Anda di halaman 1dari 7

SOALAN 1 Banding dan bezakan keberkesanan menggunakan bahan manipulatif VIRTUAL dengan bahan menipulatif fizikal dalam proses

pengajaran dan pembelajaran COMPUTATION bagi kanak-kanak sekolah rendah.

ASPEK

BAHAN MENIPULATIF FIZIKAL


Jari

BAHAN MANIPULATIF VIRTUAL


Kalkulator, komputer

ALAT PENGIRAAN

SOALAN 2 Kenal pasti kesesuaian dan ketidaksesuaian penggunaaan kalkulator dan komputer dalam proses pengajaran pengiraan bagi kanak-kanak sekolah rendah.

Penggunaan kalkulator dan komputer BERSESUAIAN Memurnikan dan memperkayakan lagi tajuk yang diajar Memperbaiki kualiti pengajaran matematik malah penggunaan komputer juga boleh merubah kepentingan sesuatu tajuk dalam silibus matematik. Cockcroff ( 1982 ) Pelajar yang menggunakan komputer dalam matematik mempunyai sikap yang lebih positif terhadap dirinya serta berkeyakinan sebagai ahli matematik dan berkeupayaan menyelesaikan yang lebih komplek. Perisian komputer yang digunakan dalam proses pengajaran akan dapat membantu pelajar memahami konsep dan prinsip matematik dengan mudah serta berkesan.

Sambungan. Kemajuan dan pencapaian pelajar dalam peperiksaan akhir didapati ada menunjukkan peningkatan yang posotif. Situasi pembelajaran pelajar berbantukan komputer mempunyai kemampuan mengekalkan maklumat dalam jangka panjang dan dapat mengintegrasikannya dalam bidang-bidang lain. Pelajar didapati lebih mahir membuat kajian dan lebih berfikiran secara kritikal. Mewujudkan kurikulum yang lebih terbuka di mana pembelajaran memberi peluang untuk kanak-kanak mengembangkan idea dengan lebih bernas.

Penggunaan kalkulator dan komputer TIDAK BERSESUAIAN Jurang perbezaan sosial di kalangan pelajar harus diambil kira semasa pendedahan teknologi komputer internet diberikan Murid yang menggunakan kalkulator akan menjadi malas kerana mereka tidak perlu berfikir. Murid yang menggunakan kalkulator mungkin tidak pandai menjalani algoritma yang biasa yang melibatkan empat operasi, seterusnya mereka mungkin kurang faham dengan konsep asas nombor.