Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3 - TAHUN 2008

MI NG GU TA RI KH BIDANG / UNIT PEMBEL AJARAN 1. Penghasilan Seni Visual 1. 1 Asas Seni Reka diaplikasika n secara bersepadu dalam Penghasilan Seni Visual ) 1.2 Seni Halus a. Lukisan HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN STRATEG I PEMBEL AJARAN Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Pembelajar an Masteri Pernbelajar an Kontekstua l

12

3/1/ 08 11/ 1/0 8 Cuti Aw al Mu hara m (10/ 1/0 8)

Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkornunikasi dalam sernua bidang seni berkaitan a. Idea dan proses i. mesej / kandungan ii. pengwujudan idea iii. olahan idea b. Olahan karya i. Asas Seni Reka ii. media iii. teknik penghasilan Aras 1 Berkomunikasi melalui aktiviti penghasilan karya. ii. Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang. iii. Menghargai keindahan, keharmonian alam dan masyarakat serta berusaha memeliharanya. Aras 2 i. Memilih maklumat berkaitan bidang Seni Halus. ii. Membanding beza jenis Kornunikasi Visual. Aras 3 i. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus secara kritis dan kreatif. ii. Memiliha dan menggunakan maklumat yang diperolehi dalarn pembelajaran. iii. Mendokumentasi proses pembelajaran secara terancang.

a. Lukisan dengan pelbagai media dan teknik. Alat dan media: i. pensel ii. pensel warna iii. pen iv. dakwat v. arang vi. krayon vii. berus viii. pastel ix. perisian kornputer Teknik pelukisan i. garisan kontor ii. titik titik iii. Garisan silang pangkah b. Apresiasi seni c. Portfolio ( pilihan berfokus)

i.

34

14/ 1/0 8 25/ 1/0 8

1. Penghasilan Seni Halus 1.2 Seni Halus

Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta dalam semua bidang seni berkaitan: a. Idea dan proses i. mesej / kandungan

a. Catan dengan pelbagai media dan teknik : Media seperti: i. cat air

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Pembelajar

Cuti Tha ipusam (23/ 1/0 8)

b. Catan

i. pengwujudan idea ii. olahan idea


b. Olahan karya i. Asas Seni Reka ii. media iii. teknik penghasilan Aras 1 Berkomunikasi melalui aktiviti penghasilan karya. ii. Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang. iii. Menghargai keindahan, keharmonian alarn dan masyarakat serta berusaha memeliharanya. Aras 2

ii. iii. iv. v.

tempera cat poster pastel media campuran

an Akses Kendiri Teori Kecerdasan Pelbagai Pembelajar an Masteri Pembelajar an Kontekstua l Pembelajar an Konstruktiv isme

i.

Teknik: i. basah atas basah ii. basah atas kering iii. berus kering iv. kecatan ( painterly) v. media campuran b. Apresiasi seni c. Portfolio ( pilihan berfokus)

i. ii.
Aras 3

Memilih maklumat berkaitan bidang Seni Halus. Membandingbeza jenis Komunikasi Visual.

i.

Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalarn aktiviti Seni Halus secara kritis dan kreatif. ii. Memilihara dan menggunakan maklumat yang diperolehi dalam pembelajaran. iii. Mendokumentasi proses pembelajaran secara terancang.

57

28/ 1/0 8 15/ 2/0 8 Cuti Tah un Bar u Cin a (7 8/2/ 08)

1. Penghasilan Seni Visual 1.2 Seni Halus d. Cetakan

Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkornunikasi dalam sernua bidang seni berkaitan a. Idea dan proses i. mesej / kandungan ii. pengwujudan idea iii. olahan idea b. Olahan karya i. Asas Seni Reka ii. media iii. teknik penghasilan Aras 1

a. Cetakan dengan menggunakan pelbagai media dan teknik: Media seperti i. lino ii. syelek iii. lekar iv. media campuran Teknik seperti i. timbulan ii. kolagrafi iii. cetakan saring sutera serigrafi b. Apresiasi seni

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Teori Kecerclasa n Pelbagai Pembelajar an Masted Pembelajar an Kontekstua l Pernbelajar an

i.

Berkomunikasi mefalui aktiviti penghasilan karya. ii. Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang. iii. Menghargai keindahan, keharmonian alarn dan

masyarakat serta berusaha memeliharanya. Aras 2

c. Portfolio ( pilihan berfokus)

Konstruktiv isme

i. ii.
Aras 3

Memilih maklumat berkaitan bidang Seni Halus. Membandingbeza jenis Kornunikasi Visual.

i.

Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalarn aktiviti Seni Halus secara kritis dan kreatif. ii. Memiliha dan menggunakan maklumat yang diperolehi dalam pembelajaran. iii. Mendokumentasi proses pembelajaran secara terancang.

89

18/ 2/0 8 29/ 2/0 8

1. Penghasilan Seni Visual 1.2 Seni Halus c. Arca

Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan a. Idea dan proses i. mesej / kandungan ii. pengwujudan idea iii. olahan idea b. Olahan karya i. Asas Seni Reka ii. media iii. teknik penghasilan Aras 1 Berkomunikasi mefalui aktiviti penghasilan karya. ii. Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang. iii. Menghargai keindahan, keharmonian alarn dan masyarakat serta berusaha memeliharanya. Aras 2 i. Memilih maklumat berkaitan bidang Seni Halus. ii. Membandingbeza jenis Komunikasi Visual. Aras 3 i. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus secara kritis dan kreatif. ii. Memilih dan menggunakan maklumat yang diperolehi dalam pembelajaran.

a. Arca dengan menggunakan pelbagai media dan teknik: Media seperti i. plaster of Paris ii. tanah liat iii. sabun iv. lilin v. polisterin vi. kayu vii. buluh viii. rotan Teknik sepertil i. acuan ii. luakan iii. timbulan b. Apresiasi Seni c. Portfolio ( pilillan berfokus)

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Pembelajar an Masteri Pembelajar an Kontekstua l Pembelajar an Konstruktiv isme Pembelajar an Akses Kendiri ICT

i.

iii. Mendokumentasi proses


pembelajaran secara terancang.

10 11

3/3/ 08 21/ 3/0 8 *Cu ti Pert eng aha n Pen ggal 1 (8 16/ 3/0 8) Cuti Ma ulu d Nab i (20/ 3/0 8)

1. Penghasilan Seni Visual 1.3 Kornunikas i Visual a. Reka Bentuk Grafik i. Simbol

Memahami proses dan menghasilkan reka bentuk dalam grafik. Aras 1

i.

Memahami prinsip Reka Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian, keindahan dan keselesaan dalam aktiviti penghasilan. Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalam kehidupan seharian. Menghasilkan lakaran reka bentuk keda grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah.

Aras 2

i.

Murid menghasilkan reka bentuk dengan menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui: i. mengenalpasti masalah ( spesifikasi ) ii. penyelidikan (idea) iii. proses membuat iv. penilaian semula Alat dan media: i. pensel ii. pensel warna iii. pen iv. pen teknikal v. pen ruling vi. pen manuskrip vii. cat air viii. cat poster ix. dakwat x. tempera xi. media campuran xii. berus xiii. kornputer xiv. perisian kornputer xv. set geometri Teknik: i. lukisan ii. kecatan ( painterly) iii. berbantukan kornputer

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Pembelajar an Masteri Pembelajar an Kontekstua l Pembelajar an Konstruktiv isme Pembelajar an Akses Kendiri

ii.

Aras 3

i.

Menghasilkan reka bentuk grafik berasaskan bidang tertentu. ii. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain. iii. Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja. iv. Membuat persembahan hasil kerja.

12 13

24/ 3/0 7 4/4/ 08

1. Penghasilan Seni Visual 1.3'Komuni kasi Visual

Memahami proses dan menghasilkan reka bentuk dalarn grafik. Aras 1

i.

Memahami prinsip Rekaan Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian,

Murid menghasilkan reka bentuk dengan menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui: i. mengenalpasti masalah (

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Teod Kecerdasan

a. Reka Bentuk Grafik ii. Logo

keindahan dan keselesaan dalam aktiviti penghasilan. Aras 2

i.

ii.

Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalam kehidupan seharian. Menghasilkan lakaran reka bentuk kerja grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah.

spesifikasi ) ii. penyelidikan (idea) iii. proses membuat iv. penilaian semula Alat dan media: i. pensel ii. pensel warna iii. pen iv. pen teknikal v. pen ruling vi. pen manuskrip vii. cat air viii. cat poster ix. dakwat x. tempera xi. media campuran xii. berus xiii. komputer xiv. perisian komputer xv. set geometri Teknik i. lukisan ii. kecatan ( painterly ) iii. berbantukan komputer

Pelbagai Pernbelajar an Masted Pembelajar an Kontekstua l Pembelajar an Konstruktiv isme Pembelajar an Akses Kendiri

Aras 3

i.

Menghasilkan reka bentuk grafik berasaskan bidang tertentu. ii. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain. iii. Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja. iv. Membuat persembahan hasil kerja.

14 15

7/4/ 08 18/ 4/0 8

1. Penghasilan Seni Visual 1.3 Kornunikas i Visual a. Reka Bentuk Grafik iii. Kaligrafi

Memahami proses dan menghasilkan reka bentuk dalam grafik. Aras 1

i.

Memahami prinsip Rekaan Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian, keindahan dan keselesaan dalam akfiviti penghasilan.

Aras 2

i.

ii.

Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalam kehidupan seharian. Menghasilkan lakaran reka bentuk keda grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah.

Murid menghasilkan reka bentuk dengan menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui: i. mengenalpasti masalah ( spesifikasi ) ii. penyelidikan (idea) iii. proses membuat iv. penilaian semula Alat dan media: i. pensel ii. pen manuskrip iii. buluh iv. pen highlighter v. cat air

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Pembelajar an Kontekstua l Pembelajar an Konstruktiv isme

Aras 3

i.

Menghasilkan reka bentuk grafik berasaskan bidang tertentu. ii. Mengaskan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain. iii. Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja. iv. Membuat persembahan hasil kerja.

vi. cat poster vii. dakwat viii. media campuran ix. berus leper x. set geornetri
Teknik: lukisan

16 17

21/ 4/0 8 3/5/ 08 Cuti Har i Bur uh (1/5 /08)

1. Penghasilan Seni Visual 1.3 Kornunikas i Visual a. Reka Bentuk Grafik iv. Pernbungku san

Memaharni proses dan menghasilkan reka bentuk dalam grafik. Aras 1 i. Memahami prinsip Rekaan Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian, keindahan clan keselesaan dalam aktiviti penghasilan. Aras 2 i. Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalarn kehidupan seharian. ii. .Menghasilkan lakaran reka bentuk kerja grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah. Aras 3 i. Menghasilkan reka bentuk grafik berasaskan bidang tertentu. ii. Mengaskan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain. iii. Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja. iv. Membuat persembahan hasil kerja.

Murid menghasilkan reka bentuk dengan menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui: i. mengenalpasti masalah ( spesifikasi ) ii. penyelidikan (idea) iii. proses membuat iv. penilaian semula Alat dan media: i. pensel ii. pensel warna iii. pen iv. pen teknikal v. pen ruling vi. pen manuskrip vii. cat air viii. cat poster ix. dakwat x. tempera xi. media campuran xii. berus xiii. kornputer xiv. perisian komputer xv. set geometri

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Teod Kecerdasan Pelbagai Pembelajar an Masteri Pembelajar an Kontekstua l Pembelajar an Konstruktiv isme Pembelajar an Akses Kendiri

18 19

5/5/ 08 16/ 5/0 8

1. Penghasilan Seni Visual 1.3 Kornunikas i Visual

Memahami proses dan menghasilkan reka bentuk dalam grafik. Aras 1

i.

Memahami prinsip rakaan Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian, keindahan dan keselesaan dalam

Murid menghasilkan reka bentuk dengan menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui: i. mengenalpasti masalah ( spesifikasi )

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai

a. Reka Bentuk Grafik v. Risalah

aktiviti penghasilan. Aras 2

ii. penyelidikan
(idea)

i.

ii.

Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalam kehidupan seharian. Menghasilkan lakaran reka bentuk kerja grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah.

iii. proses membuat iv. penilaian semula


Alat dan media: i. pen teknikal ii. pen ruling iii. pen manuskrip iv. cat air v. cat poster vi. dakwat vii. tempera viii. media campuran ix. berus x. kornputer xi. perisian komputer xii. set geometri Teknik

Pembelajar an Masteri Pembelajar an Kontekstua l Pembelajar an Konstruktiv isme Pembelajar an Akses Kendiri

Aras 3

i.

Menghasilkan reka bentuk grafik berasaskan bidang tertentu. ii. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain. iii. Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja. iv. Membuat persembahan hasil kerja.

i. lukisan ii. kecatan (


painterly berbantukan komputer)

20 21

19/ 5/0 8 13/ 6/0 8 Cuti Har i We sak (19/ 5/0 8) *Cu ti Pert eng ahan Tah un

Penghasilan Seni Visual . 3 Komunikas i Visual a. Reka Bentuk Grafik vi. lklan

Memahami proses dan menghasilkan reka bentuk dalam grafik. Aras 1

i.

Memahami prinsip Reban Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian, keindahan dan keselesaan dalam aktiviti penghasilan.

Aras 2

i.

ii.

Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalarn kehidupan seharian. Menghasilkan lakaran reka bentuk keda grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah.

Murid menghasilkan reka bentuk dengan menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui : i. mengenalpasti masalah ( spesifikasi ) ii. penyelidikan ( idea) iii. proses membuat iv. penilaian semula Alat dan media: i. pensel ii. pensel warna iii. pen iv. pen teknikal v. pen ruling vi. pen manuskrip vii. cat air viii. cat poster

Kemahiran Berftkir Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Pernbelajar an Masteri Pembelajar an Kontekstua l Pembelajar an Konstruktiv isme Pernbelajar an Akses

Aras 3

i.

Menghasilkan reka bentuk grafik berasaskan bidang tertentu.

24/ 5 8/6/ 08

ii. Mengaitkan nilai tambah Seni


Visual dalam bidang lain.

iii. Membuat kemasan dan ketelitian


hasil kerja.

ix. x. xi. xii.

iv. Membuat persembahan hasil


kerja.

dakwat tempera media campuran berus set geometri xiii. kornputer xiv. perisian komputer xv. set geometri Teknik

Kendiri

i. lukisan ii. kecatan (


painterly)

iii. berbantukan
komputer

22 23

16/ 6/0 8 20/ 6/0 8

2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 2.1 Perkemban gan Seni Visual di Malaysia a. Seni Halus

Mengetahui sejarah Seni Halus Malaysia selepas merdeka dari aspek tokoh dan sumbangan, nifai nilai estetik dan sosial. Aras 1

i.

ii.

Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual dalam kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain. Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau.

a. kajian maklumat b. persembahan c. pameran d. perbincangan e. dokumentasi maklumat ( portfolio berfokus ) f. apresiasi Seni Visual g. lawatan

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Pembelajar an Masteri Pembelajar an Kontekstua l Pernbelajar an Konstruktiv isme Pernbelajar an Akses Kendiri ICT

Aras 2

i. ii.

Menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat secara jelas dan tepat. Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau terhadap Seni Halus.

Aras 3

i.

Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya. ii. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni Visual sebagai warisan budaya. iii. Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual. iv. menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian.

24 25

30/ 6/0 8 11/ 7/0 8

2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 2.1 Perkemban gan Seni Visual di Malaysia b. Kraf batik

Mengetahui sejarah Kraf batik dari aspek tokoh dan sumbangan, nilai nilai estetik dan sosial. Aras 1

i.

Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual ii. dalarn kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain. iii. Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau. Aras 2

a. kajian maklumat b. persembahan c. pameran d. perbincangan e. dokumentasi maklumat ( portfolio berfakus ) f. apresiasi Seni Visual g. lawatan

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Pernbelajar an Masteri Pernbelajar an Kontekstua l Pernbelajar an Konstruktiv isme Pembelajar an Akses Kendiri Kajian Masa Depan ICT

i.

Menyenaraikan perkara berkaitan perkembangan kraf batik dari ii. aspek: 1. pengenalan 2. tokoh 3. sumbangan iii. Menginterpretasi dan mengaplikasil maklumat secara jelas dan tepat. iv. Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat clan serantau terhadap Kraf batik. Aras 3

i.

Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya. ii. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni iii. Visual sebagai warisan budaya. iv. Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual. v. menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian.

26 28

14/ 7/0 8 1/8/ 08

1. Penghasilan Seni Visual 1.5 Kraf Tradisional a. Batik

Mengenalpasti petbagai motif dalarn mereka corak dan membuat Kraf Tradisional. Aras 1

Menghasilkan barangan kraf tradisional dengan menggunakan alat, bahan dan teknik tertentu a. Batik Kajian : mengumpul maklumat

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai

i. ii.

Mengumpul maklumat sejarah batik tempatan dan serantau. Menyenaraikan alat, bahan,

teknik dan proses penghasilan kraf batik. iii. Menyenaraikan nama tokoh dan mencatatkan sumbangan serta hasil karya mereka. Aras 2

Alat

i.

Membuat lakaran reka corak batik dengan memberi perhatian kepada fungsi, nilai budaya dan kemasan. ii. Menyatakan penghargaan terhadap hasil kraf tradisional setempat. iii. Mendokumentasikan perkembangan teknologi pembuatan batik tradisional. Aras 3

i. ii. iii. iv. v.

berus canting pemidang dapur arang

Pembelajar an Masteri Pernbelajar an Kontekstua l Pembelajar an Konstruktiv isme Pernbelajar an Akses Kendiri Kajian Masa Depan ICT

Bahan : i. kain sutera ii. kain kapas iii. rosin iv. lilin v. pewarna batik vi. sodium silikat vii. serbuk soda ( soda ash) Teknik: i. batik lukis ii. batik blok Proses : i. melakar ii. melilin iii. mewarna iv. mengering v. mematikan warna vi. merebus vii. mencuci viii. kemasan Apresiasi Seni Portfolio ( pilihan berfokus)

i.

Menghasilkan barangan kraf batik dengan menggunakan alat, bahan dan teknik. ii. Mereka ganti alat, bahan dan teknik yang sesuai dalam penghasilan barangan kraf batik. iii. Kekemasan kerja. iv. Mengaitkan nilai tambah seni dengan bidang lain seperti sains dan teknologi.

29 30

4/8/ 08 15/ 8/0 8 *Cu ti Pert . Pen ggal

2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 2.1 Perkemban gan Seni Visual di Malaysia b. Kraf Tenu

Mengetahui sejarah Kraf tenunan dan aspek tokoh dan sumbangan, nilai nilai estetik dan sosial. Aras 1

i.

ii.
Aras 2

Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual dalam kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain. Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau.

a. kajian maklumat b. persembahan c. pameran d. perbincangan e. dokumentasi maklumat ( portfolio berfokus ) f. apresiasi Seni Visual g. lawatan

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Pembelajar an Masteri Pembelajar

2 (16 24/ 8/0 8)

nan

Menyenaraikan perkara berkaitan perkembangan kraf tenunan tradisional dan pribumi dan aspek: 1. pengenalan 2. tokoh 3. sumbangan ii. Menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat secara jelas dan tepat. iii. Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau terhadap Kraf tenunan. Aras 3 i. Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya. ii. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni Visual sebagai warisan budaya. iii. Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual. iv. menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian.

i.

an Kontekstua l Pembelajar an Konstruktiv isme Pembelajar an Akses Kendiri Kajian Masa Depan ICT

31

25/ 8/0 8

1. Penghasilan Seni Visual 1.5 Kraf Tradisional a. Tenunan

Mengenalpasti pelbagai motif dalam mereka corak dan membuat Kraf Tradisional. Aras 1

Menghasilkan barangan kraf tradisional dengan menggunakan alat, bahan dan teknik tertentu b.Tenunan Alat i. kek ii. bilah iii. torak iv. rahak v. peleting Bahan:

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Pembelajar an Masteri Pernbelajar an Kontekstua l Pernbelajar an Konstruktiv isme Pernbelajar an Akses Kendiri

i.

Mengumpul maklumat sejarah batik tempatan dan serantau. ii. Menyenaraikan alat, bahan, teknik dan proses penghasilan kraf tenunan. iii. Menyenaraikan nama tokoh dan mencatatkan sumbangan serta hasil karya mereka. Aras 2

i.

Membuat lakaran reka corak tenunan dengan memberi perhatan kepada fungsi, nilai budaya dan kemasan. ii. Menyatakan penghargaan terhadap hasil kraf tradisional setempat. iii. Mendokumentasikan perkembangan teknologi pembuatan tenunan tradisional dan tenunan pribumi.

i. benang ii. benang emas


Teknik : i. songket ii. pua Proses:

i. membuat corak ii. menganing iii. menenun

iv. ikat dan celup


Aras 3 (pua)

i.

Menghasilkan barangan kraf tenunan dengan menggunakan alat, bahan dan teknik. ii. Mereka ganti alat, bahan clan teknik yang sesuai dalam penghasilan barangan kraf tenunan. iii. Kekemasan kerja. iv. Mengaitkan nilai tambah seni dengan bidang lain seperti sains dan teknologi.

v. kemasan
Apresiasi Seni Portfolio ( pilihan berfokus)

Kajian Masa Depan

32

1/9/ 08

2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 2.1 Perkemban gan Seni Visual di Malaysia b. Peralatan

Mengetahui sejarah peralatan dan aspek tokoh clan sumbangan, nilai nilai estetik dan sosial. Aras 1

i.

Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual ii. dalam kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain. iii. Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau. Aras 2

a. kajian maklumat b. persembahan c. pameran d. perbincangan e. dokumentasi maklumat ( portfolio berfokus ) f. apresiasi Seni Visual g. lawatan

Kemahiran Befflikir Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Pernbelajar an Masteri Pernbelajar an Kontekstua l Pembelajar an Konstruktiv isme Pembelajar an Akses Kendiri Kajian Masa Depan ICT

i. ii.

Menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat secara jelas dan tepat. Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau terhadap Peralatan.

Aras 3

i.

Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya ii. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni Visual sebagai warisan budaya. iii. Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual. iv. menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian.

33

8/9/

2. Sejarah

Mengetahui sejarah alat permainan dari

a. kajian maklumat

Kemahiran

08

dan Apresiasi Seni Visual 2.1 Perkemban gan Seni Visual di Malaysia c. Alat Permainan

aspek tokoh dan sumbangan, nilai nilai estetik dan sosial. Aras 1

i.

ii.

Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual dalam kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain. Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau.

b. persembahan c. pameran d. perbincangan e. dokumentasi maklumat ( portfolio berfokus ) f. apresiasi Seni Visual g. lawatan

Berfikir Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Pembelajar an Masteri Pembelajar an Kontekstua l Pembelajar an Konstruktiv isme Pembelajar an Akses Kendiri Kajian Masa Depan ICT

Aras 2

i. ii.

Menginterpretasi dan mengaplikasi maidumat secara jelas dan tepat. Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat clan serantau terhadap Alat Permainan.

Aras 3

i.

Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya. ii. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni iii. Visual sebagai w arisan budaya. iv. Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual. v. menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian.

34

15/ 9/0 8 -

2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 2.1 Perkemban gan Seni Visual di Malaysia e. Perhiasan Diri (Ornamen)

Mengetahui sejarah Perhiasan Diri dari aspek tokoh dan sumbangan, nilai nilai estetik dan sosial. Aras 1 Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual ii. dalam kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain. iii. Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau. Aras 2 i. Menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat secara jelas dan tepat. ii. Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau

i.

a. kajian maklumat b. persembahan c. pameran d. perbincangan e. dokumentasi maklumat ( portfolio berfokus ) f. apresiasi Seni Visua! g. lawatan

Kemahiran. Berfikir Kritis dan Kreatif Teod Kecerdasan Pelbagai Pembelajar an Masteri Pembelajar an Kontekstua l Pembelajar

terhadap Perhiasan Diri. Aras 3

an Konstruktiv isme Pembelajar an Akses Kendiri Kajian Masa Depan ICT

i.

Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya. ii. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni Visual sebagai warisan budaya iii. Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual. iv. menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian.

35

22/ 9/0 8

LATIHAN ULANGK AJI

36

29/ 09/ 08 3/1 0/0 8

PEPERIK SAAN PMR

37 42

6/1 0/0 8 14/ 11/ 08

PROGRA M SELEPAS PMR

15/ 11/ 08 1/0 1/0 9

CUTI AKHIR TAHUN 2008