Anda di halaman 1dari 3

LEMBAR PENGESAHAN

REFERAT
POLIDAKTILI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian


Kepaniteraan Klinik SMF. Bedah
RS. Moh. Ridwan Meuraksa
Jakarta

Disusun oleh :
Muhammad Abdul Aziz

Jakarta,

1110221095

Februari 2013

Telah disetujui dan disahkan oleh :

Pembimbing,

(dr. Abidin, Sp.OT)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya,
saya dapat menyelesaikan penyusunan Referat dengan judul Polidaktili. Referat ini dibuat
untuk memenuhi salah satu syarat ujian kepaniteraan klinik di bagian Bedah RS. Moh.
Ridwan Meuraksa, Jakarta.
Banyak masalah dan kesulitan yang saya hadapi dalam penyelesaian laporan ini,
namun berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya referat ini dapat
diselesaikan dengan baik. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. dr. Abidin, Sp.OT selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan
arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Referat ini dengan baik.
2. Seluruh SMF Kepaniteraan Klinik Bedah RS. Moh. Ridwan Meuraksa, Jakarta.
3. Orang tua yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil.
4. Seluruh teman-teman di Kepaniteraan Klinik Bedah.

Saya menyadari bahwa di dalam penulisan ini masih banyak kekurangannya karena
berbagai keterbatasan yang saya miliki. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati saya
menerima semua saran dan kritikan yang membangun untuk menjadi perbaikan dimasa yang
akan datang.

Jakarta,

Februari 2013

Penyusun

ii

DAFTAR ISI
Lembar Pengesahan...............................................................................................................i
Kata Pengantar.....................................................................................................................ii
Daftar Isi.............................................................................................................................iii
I.

Pendahuluan.............................................................................................................1

II.

Definisi.....................................................................................................................3

III.

Epidemiologi............................................................................................................4

IV.

Anatomi....................................................................................................................4
IV.1. Anatomi Manus.....................................................................................................4
IV.1.1 Anatomi Intrinsik Manus........................................................................4
IV.1.2 Anatomi Volar/Palmar Manus................................................................7
IV.1.3 Anatomi Dorsal Manus...........................................................................9
IV.1.4 Inervasi Tangan dan Jari.......................................................................10
IV.2 Anatomi Pedis......................................................................................................12
IV.2.1 Anatomi Intrinsik Manus......................................................................12

V.

Etiologi...................................................................................................................17

VI.

Patologi...................................................................................................................18

VII.

Diagnosa.................................................................................................................19

VIII.

Penatalaksanaan......................................................................................................20

IX.

Prognosis................................................................................................................24

X.

Daftar Pustaka........................................................................................................25

iii