaiki eskalator Bermain jongkang-jongket Bermain papan gelongsor I, II dan III sahaja I, II dan IV sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

www.maths-catch.com

129

Kae/AK/T6 19 Kegiatan pembalakan yang tidak terkawal telah menyebabkan banyak spesies tumbuhan menjadi pupus. Antara langkah-langkah berikut, yang manakah patut dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? I II III IV A B C D Menanam semula pokok Menebang hutan di kawasan yang ditetapkan Menggunakan jentera moden Mengadakan hutan simpan atau taman rimba. I, II dan III sahaja I, II dan IV sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja.

www.maths-catch.com

130

G. Aplikasi Apl/T5/AB 1. Ani ingin menyukat isipadu air sirap. Antara berikut, alat manakah yang paling sesuai digunakan ? A B C D Cawan Termometer Selinder Penyukat Pembaris

Apl/T4/AB 2. Encik Mahmud membuka sebuah kilang membuat baju hujan. Pada fikiran kamu, bahan apakah yang paling banyak digunakan oleh kilang Encik Mahmud ? A B C D Kapas Logam Kertas Getah

Apl/T5 / BAS 3. Berat seorang angkaswan di Bumi ialah 60 kg. Kirakan berat angkasawan tersebut ketika berada di bulan. A B C D 20 kg 12 kg 10 kg 6 kg

Apl/T4/ AB 4. Beberapa batang jarum telah terjatuh ke atas sehelai permaidani. Cadangkan satu cara yang paling sesuai untuk mendapatkan jarum itu semula. A B C D Menggunakan penyapu. Menggunakan magnet. Menggunakan penyedut hampagas. Membasuh permaidani.

Apl/T6 / AF 5. Sebuah kereta bertolak dari bandar F pada pukul 10.00 pagi dan tiba di bandar G pada pukul 2.30 petang. Jarak antara bandar F dan G ialah 450 km. Berapakah kelajuan kereta tersebut ? A 80 km/j B 85 km/j C 90 km/j D 100 km/j www.maths-catch.com 131

Apl/T4 / DT 6. Alat-alat rekaan teknologi dapat membantu manusia melakukan kerja. Antara alat berikut, yang manakah paling sesuai digunakan oleh seorang murid untuk melihat liang stoma sehelai daun ? A B C D Mikroskop Cermin mata Teleskop Kanta Pembesar

Apl/T4 / AF S S U Besi U

7. Dua batang magnet bar telah disimpan di dalam bekas plastik. Apakah kesalahan yang ditunjukkan dalam rajah di atas ? A B C D Magnet disimpan dalam bekas plastik. Besi digunakan sebagai pemidang. Magnet disusun dengan kutub yang sama. Ada penutup bekas plastik.

Apl/T5 / AF 8. Azizah dan Azman sedang bermain di hadapan rumah. Tiba-tiba mereka terlihat pelangi yang berwarna-warni di arah timur langit. Pada pendapat kamu, kejadian tersebut berlaku pada pukul berapa ? A B C D 9.00 pagi 11.00 pagi 12.00 tengahari 4.00 petang

Apl/T5 / AF 9. Che Minah ingin memasak air untuk membuat air kopi. Alat apakah yang seharusnya digunakan oleh beliau agar airnya cepat mendidih ? A B C D Periuk besi Pinggan Plastik Cawan Kayu Kuali Tembaga

www.maths-catch.com

132

Apl/T5 / AF 10. Emak : Eh, jangan tuang air yang baru mendidih itu ke dalam gelas kaca itu ! Salleh : Kenapa mak ? Emak : Nanti gelas itu pecah. Salleh : Habis tu apakah yang harus saya buat. Emak : Kamu hendaklah . Berdasarkan perbualan di antara Salleh dan emaknya, apakah yang emak Salleh akan beritahu Salleh ? A B C D tuang air dengan perlahan-lahan. letakkan gelas kaca itu di atas piring kaca dahulu. masukkan penyedut minuman ke dalam gelas kaca itu masukkan sudu besi ke dalam gelas kaca itu dahulu.

Apl/T4 / DT 11. Ali tidak dapat melihat objek yang terdapat di atas almari. Apakah alat yang perlu Ali gunakan ?

A B C D Apl/T5 / AB

Stetoskop Mikroskop Periskop Kaleidoskop

12. Warna permukaan pintu pagar rumah Pak Ali telah bertukar menjadi perang. Apakah yang boleh dilakukan oleh Pak Ali untuk mengatasi masalah tersebut ? A B C D Mengecat semula pintu pagarnya. Membeli pintu pagar baru. Menyapu minyak. Membungkus dengan kertas minyak.

www.maths-catch.com

133

Apl/T5 / AF 13. Siti ingin menjemur pakaian yang telah siap dibasuh, tetapi pada hari tersebut hujan turun dengan lebatnya. Cadangkan apakah yang sepatutnya dilakukan oleh Siti ? A B C D Jemur di bawah kipas. Menggosok dengan seterika. Salai di atas unggun api. Perah pakaian dengan kuat.

Apl/T4 / DT 14. Che Minah melihat buah rambutan di kebunnya telah masak ranum dan boleh dipungut. Tetapi pokok tersebut sangat tinggi dan tidak boleh dicapai dengan tangan. Bagaimanakah cara terbaik boleh dilakukan oleh Che Minah ? A B C D Guna tangga Kait dengan galah Panjat Guna tenaga beruk

Apl/T5 / AF 15. Ngah mempunyai sebuah pasar mini yang agak besar di Kuala Berang. Beliau mempunyai masalah untuk mengawasi keseluruhan bahagian kedainya pada setiapmasa. Apakah cara terbaik Ngah mengatasi masalah beliau ? A B C D Pasang lampu di setiap sudut. Pasang cermin di setiap sudut kedai. Pasang penggera. Bina rak yang rendah.

Apl/T5 / AF 16. Ahmad berjalan pergi ke sekolah untuk menyertai latihan olahraga di sekolahnya. Di pertengahan jalan, beliau berjumpa dengan seekor anak kucing yang kesejukan dan keletihan. Apakah yang perlu dilakukan oleh Ahmad untuk membantu anak kucing tersebut ? A B C D Membalut anak kucing tersebut dengan kain tuala. Memandi dan memberi kucing itu susu. Merendam dalam dalam air suam. Meletakkan kucing itu dekat dengan unggun api.

www.maths-catch.com

134

Apl/T4 / AB 17. Sebuah bot nelayan pecah dipukul gelombang di tengah lautan. Apakah yang perlu dilakukan oleh nelayan tersebut untuk menyelamatkan dirinya ? A B C D Berenang ke tepi pantai. Berpaut kepada serpihan bot yang terapung. Saling berpegangan tangan antara nelayan. Menjerit meminta tolong.

Apl/T4 / AB 18. Awang ingin menyertai aktiviti perkhemahan pengakap di sekolahnya. Beliau dikehendaki menyediakan sebuah khemah. Berdasarkan prinsip sains, apakah bahan yang sesuai untuk membuat khemah tersebut ? A B C D Kain kapas Getah Kain sintetik Zink

Apl/T6 / AB 19. Mamat dan rakan-rakannya telah menyertai pertandingan memancing kategori laut dalam selama 2 hari. Apakah cara terbaik bagi Mamat dan rakan-rakannya menyimpan hasil pancing supaya tahan lebih lama supaya dalam keadaan elok bila tiba di pantai ? A B C D Memasukkan ke dalam bekas yang berisi dengan air batu. Memasukkan ke dalam bekas yang berisi dengan garam. Menjemur sehingga kering. Memasak hasil pancing mereka.

Apl/T5 / AB 20. Salmah telah diberi lima jenis larutan yang tidak diketahui nama dan jenisnya. Apakah cara yang sesuai bagi Salmah untuk menentukan jenis cecair tersebut ? A B C D Merasa dengan lidah. Merasa dengan jari. Menguji dengan kertas litmus. Menghidu bau cecair tersebut.

www.maths-catch.com

135

Apl/T6 / DT 21. Encik Borhan merupakan seorang kontraktor binaan. Beliau dipertanggungjawab untuk membina sebuah rumah dua tingkat. Apakah alat yang sesuai digunakan oleh beliau untuk mengangkat bahan binaan ke tingkat dua tanpa menggunakan tenaga yang banyak ? A B C D Menyuruh pekerja memikul bahan binaan. Mengisi bahan binaan ke dalam kereta sorong. Menggunakan satah condong. Mengangkat bahan binaan menggunakan takal.

Apl/T5 / AF 22. Esah suka minum air teh pada waktu pagi sebelum pergi ke sekolah, tetapi air tehnya lambat sejuk, sedangkan beliau perlu segera untuk pergi ke sekolah. Nyatakan cara terbaik bagi Esah supaya beliau tidak menghadapi masalah lewat tiba di sekolah Antara kaedah berikut, cara manakah yang tidak sesuai dilakukan oleh Esah ? A B C D Isikan air teh ke dalam cawan aluminium Buat air teh menggunakan air sejuk Masukkan ais ke dalam air teh Letakkan air teh di bawah kipas yang berputar laju

Apl/T5 / AB 23. Pak Jusoh membeli sebilah gergaji baru kerana gergaji lamanya telah berkarat. Bagaimanakah caranya kamu dapat membantu Pak Jusoh supaya gergaji barunya tidak akan berkarat? A B C D Merendam gergajinya di dalam air suam. Menyapunya dengan minyak. Membungkus dengan plastik. Menjemur gergajinya sehingga kering.

www.maths-catch.com

136

Apl/T5 / AF 24. Bidin telah mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM yang lalu dan telah ditawarkan melanjutkan pelajaran ke Rusia dalam bidang perubatan selama 7 tahun. Apakah yang perlu Bidin lakukan bagi mengatasi masalah suhu rendah di negara tersebut sepanjang beliau berada di sana ? A B C D Keluar dari rumah apabila sangat perlu sahaja. Memakai baju bulu yang tebal. Sentiasa berselimut. Memakai pakaian yang diperbuat daripada kain kapas.

Apl/T6 / AB 25. Pak Cik Ishak telah menyiapkan rumah barunya. Apakah yang patut beliau lakukan terhadap papan dan kayu lebihan daripada pembinaan rumahnya ? A B C D Biarkan begitu sahaja. Digunakan untuk keperluan lain Buang ke tempat pelupusan sampah. Bakar

Apl/T5 / AF 26. Sekumpulan murid telah memasang satu litar elektrik seperti Rajah di bawah. Mereka tidak berjaya menyalakan mentol P dan Q, apakah yang perlu mereka lakukan untuk mengatasi masalah itu ?

A B C D

P Q Suis sepatutnya dipasang pada litar tersebut. Susunan sel kering perlu diubah. Bilangan sel kering perlu ditambah. Sepatutnya sebiji mentol sahaja dipasang.

Apl /T5 / AB 27. Gunting yang dibeli oleh Ali sebulan yang lalu telah disimpan di dalam laci mejanya didapati berkarat.Antara berikut yang manakah patut dilakukan oleh Ali semasa menyimpan gunting itu untuk mencegahnya daripada berkarat? A B C D Menyapu cat Menyapu minyak Mengelap dan menjemur Membalut dengan plastic

www.maths-catch.com

137

Apl /T5 / DT 28. Antara berikut, yang manakah sebab terbaik menerangkan tentang keadaan zirafah apabila haiwan tersebut mengangkang kakinya semasa minum air? A B C D Pusat graviti semakin stabil. Tapak menjadi lebih luas. Tubuhnya menjadi semakin kuat Badannya menjadi lebih stabil.

www.maths-catch.com

138

Apl /T5 / AB 29. Ali ingin memasukkan sebiji guli ke dalam bekas logam seperti Rajah 2.Guli tersebut tersekat di mulut bekas itu. Antara kaedah berikut, yang manakah dapat membantu Ali menyelesaikan masalahnya? guli Bekas logam

Rajah 2

A B C D

Panaskan mulut bekas logam. Rendamkan bekas logam dalam air sejuk Panaskan dasar bekas logam. Sapukan minyak pada guli.

Apl /T5 / AB 30. Rajah dibawah menunjukkan sebuah gelas kaca yang melekat pada mulut sebuah gelas yang lain.

Antara berikut yang manakah cara paling sesuai untuk memisahkan kedua-dua gelas itu? I. Masukkan ais ke dalam gelas A. II Rendamkan gelas B ke dalam air sejuk. III Panaskan gelas B dengan penunu. IV Rendamkan gelas B ke dalam air panas. A B C D I dan II sahaja II dan III sahaja II dan IV sahaja I, III dan IV sahaja

www.maths-catch.com

139

Apl /T4 /AK 31. Rajah 7 menunjukkan sekumpulan anak benih yang sedang bertumbuh.

Rajah 7 Apakah yang perlu dilakukan supaya pertumbuhan anak benih itu sekata. I Menambah jarak antara anak benih. II Mengurangkan kuantiti baja. III Menambahkan kuantiti air. A I dan II sahaja B I dan III sahaja C II dan III sahaja D I, II, dan III Apl /T5 /AK 32. Rajah di bawah menunjukkan satu siratan makanan.

Haiwan M

Haiwan N

Tumbuhan

Haiwan Q

Haiwan O

Haiwan P

Antara pernyataan berikut yang manakah betul? A B C D M ialah karnivor. P dan Q ialah omnivore. N berkurangan jika O bertambah. O akan berkurang jika tumbuhan bertambah.

Apl/ T6 / AB 33. Sekumpulan nelayan di laut dalam memperolehi hasil tangkapan ikan yang banyak. Apakah cara yang harus dilakukan untuk mengelakkan ikan-ikan itu daripada rosak? A B C D Keringkan ikan. Rendamkan ikan dengan air. Bungkuskan ikan dengan kertas aluminium. Bungkuskan ikan dengan kertas tisu dan simpan di dalam tin.

www.maths-catch.com

140

Apl/ T6 / AF 34. Sebuah van mengambil masa empat jam untuk sampai ke destinasi sejauh 320km.Berapakah kelajuan van tersebut? A B C D 720 km/j 243 km/j 237 km/j 80 km/j

Apl/ T6 / AF 35. Antara berikut yang manakah cara paling baik digunakan untuk menentukan kelajuan empat orang pelari? A B C D Mencatat masa larian mereka dalam jarak yang ditetapkan. Mengukur jarak larian mereka yang berbeza dalam masa yang berbeza. Memerhati kedudukan pelari semasa berlari dalam jarak yang sama. Memerhati pelari berlari satu demi satu tanpa mengukur jarak larian mereka .

Apl/ T6 / AF 36. Bagaimanakah kamu boleh menganggarkan waktu tanpa melihat jam? A B C D Memerhati arah dan kedudukan buruj. Memerhatikan arah dan panjang bayang-bayang. Memerhatikan saiz dan kedudukan Bulan. Memerhatikan kecerahan suasana persekitaran.

www.maths-catch.com

141

H.Ekstrapolasi 1.

RAJAH 3

Rajah 1 Rajah 1 menunjukkan beberapa keping jubin yang perlu digunakan untuk menutup keluasan seluruh blok kayu berbentuk L. Berapakah jubin yang diperlukan untuk menutup 2 blok kayu tersebut. A B C D 32 keping 34 keping 36 keping 38 keping

EKT/AF/T4

Rajah 2 2. Rajah 2 menunjukkan sebuah bongkah yang dibina daripada kubus-kubus bersisi 1 cm. Berapakah isipadu bagi 3 bongkah itu? A B C D 16 cm3 32 cm3 48 cm3 64 cm3

EKT/AF/T4 Barang 1 biji epal 1 ekor ikan 1 tin sardin Jadual 1 Jisim 100 g 200 g 250 g

www.maths-catch.com

142

3. Berdasarkan jadual 1, berapakah jumlah jisim bagi 3 biji epal, seekor ikan dan 2 tin sardin? A 0.7 kg B 0.8 kg C 0.9 kg D 1.0 kg EKT/AF/T4 4. Rajah 3 menunjukkan suatu objek yang terdapat dalam bilik darjah.

20 cm

40 cm Rajah 3 Bagi memenuhi kawasan sudut bacaan memerlukan 20 keping objek tersebut. Berapakah luas sudut bacaan tersebut ? A B C D 1600 cm 1200 cm 800 cm 400 cm

EKT/AF/T4

4 Rajah 4

cm

5. Berdasarkan Rajah 4, berapakah panjang 9 objek tersebut ? A B C D 63 cm 54 cm 45 cm 36 cm

www.maths-catch.com

143

EKT/AF/T4 6. Isipadu air dari sebuah gelas ialah 150 ml. Sebuah bikar memerlukan 5 gelas air untuk memenuhkannya. Berapakah isipadu air yang memenuhi bikar itu ? A B C D 150 ml 350 ml 550 ml 750 ml

EKT/AF/T4 7. Berapa banyakkah kiub Z yang dapat diisi ke dalam kotak bersaiz 10 cm X 10 cm X 10 cm ?

10 cm 2 cm 2 cm 2 cm Z Kiub A B C D 125 biji 100 biji 85 biji 60 biji 10 cm 10 cm

EKT/AF/T4 Jisim bikar kosong ialah 100 g Jisim bikar berisi 25 guli ialah 175 g. 8. Jika 5 biji guli dikeluarkan daripada bikar itu, berapakah jumlah jisim bikar berisi guli yang tinggal ? A B C D 175 g 160 g 150 g 125 g

www.maths-catch.com

144

EKT/AH/T4 9. Beberapa biji benih dicambahkan di dalam sebuah besen yang berisi tanah lembap. Antara ramalan berikut, yang manakah benar tentang akar dan pucuk anak benih selepas beberapa hari ? I II III IV A B C D Pucuk bergerak ke bawah Pucuk bergerak ke atas Akar bergerak ke bawah Akar membengkok ke atas I dan III I dan IV II dan III II dan IV

EKT/AH/T5 10. Rajah 5 menunjukkan daun tumbuhan yang telah disapukan minyak.

Rajah 5 Antara berikut yang manakah akan berlaku kepada daun-daun itu selepas dua minggu? Daun-daun itu akan . I II III IV A B C D Gugur. semakin layu. menjadi kuning. semakin besar.

1 dan 11 sahaja 11 dan 111 sahaja 1, 11 dan 111 sahaja 1,111 dan 1V sahaja

www.maths-catch.com

145

EKT/AF/T4

Rajah 6

11. Bekas dalam Rajah 6, di atas boleh diisi sehingga penuh dengan menggunakan 10 gelas air. Jika setiap gelas boleh memuatkan 120 cm3 air. Hitungkan isipadu bekas tersebut. A B C D 1000 cm3 1200 cm3 1400 cm3 1600 cm3

EKT/AH/T5

Rajah 7 12. Rajah 7, di atas menunjukkan biji benih yang sedang bercambah. Antara ramalan berikut yang manakah benar tentang keadaan akar dan pucuk selepas beberapa hari? I II III IV A B C D I dan III I dan IV II dan III II dan IV Pucuk bergerak ke atas. Pucuk tumbuh membengkok. Akar bergerak ke bawah. Akar bergerak lurus.

www.maths-catch.com

146

EKT/AF/T4 13. Rajah 8 menunjukkan perubahan aras air apabila beberapa biji guli yang sama saiz dimasukkan ke dalam selinder penyukat.

50 cm3 30 cm3

air Guli

Rajah 8 Berapakah isipadu bagi sebiji guli tersebut? A B C D 20cm3 15 cm3 8 cm3 4 cm3

EKT/AH/T5 W X Y Z

14. Maklumat di atas menunjukkan empat jenis hidupan, W, X, Y, dan Z, yang terdapat dalam satu rantai makanan. Apakah yang kamu jangkakan akan berlaku jika bilangan Y ditambah dengan banyaknya dalam rantai makanan itu ? W A B C D Bertambah Berkurang Berkurang Bertambah X Berkurang Bertambah Bertambah Berkurang Z Sama Sama Bertambah Bertambah

www.maths-catch.com

147

EKT/AH/T6 15. Rajah 9 menunjukkan beberapa ekor anak ikan dalam sebuah akuarium . Persaingan yang wujud antara ikan-ikan itu ialah untuk mendapatkan

Rajah 9 I II III IV A B C D makanan pasangan ruang udara I dan III sahaja I dan IV sahaja I , II dan III sahaja II, II dan IV sahaja

EKT/AH/T5 16. Beberapa biji benih dicambahkan di dalam sebuah besen yang berisi tanah lembap. Antara ramalan berikut, yang manakah benar tentang akar dan pucuk anak benih selepas beberapa hari ? I II III IV A B C D Pucuk bergerak ke bawah Pucuk bergerak ke atas Akar bergerak ke bawah Akar membengkok ke atas

I dan III I dan IV II dan III II dan IV

www.maths-catch.com

148

EKT/AH/T5 minyak

air Jentik-jentik

Rajah 10 17. Beberapa ekor jentik-jentik dimasukkan ke dalam balang seperti rajah di atas dan dibiarkan di tempat lapang. Antara berikut yang manakah mungkin berlaku selepas seminggu? A B C D Jentik-jentik itu akan mati. Jentik-jentik itu akan beransur besar. Jentik-jentik itu akan bersaing untuk mendapatkan udara. Jenti-jentik itu akan bersaing untuk mendapatkan makanan.

EKT/AH/T5 Masa / jam Isipadu air / ml Jadual 2 1 69.9 3 68.6 6 67.3 9 66.0 12 64.7

18. Jadual di atas menunjukkan isipadu air yang diletakkan di bawah pancaran cahaya matahari. Berapakah isipadu air yang tinggal pada jam ke 18 ? A B C D 60.0 ml 62.1 ml 64.7 ml 66.0 ml

www.maths-catch.com

149

EKT/AH/T5 19. Rajah 11 menunjukkan satu ruang akan dipasang dengan jubin yang bersaiz 10cmX10cm. Berapakah bilangan jubin yang diperlukan untuk memasang ruang tersebut ? 500cm

10cm 10cm Rajah 11 A B C D 800 1000 1200 1400

200cm

EKT/AH/T5 20. Berdasarkan rajah 12 , apakah yang akan berlaku apabila seketul batu dimasukkan ke dalam air ?

Air Rajah 12 A. B. C. D. Paras air akan meningkat Paras air akan menurun Air akan mengalir keluar Tiada apa-apa perubahan

www.maths-catch.com

150

SKEMA PEMARKAHAN
SET A (UJIAN PENGESANAN) Bahagian A SKEMA PEMARKAHAN SOALAN SUBJEKTIF- SET A 1 C 2 C 1. a) 1. Suhu air dalam bekas S cepat menjadi suhu 40C kerana bekas S dibuat 3 C daripada logam 4 A 2. Suhu air dalam bekas S cepat menjadi suhu 40 C kerana bekas S mempunyai 5 A luas permukaan terdedah yang lebih besar berbanding bekas T 6 A b) Semakin luas permukaan terdedah, semakin cepat suhu air menurun c) i) dimanipulasi : Jenis bekas 7 A ii) bergerakbalas : masa suhu air menjadi 40C 8 D iii) dimalarkan : Suhu awal air 9 A 10 C 2. a) Bayi yang memakai lampin jenama X tahan lebih lama berbanding bayi yang 11 A memakai lampin JenamaY kerana lampin jenama X menggunakan kapas yang 12 B lebih tebal. 13 A b) lampin Jenama X tidak tahan lama kerana bayi itu gemuk 14 B c) i ) jenis/jenama lampin 15 A ii ) ketahanan lampin 16 D d) Lampin bayi jenama X 17 C e) Semakin tebal kapas digunakan untuk membuat lampin, semakin tahan lampin itu digunakan. 18 C 3 a) Untuk menyiasat hubungan antara masa dengan bentuk bulan semasa gerhana 19 A bulan 20 A b) Bentuk bulan tidak sama semasa berlaku gerhana bulan 21 B c) Masa kajian / masa pemerhatian 22 B d) Bentuk bulan 23 C 24 D 4. a) Untuk menyiasat hubungan antara jenis bahan yang diuji dengan keadaan 25 B mentol 26 B b) i) Jenis bahan yang diuji 27 C ii) Keadaan mentol 28 B c) klip kertas besi d) Bahan logam adalah konduktur elektrik / Bahan logam dapat menyalakan mentol 29 C 30 B
Peringatan : Skema jawapan ini merupakan cadangan jawapan.Mana-mana jawapan murid yang logik/releven dengan soalan boleh diterima

www.maths-catch.com

151

SKEMA PEMARKAHAN
SET B (PRA UPSR) Bahagian A 1 B 2 A 3 D 4 D 5 A 6 C 7 A 8 B 9 C 10 C 11 C 12 D 13 A 14 B 15 A 16 A 17 D 18 C 19 C 20 B 21 A 22 B 23 D 24 D 25 C 26 A 27 B 28 B 29 A 30 C SKEMA PEMARKAHAN SOALAN SUBJEKTIF- SET B
1. a) 1. bilangan gear besar 2. masa yang diambil untuk sampai b) Semakin banyak bilangan gear besar semakin singkat masa yang diambil untuk sampai. c) Jarak yang dilalui oleh kereta mainan / bilangan gear kecil / berat kereta mainan 2. a) Untuk menyiasat hubungan antara bilangan beban dengan daya yang diperlukan. b) Semakin bertambah bilangan beban, semakin bertambah daya yang diperlukan. c) Bilangan beban / Daya yang diperlukan d) Semakin bertambah bilangan beban, semakin bertambah daya yang diperlukan./ Jika bilangan beban bertambah maka daya yang diperlukan juga bertambah. 3. a) Garam cepat larut dalam suhu air 90 C kerana suhu yang tinggi mempercepatkan proses peleburan garam. / kerana garam cepat larut dalam keadaan yang panas. b) 1. isipadu air 2. Masa yang diambil untuk garam larut c) Semakin tinggi suhu air , semakin singkat masa yang diambil untuk garam larut d) 75 saat e) 1. Menggunakan saiz garam yang lebih halus/kecil 2. Mengacau air panas dengan cepat 4. a) menurun / berkurang / semakin sedikit b) Bilangan kijang semakin menurun kerana diburu secara berleluasa/ apa jawapan yg logik c) Menguatkuasa undang undang dengan lebih tegas/ menyediakan hutan simpanan/membina taman hidupan liar/ mana-mana jawapan yang logik 5. a) Inferens 1 : Hasil tuaian jagung ladang Y lebih berat kerana kurang mengalami persaingan. Inferens 2 : Hasil tuaian jagung ladang Y lebih berat kerana menggunakan jenis baja yang berkualiti. b) Jarak jagung ditanam lebih jauh di ladang Y Peringatan : Skema jawapan ini merupakan cadangan jawapan.Mana-mana jawapan murid yang logik/releven dengan soalan boleh diterima

www.maths-catch.com

152