Anda di halaman 1dari 0

PEMEGANG AMANAH:

AmanahRaya Trustees Berhad (766894-T)


Maybank Trustees Berhad (5004-P)
CIMB Commerce Trustee Berhad (313031-A)
Prospektus Induk ini adalah terjemahan daripada Prospektus Induk Dana Siri PB versi Bahasa Inggeris yang
bertarikh 30 April 2013 dan tamat tempoh pada 29 April 2014.
PELABUR DINASIHATKAN SUPAYA MEMBACA DAN MEMAHAMI ISI KANDUNGAN PROSPEKTUS INDUK INI.
JIKA BERASA RAGU-RAGU, SILA DAPATKAN NASIHAT DARIPADA PENASIHAT PROFESIONAL.
UNTUK MAKLUMAT MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO TERTENTU YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN
OLEH BAKAL PELABUR, SILA RUJUK FAKTOR RISIKO YANG BERMULA PADA HALAMAN 36.
PROSPEKTUS INDUK
Dana Siri PB
Prospektus Induk ini bertarikh 1 Jun 2013 dan tamat tempoh pada 29 April 2014.
Prospektus Induk ini merangkumi dua puluh tujuh (27) dana amanah saham yang
berikut:
Dana Ekuiti Tarikh Penubuhan
PB Dana Growth 3 Oktober 2002
PB Dana Asia Equity 27 Jun 2006
PB Dana ASEAN Dividend 8 Mei 2007
PB Dana Euro Pacific Equity 8 Jun 2007
PB Dana China Pacific Equity 23 Oktober 2007
PB Dana China ASEAN Equity 5 Mac 2008
PB Dana China Australia Equity 2 Mac 2010
PB Dana Singapore Advantage-30 Equity 11 Mei 2010
PB Dana Asia Pacific Enterprises 8 Mac 2011
PB Dana Asia Emerging Growth 6 September 2011
PB Dana Growth Sequel 15 November 2011
PB Dana Islamic Equity 5 September 2005
PB Dana Islamic Asia Equity 8 Januari 2007
PB Dana Islamic Asia Strategic Sector 6 September 2007
Dana Aset Campuran
PB Dana Dynamic Allocation 19 Jun 2012
PB Dana Mixed Asset Conservative 15 Januari 2013
Dana Seimbang
PB Dana Balanced 5 Mei 1998
PB Dana Asia Real Estate Income 18 Disember 2007
PB Dana Australia Dynamic Balanced 12 Mei 2009
PB Dana Indonesia Balanced 12 Oktober 2010
Dana Bon
PB Dana Fixed Income 3 Oktober 2002
PB Dana Infrastructure Bond 11 Mei 2010
PB Dana Bond 6 September 2011
PB Dana Islamic Bond 16 Mac 2006
PB Dana Sukuk 6 September 2011
Dana Pasaran Wang
PB Dana Cash Management 8 Januari 2007
PB Dana Islamic Cash Management 8 Mei 2007
PENGURUS: PENGEDAR:
Unit dana-dana amanah saham tersebut tidak akan diterbitkan atau dijual berdasarkan Prospektus Induk
ini selepas satu tahun dari tarikh Prospektus Induk ini.
Prospektus Induk ini adalah terjemahan daripada versi Bahasa Inggeris. Jika terdapat sebarang perbezaan
kandungan, Prospektus Induk versi Bahasa Inggeris dianggap muktamad.
Kenyataan Tanggungjawab
Prospektus Induk ini telah diteliti dan diluluskan oleh para pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama
dan secara individu bertanggungjawab sepenuhnya di atas ketepatan semua maklumat. Setelah membuat semua
pertanyaan yang munasabah, mereka mengesahkan bahawa berdasarkan pengetahuan dan kepercayaan mereka,
tidak terdapat kenyataan palsu atau mengelirukan, atau peninggalan fakta lain yang akan menjadikan sebarang
kenyataan dalam Prospektus Induk ini palsu atau mengelirukan.
Kenyataan Penaan
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia telah memberikan kebenaran kepada dana-dana amanah saham ini dan satu salinan
Prospektus Induk ini telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.
Kebenaran dan pendaftaran Prospektus Induk ini tidak harus dianggap sebagai menandakan Suruhanjaya Sekuriti
Malaysia mengesyorkan dana-dana amanah saham tersebut atau bertanggungjawab di atas ketepatan kenyataan
atau pendapat atau laporan yang dinyatakan dalam Prospektus Induk ini.
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia tidak bertanggungan terhadap sebarang ketakdedahan di pihak syarikat pengurusan
yang bertanggungjawab terhadap dana-dana amanah saham tersebut dan tidak bertanggungjawab terhadap isi
kandungan dalam Prospektus Induk ini. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia tidak membuat sebarang pernyataan mengenai
ketepatan atau kesempurnaan Prospektus Induk ini, dan secara nyata menakan apa-apa pun liabiliti yang berbangkit
daripada, atau dengan bergantung pada, keseluruhan atau mana-mana bahagian daripada isi kandungannya.
PELABUR HENDAKLAH BERGANTUNG PADA PENILAIAN MEREKA SENDIRI UNTUK MENAKSIR MERIT DAN
RISIKO PELABURAN. DALAM MEMPERTIMBANGKAN PELABURAN, PELABUR YANG BERASA RAGU-RAGU
TENTANG TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL HENDAKLAH SEGERA MENDAPATKAN NASIHAT DARIPADA
PENASIHAT PROFESIONAL MEREKA.
Kenyataan Tambahan
Pelabur dinasihatkan supaya mengambil perhatian bahawa hak tuntut bagi kenyataan yang palsu atau mengelirukan
atau tindakan yang dibuat berkaitan dengan Prospektus Induk boleh didapati terus melalui seksyen 248, 249 dan 357
Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007.
PB Dana Islamic Equity, PB Dana Islamic Asia Equity, PB Dana Islamic Asia Strategic Sector, PB Dana Islamic Bond,
PB Dana Sukuk dan PB Dana Islamic Cash Management telah diperakui sebagai dana patuh Syariah oleh penasihat
Syariah yang dilantik untuk dana-dana amanah saham tersebut.
PRAKATA
Prospektus Induk ini merangkumi dua puluh tujuh (27) dana unit amanah yang berikut:
1. PB Dana Growth
2. PB Dana Asia Equity
3. PB Dana ASEAN Dividend
4. PB Dana Euro Pacic Equity
5. PB Dana China Pacic Equity
6. PB Dana China ASEAN Equity
7. PB Dana China Australia Equity
8. PB Dana Singapore Advantage-30 Equity
9. PB Dana Asia Pacic Enterprises
10. PB Dana Asia Emerging Growth
11. PB Dana Growth Sequel
12. PB Dana Islamic Equity
13. PB Dana Islamic Asia Equity
14. PB Dana Islamic Asia Strategic Sector
15. PB Dana Dynamic Allocation
16. PB Dana Mixed Asset Conservative
17. PB Dana Balanced
18. PB Dana Asia Real Estate Income
19. PB Dana Australia Dynamic Balanced
20. PB Dana Indonesia Balanced
21. PB Dana Fixed Income
22. PB Dana Infrastructure Bond
23. PB Dana Bond
24. PB Dana Islamic Bond
25. PB Dana Sukuk
26. PB Dana Cash Management
27. PB Dana Islamic Cash Management
Anda boleh merujuk halaman 12 hingga 35 Bab 1: Ciri-ciri Penting Dana untuk lebih memahami tentang objektif
dan strategi utama setiap dana, risiko melabur dalam dana, prol pelabur yang sesuai untuk melabur dalam dana
serta yuran dan caj yang perlu dibayar apabila melabur dalam dana, serta menolong anda membuat keputusan
mengenai dana yang paling secocok dengan pembawaan pelaburan peribadi dan matlamat kewangan.
Unit dana boleh dibeli atau dijual di cawangan kami yang dinyatakan pada halaman 219 hingga 221 Prospektus
Induk ini dan cawangan IUTA kami yang dilantik yang dinyatakan pada halaman 222 Prospektus Induk ini.
Yeoh Kim Hong
Ketua Pegawai Eksekutif
1
KANDUNGAN
GLOSARI ISTILAH/SINGKATAN 3 - 7
PENGEDAR, PENGURUS, PEMEGANG AMANAH DAN PENASIHAT 8 - 11
1. CIRI-CIRI PENTING DANA 12 - 35
1.1 Ringkasan Data Penting Dana 12
1.2 Yuran dan Caj 30
1.3 Maklumat Tentang Urus Niaga Unit 32
1.4 Dasar Agihan 33
1.5 Wang Tidak Dituntut 34
1.6 Mengemukakan Aduan 34
2. TENTANG DANA AMANAH SAHAM 36 - 38
2.1 Dana Amanah Saham 36
2.2 Manfaat Melabur dalam Dana Amanah Saham 36
2.3 Faktor-Faktor Risiko 36
3. MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA 39 - 127
3.1 Kategori Dana 39
3.2 Prol Dana 40
3.3 Risiko Pelaburan 118
3.4 Pelaburan Dibenarkan 119
3.5 Batasan Pelaburan 121
3.6 Penilaian Pelaburan Dibenarkan 125
3.7 Dasar Penggearan 127
3.8 Zakat bagi Dana patuh Syariah 127
3.9 Proses Pembersihan bagi Dana patuh Syariah 127
4. PRESTASI DANA 128 - 154
5. SOROTAN KEWANGAN DANA YANG LEPAS 155 - 171
5.1 Petikan Penyata Kewangan Dana 155
5.2 Perbelanjaan yang Ditanggung oleh Dana 169
6. MEMULAKAN PELABURAN DENGAN PUBLIC MUTUAL 172 - 177
6.1 Melabur dengan Public Mutual 172
6.2 Bagaimana Hendak Membeli, Menebus atau Tukar Ganti Unit Dana 172
6.3 Penyata dan Laporan 176
6.4 Mengikuti Perkembangan Harga Unit Harian 177
7. MAKLUMAT URUS NIAGA 178 - 180
7.1 Penentuan Harga 178
7.2 Pengiraan Harga 179
8. YURAN, CAJ DAN PERBELANJAAN 181 - 182
8.1 Caj yang Dikenakan ke atas Belian dan Penebusan Unit 181
8.2 Yuran dan Perbelanjaan Dana 182
8.3 Dasar Berhubung Rebat Pembrokeran Saham dan Komisen Ringan 182
2
KANDUNGAN (SAMB)
9. PENGURUS 183 - 197
9.1 Prol Korporat Public Mutual 183
9.2 Organisasi Public Mutual 183
9.3 Fungsi, Tugas dan Tanggungjawab Pengurus 183
9.4 Prestasi Kewangan Public Mutual 184
9.5 Lembaga Pengarah 184
9.6 Prol Kakitangan Utama Pengurusan 188
9.7 Prol Kakitangan Utama Pelaburan 189
9.8 Ahli Jawatankuasa Pelaburan 195
9.9 Urus Niaga Pihak Berkaitan/Konik Kepentingan 196
9.10 Dasar dan Prosedur Mengenai Aktiviti Pengubahan Wang Haram 196
9.11 Dokumen yang Ada untuk Pemeriksaan 197
10. PEMEGANG AMANAH 198 - 204
10.1 Kesediaan Pemegang Amanah untuk Melaksanakan Tugas 198
10.2 Tugas dan Tanggungjawab Pemegang Amanah 198
10.3 Prol AmanahRaya Trustees Berhad 198
10.4 Prol Maybank Trustees Berhad 200
10.5 Prol CIMB Commerce Trustee Berhad 203
11. PENASIHAT SYARIAH 205 - 207
11.1 Peranan Penasihat Syariah 205
11.2 Tanggungjawab Penasihat Syariah 205
11.3 Maklumat Am Mengenai ZI Shariah 205
11.4 Prol Pegawai Lantikan yang Bertanggungjawab Terhadap
Perkara-perkara Syariah Berkaitan dengan Dana 206
12. SYARAT PENTING SURAT IKATAN 208 - 215
12.1 Hak dan Liabiliti Pemegang Unit 208
12.2 Pemegang Bersama 208
12.3 Yuran dan Caj Maksimum yang Dibenarkan oleh Surat Ikatan 209
12.4 Perbelanjan Dibenarkan yang Akan Dibayar daripada Dana 213
12.5 Persaraan, Pemecatan dan Penggantian Pengurus 214
12.6 Persaraan, Pemecatan dan Penggantian Pemegang Amanah 214
12.7 Penamatan Dana 215
12.8 Mesyuarat Pemegang Unit 215
12.9 Surat Ikatan 215
CUKAI DANA DAN PEMEGANG UNIT 216 - 218
RANGKAIAN PEJABAT CAWANGAN PUBLIC MUTUAL 219 - 221
SALURAN PENGEDARAN DANA 222
3
GLOSARI ISTILAH/SINGKATAN
ART AmanahRaya Trustees Berhad (766894-T)
saham mewah Saham berkualiti tinggi dalam syarikat-syarikat yang mempunyai rekod
prestasi perolehan dan dividen yang stabil selama sekurang-kurangnya 10
tahun.
Bursa Malaysia Bursa Malaysia Berhad
Bursa Securities Bursa Malaysia Securities Berhad
Hari Perniagaan Setiap hari di mana Bursa Securities dibuka untuk urus niaga.
Nota: Pengurus boleh mengisytiharkan Hari Perniagaan tertentu sebagai
bukan Hari Perniagaan walaupun Bursa Securities dibuka untuk urus niaga,
jika satu atau lebih pasaran asing di mana dana melabur ditutup untuk urus
niaga. Ini adalah untuk memastikan pelabur diberi penilaian dana yang
berpatutan pada setiap masa, sama ada semasa membeli atau menebus unit
dana.
CCTB CIMB Commerce Trustee Berhad (313031-A)
CMSA 2007 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007
hak bertenang Hak pemegang unit yang melabur dengan Public Mutual buat pertama kali,
untuk menukar kirannya dan membatalkan pelaburan dalam masa 6 Hari
Perniagaan dari tarikh penerimaan borang permohonan dan penerimaan
bayaran oleh Public Mutual, dan akan mendapat bayaran balik penuh
pelaburan tersebut dalam masa 10 hari dari penerimaan notis hak bertenang
oleh Public Mutual. Bagi pemegang unit KWSP, tempoh bertenang akan
bermula dari tarikh penerimaan borang permohonan oleh Public Mutual.
Hak tempoh bertenang ini, bagaimanapun, tidak diberikan kepada
perbadanan atau institusi, kakitangan Public Mutual, dan orang yang
didaftarkan untuk berurusan dalam dana amanah saham.
Pasaran Layak Pasaran yang:-
(a) dikawal selia oleh pihak berkuasa kawal selia;
(b) beroperasi secara tetap;
(c) terbuka kepada orang ramai; dan
(d) mempunyai kecairan yang mencukupi bagi tujuan dana yang berkenaan.
KWSP Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
Resolusi Luar Biasa Resolusi yang diluluskan pada mesyuarat pemegang unit yang diadakan
sewajarnya menurut peruntukan Surat Ikatan dan dijalankan oleh majoriti
yang merangkumi tidak kurang daripada tiga suku daripada pemegang
unit yang mengundi pada mesyuarat itu dengan cara mengangkat tangan
atau jika pembuangan undi dituntut sewajarnya dan diambil oleh majoriti
yang merangkumi tidak kurang daripada tiga suku dalam bilangan undi
yang diberikan pada pembuangan undi itu. Bagi tujuan penamatan atau
pembubaran dana, resolusi luar biasa diluluskan oleh majoriti dalam bilangan
yang mewakili sekurang-kurang tiga perempat daripada nilai unit yang
dipegang oleh pemegang unit pada mesyuarat yang diadakan sewajarnya
menurut peruntukan Surat Ikatan.
4
GLOSARI ISTILAH/SINGKATAN (SAMB)
FIMM Persekutuan Pengurus-Pengurus Pelaburan Malaysia
harga hadapan Belian atau penebusan unit berdasarkan NAB seunit dana yang ditentukan
berikutnya atau dikira selepas permohonan/permintaan penebusan daripada
pemegang unit diterima oleh Pengurus dalam bentuk yang sepatutnya.
Pengurus Dana Pengurus Dana Lantikan/Pengurus Dana bersama bagi dana masing-masing
saham pertumbuhan Saham syarikat yang mempunyai potensi kenaikan harga di mana
pertumbuhan perolehan syarikat diunjurkan melebihi pertumbuhan Keluaran
Dalam Negara Kasar (KDNK) negara.
agihan sampingan Agihan sampingan bermaksud bahawa tumpuan utama dana ialah untuk
mendapatkan pertumbuhan modal.
saham indeks Saham komponen indeks dalam indeks pasaran penanda aras terpilih.
deposit pasaran wang Islam Deposit pasaran wang Islam merujuk kepada penempatan dengan institusi
kewangan berlesen yang ditadbir oleh Bank Negara Malaysia.
IUTA Ejen Amanah Saham Institusi
IUTA adalah institusi, perbadanan atau organisasi yang berdaftar dengan
FIMM untuk memasarkan dan mengedarkan dana amanah saham.
jangka panjang Merujuk kepada tempoh lebih daripada 5 tahun.
Prospektus Induk Prospektus Induk Dana Siri PB bertarikh 30 April 2013 dan tamat tempoh
pada 29 April 2014
jangka sederhana Merujuk kepada tempoh 3 hingga 5 tahun.
jangka sederhana hingga panjang Merujuk kepada tempoh 3 tahun atau lebih.
NPP Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (NPP) adalah nisbah jumlah yuran dan
perbelanjaan dana amanah saham yang diperoleh kembali kepada nilai
purata dana amanah saham yang dikira secara harian, iaitu:
(Yuran + Perbelanjaan diperoleh kembali) dana amanah saham
x 100
Nilai purata dana amanah saham yang dikira secara harian
Di mana:
Yuran = Semua yuran berterusan yang ditolak/boleh ditolak
terus daripada dana amanah saham bagi tahun/
tempoh yang diliputi oleh nisbah perbelanjaan
pengurusan, dinyatakan sebagai amaun tetap yang
dikira secara harian. Ini termasuk yuran pengurusan
tahunan, yuran pemegang amanah tahunan dan
sebarang yuran lain yang ditolak/boleh ditolak terus
daripada dana amanah saham.
Perbelanjaan
diperoleh
kembali
= Semua perbelanjaan yang diperoleh kembali
daripada/dicajkan kepada dana amanah saham
akibat perbelanjaan yang ditanggung oleh operasi
dana amanah saham, dinyatakan sebagai amaun
tetap.
5
GLOSARI ISTILAH/SINGKATAN (SAMB)
Nilai purata dana
amanah saham
= NAB dana amanah saham, termasuk nilai pendapatan
bersih dana, tolak perbelanjaan secara terakru, bagi
tahun/tempoh yang diliputi oleh nisbah perbelanjaan
pengurusan yang dikira secara harian.
Nisbah perbelanjaan ini dapat dibandingkan terus dengan nisbah perbelanjaan
dana lain (di bawah kategori dana yang sama) dalam menentukan dana yang
lebih kos efektif, dengan semua perkara lain adalah setara atau kekal malar.
Lebih rendah nisbah perbelanjaan dana maka lebih baik, dalam perbandingan
universal perbelanjaan dana.
MTB Maybank Trustees Berhad (5004-P)
NAB Nilai Aset Bersih (NAB) dana ditentukan dengan menolak nilai semua liabiliti
dana (termasuk semua amaun yang perlu dibayar oleh dana, perbelanjaan
terakru dan cukai, serta sebarang peruntukan yang sesuai untuk hal luar
jangkaan) daripada nilai aset dana pada titik penilaian.
Bagi tujuan mengira yuran pengurusan tahunan dan yuran pemegang
amanah tahunan, NAB dana hendaklah termasuk yuran pengurusan dan
yuran pemegang amanah bagi hari yang berkaitan.
NAB seunit NAB seunit ialah NAB dana dibahagi dengan bilangan unit dalam edaran
pada titik penilaian. Ia menjadi asas pengiraan harga unit dana.
Dana Siri PB Dana siri ini terdiri daripada dua puluh tujuh (27) dana amanah saham yang
diliputi di bawah Prospektus Induk ini.
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (Jumlah perolehan dana bagi sesuatu tahun + jumlah pelupusan oleh dana
(PTR) bagi tahun) / 2
Nilai purata dana bagi tahun yang dikira secara harian
Nisbah pusing ganti portfolio tahunan akan menunjukkan sama ada dana
membeli dan menjual sekuriti dengan kerap atau sama ada ia mengambil
pendekatan yang bertempoh lebih panjang kepada pengurusan pelaburan.
Nisbah pusing ganti portfolio sebanyak 1 kali bermakna bahawa dana telah
dipusing ganti sekali bagi tahun/ tempoh itu.
Prospek yang cerah Merujuk kepada potensi untuk mencapai pulangan yang positif.
Public Bank Public Bank Berhad (6463-H)
Public Mutual atau Pengurus Public Mutual Berhad (23419-A)
RM Ringgit Malaysia
SC Suruhanjaya Sekuriti Malaysia
Garis Panduan SC Garis Panduan Dana Amanah Saham yang dikeluarkan oleh SC pada 3 Mac
2008, dan termasuk mana-mana nota panduan, surat pekeliling, jadual,
lampiran dan garis panduan yang terkandung di dalamnya atau dibuat
menurutnya.
Syariah Undang-undang Islam yang terdiri daripada seluruh peraturan yang berkaitan
dengan kelakuan manusia yang diperoleh daripada sumber Syariah utama
dan sekunder. Sumber utama ialah al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas,
manakala sumber sekunder ialah sumber mantap seperti Maslahah, Istihsan,
Istishab, Uruf dan Sadd Zaraie.
6
GLOSARI ISTILAH/SINGKATAN (SAMB)
keperluan Syariah Frasa atau ungkapan yang pada umumnya bermakna memastikan bahawa
mana-mana kelakuan manusia mestilah tidak melibatkan sebarang larangan
dan dalam melaksanakan kelakuan itu semua unsur penting yang membentuk
kelakuan itu mestilah wujud dan setiap unsur penting mestilah mematuhi
semua syarat yang perlu yang dikehendaki oleh Syariah bagi unsur itu.
jangka pendek Merujuk kepada tempoh yang kurang daripada 3 tahun.
saham yang diniagakan pada
penilaian yang menarik
Saham yang mempunyai kemungkinan dikadarkan semula secara positif
dari segi penilaian seperti nisbah harga perolehan memandangkan potensi
pertumbuhan perolehan saham itu.
sukuk Dokumen atau sijil yang mendokumentasikan pemilikan prorata aset
pendasar yang tidak dibahagikan. Sak (mufrad sukuk) diniagakan secara
bebas pada tara, premium atau diskaun. Di Malaysia, istilah sukuk digunakan
untuk sekuriti pendapatan tetap yang mematuhi keperluan Syariah. Walau
bagaimanapun, ia biasanya digunakan bersama kontrak Syariah yang dipakai
dalam struktur, seperti bai bithaman ajil, murabahah dan istisna untuk
urus niaga pendasar berdasarkan keterhutangan, atau musyarakah dan
mudharabah untuk urus niaga pendasar berdasarkan perkongsian.
Surat Ikatan Surat Ikatan bermaksud surat ikatan induk bertarikh 9 Ogos 2002 dan
semua surat ikatan tambahan yang dimeterai antara pemegang amanah dan
Pengurus untuk pemegang dana yang berdaftar.
dana-dana/dana Dua puluh tujuh (27) dana berikut yang diliputi di bawah Prospektus Induk ini
secara kolektif disebut dana-dana dan secara individu disebut dana.
PB Dana Growth PBGF
PB Dana Asia Equity PBAEF
PB Dana ASEAN Dividend PBADF
PB Dana Euro Pacic Equity PBEPEF
PB Dana China Pacic Equity PBCPEF
PB Dana China ASEAN Equity PBCAEF
PB Dana China Australia Equity PBCAUEF
PB Dana Singapore Advantage-30 Equity PBSGA30EF
PB Dana Asia Pacic Enterprises PBAPENTF
PB Dana Asia Emerging Growth PBAEGF
PB Dana Growth Sequel PBGSQF
PB Dana Islamic Equity PBIEF
PB Dana Islamic Asia Equity PBIAEF
PB Dana Islamic Asia Strategic Sector PBIASSF
PB Dana Dynamic Allocation PBDYNAF
PB Dana Mixed Asset Conservative PBMAC
PB Dana Balanced PBBF
PB Dana Asia Real Estate Income PBAREIF
PB Dana Australia Dynamic Balanced PBADBF
PB Dana Indonesia Balanced PBINDOBF
PB Dana Fixed Income PBFI
PB Dana Infrastructure Bond PBINFBF
PB Dana Bond PBBOND
PB Dana Islamic Bond PBIBF
PB Dana Sukuk PBSKF
PB Dana Cash Management PBCMF
PB Dana Islamic Cash Management PBICMF
7
GLOSARI ISTILAH/SINGKATAN (SAMB)
UDE Unit dalam edaran (UDE) merujuk kepada jumlah bilangan unit dalam
terbitan pada sesuatu masa.
titik penilaian Titik penilaian merujuk kepada masa tertentu pada Hari Perniagaan
sebagaimana yang ditentukan oleh Pengurus di mana Nilai Aset Bersih
(NAB) dana dikira. Dalam keadaan biasa, hanya satu penilaian dibuat pada
setiap Hari Perniagaan.
Bagi dana tanpa pelaburan asing, penilaian NAB dana dijalankan pada setiap
Hari Perniagaan pada penutup Bursa Securities. Bagi dana dengan pelaburan
asing, penilaian dana akan dijalankan selepas urus niaga Bursa Securities
ditutup bagi hari yang berkaitan. Oleh sebab pasaran asing tertentu di mana
dana itu mungkin melabur belum lagi ditutup disebabkan perbezaan zon
waktu di negara-negara ini, maka titik penilaian mungkin dilanjutkan ke jam
9:00 pagi (atau mana-mana waktu lain sebagaimana yang dibenarkan oleh
pihak berkuasa yang berkaitan dari semasa ke semasa) keesokan harinya di
mana Pengurus dibuka untuk urus niaga.
ZI Shariah atau Penasihat Syariah ZI Shariah Advisory Services Sdn. Bhd. (769433-D)
8
PENGEDAR, PENGURUS, PEMEGANG AMANAH DAN
PENASIHAT
PENGEDAR DANA SIRI PB
Public Bank Berhad (6463-H)
Menara Public Bank
146, Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
Tel: 03-2176 6000 / 2176 6666
Faks: 03-2163 9917
Hotline Khidmat Pelanggan: 1800-22-9999
Web: www.publicbank.com.my
PENGURUS
Public Mutual Berhad (23419-A)
Alamat berdaftar dan perniagaan:
Block B, Sri Damansara Business Park
Persiaran Industri, Bandar Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur
Tel: 03-6279 6800 Faks: 03-6277 9800
Hotline: 03-6207 5000
Emel: customer@publicmutual.com.my
Web: http://www.publicmutual.com.my
Lembaga Pengarah
Tan Sri Dato Sri Dr. Teh Hong Piow (Pengarah Bukan Eksekutif/Pengerusi)
Tan Sri Datuk Seri Utama Thong Yaw Hong (Pengarah Bebas Bukan Eksekutif/Pengerusi Bersama)
Tan Sri Dato Sri Tay Ah Lek (Pengarah Bukan Eksekutif)
Dato Sri Lee Kong Lam (Pengarah Bukan Eksekutif)
Dato (Dr) Haji Mohamed Ishak Bin Haji Mohamed Ariff (Pengarah Bebas Bukan Eksekutif)
Dato Haji Abdul Aziz Bin Dato Dr. Omar (Pengarah Bebas Bukan Eksekutif)
En. Quah Poh Keat (Pengarah Bebas Bukan Eksekutif)
Cik Yeoh Kim Hong (Ketua Pegawai Eksekutif /Pengarah Eksekutif)
Ahli Jawatankuasa Pelaburan
Tan Sri Datuk Seri Utama Thong Yaw Hong (Bebas)
Tan Sri Dato Sri Tay Ah Lek
Dato Sri Lee Kong Lam
Dato (Dr) Haji Mohamed Ishak Bin Haji Mohamed Ariff (Bebas)
Dato Haji Abdul Aziz Bin Dato Dr. Omar (Bebas)
En. Quah Poh Keat (Bebas)
Cik Yeoh Kim Hong
Ahli Jawatankuasa Audit dan Pematuhan
Tan Sri Datuk Seri Utama Thong Yaw Hong
Tan Sri Dato Sri Tay Ah Lek
Dato Sri Lee Kong Lam
Dato (Dr) Haji Mohamed Ishak Bin Haji Mohamed Ariff
Dato Haji Abdul Aziz Bin Dato Dr. Omar
En. Quah Poh Keat
Setiausaha Syarikat
Cik Tang Pueh Fong (MIA 8078)
d/a Public Mutual Berhad
Tingkat 2, Blok B, Sri Damansara Business Park
Persiaran Industri, Bandar Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur
Cik Pang Siew Han (MIA 6968)
d/a Public Mutual Berhad
Tingkat 2 Blok B, Sri Damansara Business Park
Persiaran Industri, Bandar Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur
9
PEMEGANG AMANAH
AmanahRaya Trustees Berhad (766894-T)
Alamat berdaftar: Alamat perniagaan:
Tingkat 11, Wisma AmanahRaya Tingkat 2, Wisma TAS
No. 2, Jalan Ampang No. 21, Jalan Melaka
50508 Kuala Lumpur 50100 Kuala Lumpur
Tel: 03-2055 7388 Tel: 03-2036 5000/5129 Faks: 03-2072 0322
Web: http://www.artrustees.com.my Web: http://www.artrustees.com.my
Wakil Pemegang Amanah
Citibank, NA, Cawangan Singapura
Alamat berdaftar dan alamat perniagaan:
8 Marina View
# 16-00 Asia Square Tower 1
Singapore 018960
Tel: 65-6657 5440
Web: http://www.citibank.com
Maybank Trustees Berhad (5004-P)
Alamat berdaftar dan perniagaan:
Tingkat 34, Menara Maybank
100, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Tel: 03-2078 8363/03-2070 8833
Emel: mtb@maybank.com.my
Wakil Pemegang Amanah
Malayan Banking Berhad (3813-K)
Khidmat Penjagaan
Alamat berdaftar: Alamat perniagaan:
Tingkat 14, Menara Maybank Tingkat 4, Menara Maybank
100, Jalan Tun Perak 100, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur 50050 Kuala Lumpur
Tel: 03-2074 8158
Citibank, NA, Cawangan Singapura
Alamat berdaftar dan alamat perniagaan:
8 Marina View
#16-00 Asia Square Tower 1
Singapore 018960
Tel: 65-6657 5440
Web: http://www.citibank.com
CIMB Commerce Trustee Berhad (313031-A)
Alamat berdaftar: Alamat perniagaan:
Tingkat 5, Bangunan CIMB Tingkat 7, Wisma Amanah Raya Berhad
Jalan Semantan Jalan Semantan
Damansara Heights Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur 50490 Kuala Lumpur
Tel: 03-2084 8888 Tel: 03-2084 8888
Web: http://www.cimb.com
PENGEDAR, PENGURUS, PEMEGANG AMANAH DAN
PENASIHAT (SAMB)
10
Wakil Pemegang Amanah
CIMB Group Nominees (Tempatan) Sdn Bhd (274740-T)
Alamat berdaftar: Alamat perniagaan:
Tingkat 5, Bangunan CIMB Tingkat 7, Wisma Amanah Raya Berhad
Jalan Semantan Jalan Semantan
Damansara Heights Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur 50490 Kuala Lumpur
Tel : 03-2084 8888 Tel : 03-2084 8888
Web: http://www.cimb.com
Citibank, NA, Cawangan Singapura
Alamat berdaftar dan alamat perniagaan:
8 Marina View
#16-00 Asia Square Tower 1
Singapore 018960
Tel: 65-6657 5440
Web: http://www.citibank.com
PENASIHAT SYARIAH
ZI Shariah Advisory Services Sdn. Bhd. (769433-D)
Suite 2-4, Tingkat 2
Tower Block, Menara Milenium
Jalan Damanlela
Pusat Bandar Damansara
50490 Kuala Lumpur
Tel: 03-2087 9999 Faks: 03-2094 4888
Laman Web: www.zishariah.com.my
JURUAUDIT
Ernst & Young
Tingkat 23A, Menara Milenium
Jalan Damanlela
Pusat Bandar Damansara
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur
EJEN CUKAI
KPMG Tax Services Sdn Bhd
Tingkat 10, KPMG Tower
8, First Avenue
Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor, Malaysia
PENASIHAT UNDANG-UNDANG
Soon Gan Dion & Partners
Tingkat 1, No.73 Jalan SS21/1A
Damansara Utama,
47400 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
PENGEDAR, PENGURUS, PEMEGANG AMANAH DAN
PENASIHAT (SAMB)
11
JURUBANK UTAMA
Public Bank Berhad
Menara Public Bank
No. 146, Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
PERSEKUTUAN PENGURUS-PENGURUS PELABURAN MALAYSIA
19-07-3, Tingkat 7
PNB Damansara
No. 19, Lorong Dungun
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur
Pengedar, Pemegang Amanah dan Wakilnya, Penasihat Syariah, Juruaudit, Ejen Cukai, Penasihat Undang-
undang dan Jurubank Utama telah memberi dan belum menarik balik kebenaran mereka untuk memasukkan
nama dan kenyataan mereka dalam Prospektus Induk ini dengan cara dan konteks sepertimana nama dan
kenyataan itu tertera.
PENGEDAR, PENGURUS, PEMEGANG AMANAH DAN
PENASIHAT (SAMB)
12
CIRI-CIRI PENTING DANA
1
Bahagian ini hanyalah ringkasan maklumat penting tentang dana-dana ini dan pelabur hendaklah
membaca dan memahami keseluruhan Prospektus Induk sebelum membuat keputusan pelaburan.
1.1 RINGKASAN DATA PENTING DANA
Pengurus Public Mutual Berhad (23419-A)
Nama dana
Tarikh
pelancaran
Kategori
dana
Jenis dana
Penasihat
Syariah
Pemegang
Amanah
PB Dana Growth 3.10.2002 Ekuiti
Pertumbuhan
Modal
Tiada ART
PB Dana Asia Equity 27.6.2006 Ekuiti
Pertumbuhan
Modal
Tiada ART
PB Dana ASEAN Dividend 8.5.2007 Ekuiti Pendapatan Tiada MTB
PB Dana Euro Pacic Equity 8.6.2007 Ekuiti
Pertumbuhan
Modal
Tiada CCTB
PB Dana China Pacic Equity 23.10.2007 Ekuiti
Pertumbuhan
Modal
Tiada ART
PB Dana China ASEAN Equity 5.3.2008 Ekuiti
Pertumbuhan
Modal
Tiada ART
PB Dana China Australia Equity 2.3.2010 Ekuiti
Pertumbuhan
Modal
Tiada ART
PB Dana Singapore Advantage-30
Equity
11.5.2010 Ekuiti
Pertumbuhan
Modal
Tiada ART
PB Dana Asia Pacic Enterprises 8.3.2011 Ekuiti
Pertumbuhan
Modal
Tiada ART
PB Dana Asia Emerging Growth 6.9.2011 Ekuiti
Pertumbuhan
Modal
Tiada ART
PB Dana Growth Sequel 15.11.2011 Ekuiti
Pertumbuhan
Modal
Tiada ART
PB Dana Islamic Equity 5.9.2005
Ekuiti
(patuh
Syariah)
Pertumbuhan
Modal
ZI Shariah ART
PB Dana Islamic Asia Equity 8.1.2007
Ekuiti
(patuh
Syariah)
Pertumbuhan
Modal
ZI Shariah ART
PB Dana Islamic Asia Strategic
Sector
6.9.2007
Ekuiti
(patuh
Syariah)
Pertumbuhan
Modal
ZI Shariah ART
PB Dana Dynamic Allocation 19.6.2012
Aset
Campuran
Pertumbuhan
Modal
Tiada ART
PB Dana Mixed Asset Conservative 15.1.2013
Aset
Campuran
(Konservatif)
Pendapatan
dan
Pertumbuhan
Modal
Tiada ART
13
CIRI-CIRI PENTING DANA (SAMB)
Nama dana
Tarikh
pelancaran
Kategori
dana
Jenis dana
Penasihat
Syariah
Pemegang
Amanah
PB Dana Balanced* 5.5.1998 Seimbang
Pendapatan
dan
Pertumbuhan
Modal
Tiada ART
PB Dana Asia Real Estate Income* 18.12.2007 Seimbang
Pendapatan
dan
Pertumbuhan
Modal
Tiada ART
PB Dana Australia Dynamic
Balanced
12.5.2009 Seimbang
Pendapatan
dan
Pertumbuhan
Modal
Tiada ART
PB Dana Indonesia Balanced 12.10.2010 Seimbang
Pendapatan
dan
Pertumbuhan
Modal
Tiada ART
PB Dana Fixed Income 3.10.2002 Bon Pendapatan Tiada ART
PB Dana Infrastructure Bond 11.5.2010 Bon Pendapatan Tiada ART
PB Dana Bond 6.9.2011 Bon Pendapatan Tiada ART
PB Dana Islamic Bond 16.3.2006 Sukuk Pendapatan ZI Shariah ART
PB Dana Sukuk 6.9.2011 Sukuk Pendapatan ZI Shariah ART
PB Dana Cash Management 8.1.2007
Pasaran
Wang
Pendapatan Tiada ART
PB Dana Islamic Cash Management 8.5.2007
Pasaran
Wang Islam
Pendapatan ZI Shariah MTB
Nota:
* Insuran percuma diberikan kepada pemegang unit bagi dana-dana ini, tertakluk kepada terma dan syarat. Sila rujuk brosur
mengenai insuran percuma untuk maklumat lanjut.
Objektif, strategi, risiko utama dana dan prol pelabur setiap dana diberikan di bawah.
Nama
dana
Objektif dana Strategi pelaburan Risiko utama
Prol
pelabur
Penanda
aras**
PB Dana
Growth
Untuk
mencapai
pertumbuhan
modal melalui
pelaburan
dalam portfolio
saham
pertumbuhan
yang
terpelbagai.
PBGF bertujuan untuk memenuhi
objektifnya dengan melabur
dalam portfolio terpelbagai
merangkumi ekuiti tersenarai
domestik dan asing dan sekuriti
pendapatan tetap. Kandungan
ekuitinya dari segi NAB biasanya
dalam lingkungan 70% hingga
98% daripada NAB dana. Baki
NAB dana akan dilaburkan
dalam sekuriti pendapatan tetap
dan aset cair yang termasuk
instrumen pasaran wang dan
deposit.
Risiko
pasaran,
risiko sekuriti
tertentu
dan risiko
kecairan.
Pelabur
jangka
sederhana
hingga
panjang
yang mampu
menahan
naik turun
yang pasaran
saham dalam
mengejar
pertumbuhan
modal.
IKKL FTSE
Bursa
Malaysia
14
CIRI-CIRI PENTING DANA (SAMB)
Nama
dana
Objektif dana Strategi pelaburan Risiko utama
Prol
pelabur
Penanda
aras**
PB Dana
Asia Equity
Untuk
mencapai
kenaikan nilai
modal dalam
jangka panjang
dengan
melabur dalam
saham mewah
dan saham
pertumbuhan
dalam pasaran
domestik dan
serantau.
PBAEF bertujuan untuk
mencapai matlamatnya, iaitu
pertumbuhan modal dengan
melabur dalam saham
indeks, saham mewah dan
saham pertumbuhan yang
tersenarai di Bursa Securities
dan pasaran serantau
terpilih. Dana ini juga
mungkin melabur dalam
sekuriti pendapatan tetap
untuk menjanakan pulangan
tambahan. Kandungan ekuiti
minimumnya ialah 80%
daripada NAB dana. Baki
NAB dana akan dilaburkan
dalam sekuriti pendapatan
tetap, instrumen pasaran
wang dan deposit.
Risiko
pasaran,
risiko sekuriti
tertentu,
risiko
kecairan,
risiko mata
wang dan
risiko negara.
Pelabur
jangka
sederhana
hingga
panjang
yang mampu
menahan naik
turun pasaran
saham dalam
mengejar
pertumbuhan
modal.
20% IKKL FTSE
Bursa Malaysia,
20% Indeks
TOPIX Core 30,
20% Indeks
KOSPI 50 dan
40% Indeks
MSCI Golden
Dragon.
PB Dana
ASEAN
Dividend
Untuk
menyediakan
pendapatan*
dengan
melabur dalam
portfolio saham
di pasaran
domestik dan
serantau yang
menawarkan
atau berpotensi
menawarkan
kadar hasil
dividen yang
menarik.
PBADF bertujuan untuk
mencapai matlamatnya, iaitu
menyediakan pendapatan
dengan melabur dalam
portfolio saham yang
terpelbagai di pasaran
domestik dan serantau yang
menawarkan atau berpotensi
menawarkan kadar hasil
dividen yang menarik. Dana
ini juga mungkin melabur
dalam sekuriti pendapatan
tetap untuk menjanakan
pulangan tambahan.
Kandungan ekuitinya dari
segi NAB adalah dalam
lingkungan 75% hingga
98% daripada NAB dana.
Baki NAB dana dilaburkan
dalam sekuriti pendapatan
tetap dan aset cair yang
termasuk instrumen pasaran
wang dan deposit.
Risiko
pasaran,
risiko sekuriti
tertentu,
risiko
kecairan,
risiko mata
wang dan
risiko negara.
Pelabur
jangka
sederhana
hingga
panjang
yang mampu
menahan naik
turun pasaran
saham dalam
mengejar
pendapatan*
tahunan dan
pertumbuhan
modal.
90% Indeks
FTSE/ ASEAN
40 dan 10%
Kadar Tawaran
Antara Bank
Kuala Lumpur
(KLIBOR) 3
Bulan.
15
CIRI-CIRI PENTING DANA (SAMB)
Nama
dana
Objektif dana Strategi pelaburan Risiko utama
Prol
pelabur
Penanda
aras**
PB Dana
Euro Pacic
Equity
Untuk
mencapai
kenaikan nilai
modal dalam
jangka panjang
dengan
melabur dalam
ekuiti dan skim
pelaburan
kolektif dalam
pasaran
domestik dan
asing.
PBEPEF diuruskan secara
aktif untuk mencapai
matlamatnya, iaitu mencapai
pertumbuhan modal dengan
melabur dalam portfolio
terpelbagai merangkumi
saham indeks, saham mewah
dan saham pertumbuhan
yang tersenarai di Bursa
Securities, pasaran Eropah
dan pasaran saham serantau
terpilih. Dana ini juga
akan melabur dalam skim
pelaburan kolektif yang
menumpukan kepada
portfolio terpelbagai
merangkumi saham mewah,
saham indeks dan syarikat
yang mempunyai prospek
pertumbuhan yang tersenarai
di pasaran Eropah. Dana ini
pada umumnya mengekalkan
pendedahan ekuiti dalam
lingkungan 75% hingga
98% daripada NABnya. Baki
NAB dana akan dilaburkan
dalam sekuriti pendapatan
tetap, instrumen pasaran
wang dan deposit.
Risiko
pasaran,
risiko sekuriti
tertentu,
risiko
kecairan,
risiko mata
wang dan
risiko negara.
Pelabur
jangka
sederhana
hingga
panjang
yang mampu
menahan naik
turun pasaran
saham dalam
mengejar
pertumbuhan
modal.
50% Indeks
MSCI AC Far
East Kecuali
Jepun, 40%
Indeks STOXX
Europe 50 dan
10% Indeks
Harga Saham
Tokyo.
16
CIRI-CIRI PENTING DANA (SAMB)
Nama
dana
Objektif dana Strategi pelaburan Risiko utama
Prol
pelabur
Penanda
aras**
PB Dana
China
Pacic
Equity
Untuk
mencapai
pertumbuhan
modal dalam
jangka
sederhana
hingga panjang
dengan
melabur
terutamanya
dalam saham
China dan
bakinya dalam
pasaran Asia
Utara.
PBCPEF bertujuan untuk
mencapai matlamatnya,
iaitu pertumbuhan modal
dengan melabur dalam
portfolio saham China
yang terpelbagai yang
merangkumi saham indeks,
saham mewah dan syarikat
yang mempunyai prospek
pertumbuhan. Apabila
penilaian dan prospek
pertumbuhan saham China
menarik, peruntukan dana
kepada saham China akan
dipertingkatkan sewajarnya.
Sebaliknya, apabila
penilaian saham China
tidak menarik, peruntukan
dana kepada saham China
akan dikurangkan dan
pendedahannya kepada
pasaran Asia Utara lain
seperti Jepun, Korea dan
Taiwan akan dipertingkatkan
sewajarnya. Dana ini pada
umumnya mengekalkan
pendedahan ekuiti dalam
lingkungan 75% hingga
98% daripada NABnya. Baki
NAB dana akan dilaburkan
dalam sekuriti pendapatan
tetap, instrumen pasaran
wang dan deposit.
Risiko
pasaran,
risiko sekuriti
tertentu,
risiko
kecairan,
risiko mata
wang dan
risiko negara.
Pelabur
jangka
sederhana
hingga
panjang
yang mampu
menahan naik
turun pasaran
saham dalam
mengejar
pertumbuhan
modal.
Indeks MSCI
Zhong Hua.
17
CIRI-CIRI PENTING DANA (SAMB)
Nama
dana
Objektif dana Strategi pelaburan Risiko utama
Prol
pelabur
Penanda
aras**
PB Dana
China
ASEAN
Equity
Untuk
mencapai
pertumbuhan
modal dalam
jangka
sederhana
hingga panjang
dengan
melabur dalam
portfolio saham
China yang
terpelbagai
dan bakinya
dalam saham
yang tersenarai
di pasaran
ASEAN.
PBCAEF bertujuan untuk
mencapai matlamatnya,
iaitu pertumbuhan modal
dengan melabur dalam
portfolio saham China
yang terpelbagai yang
merangkumi saham indeks,
saham mewah dan syarikat
yang mempunyai prospek
pertumbuhan. Apabila
penilaian dan prospek
pertumbuhan saham China
menarik, peruntukan dana
kepada saham China akan
dipertingkatkan sewajarnya.
Sebaliknya, apabila
penilaian saham China
tidak menarik, peruntukan
dana kepada saham China
akan dikurangkan dan
pendedahannya kepada
pasaran ASEAN seperti
Malaysia, Singapura,
Indonesia, Filipina,
Thailand dan Vietnam akan
dipertingkatkan sewajarnya.
Dana ini pada umumnya
mengekalkan pendedahan
ekuiti dalam lingkungan
75% hingga 98% daripada
NABnya. Baki NAB dana
akan dilaburkan dalam
sekuriti pendapatan tetap,
instrumen pasaran wang
dan deposit.
Risiko
pasaran,
risiko sekuriti
tertentu,
risiko
kecairan,
risiko mata
wang dan
risiko negara.
Pelabur
jangka
sederhana
hingga
panjang
yang mampu
menahan naik
turun pasaran
saham dalam
mengejar
pertumbuhan
modal.
50% Indeks
MSCI China
Free dan 50%
Indeks FTSE/
ASEAN 40.
18
CIRI-CIRI PENTING DANA (SAMB)
Nama
dana
Objektif dana Strategi pelaburan Risiko utama
Prol
pelabur
Penanda
aras**
PB Dana
China
Australia
Equity
Bertujuan
untuk
mencapai
pertumbuhan
modal dalam
jangka
sederhana
hingga panjang
dengan
melabur dalam
portfolio saham
China dan
Australia yang
terpelbagai.
PBCAUEF bertujuan untuk
mencapai pertumbuhan
modal dengan melabur
dalam portfolio terpelbagai
merangkumi saham indeks,
saham mewah dan syarikat
yang mempunyai prospek
pertumbuhan. PBCAUEF
akan melabur dalam saham
China dan Australia yang
tersenarai di pasaran China,
Hong Kong, Australia
dan pasaran lain yang
dibenarkan. Dana ini pada
umumnya mengekalkan
pendedahan ekuiti dalam
lingkungan 75% hingga
98% daripada NABnya. Baki
NAB dana juga mungkin
dilaburkan dalam sekuriti
pendapatan tetap domestik
dan asing, instrumen
pasaran wang dan deposit.
Risiko
pasaran,
risiko sekuriti
tertentu,
risiko
kecairan,
risiko mata
wang dan
risiko negara
Pelabur
jangka
sederhana
hingga
panjang
yang mampu
menahan naik
turun pasaran
saham dalam
mengejar
pertumbuhan
modal.
50% Indeks
MSCI China
Free dan
50% Indeks
S&P/ASX 200.
PB Dana
Singapore
Advantage-
30 Equity
Bertujuan
untuk
mencapai
pertumbuhan
modal dalam
jangka
sederhana
hingga panjang
dengan
melabur
sehingga
maksimum
30 saham
dalam pasaran
Singapura
termasuk
saham
Singapura yang
tersenarai di
pasaran lain.
PBSGA30EF bertujuan untuk
mencapai matlamatnya, iaitu
pertumbuhan modal dengan
melabur sehingga 30
saham di pasaran Singapura
termasuk saham Singapura
yang tersenarai di pasaran
lain yang dibenarkan.
Dana ini pada umumnya
mengekalkan pendedahan
ekuiti dalam lingkungan
75% hingga 98% daripada
NABnya. Baki NAB dana
juga mungkin dilaburkan
dalam sekuriti pendapatan
tetap domestik dan asing,
instrumen pasaran wang
dan deposit.
Risiko
pasaran,
risiko sekuriti
tertentu,
risiko
kecairan,
risiko mata
wang dan
risiko negara.
Pelabur
jangka
sederhana
hingga
panjang
yang mampu
menahan naik
turun pasaran
saham dalam
mengejar
pertumbuhan
modal.
Indeks Straits
Times (FSSTI).
19
CIRI-CIRI PENTING DANA (SAMB)
Nama
dana
Objektif dana Strategi pelaburan Risiko utama
Prol
pelabur
Penanda
aras**
PB Dana
Asia Pacic
Enterprises
Untuk
mencapai
pertumbuhan
modal dalam
jangka
sederhana
hingga panjang
dengan
melabur
terutamanya
dalam saham
syarikat yang
mempunyai
permodalan
pasaran
sebanyak AS$1
bilion ke atas
dalam pasaran
domestik dan
serantau.
Nota:
PBAPENTF
mungkin terus
melabur dalam
kaunter tersebut
sekiranya
permodalan
pasaran saham
turun di bawah
AS$1 bilion
disebabkan
pergerakan
dalam harga
pasaran dan
jika prospek
pertumbuhan
dan penilaian
saham terus
menarik.
PBAPENTF bertujuan untuk
mencapai matlamatnya, iaitu
pertumbuhan modal dengan
melabur dalam saham
syarikat yang mempunyai
permodalan pasaran
sebanyak AS$1 bilion ke
atas dalam pasaran domestik
dan Asia Pasik pada
masa belian. Dana ini pada
umumnya mengekalkan
pendedahan ekuiti dalam
lingkungan 75% hingga
98% daripada NABnya. Baki
NAB dana juga mungkin
dilaburkan dalam sekuriti
pendapatan tetap domestik
dan asing, instrumen
pasaran wang dan deposit.
Risiko
pasaran,
risiko sekuriti
tertentu,
risiko
kecairan,
risiko mata
wang dan
risiko negara.
Pelabur
jangka
sederhana
hingga
panjang
yang mampu
menahan naik
turun pasaran
saham dalam
mengejar
pertumbuhan
modal.
55% Indeks
S&P Asia 50,
30% Indeks
S&P Southeast
Asia 40 dan
15% Indeks
S&P/ASX 20.
20
CIRI-CIRI PENTING DANA (SAMB)
Nama
dana
Objektif dana Strategi pelaburan Risiko utama
Prol
pelabur
Penanda
aras**
PB Dana
Asia
Emerging
Growth
Untuk
mencapai
pertumbuhan
modal dalam
jangka
sederhana
hingga panjang
dengan
melabur
terutamanya
dalam sekuriti
syarikat sedang
muncul bersaiz
kecil hingga
sederhana
dalam pasaran
domestik dan
serantau.
Nota:
Dana ini akan
melabur dalam
syarikat sedang
muncul bersaiz
kecil dan
sederhana pada
masa belian.
Dana ini
mungkin kekal
melabur dalam
kaunter tersebut
sekiranya
permodalan
pasaran saham
bergerak melebihi
julat yang
dinyatakan dalam
dasar pelaburan
disebabkan
oleh pergerakan
dalam harga
pasaran dan
jika prospek
pertumbuhan
dan penilaian
saham terus
menarik.
PBAEGF bertujuan untuk
mencapai matlamatnya,
iaitu pertumbuhan modal
dengan melabur dalam
portfolio terpelbagai
merangkumi syarikat sedang
muncul bersaiz kecil hingga
sederhana yang mempunyai
prospek pertumbuhan yang
tersenarai di Bursa Securities
dan pasaran serantau
terpilih. Dana ini pada
umumnya mengekalkan
pendedahan ekuiti dalam
lingkungan 70% hingga
98% daripada NABnya.
Baki NAB dana mungkin
dilaburkan dalam sekuriti
pendapatan tetap domestik
dan asing, instrumen
pasaran wang dan deposit.
Risiko
pasaran,
risiko sekuriti
tertentu,
risiko
kecairan,
risiko mata
wang dan
risiko negara.
Pelabur
jangka
sederhana
hingga
panjang
yang mampu
menahan naik
turun pasaran
saham dalam
mengejar
pertumbuhan
modal.
Penanda aras
dana ini ialah
indeks khusus
oleh S&P
Opco, LLC
berdasarkan
juzuk-juzuk
dalam saham
Permodalan
Kecil dan
Sederhana
Indeks S&P
BMI Asia
Kecuali Jepun
yang terdiri
daripada
Malaysia,
Korea Selatan,
China, Taiwan,
Hong Kong,
Singapura,
Thailand,
Indonesia dan
Filipina. Saham
Permodalan
Kecil dan
Sederhana
disesuaikan
kepada
wajaran
berikut, iaitu
50% saham
Permodalan
Kecil Top
100 dan
50% Saham
Permodalan
Sederhana Top
100.
21
CIRI-CIRI PENTING DANA (SAMB)
Nama
dana
Objektif dana Strategi pelaburan Risiko utama
Prol
pelabur
Penanda
aras**
PB Dana
Growth
Sequel
Untuk
mencapai
pertumbuhan
modal dalam
jangka
sederhana
hingga panjang
dengan
melabur dalam
portfolio
saham yang
terpelbagai.
PBGSQF bertujuan untuk
memenuhi objektifnya
dengan melabur dalam
portfolio terpelbagai
merangkumi ekuiti
tersenarai domestik dan
asing. Kandungan ekuitinya
dari segi NAB biasanya
dalam lingkungan 70%
hingga 98% daripada NAB
dana. Baki NAB dana akan
dilaburkan dalam sekuriti
pendapatan tetap dan
aset cair yang termasuk
instrumen pasaran wang
dan deposit.
Risiko
pasaran,
risiko sekuriti
tertentu
dan risiko
kecairan.
Pelabur
jangka
sederhana
hingga
panjang
yang mampu
menahan naik
turun pasaran
saham dalam
mengejar
pertumbuhan
modal.
IKKL FTSE
Bursa Malaysia.
PB Dana
Islamic
Equity
Untuk
mencapai
pertumbuhan
modal melalui
pemilihan
saham
pertumbuhan
yang pelbagai
yang mematuhi
keperluan
Syariah.
PBIEF bertujuan untuk
mencapai objektifnya
dengan melabur dalam
portfolio terpelbagai
merangkumi ekuiti
patuh Syariah tersenarai
domestik dan asing dan
sukuk. Kandungan ekuiti
minimumnya ialah 80%
daripada NAB dana. Baki
NAB dana akan dilaburkan
dalam sukuk dan aset
cair Islam yang termasuk
instrumen pasaran wang
Islam dan akaun pelaburan
Islam.
Risiko
pasaran,
risiko sekuriti
tertentu,
risiko kecairan
dan risiko
ketakpatuhan
keperluan
Syariah.
Pelabur
jangka
sederhana
hingga
panjang
yang mampu
menahan naik
turun pasaran
saham dalam
mengejar
pertumbuhan
modal.
Indeks Syariah
EMAS FTSE
Bursa Malaysia.
PB Dana
Islamic Asia
Equity
Untuk
mencapai
kenaikan nilai
modal dalam
jangka panjang
dengan
melabur dalam
saham mewah
dan saham
pertumbuhan
yang mematuhi
keperluan
Syariah di
pasaran
domestik dan
serantau.
PBIAEF bertujuan untuk
mencapai matlamatnya,
iaitu pertumbuhan modal
dengan melabur dalam
saham indeks, saham mewah
dan saham pertumbuhan
patuh Syariah yang tersenarai
di Bursa Securities dan
pasaran serantau terpilih.
Dana ini juga mungkin
melabur dalam sukuk untuk
menjanakan pulangan
tambahan. Kandungan ekuiti
minimumnya ialah 80%
daripada NAB dana. Baki NAB
dana akan dilaburkan dalam
sukuk dan aset cair Islam
yang termasuk instrumen
pasaran wang Islam dan
akaun pelaburan Islam.
Risiko
pasaran,
risiko sekuriti
tertentu,
risiko
kecairan,
risiko mata
wang, risiko
negara
dan risiko
ketakpatuhan
keperluan
Syariah.
Pelabur
jangka
sederhana
hingga
panjang
yang mampu
menahan naik
turun pasaran
saham dalam
mengejar
pertumbuhan
modal.
20% Indeks
Syariah Hijrah
FTSE Bursa
Malaysia dan
80% Indeks
S&P Syariah
BMI Asia
Kecuali Jepun.
22
CIRI-CIRI PENTING DANA (SAMB)
Nama
dana
Objektif dana Strategi pelaburan Risiko utama
Prol
pelabur
Penanda
aras**
PB Dana
Islamic Asia
Strategic
Sector
Untuk
mencapai
kenaikan nilai
modal dalam
jangka panjang
dengan
melabur dalam
portfolio
sekuriti,
terutamanya
ekuiti, yang
mematuhi
keperluan
Syariah
daripada sektor
pasaran terpilih
di pasaran
domestik dan
serantau.
PBIASSF diuruskan secara
aktif untuk mencapai
matlamat pertumbuhan
modal dalam jangka
panjang dengan mengenal
pasti sektor pasaran dalam
pasaran domestik dan
serantau yang menawarkan
pulangan pelaburan yang
paling berpotensi. Dana
akan melabur dalam
maksimum 6 sektor yang
paling berpotensi yang
ditentukan oleh Pengurus
Dana. Bagi memastikan
pempelbagaian yang
secukupnya, dana akan
mengekalkan pelaburannya
dalam minimum 3 sektor
pada setiap masa. Dana
ini biasanya mengekalkan
pendedahan ekuiti dalam
lingkungan 75% hingga
98% daripada NABnya. Baki
NAB dana akan dilaburkan
dalam sukuk dan aset
cair Islam yang termasuk
instrumen pasaran wang
Islam dan akaun pelaburan
Islam.
Risiko
pasaran,
risiko sekuriti
tertentu,
risiko
kecairan,
risiko mata
wang, risiko
negara, risiko
industri/
sektor
dan risiko
ketakpatuhan
keperluan
Syariah.
Pelabur
jangka
sederhana
hingga
panjang
yang mampu
menahan naik
turun pasaran
saham dalam
mengejar
pertumbuhan
modal.
90% Indeks
S&P Syariah
BMI Asia
Kecuali Jepun
dan 10%
kadar Pasaran
Wang Antara
Bank Islam 3
Bulan.
PB Dana
Dynamic
Allocation
Untuk
mencapai
pertumbuhan
modal dalam
jangka
sederhana
hingga panjang
dengan
melabur
dalam ekuiti
dan sekuriti
pendapatan
tetap dalam
pasaran
domestik dan
asing.
PBDYNAF bertujuan untuk
mencapai matlamatnya, iaitu
menyediakan pertumbuhan
modal dengan menerima
pakai strategi peruntukan
aset taktikal dengan
melabur dalam ekuiti dan
sekuriti pendapatan tetap
di pasaran domestik dan
asing. Kandungan ekuitinya
mungkin dalam lingkungan
30% hingga 98% daripada
NAB dana. Baki NAB dana
mungkin dilaburkan dalam
sekuriti pendapatan tetap
dan aset cair yang termasuk
instrumen pasaran wang
dan deposit.
Risiko
pasaran,
risiko sekuriti
tertentu,
risiko kadar
faedah, risiko
kredit, risiko
kecairan,
risiko mata
wang dan
risiko negara.
Pelabur
jangka
sederhana
hingga
panjang
yang mampu
menahan naik
turun pasaran
saham dalam
mengejar
pertumbuhan
modal melalui
strategi
peruntukan
aset taktikal.
70% Indeks
MSCI AC Far-
East Kecuali
Jepun dan
30% Kadar
Tawaran
Antara Bank
Kuala Lumpur
(KLIBOR) 3
Bulan.
23
CIRI-CIRI PENTING DANA (SAMB)
Nama
dana
Objektif dana Strategi pelaburan Risiko utama
Prol
pelabur
Penanda
aras**
PB Dana
Mixed Asset
Conservative
Untuk
menyediakan
pendapatan*
dan mencapai
pertumbuhan
modal dalam
jangka
sederhana
hingga panjang
melalui
portfolio
terpelbagai
sekuriti
pendapatan
tetap dan
ekuiti.
PBMAC melabur dalam
sekuriti pendapatan tetap,
ekuiti dan instrumen
pasaran wang bagi
memenuhi objektifnya, iaitu
menyediakan pendapatan
dan pertumbuhan modal
kepada pemegang unitnya.
Dana ini akan melabur
60% hingga 75% daripada
NABnya dalam sekuriti
pendapatan tetap. Dana ini
mungkin melabur sehingga
35% daripada NABnya
dalam ekuiti. Baki NAB dana
akan dilaburkan dalam
instrumen pasaran wang
dan deposit. Bagi mencapai
peningkatan pempelbagaian,
dana ini mungkin melabur
dalam pasaran ekuiti dan
sekuriti pendapatan tetap
asing.
Risiko sekuriti
tertentu,
risiko kadar
faedah, risiko
kredit, risiko
pasaran
dan risiko
kecairan.
Pelabur
jangka
sederhana
hingga
panjang yang
mahukan
pendapatan*
tahunan dan
pertumbuhan
modal melalui
strategi
peruntukan
aset
campuran
yang
konservatif.
65% Kadar
Tawaran
Antara Bank
Kuala Lumpur
(KLIBOR) 3
Bulan dan
35% IKKL FTSE
Bursa Malaysia.
PB Dana
Balanced
Untuk
menyediakan
pendapatan*
yang stabil dan
pertumbuhan
modal dalam
jangka
sederhana
hingga
panjang.
PBBF bertujuan untuk
mencapai objektifnya
dengan mematuhi
pendekatan peruntukan
aset yang seimbang dengan
melabur 40% hingga 60%
daripada NAB dalam ekuiti
tersenarai terutamanya
di Bursa Securities. Untuk
mencapai peningkatan
pempelbagaian, dana ini
mungkin melabur dalam
pasaran asing. Baki NAB
dana akan dilaburkan dalam
sekuriti pendapatan tetap
dan aset cair yang termasuk
instrumen pasaran wang
dan deposit.
Risiko
pasaran,
risiko sekuriti
tertentu,
risiko kadar
faedah,
risiko kredit
dan risiko
kecairan.
Pelabur
jangka
sederhana
hingga
panjang
yang mampu
menahan naik
turun pasaran
saham dalam
mengejar
pertumbuhan
modal dan
sebahagian
kecilnya
pendapatan*.
Indeks Public
Balanced
Equity
(PBEIX) yang
merupakan
indeks
komposit
yang nilainya
tertakluk
kepada
perubahan
harian dalam
IKKL FTSE
Bursa Malaysia
dan Kadar
Tawaran
Antara Bank
Kuala Lumpur
(KLIBOR)
3 Bulan
berasaskan
60:40.
24
CIRI-CIRI PENTING DANA (SAMB)
Nama
dana
Objektif dana Strategi pelaburan Risiko utama
Prol
pelabur
Penanda
aras**
PB Dana
Asia Real
Estate
Income
Bertujuan
untuk
mencapai
pertumbuhan
modal dan
pendapatan*
dalam jangka
sederhana
hingga panjang
dengan
melabur
dalam syarikat
yang terlibat
terutamanya
dalam
pelaburan dan
pembangunan
harta,
pembangunan
dan pelaburan
hotel dan
peranginan,
dana amanah
pelaburan harta
tanah (REIT),
syarikat yang
mempunyai
aset harta atau
harta tanah
yang signikan
dan sekuriti
pendapatan
tetap di
pasaran
domestik dan
serantau.
PBAREIF melabur 40%
hingga 60% daripada
NABnya dalam syarikat
yang terlibat terutamanya
dalam pelaburan dan
pembangunan harta,
pembangunan dan
pelaburan hotel dan
peranginan, syarikat yang
mempunyai aset harta atau
harta tanah yang signikan
dan dana pelaburan harta
tanah (REIT) dalam pasaran
domestik dan serantau.
Baki NAB dana akan
dilaburkan dalam sekuriti
pendapatan tetap (berdaulat
dan korporat) dan aset cair
termasuk instrumen pasaran
wang dan deposit.
Risiko
pasaran,
risiko sekuriti
tertentu,
risiko kadar
faedah, risiko
kredit, risiko
kecairan,
risiko mata
wang, risiko
industri/
sektor dan
risiko negara.
Pelabur
jangka
sederhana
hingga
panjang
yang mampu
menahan naik
turun pasaran
saham dalam
mengejar
pertumbuhan
modal dan
sebahagian
kecilnya
pendapatan*.
60%
berasaskan
juzuk-juzuk
dalam sektor
harta tanah
Indeks
Standard &
Poors BMI Asia
Pacic yang
disesuaikan
oleh S&P
Opco, LLC
kepada
wajaran
berikut, iaitu
20% Jepun,
20% Australia,
20% Malaysia
dan baki 40%
lagi untuk
negara-negara
lain dalam
rangkuman
indeks itu
pada masa
ini termasuk
Saham
H China,
Hong Kong,
Indonesia,
New Zealand,
Filipina,
Singapura,
Taiwan, Korea
dan Thailand.
Sektor harta
tanah adalah
seperti yang
ditakrifkan
oleh Piawaian
Klasikasi
Industri
Global (GICS)
ketika itu dan
sekarang; dan
40% Kadar
Tawaran
Antara Bank
Kuala Lumpur
(KLIBOR) 3
Bulan.
25
CIRI-CIRI PENTING DANA (SAMB)
Nama
dana
Objektif dana Strategi pelaburan Risiko utama
Prol
pelabur
Penanda
aras**
PB Dana
Australia
Dynamic
Balanced
Untuk
mencapai
pendapatan*
dan
pertumbuhan
modal dalam
jangka
sederhana
hingga
panjang.
Dana ini
akan melabur
dalam ekuiti
terutamanya
dalam pasaran
Australia dan
bakinya dalam
pasaran New
Zealand. Baki
NAB dana akan
dilaburkan
dalam sekuriti
pendapatan
tetap dan aset
cair.
PBADBF bertujuan untuk
mencapai matlamatnya,
iaitu pendapatan dan
pertumbuhan modal dengan
melabur 40% hingga
60% daripada NABnya
dalam portfolio terpelbagai
merangkumi saham
indeks, saham mewah dan
saham pertumbuhan yang
tersenarai terutamanya
di pasaran Australia dan
bakinya di pasaran New
Zealand. Sehingga 10%
daripada pelaburan ekuiti
dana boleh dilaburkan di
pasaran New Zealand. Baki
NAB dana akan dilaburkan
dalam sekuriti pendapatan
tetap dan aset cair yang
termasuk instrumen pasaran
wang dan deposit.
Risiko
pasaran,
risiko sekuriti
tertentu,
risiko kadar
faedah, risiko
kredit, risiko
kecairan,
risiko mata
wang dan
risiko negara.
Pelabur
jangka
sederhana
hingga
panjang
yang mampu
menahan naik
turun pasaran
saham dalam
mengejar
pertumbuhan
modal dan
sebahagian
kecilnya
pendapatan*.
60% Indeks
S&P/ASX 200
dan 40%
Kadar Tawaran
Antara Bank
Kuala Lumpur
(KLIBOR) 3
Bulan.
PB Dana
Indonesia
Balanced
Untuk
mencapai
pendapatan*
dan
pertumbuhan
modal dalam
jangka
sederhana
hingga panjang
dengan
melabur dalam
portfolio
pelaburan
terutamanya
dalam pasaran
Indonesia.
PBINDOBF bertujuan untuk
mencapai matlamatnya,
iaitu pendapatan dan
pertumbuhan modal dengan
melabur 40% hingga
60% daripada NABnya
dalam portfolio terpelbagai
merangkumi saham
indeks, saham mewah dan
saham pertumbuhan yang
tersenarai terutamanya
di pasaran Indonesia dan
termasuk perniagaan/
syarikat Indonesia yang
tersenarai di pasaran lain
yang dibenarkan. Baki NAB
dana akan dilaburkan dalam
sekuriti pendapatan tetap
domestik dan asing serta
aset cair yang termasuk
instrumen pasaran wang dan
deposit. Dana akan melabur
minimum 60% daripada
NABnya di Indonesia.
Risiko
pasaran,
risiko sekuriti
tertentu,
risiko
kecairan,
risiko mata
wang dan
risiko negara.
Pelabur
jangka
sederhana
hingga
panjang
yang mampu
menahan naik
turun pasaran
saham dalam
mengejar
pertumbuhan
modal dan
sebahagian
kecilnya
pendapatan*.
60% Indeks
Jakarta LQ-45,
20% Kadar
Tawaran
Antara Bank
Kuala Lumpur
(KLIBOR) 3
Bulan dan
20% Kadar
Tawaran
Antara Bank
Jakarta (JIBOR)
3 Bulan.
26
CIRI-CIRI PENTING DANA (SAMB)
Nama
dana
Objektif dana Strategi pelaburan Risiko utama
Prol
pelabur
Penanda
aras**
PB Dana
Fixed
Income
Untuk
menyediakan
aliran
pendapatan*
tahunan yang
stabil melalui
pelaburannya
dalam sekuriti
hutang swasta
(bon) dan
instrumen
pasaran wang.
PBFI bertujuan untuk
mencapai objektifnya, iaitu
menghasilkan pendapatan
tahunan yang stabil
dan berulang dengan
melabur dalam portfolio
sekuriti pendapatan tetap
(berdaulat dan korporat)
dengan bakinya dilaburkan
dalam instrumen pasaran
wang dan deposit. Untuk
mencapai peningkatan
pempelbagaian, dana ini
mungkin melabur dalam
sekuriti pendapatan tetap
asing. Pelaburan sekuriti
pendapatan tetapnya terdiri
daripada bon kerajaan dan
tajaan kerajaan, dan sekuriti
hutang swasta (tersenarai
dan tidak tersenarai).
Saham pinjaman boleh
tebus dengan ciri boleh
tukar untuk meningkatkan
pulangan dana disertakan
dalam portfolio dana.
Dana ini pada umumnya
mengekalkan pendedahan
sekuriti pendapatan tetap
dalam lingkungan 75%
hingga 98% daripada
NABnya. Baki NAB dana
ini akan dilaburkan dalam
instrumen pasaran wang
dan deposit.
Risiko kadar
faedah, risiko
kredit dan
risiko kecairan
Pelabur
jangka
sederhana
yang
mahukan
pendapatan*
tahunan.
Kadar deposit
tetap (FDR)
12 bulan
yang disebut
oleh Malayan
Banking
Berhad.
PB Dana
Infrastructure
Bond
Untuk
menyediakan
pendapatan*
tahunan
kepada
pelabur melalui
pelaburan
dalam sekuriti
pendapatan
tetap syarikat-
syarikat
dalam sektor
infrastruktur.
PBINFBF bertujuan untuk
memenuhi objektifnya
dengan melabur minimum
70% daripada NABnya
dalam portfolio sekuriti
pendapatan tetap dalam
sektor infrastruktur dengan
bakinya dilaburkan dalam
instrumen pasaran wang dan
deposit. Untuk mencapai
peningkatan pempelbagaian,
dana ini mungkin melabur
sehingga 25% daripada
NABnya dalam sekuriti
pendapatan tetap asing.
Risiko kadar
faedah, risiko
kredit, risiko
industri/
sektor
dan risiko
kecairan.
Pelabur
jangka
sederhana
yang
mahukan
pendapatan*
tahunan.
Kadar deposit
tetap (FDR) 12
bulan yang
disebut oleh
Public Bank
Berhad.
27
CIRI-CIRI PENTING DANA (SAMB)
Nama
dana
Objektif dana Strategi pelaburan Risiko utama
Prol
pelabur
Penanda
aras**
PB Dana
Bond
Untuk
menyediakan
pendapatan*
tahunan
melalui
pelaburan
dalam sekuriti
pendapatan
tetap dan
instrumen
pasaran wang.
PBBOND bertujuan untuk
memenuhi objektifnya, iaitu
menyediakan pendapatan
tahunan dengan melabur
sekurang-kurangnya
75% daripada NABnya
dalam portfolio sekuriti
pendapatan tetap dengan
bakinya dilaburkan dalam
instrumen pasaran wang dan
deposit. Untuk mencapai
peningkatan pempelbagaian,
dana ini mungkin melabur
sehingga 30% daripada
NABnya dalam sekuriti
pendapatan tetap
asing. Pelaburan sekuriti
pendapatan tetapnya terdiri
daripada bon berdaulat
dan korporat (tersenarai
dan tidak tersenarai).
Saham pinjaman boleh
tebus dengan ciri boleh
tukar untuk meningkatkan
pulangan dana juga
disertakan dalam portfolio
dana ini.
Risiko kadar
faedah,
risiko kredit
dan risiko
kecairan.
Pelabur
jangka
sederhana
yang
mahukan
pendapatan*
tahunan.
Kadar deposit
tetap (FDR) 12
bulan yang
disebut oleh
Public Bank
Berhad.
PB Dana
Islamic
Bond
Untuk
menyediakan
pendapatan*
tahunan
kepada
pelabur melalui
pelaburan
dalam sekuriti
hutang Islam.
PBIBF bertujuan untuk
memenuhi objektifnya, iaitu
menyediakan pendapatan
tahunan kepada pemegang
unit dengan melabur dalam
portfolio sukuk dengan
bakinya dilaburkan dalam
instrumen pasaran wang
Islam dan akaun pelaburan
Islam. Dana ini pada
umumnya mengekalkan
pendedahan sukuk dalam
lingkungan 75% hingga
98% daripada NABnya.
Baki NAB dana ini akan
dilaburkan dalam instrumen
pasaran wang Islam dan
akaun pelaburan Islam.
Risiko kadar
faedah, risiko
kredit, risiko
kecairan
dan risiko
ketakpatuhan
keperluan
Syariah.
Pelabur
jangka
sederhana
yang
mahukan
pendapatan*
tahunan.
Kadar Akaun
Pelaburan
Am (GIA) 12
bulan yang
disebut oleh
Bank Negara
Malaysia.
28
CIRI-CIRI PENTING DANA (SAMB)
Nama
dana
Objektif dana Strategi pelaburan Risiko utama
Prol
pelabur
Penanda
aras**
PB Dana
Sukuk
Untuk
menyediakan
pendapatan*
tahunan
melalui
pelaburan
dalam sukuk
dan instrumen
pasaran wang
Islam.
PBSKF bertujuan untuk
memenuhi objektifnya, iaitu
menyediakan pendapatan
tahunan dengan melabur
sekurang-kurangnya 75%
daripada NABnya dalam
portfolio sukuk dengan
bakinya dilaburkan dalam
instrumen pasaran wang
Islam dan akaun pelaburan
Islam. Untuk mencapai
peningkatan pempelbagaian,
dana ini mungkin melabur
sehingga 30% daripada
NABnya dalam sukuk asing.
Pelaburan sukuknya terdiri
daripada sukuk berdaulat
dan sukuk korporat
(tersenarai dan tidak
tersenarai).
Risiko kadar
faedah, risiko
kredit, risiko
kecairan
dan risiko
ketakpatuhan
keperluan
Syariah.
Pelabur
jangka
sederhana
yang
mahukan
pendapatan*
tahunan.
Kadar Akaun
Pelaburan
Am (GIA) 12
bulan yang
disebut oleh
Bank Negara
Malaysia.
PB Dana
Cash
Management
Untuk
menyediakan
kecairan dan
pendapatan*
semasa di
samping
mengekalkan
kestabilan
modal.
PBCMF melabur dalam
instrumen pasaran wang
jangka pendek yang terdiri
daripada penerimaan
jurubank dan instrumen
deposit boleh niaga
(NID). Pelaburan PBCMF
sebahagian besarnya
terbatas kepada instrumen
pasaran wang jangka
pendek yang amat cair yang
matang dalam tempoh
365 hari atau 1 tahun dan
penempatan deposit. Dana
ini pada umumnya melabur
sehingga 100% daripada
NABnya dalam instrumen
pasaran wang dan deposit.
Risiko kadar
faedah,
risiko kredit
dan risiko
kecairan.
Pelabur
jangka
pendek yang
mahukan
pengekalan
modal.
Nota:
Ini bukannya
dana jaminan
modal
mahupun dana
perlindungan
modal.
90% kadar
deposit tetap
1 bulan Public
Bank, dan
10% Kadar
Simpanan
Public Bank -
Akaun ACE.
29
CIRI-CIRI PENTING DANA (SAMB)
Nama
dana
Objektif dana Strategi pelaburan Risiko utama
Prol
pelabur
Penanda
aras**
PB Dana
Islamic Cash
Management
Untuk
menyediakan
kecairan dan
pendapatan*
semasa di
samping
mengekalkan
kestabilan
modal dengan
melabur dalam
instrumen yang
mematuhi
keperluan
Syariah.
PBICMF melabur dalam
instrumen pasaran wang
Islam cair jangka pendek
yang matang dalam tempoh
365 hari atau 1 tahun dan
akaun pelaburan Islam.
Instrumen pasaran wang
Islam yang ia melabur ialah
bil setuju Islam dan sijil
hutang Islam boleh niaga
(NIDC). Dana ini pada
umumnya melabur sehingga
100% daripada NABnya
dalam instrumen pasaran
wang Islam dan akaun
pelaburan Islam.
Risiko kadar
faedah,
risiko kredit
dan risiko
kecairan.
Pelabur
jangka
pendek yang
mahukan
pengekalan
modal.
Nota:
Ini bukannya
dana jaminan
modal
mahupun dana
perlindungan
modal.
90% Akaun
Pelaburan Am-i
Mudharabah
1 bulan
Public Islamic
Bank, dan
10% Akaun
Simpanan-i
Wadiah Public
Islamic Bank.
Nota:
* Agihan (jika ada) akan dilaburkan semula melainkan pemegang unit memilih supaya agihan dibayar. Sila rujuk halaman
33 dan 34 untuk maklumat lanjut tentang dasar agihan.
** Risiko prol dana-dana ini tidak sama dengan risiko prol penanda arasnya.
Anda boleh merujuk Bab 3: Maklumat Terperinci Tentang Dana untuk lebih memahami ciri dan objektif setiap
dana, serta menolong anda membuat keputusan tentang dana yang paling sesuai dengan pembawaan pelaburan
peribadi dan matlamat kewangan anda.
Nama Pengurus Dana lantikan dibentangkan dalam Bab 3: Maklumat Terperinci Tentang Dana. Untuk prol
Pengurus Dana lantikan, sila rujuk Bab 9: Pengurus. Anda boleh merujuk halaman 127 Bab 3: Maklumat
Terperinci Tentang Dana untuk maklumat lanjut mengenai zakat bagi dana patuh Syariah. Untuk maklumat
lanjut mengenai pemegang amanah, sila rujuk Bab 10: Pemegang Amanah.
Pelaburan dalam dana-dana ini melibatkan risiko. Risiko am melabur dengan dana amanah saham dihuraikan
dalam Bab 2: Tentang Dana Amanah Saham, manakala maklumat mengenai risiko dana tertentu diberikan
dalam Bab 3: Maklumat Terperinci Tentang Dana.
Dana-dana ini ditadbir oleh surat ikatan induk bertarikh 9 Ogos 2002, surat ikatan induk tambahan pertama
bertarikh 8 Ogos 2005, surat ikatan induk tambahan kedua bertarikh 16 Februari 2006, surat ikatan induk
tambahan ketiga bertarikh 26 April 2006, surat ikatan induk tambahan keempat bertarikh 23 November 2006,
surat ikatan induk tambahan kelima bertarikh 28 Mac 2007, surat ikatan induk tambahan keenam bertarikh 18
April 2007, surat ikatan induk tambahan ketujuh bertarikh 27 Jun 2007, surat ikatan induk tambahan kelapan
bertarikh 6 Julai 2007, surat ikatan induk tambahan kesembilan bertarikh 20 Julai 2007, surat ikatan induk
tambahan kesepuluh bertarikh 20 Julai 2007, surat ikatan induk tambahan kesebelas bertarikh 6 Disember 2007,
surat ikatan induk tambahan kedua belas bertarikh 17 Mac 2008, surat ikatan induk tambahan ketiga belas
bertarikh 11 April 2008, surat ikatan induk tambahan keempat belas bertarikh 11 Jun 2008, surat ikatan induk
tambahan kelima belas bertarikh 18 November 2009, surat ikatan induk tambahan keenam belas bertarikh 24
Mac 2010, surat ikatan induk tambahan ketujuh belas bertarikh 3 Mei 2010, surat ikatan induk tambahan kelapan
belas bertarikh 7 Oktober 2010, surat ikatan induk tambahan kesembilan belas bertarikh 14 Jun 2011, surat
ikatan induk tambahan kedua puluh bertarikh 22 September 2011, surat ikatan induk tambahan kedua puluh
satu bertarikh 15 November 2011 dan surat ikatan induk tambahan kedua puluh tiga bertarikh 27 Julai 2012.
30
CIRI-CIRI PENTING DANA (SAMB)
1.2 YURAN DAN CAJ
Jadual berikut menerangkan caj yang mungkin anda tanggung secara langsung apabila anda membeli atau
menebus unit dana.
Caj yang Dikenakan ke atas Belian atau Penebusan Unit
Caj
% / RM
Dana Ekuiti, Aset
Campuran dan
Seimbang
Dan Bon Dana Pasaran Wang
Caj jualan seunit Belian unit melalui IUTA
dan Pengurus:
Sehingga 5.5% daripada
NAB seunit.
Pelaburan di bawah
Skim Pelaburan Ahli
KWSP akan dikenakan
caj jualan sehingga 3%
daripada NAB seunit,
sebagaimana yang
dikawal selia oleh KWSP.
Pengurus boleh,
mengikut budi
bicaranya, mengenakan
caj jualan yang lebih
rendah berdasarkan
saiz pelaburan dan/atau
kriteria lain sebagaimana
yang ditentukan dari
semasa ke semasa.
Belian unit melalui IUTA
dan Pengurus:
Sebelum 1 Oktober 2013
Sehingga 0.25%
daripada NAB seunit.
Dari 1 Oktober 2013
Sehingga 1.0% daripada
NAB seunit.
Pengurus boleh,
mengikut budi
bicaranya, mengenakan
caj jualan yang lebih
rendah berdasarkan
saiz pelaburan dan/atau
kriteria lain sebagaimana
yang ditentukan dari
semasa ke semasa.
Belian unit melalui IUTA
dan Pengurus:
Sehingga 0.25%
daripada NAB seunit.
Pengurus boleh,
mengikut budi
bicaranya, mengenakan
caj jualan yang lebih
rendah berdasarkan
saiz pelaburan dan/atau
kriteria lain sebagaimana
yang ditentukan dari
semasa ke semasa.
Caj penebusan seunit Tiada
Caj tukar ganti Sila rujuk halaman 174 hingga 175 untuk caj urus niaga tukar ganti.
Caj pemindahan
Yuran pentadbiran sebanyak RM25 akan dikenakan untuk setiap urus niaga
pemindahan.
Caj bank, caj kurier dan apa-apa caj tidak langsung lain mungkin dikenakan disebabkan oleh urus niaga pembelian/
penebusan.
31
CIRI-CIRI PENTING DANA (SAMB)
Yuran yang Terlibat apabila Melabur dalam Dana
Jadual ini menerangkan yuran yang anda mungkin tanggung secara tidak langsung apabila anda melabur dalam
dana-dana ini.
Yuran
%/RM
Dana Ekuiti, Aset Campuran
dan Seimbang
Dana Bon
Dana Pasaran
Wang
Yuran pengurusan PBGF, PBGSQF, PBIEF dan PBBF:
1.5% setahun daripada NAB.
PBAEF, PBADF, PBCPEF, PBCAEF,
PBCAUEF dan PBSGA30EF:
1.60% setahun daripada NAB.
PBAPENTF, PBIAEF, PBIASSF,
PBADBF dan PBDYNAF:
1.65% setahun daripada NAB.
PBAEGF, PBAREIF dan PBINDOBF:
1.70% setahun daripada NAB.
PBEPEF:
1.80% setahun daripada NAB.
PBMAC:
1.25% setahun daripada NAB.
PBFI, PBINFBF,
PBBOND, PBIBF dan
PBSKF:
0.75% setahun
daripada NAB.
PBCMF dan PBICMF:
0.375% setahun
daripada NAB.
Yuran pemegang
amanah
0.06% setahun daripada NAB,
tertakluk kepada yuran minimum
RM18,000 dan yuran maksimum
RM600,000 setahun.
0.035% setahun
daripada NAB,
tertakluk kepada yuran
minimum RM18,000
dan yuran maksimum
RM300,000 setahun.
0.02% setahun
daripada NAB,
tertakluk kepada yuran
minimum RM18,000
dan yuran maksimum
RM300,000 setahun.
Yuran lain yang
dibayar oleh
pelabur
Tiada
Untuk maklumat lanjut mengenai yuran, caj dan perbelanjaan dana-dana ini, anda boleh merujuk Bab 7:
Maklumat Urus Niaga dan Bab 8: Yuran, Caj dan Perbelanjaan.
Terdapat yuran dan caj yang terlibat dan pelabur dinasihatkan supaya mempertimbangkan yuran
dan caj ini sebelum melabur dalam dana.
32
CIRI-CIRI PENTING DANA (SAMB)
1.3 MAKLUMAT TENTANG URUS NIAGA UNIT
Pembelian dan penebusan unit Unit boleh dibeli atau ditebus setiap hari pada mana-mana Hari Perniagaan*.
Tiada had kekerapan bagi pembelian dan penebusan unit.
Terdapat harga tunggal untuk membeli dan menebus unit dana, iaitu pada
NAB seunit dana masing-masing. Harga unit dana disiarkan setiap hari dalam
Ruangan Amanah Saham dalam akhbar-akhbar utama** dan di laman web
kami di www.publicmutual.co.my.
(Sila rujuk halaman 172 hingga 173 dan halaman 179 hingga 180 untuk
maklumat lanjut mengenai pembelian dan penebusan unit).
Nota: Pengurus boleh mengisytiharkan Hari Perniagaan tertentu sebagai
bukan Hari Perniagaan walaupun Bursa Securities dibuka untuk urus niaga,
jika satu atau lebih pasaran asing di mana dana melabur ditutup untuk urus
niaga. Ini untuk memastikan anda diberi penilaian dana yang berpatutan
pada setiap masa, sama ada semasa membeli atau menebus unit dana.
Notis mengenai hari yang bukan Hari Perniagaan akan disiarkan di laman
web Public Mutual. (Sila rujuk halaman 125 dan 126 untuk maklumat lanjut
mengenai penilaian pelaburan dalam keadaan tersebut).
Pelaburan permulaan RM1,000
minimum
Pelaburan tambahan minimum RM100
Hak bertenang Jika anda melabur dengan Public Mutual buat pertama kali, anda boleh
menggunakan hak bertenang anda dalam tempoh 6 Hari Perniagaan dari
tarikh penerimaan borang permohonan dan penerimaan bayaran oleh Public
Mutual. Bayaran balik bagi setiap unit yang dipegang ialah jumlah harga
unit pada hari unit itu dibeli dan caj jualan yang dikenakan pada hari unit
itu dibeli. Bagi pemegang unit KWSP, tempoh bertenang akan bermula
dari tarikh penerimaan borang permohonan oleh Public Mutual. (Sila rujuk
halaman 173 untuk maklumat lanjut mengenai hak bertenang).
Tukar ganti di antara dana Tukar ganti unit dianggap sebagai pengeluaran/penebusan pelaburan dari
dana amanah saham dan permohonan untuk membeli unit dari dana amanah
saham lain.
Anda boleh tukar ganti pelaburan anda antara dana-dana di bawah Dana Siri
PB pada mana-mana Hari Perniagaan tertakluk kepada terma dan syarat.
Tukar ganti unit mungkin akan dikenakan yuran tukar ganti atau caj jualan
yang akan ditolak daripada perolehan penebusan.
(Sila rujuk halaman 174 hingga 175 untuk maklumat lanjut mengenai tukar
ganti).
Nota:
* Sekiranya permintaan belian dan penebusan diterima oleh Pengurus pada hari yang bukan Hari Perniagaan, maka
permintaan itu secara automatik akan dibawa ke depan ke Hari Perniagaan berikutnya. Penghuraian ini amat penting
berhubung isu kelayakan ke atas agihan yang akan dibayar oleh dana pada penutup tahun/tempoh kewangannya.
** Walaupun Pengurus boleh memastikan bahawa harga yang diberikan kepada pihak akhbar untuk penerbitan adalah tepat,
tetapi ia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan dalam harga yang akhirnya disiarkan dalam akhbar kerana
itu adalah di luar bidang kawalannya. Pelabur boleh menghubungi Khidmat Pelanggan atau cawangan untuk mengesahkan
lagi harga unit jika anda ingin berbuat demikian.
33
CIRI-CIRI PENTING DANA (SAMB)
Pemindahan unit Anda boleh memindah milik unit anda dalam dana sepenuhnya atau
sebahagiannya kepada pemegang unit lain, tertakluk kepada terma dan
syarat. Yuran pentadbiran akan dikenakan bagi setiap urus niaga.
(Sila rujuk halaman 175 untuk maklumat lanjut mengenai pemindahan unit).
Unit minimum untuk 1,000 unit
penebusan/penukaran/
pemindahan
Baki akaun minimum 1,000 unit
Dalam kes penebusan separa, Pegurus boleh memilih untuk menebus seluruh
akaun jika penebusan separa menyebabkan kurang daripada 1,000 unit dipegang
di dalam akaun anda dengan dana.
1.4 DASAR AGIHAN
Nama Dana Dasar Agihan
Dana Ekuiti
PB Dana Growth Sampingan
PB Dana Asia Equity Sampingan
PB Dana ASEAN Dividend Tahunan
PB Dana Euro Pacic Equity Sampingan
PB Dana China Pacic Equity Sampingan
PB Dana China ASEAN Equity Sampingan
PB Dana China Australia Equity Sampingan
PB Dana Singapore Advantage-30 Equity Sampingan
PB Dana Asia Pacic Enterprises Sampingan
PB Dana Asia Emerging Growth Sampingan
PB Dana Growth Sequel Sampingan
PB Dana Islamic Equity Sampingan
PB Dana Islamic Asia Equity Sampingan
PB Dana Islamic Asia Strategic Sector Sampingan
Dana Aset Campuran
PB Dana Dynamic Allocation Sampingan
PB Dana Mixed Asset Conservative Tahunan
Dana Seimbang
PB Dana Balanced Sampingan
PB Dana Asia Real Estate Income Tahunan
PB Dana Australia Dynamic Balanced Sampingan
PB Dana Indonesia Balanced Sampingan
Dana Bon
PB Dana Fixed Income Tahunan
PB Dana Infrastructure Bond Tahunan
PB Dana Bond Tahunan
PB Dana Islamic Bond Tahunan
PB Dana Sukuk Tahunan
Dana Bon
PB Dana Fixed Income Tahunan
PB Dana Infrastructure Bond Tahunan
PB Dana Bond Tahunan
PB Dana Islamic Bond Tahunan
PB Dana Sukuk Tahunan
Dana Pasaran Wang
PB Dana Cash Management Tahunan
PB Dana Islamic Cash Management Tahunan
34
CIRI-CIRI PENTING DANA (SAMB)
Nama Dana (samb) Dasar Agihan
Dana Pasaran Wang
PB Dana Cash Management Tahunan
PB Dana Islamic Cash Management Tahunan
Agihan, jika ada, diisytiharkan pada akhir setiap tahun kewangan, atau bagi mana-mana tempoh yang dinyatakan
sebagaimana yang diluluskan oleh pemegang amanah. Sebarang agihan yang dibayar itu akan tertakluk kepada
adanya pendapatan yang direalisasikan atau keuntungan yang direalisasikan serta peruntukan Garis Panduan SC.
Sila rujuk Bab 4: Prestasi Dana untuk agihan lepas bagi dana masing-masing.
Agihan (jika ada) akan dilaburkan semula melainkan anda memilih supaya agihan itu dibayar melalui e-agihan
dengan memilih pilihan yang sesuai dalam Borang Permohonan. Jika anda memilih bayaran melalui e-agihan,
anda dikehendaki memberikan butir-butir akaun bank anda kepada Pengurus.
Pelaburan semula agihan akan dilaburkan semula pada NAB seunit, dikira pada penutup Hari Perniagaan pertama
selepas tarikh pengisytiharan agihan. Caj jualan tidak akan dikenakan bagi pelaburan semula agihan.
Anda mestilah memaklumkan kepada Pengurus dalam masa 14 Hari Perniagaan sebelum setiap tarikh yang
ditetapkan untuk agihan mengenai sebarang perubahan dalam arahan agihan anda.
Pelaburan Semula Automatik bagi Amaun Agihan yang Kurang Daripada RM100
Bayaran agihan, jika ada, yang amaunnya kurang daripada RM100 setiap akaun secara automatik akan dilaburkan
semula (kerana dianggap tidak menjimatkan untuk membayarnya) pada NAB seunit yang dikira pada penutup
Hari Perniagaan pertama selepas tarikh pengisytiharan agihan.
1.5 WANG TIDAK DITUNTUT
Mana-mana wang yang perlu dibayar kepada anda yang masih belum dituntut selepas tempoh tertentu (1 tahun
pada masa ini) akan dibayar kepada Pendaftar Wang Tidak Dituntut oleh Pengurus menurut peruntukan Akta
Wang Tidak Dituntut 1965 dan (Pindaan) 2002.
1.6 MENGEMUKAKAN ADUAN
Anda boleh menghubungi Hotline Khidmat Pelanggan Public Bank di 1-800-22-9999 atau Hotline Khidmat
Pelanggan kami di 03-6207 5000 untuk penyelesaian pertikaian dalaman.
Jika anda tidak berpuas hati dengan keputusan proses penyelesaian pertikaian dalaman, anda boleh merujukkan
pertikaian anda kepada Securities Industries Dispute Resolution Corporation (SIDREC):
(a) melalui telefon : 03-2282 2280
(b) melalui faks : 03-2282 3855
(c) melalui emel : info@sidrec.com.my
(d) melalui surat : Securities Industries Dispute Resolution Corporation (SIDREC)
Unit A-9-1, Level 9, Tower A
Menara UOA Bangsar
No. 5, Jalan Bangsar Utama 1
59000 Kuala Lumpur
35
CIRI-CIRI PENTING DANA (SAMB)
Anda juga boleh mengemukakan aduan anda kepada SC walaupun anda telah memulakan proses penyelesaian
pertikaian dengan SIDREC. Untuk membuat aduan, sila hubungi Investors Affairs & Complaints Department, SC:
(a) melalui telefon kepada Hotline Aduan : 03-6204 8999
(b) melalui faks : 03-6204 8991
(c) melalui emel : aduan@seccom.com.my
(d) melalui borang aduan dalam talian yang boleh didapati di www.sc.com.my
(e) melalui surat : Investors Affairs & Complaints Department
Securities Commission Malaysia
No. 3, Persiaran Bukit Kiara
Bukit Kiara
50490 Kuala Lumpur
Bakal pemegang unit hendaklah membaca dan memahami kandungan Prospektus Induk ini dan,
jika perlu, mendapatkan nasihat daripada penasihat anda.
Harga unit dan agihan yang akan dibayar, jika ada, mungkin turun dan juga naik.
Untuk maklumat mengenai faktor risiko tertentu yang harus dipertimbangkan oleh bakal pelabur,
lihat faktor risiko mulai halaman 36.
Prestasi masa lepas dana tidak membayangkan prestasi masa depannya.
36
TENTANG DANA AMANAH SAHAM
2
2.1 DANA AMANAH SAHAM
Dana amanah saham adalah dana skim pelaburan kolektif yang diuruskan secara profesional dengan
mengumpulkan wang pemegang unit dan melaburkannya untuk mencapai matlamat tertentu sebagaimana yang
diisytiharkan oleh objektif pelaburan skim itu. Skim seperti ini biasanya bertujuan untuk memberikan pulangan
dalam bentuk pengagihan dan/atau pertumbuhan modal dengan risiko yang munasabah kepada pelabur melalui
pelaburan dalam portfolio terpelbagai merangkumi saham, sekuriti pendapatan tetap/sukuk atau instrumen lain.
Skim amanah saham boleh digambarkan sebagai hubungan tiga pihak di antara Pengurus, pemegang amanah
dan pemegang unit yang ditadbir oleh surat ikatan yang mengikat di sisi undang-undang dan didaftarkan dengan
SC. SC mengawal selia industri ini dan juga operasi serta pentadbiran skim amanah saham melalui CMSA 2007
dan Garis Panduan Tabung Amanah Saham.
2.2 MANFAAT MELABUR DALAM DANA AMANAH SAHAM
Manfaat melabur dalam dana amanah saham ialah:
1. Pempelbagaian: Pempelbagaian melibatkan proses menyebarkan risiko merentasi portfolio kelas aset
yang luas yang termasuk tetapi tidak terhad kepada saham dan/atau sekuriti pendapatan tetap/sukuk.
Pempelbagaian lanjut juga boleh dicapai dengan melabur dalam saham dan/atau sekuriti pendapatan
tetap/sukuk dalam syarikat, sektor, negara atau rantau yang berbeza. Amanah saham memudahkan proses
pempelbagaian dengan menyediakan anda saluran untuk mengumpulkan wang bagi membeli portfolio
saham dan/atau sekuriti pendapatan tetap/sukuk yang terpelbagai yang akan memberikan pulangan pada
risiko yang lebih rendah berbanding dengan melabur secara langsung dalam pasaran saham dan/atau
sekuriti pendapatan tetap/sukuk.
2. Pengurusan profesional: Amanah saham diuruskan oleh pengurus dana profesional yang mempunyai
kepakaran dan sumber bagi menguruskan aset dana. Oleh itu, anda boleh mendapat manfaat daripada
pengurusan dana profesional ini bagi pelaburan melalui dana pada kos yang dikongsi (berpatutan).
3. Kecairan: Anda boleh menebus kesemua atau sebahagian unit milik anda pada mana-mana Hari Perniagaan
dan perolehannya akan diposkan kepada anda dalam tempoh 10 hari.
4. Urus niaga yang mudah: Amanah saham tidak memerlukan anda melakukan kerja pentadbiran, kertas
kerja atau penyimpanan rekod oleh anda untuk menguruskan pelaburan anda.
5. Keuntungan modal: Dana amanah saham yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan modal dalam
jangka panjang memberikan peluang kepada anda untuk mencapai keuntungan modal.
2.3 FAKTOR - FAKTOR RISIKO
Semua pelaburan mempunyai unsur risiko. Menyimpan wang anda dalam deposit tetap/akaun pelaburan Islam
mungkin merupakan cara paling selamat dalam persambungan risiko-pulangan pelaburan, namun ia tetap
mempunyai risiko pulangan negatif apabila kadar inasi lebih tinggi daripada kadar pulangan faedah/keuntungan
yang diterima daripada deposit tetap/akaun pelaburan Islam, lantas menyebabkan penyimpan kehilangan kuasa
beli bagi setiap Ringgit; ataupun dikenali sebagai inasi atau risiko kuasa beli.
Dana amanah saham terdedah kepada pelbagai risiko disebabkan sifat dan ciri pelaburan yang diceburinya. Oleh
yang demikian, wujud risiko bahawa anda boleh mengalami kerugian modal menerusi pelaburan dalam dana
amanah saham.
Apabila amanah saham menyertai pelaburan yang berkaitan dengan pasaran saham, risiko-risiko berikut menjadi
pertimbangan utama:
1. Risiko pasaran: Pembelian ekuiti merupakan satu risiko kerana harga saham turun naik sebagai tindak balas
kepada pelbagai faktor. Harga saham turun naik sebagai tindak balas kepada keadaan yang mempengaruhi
sesebuah syarikat serta keadaan pasaran am atau ekonomi. Pergerakan sedemikian dalam harga saham
yang mendasari portfolio pelaburan akan menyebabkan NAB dana, dan seterusnya harga unit, turun dan
juga naik.
2. Risiko sekuriti tertentu: Pergerakan harga menurun dalam sesuatu sekuriti tertentu yang dilaburkan oleh
dana boleh memberi kesan buruk kepada NAB dana dan harga unit. Walau bagaimanapun, kesan ini boleh
dikurangkan melalui proses pempelbagaian portfolio oleh pengurus dana.
3. Risiko kecairan: Risiko kecairan ditakrifkan sebagai mudahnya sekuriti itu boleh dilupuskan pada atau
hampir pada nilai berpatutannya bergantung pada jumlah yang didagangkan di pasaran. Sekiranya dana
mengalami penebusan yang besar dan jika dana mempunyai portfolio sekuriti kurang cair yang banyak atau
sukar untuk dilupuskan, pengurus dana mungkin perlu mencairkan pegangan sekuriti dana pada harga yang
lebih rendah daripada nilai berpatutan bagi memenuhi keperluan penebusan, lantas boleh mendatangkan
kesan buruk kepada NAB dana dan harga unit. Kesan ini, bagaimanapun, boleh dikurangkan melalui proses
pemilihan sekuriti dan pempelbagaian portfolio oleh pengurus dana.
4. Risiko sekuriti tidak tersenarai: Risiko ini berkaitan dengan pelaburan dalam sekuriti yang tidak tersenarai
di bursa sekuriti, misalnya saham syarikat-syarikat yang tidak tersenarai. Pelaburan dalam sekuriti tidak
tersenarai boleh menyebabkan dana tertakluk kepada risiko kecairan apabila sekuriti ini dilupuskan yang
boleh menjejaskan nilai dana.
Pelaburan dana dalam waran dan penggunaan opsyen, niaga hadapan dan opsyen di kaunter (OTC) (jika ada)
boleh mengakibatkan risiko berikut:
1. Risiko derivatif: Derivatif membolehkan penggunaan keumpilan yang boleh meningkatkan kemeruapan
NAB dana dalam tempoh pergerakan pasaran yang menurun. Penggunaan derivatif yang didagangkan
tanpa melalui bursa atau derivatif di kaunter (OTC) melibatkan risiko rakan urus niaga yang timbul daripada
keingkaran rakan urus niaga atau penurunan dalam penarafan kredit rakan urus niaga. Dalam keadaan
sedemikian, usaha akan diambil untuk mencairkan kedudukan derivatif. Penggunaan derivatif juga
mempunyai risiko kecairan, di mana pasaran tidak cair boleh menjejaskan penentuan harga yang esien
bagi produk derivatif atau menghalang dana daripada menutup kedudukan derivatifnya.
Pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap atau sukuk pula mempunyai risiko pelaburan tertentu yang berikut:
1. Risiko kadar faedah: Pergerakan kadar faedah memberi kesan kepada penilaian sekuriti pendapatan
tetap/sukuk dengan harga sekuriti pendapatan tetap/sukuk pada umumnya bergerak dalam arah yang
bertentangan dengan kadar faedah. Apabila kadar faedah naik, harga sekuriti pendapatan tetap/sukuk
pada umumnya turun dan ini akan menurunkan nilai pasaran pelaburan dana sekuriti pendapatan tetap/
sukuk. Yang sebaliknya pula berlaku apabila kadar faedah turun. Walaupun sukuk bukanlah instrumen yang
membayar faedah, namun penilaiannya dipengaruhi oleh pergerakan kadar faedah.
2. Risiko kredit: Risiko kredit timbul apabila penerbit tidak dapat membuat bayaran faedah/keuntungan dan/
atau pokok tepat pada masanya. Sekiranya penerbit sekuriti/sukuk gagal membayar faedah/keuntungan
dan/atau pokok, nilai dana boleh terjejas. Risiko kredit boleh diuruskan dengan memegang portfolio sekuriti
pendapatan tetap/sukuk yang terpelbagai dan memantau asas penerbit secara berterusan.
Selain risiko di atas, risiko berikut juga perlu dipertimbangkan:
1. Risiko Pengurus Dana: Walaupun pendekatan pelaburan asas dilaksanakan oleh pengurus dana, terdapat
risiko bahawa keputusan pelaburan yang dilaksanakan berkaitan dengan peruntukan aset dan pemilihan
saham mungkin tidak sejajar dengan pergerakan pasaran. Ini boleh memberi kesan buruk kepada prestasi
dana.
2. Risiko pinjaman/pembiayaan margin: Anda tidak digalakkan membiayai/membeli unit dana melalui
peminjaman/pembiayaan margin. Harga/nilai unit akan turun naik mengikut portfolio dana pendasar dan
anda mungkin mendapati diri anda berhadapan dengan senario terpaksa menyediakan dana tambahan
untuk menambah margin pinjaman/margin pembiayaan anda sendiri (di mana unit digunakan sebagai
cagaran) apabila pasaran turun, atau menanggung kos pembiayaan yang lebih tinggi apabila kadar faedah/
pembiayaan naik. Pelaburan di dalam amanah saham melibatkan risiko pasaran dan adalah tidak bijak
untuk anda membuat pinjaman bagi membeli unit kerana ia mungkin memburukkan sebarang kehilangan
modal yang ditanggung oleh anda.
Pengurus tidak menggalakkan amalan pinjaman/pembiayaan margin dalam pembelian dana.
37
TENTANG DANA AMANAH SAHAM (SAMB)
3. Risiko ketakpatuhan: Risiko yang timbul daripada ketakpatuhan terhadap peraturan serta dasar dan
prosedur dalaman oleh Pengurus disebabkan situasi seperti kegagalan sistem yang menjejaskan pelaburan
pemegang unit. Walau bagaimanapun, risiko ini boleh dikurangkan melalui kawalan dalaman yang
dilaksanakan oleh Pengurus.
4. Risiko ketakpatuhan keperluan Syariah: Bagi dana patuh Syariah, terdapat risiko bahawa dana mungkin
memegang sekuriti yang tidak patuh Syariah disebabkan kemungkinan sekuriti tersebut yang ditentukan
oleh Majlis Penasihat Syariah SC dan/atau Penasihat Syariah sebagai patuh Syariah pada masa pembelian
kemudiannya dikelaskan semula sebagai sekuriti tidak patuh Syariah. Jika ini berlaku, pengurus dana
akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melupuskan sekuriti tersebut sewajarnya mengikut
keperluan Syariah.
4. Risiko mata wang: Jika dana melabur dalam mata wang asing atau aset yang didenominasikan dalam
mata wang asing, dana mungkin terdedah kepada risiko turun naik mata wang. Turun naik dalam kadar
pertukaran asing akan mempengaruhi nilai pelaburan asing dana apabila ditukar kepada mata wang
tempatan, dan seterusnya memberi kesan kepada nilai pelaburan anda.
6. Risiko negara: Pelaburan dana di luar negara boleh dipengaruhi oleh perubahan keadaan politik
dan ekonomi negara di mana pelaburan itu dibuat. Faktor-faktor politik dan ekonomi tersebut boleh
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan perniagaan serta memberi kesan kepada
pasaran kewangan.
Sila rujuk Bab 3: Maklumat Terperinci Tentang Dana untuk maklumat tentang risiko tertentu dana dan
pengurusan risiko.
38
TENTANG DANA AMANAH SAHAM (SAMB)
39
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA
3
3.1 KATEGORI DANA
Public Mutual kini mempromosikan pelbagai kategori dana, iaitu dana ekuiti, dana aset campuran, dana seimbang,
dana bon/dana pendapatan tetap dan dana pasaran wang. Dari segi kategori dana ini, perbezaan antara dana ini
terletak pada peruntukan (aset) antara pelbagai kelas aset, di antaranya adalah ekuiti, sekuriti pendapatan tetap
dan instrumen pasaran wang, oleh yang demikian menyebabkan penekanan yang berbeza diberikan kepada
pertumbuhan modal dan pendapatan.
Pada umumnya, untuk dikategorikan sebagai dana ekuiti menunjukkan bahawa perkadaran aset dana yang lebih
tinggi akan dilaburkan dalam saham/syer bagi mendapatkan pertumbuhan modal untuk pemegang unit, dengan
pendapatan dianggap sampingan. Dana aset campuran menerima pakai strategi peruntukan aset campuran/
bertaktik di mana pelaburan diperuntukkan dalam kelas aset yang berbeza berdasarkan mandat pelaburannya.
Dana seimbang pula memberi tumpuan kepada mencapai keseimbangan antara pertumbuhan modal dan
pendapatan dengan melabur sebahagiannya dalam saham/syer (walaupun tidaklah sebanyak dana ekuiti), dan
sebahagiannya dalam sekuriti pendapatan tetap (tetapi kurang daripada dana bon). Dana bon/pendapatan
tetap menumpukan terutamanya kepada melabur dalam sekuriti pendapatan tetap bagi memperoleh dan
mengagihkan pendapatan tahunan kepada pemegang unit, dengan pertumbuhan modal dianggap sampingan
kepada proses pelaburan. Dana pasaran wang pula melabur terutamanya dalam debentur jangka pendek dan
instrumen pasaran wang untuk memperoleh dan mengagihkan pendapatan tahunan kepada pemegang unit.
Bagi dana ekuiti yang diuruskan oleh Public Mutual, adalah penting untuk diambil perhatian bahawa walaupun
strategi pelaburan am berkaitan dengan dana masing-masing adalah hampir serupa, namun perbezaan utama
antara dana ini terletak pada pemilihan julat ekuiti dana masing-masing dan strategi pelaburan khusus dananya
seperti yang dinyatakan dalam Prospektus Induk ini.
Perenggan seterusnya dalam Bab ini memberikan maklumat lanjut tentang prol dana (perenggan 3.2), risiko
pelaburan (perenggan 3.3), pelaburan dibenarkan (perenggan 3.4), batasan pelaburan (perenggan 3.5), penilaian
pelaburan dibenarkan (perenggan 3.6), dasar penggearan (perenggan 3.7), zakat bagi dana patuh Syariah
(perenggan 3.8) dan proses pembersihan bagi dana patuh Syariah (perenggan 3.9).
3.2 PROFIL DANA
Bahagian berikut mengemukakan objektif pelaburan, dasar, strategi dan ciri-ciri utama lain bagi setiap dana untuk
membantu anda membuat pertimbangan yang bermaklumat tentang ciri-ciri tersendiri setiap dana. Anda diminta
membaca prol dana dengan teliti sebelum membuat keputusan pelaburan.
Dana Ekuiti Singkatan
PB Dana Growth PBGF Halaman 41 - 42
PB Dana Asia Equity PBAEF Halaman 43 - 45
PB Dana ASEAN Dividend PBADF Halaman 46 - 48
PB Dana Euro Pacic Equity PBEPEF Halaman 49 - 51
PB Dana China Pacic Equity PBCPEF Halaman 52 - 54
PB Dana China ASEAN Equity PBCAEF Halaman 55 - 57
PB Dana China Australia Equity PBCAUEF Halaman 58 - 60
PB Dana Singapore Advantage-30 Equity PBSGA30EF Halaman 61 - 62
PB Dana Asia Pacic Enterprises PBAPENTF Halaman 63 - 65
PB Dana Asia Emerging Growth PBAEGF Halaman 66 - 68
PB Dana Growth Sequel PBGSQF Halaman 69 - 71
PB Dana Islamic Equity PBIEF Halaman 72 - 74
PB Dana Islamic Asia Equity PBIAEF Halaman 75 - 78
PB Dana Islamic Asia Strategic Sector PBIASSF Halaman 79 - 82
Dana Aset Campuran
PB Dana Dynamic Allocation PBDYNAF Halaman 83 - 86
PB Dana Mixed Asset Conservative PBMAC Halaman 87 - 90
Dana Seimbang
PB Dana Balanced PBBF Halaman 91 - 93
PB Dana Asia Real Estate Income PBAREIF Halaman 94 - 97
PB Dana Australia Dynamic Balanced PBADBF Halaman 98 - 100
PB Dana Indonesia Balanced PBINDOBF Halaman 101 - 103
Dana Bon
PB Dana Fixed Income PBFI Halaman 104 - 105
PB Dana Infrastructure PBINFBF Halaman 106 - 107
PB Dana Bond PBBOND Halaman 108 - 109
PB Dana Islamic Bond PBIBF Halaman 110 - 111
PB Dana Sukuk PBSKF Halaman 112 - 113
Dana Pasaran Wang
PB Dana Cash Management PBCMF Halaman 114 - 115
PB Dana Islamic Cash Management PBICMF Halaman 116 - 117
40
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
PB DANA GROWTH (PBGF)
Prol Dana
Kategori Dana Dana ekuiti
Jenis Dana Pertumbuhan modal
Julat Ekuiti Dana 70% to 98%
Prol Pemilihan Saham Dana Saham pertumbuhan
Dasar Agihan Sampingan
Cadangan Tempoh Pelaburan Minimum 3 tahun
Pengurus Dana Lantikan Chiang Kang Pey dan Ng Joo Tsong
Dana mungkin menerima pakai strategi defensif sementara dengan mengurangkan pendedahan ekuitinya
di bawah julat yang dinyatakan di atas dan meningkatkan pelaburannya dalam sekuriti pendapatan tetap
dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit jika iklim pelaburan dianggap tidak
memberangsangkan dan kelemahan dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti.
Objektif Dana
Untuk mencapai pertumbuhan modal melalui pelaburan dalam portfolio saham pertumbuhan yang terpelbagai.
Nota: Sebarang perubahan besar pada objektif pelaburan dana memerlukan kelulusan pemegang unit.
Prol Pelabur
Dana ini sesuai untuk pelabur jangka sederhana hingga panjang yang mampu menahan naik turun pasaran saham
dalam mengejar pertumbuhan modal.
Dasar Pelaburan
PBGF melabur dalam portfolio yang terpelbagai terutamanya ekuiti dan sekuriti pendapatan tetap Malaysia bagi
memenuhi objektif dana. Kandungan ekuitinya dari segi NAB biasanya dalam lingkungan 70% hingga 98%
daripada NAB dana. Baki NAB dana akan dilaburkan dalam sekuriti pendapatan tetap dan aset cair yang termasuk
instrumen pasaran wang dan deposit.
Strategi Pelaburan
PBGF diuruskan secara aktif dan bertujuan untuk mencapai matlamat jangka panjang, iaitu pertumbuhan modal
dengan melabur dalam portfolio terpelbagai yang merangkumi syarikat berkaitan indeks, saham mewah dan
syarikat yang mempunyai prospek pertumbuhan,yang tersenarai di Bursa Securities. Dalam mengenal pasti
syarikat sedemikian, dana bergantung pada penyelidikan asas di mana keteguhan kedudukan kewangan, prospek
industri, kualiti pengurusan dan rekod prestasi lepas syarikat dinilai. Walaupun dana diuruskan secara aktif,
kekerapan strategi dagangannya amat bergantung pada peluang pasaran.
Untuk mencapai peningkatan pempelbagaian, dana mungkin melabur dalam ekuiti dan sekuriti pendapatan
tetap dalam pasaran asing terpilih yang termasuk Singapura, Taiwan, Korea Selatan, Jepun, Hong Kong, China,
Thailand, Indonesia, Filipina dan pasaran lain yang dibenarkan. Pelaburan dana dalam pasaran asing adalah
sampingan kepada tumpuan utamanya, iaitu melabur dalam pasaran domestik. Kelulusan yang perlu daripada
pihak berkuasa kawal selia asing yang berkaitan, di mana perlu, akan didapatkan sebelum melabur dalam pasaran
dibenarkan yang tersebut di atas.
41
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Dana mungkin mempertimbangkan pelaburan dalam Tawaran Awam Awal (IPO) syarikat-syarikat yang cuba
mendapatkan penyenaraian di Bursa Securities atau pasaran asing lain yang dibenarkan. Dana juga mungkin
melabur dalam skim pelaburan kolektif dalam pasaran tempatan dan asing dan juga waran tersenarai. Dana
juga mungkin melabur dalam sekuriti pendapatan tetap (berdaulat dan korporat) dan aset cair yang termasuk
instrumen pasaran wang dan deposit.
Manfaat Khusus Dana
Dana memberi anda peluang untuk menyertai potensi pertumbuhan jangka panjang pasaran ekuiti melalui
pelaburan dalam portfolio terpelbagai merangkumi saham indeks, saham mewah dan saham pertumbuhan.
Walau bagaimanapun, lebih penekanan diberikan kepada pertumbuhan modal dengan penekanan yang kurang
kepada pendapatan dan oleh yang demikian pendedahan ekuitinya ialah dalam lingkungan di antara 70% hingga
98%. Jadi, ia berpotensi meraih prestasi yang lebih kukuh dalam pasaran menaik daripada dana ekuiti yang
berorientasikan simpanan. Sehubungan itu, pulangannya juga mungkin lebih meruap.
Pengurusan Risiko Khusus Dana
Peruntukan aset, pengurusan kecairan dan strategi pempelbagaian yang digunakan adalah penting kepada usaha
untuk menguruskan risiko yang dihadapi oleh dana. Mungkin terdapat situasi, seperti apabila kemerosotan teruk
dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti dan risiko kecairan adalah tinggi, maka pendedahan ekuiti dikurangkan ke
bawah paras yang dinyatakan sebagai strategi defensif sementara. Berkenaan dengan pelaburan dalam sekuriti
pendapatan tetap, haruslah diambil perhatian bahawa prestasi sekuriti pendapatan tetap mungkin terjejas
sekiranya kadar faedah naik mendadak. Nilai sekuriti pendapatan tetap juga mungkin turun naik berdasarkan kualiti
kredit penerbit. Oleh yang demikian, pendedahan kepada sekuriti pendapatan tetap dalam portfolio diuruskan
untuk memastikan tahap risiko sepadan dengan potensi pulangan. Prestasi instrumen pasaran wang dan deposit
juga boleh menerima kesan daripada turun naik dalam kadar faedah dan risiko kredit institusi kewangan. Bagi
menguruskan risiko kredit instrumen ini, penarafan kredit institusi kewangan dipantau secara berterusan.
Pelaburan dana di luar negara akan dipantau untuk memberi tumpuan kepada pasaran yang mempunyai potensi
untuk mencapai pulangan positif yang sepadan dengan risiko negara, risiko mata wang dan risiko kecairan.
Oleh sebab pelaburan dalam waran tersenarai kemungkinan boleh meningkatkan kemeruapan pulangan dana,
pelaburan dana dalam waran tersenarai akan dinilai secara berterusan dan diuruskan sewajarnya.
Selain itu, pelaburan di atas adalah tertakluk kepada had dan batasan yang dijelaskan dengan tepat dalam
bahagian bertajuk Pelaburan Dibenarkan dan Batasan Pelaburan.
Penanda Aras Prestasi yang Dipilih bagi PBGF
Oleh sebab PBGF akan menumpukan pelaburannya dalam pasaran domestik, penanda aras bagi PBGF ialah IKKL
FTSE Bursa Malaysia (IKKL FBM) iaitu indeks permodalan pasaran berwajaran terlaras apungan bebas yang terdiri
daripada 30 syarikat terbesar di Pasaran Utama Bursa Malaysia mengikut permodalan pasaran penuh. Oleh sebab
ia juga diikuti secara meluas dan merupakan wakilan Bursa Securities yang mudah difahami, ia dianggap sebagai
penanda aras yang paling sesuai bagi dana ini.
Untuk mendapatkan maklumat terkini tentang IKKL FBM, pelabur boleh merujuk laman web Bursa Malaysia
(www.bursamalaysia.com di bawah Bahagian Maklumat Pasaran) untuk senarai saham komponen IKKL FBM
dan maklumat urus niaga seperti harga dagangan terakhir, harga penutup sebelumnya, jumlah dagangan, paras
tertinggi dan terendah untuk hari itu dan maklumat lain. Prestasi dana dan penanda arasnya boleh didapati di
laman web Public Mutual di www.publicmutual.com.my.
Prol risiko dana tidak sama dengan prol risiko penanda aras.
FTSE, FT-SE dan Footsie adalah tanda dagangan syarikat-syarikat London Stock Exchange Group dan digunakan oleh
FTSE International Limited (FTSE) di bawah lesen. BURSA MALAYSIA adalah tanda dagangan Bursa Malaysia Berhad (BURSA
MALAYSIA).
IKKL FTSE BURSA MALAYSIA dikira oleh FTSE. Semua hak harta intelek dalam nilai indeks dan juzuk adalah kepunyaan FTSE dan
BURSA MALAYSIA. FTSE mahupun BURSA MALAYSIA tidak menaja, mengendors atau mempromosikan produk ini dan tidak
dalam apa-apa segi berkaitan dengannya dan tidak mengambil sebarang tanggungjawab terhadapnya. Public Mutual Berhad
telah mendapat lesen penuh daripada FTSE untuk menggunakan hak harta intelek tersebut dalam terbitan produk ini.
42
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
PB DANA ASIA EQUITY (PBAEF)
Prol Dana
Kategori Dana Dana ekuiti
Jenis Dana Pertumbuhan modal
Julat Ekuiti Dana Minimum 80% daripada NAB
Prol Pemilihan Saham Dana Saham indeks, saham mewah dan saham pertumbuhan.
Dasar Agihan Sampingan
Cadangan Tempoh Pelaburan Minimum 3 tahun
Pengurus Dana Lantikan Lum Ming Jang dan Loo See Seong
Dana mungkin menerima pakai strategi defensif sementara dengan mengurangkan pendedahan ekuitinya
di bawah julat yang dinyatakan di atas dan meningkatkan pelaburannya dalam sekuriti pendapatan tetap
dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit jika iklim pelaburan dianggap tidak
memberangsangkan dan kelemahan dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti.
Objektif Dana
Untuk mencapai kenaikan nilai modal dalam jangka panjang dengan melabur dalam saham mewah dan saham
pertumbuhan dalam pasaran domestik dan serantau.
Nota: Sebarang perubahan besar pada objektif pelaburan dana memerlukan kelulusan pemegang unit.
Prol Pelabur
Dana ini sesuai untuk pelabur jangka sederhana hingga panjang yang mampu menahan naik turun pasaran saham
dalam mengejar pertumbuhan modal.
Dasar Pelaburan
PBAEF melabur dalam portfolio terpelbagai merangkumi saham indeks, saham mewah dan saham pertumbuhan
yang tersenarai di Bursa Securities dan pasaran saham serantau terpilih bagi memenuhi objektif pelaburannya.
Kandungan ekuiti minimumnya ialah 80% daripada NAB dana. Baki NAB dana akan dilaburkan dalam sekuriti
pendapatan tetap, instrumen pasaran wang dan deposit.
Strategi Pelaburan
PBAEF diuruskan secara aktif untuk mencapai matlamat jangka panjang, iaitu pertumbuhan modal dengan
mengekalkan tahap pendedahan yang tinggi kepada ekuiti, iaitu 80% pada setiap masa. Pelaburan ekuiti dana
memberi tumpuan terutamanya kepada portfolio terpelbagai merangkumi saham indeks, saham mewah dan
syarikat yang mempunyai prospek pertumbuhan yang tersenarai di Bursa Securities dan pasaran saham serantau
terpilih. Dalam mengenal pasti syarikat sedemikian, Pengurus Dana bergantung pada penyelidikan asas di mana
keteguhan kedudukan kewangan, prospek industri, kualiti pengurusan dan rekod prestasi lepas syarikat dinilai.
Walaupun dana diuruskan secara aktif, kekerapan strategi dagangannya amat bergantung pada peluang pasaran.
Sehingga 98% daripada NAB dana boleh dilaburkan dalam ekuiti dan sekuriti pendapatan tetap dalam pasaran
asing terpilih yang termasuk Korea Selatan, China, Jepun, Hong Kong, Taiwan dan pasaran lain yang dibenarkan.
Kelulusan yang perlu daripada pihak berkuasa kawal selia asing yang berkaitan, di mana perlu, akan didapatkan
sebelum melabur dalam pasaran dibenarkan yang tersebut di atas.
43
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Dana juga mungkin mempertimbangkan pelaburan dalam ekuiti tidak tersenarai terutamanya dalam syarikat-
syarikat yang dijangka cuba mendapatkan penyenaraian di Bursa Securities atau pasaran serantau terpilih dalam
jangka masa dua tahun. Dana mungkin melabur dalam skim pelaburan kolektif dalam pasaran domestik atau
pasaran serantau terpilih dan juga waran tersenarai. Dana juga mungkin melabur dalam sekuriti pendapatan tetap
(berdaulat dan korporat) dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit.
Pendedahan ekuiti dana mungkin menyebabkan dana mengalami kemeruapan ketara semasa pergerakan pasaran
yang buruk. Bagi mengurangkan risiko tersebut, dana mungkin menggunakan kontrak hadapan dan opsyen bagi
melindung nilai daripada kemeruapan pasaran.
Manfaat Khusus Dana
Dana memberi anda peluang untuk menyertai potensi pertumbuhan jangka panjang portfolio terpelbagai
merangkumi saham indeks, saham mewah dan saham pertumbuhan yang tersenarai di Bursa Securities dan
pasaran saham asing terpilih. Walau bagaimanapun, dana memberi kurang penekanan kepada peruntukan
aset dengan memperuntukkan sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah dana kepada pasaran ekuiti pada
setiap masa. Oleh yang demikian, dana berkemungkinan mendapat manfaat yang besar daripada pasaran ekuiti
yang menaik. Dari segi kemerosotan, ia mungkin mempunyai peluang yang sedikit dalam mengelakkan kesan
sepenuhnya daripada pasaran menurun. Oleh itu, ia berpotensi meraih prestasi yang lebih kukuh dalam pasaran
menaik daripada dana ekuiti yang berorientasikan simpanan. Sehubungan itu, pulangannya juga mungkin nyata
lebih meruap.
Pengurusan Risiko Khusus Dana
Pengurusan kecairan, strategi pempelbagaian dan lindung nilai yang digunakan adalah tertumpu kepada usaha
untuk menguruskan risiko yang dihadapi oleh dana. Mungkin terdapat situasi, seperti apabila kemerosotan teruk
dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti dan risiko kecairan adalah tinggi, maka pendedahan ekuiti dikurangkan ke
paras minimum yang dinyatakan. Berkenaan dengan pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap, haruslah diambil
perhatian bahawa prestasi sekuriti pendapatan tetap mungkin terjejas sekiranya kadar faedah naik mendadak.
Nilai sekuriti pendapatan tetap juga mungkin turun naik berdasarkan kualiti kredit penerbit. Oleh yang demikian,
pendedahan kepada sekuriti pendapatan tetap dalam portfolio diuruskan untuk memastikan tahap risiko sepadan
dengan potensi pulangan. Prestasi instrumen pasaran wang dan deposit juga boleh menerima kesan daripada
turun naik dalam kadar faedah dan risiko kredit institusi kewangan. Bagi menguruskan risiko kredit instrumen ini,
penarafan kredit institusi kewangan dipantau secara berterusan.
Pelaburan dana di luar negara akan dipantau untuk memberi tumpuan kepada pasaran yang mempunyai potensi
untuk mencapai pulangan positif yang sepadan dengan risiko negara, risiko mata wang dan risiko kecairan. Bagi
mengurangkan risiko yang timbul daripada faktor yang termasuk pendedahan mata wang asing dan pergerakan
kadar faedah asing, dana mungkin menggunakan strategi lindung nilai untuk menguruskan risiko yang dihadapi
oleh dana.
Oleh sebab penyertaan dalam kontrak hadapan dan opsyen bagi tujuan lindung nilai dan pelaburan dalam waran
tersenarai berpotensi meningkatkan kemeruapan pulangan dana, maka penyertaan dana dalam instrumen ini
akan dinilai secara berterusan dan diuruskan sewajarnya.
Selain itu, pelaburan di atas adalah tertakluk kepada had dan batasan yang dijelaskan dengan tepat dalam
bahagian bertajuk Pelaburan Dibenarkan dan Batasan Pelaburan.
Penanda Aras Prestasi yang Dipilih bagi PBAEF
Penanda aras dana dan peratusan masing-masing adalah seperti berikut:
20% IKKL FTSE Bursa Malaysia (IKKL FBM),
20% Indeks TOPIX Core 30,
20% Indeks KOSPI 50, dan
40% Indeks MSCI Golden Dragon
44
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Penanda aras yang dipilih bagi PBAEF ialah indeks penanda aras komposit yang merangkumi pelaburan hipotetik
dalam IKKL FBM, Indeks TOPIX Core 30, Indeks KOSPI 50 dan Indeks MSCI Golden Dragon dalam nisbah
20:20:20:40. Oleh itu, pulangan bagi indeks penanda aras bagi mana-mana sahaja tempoh masa akan terdiri
daripada 20% daripada pulangan IKKL FBM, 20% daripada Indeks TOPIX Core 30, 20% daripada Indeks KOSPI
50 dan 40% daripada Indeks MSCI Golden Dragon. Saham komponen IKKL FBM, Indeks TOPIX Core 30 dan
Indeks KOSPI 50 merangkumi saham utama dari pasarannya masing-masing, iaitu Malaysia, Jepun dan Korea
Selatan, manakala saham komponen Indeks MSCI Golden Dragon merangkumi saham utama dalam pasaran
China, Taiwan dan Hong Kong. Indeks penanda aras komposit ini merupakan penanda aras prestasi yang sesuai
bagi PBAEF kerana dana ini melabur terutamanya dalam portfolio saham terpelbagai yang tersenarai di pasaran
domestik, Jepun, Korea Selatan, China, Hong Kong dan Taiwan. Nisbah yang dinyatakan dalam indeks penanda
aras komposit mewakili pasaran di mana dana ini dibenarkan melabur dalam jangka sederhana hingga panjang.
Untuk mendapatkan maklumat terkini tentang IKKL FBM, pelabur boleh merujuk laman web Bursa Malaysia
(www.bursamalaysia.com di bawah Bahagian Maklumat Pasaran) untuk senarai saham komponen IKKL FBM
dan maklumat urus niaga seperti harga dagangan terakhir, harga penutup sebelumnya, jumlah dagangan, paras
tertinggi dan terendah untuk hari itu dan maklumat lain. Indeks penutup harian bagi Indeks TOPIX Core 30, Indeks
MSCI Golden Dragon dan Indeks KOSPI 50 boleh didapati daripada Bloomberg L.P. Prestasi dana dan penanda
arasnya boleh didapati di laman web Public Mutual di www.publicmutual.com.my.
Prol risiko dana tidak sama dengan prol risiko penanda aras.
FTSE, FT-SE dan Footsie adalah tanda dagangan syarikat-syarikat London Stock Exchange Group dan digunakan oleh
FTSE International Limited (FTSE) di bawah lesen. BURSA MALAYSIA adalah tanda dagangan Bursa Malaysia Berhad (BURSA
MALAYSIA).
IKKL FTSE BURSA MALAYSIA dikira oleh FTSE. Semua hak harta intelek dalam nilai indeks dan juzuk adalah kepunyaan FTSE dan
BURSA MALAYSIA. FTSE mahupun BURSA MALAYSIA tidak menaja, mengendors atau mempromosikan produk ini dan tidak
dalam apa-apa segi berkaitan dengannya dan tidak mengambil sebarang tanggungjawab terhadapnya. Public Mutual Berhad
telah mendapat lesen penuh daripada FTSE untuk menggunakan hak harta intelek tersebut dalam terbitan produk ini.
45
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
PB DANA ASEAN DIVIDEND (PBADF)
Prol Dana
Kategori Dana Dana ekuiti
Jenis Dana Pendapatan
Julat Ekuiti Dana 75% hingga 98%
Prol Pemilihan Saham Dana Saham yang menawarkan atau berpotensi menawarkan
kadar hasil dividen yang menarik.
Dasar Agihan Tahunan
Cadangan Tempoh Pelaburan Minimum 3 tahun
Pengurus Dana Lantikan Lum Peck Woon dan Lee Chun Hong
Dana mungkin menerima pakai strategi defensif sementara dengan mengurangkan pendedahan ekuitinya
di bawah julat yang dinyatakan di atas dan meningkatkan pelaburannya dalam sekuriti pendapatan tetap
dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit jika iklim pelaburan dianggap tidak
memberangsangkan dan kelemahan dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti.
Objektif Dana
Untuk menyediakan pendapatan* dengan melabur dalam portfolio saham di pasaran domestik dan serantau yang
menawarkan atau berpotensi menawarkan kadar hasil dividen yang menarik.
Nota:
Saham yang menawarkan kadar hasil dividen yang menarik merujuk kepada saham yang mempunyai kekonsistenan dalam
mengganjari pemegang saham melalui pembayaran dividen.
Sebarang perubahan besar pada objektif pelaburan dana memerlukan kelulusan pemegang unit.
Prol Pelabur
Dana ini sesuai untuk pelabur jangka sederhana hingga panjang yang mampu menahan naik turun pasaran saham
dalam mengejar pendapatan* tahunan dan pertumbuhan modal.
* Agihan (jika ada) akan dilaburkan semula melainkan pemegang unit memilih supaya agihan dibayar. Sila rujuk halaman 33
untuk maklumat lanjut tentang dasar agihan.
Dasar Pelaburan
PBADF melabur dalam portfolio terpelbagai merangkumi ekuiti dan sekuriti pendapatan tetap bagi memenuhi
objektif pelaburannya. Kandungan ekuitinya dari segi NAB adalah dalam lingkungan 75% hingga 98% daripada
NAB dana. Baki NAB dana dilaburkan dalam sekuriti pendapatan tetap dan aset cair yang termasuk instrumen
pasaran wang dan deposit.
46
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Strategi Pelaburan
Dana diuruskan secara aktif untuk mencapai matlamatnya bagi menyediakan pendapatan dengan melabur dalam
portfolio saham yang terpelbagai yang menawarkan atau berpotensi menawarkan kadar hasil dividen yang
menarik. Dari segi pemiihan saham, dana pada dasarnya memberi tumpuan kepada melabur dalam syarikat yang
telah menunjukkan kekonsistenan dalam memberi ganjaran kepada pemegang sahamnya melalui pembayaran
dividen. Walaupun dana diuruskan secara aktif, kekerapan strategi dagangannya amat bergantung pada peluang
pasaran. Namun begitu, dana juga mungkin melabur dalam saham pertumbuhan atau saham pemulihan yang
berpotensi untuk akhirnya menerima pakai dasar pembayaran dividen. Dalam mengenal pasti syarikat sedemikian,
dana bergantung kepada penyelidikan asas di mana keteguhan kedudukan kewangan, prospek industri, kualiti
pengurusan dan rekod prestasi lepas syarikat dinilai.
Sehingga 98% daripada NAB dana boleh dilaburkan dalam ekuiti dan sekuriti pendapatan tetap dalam pasaran
serantau terpilih yang termasuk Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam dan pasaran lain yang dibenarkan.
Kelulusan yang perlu daripada pihak berkuasa kawal selia asing yang berkaitan, di mana perlu, akan didapatkan
sebelum melabur dalam pasaran dibenarkan yang tersebut di atas.
Dana juga mungkin mempertimbangkan pelaburan dalam ekuiti tidak tersenarai terutamanya dalam syarikat yang
dijangka cuba mendapatkan penyenaraian di Bursa Securities atau pasaran ASEAN terpilih dalam jangka masa
dua tahun. Dana mungkin melabur dalam skim pelaburan kolektif dalam pasaran domestik atau pasaran ASEAN
terpilih serta waran tersenarai. Dana mungkin melabur dalam sekuriti pendapatan tetap (berdaulat dan korporat)
dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit.
Pendedahan ekuiti dana mungkin menyebabkan dana mengalami kemeruapan ketara semasa pergerakan pasaran
yang buruk. Bagi mengurangkan risiko tersebut, dana mungkin menggunakan kontrak hadapan dan opsyen bagi
melindung nilai daripada kemeruapan pasaran.
Manfaat Khusus Dana
Dana memberi anda peluang untuk menyertai potensi pertumbuhan jangka panjang portfolio saham terpelbagai
yang mengagihkan atau berpotensi mengagihkan kadar hasil dividen yang menarik yang tersenarai di Bursa
Securities dan pasaran saham ASEAN terpilih. Pendedahan ekuiti dana diuruskan secara aktif dengan pendedahan
dalam lingkungan 75% hingga 98% bergantung pada taksiran pasaran dan persekitaran ekonomi oleh Pengurus
Dana. Walau bagaimanapun, julat ekuiti dana mungkin lebih tinggi atau lebih rendah bergantung pada taksiran
prospek pasaran saham oleh Pengurus Dana. Ia juga mengekalkan pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap
untuk menolong menjanakan pendapatan faedah bagi dana.
Pengurusan Risiko Khusus Dana
Peruntukan aset, pengurusan kecairan, strategi pempelbagaian dan lindung nilai yang digunakan adalah tertumpu
kepada usaha untuk menguruskan risiko yang dihadapi oleh dana. Mungkin terdapat situasi, seperti apabila
kemerosotan teruk dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti dan risiko kecairan adalah tinggi, maka pendedahan
ekuiti dikurangkan ke bawah paras yang dinyatakan sebagai strategi defensif sementara. Berkenaan dengan
pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap, haruslah diambil perhatian bahawa prestasi sekuriti pendapatan tetap
mungkin terjejas sekiranya kadar faedah naik mendadak. Nilai sekuriti pendapatan tetap juga mungkin turun naik
berdasarkan kualiti kredit penerbit. Oleh yang demikian, pendedahan kepada sekuriti pendapatan tetap dalam
portfolio diuruskan untuk memastikan tahap risiko sepadan dengan potensi pulangan. Prestasi instrumen pasaran
wang dan deposit juga boleh menerima kesan daripada turun naik dalam kadar faedah dan risiko kredit institusi
kewangan. Bagi menguruskan risiko kredit instrumen ini, penarafan kredit institusi kewangan dipantau secara
berterusan.
Pelaburan dana di luar negara akan dipantau untuk memberi tumpuan kepada pasaran yang mempunyai potensi
untuk mencapai pulangan positif yang sepadan dengan risiko negara, risiko mata wang dan risiko kecairan. Bagi
mengurangkan risiko yang timbul daripada faktor yang termasuk pendedahan mata wang asing dan pergerakan
kadar faedah asing, dana mungkin menggunakan strategi lindung nilai untuk menguruskan risiko yang dihadapi
oleh dana.
47
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Oleh sebab penyertaan dalam kontrak hadapan dan opsyen bagi tujuan lindung nilai dan pelaburan dalam waran
tersenarai berpotensi meningkatkan kemeruapan pulangan dana, maka penyertaan dana dalam instrumen ini
akan dinilai secara berterusan dan diuruskan sewajarnya.
Selain itu, pelaburan di atas adalah tertakluk kepada had dan batasan yang dijelaskan dengan tepat dalam
bahagian bertajuk Pelaburan Dibenarkan dan Batasan Pelaburan.
Penanda Aras Prestasi yang Dipilih bagi PBADF
Penanda aras dana dan peratusan masing-masing adalah seperti berikut:
90% Indeks FTSE/ASEAN 40, dan
10% Kadar Tawaran Antara Bank Kuala Lumpur (KLIBOR) 3 Bulan
Oleh sebab PBADF pada umumnya mengekalkan pendedahan ekuiti dalam linkungan 75% hingga 98% daripada
NABnya, maka penanda aras yang dipilih bagi PBADF ialah indeks penanda aras komposit yang merangkumi
pelaburan hipotetik dalam Indeks FTSE/ASEAN 40 dan KLIBOR 3 Bulan dalam nisbah 90:10. Oleh itu, pulangan
bagi indeks penanda aras bagi mana-mana sahaja tempoh masa akan terdiri daripada 90% daripada pulangan
Indeks FTSE/ASEAN 40 dan 10% daripada faedah KLIBOR 3 Bulan yang diperoleh bagi tempoh masa yang sama.
Saham komponen Indeks FTSE/ASEAN 40 merangkumi 40 saham utama dari pasaran ASEAN terpilih termasuk
Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand dan Indonesia. Indeks penanda aras komposit ini, iaitu 90% dalam Indeks
FTSE/ASEAN 40 dan 10% dalam KLIBOR 3 Bulan mewakili penanda aras prestasi yang sesuai bagi PBADF kerana
dana ini merupakan dana ekuiti yang pada amnya mempunyai wajaran ekuiti sebanyak 90% daripada NABnya
dalam jangka sederhana hingga panjang.
Maklumat tentang KLIBOR 3 Bulan yang disediakan oleh Bank Negara Malaysia disiarkan dalam bahagian
perniagaan akhbar harian. Indeks penutup harian bagi Indek FTSE/ASEAN 40 boleh didapati daripada Bloomberg
L.P. Prestasi dana dan penanda arasnya boleh didapati di laman web Public Mutual di www.publicmutual.com.my.
Prol risiko dana tidak sama dengan prol risiko penanda aras.
PBADF tidak dalam apa-apa segi ditaja, diendors, dijual atau dipromosikan oleh FTSE International Limited (FTSE) atau oleh
syarikat-syarikat London Stock Exchange Group (LSEG) dan FTSE mahupun LSEG tidak membuat apa pun jaminan atau
pernyataan, secara tersurat atau tersirat, sama ada berkenaan dengan keputusan yang akan diperoleh daripada penggunaan
Indeks FTSE/ASEAN 40 (Indeks) dan/atau angka yang dicatatkan oleh Indeks tersebut pada mana-mana masa tertentu pada
mana-mana hari tertentu atau sebaliknya. Indeks ini disusun dan dikira oleh FTSE bersama dengan Bursa Saham Indonesia, Bursa
Malaysia Berhad, The Philippine Stock Exchange, Inc., Singapore Exchange Securities Trading Limited dan Bursa Saham Thailand
(Bursa). Walau bagaimanapun, FTSE mahupun LSEG mahupun Bursa tidak akan bertanggungjawab (sama ada dalam kecuaian
atau selainnya) terhadap mana-mana orang atas sebarang kesilapan dalam Indeks ini dan FTSE mahupun LSEG mahupun
Bursa tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk memaklumkan kepada mana-mana orang mengenai sebarang kesilapan di
dalamnya.
FTSE, FT-SE dan Footsie adalah tanda dagangan LSEG dan digunakan oleh FTSE International Limited di bawah lesen.
48
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
PB DANA EURO PACIFIC EQUITY (PBEPEF)
Prol Dana
Kategori Dana Dana ekuiti
Jenis Dana Pertumbuhan modal
Julat Ekuiti Dana 75% hingga 98%
Prol Pemilihan Saham Dana Saham indeks, saham mewah dan saham pertumbuhan
Dasar Agihan Sampingan
Cadangan Tempoh Pelaburan Minimum 3 tahun
Pengurus Dana Lantikan Chiang Kang Pey dan Tan Kok Keong
Dana mungkin menerima pakai strategi defensif sementara dengan mengurangkan pendedahan ekuitinya
di bawah julat yang dinyatakan di atas dan meningkatkan pelaburannya dalam sekuriti pendapatan tetap
dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit jika iklim pelaburan dianggap tidak
memberangsangkan dan kelemahan dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti.
Objektif Dana
Untuk mencapai kenaikan nilai modal dalam jangka panjang dengan melabur dalam ekuiti dan skim pelaburan
kolektif dalam pasaran domestik dan asing.
Nota: Sebarang perubahan besar pada objektif pelaburan dana memerlukan kelulusan pemegang unit.
Prol Pelabur
Dana ini sesuai untuk pelabur jangka sederhana hingga panjang yang mampu menahan naik turun pasaran saham
dalam mengejar pertumbuhan modal.
Dasar Pelaburan
PBEPEF akan melabur dalam portfolio terpelbagai merangkumi saham indeks, saham mewah dan saham
pertumbuhan yang tersenarai di Bursa Securities, pasaran Eropah dan pasaran saham serantau terpilih bagi
memenuhi objektif pelaburannya. Dana juga akan melabur dalam skim pelaburan kolektif yang memberi tumpuan
kepada portfolio terpelbagai merangkumi saham mewah, saham indeks dan saham pertumbuhan yang tersenarai
di pasaran Eropah. Dana pada amnya mengekalkan pendedahan ekuiti dalam lingkungan 75% hingga 98%
daripada NABnya. Namun begitu, julat ekuiti dana mungkin lebih rendah bergantung pada taksiran pasaran ekuiti
oleh Pengurus Dana. Baki NAB dana akan dilaburkan dalam sekuriti pendapatan tetap, instrumen pasaran wang
dan deposit.
Strategi Pelaburan
PBEPEF diuruskan secara aktif untuk mencapai matlamatnya, iaitu pertumbuhan modal dengan melabur dalam
portio terpelbagai merangkumi saham indeks, saham mewah dan saham pertumbuhan yang tersenarai di Bursa
Securities, pasaran Eropah dan pasaran saham serantau terpilih. Dana juga akan melabur dalam skim pelaburan
kolektif yang memberi tumpuan kepada portfolio terpelbagai merangkumi saham mewah, saham indeks dan
syarikat yang mempunyai prospek pertumbuhan yang tersenarai di pasaran Eropah. Walaupun dana diuruskan
secara aktif, kekerapan strategi dagangannya amat bergantung pada peluang pasaran.
49
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Sehingga 98% daripada NAB dana akan dilaburkan dalam ekuiti dan sekuriti pendapatan tetap pasaran asing
terpilih yang termasuk Eropah, Jepun, Korea, Taiwan, China, Hong Kong, Singapura, Thailand, Filipina, Indonesia
dan pasaran lain yang dibenarkan yang selaras dengan objektif dan dasar pelaburan dana. Kelulusan yang perlu
daripada pihak berkuasa kawal selia asing yang berkaitan, di mana perlu, akan didapatkan sebelum melabur
dalam pasaran dibenarkan yang tersebut di atas.
Dana juga mungkin mempertimbangkan pelaburan dalam ekuiti tidak tersenarai terutamanya dalam syarikat yang
dijangka cuba mendapatkan penyenaraian di pasaran dalam jangka masa dua tahun. Dana juga mungkin melabur
dalam sekuriti pendapatan tetap (berdaulat dan korporat) dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang
dan deposit.
Pendedahan ekuiti dana mungkin menyebabkan dana mengalami kemeruapan ketara semasa pergerakan pasaran
yang buruk. Bagi mengurangkan risiko tersebut, dana juga mungkin menggunakan kontrak hadapan dan opsyen
tersenarai bagi melindung nilai daripada kemeruapan pasaran.
Manfaat Khusus Dana
Dana memberi anda peluang untuk menyertai potensi pertumbuhan jangka panjang portfolio terpelbagai
merangkumi saham indeks, saham mewah dan saham pertumbuhan dalam pasaran domestik, Eropah dan
serantau.
Pengurusan Risiko Khusus Dana
Peruntukan aset, pengurusan kecairan, strategi pempelbagaian dan lindung nilai yang digunakan adalah tertumpu
kepada usaha untuk menguruskan risiko yang dihadapi oleh dana. Mungkin terdapat situasi, seperti apabila
kemerosotan teruk dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti dan risiko kecairan adalah tinggi, maka pendedahan
ekuiti dikurangkan ke bawah paras yang dinyatakan sebagai strategi defensif sementara. Pelaburan dana dalam
skim pelaburan kolektif akan dipantau secara berterusan untuk memastikan skim pelaburan kolektif adalah selaras
dengan objektif dana dan potensi pulangan sepadan dengan risiko yang terlibat dalam melabur dalam pelaburan
ini. Berkenaan dengan pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap, haruslah diambil perhatian bahawa prestasi
sekuriti pendapatan tetap mungkin terjejas sekiranya kadar faedah naik mendadak. Nilai sekuriti pendapatan
tetap juga mungkin turun naik berdasarkan kualiti kredit penerbit. Oleh yang demikian, pendedahan kepada
sekuriti pendapatan tetap dalam portfolio diuruskan untuk memastikan tahap risiko sepadan dengan potensi
pulangan. Prestasi instrumen pasaran wang dan deposit juga boleh menerima kesan daripada turun naik dalam
kadar faedah dan risiko kredit institusi kewangan. Bagi menguruskan risiko kredit instrumen ini, penarafan kredit
institusi kewangan dipantau secara berterusan.
Pelaburan dana di luar negara akan dipantau untuk memberi tumpuan kepada pasaran yang mempunyai potensi
untuk mencapai pulangan positif yang sepadan dengan risiko negara, risiko mata wang dan risiko kecairan.
Bagi mengurangkan risiko yang timbul daripada faktor-faktor yang termasuk pendedahan mata wang asing dan
pergerakan kadar faedah asing, dana mungkin menggunakan strategi lindung nilai untuk menguruskan risiko
yang dihadapi oleh dana.
Oleh sebab penyertaan dalam kontrak hadapan dan opsyen bagi tujuan lindung nilai dan pelaburan dalam waran
tersenarai berpotensi meningkatkan kemeruapan pulangan dana, maka penyertaan dana dalam instrumen ini
akan dinilai secara berterusan dan diuruskan sewajarnya.
Selain itu, pelaburan di atas adalah tertakluk kepada had dan batasan yang dijelaskan dengan tepat dalam
bahagian bertajuk Pelaburan Dibenarkan dan Batasan Pelaburan.
Penanda Aras Prestasi yang Dipilih bagi PBEPEF
Penanda aras dana dan peratusan masing-masing adalah seperti berikut:
50% Indeks MSCI AC Far-East Kecuali Jepun,
40% Indeks STOXX Europe 50, dan
10% Indeks Harga Saham Tokyo (TOPIX)
50
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Penanda aras yang dipilih bagi PBEPEF ialah indeks penanda aras komposit yang merangkumi pelaburan hipotetik
dalam Indeks MSCI AC Far-East Kecuali Jepun, Indeks STOXX Europe 50 dan TOPIX dalam nisbah 50:40:10.
Oleh itu, pulangan bagi indeks penanda aras bagi mana-mana sahaja tempoh masa akan terdiri daripada 50%
daripada pulangan Indeks MSCI AC Far-East Kecuali Jepun, 40% daripada Indeks STOXX Europe 50 dan 10%
daripada TOPIX. Saham komponen Indeks MSCI AC Far-East Kecuali Jepun merangkumi saham utama dari
pasaran utama serantau termasuk China, Hong Kong, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura,
Taiwan dan Thailand, manakala saham komponen Indeks STOXX Europe 50 dan TOPIX merangkumi saham utama
dari pasarannya masing-masing, iaitu Eropah dan Jepun. Indeks penanda aras komposit ini merupakan penanda
aras prestasi yang sesuai bagi PBEPEF kerana ia mewakili pasaran yang dana ini dibenarkan melabur dalam jangka
panjang.
Maklumat tentang Indeks MSCI AC Far-East Kecuali Jepun, Indeks STOXX Europe 50 dan Indeks Harga Saham
Tokyo boleh didapati daripada Bloomberg L.P. Prestasi dana dan penanda arasnya boleh didapati di laman web
Public Mutual di www.publicmutual.com.my.
Prol risiko dana tidak sama dengan prol risiko penanda aras.
Sumber: MSCI. MSCI mahupun mana-mana pihak lain yang terlibat dalam atau berkaitan dengan penyusunan, pengiraan atau
pembuatan data MSCI tidak membuat apa-apa jaminan atau pernyataan yang tersurat atau tersirat berkaitan dengan data
tersebut (atau keputusan yang akan diperoleh daripada penggunaannya), dan semua pihak tersebut dengan ini secara nyata
menolak semua jaminan keaslian, ketepatan, kesempurnaan, kebolehdagangan atau kesesuaian bagi tujuan tertentu berkaitan
dengan mana-mana data tersebut. Tanpa mengehadkan mana-mana yang di atas, MSCI, mana-mana syarikat gabungannya atau
mana-mana pihak ketiga yang terlibat dalam atau berkaitan dengan penyusunan, pengiraan atau pembuatan data sama sekali
tidak akan mempunyai apa-apa tanggungan terhadap apa-apa ganti rugi langsung, tidak langsung, khas, punitif, turutan atau
apa-apa ganti rugi lain (termasuk kehilangan keuntungan) walaupun diberitahu mengenai kemungkinan ganti rugi tersebut.
Edaran atau penyebaran lanjut data MSCI tidak dibenarkan tanpa kebenaran bertulis nyata daripada MSCI.
51
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
PB DANA CHINA PACIFIC EQUITY (PBCPEF)
Prol Dana
Kategori Dana Dana ekuiti
Jenis Dana Pertumbuhan modal
Julat Ekuiti Dana 75% hingga 98%
Prol Pemilihan Saham Dana Saham indeks, saham mewah dan saham pertumbuhan
Dasar Agihan Sampingan
Cadangan Tempoh Pelaburan Minimum 3 tahun
Pengurus Dana Lantikan Lum Ming Jang dan Chiang Kang Pey
Dana mungkin menerima pakai strategi defensif sementara dengan mengurangkan pendedahan ekuitinya
di bawah julat yang dinyatakan di atas dan meningkatkan pelaburannya dalam sekuriti pendapatan tetap
dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit jika iklim pelaburan dianggap tidak
memberangsangkan dan kelemahan dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti.
Objektif Dana
Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur terutamanya
dalam saham China dan bakinya dalam pasaran Asia Utara.
Nota: Sebarang perubahan besar pada objektif pelaburan dana memerlukan kelulusan pemegang unit.
Prol Pelabur
Dana ini sesuai untuk pelabur jangka sederhana hingga panjang yang mampu menahan naik turun pasaran saham
dalam mengejar pertumbuhan modal.
Dasar Pelaburan
Minimum 50% dan sehingga maksimum 98% daripada NAB PBCPEF akan dilaburkan dalam saham China yang
tersenarai di pasaran China, Hong Kong, Amerika Syarikat, Singapura dan pasaran lain yang dibenarkan. Apabila
penilaian saham China kurang memberangsangkan, dana mungkin melabur dalam pasaran Asia Utara lain yang
termasuk Jepun, Korea dan Taiwan. Dana pada umumnya mengekalkan pendedahan ekuiti dalam lingkungan
75% hingga 98% daripada NABnya. Walau bagaimanapun, julat ekuiti dana mungkin lebih rendah bergantung
pada taksiran pasaran ekuiti oleh Pengurus Dana. Baki NAB dana akan dilaburkan dalam sekuriti pendapatan
tetap, instrumen pasaran wang dan deposit.
Strategi Pelaburan
PBCPEF diuruskan secara aktif untuk mencapai matlamatnya, iaitu pertumbuhan modal dengan melabur
dalam portfolio terpelbagai merangkumi saham indeks, saham mewah dan syarikat yang mempunyai prospek
pertumbuhan. Apabila penilaian dan prospek pertumbuhan bagi saham China adalah menarik, peruntukan
dana kepada saham China akan dipertingkatkan sewajarnya. Sebaliknya, apabila penilaian bagi saham China
kurang memberangsangkan, peruntukan dana kepada saham China akan dikurangkan dan pendedahannya
kepada pasaran Asia Utara lain seperti Jepun, Korea dan Taiwan akan dipertingkatkan sewajarnya. NAB PBCPEF
akan dilaburkan dalam saham China yang tersenarai di pasaran China, Hong Kong, Amerika Syarikat, Singapura
dan pasaran lain yang dibenarkan. Baki NAB dana boleh dilaburkan dalam pasaran Asia Utara terpilih yang
termasuk Jepun, Korea dan Taiwan. Dalam mengenal pasti syarikat sedemikian, Pengurus Dana bergantung pada
penyelidikan asas di mana keteguhan kedudukan kewangan, prospek industri, kualiti pengurusan dan rekod
prestasi lepas syarikat dinilai. Walaupun dana diuruskan secara aktif, kekerapan strategi dagangannya amat
bergantung pada peluang pasaran.
52
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Minimum 50% daripada NAB dana dan sehingga 98% daripada NAB dana boleh dilaburkan dalam ekuiti dan
sekuriti pendapatan tetap pasaran asing terpilih yang termasuk China, Hong Kong, Amerika Syarikat, Singapura,
Jepun, Korea, Taiwan dan pasaran lain yang dibenarkan. Dana juga mungkin melabur dalam nota penyertaan
berkaitan ekuiti bagi saham serantau terpilih yang tersenarai di Bursa Saham Luxembourg. Nota penyertaan
berkaitan ekuiti adalah instrumen yang direka untuk menjejaki sekuriti bertanda. Pergerakan nota ini adalah
serupa dengan saham pendasar yang tersenarai di pasarannya masing-masing. Nota ini diterbitkan oleh syarikat
pembrokeran asing antarabangsa untuk pelaburan oleh pelabur yang tidak dapat melabur secara langsung dalam
saham pendasar asing. Nota ini dibeli dan dijual oleh pelabur dengan cara yang sama seperti dagangan saham.
Pelaburan dalam nota penyertaan berkaitan ekuiti melibatkan risiko rakan urus niaga di mana penerbit nota
mungkin tidak dapat menunaikan obligasinya. Ia juga mempunyai risiko pasaran kerana nota ini mungkin tidak
menjejaki pergerakan saham pendasarnya dengan rapat. Kelulusan yang perlu daripada pihak berkuasa kawal
selia asing yang berkaitan, di mana perlu, akan didapatkan sebelum melabur dalam pasaran dibenarkan yang
tersebut di atas.
Dana juga mungkin mempertimbangkan pelaburan dalam ekuiti tidak tersenarai terutamanya dalam syarikat yang
dijangka cuba mendapatkan penyenaraian di pasaran dalam jangka masa dua tahun. Dana juga mungkin melabur
dalam skim pelaburan kolektif dalam pasaran domestik dan asing dan juga waran tersenarai. Dana juga mungkin
melabur dalam sekuriti pendapatan tetap (berdaulat dan korporat) dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran
wang dan deposit.
Pendedahan ekuiti dana mungkin menyebabkan dana mengalami kemeruapan ketara semasa pergerakan pasaran
yang buruk. Bagi mengurangkan risiko tersebut, dana mungkin menggunakan kontrak hadapan dan opsyen bagi
melindung nilai daripada kemeruapan pasaran.
Manfaat Khusus Dana
Dana memberi anda peluang untuk menyertai potensi pertumbuhan jangka panjang portfolio terpelbagai
merangkumi saham indeks, saham mewah dan saham pertumbuhan dalam pasaran China dan Asia Utara. Apabila
penilaian dan prospek pertumbuhan bagi saham China adalah menarik, peruntukan dana kepada saham China
akan dipertingkatkan sewajarnya. Sebaliknya, apabila penilaian bagi saham China kurang memberangsangkan,
peruntukan dana kepada saham China akan dikurangkan dan pendedahannya kepada pasaran Asia Utara lain
seperti Jepun, Korea dan Taiwan akan dipertingkatkan sewajarnya.
Pengurusan Risiko Khusus Dana
Peruntukan aset, pengurusan kecairan, strategi pempelbagaian dan lindung nilai yang digunakan adalah tertumpu
kepada usaha untuk menguruskan risiko yang dihadapi oleh dana. Mungkin terdapat situasi, seperti apabila
kemerosotan teruk dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti dan risiko kecairan adalah tinggi, maka pendedahan
ekuiti dikurangkan ke bawah paras yang dinyatakan, sebagai strategi defensif sementara. Berkenaan dengan
pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap, haruslah diambil perhatian bahawa prestasi sekuriti pendapatan tetap
mungkin terjejas sekiranya kadar faedah naik mendadak. Nilai sekuriti pendapatan tetap juga mungkin turun naik
berdasarkan kualiti kredit penerbit. Oleh yang demikian, pendedahan kepada sekuriti pendapatan tetap dalam
portfolio diuruskan untuk memastikan tahap risiko sepadan dengan potensi pulangan. Prestasi instrumen pasaran
wang dan deposit juga boleh menerima kesan daripada turun naik dalam kadar faedah dan risiko kredit institusi
kewangan. Bagi menguruskan risiko kredit instrumen ini, penarafan kredit institusi kewangan dipantau secara
berterusan.
Pelaburan dana di luar negara akan dipantau untuk memberi tumpuan kepada pasaran yang mempunyai potensi
untuk mencapai pulangan positif yang sepadan dengan risiko negara, risiko mata wang dan risiko kecairan.
Bagi mengurangkan risiko yang timbul daripada faktor-faktor yang termasuk pendedahan mata wang asing dan
pergerakan kadar faedah asing, dana mungkin menggunakan strategi lindung nilai untuk menguruskan risiko
yang dihadapi oleh dana.
Oleh sebab penyertaan dalam kontrak hadapan dan opsyen bagi tujuan lindung nilai dan pelaburan dalam waran
tersenarai berpotensi meningkatkan kemeruapan pulangan dana, maka penyertaan dana dalam instrumen ini
akan dinilai secara berterusan dan diuruskan sewajarnya.
53
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Selain itu, pelaburan di atas adalah tertakluk kepada had dan batasan yang dijelaskan dengan tepat dalam
bahagian bertajuk Pelaburan Dibenarkan dan Batasan Pelaburan.
Penanda Aras Prestasi yang Dipilih bagi PBCPEF
Penanda aras bagi PBCPEF ialah Indeks MSCI Zhong Hua, iaitu indeks permodalan pasaran berwajaran yang
bertujuan untuk mewakili prestasi pasaran ekuiti China dan Hong Kong.
Harga penutup harian bagi Indeks MSCI Zhong Hua boleh didapati daripada Bloomberg L.P. Prestasi dana dan
penanda arasnya boleh didapati di laman web Public Mutual di www.publicmutual.com.my.
Prol risiko dana tidak sama dengan prol risiko penanda aras.
54
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
PB DANA CHINA ASEAN EQUITY (PBCAEF)
Prol Dana
Kategori Dana Dana ekuiti
Jenis Dana Pertumbuhan modal
Julat Ekuiti Dana 75% hingga 98%
Prol Pemilihan Saham Dana Saham indeks, saham mewah dan saham pertumbuhan
Dasar Agihan Sampingan
Cadangan Tempoh Pelaburan Minimum 3 tahun
Pengurus Dana Lantikan Chen Yuet Fong dan Lum Peck Woon
Dana mungkin menerima pakai strategi defensif sementara dengan mengurangkan pendedahan ekuitinya
di bawah julat yang dinyatakan di atas dan meningkatkan pelaburannya dalam sekuriti pendapatan tetap
dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit jika iklim pelaburan dianggap tidak
memberangsangkan dan kelemahan dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti.
Objektif Dana
Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur dalam portfolio
saham China yang terpelbagai dan bakinya dalam saham yang tersenarai di pasaran ASEAN.
Nota: Sebarang perubahan besar pada objektif pelaburan dana memerlukan kelulusan pemegang unit.
Prol Pelabur
Dana ini sesuai untuk pelabur jangka sederhana hingga panjang yang mampu menahan naik turun pasaran saham
dalam mengejar pertumbuhan modal.
Dasar Pelaburan
Minimum 50% daripada NAB PBCAEF akan dilaburkan dalam saham China yang tersenarai di pasaran China,
Hong Kong, Amerika Syarikat dan pasaran lain yang dibenarkan. Apabila penilaian saham China kurang
memberangsangkan, dana mungkin melabur dalam pasaran ASEAN yang termasuk Malaysia, Singapura,
Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam dan pasaran lain yang dibenarkan.
Dana pada amnya mengekalkan pendedahan ekuiti dalam lingkungan 75% hingga 98% daripada NABnya. Walau
bagaimanapun, julat ekuiti dana mungkin lebih rendah bergantung kepada taksiran pasaran ekuiti oleh Pengurus
Dana. Baki NAB dana akan dilaburkan dalam sekuriti pendapatan tetap, instrumen pasaran wang dan deposit.
55
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Strategi Pelaburan
PBCAEF diuruskan secara aktif untuk mencapai matlamatnya, iaitu pertumbuhan modal dengan melabur
dalam portfolio terpelbagai merangkumi saham indeks, saham mewah dan syarikat yang mempunyai prospek
pertumbuhan. Minimum 50% daripada NAB PBCAEF akan dilaburkan dalam saham China yang tersenarai di
pasaran China, Hong Kong, Amerika Syarikat dan pasaran lain yang dibenarkan. Baki NAB dana boleh dilaburkan
dalam pasaran ASEAN terpilih yang termasuk Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam dan
pasaran lain yang dibenarkan. Apabila penilaian dan prospek pertumbuhan bagi saham China adalah menarik,
peruntukan dana kepada saham China akan dipertingkatkan sewajarnya. Sebaliknya, apabila penilaian bagi saham
China kurang memberangsangkan, peruntukan dana kepada saham China akan dikurangkan dan pendedahannya
kepada pasaran ASEAN yang termasuk Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam dan pasaran
lain yang dibenarkan akan dipertingkatkan sewajarnya. Dalam mengenal pasti syarikat untuk melabur, Pengurus
Dana bergantung kepada penyelidikan asas di mana keteguhan kedudukan kewangan, prospek industri, kualiti
pengurusan dan rekod prestasi lepas syarikat dinilai. Walaupun dana diuruskan secara aktif, kekerapan strategi
dagangannya amat bergantung pada peluang pasaran.
Sehingga 98% daripada NAB dana boleh dilaburkan dalam ekuiti dan sekuriti pendapatan tetap pasaran asing
terpilih yang termasuk China, Hong Kong, Amerika Syarikat, Singapura, Indonesia, Fillipina, Thailand, Vietnam
dan pasaran lain yang dibenarkan. Dana juga mungkin melabur dalam nota penyertaan berkaitan ekuiti bagi
saham serantau terpilih yang tersenarai di Bursa Saham Luxembourg. Nota penyertaan berkaitan ekuiti adalah
instrumen yang direka untuk menjejaki sekuriti bertanda. Pergerakan nota ini adalah serupa dengan saham
pendasar yang tersenarai di pasarannya masing-masing. Nota ini diterbitkan oleh syarikat pembrokeran asing
antarabangsa untuk pelaburan oleh pelabur yang tidak dapat melabur secara langsung dalam saham pendasar
asing. Nota ini dibeli dan dijual oleh pelabur dengan cara yang sama seperti dagangan saham. Pelaburan dalam
nota penyertaan berkaitan ekuiti melibatkan risiko rakan urus niaga di mana penerbit nota mungkin tidak dapat
menunaikan obligasinya. Ia juga mempunyai risiko pasaran kerana nota ini mungkin tidak menjejaki pergerakan
saham pendasarnya dengan rapat. Kelulusan yang perlu daripada pihak berkuasa kawal selia asing yang berkaitan,
di mana perlu, akan didapatkan sebelum melabur dalam pasaran dibenarkan yang tersebut di atas.
Dana juga mungkin mempertimbangkan pelaburan dalam ekuiti tidak tersenarai terutamanya dalam syarikat yang
dijangka cuba mendapatkan penyenaraian di pasaran dalam jangka masa dua tahun. Dana juga mungkin melabur
dalam skim pelaburan kolektif dalam pasaran domestik dan asing dan juga waran tersenarai. Dana juga mungkin
melabur dalam sekuriti pendapatan tetap (berdaulat dan korporat) dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran
wang dan deposit.
Pendedahan ekuiti dana mungkin menyebabkan dana mengalami kemeruapan ketara semasa pergerakan pasaran
yang buruk. Bagi mengurangkan risiko tersebut, dana mungkin menggunakan kontrak hadapan dan opsyen bagi
melindung nilai daripada kemeruapan pasaran.
Manfaat Khusus Dana
Dana memberi anda peluang untuk menyertai potensi pertumbuhan jangka panjang portfolio terpelbagai
merangkumi saham indeks, saham mewah dan saham pertumbuhan dalam pasaran China dan ASEAN. Apabila
penilaian dan prospek pertumbuhan bagi saham China adalah menarik, peruntukan dana kepada saham China
akan dipertingkatkan sewajarnya. Sebaliknya, apabila penilaian bagi saham China kurang memberangsangkan,
peruntukan dana kepada saham China akan dikurangkan dan pendedahannya kepada pasaran ASEAN lain seperti
Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam dan pasaran lain yang dibenarkan akan dipertingkatkan
sewajarnya.
Pengurusan Risiko Khusus Dana
Peruntukan aset, pengurusan kecairan, strategi pempelbagaian dan lindung nilai yang digunakan adalah tertumpu
kepada usaha untuk menguruskan risiko yang dihadapi oleh dana. Mungkin terdapat situasi, seperti apabila
kemerosotan teruk dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti dan risiko kecairan adalah tinggi, maka pendedahan
ekuiti dikurangkan ke bawah paras yang dinyatakan, sebagai strategi defensif sementara. Berkenaan dengan
pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap, haruslah diambil perhatian bahawa prestasi sekuriti pendapatan tetap
mungkin terjejas sekiranya kadar faedah naik mendadak. Nilai sekuriti pendapatan tetap juga mungkin turun naik
berdasarkan kualiti kredit penerbit. Oleh yang demikian, pendedahan kepada sekuriti pendapatan tetap dalam
56
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
portfolio diuruskan untuk memastikan tahap risiko sepadan dengan potensi pulangan. Prestasi instrumen pasaran
wang dan deposit juga boleh menerima kesan daripada turun naik dalam kadar faedah dan risiko kredit institusi
kewangan. Bagi menguruskan risiko kredit instrumen ini, penarafan kredit institusi kewangan dipantau secara
berterusan.
Pelaburan dana di luar negara akan dipantau untuk memberi tumpuan kepada pasaran yang mempunyai potensi
untuk mencapai pulangan positif yang sepadan dengan risiko negara, risiko mata wang dan risiko kecairan.
Bagi mengurangkan risiko yang timbul daripada faktor-faktor yang termasuk pendedahan mata wang asing dan
pergerakan kadar faedah asing, dana mungkin menggunakan strategi lindung nilai untuk menguruskan risiko
yang dihadapi oleh dana.
Oleh sebab penyertaan dalam kontrak hadapan dan opsyen bagi tujuan lindung nilai dan pelaburan dalam waran
tersenarai berpotensi meningkatkan kemeruapan pulangan dana, maka penyertaan dana dalam instrumen ini
akan dinilai secara berterusan dan diuruskan sewajarnya.
Selain itu, pelaburan di atas adalah tertakluk kepada had dan batasan yang dijelaskan dengan tepat dalam
bahagian bertajuk Pelaburan Dibenarkan dan Batasan Pelaburan.
Penanda Aras Prestasi yang Dipilih bagi PBCAEF
Penanda aras dana dan peratusan masing-masing adalah seperti berikut:
50% Indeks MSCI China Free, dan
50% Indeks FTSE/ASEAN 40
Penanda aras yang dipilih bagi PBCAEF ialah indeks penanda aras komposit yang merangkumi pelaburan hipotetik
dalam Indeks MSCI China Free dan Indeks FTSE/ASEAN 40 dalam nisbah 50:50. Oleh itu, pulangan bagi indeks
penanda aras bagi mana-mana sahaja tempoh masa akan terdiri daripada 50% daripada pulangan Indeks MSCI
China Free dan 50% daripada Indeks FTSE/ASEAN 40. Saham komponen 2 indeks ini merangkumi saham utama
dari pasaran China dan ASEAN. Oleh yang demikian, indeks penanda aras komposit ini merupakan penanda aras
prestasi yang sesuai bagi PBCAEF kerana dana melabur minimum 50% daripada NABnya dalam portfolio saham
China yang terpelbagai dan bakinya dalam saham yang tersenarai di pasaran ASEAN.
Indeks penutup harian bagi Indeks MSCI China Free dan Indeks FTSE/ASEAN 40 boleh didapati daripada Bloomberg
L.P. Prestasi dana dan penanda arasnya boleh didapati di laman web Public Mutual di www.publicmutual.com.my.
Prol risiko dana tidak sama dengan prol risiko penanda aras.
PBCAEF tidak dalam apa-apa segi ditaja, diendors, dijual atau dipromosikan oleh FTSE International Limited (FTSE) atau
oleh syarikat-syarikat London Stock Exchange Group (LSEG) dan FTSE mahupun LSEG tidak membuat apa pun jaminan atau
pernyataan, secara tersurat atau tersirat, sama ada berkenaan dengan keputusan yang akan diperoleh daripada penggunaan
Indeks FTSE/ASEAN 40 (Indeks) dan/atau angka yang dicatatkan oleh Indeks tersebut pada mana-mana masa tertentu pada
mana-mana hari tertentu atau sebaliknya. Indeks ini disusun dan dikira oleh FTSE bersama dengan Bursa Saham Indonesia, Bursa
Malaysia Berhad, The Philippine Stock Exchange, Inc., Singapore Exchange Securities Trading Limited dan Bursa Saham Thailand
(Bursa). Walau bagaimanapun, FTSE mahupun LSEG mahupun Bursa tidak akan bertanggungjawab (sama ada dalam kecuaian
atau selainnya) terhadap mana-mana orang atas sebarang kesilapan dalam Indeks ini dan FTSE mahupun LSEG mahupun
Bursa tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk memaklumkan kepada mana-mana orang mengenai sebarang kesilapan di
dalamnya.
FTSE, FT-SE dan Footsie adalah tanda dagangan LSEG dan digunakan oleh FTSE International Limited di bawah lesen.
57
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
PB DANA CHINA AUSTRALIA EQUITY (PBCAUEF)
Prol Dana
Kategori Dana Dana ekuiti
Jenis Dana Pertumbuhan modal
Julat Ekuiti Dana 75% hingga 98%
Prol Pemilihan Saham Dana Saham indeks, saham mewah dan saham pertumbuhan
Dasar Agihan Sampingan
Cadangan Tempoh Pelaburan Minimum 3 tahun
Pengurus Dana Lantikan Lum Ming Jang dan Chen Yuet Fong
Dana mungkin menerima pakai strategi defensif sementara dengan mengurangkan pendedahan ekuitinya
di bawah julat yang dinyatakan di atas dan meningkatkan pelaburannya dalam sekuriti pendapatan tetap
dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit jika iklim pelaburan dianggap tidak
memberangsangkan dan kelemahan dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti.
Objektif Dana
Bertujuan untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur dalam
portfolio saham China dan Australia yang terpelbagai.
Nota: Sebarang perubahan besar pada objektif pelaburan dana memerlukan kelulusan pemegang unit.
Prol Pelabur
Dana ini sesuai untuk pelabur jangka sederhana hingga panjang yang mampu menahan naik turun pasaran saham
dalam mengejar pertumbuhan modal.
Dasar Pelaburan
Dana akan melabur dalam saham China dan Australia yang tersenarai di pasaran China, Hong Kong, Australia dan
pasaran lain yang dibenarkan.
Dana pada umumnya mengekalkan pendedahan ekuiti dalam lingkungan 75% hingga 98% daripada NABnya.
Walau bagaimanapun, julat ekuiti dana mungkin lebih rendah bergantung kepada taksiran pasaran ekuiti oleh
Pengurus Dana. Baki NAB dana akan dilaburkan dalam sekuriti pendapatan tetap domestik dan asing, instrumen
pasaran wang dan deposit.
Strategi Pelaburan
PBCAUEF diuruskan secara aktif untuk mencapai matlamatnya, iaitu pertumbuhan modal dengan melabur
dalam portfolio terpelbagai merangkumi saham indeks, saham mewah dan syarikat yang mempunyai prospek
pertumbuhan. PBCAUEF akan melabur dalam saham China dan Australia yang tersenarai di pasaran China, Hong
Kong, Australia dan pasaran lain yang dibenarkan. Apabila penilaian dan prospek pertumbuhan bagi saham
China adalah menarik, peruntukan dana kepada saham China akan dipertingkatkan sewajarnya. Sebaliknya,
apabila penilaian bagi saham China kurang memberangsangkan, peruntukan dana kepada saham China akan
dikurangkan dan pendedahannya kepada saham Australia akan dipertingkatkan sewajarnya. Dalam mengenal
pasti syarikat untuk melabur, Pengurus Dana bergantung pada penyelidikan asas di mana keteguhan kedudukan
kewangan, prospek industri, kualiti pengurusan dan rekod prestasi lepas syarikat dinilai. Walaupun dana diuruskan
secara aktif, kekerapan strategi dagangannya amat bergantung pada peluang pasaran.
58
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Sehingga 98% daripada NAB dana boleh dilaburkan dalam ekuiti dan sekuriti pendapatan tetap pasaran asing
terpilih yang termasuk China, Hong Kong, Australia dan pasaran lain yang dibenarkan. Dana juga mungkin
melabur dalam nota penyertaan berkaitan ekuiti bagi saham serantau terpilih yang tersenarai di Bursa Saham
Luxembourg. Nota penyertaan berkaitan ekuiti adalah instrumen yang direka untuk menjejaki sekuriti bertanda.
Pergerakan nota ini adalah serupa dengan saham pendasar yang tersenarai di pasarannya masing-masing. Nota
ini diterbitkan oleh syarikat pembrokeran asing antarabangsa untuk pelaburan oleh pelabur yang tidak dapat
melabur secara langsung dalam saham pendasar asing. Nota ini dibeli dan dijual oleh pelabur dengan cara yang
sama seperti dagangan saham. Pelaburan dalam nota penyertaan berkaitan ekuiti melibatkan risiko rakan urus
niaga di mana penerbit nota mungkin tidak dapat menunaikan obligasinya. Ia juga mempunyai risiko pasaran
kerana nota ini mungkin tidak menjejaki pergerakan saham pendasarnya dengan rapat. Kelulusan yang perlu
daripada pihak berkuasa kawal selia asing yang berkaitan, di mana perlu, akan didapatkan sebelum melabur
dalam pasaran dibenarkan yang tersebut di atas.
Dana juga mungkin mempertimbangkan pelaburan dalam ekuiti tidak tersenarai terutamanya dalam syarikat yang
dijangka cuba mendapatkan penyenaraian di pasaran dalam jangka masa dua tahun. Dana juga mungkin melabur
dalam skim pelaburan kolektif dalam pasaran domestik dan asing dan juga waran tersenarai. Dana juga mungkin
melabur dalam sekuriti pendapatan tetap (berdaulat dan korporat) dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran
wang dan deposit.
Pendedahan ekuiti dana mungkin menyebabkan dana mengalami kemeruapan ketara semasa pergerakan pasaran
yang buruk. Bagi mengurangkan risiko tersebut, dana mungkin menggunakan kontrak hadapan dan opsyen bagi
melindung nilai daripada kemeruapan pasaran.
Manfaat Khusus Dana
Dana memberi anda peluang untuk menyertai potensi pertumbuhan jangka panjang portfolio terpelbagai
merangkumi saham indeks, saham mewah dan saham pertumbuhan dalam pasaran China dan Australia. Apabila
penilaian dan prospek pertumbuhan bagi saham China adalah menarik, peruntukan dana kepada saham China
akan dipertingkatkan sewajarnya. Sebaliknya, apabila penilaian bagi saham China kurang memberangsangkan,
peruntukan dana kepada saham China akan dikurangkan dan pendedahannya kepada saham Australia akan
dipertingkatkan sewajarnya.
Pengurusan Risiko Khusus Dana
Peruntukan aset, pengurusan kecairan, strategi pempelbagaian dan lindung nilai yang digunakan adalah tertumpu
kepada usaha untuk menguruskan risiko yang dihadapi oleh dana. Mungkin terdapat situasi, seperti apabila
kemerosotan teruk dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti dan risiko kecairan adalah tinggi, maka pendedahan
ekuiti dikurangkan ke bawah paras yang dinyatakan, sebagai strategi defensif sementara. Berkenaan dengan
pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap, haruslah diambil perhatian bahawa prestasi sekuriti pendapatan tetap
mungkin terjejas sekiranya kadar faedah naik mendadak. Nilai sekuriti pendapatan tetap juga mungkin turun naik
berdasarkan kualiti kredit penerbit. Oleh yang demikian, pendedahan kepada sekuriti pendapatan tetap dalam
portfolio diuruskan untuk memastikan tahap risiko sepadan dengan potensi pulangan. Prestasi instrumen pasaran
wang dan deposit juga boleh menerima kesan daripada turun naik dalam kadar faedah dan risiko kredit institusi
kewangan. Bagi menguruskan risiko kredit instrumen ini, penarafan kredit institusi kewangan dipantau secara
berterusan.
Pelaburan dana di luar negara akan dipantau untuk memberi tumpuan kepada pasaran yang mempunyai potensi
untuk mencapai pulangan positif yang sepadan dengan risiko negara, risiko mata wang dan risiko kecairan.
Bagi mengurangkan risiko yang timbul daripada faktor-faktor yang termasuk pendedahan mata wang asing dan
pergerakan kadar faedah asing, dana mungkin menggunakan strategi lindung nilai untuk menguruskan risiko
yang dihadapi oleh dana.
Oleh sebab penyertaan dalam kontrak hadapan dan opsyen bagi tujuan lindung nilai dan pelaburan dalam waran
tersenarai berpotensi meningkatkan kemeruapan pulangan dana, maka penyertaan dana dalam instrumen ini
akan dinilai secara berterusan dan diuruskan sewajarnya.
Selain itu, pelaburan di atas adalah tertakluk kepada had dan batasan yang dijelaskan dengan tepat dalam
bahagian bertajuk Pelaburan Dibenarkan dan Batasan Pelaburan.
59
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Penanda Aras Prestasi yang Dipilih bagi PBCAUEF
Penanda aras dana dan peratusan masing-masing adalah seperti berikut:
50% Indeks MSCI China Free, dan
50% Indeks S&P/ASX 200
Penanda aras yang dipilih bagi PBCAUEF ialah indeks penanda aras komposit yang merangkumi pelaburan
hipotetik dalam Indeks MSCI China Free dan Indeks S&P/ASX 200 dalam nisbah 50:50. Oleh itu, pulangan bagi
indeks penanda aras bagi mana-mana sahaja tempoh masa akan terdiri daripada 50% daripada pulangan Indeks
MSCI China Free dan 50% daripada Indeks S&P/ASX 200. Saham komponen 2 indeks ini merangkumi saham
utama dari pasaran China dan Australia. Oleh yang demikian, indeks penanda aras komposit ini merupakan
penanda aras prestasi yang sesuai bagi PBCAUEF kerana dana melabur dalam portfolio saham China dan Australia
yang terpelbagai.
Indeks penutup harian bagi Indeks MSCI China Free dan Indeks S&P/ASX 200 boleh didapati daripada Bloomberg
L.P. Prestasi dana dan penanda arasnya boleh didapati di laman web Public Mutual di www.publicmutual.com.my.
Prol risiko dana tidak sama dengan prol risiko penanda aras.
60
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
PB DANA SINGAPORE ADVANTAGE-30 EQUITY (PBSGA30EF)
Prol Dana
Kategori Dana Dana ekuiti
Jenis Dana Pertumbuhan modal
Julat Ekuiti Dana 75% hingga 98%
Prol Pemilihan Saham Dana Saham indeks, saham mewah dan saham pertumbuhan
Dasar Agihan Sampingan
Cadangan Tempoh Pelaburan Minimum 3 tahun
Pengurus Dana Lantikan Tan Chee Chin dan Lum Meng Seng
Dana mungkin menerima pakai strategi defensif sementara dengan mengurangkan pendedahan ekuitinya
di bawah julat yang dinyatakan di atas dan meningkatkan pelaburannya dalam sekuriti pendapatan tetap
dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit jika iklim pelaburan dianggap tidak
memberangsangkan dan kelemahan dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti.
Objektif Dana
Bertujuan untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur
sehingga maksimum 30 saham dalam pasaran Singapura termasuk saham Singapura yang tersenarai di pasaran
lain.
Nota: Sebarang perubahan besar pada objektif pelaburan dana memerlukan kelulusan pemegang unit.
Prol Pelabur
Dana ini sesuai untuk pelabur jangka sederhana hingga panjang yang mampu menahan naik turun pasaran saham
dalam mengejar pertumbuhan modal.
Dasar Pelaburan
PBSGA30EF akan melabur dalam maksimum sehingga 30 saham dalam pasaran Singapura termasuk saham
Singapura yang tersenarai di pasaran lain yang dibenarkan. Dana pada umumnya mengekalkan pendedahan
ekuiti dalam lingkungan 75% hingga 98% daripada NABnya. Baki NAB dana boleh dilaburkan dalam sekuriti
pendapatan tetap domestik dan asing, instrumen pasaran wang dan deposit.
Strategi Pelaburan
PBSGA30EF diuruskan secara aktif untuk mencapai matlamatnya, iaitu pertumbuhan modal dengan melabur
dalam maksimum sehingga 30 saham dalam pasaran Singapura termasuk saham Singapura yang tersenarai di
pasaran lain yang dibenarkan seperti Amerika Syarikat, Hong Kong dan pasaran lain yang dibenarkan sebagaimana
yang dilaporkan dalam laporan interim/tahunan. Pelaburan ekuiti dana tertumpu terutamanya kepada portfolio
terpelbagai merangkumi syarikat berkaitan indeks, saham mewah dan syarikat yang mempunyai prospek
pertumbuhan. Dalam mengenal pasti syarikat untuk melabur, Pengurus Dana bergantung pada penyelidikan asas
di mana keteguhan kedudukan kewangan, prospek industri, kualiti pengurusan dan rekod prestasi lepas syarikat
dinilai. Walaupun dana diuruskan secara aktif, kekerapan strategi dagangannya amat bergantung pada peluang
pasaran.
61
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Dana juga mungkin mempertimbangkan pelaburan dalam ekuiti tidak tersenarai terutamanya dalam syarikat
yang dijangka cuba mendapatkan penyenaraian di pasaran Singapura dalam jangka masa dua tahun. Dana
juga mungkin melabur dalam skim pelaburan kolektif dalam pasaran domestik dan Singapura dan juga waran
tersenarai. Dana juga mungkin melabur dalam sekuriti pendapatan tetap domestik dan asing (berdaulat dan
korporat) dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit.
Pendedahan ekuiti dana mungkin menyebabkan dana mengalami kemeruapan ketara semasa pergerakan pasaran
yang buruk. Bagi mengurangkan risiko tersebut, dana mungkin menggunakan kontrak hadapan dan opsyen bagi
melindung nilai daripada kemeruapan pasaran.
Manfaat Khusus Dana
Dana memberi anda peluang untuk menyertai potensi pertumbuhan jangka panjang portfolio yang merangkumi
sehingga 30 saham yang tersenarai di pasaran Singapura termasuk saham Singapura yang tersenarai di pasaran lain
yang dibenarkan. Ia juga mengekalkan pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap untuk menolong menjanakan
pulangan bagi dana.
Pengurusan Risiko Khusus Dana
Peruntukan aset, pengurusan kecairan dan strategi pempelbagaian yang digunakan adalah tertumpu
kepada usaha untuk menguruskan risiko yang dihadapi oleh dana. Mungkin terdapat situasi, seperti apabila
kemerosotan teruk dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti dan risiko kecairan adalah tinggi, maka pendedahan
ekuiti dikurangkan ke bawah paras yang dinyatakan, sebagai strategi defensif sementara. Berkenaan dengan
pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap, haruslah diambil perhatian bahawa prestasi sekuriti pendapatan tetap
mungkin terjejas sekiranya kadar faedah naik mendadak. Nilai sekuriti pendapatan tetap juga mungkin turun naik
berdasarkan kualiti kredit penerbit. Oleh yang demikian, pendedahan kepada sekuriti pendapatan tetap dalam
portfolio diuruskan untuk memastikan tahap risiko sepadan dengan potensi pulangan. Prestasi instrumen pasaran
wang dan deposit juga boleh menerima kesan daripada turun naik dalam kadar faedah dan risiko kredit institusi
kewangan. Bagi menguruskan risiko kredit instrumen ini, penarafan kredit institusi kewangan dipantau secara
berterusan.
Risiko negara, risiko mata wang dan risiko kecairan yang berkaitan dengan pelaburan dana dalam pasaran
Singapura akan dipantau secara berterusan. Bagi mengurangkan risiko yang timbul daripada faktor yang termasuk
pendedahan mata wang asing dan pergerakan kadar faedah asing, dana mungkin menggunakan strategi lindung
nilai untuk menguruskan risiko yang dihadapi oleh dana. Pelaburan dana di luar negara yang lain juga akan
dipantau untuk memberi tumpuan kepada pasaran yang mempunyai potensi untuk mencapai pulangan positif
yang sepadan dengan risikonya.
Oleh sebab penyertaan dalam kontrak hadapan dan opsyen bagi tujuan lindung nilai dan pelaburan dalam waran
tersenarai berpotensi meningkatkan kemeruapan pulangan dana, maka penyertaan dana dalam instrumen ini
akan dinilai secara berterusan dan diuruskan sewajarnya.
Selain itu, pelaburan di atas adalah tertakluk kepada had dan batasan yang dijelaskan dengan tepat dalam
bahagian bertajuk Pelaburan Dibenarkan dan Batasan Pelaburan.
Penanda Aras Prestasi yang Dipilih bagi PBSGA30EF
Penanda aras dana ialah Indeks Straits Times (FSSTI). Indeks penutup harian bagi FSSTI boleh didapati
daripada Bloomberg L.P. Prestasi dana dan penanda arasnya boleh didapati di laman web Public Mutual di
www.publicmutual.com.my.
Prol risiko dana tidak sama dengan prol risiko penanda aras.
62
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
PB DANA ASIA PACIFIC ENTERPRISES (PBAPENTF)
Prol Dana
Kategori Dana Dana ekuiti
Jenis Dana Pertumbuhan modal
Julat Ekuiti Dana 75% hingga 98%
Prol Pemilihan Saham Dana Saham syarikat-syarikat yang mempunyai permodalan
pasaran sebanyak AS$1 bilion ke atas
Dasar Agihan Sampingan
Cadangan Tempoh Pelaburan Minimum 3 tahun
Pengurus Dana Lantikan Chen Yuet Fong dan Tan Kok Keong
Dana mungkin menerima pakai strategi defensif sementara dengan mengurangkan pendedahan ekuitinya
di bawah julat yang dinyatakan di atas dan meningkatkan pelaburannya dalam sekuriti pendapatan tetap
dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit jika iklim pelaburan dianggap tidak
memberangsangkan dan kelemahan dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti.
Objektif Dana
Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur terutamanya
dalam saham syarikat yang mempunyai permodalan pasaran sebanyak AS$1 bilion ke atas dalam pasaran
domestik dan serantau.
Nota:
PBAPENTF mungkin terus melabur dalam kaunter tersebut sekiranya permodalan pasaran saham turun di bawah AS$1 bilion
disebabkan pergerakan dalam harga pasaran dan jika prospek pertumbuhan dan penilaian saham terus menarik.
Sebarang perubahan besar pada objektif pelaburan dana memerlukan kelulusan pemegang unit.
Prol Pelabur
Dana ini sesuai untuk pelabur jangka sederhana hingga panjang yang mampu menahan naik turun pasaran saham
dalam mengejar pertumbuhan modal.
Dasar Pelaburan
PBAPENTF akan melabur dalam portfolio ekuiti yang terpelbagai bagi memenuhi objektif pelaburannya. Dana
akan melabur dalam saham syarikat yang mempunyai permodalan pasaran sebanyak AS$1 bilion ke atas dalam
pasaran domestik dan Asia Pasik pada masa belian. PBAPENTF mungkin kekal melabur dalam kaunter tersebut
sekiranya permodalan pasaran turun di bawah AS$1 bilion disebabkan pergerakan dalam harga pasaran jika
prospek pertumbuhan dan penilaian saham terus menarik.
Dana pada amnya mengekalkan pendedahan ekuiti dalam lingkungan 75% hingga 98% daripada NABnya. Baki
NAB dana mungkin dilaburkan dalam sekuriti pendapatan tetap domestik dan asing, instrumen pasaran wang
dan deposit.
63
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Strategi Pelaburan
PBAPENTF diuruskan secara aktif dan memberi tumpuan kepada melabur dalam saham syarikat yang mempunyai
permodalan pasaran sebanyak AS$1 bilion ke atas dalam pasaran domestik dan Asia Pasik, pada masa belian
dengan tujuan mencapai pertumbuhan modal dalam jangka masa sederhana hingga panjang. PBAPENTF mungkin
kekal melabur dalam kaunter tersebut sekiranya permodalan pasaran turun di bawah AS$1 bilion disebabkan
pergerakan dalam harga pasaran jika prospek pertumbuhan dan penilaian saham terus menarik. Dalam mengenal
pasti syarikat untuk melabur, Pengurus Dana bergantung pada penyelidikan asas di mana keteguhan kedudukan
kewangan, prospek industri, kualiti pengurusan dan rekod prestasi lepas syarikat dinilai. Walaupun dana diuruskan
secara aktif, kekerapan strategi dagangannya amat bergantung pada peluang pasaran.
Dana mungkin melabur sehingga 98% daripada NABnya dalam ekuiti dan sekuriti pendapatan tetap dalam
pasaran Asia Pasik terpilih yang termasuk Korea Selatan, China, Taiwan, Hong Kong, Filipina, Indonesia,
Singapura, Thailand, India, Australia dan pasaran lain yang dibenarkan. Dana juga mungkin melabur dalam nota
penyertaan berkaitan ekuiti bagi saham Asia Pasik terpilih yang tersenarai di Bursa Saham Luxembourg. Nota
penyertaan berkaitan ekuiti adalah instrumen yang direka untuk menjejaki sekuriti bertanda. Pergerakan nota
ini adalah serupa dengan saham pendasar yang tersenarai di pasarannya masing-masing. Nota ini diterbitkan
oleh syarikat pembrokeran asing antarabangsa untuk pelaburan oleh pelabur yang tidak dapat melabur secara
langsung dalam saham pendasar asing. Nota ini dibeli dan dijual oleh pelabur dengan cara yang sama seperti
dagangan saham. Pelaburan dalam nota penyertaan berkaitan ekuiti melibatkan risiko rakan urus niaga di mana
penerbit nota mungkin tidak dapat menunaikan obligasinya. Ia juga mempunyai risiko pasaran kerana nota ini
mungkin tidak menjejaki pergerakan saham pendasarnya dengan rapat. Kelulusan yang perlu daripada pihak
berkuasa kawal selia asing yang berkaitan, di mana perlu, akan didapatkan sebelum melabur dalam pasaran
dibenarkan yang tersebut di atas.
Dana juga mungkin mempertimbangkan pelaburan dalam ekuiti tidak tersenarai terutamanya dalam syarikat yang
dijangka cuba mendapatkan penyenaraian di Bursa Securities atau pasaran serantau terpilih dalam jangka masa
dua tahun. Dana mungkin melabur dalam skim pelaburan kolektif dalam pasaran domestik atau pasaran serantau
terpilih serta waran tersenarai. Dana juga mungkin melabur dalam sekuriti pendapatan tetap domestik dan asing
(berdaulat dan korporat) dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit.
Pendedahan ekuiti tinggi yang dikekalkan pada setiap masa, terutamanya, boleh menyebabkan dana mengalami
kemeruapan ketara semasa pergerakan pasaran yang buruk. Bagi mengurangkan risiko tersebut, dana juga
mungkin menggunakan kontrak hadapan dan opsyen tersenarai bagi melindung nilai daripada kemeruapan
pasaran.
Manfaat Khusus Dana
Dana ini memberi anda peluang untuk menyertai potensi pertumbuhan jangka panjang portfolio terpelbagai
syarikat yang mempunyai permodalan pasaran AS$1 bilion ke atas dalam pasaran domestik dan serantau. Tumpuan
dana ialah mengenal pasti saham syarikat-syarikat yang mempunyai potensi pertumbuhan perolehan yang baik
dan didagangkan pada penilaian yang menarik. Ia juga mengekalkan pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap
untuk menolong menjanakan pulangan bagi dana.
Pengurusan Risiko Khusus Dana
Peruntukan aset, pengurusan kecairan dan strategi pempelbagaian yang digunakan adalah tertumpu kepada usaha
untuk menguruskan risiko yang dihadapi oleh dana. Mungkin terdapat situasi, seperti apabila kemerosotan teruk
dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti dan risiko kecairan adalah tinggi, maka pendedahan ekuiti dikurangkan
ke bawah paras yang dinyatakan sebagai strategi defensif sementara. Pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap
mungkin terjejas sekiranya kadar faedah naik mendadak. Oleh yang demikian, pendedahan dana kepada sekuriti
pendapatan tetap dalam portfolio diuruskan untuk memastikan tahap risiko sepadan dengan potensi pulangan.
Prestasi instrumen pasaran wang dan deposit juga boleh menerima kesan daripada turun naik dalam kadar faedah
dan risiko kredit institusi kewangan. Bagi menguruskan risiko kredit instrumen ini, penarafan kredit institusi
kewangan dipantau secara berterusan.
64
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Pelaburan dana di luar negara akan dipantau untuk memberi tumpuan kepada pasaran yang mempunyai potensi
untuk mencapai pulangan positif yang sepadan dengan risiko negara, risiko mata wang dan risiko kecairan.
Bagi mengurangkan risiko yang timbul daripada faktor-faktor yang termasuk pendedahan mata wang asing dan
pergerakan kadar faedah asing, dana mungkin menggunakan strategi lindung nilai untuk menguruskan risiko
yang dihadapi oleh dana.
Oleh sebab penyertaan dalam kontrak hadapan dan opsyen bagi tujuan lindung nilai dan pelaburan dalam waran
tersenarai berpotensi meningkatkan kemeruapan pulangan dana, maka penyertaan dana dalam instrumen ini
akan dinilai secara berterusan dan diuruskan sewajarnya.
Selain itu, pelaburan di atas adalah tertakluk kepada had dan batasan yang dijelaskan dengan tepat dalam
bahagian bertajuk Pelaburan Dibenarkan dan Batasan Pelaburan.
Penanda Aras Prestasi yang Dipilih bagi PBAPENTF
Penanda aras dana dan peratusan masing-masing adalah seperti berikut:
55% Indeks S&P Asia 50,
30% Indeks S&P Southeast Asia 40, dan
15% Indeks S&P/ASX 20
Penanda aras yang dipilih bagi PBAPENTF ialah indeks penanda aras komposit yang merangkumi pelaburan
hipotetik dalam Indeks S&P Asia 50, Indeks S&P Southeast Asia 40 dan Indeks S&P/ASX 20 dalam nisbah 55:30:15.
Oleh itu, pulangan bagi indeks bagi mana-mana sahaja tempoh masa akan terdiri daripada 55% daripada
pulangan Indeks S&P Asia 50, 30% daripada Indeks S&P Southeast Asia 40 dan 15% daripada Indeks S&P/ASX
20. Saham komponen 3 indeks ini terdiri daripada saham utama dari pasaran utama serantau termasuk Hong
Kong, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Australia. Indeks penanda aras
komposit ini merupakan penanda aras prestasi yang sesuai bagi PBAPENTF kerana dana melabur dalam portfolio
saham yang mempunyai permodalan pasaran sebanyak AS$1 bilion ke atas dalam pasaran domestik dan serantau
dan ia mewakili pasaran yang dana ini dibenarkan melabur dalam jangka sederhana hingga panjang.
Maklumat tentang indeks khusus diperoleh daripada S&P Opco, LLC. Indeks penutup harian bagi Indeks S&P Asia
50, Indeks S&P Southeast Asia 40 dan Indeks S&P/ASX 20 boleh didapati daripada Bloomberg L.P. Prestasi dana
dan penanda arasnya boleh didapati di laman web Public Mutual di www.publicmutual.com.my.
Prol risiko dana tidak sama dengan prol risiko penanda aras.
Indeks S&P Asia 50, Indeks S&P Southeast Asia 40 dan Indeks S&P/ASX 20 (Indeks) adalah harta eksklusif S&P Opco, LLC,
iaitu anak syarikat Indeks S&P Dow Jones LLC (Indeks S&P Dow Jones) dan/atau syarikat-syarikat gabungannya. Public Mutual
Berhad telah mengikat kontrak dengan Indeks S&P Dow Jones untuk mengira dan menyelenggarakan Indeks ini. Indeks S&P Dow
Jones mahupun syarikat-syarikat gabungannya tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan atau peninggalan dalam
pengiraan Indeks ini.
65
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
PB DANA ASIA EMERGING GROWTH (PBAEGF)
Prol Dana
Kategori Dana Dana ekuiti
Jenis Dana Pertumbuhan modal
Julat Ekuiti Dana 70% hingga 98%
Prol Pemilihan Saham Dana Saham syarikat sedang muncul bersaiz kecil hingga
sederhana pada masa belian.
Dasar Agihan Sampingan
Cadangan Tempoh Pelaburan Minimum 3 tahun
Pengurus Dana Lantikan Andrew Seah Saik Weng dan Pitta Sham bin Ahmad Morshidi
Dana mungkin menerima pakai strategi defensif sementara dengan mengurangkan pendedahan ekuitinya
di bawah julat yang dinyatakan di atas dan meningkatkan pelaburannya dalam sekuriti pendapatan tetap
dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit jika iklim pelaburan dianggap tidak
memberangsangkan dan kelemahan dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti.
Objektif Dana
Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur terutamanya
dalam sekuriti syarikat sedang muncul bersaiz kecil hingga sederhana dalam pasaran domestik dan serantau.
Nota:
Dana ini akan melabur dalam syarikat sedang muncul bersaiz kecil dan sederhana pada masa belian.
Dana ini mungkin kekal melabur dalam kaunter tersebut sekiranya permodalan pasaran saham bergerak melebihi julat yang
dinyatakan dalam dasar pelaburan disebabkan oleh pergerakan dalam harga pasaran dan jika prospek pertumbuhan dan
penilaian saham terus menarik.
Sebarang perubahan besar pada objektif pelaburan dana memerlukan kelulusan pemegang unit.
Prol Pelabur
Dana ini sesuai untuk pelabur jangka sederhana hingga panjang yang mampu menahan naik turun pasaran saham
dalam mengejar pertumbuhan modal.
Dasar Pelaburan
Dana melabur dalam saham syarikat sedang muncul bersaiz kecil hingga sederhana yang, pada masa belian,
tergolong dalam 30% paling bawah daripada permodalan pasaran terkumpul bagi pasaran di mana saham itu
disenaraikan. Seluruh saham bagi setiap pasaran di mana saham itu disenaraikan diasing-asingkan mengikut
permodalan pasaran dan disusun dalam tertib menurun. Bermula dengan saham yang mempunyai permodalan
pasaran terkecil, permodalan pasaran saham diagregatkan sehingga permodalan pasaran terkumpul saham ini
mencecah 30%.
Sehingga 30% daripada NAB dana boleh dilaburkan dalam syarikat yang, pada masa belian, membentuk 20%
berikutnya daripada permodalan pasaran terkumpul bagi pasaran yang saham itu disenaraikan.
Dana pada amnya mengekalkan pendedahan ekuiti dalam lingkungan 70% hingga 98% daripada NABnya.
Walau bagaimanapun, julat ekuiti dana mungkin lebih rendah bergantung pada taksiran pasaran saham oleh
Pengurus Dana. Baki NAB dana boleh dilaburkan dalam sekuriti pendapatan tetap domestik dan asing, instrumen
pasaran wang dan deposit.
66
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Strategi Pelaburan
PBAEGF diuruskan secara aktif dan memberi tumpuan terutamanya kepada pelaburan dalam saham syarikat
sedang muncul bersaiz kecil hingga sederhana yang mempunyai prospek yang cerah untuk pertumbuhan dalam
tempoh sederhana hingga panjang. Dana berhasrat untuk mencapai matlamat ini dengan melabur dalam portfolio
terpelbagai merangkumi syarikat sedang muncul bersaiz kecil hingga sederhana yang mempunyai prospek
pertumbuhan yang tersenarai di Bursa Securities dan pasaran serantau terpilih. Dana mungkin kekal melabur
dalam kaunter tersebut sekiranya permodalan pasaran saham bergerak melebihi julat yang dinyatakan dalam
dasar pelaburan disebabkan pergerakan dalam harga pasaran dan jika prospek pertumbuhan dan penilaian saham
terus menarik. Dalam mengenal pasti syarikat sedemikian, dana bergantung pada penyelidikan asas di mana
keteguhan kedudukan kewangan, prospek industri, kualiti pengurusan dan rekod prestasi lepas syarikat dinilai.
Walaupun dana diuruskan secara aktif, kekerapan strategi dagangannya amat bergantung pada peluang pasaran.
Dana mungkin melabur sehingga 98% daripada NABnya dalam ekuiti dan sekuriti pendapatan tetap pasaran
asing terpilih yang termasuk Korea Selatan, China, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Filipina, Thailand, Indonesia,
India, Luxembourg dan pasaran lain yang dibenarkan. Dana mungkin melabur dalam nota penyertaan berkaitan
ekuiti bagi saham Asia terpilih yang tersenarai di Bursa Saham Luxembourg. Nota penyertaan berkaitan ekuiti
adalah instrumen yang direka untuk menjejaki sekuriti bertanda. Pergerakan nota ini adalah serupa dengan saham
pendasar yang tersenarai di pasarannya masing-masing. Nota ini diterbitkan oleh syarikat pembrokeran asing
antarabangsa untuk pelaburan oleh pelabur yang tidak dapat melabur secara langsung dalam saham pendasar
asing. Nota ini dibeli dan dijual oleh pelabur dengan cara yang sama seperti dagangan saham. Pelaburan dalam
nota penyertaan berkaitan ekuiti melibatkan risiko rakan urus niaga di mana penerbit nota mungkin tidak dapat
menunaikan obligasinya. Ia juga mempunyai risiko pasaran kerana nota ini mungkin tidak menjejaki pergerakan
saham pendasarnya dengan rapat. Kelulusan yang perlu daripada pihak berkuasa kawal selia asing yang berkaitan,
di mana perlu, akan didapatkan sebelum melabur dalam pasaran dibenarkan yang tersebut di atas.
Dana juga mungkin mempertimbangkan pelaburan dalam ekuiti tidak tersenarai terutamanya dalam syarikat
yang dijangka cuba mendapatkan penyenaraian di Bursa Securities atau pasaran asing lain yang dibenarkan
dalam jangka masa dua tahun. Dana mungkin melabur dalam skim pelaburan kolektif dalam pasaran domestik
atau pasaran asing terpilih serta waran tersenarai. Dana juga mungkin melabur dalam sekuriti pendapatan tetap
tempatan dan asing (berdaulat dan korporat) dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit.
Pendedahan ekuiti tinggi yang dikekalkan pada setiap masa, terutamanya, boleh menyebabkan dana mengalami
kemeruapan ketara semasa pergerakan pasaran yang buruk. Bagi mengurangkan risiko tersebut, dana juga
mungkin menggunakan kontrak hadapan dan opsyen tersenarai bagi melindung nilai daripada kemeruapan
pasaran.
Manfaat Khusus Dana
Dana ini memberi anda peluang untuk menyertai potensi pertumbuhan jangka panjang portfolio terpelbagai
yang merangkumi syarikat sedang muncul bersaiz kecil dan sederhana yang mempunyai prospek yang cerah
dalam pasaran domestik dan serantau. Tumpuan dana ialah mengenal pasti saham syarikat yang mempunyai
potensi pertumbuhan perolehan yang baik dan didagangkan pada penilaian yang menarik. Ia juga mengekalkan
pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap untuk menolong menjanakan pulangan bagi dana.
Pengurusan Risiko Khusus Dana
Kekurangan kecairan dalam saham bermodal kecil dalam portfolio ekuiti dana boleh menyebabkan dana
mengalami kemeruapan ketara semasa keadaan pasaran yang buruk. Peruntukan aset, pengurusan kecairan dan
strategi pempelbagaian yang digunakan adalah tertumpu kepada usaha untuk menguruskan risiko yang dihadapi
oleh dana. Mungkin terdapat situasi, seperti apabila kemerosotan teruk dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti
dan risiko kecairan adalah tinggi, maka pendedahan ekuiti dana dikurangkan ke bawah paras yang dinyatakan
sebagai strategi defensif sementara. Dana juga mungkin menggunakan dalam kontrak hadapan dan opsyen
untuk melindung nilai daripada kemeruapan pasaran. Pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap mungkin terjejas
sekiranya kadar faedah naik mendadak. Oleh yang demikian, pendedahan dana kepada sekuriti pendapatan tetap
dalam portfolio diuruskan untuk memastikan tahap risiko sepadan dengan potensi pulangan. Prestasi instrumen
pasaran wang dan deposit juga boleh menerima kesan daripada turun naik dalam kadar faedah dan risiko kredit
institusi kewangan. Bagi menguruskan risiko kredit instrumen ini, penarafan kredit institusi kewangan dipantau
secara berterusan.
67
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Pelaburan dana di luar negara akan dipantau untuk memberi tumpuan kepada pasaran yang mempunyai potensi
untuk mencapai pulangan positif yang sepadan dengan risiko negara, risiko mata wang dan risiko kecairan.
Bagi mengurangkan risiko yang timbul daripada faktor-faktor yang termasuk pendedahan mata wang asing dan
pergerakan kadar faedah asing, dana mungkin menggunakan strategi lindung nilai untuk menguruskan risiko
yang dihadapi oleh dana.
Oleh sebab penyertaan dalam kontrak hadapan dan opsyen bagi tujuan lindung nilai dan pelaburan dalam waran
tersenarai berpotensi meningkatkan kemeruapan pulangan dana, maka penyertaan dana dalam instrumen ini
akan dinilai secara berterusan dan diuruskan sewajarnya.
Selain itu, pelaburan di atas adalah tertakluk kepada had dan batasan yang dijelaskan dengan tepat dalam
bahagian bertajuk Pelaburan Dibenarkan dan Batasan Pelaburan.
Penanda Aras Prestasi yang Dipilih bagi PBAEGF
Penanda aras dana ialah indeks khusus oleh S&P Opco, LLC berdasarkan juzuk-juzuk dalam saham Permodalan Kecil
dan Sederhana Indeks S&P BMI Asia Kecuali Jepun yang terdiri daripada Malaysia, Korea Selatan, China, Taiwan,
Hong Kong, Singapura, Thailand, Indonesia dan Filipina. Saham Permodalan Kecil dan Sederhana diubahsuai
kepada wajaran berikut, iaitu 50% saham Permodalan Kecil Top 100 dan 50% saham Permodalan Sederhana Top
100. Oleh itu, pulangan bagi indeks khusus bagi mana-mana sahaja tempoh masa akan terdiri daripada pulangan
daripada saham Top 100 setiap satu bagi saham Permodalan Kecil dan Permodalan Sederhana Indeks S&P BMI
Asia Kecuali Jepun dalam nisbah 50:50. Oleh yang demikian, indeks khusus ini merupakan penanda aras prestasi
yang sesuai bagi PBAEGF kerana dana melabur terutamanya dalam portfolio sekuriti syarikat sedang muncul
bersaiz kecil hingga sederhana dalam pasaran domestik dan serantau.
Maklumat tentang penanda aras dana diperoleh daripada S&P Opco, LLC. Prestasi dana dan penanda arasnya
boleh didapati di laman web Public Mutual di www.publicmutual.com.my.
Prol risiko dana tidak sama dengan prol risiko penanda aras.
Penanda aras PBAEGF (Indeks) adalah harta eksklusif S&P Opco, LLC, iaitu anak syarikat Indeks S&P Dow Jones LLC (Indeks
S&P Dow Jones) dan/atau syarikat-syarikat gabungannya. Public Mutual Berhad telah mengikat kontrak dengan Indeks S&P Dow
Jones untuk mengira dan menyelenggarakan Indeks ini. Indeks S&P Dow Jones mahupun syarikat-syarikat gabungannya tidak
bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan atau peninggalan dalam pengiraan Indeks ini.
68
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
PB DANA GROWTH SEQUEL (PBGSQF)
Prol Dana
Kategori Dana Dana ekuiti
Jenis Dana Pertumbuhan modal
Julat Ekuiti Dana 70% hingga 98%
Prol Pemilihan Saham Dana Saham pertumbuhan
Dasar Agihan Sampingan
Cadangan Tempoh Pelaburan Minimum 3 tahun
Pengurus Dana Lantikan Chiang Kang Pey dan Ng Joo Tsong
Dana mungkin menerima pakai strategi defensif sementara dengan mengurangkan pendedahan ekuitinya
di bawah julat yang dinyatakan di atas dan meningkatkan pelaburannya dalam sekuriti pendapatan tetap
dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit jika iklim pelaburan dianggap tidak
memberangsangkan dan kelemahan dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti.
Objektif Dana
Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur dalam portfolio
saham yang terpelbagai.
Nota: Sebarang perubahan besar pada objektif pelaburan dana memerlukan kelulusan pemegang unit.
Prol Pelabur
Dana ini sesuai untuk pelabur jangka sederhana hingga panjang yang mampu menahan naik turun pasaran saham
dalam mengejar pertumbuhan modal.
Dasar Pelaburan
PBGSQF melabur dalam portfolio terpelbagai merangkumi terutamanya ekuiti Malaysia bagi memenuhi objektif
dana. Kandungan ekuitinya dari segi NAB biasanya ialah dalam lingkungan 70% hingga 98% daripada NAB dana.
Baki NAB dana akan dilaburkan dalam sekuriti pendapatan tetap dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran
wang dan deposit.
Strategi Pelaburan
PBGSQF diuruskan secara aktif dan bertujuan untuk mencapai matlamat pertumbuhan modal dalam jangka
sederhana hingga panjang dengan melabur dalam portfolio terpelbagai yang merangkumi syarikat berkaitan
indeks, saham mewah dan syarikat yang mempunyai prospek pertumbuhan yang tersenarai di Bursa Securities.
Dalam mengenal pasti syarikat sedemikian, dana bergantung pada penyelidikan asas di mana keteguhan
kedudukan kewangan, prospek industri, kualiti pengurusan dan rekod prestasi lepas syarikat dinilai. Walaupun
dana diuruskan secara aktif, kekerapan strategi dagangannya amat bergantung pada peluang pasaran.
Untuk mencapai peningkatan pempelbagaian, dana mungkin melabur sehingga 30% daripada NABnya dalam
ekuiti dan sekuriti pendapatan tetap pasaran asing terpilih yang termasuk Singapura, Taiwan, Korea Selatan,
Jepun, Hong Kong, China, Thailand, Indonesia, Filipina, Luxembourg dan pasaran lain yang dibenarkan. Pelaburan
dana dalam pasaran asing adalah sampingan kepada tumpuan utamanya, iaitu melabur dalam pasaran domestik.
Dana juga mungkin melabur dalam nota penyertaan berkaitan ekuiti bagi saham serantau terpilih yang tersenarai
di Bursa Saham Luxembourg. Nota penyertaan berkaitan ekuiti adalah instrumen yang direka untuk menjejaki
sekuriti bertanda. Pergerakan nota ini adalah serupa dengan saham pendasar yang tersenarai di pasarannya
masing-masing. Nota ini diterbitkan oleh syarikat pembrokeran asing antarabangsa untuk pelaburan oleh pelabur
69
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
yang tidak dapat melabur secara langsung dalam saham pendasar asing. Nota ini dibeli dan dijual oleh pelabur
dengan cara yang sama seperti dagangan saham. Pelaburan dalam nota penyertaan berkaitan ekuiti melibatkan
risiko rakan urus niaga di mana penerbit nota mungkin tidak dapat menunaikan obligasinya. Ia juga mempunyai
risiko pasaran kerana nota ini mungkin tidak menjejaki pergerakan saham pendasarnya dengan rapat. Kelulusan
yang perlu dari pihak berkuasa kawal selia asing yang berkaitan, di mana perlu, akan didapatkan sebelum melabur
dalam pasaran dibenarkan yang tersebut di atas.
Dana juga mungkin mempertimbangkan pelaburan dalam ekuiti tidak tersenarai terutamanya dalam syarikat
yang dijangka cuba mendapatkan penyenaraian di Bursa Securities atau pasaran serantau terpilih dalam jangka
masa dua tahun. Dana mungkin melabur dalam skim pelaburan kolektif dalam pasaran domestik atau pasaran
serantau terpilih serta waran tersenarai. Dana juga mungkin melabur dalam sekuriti pendapatan tetap (berdaulat
dan korporat) dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit.
Pendedahan ekuiti tinggi yang dikekalkan pada setiap masa, terutamanya, boleh menyebabkan dana mengalami
kemeruapan ketara semasa pergerakan pasaran yang buruk. Bagi mengurangkan risiko tersebut, dana juga
mungkin menggunakan kontrak hadapan dan opsyen tersenarai bagi melindung nilai daripada kemeruapan
pasaran.
Manfaat Khusus Dana
Dana memberi anda peluang untuk menyertai potensi pertumbuhan pasaran ekuiti dalam jangka sederhana hingga
panjang melalui pelaburan dalam portfolio terpelbagai merangkumi saham indeks, saham mewah dan saham
pertumbuhan. Walau bagaimanapun, lebih penekanan diberikan kepada pertumbuhan modal dengan penekanan
yang kurang kepada pendapatan dan oleh yang demikian pendedahan ekuitinya ialah dalam lingkungan di antara
70% hingga 98%. Jadi, ia berpotensi meraih prestasi yang lebih kukuh dalam pasaran menaik daripada dana
ekuiti yang berorientasikan simpanan. Sehubungan itu, pulangannya juga mungkin lebih meruap.
Pengurusan Risiko Khusus Dana
Peruntukan aset, pengurusan kecairan dan strategi pempelbagaian yang digunakan adalah tertumpu kepada usaha
untuk menguruskan risiko yang dihadapi oleh dana. Mungkin terdapat situasi, seperti apabila kemerosotan teruk
dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti dan risiko kecairan adalah tinggi, maka pendedahan ekuiti dikurangkan ke
bawah paras yang dinyatakan sebagai strategi defensif sementara. Dana juga mungkin menggunakan kontrak
hadapan dan opsyen untuk melindung nilai daripada kemeruapan pasaran. Pelaburan dalam sekuriti pendapatan
tetap mungkin terjejas sekiranya kadar faedah naik mendadak. Oleh yang demikian, pendedahan dana kepada
sekuriti pendapatan tetap dalam portfolio diuruskan untuk memastikan tahap risiko sepadan dengan potensi
pulangan. Prestasi instrumen pasaran wang dan deposit juga boleh menerima kesan daripada turun naik dalam
kadar faedah dan risiko kredit institusi kewangan. Bagi menguruskan risiko kredit instrumen ini, penarafan kredit
institusi kewangan dipantau secara berterusan.
Pelaburan dana di luar negara akan dipantau untuk memberi tumpuan kepada pasaran yang mempunyai potensi
untuk mencapai pulangan positif yang sepadan dengan risiko negara, risiko mata wang dan risiko kecairan.
Bagi mengurangkan risiko yang timbul daripada faktor-faktor yang termasuk pendedahan mata wang asing dan
pergerakan kadar faedah asing, dana mungkin menggunakan strategi lindung nilai untuk menguruskan risiko
yang dihadapi oleh dana.
Oleh sebab penyertaan dalam kontrak hadapan dan opsyen bagi tujuan lindung nilai dan pelaburan dalam waran
tersenarai berpotensi meningkatkan kemeruapan pulangan dana, maka penyertaan dana dalam instrumen ini
akan dinilai secara berterusan dan diuruskan sewajarnya.
Selain itu, pelaburan di atas adalah tertakluk kepada had dan batasan yang dijelaskan dengan tepat dalam
bahagian bertajuk Pelaburan Dibenarkan dan Batasan Pelaburan.
70
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Penanda Aras Prestasi yang Dipilih bagi PBGSQF
Oleh sebab PBGSQF akan menumpukan pelaburannya dalam pasaran domestik, maka penanda aras bagi PBGSQF
ialah IKKL FTSE Bursa Malaysia (IKKL FBM), iaitu indeks permodalan pasaran berwajaran terlaras apungan bebas
yang terdiri daripada 30 syarikat terbesar di Pasaran Utama Bursa Malaysia mengikut permodalan pasaran penuh.
Oleh sebab ia juga diikuti secara meluas dan merupakan wakilan Bursa Securities yang mudah difahami, ia
dianggap sebagai penanda aras yang paling sesuai bagi dana ini.
Untuk mendapatkan maklumat terkini tentang IKKL FBM, pelabur boleh merujuk laman web Bursa Malaysia
(www.bursamalaysia.com di bawah Bahagian Maklumat Pasaran) untuk senarai saham komponen IKKL FBM
dan maklumat urus niaga seperti harga dagangan terakhir, harga penutup sebelumnya, jumlah dagangan, paras
tertinggi dan terendah untuk hari itu dan maklumat lain. Prestasi dana dan penanda arasnya boleh didapati di
laman web Public Mutual di www.publicmutual.com.my.
Prol risiko dana tidak sama dengan prol risiko penanda aras.
FTSE, FT-SE dan Footsie adalah tanda dagangan syarikat-syarikat London Stock Exchange Group dan digunakan oleh
FTSE International Limited (FTSE) di bawah lesen. BURSA MALAYSIA adalah tanda dagangan Bursa Malaysia Berhad (BURSA
MALAYSIA).
IKKL FTSE BURSA MALAYSIA dikira oleh FTSE. Semua hak harta intelek dalam nilai indeks dan juzuk adalah kepunyaan FTSE dan
BURSA MALAYSIA. FTSE mahupun BURSA MALAYSIA tidak menaja, mengendors atau mempromosikan produk ini dan tidak
dalam apa-apa segi berkaitan dengannya dan tidak mengambil sebarang tanggungjawab terhadapnya. Public Mutual Berhad
telah mendapat lesen penuh daripada FTSE untuk menggunakan hak harta intelek tersebut dalam terbitan produk ini.
71
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
PB DANA ISLAMIC EQUITY (PBIEF)
Prol Dana
Kategori Dana Dana ekuiti (patuh Syariah)
Jenis Dana Pertumbuhan modal
Julat Ekuiti Dana Minimum 80% daripada NAB
Prol Pemilihan Saham Dana Saham pertumbuhan
Dasar Agihan Sampingan
Cadangan Tempoh Pelaburan Minimum 3 tahun
Pengurus Dana Lantikan Chiang Kang Pey dan Shahnaz bin Saiful Mulok
Dana mungkin menerima pakai strategi defensif sementara dengan mengurangkan pendedahan ekuiti
patuh Syariahnya di bawah julat yang dinyatakan di atas dan meningkatkan pelaburannya dalam sukuk
dan aset cair Islam yang termasuk instrumen pasaran wang Islam dan akaun pelaburan Islam jika iklim
pelaburan dianggap tidak memberangsangkan dan kelemahan dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti.
Objektif Dana
Untuk mencapai pertumbuhan modal melalui pemilihan saham pertumbuhan yang pelbagai yang mematuhi
keperluan Syariah.
Nota: Sebarang perubahan besar pada objektif pelaburan dana memerlukan kelulusan pemegang unit.
Prol Pelabur
Dana ini sesuai untuk pelabur jangka sederhana hingga panjang yang mampu menahan naik turun pasaran saham
dalam mengejar pertumbuhan modal.
Dasar Pelaburan
PBIEF melabur dalam portfolio terpelbagai terutamanya ekuiti patuh Syariah dan sukuk Malaysia bagi memenuhi
objektif pelaburannya. Kandungan ekuiti minimumnya ialah 80% daripada NAB dana. Baki NAB dana akan
dilaburkan dalam sukuk dan aset cair Islam yang termasuk instrumen pasaran wang Islam dan akaun pelaburan
Islam.
Strategi Pelaburan
Skop pelaburan dalam dana terbatas kepada aset yang mematuhi keperluan Syariah. Bagi sekuriti yang tersenarai
di Bursa Securities, pematuhan kepada keperluan Syariah ditentukan oleh Majlis Penasihat Syariah SC.
Dana ini diuruskan secara aktif dan bertujuan untuk mencapai matlamat jangka panjang, iaitu pertumbuhan
modal dengan melabur dalam portfolio terpelbagai merangkumi syarikat berkaitan indeks, saham mewah dan
syarikat yang mempunyai prospek pertumbuhan yang patuh Syariah yang tersenarai di Bursa Securities. Dalam
mengenal pasti syarikat sedemikian, dana bergantung pada penyelidikan asas di mana keteguhan kedudukan
kewangan, prospek industri, kualiti pengurusan dan rekod prestasi lepas syarikat dinilai. Walaupun dana diuruskan
secara aktif, kekerapan strategi dagangannya amat bergantung pada peluang pasaran.
72
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Untuk mencapai peningkatan pempelbagaian, dana mungkin melabur dalam ekuiti dan sukuk dalam pasaran
asing terpilih yang termasuk Singapura, Taiwan, Korea Selatan, Jepun, Hong Kong, Thailand, Indonesia, Filipina
dan pasaran lain yang dibenarkan. Pelaburan dana dalam pasaran asing adalah sampingan kepada tumpuan
utamanya, iaitu melabur dalam pasaran domestik. Pengurus akan melabur dalam sekuriti patuh Syariah asing yang
diluluskan/disahkan oleh Penasihat Syariah. Kelulusan yang perlu daripada pihak berkuasa kawal selia asing yang
berkaitan, di mana perlu, akan didapatkan sebelum melabur dalam pasaran dibenarkan yang tersebut di atas.
Dana mungkin menyertai Tawaran Awam Awal (IPO) syarikat-syarikat yang cuba mendapatkan penyenaraian di
Bursa Securities atau pasaran asing lain yang dibenarkan yang dikategorikan sebagai patuh Syariah. Di samping
itu, dana mungkin mendapatkan nasihat daripada Penasihat Syariah bagi memastikan taraf Syariah IPO. Dana
mungkin melabur dalam skim pelaburan kolektif patuh Syariah dalam pasaran domestik dan asing dan juga waran
patuh Syariah tersenarai. Dana juga mungkin melabur dalam sukuk (berdaulat dan korporat) dan aset cair Islam
yang termasuk instrumen pasaran wang Islam dan akaun pelaburan Islam.
Bagi sekuriti yang tersenarai di Bursa Securities, rujukan dibuat kepada senarai sekuriti patuh Syariah yang
ditentukan oleh Majlis Penasihat Syariah SC setiap setengah tahun. Pelaburan dana dalam sekuriti asing akan
dipilih menurut sekuriti yang dikategorikan sebagi patuh Syariah oleh Penasihat Syariah.
Untuk sekuriti dikaji oleh Penasihat Syariah, Pengurus Dana mula-mula akan mengenal pasti dahulu sekuriti yang
memenuhi kriteria pelaburannya di pasaran asing terpilih yang dibenarkan oleh SC. Semua dokumen berkaitan,
dengan maklumat terkini mengenai aktiviti perniagaan, penyata kewangan dan maklumat lain yang berkaitan
akan diserahkan kepada Penasihat Syariah untuk Proses Penyaringan Saham Syariah yang melibatkan analisis
kuantitatif dan juga kualitatif. Untuk proses analisis kuantitatif, Penasihat Syariah akan menentukan sama ada
nisbah kewangan (pendapatan faedah, nisbah hutang pinjaman berfaedah dan sebagainya) untuk sekuriti itu
mematuhi ambang kewangan dalaman Penasihat Syariah. Sekiranya mana-mana pengiraan gagal memenuhi
ambang kewangan itu, Penasihat Syariah tidak akan memberi taraf patuh Syariah untuk sekuriti itu. Analisis
kualitatif melibatkan penelitian sekuriti itu secara keseluruhan. Sekuriti itu mestilah tidak terlibat dalam aktiviti
perniagaan yang tidak dibenarkan oleh Syariah seperti arak, khinzir dan keluaran berkaitan khinzir, perjudian,
tembakau, pornogra, perkhidmatan kewangan konvensional dan sebagainya. Penasihat Syariah akan meneliti
aspek tanggapan orang ramai tentang imej syarikat, perniagaan teras yang dianggap penting dan maslahah
(bermanfaat) kepada umat Islam dan negara, unsur yang tidak dibenarkan adalah sangat kecil dan melibatkan
hal-hal seperti umum balwa (sesuatu yang sudah menjadi umum dan biasa berlaku dan sukar dielakkan), uruf
(adat) dan hak masyarakat bukan Islam yang diterima oleh Islam. Bagi memastikan keperluan Syariah dipatuhi
dengan ketat, senarai sekuriti patuh Syariah ini akan dikemaskinikan oleh Penasihat Syariah dua kali setahun
untuk memasukkan/mengeluarkan sekuriti dari senarai tersebut.
Manfaat Khusus Dana
Dana memberi anda peluang untuk menyertai potensi pertumbuhan jangka panjang pasaran ekuiti melalui
pelaburan patuh Syariah dalam portfolio terpelbagai merangkumi saham indeks, saham mewah dan saham
pertumbuhan. Walau bagaimanapun, dana memberi kurang penekanan kepada peruntukan aset dengan
memperuntukkan sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah dana kepada pasaran ekuiti pada setiap masa. Oleh
yang demikian, dana berkemungkinan mendapat manfaat yang besar daripada pasaran ekuiti yang menaik. Dari
segi kemerosotan, ia mungkin mempunyai peluang yang sedikit dalam mengelakkan kesan sepenuhnya daripada
pasaran menurun. Oleh itu, ia berpotensi meraih prestasi yang lebih kukuh dalam pasaran menaik daripada dana
ekuiti yang berorientasikan simpanan. Sehubungan itu, pulangannya juga mungkin nyata lebih meruap.
Pengurusan Risiko Khusus Dana
Strategi pempelbagaian yang digunakan adalah tertumpu kepada usaha untuk menguruskan risiko yang dihadapi
oleh dana. Mungkin terdapat situasi, seperti apabila kemerosotan teruk dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti
dan risiko kecairan adalah tinggi, maka pendedahan ekuiti dikurangkan ke paras minimum yang dinyatakan.
Berkenaan dengan pelaburan dalam sukuk, haruslah diambil perhatian bahawa prestasi sukuk mungkin terjejas
sekiranya kadar faedah naik mendadak. Nilai sukuk juga mungkin turun naik berdasarkan kualiti kredit penerbit.
Oleh yang demikian, pendedahan kepada sukuk dalam portfolio diuruskan untuk memastikan tahap risiko
sepadan dengan potensi pulangan. Prestasi instrumen pasaran wang Islam dan akaun pelaburan Islam juga boleh
menerima kesan daripada turun naik dalam kadar faedah dan risiko kredit institusi kewangan. Bagi menguruskan
risiko kredit instrumen ini, penarafan kredit institusi kewangan dipantau secara berterusan.
73
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Pelaburan dana di luar negara akan dipantau untuk memberi tumpuan kepada pasaran yang mempunyai potensi
untuk mencapai pulangan positif yang sepadan dengan risiko negara, risiko mata wang dan risiko kecairan.
Oleh sebab pelaburan dalam waran tersenarai patuh Syariah berpotensi meningkatkan kemeruapan pulangan
dana, maka pelaburan dana dalam waran patuh Syariah tersenarai akan dinilai secara berterusan dan diuruskan
sewajarnya.
Selain itu, pelaburan di atas adalah tertakluk kepada had dan batasan yang dijelaskan dengan tepat di bahagian
bertajuk Pelaburan Dibenarkan dan Batasan Pelaburan.
Penanda Aras Prestasi yang Dipilih bagi PBIEF
Oleh sebab PBIEF akan menumpukan pelaburannya dalam pasaran domestik, maka penanda aras bagi PBIEF ialah
Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa Malaysia, iaitu indeks permodalan-berwajaran terlaras apungan bebas yang
terdiri daripada juzuk-juzuk Indeks EMAS FTSE Bursa Malaysia yang telah direka sebagai sekuriti patuh Syariah
oleh Majlis Penasihat Syariah SC.
Maklumat tentang Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa Malaysia diperoleh daripada FTSE International Limited.
Prestasi dana dan penanda arasnya boleh didapati di laman web Public Mutual di www.publicmutual.com.my.
Prol risiko dana tidak sama dengan prol risiko penanda aras.
FTSE, FT-SE dan Footsie adalah tanda dagangan syarikat-syarikat London Stock Exchange Group dan digunakan oleh
FTSE International Limited (FTSE) di bawah lesen. BURSA MALAYSIA adalah tanda dagangan Bursa Malaysia Berhad (BURSA
MALAYSIA).
INDEKS SYARIAH EMAS FTSE BURSA MALAYSIA dikira oleh FTSE. Semua hak harta intelek dalam nilai indeks dan juzuk adalah
kepunyaan FTSE dan BURSA MALAYSIA. FTSE mahupun BURSA MALAYSIA tidak menaja, mengendors atau mempromosikan
produk ini dan tidak dalam apa-apa segi berkaitan dengannya dan tidak mengambil sebarang tanggungjawab terhadapnya.
Public Mutual Berhad telah mendapat lesen penuh daripada FTSE untuk menggunakan hak harta intelek tersebut dalam terbitan
produk ini.
74
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
PB DANA ISLAMIC ASIA EQUITY (PBIAEF)
Prol Dana
Kategori Dana Dana ekuiti (patuh Syariah)
Jenis Dana Pertumbuhan modal
Julat Ekuiti Dana Minimum 80% daripada NAB
Prol Pemilihan Saham Dana Saham indeks, saham mewah dan saham pertumbuhan
Dasar Agihan Sampingan
Cadangan Tempoh Pelaburan Minimum 3 tahun
Pengurus Dana Lantikan Mat Radzuan bin Abd Razak dan Pitta Sham bin
Ahmad Morshidi
Dana mungkin menerima pakai strategi defensif sementara dengan mengurangkan pendedahan ekuiti
patuh Syariahnya di bawah julat yang dinyatakan di atas dan meningkatkan pelaburannya dalam sukuk
dan aset cair Islam yang termasuk instrumen pasaran wang Islam dan akaun pelaburan Islam jika iklim
pelaburan dianggap tidak memberangsangkan dan kelemahan dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti.
Objektif Dana
Untuk mencapai kenaikan nilai modal dalam jangka panjang dengan melabur dalam saham mewah dan saham
pertumbuhan yang mematuhi keperluan Syariah di pasaran domestik dan serantau.
Nota: Sebarang perubahan besar pada objektif pelaburan dana memerlukan kelulusan pemegang unit.
Prol Pelabur
Dana ini sesuai untuk pelabur jangka sederhana hingga panjang yang mampu menahan naik turun pasaran saham
dalam mengejar pertumbuhan modal.
Dasar Pelaburan
PBIAEF melabur dalam portfolio terpelbagai merangkumi saham mewah dan saham pertumbuhan patuh Syariah
yang tersenarai di Bursa Securities dan pasaran saham serantau terpilih untuk memenuhi objektif pelaburannya.
Kandungan ekuiti minimumnya ialah 80% daripada NAB dana. Baki NAB dana akan dilaburkan dalam sukuk dan
aset cair Islam yang termasuk instrumen pasaran wang Islam dan akaun pelaburan Islam.
Strategi Pelaburan
PBIAEF diuruskan secara aktif untuk mencapai matlamat jangka panjang, iaitu pertumbuhan modal dengan
mengekalkan tahap pendedahan yang tinggi kepada ekuiti patuh Syariah sebanyak 80% pada setiap masa.
Pelaburan ekuiti patuh Syariah dana memberi tumpuan terutamanya kepada portfolio terpelbagai merangkumi
saham indeks, saham mewah, dan syarikat patuh Syariah yang mempunyai prospek pertumbuhan yang tersenarai
di Bursa Securities dan pasaran saham serantau terpilih. Dalam mengenal pasti syarikat sedemikian, Pengurus
Dana bergantung pada penyelidikan asas di mana keteguhan kedudukan kewangan, prospek industri, kualiti
pengurusan dan rekod prestasi lepas syarikat dinilai. Walaupun dana diuruskan secara aktif, kekerapan strategi
dagangannya amat bergantung pada peluang pasaran.
Sehingga 98% daripada NAB dana boleh dilaburkan dalam ekuiti dan sukuk pasaran asing terpilih yang termasuk
Korea Selatan, China, Jepun, Hong Kong, Taiwan, Australia, New Zealand, Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina
dan pasaran lain yang dibenarkan. Dana boleh melabur sehingga 20% daripada NABnya dalam pasaran Australia
dan New Zealand. Kelulusan yang perlu daripada pihak berkuasa kawal selia asing yang berkaitan, di mana perlu,
akan didapatkan sebelum melabur dalam pasaran yang tersebut di atas.
75
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Dana juga mungkin mempertimbangkan pelaburan dalam ekuiti patuh Syariah yang tidak tersenarai terutamanya
dalam syarikat yang dijangka cuba mendapatkan penyenaraian di Bursa Securities atau pasaran serantau terpilih
dalam jangka masa dua tahun. Dana juga mungkin melabur dalam skim pelaburan kolektif patuh Syariah dalam
pasaran domestik atau pasaran serantau terpilih dan juga waran patuh Syariah tersenarai. Dana juga mungkin
melabur dalam sukuk (berdaulat dan korporat) dan aset cair Islam yang termasuk instrumen pasaran wang Islam
dan akaun pelaburan Islam.
Pendedahan ekuiti yang tinggi yang dikekalkan pada setiap masa, terutamanya, mungkin menyebabkan dana
mengalami kemeruapan ketara semasa pergerakan pasaran yang buruk. Bagi mengurangkan risiko tersebut,
dana juga mungkin menggunakan kontrak hadapan dan opsyen tersenarai (diluluskan sebagai patuh Syariah oleh
Penasihat Syariah dana), bagi melindung nilai daripada kemeruapan pasaran.
Bagi sekuriti yang tersenarai di Bursa Securities, rujukan dibuat kepada senarai sekuriti patuh Syariah yang
ditentukan oleh Majlis Penasihat Syariah SC setiap setengah tahun. Pelaburan dana dalam sekuriti asing akan
dipilih menurut saham yang termasuk dalam Indeks S&P Syariah dan/atau sekuriti yang dikategorikan sebagai
patuh Syariah oleh Penasihat Syariah. Saham yang termasuk dalam Indeks S&P Syariah dianggap sebagai sekuriti
patuh Syariah oleh Penasihat Syariah.
Untuk sekuriti dikaji oleh Penasihat Syariah, Pengurus Dana mula-mula akan mengenal pasti dahulu sekuriti yang
memenuhi kriteria pelaburannya di pasaran asing terpilih yang dibenarkan oleh SC. Semua dokumen berkaitan,
dengan maklumat terkini mengenai aktiviti perniagaan, penyata kewangan dan maklumat lain yang berkaitan
akan diserahkan kepada Penasihat Syariah untuk Proses Penyaringan Saham Syariah yang melibatkan analisis
kuantitatif dan juga kualitatif. Untuk proses analisis kuantitatif, Penasihat Syariah akan menentukan sama ada
nisbah kewangan (pendapatan faedah, nisbah hutang pinjaman berfaedah dan sebagainya) untuk sekuriti itu
mematuhi ambang kewangan dalaman Penasihat Syariah. Sekiranya mana-mana pengiraan gagal memenuhi
ambang kewangan itu, Penasihat Syariah tidak akan memberi taraf patuh Syariah untuk sekuriti itu. Analisis
kualitatif melibatkan penelitian sekuriti itu secara keseluruhan. Sekuriti itu mestilah tidak terlibat dalam aktiviti
perniagaan yang tidak dibenarkan oleh Syariah seperti arak, khinzir dan keluaran berkaitan khinzir, perjudian,
tembakau, pornogra, perkhidmatan kewangan konvensional dan sebagainya. Penasihat Syariah akan meneliti
aspek tanggapan orang ramai tentang imej syarikat, perniagaan teras yang dianggap penting dan maslahah
(bermanfaat) kepada umat Islam dan negara, unsur yang tidak dibenarkan adalah sangat kecil dan melibatkan
hal-hal seperti umum balwa (sesuatu yang sudah menjadi umum dan biasa berlaku dan sukar dielakkan), uruf
(adat) dan hak masyarakat bukan Islam yang diterima oleh Islam. Bagi memastikan keperluan Syariah dipatuhi
dengan ketat, senarai sekuriti patuh Syariah ini akan dikemaskinikan oleh Penasihat Syariah dua kali setahun
untuk memasukkan/mengeluarkan sekuriti dari senarai tersebut.
Manfaat Khusus Dana
Dana memberi anda peluang untuk menyertai potensi pertumbuhan jangka panjang portfolio terpelbagai
merangkumi saham indeks, saham mewah dan saham pertumbuhan patuh Syariah yang tersenarai di Bursa
Securities dan pasaran saham asing terpilih. Walau bagaimanapun, dana memberi kurang penekanan kepada
peruntukan aset dengan memperuntukkan sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah dana kepada pasaran
ekuiti pada setiap masa. Oleh yang demikian, dana berkemungkinan mendapat manfaat yang besar daripada
pasaran ekuiti yang menaik. Dari segi kemerosotan, ia mungkin mempunyai peluang yang sedikit dalam
mengelakkan kesan sepenuhnya daripada pasaran menurun. Oleh itu, ia berpotensi meraih prestasi yang lebih
kukuh dalam pasaran menaik daripada dana ekuiti yang berorientasikan simpanan. Sehubungan itu, pulangannya
juga mungkin nyata lebih meruap.
76
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Pengurusan Risiko Khusus Dana
Pengurusan kecairan, strategi pempelbagaian dan lindung nilai yang digunakan adalah penting kepada usaha
untuk menguruskan risiko yang dihadapi oleh dana. Mungkin terdapat situasi, seperti apabila kemerosotan teruk
dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti dan risiko kecairan adalah tinggi, maka pendedahan ekuiti dikurangkan ke
paras minimum yang dinyatakan. Berkenaan dengan pelaburan dalam sukuk, haruslah diambil perhatian bahawa
prestasi sukuk mungkin terjejas sekiranya kadar faedah naik mendadak. Nilai sukuk juga mungkin turun naik
berdasarkan kualiti kredit penerbit. Oleh yang demikian, pendedahan kepada sukuk dalam portfolio diuruskan
untuk memastikan tahap risiko sepadan dengan potensi pulangan. Prestasi instrumen pasaran wang Islam dan
akaun pelaburan Islam juga boleh menerima kesan daripada turun naik dalam kadar faedah dan risiko kredit
institusi kewangan. Bagi menguruskan risiko kredit instrumen ini, penarafan kredit institusi kewangan dipantau
secara berterusan.
Pelaburan dana di luar negara akan dipantau untuk memberi tumpuan kepada pasaran yang mempunyai potensi
untuk mencapai pulangan positif yang sepadan dengan risiko negara, risiko mata wang dan risiko kecairan.
Bagi mengurangkan risiko yang timbul daripada faktor-faktor yang termasuk pendedahan mata wang asing dan
pergerakan kadar faedah asing, dana mungkin menggunakan strategi lindung nilai untuk menguruskan risiko
yang dihadapi oleh dana.
Oleh sebab penyertaan dalam kontrak hadapan dan opsyen (diluluskan sebagai patuh Syariah oleh Penasihat
Syariah dana) bagi tujuan lindung nilai dan pelaburan dalam waran patuh Syariah yang tersenarai berpotensi
meningkatkan kemeruapan pulangan dana, maka penyertaan dana dalam instrumen ini akan dinilai secara
berterusan dan diuruskan sewajarnya.
Selain itu, pelaburan di atas adalah tertakluk kepada had dan batasan yang dijelaskan dengan tepat di bahagian
bertajuk Pelaburan Dibenarkan dan Batasan Pelaburan.
Penanda Aras Prestasi yang Dipilih bagi PBIAEF
Penanda aras dana dan peratusan masing-masing adalah seperti berikut:
20% Indeks Syariah Hijrah FTSE Bursa Malaysia, dan
80% Indeks S&P Syariah BMI Asia Kecuali Jepun*
Penanda aras yang dipilih bagi PBIAEF ialah indeks penanda aras komposit yang merangkumi pelaburan hipotetik
dalam Indeks Syariah Hijrah FTSE Bursa Malaysia dan Indeks S&P Syariah BMI Asia Kecuali Jepun dalam nisbah
20:80. Oleh itu, pulangan bagi indeks penanda aras bagi mana-mana sahaja tempoh masa akan terdiri daripada
20% daripada pulangan Indeks Syariah Hijrah FTSE Bursa Malaysia dan 80% daripada Indeks S&P Syariah BMI
Asia Kecuali Jepun. Saham komponen Indeks Syariah Hijrah FTSE Bursa Malaysia terdiri daripada 30 saham utama
patuh Syariah yang tersenarai di Bursa Securities, manakala saham komponen Indeks S&P Syariah BMI Asia Kecuali
Jepun terdiri daripada saham utama dari pasaran utama serantau termasuk Korea Selatan, China, Hong Kong,
Singapura, Filipina, Thailand dan Indonesia. Oleh yang demikian, indeks penanda aras komposit ini merupakan
penanda aras prestasi yang sesuai bagi PBIAEF kerana dana melabur dalam portfolio saham indeks, saham mewah
dan saham pertumbuhan yang mematuhi keperluan Syariah di pasaran domestik dan serantau.
* Oleh sebab indeks yang memberi tumpuan kepada pasaran Asia mempunyai wajaran indeks yang agak tinggi
bagi saham Jepun, maka indeks yang tidak memasukkan pasaran Jepun digunakan sebagai penanda aras ekuiti
dana kerana ia lebih mewakili strategi pelaburan dana.
Maklumat tentang Indeks Syariah Hijrah FTSE Bursa Malaysia diperoleh daripada FTSE International Limited dan
maklumat tentang Indeks S&P Syariah BMI Asia Kecuali Jepun diperoleh daripada S&P Opco, LLC. Prestasi dana
dan penanda arasnya boleh didapati di laman web Public Mutual di www.publicmutual.com.my.
Prol risiko dana tidak sama dengan prol risiko penanda aras.
FTSE, FT-SE dan Footsie adalah tanda dagangan syarikat-syarikat London Stock Exchange Group dan digunakan oleh
FTSE International Limited (FTSE) di bawah lesen. BURSA MALAYSIA adalah tanda dagangan Bursa Malaysia Berhad (BURSA
MALAYSIA).
77
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
INDEKS SYARIAH HIJRAH FTSE BURSA MALAYSIA dikira oleh FTSE. Semua hak harta intelek dalam nilai indeks dan juzuk adalah
kepunyaan FTSE dan BURSA MALAYSIA. FTSE mahupun BURSA MALAYSIA tidak menaja, mengendors atau mempromosikan
produk ini dan tidak dalam apa-apa segi berkaitan dengannya dan tidak mengambil sebarang tanggungjawab terhadapnya.
Public Mutual Berhad telah mendapat lesen penuh daripada FTSE untuk menggunakan hak harta intelek tersebut dalam terbitan
produk ini.
Indeks S&P Syariah BMI Asia Kecuali Jepun (Indeks) adalah harta eksklusif S&P Opco, LLC, iaitu anak syarikat Indeks S&P Dow
Jones LLC (Indeks S&P Dow Jones) dan/atau syarikat-syarikat gabungannya. Public Mutual Berhad telah mengikat kontrak
dengan Indeks S&P Dow Jones untuk mengira dan menyelenggarakan Indeks ini. Indeks S&P Dow Jones mahupun syarikat-
syarikat gabungannya tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan atau peninggalan dalam pengiraan Indeks ini.
78
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
PB DANA ISLAMIC ASIA STRATEGIC SECTOR (PBIASSF)
Prol Dana
Kategori Dana Dana ekuiti (patuh Syariah)
Jenis Dana Pertumbuhan modal
Julat Ekuiti Dana 75% hingga 98%
Prol Pemilihan Saham Dana Saham indeks, saham mewah dan saham pertumbuhan
Dasar Agihan Sampingan
Cadangan Tempoh Pelaburan Minimum 3 tahun
Pengurus Dana Lantikan Mat Radzuan bin Abd Razak dan Andrew Seah Saik Weng
Dana mungkin menerima pakai strategi defensif sementara dengan mengurangkan pendedahan ekuiti
patuh Syariah di bawah julat yang dinyatakan di atas dan meningkatkan pelaburannya dalam sukuk
dan aset cair Islam yang termasuk instrumen pasaran wang Islam dan akaun pelaburan Islam jika iklim
pelaburan dianggap tidak memberangsangkan dan kelemahan dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti.
Objektif Dana
Untuk mencapai kenaikan nilai modal dalam jangka panjang dengan melabur dalam portfolio sekuriti, terutamanya
ekuiti, yang mematuhi keperluan Syariah daripada sektor pasaran terpilih di pasaran domestik dan serantau.
Nota: Sebarang perubahan besar pada objektif pelaburan dana memerlukan kelulusan pemegang unit.
Prol Pelabur
Dana ini sesuai untuk pelabur jangka sederhana hingga panjang yang mampu menahan naik turun pasaran saham
dalam mengejar pertumbuhan modal.
Dasar Pelaburan
PBIASSF melabur dalam portfolio terpelbagai merangkumi ekuiti patuh Syariah dalam pasaran domestik dan
serantau bagi memenuhi objektif pelaburannya. Dana akan melabur dalam maksimum 6 sektor tetapi akan
mengekalkan pelaburannya dalam minimum 3 sektor pada setiap masa. Dana pada amnya mengekalkan
pendedahan ekuiti dalam lingkungan 75% hingga 98% daripada NABnya. Walau bagaimanapun, julat ekuiti
dana mungkin lebih rendah bergantung pada taksiran pasaran ekuiti oleh Pengurus Dana. Baki NAB dana akan
dilaburkan dalam sukuk dan aset cair Islam yang termasuk instrumen pasaran wang Islam dan akaun pelaburan
Islam.
Strategi Pelaburan
PBIASSF diuruskan secara aktif untuk mencapai matlamat jangka panjang, iaitu pertumbuhan modal dengan
mengenal pasti sektor pasaran dalam pasaran domestik dan serantau yang menawarkan pulangan pelaburan
yang paling berpotensi. Dana akan melabur dalam maksimum 6 daripada sektor yang paling berpotensi yang
ditentukan oleh Pengurus Dana. Bagi memudahkan peralihan daripada satu sektor kepada sektor yang lain, dana
mungkin melabur sementara dalam lebih daripada 6 sektor apabila ia melaksanakan langkah pengimbangan
semula portfolio di atas. Untuk memastikan pempelbagaian yang mencukupi, dana akan mengekalkan
pelaburannya dalam minimum 3 sektor pada setiap masa.
79
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Pemilihan sektor pasaran yang hendak dilabur oleh dana adalah berdasarkan terutamanya pada prospek
pertumbuhan sektor tersebut. Analisis ini akan termasuk pertimbangan faktor makro utama seperti kitaran
perniagaan sektor yang dipilih serta tingkat pendapatan dan trend demogra yang mempunyai kesan kepada
prospek pertumbuhan pelbagai industri. Setelah sektor tersebut dikenal pasti, Pengurus Dana akan mengkaji
semula saham yang ada dalam pelbagai pasaran serantau untuk sektor terpilih dan membina portfolio pelaburan
dana sewajarnya. Saham akan dipilih dengan menaksir potensi pertumbuhan perolehan dan pelbagai nisbah
penilaian seperti nisbah harga perolehan (PER), nisbah harga kepada aset ketara bersih (Harga/NTA) dan kadar
hasil dividen. Peruntukan sektor bagi PBIASSF akan dipantau secara berterusan dan pendedahan sektor dana
akan diimbangkan semula secara dinamik untuk memastikan peruntukan sektor dana diatur kedudukannya untuk
mengoptimumkan pulangan dana.
Pelaburan ekuiti patuh Syariah dana memberi tumpuan terutamanya kepada portfolio terpelbagai merangkumi
syarikat berkaitan indeks, saham mewah dan syarikat yang mempunyai prospek pertumbuhan yang patuh
Syariah. Dalam mengenal pasti syarikat sedemikian, dana bergantung pada penyelidikan asas di mana keteguhan
kedudukan kewangan, prospek industri, kualiti pengurusan dan rekod prestasi lepas syarikat dinilai. Walaupun
dana diuruskan secara aktif, kekerapan strategi dagangannya amat bergantung pada peluang pasaran.
Minimum 50% daripada NAB dana dan sehingga 98% daripada NAB dana boleh dilaburkan dalam ekuiti dan
sukuk pasaran serantau terpilih yang termasuk Jepun, Korea Selatan, China, Taiwan, Hong Kong, India, Filipina,
Indonesia, Singapura, Thailand, Australia, New Zealand dan pasaran lain yang dibenarkan. Dana boleh melabur
sehingga 20% daripada NABnya dalam pasaran Australia dan New Zealand. Dana juga mungkin melabur dalam
nota penyertaan berkaitan ekuiti bagi saham serantau terpilih yang tersenarai di Bursa Saham Luxembourg. Nota
penyertaan berkaitan ekuiti adalah instrumen yang direka untuk menjejaki sekuriti bertanda. Pergerakan nota
ini adalah serupa dengan saham pendasar yang tersenarai di pasarannya masing-masing. Nota ini diterbitkan
oleh syarikat pembrokeran asing antarabangsa untuk pelaburan oleh pelabur yang tidak dapat melabur secara
langsung dalam saham pendasar asing. Nota ini dibeli dan dijual oleh pelabur dengan cara yang sama seperti
dagangan saham. Pelaburan dalam nota penyertaan berkaitan ekuiti melibatkan risiko rakan urus niaga di mana
penerbit nota mungkin tidak dapat menunaikan obligasinya. Ia juga mempunyai risiko pasaran kerana nota ini
mungkin tidak menjejaki pergerakan saham pendasarnya dengan rapat. Kelulusan yang perlu daripada pihak
berkuasa kawal selia asing yang berkaitan, di mana perlu, akan didapatkan sebelum melabur dalam pasaran
dibenarkan yang tersebut di atas.
Dana juga mungkin mempertimbangkan pelaburan dalam ekuiti patuh Syariah yang tidak tersenarai terutamanya
dalam syarikat yang dijangka cuba mendapatkan penyenaraian di Bursa Securities atau pasaran asing lain yang
dibenarkan dalam jangka masa dua tahun. Dana juga mungkin melabur dalam skim pelaburan kolektif patuh
Syariah dalam pasaran domestik dan asing dan juga waran patuh Syariah tersenarai. Dana juga mungkin melabur
dalam sukuk (berdaulat dan korporat) dan aset cair Islam yang termasuk instrumen pasaran wang Islam dan akaun
pelaburan Islam.
Kehadiran saham pertumbuhan dalam portfolio ekuiti, terutamanya, boleh menyebabkan dana mengalami
kemeruapan yang ketara semasa pergerakan pasaran yang buruk. Bagi mengurangkan risiko tersebut, dana
mungkin menggunakan kontrak hadapan dan opsyen (diluluskan sebagai patuh Syariah oleh Penasihat Syariah
dana) bagi melindung nilai daripada kemeruapan pasaran.
Bagi sekuriti yang tersenarai di Bursa Securities, rujukan dibuat kepada senarai sekuriti patuh Syariah yang
ditentukan oleh Majlis Penasihat Syariah SC setiap setengah tahun. Pelaburan dana dalam sekuriti asing akan
dipilih menurut saham yang termasuk dalam Indeks S&P Syariah dan/atau sekuriti yang dikategorikan sebagai
patuh Syariah oleh Penasihat Syariah. Saham yang termasuk dalam Indeks S&P Syariah dianggap sebagai sekuriti
patuh Syariah oleh Penasihat Syariah.
Untuk sekuriti dikaji oleh Penasihat Syariah, Pengurus Dana mula-mula akan mengenal pasti dahulu sekuriti yang
memenuhi kriteria pelaburannya di pasaran asing terpilih yang dibenarkan oleh SC. Semua dokumen berkaitan,
dengan maklumat terkini mengenai aktiviti perniagaan, penyata kewangan dan maklumat lain yang berkaitan
akan diserahkan kepada Penasihat Syariah untuk Proses Penyaringan Saham Syariah yang melibatkan analisis
kuantitatif dan juga kualitatif. Untuk proses analisis kuantitatif, Penasihat Syariah akan menentukan sama ada
nisbah kewangan (pendapatan faedah, nisbah hutang pinjaman berfaedah dan sebagainya) untuk sekuriti itu
80
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
mematuhi ambang kewangan dalaman Penasihat Syariah. Sekiranya mana-mana pengiraan gagal memenuhi
ambang kewangan itu, Penasihat Syariah tidak akan memberi taraf patuh Syariah untuk sekuriti itu. Analisis
kualitatif melibatkan penelitian sekuriti itu secara keseluruhan. Sekuriti itu mestilah tidak terlibat dalam aktiviti
perniagaan yang tidak dibenarkan oleh Syariah seperti arak, khinzir dan keluaran berkaitan khinzir, perjudian,
tembakau, pornogra, perkhidmatan kewangan konvensional dan sebagainya. Penasihat Syariah akan meneliti
aspek tanggapan orang ramai tentang imej syarikat, perniagaan teras yang dianggap penting dan maslahah
(bermanfaat) kepada umat Islam dan negara, unsur yang tidak dibenarkan adalah sangat kecil dan melibatkan
hal-hal seperti umum balwa (sesuatu yang sudah menjadi umum dan biasa berlaku dan sukar dielakkan), uruf
(adat) dan hak masyarakat bukan Islam yang diterima oleh Islam. Bagi memastikan keperluan Syariah dipatuhi
dengan ketat, senarai sekuriti patuh Syariah ini akan dikemaskinikan oleh Penasihat Syariah dua kali setahun
untuk memasukkan/mengeluarkan sekuriti dari senarai tersebut.
Manfaat Khusus Dana
Dana memberi anda peluang untuk menyertai potensi pertumbuhan jangka panjang portfolio terpelbagai
merangkumi saham indeks, saham mewah dan saham pertumbuhan patuh Syariah dalam sektor pasaran yang
meraih prestasi yang memberangsangkan.
Pengurusan Risiko Khusus Dana
Pengurusan kecairan, strategi pempelbagaian dan lindung nilai yang digunakan adalah tertumpu kepada usaha
untuk menguruskan risiko yang dihadapi oleh dana. Mungkin terdapat situasi, seperti apabila kemerosotan teruk
dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti dan risiko kecairan adalah tinggi, maka pendedahan ekuiti dikurangkan ke
paras minimum yang dinyatakan sebagai strategi defensif sementara. Berkenaan dengan pelaburan dalam sukuk,
haruslah diambil perhatian bahawa prestasi sukuk mungkin terjejas sekiranya kadar faedah naik mendadak. Nilai
sukuk juga mungkin turun naik berdasarkan kualiti kredit penerbit. Oleh yang demikian, pendedahan kepada
sukuk dalam portfolio diuruskan untuk memastikan tahap risiko sepadan dengan potensi pulangan. Prestasi
instrumen pasaran wang Islam dan akaun pelaburan Islam juga boleh menerima kesan daripada turun naik dalam
kadar faedah dan risiko kredit institusi kewangan. Bagi menguruskan risiko kredit instrumen ini, penarafan kredit
institusi kewangan dipantau secara berterusan.
Pelaburan dana di luar negara akan dipantau untuk memberi tumpuan kepada pasaran yang mempunyai potensi
untuk mencapai pulangan positif yang sepadan dengan risiko negara, risiko mata wang dan risiko kecairan.
Bagi mengurangkan risiko yang timbul daripada faktor-faktor yang termasuk pendedahan mata wang asing dan
pergerakan kadar faedah asing, dana mungkin menggunakan strategi lindung nilai untuk menguruskan risiko
yang dihadapi oleh dana.
Oleh sebab penyertaan dalam kontrak hadapan dan opsyen (diluluskan sebagai patuh Syariah oleh Penasihat
Syariah dana) bagi tujuan lindung nilai dan pelaburan dalam waran patuh Syariah yang tersenarai berpotensi
meningkatkan kemeruapan pulangan dana, maka penyertaan dana dalam instrumen ini akan dinilai secara
berterusan dan diuruskan sewajarnya.
Selain itu, pelaburan di atas adalah tertakluk kepada had dan batasan yang dijelaskan dengan tepat di bahagian
bertajuk Pelaburan Dibenarkan dan Batasan Pelaburan.
Penanda Aras Prestasi yang Dipilih bagi PBIASSF
Penanda aras dana dan peratusan masing-masing adalah seperti berikut:
90% Indeks S&P Syariah BMI Asia Kecuali Jepun*, dan
10% Kadar Pasaran Wang Antara Bank Islam (IIMMR) 3 Bulan
81
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Oleh sebab PBIASSF pada umumnya mengekalkan pendedahan ekuiti dalam lingkungan 75% hingga 98%
daripada NABnya, maka penanda aras yang dipilih bagi PBIASSF ialah indeks penanda aras komposit yang
merangkumi pelaburan hipotetik dalam Indeks S&P Syariah BMI Asia Kecuali Jepun dan IIMMR 3 Bulan dalam
nisbah 90:10. Oleh itu, pulangan bagi indeks penanda aras bagi mana-mana sahaja tempoh masa akan terdiri
daripada 90% daripada pulangan Indeks S&P Syariah BMI Asia Kecuali Jepun dan 10% daripada faedah IIMMR
3 Bulan yang diperoleh bagi tempoh masa yang sama. Saham komponen Indeks S&P Syariah BMI Asia Kecuali
Jepun terdiri daripada saham utama patuh Syariah dalam beberapa sektor dari pasaran utama serantau termasuk
Malaysia, Korea Selatan, China, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Filipina, Thailand dan Indonesia. Indeks penanda
aras komposit ini, iaitu 90% dalam Indeks S&P Syariah BMI Asia Kecuali Jepun dan 10% dalam IIMMR 3 Bulan
merupakan penanda aras prestasi yang sesuai bagi PBIASSF kerana dana ini adalah dana ekuiti patuh Syariah yang
pada umumnya mempunyai wajaran ekuiti sebanyak 90% daripada NABnya dalam jangka panjang.
* Oleh sebab indeks yang memberi tumpuan kepada pasaran Asia mempunyai wajaran indeks yang agak tinggi
bagi saham Jepun, maka indeks yang tidak memasukkan pasaran Jepun digunakan sebagai penanda aras ekuiti
dana kerana ia lebih mewakili strategi pelaburan dana.
Maklumat tentang Indeks S&P Syariah BMI Asia Kecuali Jepun diperoleh daripada S&P Opco LLC. Maklumat
tentang IIMMR 3 Bulan disediakan oleh Bank Negara Malaysia dan disiarkan dalam bahagian perniagaan akhbar
harian. Prestasi dana dan penanda arasnya boleh didapati di laman web Public Mutual di www.publicmutual.com.my.
Prol risiko dana tidak sama dengan prol risiko penanda aras.
Indeks S&P Syariah BMI Asia Kecuali Jepun (Indeks) adalah harta eksklusif S&P Opco, LLC, iaitu anak syarikat Indeks S&P Dow
Jones LLC (Indeks S&P Dow Jones) dan/atau syarikat-syarikat gabungannya. Public Mutual Berhad telah mengikat kontrak
dengan Indeks S&P Dow Jones untuk mengira dan menyelenggarakan Indeks ini. Indeks S&P Dow Jones mahupun syarikat-
syarikat gabungannya tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan atau peninggalan dalam pengiraan Indeks ini.
82
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
PB DANA DYNAMIC ALLOCATION (PBDYNAF)
Prol Dana
Kategori Dana Dana aset campuran
Jenis Dana Pertumbuhan modal
Julat Ekuiti Dana 30% hingga 98%
Prol Pemilihan Pelaburan Aset Dana Saham mewah, saham indeks, dan saham pertumbuhan,
sekuriti pendapatan tetap, instrumen pasaran wang dan
deposit
Dasar Agihan Sampingan
Cadangan Tempoh Pelaburan Minimum 3 tahun
Pengurus Dana Lantikan Tan Chee Chin dan Liew Mun Hon
Dana mungkin menerima pakai strategi defensif sementara dengan mengurangkan pendedahan ekuitinya
di bawah julat yang dinyatakan di atas dan meningkatkan pelaburannya dalam sekuriti pendapatan
tetap dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit jika iklim pelaburan dianggap
tidak memberangsangkan dan kelemahan dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti. Jika prospek bagi
sekuriti pendapatan tetap dan instrumen pasaran wang adalah menggalakkan, dana akan memindahkan
pelaburannya ke dalam deposit.
Objektif Dana
Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur dalam ekuiti dan
sekuriti pendapatan tetap dalam pasaran domestik dan asing.
Nota: Sebarang perubahan besar pada objektif pelaburan dana memerlukan kelulusan pemegang unit.
Prol Pelabur
Dana ini sesuai untuk pelabur jangka sederhana hingga panjang yang mampu menahan naik turun pasaran saham
dalam mengejar pertumbuhan modal melalui strategi peruntukan aset taktikal.
Dasar Pelaburan
PBDYNAF akan menerima pakai strategi peruntukan aset taktikal dan mempunyai keeksibelan untuk
mengimbangkan semula peruntukan asetnya antara kelas aset berlainan yang merangkumi ekuiti, sekuriti
pendapatan tetap dan instrumen pasaran wang dengan sewajarnya, bergantung pada prospek pasaran.
Kandungan ekuitinya mungkin dalam lingkungan 30% hingga 98% daripada NAB dana. Baki NAB dana mungkin
dilaburkan dalam sekuriti pendapatan tetap dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit.
Strategi Pelaburan
PBDYNAF diuruskan secara aktif dan bertujuan untuk mencapai matlamatnya, iaitu menyediakan pertumbuhan
modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan menerima pakai strategi peruntukan aset taktikal, iaitu
dengan melabur sebanyak 30% hingga 98% daripada NAB dana dalam ekuiti. Baki NAB dana akan dilaburkan
dalam sekuriti pendapatan tetap dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit bagi menolong
menjanakan pulangan. Walaupun dana diuruskan secara aktif, kekerapan strategi dagangannya amat bergantung
pada peluang pasaran.
83
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Dana menggunakan pendekatan atas ke bawah dan juga bawah ke atas untuk menilai pelaburannya dalam
ekuiti, sekuriti pendapatan tetap dan instrumen pasaran wang. Dari perspektif atas ke bawah, dana menguruskan
pendedahannya kepada setiap kelas aset ekuiti, sekuriti pendapatan tetap dan instrumen pasaran wang secara
aktif dengan mengambil kira prol risiko-ganjaran kelas aset masing-masing. Bergantung pada prospek pasaran,
dana mempunyai keeksibelan untuk mengimbangkan semula peruntukan asetnya antara kelas aset yang
berlainan dengan sewajarnya. Dana mungkin melabur sehingga 98% daripada NABnya dalam portfolio ekuiti
apabila prospek pasaran adalah positif.
Walau bagaimanapun, dana mungkin menerima pakai strategi defensif sementara dengan mengurangkan
pendedahan ekuitinya di bawah julat yang dinyatakan di atas dan meningkatkan pelaburannya dalam sekuriti
pendapatan tetap dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit jika iklim pelaburan dianggap
tidak memberangsangkan dan kelemahan dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti. Jika prospek bagi sekuriti
pendapatan tetap dan instrumen pasaran wang adalah menggalakkan, dana akan memindahkan pelaburannya
ke dalam deposit.
Bagi pelaburan ekuitinya, dana akan melabur dalam portfolio terpelbagai merangkumi saham mewah, saham
indeks dan saham pertumbuhan yang tersenarai di pasaran saham domestik dan asing terpilih. Dalam mengenal
pasti syarikat sedemikian, dana menerima pakai pendekatan bawah ke atas yang bergantung pada penyelidikan
asas di mana keteguhan kedudukan kewangan, prospek industri, kualiti pengurusan dan rekod prestasi lepas
syarikat dinilai. Dana juga mungkin melabur dalam skim pelaburan kolektif yang melabur dalam saham yang
tersenarai di pasaran domestik dan asing serta waran tersenarai.
Dana juga mungkin mempertimbangkan pelaburan dalam ekuiti tidak tersenarai, terutamanya dalam syarikat
yang dijangka cuba mendapatkan penyenaraian di Bursa Securities atau pasaran asing terpilih dalam jangka masa
dua tahun.
Pendedahan ekuiti dana mungkin menyebabkan dana mengalami kemeruapan ketara semasa pergerakan pasaran
yang buruk. Bagi mengurangkan risiko tersebut, dana mungkin menggunakan kontrak hadapan dan opsyen
tersenarai bagi melindung nilai daripada kemeruapan pasaran.
Bahagian bukan ekuiti dana dilaburkan dalam sekuriti pendapatan tetap (berdaulat dan korporat) dan aset cair yang
termasuk instrumen pasaran wang dan deposit. Sekiranya iklim pelaburan dianggap tidak memberangsangkan
dan pasaran ekuiti dijangka lemah, dana akan meningkatkan pemegangannya dalam sekuriti pendapatan tetap
dan instrumen pasaran wang. Dana akan melabur dalam sekuriti pendapatan tetap dengan pelbagai tempoh
yang akan membolehkannya mengimbangkan semula peruntukan asetnya dan memanfaatkan peluang-peluang
pelaburan antara kelas aset yang berlainan tepat pada masanya. Peruntukan aset antara bon bertempoh panjang,
bon bertempoh pendek dan instruman pasaran wang boleh diubah-ubah dengan mengambil kira pertumbuhan
ekonomi, arah aliran kadar faedah dan keadaan kecairan pasaran. Dana juga mungkin melabur dalam saham
pinjaman boleh tebus dengan ciri boleh tukar untuk meningkatkan pulangan dana. Bagi menguruskan risiko
kredit pelaburan sekuriti pendapatan tetapnya, dana akan bergantung pada analisis kredit dan memberi tumpuan
kepada sekuriti yang diterbitkan oleh syarikat yang mempunyai kedudukan kewangan yang teguh, iaitu nisbah
penggearan dan nisbah liputan faedah penerbit adalah dalam paras yang dapat diterima bagi industri di mana
syarikat penerbit itu beroperasi. Instrumen pasaran wang yang dilabur oleh dana diterbitkan oleh institusi
kewangan. Bagi menguruskan risiko kredit instrumen ini, penarafan kredit institusi kewangan dipantau secara
berterusan.
Sehingga 98% daripada NAB dana boleh dilaburkan dalam ekuiti dan sekuriti pendapatan tetap pasaran asing
terpilih yang termasuk Korea Selatan, Hong Kong, Jepun, China, Taiwan, Singapura, India, Thailand, Indonesia,
Filipina, Australia, New Zealand, Luxembourg dan pasaran lain yang dibenarkan. Dana mungkin melabur dalam
nota penyertaan berkaitan ekuiti bagi saham asing terpilih yang tersenarai di Bursa Saham Luxembourg. Nota
penyertaan berkaitan ekuiti adalah instrumen yang direka untuk menjejaki sekuriti bertanda. Pergerakan nota ini
adalah serupa dengan saham pendasar yang tersenarai di pasarannya masing-masing. Nota ini diterbitkan oleh bank
pelaburan asing untuk pelaburan oleh pelabur yang tidak dapat melabur secara langsung dalam saham pendasar
asing. Nota ini dibeli dan dijual oleh pelabur dengan cara yang sama seperti dagangan saham. Pelaburan dalam
nota penyertaan berkaitan ekuiti melibatkan risiko rakan urus niaga di mana penerbit nota mungkin tidak dapat
menunaikan obligasinya. Ia juga mempunyai risiko pasaran kerana nota ini mungkin tidak menjejaki pergerakan
saham pendasarnya dengan rapat. Kelulusan yang perlu daripada pihak berkuasa kawal selia asing yang berkaitan,
di mana perlu, akan didapatkan sebelum melabur dalam pasaran dibenarkan yang tersebut di atas.
84
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Manfaat Khusus Dana
Dana memberi anda peluang untuk menyertai strategi peruntukan aset taktikal di mana pelaburan diperuntukkan
antara kelas aset berlainan merangkumi ekuiti, sekuriti pendapatan tetap dan instrumen pasaran wang berdasarkan
mandat pelaburan yang eksibel. Dana boleh memanfaatkan peluang-peluang pelaburan yang berpotensi jika
prospek pasaran adalah positif sambil mengurangkan pendedahan ekuitinya apabila pasaran ekuiti dijangka
lemah.
Pengurusan Risiko Khusus Dana
Pelaburan dana di luar negara akan dipantau untuk memberi tumpuan kepada pasaran yang mempunyai potensi
untuk mencapai pulangan positif yang sepadan dengan risiko negara, risiko mata wang dan risiko kecairan.
Bagi mengurangkan risiko yang timbul daripada faktor-faktor yang termasuk pendedahan mata wang asing dan
pergerakan kadar faedah asing, dana mungkin menggunakan strategi lindung nilai untuk menguruskan risiko
yang dihadapi oleh dana.
Peruntukan aset, pengurusan kecairan, strategi pempelbagaian dan lindung nilai yang digunakan adalah tertumpu
kepada usaha untuk menguruskan risiko yang dihadapi oleh dana. Mungkin terdapat situasi, seperti apabila
kemerosotan teruk dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti dan risiko kecairan adalah tinggi, maka pendedahan
ekuiti dikurangkan ke paras minimum yang dinyatakan sebagai strategi defensif sementara. Namun begitu,
strategi taktikal tersebut mendedahkan dana kepada kerugian melepas sekiranya pasaran melonjak.
Oleh sebab penyertaan dalam kontrak hadapan dan opsyen bagi tujuan lindung nilai dan pelaburan dalam waran
tersenarai berpotensi meningkatkan kemeruapan pulangan dana, maka pelaburan dana dalam instrumen ini akan
dinilai secara berterusan dan diuruskan sewajarnya.
Berkenaan dengan pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap, haruslah diambil perhatian bahawa prestasi
sekuriti pendapatan tetap mungkin terjejas sekiranya kadar faedah naik mendadak. Nilai sekuriti pendapatan tetap
juga mungkin turun naik berdasarkan kualiti kredit penerbit. Oleh yang demikian, pendedahan kepada sekuriti
pendapatan tetap dalam portfolio diuruskan untuk memastikan tahap risiko sepadan dengan potensi pulangan.
Prestasi instrumen pasaran wang dan deposit juga boleh dipengaruhi oleh turun naik dalam kadar faedah dan
risiko kredit institusi kewangan. Bagi menguruskan risiko kredit instrumen ini, penarafan kredit institusi kewangan
dipantau secara berterusan.
Selain itu, pelaburan di atas adalah tertakluk kepada had dan batasan yang dijelaskan dengan tepat di bahagian
bertajuk Pelaburan Dibenarkan dan Batasan Pelaburan.
Penanda Aras Prestasi yang Dipilih bagi PBDYNAF
Penanda aras dana dan peratusan masing-masing adalah seperti berikut:
70% Indeks MSCI AC Far-East Kecuali Jepun*, dan
30% Kadar Tawaran Antara Bank Kuala Lumpur (KLIBOR) 3 Bulan
Oleh sebab PBDYNAF menerima pakai strategi peruntukan aset taktikal dengan pendedahan ekuiti dalam
lingkungan 30% hingga 98% daripada NAB dana, maka penanda aras yang dipilih bagi PBDYNAF ialah indeks
penanda aras komposit yang merangkumi pelaburan hipotetik dalam Indeks MSCI AC Far-East Kecuali Jepun dan
KLIBOR 3 Bulan dalam nisbah 70:30. Oleh itu, pulangan bagi indeks penanda aras bagi mana-mana sahaja tempoh
masa akan terdiri daripada 70% daripada pulangan Indeks MSCI AC Far-East Kecuali Jepun dan 30% daripada
faedah KLIBOR 3 Bulan yang diperoleh bagi tempoh masa yang sama. Indeks MSCI AC Far-East Kecuali Jepun
dipilih sebagai penanda aras ekuiti dana kerana ia lebih mewakili pasaran asing di mana dana ini melabur yang
termasuk China, Hong Kong, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan dan Thailand. Indeks
penanda aras komposit ini, iaitu 70% dalam Indeks MSCI AC Far-East Kecuali Jepun dan 30% dalam KLIBOR 3
Bulan merupakan penanda aras prestasi yang sesuai bagi PBDYNAF kerana ia mencerminkan peruntukan aset
dana yang lazimnya adalah 70% daripada NAB dalam ekuiti dalam jangka sederhana hingga panjang.
* Oleh sebab indeks yang memberi tumpuan kepada pasaran Asia Pasik mempunyai wajaran indeks yang
agak tinggi bagi saham Jepun dan Australia, maka indeks yang tidak memasukkan pasaran Jepun dan Australia
digunakan sebagai penanda aras ekuiti dana kerana ia lebih mewakili strategi pelaburan dana.
85
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Maklumat tentang KLIBOR 3 Bulan disediakan oleh Bank Negara Malaysia dan disiarkan dalam bahagian perniagaan
akhbar harian. Indeks penutup harian bagi Indeks MSCI AC Far-East Kecuali Jpeun boleh didapati di Bloomberg
L.P. Prestasi dana dan penanda arasnya boleh didapati di laman web Public Mutual di www.publicmutual.com.my.
Prol risiko dana tidak sama dengan prol risiko penanda aras.
Sumber: MSCI. MSCI mahupun mana-mana pihak lain yang terlibat dalam atau berkaitan dengan penyusunan, pengiraan atau
pembuatan data MSCI tidak membuat apa-apa jaminan atau pernyataan yang tersurat atau tersirat berkaitan dengan data
tersebut (atau keputusan yang akan diperoleh daripada penggunaannya), dan semua pihak tersebut dengan ini secara nyata
menolak semua jaminan keaslian, ketepatan, kesempurnaan, kebolehdagangan atau kesesuaian bagi tujuan tertentu berkaitan
dengan mana-mana data tersebut. Tanpa mengehadkan mana-mana yang di atas, MSCI, mana-mana syarikat gabungannya atau
mana-mana pihak ketiga yang terlibat dalam atau berkaitan dengan penyusunan, pengiraan atau pembuatan data sama sekali
tidak akan mempunyai apa-apa tanggungan terhadap apa-apa ganti rugi langsung, tidak langsung, khas, punitif, turutan atau
apa-apa ganti rugi lain (termasuk kehilangan keuntungan) walaupun diberitahu mengenai kemungkinan ganti rugi tersebut.
Edaran atau penyebaran lanjut data MSCI tidak dibenarkan tanpa kebenaran bertulis nyata daripada MSCI.
86
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
PB DANA MIXED ASSET CONSERVATIVE (PBMAC)
Prol Dana
Kategori Dana Dana aset campuran (konservatif)
Jenis Dana Pendapatan dan pertumbuhan modal
Julat Sekuriti Pendapatan Tetap Dana 60% hingga 75%
Julat Ekuiti Dana Hingga 35%
Prol Pemilihan Sekuriti Dana Sekuriti pendapatan tetap dan ekuiti
Dasar Agihan Tahunan
Cadangan Tempoh Pelaburan Minimum 3 tahun
Pengurus Dana Lantikan Zaharudin bin Ghazali dan Andrew Seah Saik Weng
Dana mungkin menerima pakai strategi defensif sementara dengan mengurangkan pendedahan sekuriti
pendapatan tetap dan ekuitinya di bawah julat dan had yang dinyatakan di atas sambil meningkatkan
pelaburannya dalam aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit jika iklim pelaburan
dianggap tidak memberangsangkan dan kelemahan dijangka berlaku dalam pasaran sekuriti pendapatan
tetap dan ekuiti.
Objektif Dana
Untuk menyediakan pendapatan* dan mencapai pertumbuhan modal dalam jangka sederhana hingga panjang
melalui portfolio terpelbagai sekuriti pendapatan tetap dan ekuiti.
Nota: Sebarang perubahan besar pada objektif pelaburan dana memerlukan kelulusan pemegang unit.
Prol Pelabur
Dana ini sesuai untuk pelabur jangka sederhana hingga panjang yang mahukan pendapatan* tahunan dan
pertumbuhan modal melalui strategi peruntukan aset campuran yang konservatif.
* Agihan (jika ada) akan dilaburkan semula melainkan pemegang unit memilih supaya agihan dibayar. Sila rujuk halaman 33
untuk maklumat lanjut mengenai dasar agihan.
Dasar Pelaburan
PBMAC melabur dalam portfolio sekuriti pendapatan tetap, ekuiti dan instrumen pasaran wang bagi memenuhi
objektifnya, iaitu menyediakan pendapatan dan pertumbuhan modal kepada pemegang unitnya. Dana biasanya
mengekalkan pendedahan sekuriti pendapatan tetap dalam lingkungan 60% hingga 75% daripada NABnya.
Dana mungkin melabur sehingga 35% daripada NABnya dalam ekuiti. Baki NAB dana mungkin dilaburkan dalam
aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit.
87
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Strategi Pelaburan
PBMAC diuruskan secara aktif dan bertujuan untuk mencapai objektifnya dengan melabur dalam sekuriti
pendapatan tetap, ekuiti dan instrumen pasaran wang.
Untuk menyediakan pendapatan, dana akan melabur sebahagian besar, iaitu di antara 60% hingga 75% daripada
NABnya dalam sekuriti pendapatan tetap (berdaulat dan korporat). Pelaburan dana dalam sekuriti pendapatan
tetap pelbagai tempoh akan bergantung pada pertumbuhan ekonomi, arah aliran kadar faedah dan keadaan
kecairan pasaran. Saham pinjaman boleh tebus dengan ciri boleh tukar juga mungkin dipertimbangkan. Bagi
menguruskan risiko kredit pelaburan sekuriti pendapatan tetapnya, dana akan bergantung pada analisis kredit dan
memberi tumpuan kepada sekuriti pendapatan tetap yang diterbitkan oleh syarikat yang mempunyai kedudukan
kewangan yang teguh. Pelaburan dana dalam sekuriti pendapatan tetap mestilah mempunyai penafaran
kredit minimum sekurang-kurangnya A- / P2 oleh RAM Holdings Berhad (RAM) atau penarafan setarafnya oleh
Malaysian Rating Corporation Berhad (MARC) pada masa belian. Sekiranya penarafan kredit sekuriti pendapatan
tetap diturunkan di bawah gred pelaburan minimum yang ditetapkan, Pengurus akan mengambil kira faktor-
faktor yang termasuk kecairan dagangan dan ketersediaan bida pasaran pada penilaian pasaran semasa sebelum
membuat keputusan tentang cara dan jangka masa pemberhentian pelaburan.
Untuk mencapai pertumbuhan modal, dana boleh melabur sehingga 35% daripada NABnya dalam ekuiti.
Pelaburan ekuiti dana memberi tumpuan kepada portfolio terpelbagai merangkumi saham indeks, saham
mewah dan saham pertumbuhan yang tersenarai di Bursa Securities. Dalam mengenal pasti syarikat sedemikian,
dana bergantung pada penyelidikan asas di mana keteguhan kedudukan kewangan, prospek industri, kualiti
pengurusan dan rekod prestasi lepas syarikat dinilai.
Dana juga mungkin mempertimbangkan pelaburan dalam ekuiti tidak tersenarai, terutamanya dalam syarikat
yang dijangka cuba mendapatkan penyenaraian di Bursa Securities atau pasaran asing terpilih dalam jangka masa
dua tahun. Dana mungkin melabur dalam skim pelaburan kolektif yang melabur dalam pasaran domestik atau
pasaran asing terpilih serta waran tersenarai.
Pendedahan ekuiti dana boleh menyebabkan dana mengalami kemeruapan ketara semasa pergerakan pasaran
yang buruk. Bagi mengurangkan risiko tersebut, dana mungkin menggunakan kontrak hadapan dan opsyen bagi
melindung nilai daripada kemeruapan pasaran.
Baki NAB dana akan dilaburkan dalam aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit. Instrumen
pasaran wang yang dilaburkan oleh dana diterbitkan oleh institusi kewangan. Bagi menguruskan risiko kredit
instrumen ini, penarafan kredit institusi kewangan dipantau secara berterusan. Walaupun dana diuruskan secara
aktif, kekerapan strategi dagangannya amat bergantung pada peluang pasaran.
Untuk mencapai peningkatan pempelbagaian, dana mungkin melabur sehingga 25% daripada NABnya dalam
pasaran ekuiti dan sekuriti pendapatan tetap asing yang termasuk China, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong,
Jepun, Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina dan pasaran lain yang dibenarkan. Kelulusan yang perlu daripada
pihak berkuasa kawal selia asing yang berkaitan, di mana perlu, akan didapatkan sebelum melabur dalam pasaran
dibenarkan yang tersebut di atas.
Manfaat Khusus Dana
Dana memberi anda peluang untuk menerima pendapatan dan pertumbuhan modal melalui penyertaan dalam
portfolio pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap, instrumen pasaran wang dan ekuiti.
Pengurusan Risiko Khusus Dana
Peruntukan aset, pengurusan kecairan dan strategi pempelbagaian yang digunakan adalah tertumpu kepada
usaha untuk menguruskan risiko yang dihadapi oleh dana.
88
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Berkenaan dengan portfolio sekuriti pendapatan tetap dana, haruslah diambil perhatian bahawa prestasi portfolio
mungkin terjejas sekiranya kadar faedah naik mendadak. Nilai sekuriti pendapatan tetap juga mungkin turun naik
berdasarkan kualiti kredit penerbit. Oleh yang demikian, pendedahan kepada sekuriti pendapatan tetap dalam
portfolio diuruskan untuk memastikan tahap risiko sepadan dengan potensi pulangan. Prestasi instrumen pasaran
wang dan deposit juga boleh menerima kesan daripada turun naik dalam kadar faedah dan risiko kredit institusi
kewangan. Bagi menguruskan risiko kredit instrumen ini, penarafan kredit institusi kewangan dipantau secara
berterusan.
Bagi portfolio ekuiti dana pula, kemerosotan teruk dalam pasaran ekuiti boleh menjejaskan nilai pelaburan dana.
Apabila penilaian pasaran ekuiti dianggap tidak memberangsangkan, pendedahan ekuiti dana akan dikurangkan
sewajarnya.
Pelaburan dana di luar negara akan dipantau untuk memberi tumpuan kepada pasaran yang mempunyai potensi
untuk mencapai pulangan positif yang sepadan dengan risiko negara, risiko mata wang dan risiko kecairan.
Bagi mengurangkan risiko yang timbul daripada faktor-faktor yang termasuk pendedahan mata wang asing dan
pergerakan kadar faedah asing, dana mungkin menggunakan strategi lindung nilai untuk menguruskan risiko
yang dihadapi oleh dana.
Oleh sebab penyertaan dalam kontrak hadapan dan opsyen bagi tujuan lindung nilai dan pelaburan dalam waran
tersenarai berpotensi meningkatkan kemeruapan pulangan dana, maka pelaburan dana dalam instrumen ini akan
dinilai secara berterusan dan diuruskan sewajarnya.
Selain itu, pelaburan di atas adalah tertakluk kepada had dan batasan yang dijelaskan dengan tepat di bahagian
bertajuk Pelaburan Dibenarkan dan Batasan Pelaburan.
Penanda Aras Prestasi yang Dipilih bagi PBMAC
Penanda aras dana dan peratusan masing-masing adalah seperti berikut:
65% Kadar Tawaran Antara Bank Kuala Lumpur (KLIBOR) 3 Bulan; dan
35% IKKL FTSE Bursa Malaysia (IKKL FBM).
Oleh sebab PBMAC pada umumnya mengekalkan pendedahan sekuriti pendapatan tetap dalam lingkungan
60% hingga 75% daripada NABnya, maka penanda aras yang dipilih bagi PBMAC ialah indeks penanda aras
komposit yang merangkumi pelaburan hipotetik dalam KLIBOR 3 Bulan dan IKKL FBM dalam nisbah 65:35. Oleh
itu, pulangan bagi indeks penanda aras bagi mana-mana sahaja tempoh masa akan terdiri daripada 65% daripada
faedah KLIBOR 3 Bulan yang diperoleh dan 35% daripada pulangan IKKL FBM bagi tempoh masa yang sama.
IKKL FBM dipilih sebagai penanda aras ekuiti dana kerana dana akan menumpukan pelaburannya dalam pasaran
domestik. IKKL FBM adalah indeks permodalan pasaran berwajaran terlaras apungan bebas yang terdiri daripada
30 syarikat terbesar di Pasaran Utama Bursa Malaysia mengikut permodalan pasaran penuh. Indeks penanda aras
komposit ini yang merangkumi 65% dalam kadar KLIBOR 3 Bulan dan 35% dalam IKKL FBM merupakan penanda
aras prestasi yang sesuai untuk PBMAC kerana ia mencerminkan peruntukan aset dana dalam sekuriti pendapatan
tetap dan ekuiti dalam jangka sederhana hingga panjang.
Maklumat tentang KLIBOR 3 Bulan disediakan oleh Bank Negara Malaysia dan disiarkan dalam bahagian perniagaan
akhbar harian. Untuk mendapatkan maklumat terkini tentang IKKL FBM, pelabur boleh merujuk laman web Bursa
Malaysia (www.bursamalaysia.com di bawah Bahagian Maklumat Pasaran) untuk senarai saham komponen IKKL
FBM dan maklumat urus niaga seperti harga dagangan terakhir, harga penutup sebelumnya, jumlah didagangkan,
paras tertinggi dan terendah untuk hari itu dan maklumat lain. Prestasi dana dan penanda arasnya boleh didapati
di laman web Public Mutual di www.publicmutual.com.my.
89
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Prol risiko dana tidak sama dengan prol risiko penanda aras.
FTSE, FT-SE dan Footsie adalah tanda dagangan syarikat-syarikat London Stock Exchange Group dan digunakan oleh
FTSE International Limited (FTSE) di bawah lesen. BURSA MALAYSIA adalah tanda dagangan Bursa Malaysia Berhad (BURSA
MALAYSIA).
IKKL FTSE BURSA MALAYSIA dikira oleh FTSE. Semua hak harta intelek dalam nilai indeks dan juzuk adalah kepunyaan FTSE dan
BURSA MALAYSIA. FTSE mahupun BURSA MALAYSIA tidak menaja, mengendors atau mempromosikan produk ini dan tidak
dalam apa-apa segi berkaitan dengannya dan tidak mengambil sebarang tanggungjawab terhadapnya. Public Mutual Berhad
telah mendapat lesen penuh daripada FTSE untuk menggunakan hak harta intelek tersebut dalam terbitan produk ini.
90
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
PB DANA BALANCED (PBBF)
Prol Dana
Kategori Dana Dana seimbang
Jenis Dana Pendapatan dan pertumbuhan modal
Julat Ekuiti Dana 40% hingga 60%
Julat Sekuriti Pendapatan Tetap Dana 40% hingga 60%
Prol Pemilihan Saham Dana Saham indeks, saham mewah dan saham pertumbuhan
Dasar Agihan Sampingan
Cadangan Tempoh Pelaburan Minimum 3 tahun
Pengurus Dana Lantikan Chiang Kang Pey dan Ng Joo Tsong
Dana mungkin menerima pakai strategi defensif sementara dengan mengurangkan pendedahan ekuitinya
di bawah julat yang dinyatakan di atas dan meningkatkan pelaburannya dalam sekuriti pendapatan tetap
dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit jika iklim pelaburan dianggap tidak
memberangsangkan dan kelemahan dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti.
Objektif Dana
Untuk menyediakan pendapatan* yang stabil dan pertumbuhan modal dalam jangka sederhana hingga panjang.
Nota: Sebarang perubahan besar pada objektif pelaburan dana memerlukan kelulusan pemegang unit.
Prol Pelabur
Dana ini sesuai untuk pelabur jangka sederhana hingga panjang yang mampu menahan naik turun pasaran saham
dalam mengejar pertumbuhan modal dan sebahagian kecilnya pendapatan*.
*Agihan (jika ada) akan dilaburkan semula melainkan pemegang unit memilih supaya agihan dibayar. Sila rujuk halaman 33
untuk maklumat lanjut tentang dasar agihan.
Dasar Pelaburan
Untuk mewujudkan campuran berhemat yang merangkumi terutamanya ekuiti dan sekuriti pendapatan tetap
Malaysia dalam nisbah 60:40 yang selaras dengan objektif dana. Kandungan ekuitinya adalah di antara 40%
hingga 60% daripada NAB dana. Baki NAB dana akan dilaburkan dalam sekuriti pendapatan tetap dan aset cair
yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit.
Strategi Pelaburan
PBBF diuruskan secara aktif dan bertujuan untuk mencapai objektifnya, iaitu menghasilkan pendapatan yang
stabil dan berulang di samping mendapatkan pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan mematuhi
pendekatan peruntukan aset yang seimbang, iaitu dengan melabur 40% hingga 60% daripada NAB dalam ekuiti.
Baki NAB dana akan dilaburkan dalam sekuriti pendapatan tetap dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran
wang dan deposit. Walaupun dana diuruskan secara aktif, kekerapan strategi dagangannya amat bergantung
pada peluang pasaran.
Pelaburan ekuiti dana memberi tumpuan terutamanya kepada portfolio terpelbagai merangkumi syarikat berkaitan
indeks, saham mewah dan syarikat yang mempunyai prospek pertumbuhan yang tersenarai di Bursa Securities.
Dalam mengenal pasti syarikat sedemikian, dana bergantung pada penyelidikan asas di mana keteguhan
kedudukan kewangan, prospek industri, kualiti pengurusan dan rekod prestasi lepas syarikat dinilai.
91
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Bahagian bukan ekuiti dana dilaburkan dalam sekuriti pendapatan tetap (berdaulat dan korporat) dan aset
cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit. Untuk menjanakan pendapatan berulang yang
dikehendaki, dana pada umumnya akan mengekalkan pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap sebanyak
40% hingga 60% daripada NABnya. Dana akan melabur dalam portfolio sekuriti pendapatan tetap dengan
pelbagai tempoh bergantung pada pertumbuhan ekonomi, arah aliran kadar faedah dan keadaan kecairan
pasaran. Bagi menguruskan risiko kredit pelaburan sekuriti pendapatan tetapnya, dana akan bergantung pada
analisis kredit dan memberi tumpuan kepada sekuriti pendapatan tetap yang diterbitkan oleh syarikat-syarikat
yang mempunyai kedudukan kewangan yang teguh, iaitu nisbah penggearan dan nisbah liputan faedah penerbit
adalah dalam paras yang dapat diterima bagi industri tertentu di mana syarikat penerbit beroperasi. Sekiranya
kadar hasil menarik dan arah aliran kadar faedah menggalakkan, pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap akan
dipertingkatkan. Walaupun perlu mendapatkan aliran pendapatan yang stabil dan berulang, pelaburan dalam
sekuriti pendapatan tetap dan aset cair seringkali dipertingkatkan dan peruntukan ekuiti dikurangkan apabila
kemerosotan dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti. Sebaliknya, apabila pasaran ekuiti dijangka meraih prestasi
yang baik, dana diperuntukkan semula daripada aset pendapatan tetap kepada ekuiti.
Untuk mencapai peningkatan pempelbagaian, dana mungkin melabur dalam ekuiti dan sekuriti pendapatan tetap
asing yang termasuk Singapura, Taiwan, Korea Selatan, Jepun, Hong Kong, China, Thailand, Indonesia, Filipina
dan pasaran lain yang dibenarkan. Pelaburan dana dalam pasaran asing adalah sampingan kepada tumpuan
utamanya, iaitu melabur dalam pasaran domestik. Kelulusan yang perlu daripada pihak berkuasa kawal selia asing
yang berkaitan, di mana perlu, akan didapatkan sebelum melabur dalam pasaran dibenarkan yang tersebut di
atas.
Dana mungkin mempertimbangkan pelaburan dalam Tawaran Awam Awal (IPO) syarikat-syarikat yang cuba
mendapatkan penyenaraian di Bursa Securities atau pasaran asing lain yang dibenarkan. Dana juga mungkin
melabur dalam skim pelaburan kolektif dalam pasaran domestik dan pasaran asing serta waran tersenarai.
Manfaat Khusus Dana
Dana memberi anda peluang untuk melabur dalam ekuiti dan sekuriti pendapatan tetap melalui pendekatan
seimbang untuk mengagihkan risiko. Pulangan yang kemungkinannya tinggi tetapi amat meruap daripada
pelaburan ekuiti disederhanakan oleh prestasi yang agak stabil daripada sekuriti pendapatan tetap. Ekoran itu,
pulangan dana seharusnya nyata sekali kurang meruap daripada pasaran ekuiti.
Pengurusan Risiko Khusus Dana
Peruntukan aset, pengurusan kecairan dan strategi pempelbagaian yang digunakan adalah tertumpu kepada usaha
untuk menguruskan risiko yang dihadapi oleh dana. Mungkin terdapat situasi, seperti apabila kemerosotan teruk
dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti dan risiko kecairan adalah tinggi, maka pendedahan ekuiti dikurangkan ke
bawah paras yang dinyatakan sebagai strategi defensif sementara. Berkenaan dengan sekuriti pendapatan tetap,
haruslah diambil perhatian bahawa prestasi sekuriti pendapatan tetap mungkin terjejas sekiranya kadar faedah
naik mendadak. Nilai sekuriti pendapatan tetap juga mungkin turun naik berdasarkan kualiti kredit penerbit. Oleh
yang demikian, pendedahan kepada sekuriti pendapatan tetap dalam portfolio diuruskan untuk memastikan tahap
risiko sepadan dengan potensi pulangan. Prestasi instrumen pasaran wang dan deposit juga boleh menerima
kesan daripada turun naik dalam kadar faedah dan risiko kredit institusi kewangan. Bagi menguruskan risiko
kredit instrumen ini, penarafan kredit institusi kewangan dipantau secara berterusan.
Pelaburan dana di luar negara akan dipantau untuk memberi tumpuan kepada pasaran yang mempunyai potensi
untuk mencapai pulangan positif yang sepadan dengan risiko negara, risiko mata wang dan risiko kecairan.
Oleh sebab pelaburan dalam waran tersenarai berpotensi meningkatkan kemeruapan pulangan dana, maka
pelaburan dana dalam waran tersenarai akan dinilai secara berterusan dan diuruskan sewajarnya.
Selain itu, pelaburan di atas adalah tertakluk kepada had dan batasan yang dijelaskan dengan tepat di bahagian
bertajuk Pelaburan Dibenarkan dan Batasan Pelaburan.
92
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Penanda Aras Prestasi yang Dipilih bagi PBBF
Untuk menggambarkan skop dan parameter dana dengan lebih jelas terutamanya berkaitan dengan kekangan
ekuiti 60%, Indeks Public Balanced Equity (PBEIX) telah diwujudkan. PBEIX adalah indeks komposit yang nilainya
tertakluk kepada perubahan harian dalam IKKL FTSE Bursa Malaysia (IKKL FBM) dan Kadar Tawaran Antara Bank
Kuala Lumpur (KLIBOR) 3 bulan dalam nisbah 60:40. Indeks ini diandaikan akan diimbangkan semula kepada
pendedahan ekuiti 60% pada akhir setiap hari dagangan.
Indeks Public Balanced Equity (PBEIX) adalah indeks penanda aras komposit empunya yang terdiri daripada
pelaburan hipotetik dalam IKKL FBM dan KLIBOR 3 Bulan dalam nisbah 60:40. Oleh itu, pulangan bagi PBEIX bagi
mana-mana sahaja tempoh masa akan terdiri daripada 60% daripada pulangan IKKL FBM dan 40% daripada
faedah KLIBOR 3 Bulan yang diperoleh bagi tempoh masa yang sama. IKKL FBM adalah indeks permodalan pasaran
berwajaran terlaras apungan bebas yang terdiri daripada 30 syarikat terbesar di Pasaran Utama Bursa Malaysia
mengikut permodalan pasaran penuh. Oleh sebab ia juga diikuti secara meluas dan merupakan perwakilan Bursa
Securities yang mudah difahami, maka dianggap bahawa penanda aras ekuiti yang paling sesuai bagi dana ini ialah
IKKL FBM. Bagi tujuan indeks ini, pulangan bagi KLIBOR 3 Bulan dikira dengan mengakrukan faedah yang diperoleh
secara harian daripada kadar penutup harian KLIBOR 3 Bulan yang disebut. PBEIX merupakan penanda aras prestasi
yang sesuai untuk mengukur prestasi PBBF memandangkan komposisi portfolio ekuiti dana sebanyak 60%. Prestasi
dana ini dan penanda arasnya boleh didapati di laman web Public Mutual di www.publicmutual.com.my.
Prol risiko dana tidak sama dengan prol risiko penanda aras.
FTSE, FT-SE dan Footsie adalah tanda dagangan syarikat-syarikat London Stock Exchange Group dan digunakan oleh
FTSE International Limited (FTSE) di bawah lesen. BURSA MALAYSIA adalah tanda dagangan Bursa Malaysia Berhad (BURSA
MALAYSIA).
IKKL FTSE BURSA MALAYSIA dikira oleh FTSE. Semua hak harta intelek dalam nilai indeks dan juzuk adalah kepunyaan FTSE dan
BURSA MALAYSIA. FTSE mahupun BURSA MALAYSIA tidak menaja, mengendors atau mempromosikan produk ini dan tidak
dalam apa-apa segi berkaitan dengannya dan tidak mengambil sebarang tanggungjawab terhadapnya. Public Mutual Berhad
telah mendapat lesen penuh daripada FTSE untuk menggunakan hak harta intelek tersebut dalam terbitan produk ini.
93
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
PB DANA ASIA REAL ESTATE INCOME (PBAREIF)
Prol Dana
Kategori Dana Dana seimbang
Jenis Dana Pendapatan dan pertumbuhan modal
Julat Ekuiti Dana 40% hingga 60%
Julat Sekuriti Pendapatan Tetap Dana 40% hingga 60%
Prol Pemilihan Saham Dana Saham harta, hotel dan peranginan dan dana
pelaburan harta tanah
Dasar Agihan Tahunan
Cadangan Tempoh Pelaburan Minimum 3 tahun
Pengurus Dana Lantikan Lum Peck Woon dan Loo See Seong
Dana mungkin menerima pakai strategi defensif sementara dengan mengurangkan pendedahan ekuitinya
di bawah julat yang dinyatakan di atas dan meningkatkan pelaburannya dalam sekuriti pendapatan tetap
dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit jika iklim pelaburan dianggap tidak
memberangsangkan dan kelemahan dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti.
Objektif Dana
Bertujuan untuk mencapai pertumbuhan modal dan pendapatan* dalam jangka sederhana hingga panjang dengan
melabur dalam syarikat yang terlibat terutamanya dalam pelaburan dan pembangunan harta, pembangunan dan
pelaburan hotel dan peranginan, dana amanah pelaburan harta tanah (REIT), syarikat yang mempunyai aset harta
atau harta tanah yang signikan dan sekuriti pendapatan tetap di pasaran domestik dan serantau.
Nota: Sebarang perubahan besar pada objektif pelaburan dana memerlukan kelulusan pemegang unit.
Prol Pelabur
Dana ini sesuai untuk pelabur jangka sederhana hingga panjang yang mampu menahan naik turun pasaran saham
dalam mengejar pertumbuhan modal dan sebahagian kecilnya pendapatan*.
*Agihan (jika ada) akan dilaburkan semula melainkan pemegang unit memilih supaya agihan dibayar. Sila rujuk halaman 33
untuk maklumat lanjut tentang dasar agihan.
Dasar Pelaburan
Untuk mewujudkan campuran berhemat yang merangkumi ekuiti dan REIT, dan sekuriti pendapatan tetap dalam
nisbah 60:40 yang selaras dengan objektif dana. Pelaburan ekuitinya dan kandungan REIT dari segi NAB ialah
dalam lingkungan di antara 40% hingga 60% daripada NAB dana. Baki NAB dana akan dilaburkan dalam sekuriti
pendapatan tetap dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit.
Strategi Pelaburan
PBAREIF diuruskan secara aktif dan bertujuan untuk mencapai objektifnya, iaitu mencapai pertumbuhan
modal dan pendapatan dalam jangka sederhana hingga panjang dengan mematuhi pendekatan peruntukan
aset yang seimbang, iaitu melabur 40% hingga 60% daripada NABnya dalam ekuiti dan REIT. Dana memberi
tumpuan kepada melabur dalam syarikat yang terlibat terutamanya dalam pelaburan dan pembangunan harta,
pembangunan dan pelaburan hotel dan peranginan, dan dana pelaburan harta tanah (REIT) di pasaran domestik
dan serantau untuk menyediakan pertumbuhan modal dana. Dana juga mungkin melabur dalam syarikat
94
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
yang mempunyai aset harta atau harta tanah yang besar, iaitu syarikat yang mempunyai sekurang-kurangnya
70% daripada asetnya terdiri daripada aset harta atau harta tanah. Dalam mengenal pasti syarikat sedemikian,
dana bergantung pada penyelidikan asas di mana keteguhan kedudukan kewangan, prospek industri, kualiti
pengurusan dan rekod prestasi lepas syarikat dinilai. Proses pelaburan dana juga termasuk menaksir pelbagai
nisbah penilaian seperti Nisbah Harga Perolehan (PER) dan nisbah Harga kepada Aset Ketara Bersih (Harga/NTA)
saham/REIT. Kadar hasil dividen saham harta dan REIT juga dipertimbangkan. Baki NAB dana akan dilaburkan
dalam sekuriti pendapatan tetap untuk menjanakan pendapatan berulang yang dikehendaki. Walaupun dana
diuruskan secara aktif, kekerapan strategi dagangannya amat bergantung pada peluang pasaran.
Dana juga mungkin melabur dalam sekuriti pendapatan tetap (berdaulat dan korporat) dan aset cair yang termasuk
instrumen pasaran wang dan deposit. Untuk menjanakan pendapatan berulang yang dikehendaki, dana pada
umumnya akan mengekalkan pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap sebanyak 40% hingga 60% daripada
NABnya. Dana akan melabur dalam portfolio sekuriti pendapatan tetap dengan pelbagai tempoh bergantung
pada pertumbuhan ekonomi, arah aliran kadar faedah dan keadaan kecairan pasaran. Bagi menguruskan risiko
kredit pelaburan sekuriti pendapatan tetapnya, dana akan bergantung pada analisis kredit yang memberi tumpuan
kepada sekuriti pendapatan tetap yang diterbitkan oleh syarikat-syarikat yang mempunyai kedudukan kewangan
yang teguh, iaitu nisbah penggearan dan nisbah liputan faedah penerbit adalah dalam paras yang dapat diterima
bagi industri di mana syarikat penerbit beroperasi. Sekiranya kadar hasil menarik dan arah aliran kadar faedah
menggalakkan, pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap akan dipertingkatkan. Walau bagaimanapun, pada
umumnya, pelaburan dalam sekuriti pendapatan pendapatan tetap dan aset cair dipertingkatkan dan peruntukan
ekuiti dikurangkan apabila kemerosotan dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti. Sebaliknya, apabila pasaran ekuiti
dijangka meraih prestasi yang baik, dana diperuntukkan semula daripada aset pendapatan tetap kepada ekuiti.
Sehingga 60% daripada NAB dana boleh dilaburkan dalam ekuiti dan sekuriti pendapatan tetap pasaran serantau
terpilih yang termasuk Jepun, Australia, Korea Selatan, Taiwan, China, Hong Kong, New Zealand, Singapura,
Thailand, Filipina, Indonesia dan pasaran lain yang dibenarkan. Dana boleh melabur sehingga 20% daripada
NABnya dalam pasaran Australia dan New Zealand. Dana juga mungkin melabur dalam nota penyertaan berkaitan
ekuiti bagi saham serantau terpilih yang tersenarai di Bursa Saham Luxembourg. Nota penyertaan berkaitan ekuiti
adalah instrumen yang direka untuk menjejaki sekuriti bertanda. Pergerakan nota ini adalah serupa dengan saham
pendasar yang tersenarai di pasarannya masing-masing. Nota ini diterbitkan oleh syarikat pembrokeran asing
antarabangsa untuk pelaburan oleh pelabur yang tidak dapat melabur secara langsung dalam saham pendasar
asing. Nota ini dibeli dan dijual oleh pelabur dengan cara yang sama seperti dagangan saham. Pelaburan dalam
nota penyertaan berkaitan ekuiti melibatkan risiko rakan urus niaga di mana penerbit nota mungkin tidak dapat
menunaikan obligasinya. Ia juga mempunyai risiko pasaran kerana nota ini mungkin tidak menjejaki pergerakan
saham pendasarnya dengan rapat. Kelulusan yang perlu daripada pihak berkuasa kawal selia asing yang berkaitan,
di mana perlu, akan didapatkan sebelum melabur dalam pasaran dibenarkan yang tersebut di atas.
Dana juga mungkin mempertimbangkan pelaburan dalam ekuiti tidak tersenarai terutamanya dalam syarikat yang
dijangka cuba mendapatkan penyenaraian di Bursa Securities atau pasaran serantau terpilih dalam jangka masa
dua tahun. Dana mungkin melabur dalam skim pelaburan kolektif dalam pasaran domestik atau pasaran serantau
terpilih dan juga waran tersenarai.
Pendedahan ekuiti dana mungkin menyebabkan dana mengalami kemeruapan ketara semasa pergerakan pasaran
yang buruk. Bagi mengurangkan risiko tersebut, dana mungkin menggunakan kontrak hadapan dan opsyen bagi
melindung nilai daripada kemeruapan pasaran.
Manfaat Khusus Dana
Dana memberi anda peluang menyertai potensi pertumbuhan jangka panjang portfolio terpelbagai merangkumi
saham syarikat yang terlibat terutamanya dalam pelaburan dan pembangunan harta, pembangunan dan pelaburan
hotel dan peranginan dan dana pelaburan harta tanah (REIT) di pasaran domestik dan serantau.
95
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Pengurusan Risiko Khusus Dana
Peruntukan aset, pengurusan kecairan, strategi pempelbagaian dan lindung nilai yang digunakan adalah tertumpu
kepada usaha untuk menguruskan risiko yang dihadapi oleh dana. Mungkin terdapat situasi, seperti apabila
kemerosotan teruk dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti dan risiko kecairan adalah tinggi, maka pendedahan
ekuiti dikurangkan ke bawah paras yang dinyatakan sebagai strategi defensif sementara. Berkenaan dengan
sekuriti pendapatan tetap, haruslah diambil perhatian bahawa prestasi sekuriti pendapatan tetap mungkin terjejas
sekiranya kadar faedah naik mendadak. Nilai sekuriti pendapatan tetap juga mungkin turun naik berdasarkan kualiti
kredit penerbit. Oleh yang demikian, pendedahan kepada sekuriti pendapatan tetap dalam portfolio diuruskan
untuk memastikan tahap risiko sepadan dengan potensi pulangan. Prestasi instrumen pasaran wang dan deposit
juga boleh menerima kesan daripada turun naik dalam kadar faedah dan risiko kredit institusi kewangan. Bagi
menguruskan risiko kredit instrumen ini, penarafan kredit institusi kewangan dipantau secara berterusan.
Pelaburan dana di luar negara akan dipantau untuk memberi tumpuan kepada pasaran yang mempunyai potensi
untuk mencapai pulangan positif yang sepadan dengan risiko negara, risiko mata wang dan risiko kecairan. Bagi
mengurangkan risiko yang timbul daripada faktor-faktor seperti pendedahan mata wang asing dan pergerakan
kadar faedah asing, dana mungkin menggunakan strategi lindung nilai untuk menguruskan risiko yang dihadapi
oleh dana.
Oleh sebab penyertaan dalam kontrak hadapan dan opsyen bagi tujuan lindung nilai dan pelaburan dalam waran
tersenarai berpotensi meningkatkan kemeruapan pulangan dana, maka penyertaan dana dalam instrumen ini
akan dinilai secara berterusan dan diuruskan sewajarnya.
Selain itu, pelaburan di atas adalah tertakluk kepada had dan batasan yang dijelaskan dengan tepat di bahagian
bertajuk Pelaburan Dibenarkan dan Batasan Pelaburan.
Penanda Aras Prestasi yang Dipilih bagi PBAREIF
Penanda aras dana dan peratusan masing-masing adalah seperti berikut:
60% berdasarkan juzuk-juzuk dalam sektor harta tanah Indeks Standard & Poors BMI Asia Pasifk yang
diubahsuai oleh S&P Opco, LLC kepada wajaran berikut, iaitu 20% Jepun, 20% Australia, 20% Malaysia
dan baki 40% lagi untuk negara-negara selebihnya dalam rangkuman indeks pada masa ini termasuk
Saham H China, Hong Kong, Indonesia, New Zealand, Filipina, Singapura, Taiwan, Korea dan Thailand.
Sektor harta tanah ditakrifkan oleh Piawaian Klasikasi Industri Global (GICS) ketika itu dan sekarang, dan
40% Kadar Tawaran Antara Bank Kuala Lumpur (KLIBOR) 3 Bulan
Penanda aras yang dipilih bagi PBAREIF ialah indeks penanda aras komposit yang terdiri daripada pelaburan
hipotetik dalam sektor harta tanah Indeks S&P BMI Asia Pasik dan KLIBOR 3 Bulan dalam nisbah 60:40. Oleh itu,
pulangan bagi indeks penanda aras bagi mana-mana sahaja tempoh masa akan terdiri daripada 60% daripada
pulangan sector harta tanah Indeks S&P BMI Asia Pasik dan 40% daripada faedah KLIBOR 3 Bulan yang diperoleh
bagi tempoh yang sama. Indeks penanda aras komposit ini merupakan penanda aras prestasi yang sesuai
untuk PBAREIF kerana dana mungkin hanya melabur sehingga 60% daripada NABnya dalam portfolio saham
yang terlibat terutamanya dalam pelaburan dan pembangunan harta, pembangunan dan pelaburan hotel dan
peranginan, dana pelaburan harta tanah (REIT), syarikat yang mempunyai aset harta atau harta tanah yang besar
dalam pasaran domestik dan serantau, manakala baki NAB dana dilaburkan dalam sekuriti pendapatan tetap dan
aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang.
Maklumat tentang KLIBOR 3 Bulan yang disediakan oleh Bank Negara Malaysia disiarkan dalam bahagian
perniagaan akhbar harian. Maklumat tentang indeks khusus diperoleh daripada S&P Opco, LLC. Prestasi dana dan
penanda arasnya boleh didapati di laman web Public Mutual di www.publicmutual.com.my.
96
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Prol risiko dana tidak sama dengan prol risiko penanda aras.
Indeks khusus dalam sektor harta tanah Indeks Standard & Poors BMI Asia Pasik (Indeks) adalah harta eksklusif S&P Opco,
LLC, iaitu anak syarikat Indeks S&P Dow Jones LLC (Indeks S&P Dow Jones) dan/atau syarikat-syarikat gabungannya. Public
Mutual Berhad telah mengikat kontrak dengan Indeks S&P Dow Jones untuk mengira dan menyelenggarakan Indeks ini. Indeks
S&P Dow Jones mahupun syarikat-syarikat gabungannya tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan atau peninggalan
dalam pengiraan Indeks ini.
97
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
PB DANA AUSTRALIA DYNAMIC BALANCED (PBADBF)
Prol Dana
Kategori Dana Dana seimbang
Jenis Dana Pendapatan dan pertumbuhan modal
Julat Ekuiti Dana 40% hingga 60%
Julat Sekuriti Pendapatan Tetap Dana 40% hingga 60%
Prol Pemilihan Saham Dana Saham indeks, saham mewah dan saham pertumbuhan
Dasar Agihan Sampingan
Cadangan Tempoh Pelaburan Minimum 3 tahun
Pengurus Dana Lantikan Lum Ming Jang dan Chen Yuet Fong
Dana mungkin menerima pakai strategi defensif sementara dengan mengurangkan pendedahan ekuitinya
di bawah julat yang dinyatakan di atas dan meningkatkan pelaburannya dalam sekuriti pendapatan tetap
dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit jika iklim pelaburan dianggap tidak
memberangsangkan dan kelemahan dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti.
Objektif Dana
Untuk mencapai pendapatan* dan pertumbuhan modal dalam jangka sederhana hingga panjang. Dana ini akan
melabur dalam ekuiti terutamanya dalam pasaran Australia dan bakinya dalam pasaran New Zealand. Baki NAB
dana akan dilaburkan dalam sekuriti pendapatan tetap dan aset cair.
Nota: Sebarang perubahan besar pada objektif pelaburan dana memerlukan kelulusan pemegang unit.
Prol Pelabur
Dana ini sesuai untuk pelabur jangka sederhana hingga panjang yang mampu menahan naik turun pasaran saham
dalam mengejar pertumbuhan modal dan sebahagian kecilnya pendapatan*.
*Agihan (jika ada) akan dilaburkan semula melainkan pemegang unit memilih supaya agihan dibayar. Sila rujuk halaman 33
untuk maklumat lanjut tentang dasar agihan.
Dasar Pelaburan
Untuk mewujudkan campuran berhemat yang merangkumi ekuiti dan sekuriti pendapatan tetap dalam nisbah
60:40 yang selaras dengan objektif dana. Kandungan ekuiti PBADBF ialah dalam lingkungan di antara 40%
hingga 60% daripada NABnya. Baki NAB dana akan dilaburkan dalam sekuriti pendapatan tetap dan aset cair
yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit.
Strategi Pelaburan
PBADBF diuruskan secara aktif dan bertujuan untuk mencapai objektifnya, iaitu menghasilkan pendapatan di
samping mendapatkan pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan mematuhi pendekatan peruntukan
aset yang seimbang, iaitu melabur 40% hingga 60% daripada NABnya dalam ekuiti. Dana akan melabur
terutamanya dalam ekuiti di pasaran Australia dan bakinya di pasaran New Zealand. Sehingga 10% daripada
pelaburan ekuiti dana boleh dilaburkan dalam pasaran New Zealand. Pelaburan ekuiti dana diuruskan secara
dinamik di mana Pengurus Dana akan mengkaji semula, mengimbang semula dan mengatur semula kedudukan
dana secara berkala menurut perubahan dalam keadaan ekonomi dan pasaran kewangan, sentimen dan prospek
masa depan. Baki NAB dana akan dilaburkan dalam sekuriti pendapatan tetap dan deposit untuk menjanakan
pendapatan berulang yang dikehendaki. Walaupun dana diuruskan secara aktif, kekerapan strategi dagangannya
amat bergantung pada peluang pasaran.
98
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Pelaburan ekuiti dana memberi tumpuan terutamanya kepada portfolio terpelbagai merangkumi syarikat berkaitan
indeks, saham mewah dan syarikat yang mempunyai prospek pertumbuhan yang tersenarai di pasaran saham
Australia dan New Zealand. Dalam mengenal pasti syarikat sedemikian, dana bergantung pada penyelidikan asas
di mana keteguhan kedudukan kewangan, prospek industri, kualiti pengurusan dan rekod prestasi lepas syarikat
dinilai.
Bahagian bukan ekuiti dana dilaburkan dalam sekuriti pendapatan tetap (berdaulat dan korporat) dan aset cair
yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit. Untuk menjanakan pendapatan berulang yang dikehendaki,
dana pada umumnya akan mengekalkan pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap sebanyak 40% hingga
60% daripada NABnya. Dana akan melabur dalam portfolio sekuriti pendapatan tetap dengan pelbagai tempoh
bergantung kepada pertumbuhan ekonomi, arah aliran kadar faedah dan keadaan kecairan pasaran. Bagi
menguruskan risiko kredit pelaburan sekuriti pendapatan tetapnya, dana akan bergantung pada analisis kredit
dan memberi tumpuan kepada sekuriti pendapatan tetap yang diterbitkan oleh syarikat-syarikat yang mempunyai
kedudukan kewangan yang teguh, iaitu nisbah penggearan dan nisbah liputan faedah penerbit adalah dalam paras
yang dapat diterima bagi industri di mana syarikat penerbit beroperasi. Sekiranya kadar hasil menarik dan arah
aliran kadar faedah menggalakkan, pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap akan dipertingkatkan. Walaupun
perlu mendapatkan aliran pendapatan yang stabil dan berulang, pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap dan
aset cair seringkali dipertingkatkan dan peruntukan ekuiti dikurangkan apabila kemerosotan dijangka berlaku
dalam pasaran ekuiti. Sebaliknya, apabila pasaran ekuiti dijangka meraih prestasi yang baik, dana diperuntukkan
semula daripada sekuriti pendapatan tetap kepada ekuiti.
Dana juga mungkin mempertimbangkan pelaburan dalam ekuiti tidak tersenarai terutamanya dalam syarikat yang
dijangka cuba mendapatkan penyenaraian di pasaran Australia dan New Zealand dalam jangka masa dua tahun.
Dana juga mungkin melabur dalam skim pelaburan kolektif dengan objektif pelaburan yang serupa dalam pasaran
Australia dan New Zealand serta waran tersenarai.
Pendedahan ekuiti dana mungkin menyebabkan dana mengalami kemeruapan ketara semasa pergerakan pasaran
yang buruk. Bagi mengurangkan risiko tersebut, dana mungkin menggunakan kontrak hadapan dan opsyen bagi
melindung nilai daripada kemeruapan pasaran.
Manfaat Khusus Dana
Dana memberi anda peluang untuk menyertai potensi pertumbuhan jangka panjang portfolio terpelbagai
merangkumi saham indeks, saham mewah dan saham pertumbuhan dalam pasaran Australia dan New Zealand.
Pengurusan Risiko Khusus Dana
Peruntukan aset, pengurusan kecairan dan strategi pempelbagaian yang digunakan adalah tertumpu kepada usaha
untuk menguruskan risiko yang dihadapi oleh dana. Mungkin terdapat situasi, seperti apabila kemerosotan teruk
dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti dan risiko kecairan adalah tinggi, maka pendedahan ekuiti dikurangkan ke
bawah paras yang dinyatakan sebagai strategi defensif sementara. Berkenaan dengan sekuriti pendapatan tetap,
haruslah diambil perhatian bahawa prestasi sekuriti pendapatan tetap mungkin terjejas sekiranya kadar faedah
naik mendadak. Nilai sekuriti pendapatan tetap juga mungkin turun naik berdasarkan kualiti kredit penerbit. Oleh
yang demikian, pendedahan kepada sekuriti pendapatan tetap dalam portfolio diuruskan untuk memastikan tahap
risiko sepadan dengan potensi pulangan. Prestasi instrumen pasaran wang dan deposit juga boleh menerima
kesan daripada turun naik dalam kadar faedah dan risiko kredit institusi kewangan. Bagi menguruskan risiko
kredit instrumen ini, penarafan kredit institusi kewangan dipantau secara berterusan.
Risiko negara, risiko mata wang dan risiko kecairan yang berkaitan dengan pelaburan dana dalam pasaran
Australia akan dipantau secara berterusan. Bagi mengurangkan risiko yang timbul daripada faktor yang termasuk
pendedahan mata wang asing dan pergerakan kadar faedah asing, dana mungkin menggunakan strategi lindung
nilai untuk menguruskan risiko yang dihadapi oleh dana.
Oleh sebab penyertaan dalam kontrak hadapan dan opsyen bagi tujuan lindung nilai dan pelaburan dalam waran
tersenarai berpotensi meningkatkan kemeruapan pulangan dana, maka penyertaan dana dalam instrumen ini
akan dinilai secara berterusan dan diuruskan sewajarnya.
99
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Selain itu, pelaburan di atas adalah tertakluk kepada had dan batasan yang dijelaskan dengan tepat di bahagian
bertajuk Pelaburan Dibenarkan dan Batasan Pelaburan.
Penanda Aras Prestasi yang Dipilih bagi PBADBF
Penanda aras dana dan peratusan masing-masing adalah seperti berikut:
60% Indeks S&P/ASX 200, dan
40% Kadar Tawaran Antara Bank Kuala Lumpur (KLIBOR) 3 Bulan
Penanda aras yang dipilih bagi PBADBF ialah indeks penanda aras komposit yang terdiri daripada pelaburan
hipotetik dalam Indeks S&P/ASX 200 dan KLIBOR 3 Bulan dalam nisbah 60:40. Oleh itu, pulangan bagi indeks
penanda aras bagi mana-mana sahaja tempoh masa akan terdiri daripada 60% daripada pulangan Indeks
S&P/ASX 200 dan 40% daripada faedah KLIBOR 3 Bulan yang diperoleh bagi tempoh yang sama. Saham komponen
Indeks S&P/ASX 200 terdiri daripada saham utama dari pasaran Australia. Indeks penanda aras komposit ini
merupakan penanda aras prestasi yang sesuai untuk PBADBF kerana dana mungkin hanya melabur sehingga 60%
daripada NABnya dalam portfolio saham terutamanya dalam pasaran Australia dan bakinya dalam pasaran New
Zealand, manakala baki NAB dana dilaburkan dalam sekuriti pendapatan tetap dan aset cair.
Indeks penutup harian bagi Indeks S&P/ASX 200 boleh didapati daripada Bloomberg L.P. Maklumat tentang
KLIBOR 3 Bulan disediakan oleh Bank Negara Malaysia yang disiarkan dalam bahagian perniagaan akhbar harian.
Prestasi dana dan penanda arasnya boleh didapati di laman web Public Mutual di www.publicmutual.com.my.
Prol risiko dana tidak sama dengan prol risiko penanda aras.
100
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
PB DANA INDONESIA BALANCED (PBINDOBF)
Prol Dana
Kategori Dana Dana seimbang
Jenis Dana Pendapatan dan pertumbuhan modal
Julat Ekuiti Dana 40% hingga 60%
Julat Sekuriti Pendapatan Tetap Dana 40% hingga 60%
Prol Pemilihan Saham Dana Saham indeks, saham mewah dan saham pertumbuhan
Dasar Agihan Sampingan
Cadangan Tempoh Pelaburan Minimum 3 tahun
Pengurus Dana Lantikan Lum Peck Woon dan Lee Chun Hong
Dana mungkin menerima pakai strategi defensif sementara dengan mengurangkan pendedahan ekuitinya
di bawah julat yang dinyatakan di atas dan meningkatkan pelaburannya dalam sekuriti pendapatan tetap
dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit jika iklim pelaburan dianggap tidak
memberangsangkan dan kelemahan dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti.
Objektif Dana
Untuk mencapai pendapatan* dan pertumbuhan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur
dalam portfolio pelaburan terutamanya dalam pasaran Indonesia.
Nota: Sebarang perubahan besar pada objektif pelaburan dana memerlukan kelulusan pemegang unit.
Prol Pelabur
Dana ini sesuai untuk pelabur jangka sederhana hingga panjang yang mampu menahan naik turun pasaran saham
dalam mengejar pertumbuhan modal dan sebahagian kecilnya pendapatan*.
*Agihan (jika ada) akan dilaburkan semula melainkan pemegang unit memilih supaya agihan dibayar. Sila rujuk halaman 33
untuk maklumat lanjut tentang dasar agihan.
Dasar Pelaburan
Untuk mewujudkan campuran berhemat yang merangkumi ekuiti dan sekuriti pendapatan tetap dalam nisbah
60:40 yang selaras dengan objektif dana. Kandungan ekuiti PBINDOBF ialah dalam lingkungan di antara 40%
hingga 60% daripada NABnya. Baki NAB dana akan dilaburkan dalam sekuriti pendapatan tetap domestik dan
asing serta aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit.
Strategi Pelaburan
PBINDOBF diuruskan secara aktif dan bertujuan untuk mencapai objektifnya, iaitu menghasilkan pendapatan di
samping mendapatkan pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan mematuhi pendekatan peruntukan
aset yang seimbang, iaitu melabur 40% hingga 60% daripada NABnya dalam ekuiti di pasaran Indonesia dan
termasuk perniagaan/syarikat Indonesia yang tersenarai di pasaran lain yang dibenarkan. Baki NAB dana akan
dilaburkan dalam sekuriti pendapatan tetap lain untuk menjanakan pendapatan berulang yang dikehendaki. Dana
akan melabur minimum 60% daripada NAB dana di Indonesia. Walaupun dana diuruskan secara aktif, kekerapan
strategi dagangannya amat bergantung pada peluang pasaran.
101
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Pelaburan ekuiti oleh dana sehingga 60% daripada NABnya memberi tumpuan terutamanya kepada portfolio
terpelbagai merangkumi syarikat berkaitan indeks, saham mewah dan syarikat yang mempunyai prospek
pertumbuhan yang tersenarai terutamanya di pasaran Indonesia dan termasuk perniagaan/syarikat Indonesia
yang tersenarai di pasaran lain yang dibenarkan. Dalam mengenal pasti syarikat sedemikian, dana bergantung
pada penyelidikan asas di mana keteguhan kedudukan kewangan, prospek industri, kualiti pengurusan dan rekod
prestasi lepas syarikat dinilai.
Bahagian bukan ekuiti dana dilaburkan dalam sekuriti pendapatan tetap (berdaulat dan korporat) domestik dan
asing dan aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit. Untuk menjanakan pendapatan berulang
yang dikehendaki, dana pada umumnya akan mengekalkan pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap sebanyak
40% hingga 60% daripada NABnya. Dana akan melabur dalam portfolio sekuriti pendapatan tetap dengan
pelbagai tempoh bergantung kepada pertumbuhan ekonomi, arah aliran kadar faedah dan keadaan kecairan
pasaran. Bagi menguruskan risiko kredit pelaburan sekuriti pendapatan tetapnya, dana akan bergantung pada
analisis kredit dan memberi tumpuan kepada sekuriti pendapatan tetap yang diterbitkan oleh syarikat-syarikat
yang mempunyai kedudukan kewangan yang teguh, iaitu nisbah penggearan dan nisbah liputan faedah penerbit
adalah dalam paras yang dapat diterima bagi industri di mana syarikat penerbit beroperasi. Sekiranya kadar
hasil menarik dan arah aliran kadar faedah menggalakkan, pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap akan
dipertingkatkan. Walaupun perlu mendapatkan aliran pendapatan yang stabil dan berulang, pelaburan dalam
sekuriti pendapatan tetap dan aset cair seringkali dipertingkatkan dan peruntukan ekuiti dikurangkan apabila
kemerosotan dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti. Sebaliknya, apabila pasaran ekuiti dijangka meraih prestasi
yang baik, dana diperuntukkan semula daripada aset pendapatan tetap kepada ekuiti.
Dana juga mungkin mempertimbangkan pelaburan dalam ekuiti tidak tersenarai terutamanya dalam syarikat yang
dijangka cuba mendapatkan penyenaraian di pasaran Indonesia dan termasuk perniagaan/syarikat Indonesia yang
akan disenaraikan di pasaran lain yang dibenarkan dalam jangka masa dua tahun. Dana juga mungkin melabur
dalam skim pelaburan kolektif dalam pasaran Indonesia dan pasaran lain yang dibenarkan serta waran tersenarai.
Pendedahan ekuiti dana mungkin menyebabkan dana mengalami kemeruapan ketara semasa pergerakan pasaran
yang buruk. Bagi mengurangkan risiko tersebut, dana mungkin menggunakan kontrak hadapan dan opsyen bagi
melindung nilai daripada kemeruapan pasaran.
Manfaat Khusus Dana
Dana memberi anda peluang untuk menyertai potensi pertumbuhan jangka panjang portfolio terpelbagai
merangkumi saham indeks, saham mewah dan saham pertumbuhan dalam pasaran Indonesia dan termasuk
perniagaan/syarikat Indonesia yang tersenarai di pasaran lain yang dibenarkan.
Pengurusan Risiko Khusus Dana
Peruntukan aset, pengurusan kecairan, strategi pempelbagaian dan lindung nilai yang digunakan adalah tertumpu
kepada usaha untuk menguruskan risiko yang dihadapi oleh dana. Mungkin terdapat situasi, seperti apabila
kemerosotan teruk dijangka berlaku dalam pasaran ekuiti dan risiko kecairan adalah tinggi, maka pendedahan
ekuiti dikurangkan ke bawah paras yang dinyatakan sebagai strategi defensif sementara. Berkenaan dengan
sekuriti pendapatan tetap, haruslah diambil perhatian bahawa prestasi sekuriti pendapatan tetap mungkin terjejas
sekiranya kadar faedah naik mendadak. Nilai sekuriti pendapatan tetap juga mungkin turun naik berdasarkan kualiti
kredit penerbit. Oleh yang demikian, pendedahan kepada sekuriti pendapatan tetap dalam portfolio diuruskan
untuk memastikan tahap risiko sepadan dengan potensi pulangan. Prestasi instrumen pasaran wang dan deposit
juga boleh menerima kesan daripada turun naik dalam kadar faedah dan risiko kredit institusi kewangan. Bagi
menguruskan risiko kredit instrumen ini, penarafan kredit institusi kewangan dipantau secara berterusan.
Risiko negara, risiko mata wang dan risiko kecairan yang berkaitan dengan pelaburan dana dalam pasaran
Indonesia akan dipantau secara berterusan. Bagi mengurangkan risiko yang timbul daripada faktor yang termasuk
pendedahan mata wang asing dan pergerakan kadar faedah asing, dana mungkin menggunakan strategi lindung
nilai untuk menguruskan risiko yang dihadapi oleh dana. Pelaburan dana di luar negara yang lain juga akan
dipantau untuk menumpukan kepada pasaran yang mempunyai potensi untuk mencapai pulangan positif yang
sepadan dengan risikonya.
102
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Oleh sebab penyertaan dalam kontrak hadapan dan opsyen bagi tujuan lindung nilai berpotensi meningkatkan
pulangan dana, maka penyertaan dana dalam instrumen ini akan dinilai secara berterusan dan diuruskan
sewajarnya.
Selain itu, pelaburan di atas adalah tertakluk kepada had dan batasan yang dijelaskan dengan tepat di bahagian
bertajuk Pelaburan Dibenarkan dan Batasan Pelaburan.
Penanda Aras Prestasi yang Dipilih bagi PBINDOBF
Penanda aras dana dan peratusan masing-masing adalah seperti berikut:
60% Indeks Jakarta LQ-45 (LQ 45) dalam nilai Ringgit,
20% Kadar Tawaran Antara Bank Kuala Lumpur (KLIBOR) 3 Bulan, dan
20% Kadar Tawaran Antara Bank Jakarta 3 Bulan (JIBOR)
Penanda aras yang dipilih bagi PBINDOBF ialah indeks penanda aras komposit empunya yang terdiri daripada
pelaburan hipotetik dalam LQ 45, KLIBOR 3 Bulan dan JIBOR 3 Bulan dalam nisbah 60:20:20. Oleh itu, pulangan
bagi indeks bagi mana-mana sahaja tempoh masa akan terdiri daripada 60% daripada pulangan LQ 45, 20%
daripada faedah KLIBOR 3 Bulan dan 20% daripada faedah JIBOR 3 Bulan yang diperoleh bagi tempoh yang sama.
Indeks ini merupakan penanda aras prestasi yang sesuai untuk PBINDOBF kerana dana mungkin hanya melabur
sehingga 60% daripada NABnya dalam ekuiti. Baki NAB dana akan dilaburkan dalam sekuriti pendapatan tetap
dan instrumen pasaran wang Malaysia dan Indonesia dan oleh yang demikian, maka dianggap wajar penanda
aras ini menggabungkan pulangan daripada pelaburan dalam pasaran-pasaran ini.
Indeks penutup harian bagi LQ 45 dan JIBOR boleh didapati daripada Bloomberg L.P. Maklumat tentang KLIBOR
3 Bulan disediakan oleh Bank Negara Malaysia yang disiarkan dalam bahagian perniagaan akhbar harian. Prestasi
dana dan penanda arasnya boleh didapati di laman web Public Mutual di www.publicmutual.com.my.
Prol risiko dana tidak sama dengan prol risiko penanda aras.
103
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
PB DANA FIXED INCOME (PBFI)
Prol Dana
Kategori Dana Dana bon
Jenis Dana Pendapatan
Julat Sekuriti Pendapatan Tetap Dana 75% hingga 98%
Prol Pemilihan Pelaburan Aset Dana Sekuriti pendapatan tetap dan instrumen pasaran
wang
Dasar Agihan Tahunan
Cadangan Tempoh Pelaburan Minimum 3 tahun
Pengurus Dana Lantikan Zaharudin bin Ghazali dan Evelyn Cheong
Dana mungkin menerima pakai strategi defensif sementara dengan mengurangkan pendedahan sekuriti
pendapatan tetapnya di bawah julat yang dinyatakan di atas dan meningkatkan pelaburannya dalam
aset cair yang termasuk instrument pasaran wang dan deposit jika iklim pelaburan dianggap tidak
memberangsangkan dan kelemahan dijangka berlaku dalam pasaran sekuriti pendapatan tetap.
Objektif Dana
Untuk menyediakan aliran pendapatan* tahunan yang stabil melalui pelaburannya dalam sekuriti hutang swasta
(bon) dan instrumen pasaran wang.
Nota: Sebarang perubahan besar pada objektif pelaburan dana memerlukan kelulusan pemegang unit.
Prol Pelabur
Dana ini sesuai untuk pelabur jangka sederhana yang mahukan pendapatan* tahunan.
* Agihan (jika ada) akan dilaburkan semula melainkan pemegang unit memilih supaya agihan dibayar. Sila rujuk halaman 33
untuk maklumat lanjut tentang dasar agihan.
Dasar Pelaburan
PBFI diuruskan secara aktif dan melabur dalam sekuriti pendapatan tetap yang termasuk sekuriti hutang swasta
(bon) dan instrumen pasaran wang untuk memenuhi objektifnya, iaitu menyediakan pendapatan tahunan kepada
pemegang unit. Pelaburan sekuriti pendapatan tetapnya merangkumi bon kerajaan dan tajaan kerajaan, serta
sekuriti hutang swasta (tersenarai dan tidak tersenarai). Saham pinjaman boleh tebus dengan ciri boleh tukar
untuk meningkatkan pulangan dana juga dimasukkan dalam portfolio dana. Dana pada umumnya mengekalkan
pendedahan sekuriti pendapatan tetapnya dalam lingkungan 75% hingga 98% daripada NABnya. Baki NAB dana
akan dilaburkan dalam instrumen pasaran wang dan deposit.
Strategi Pelaburan
PBFI bertujuan untuk memenuhi objektifnya, iaitu menghasilkan aliran pendapatan tahunan yang stabil dan
berulang dengan melabur dalam portfolio sekuriti pendapatan tetap (berdaulat dan korporat) dengan bakinya
dilaburkan dalam instrumen pasaran wang dan deposit. Pelaburan dalam saham pinjaman boleh tebus dengan
ciri boleh tukar untuk meningkatkan pulangan dana juga turut dipertimbangkan. Saham pinjaman ini tidak akan
ditukar tetapi akan dilupuskan sebelum matang atau dipegang sehingga matang. Saham pinjaman yang dipegang
sehingga matang tidak akan ditukar kepada ekuiti dan akan ditebus untuk tunai. Walaupun dana diuruskan
secara aktif, kekerapan strategi dagangannya amat bergantung pada peluang pasaran.
104
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Dana akan berusaha untuk memaksimumkan potensi pulangannya dengan melabur dalam sekuriti pendapatan
tetap yang mampu meraih kadar hasil yang lebih tinggi daripada instrumen pasaran wang. Dengan berbuat
demikian, dana akan terdedah kepada risiko pergerakan kadar faedah yang tidak menggalakkan dan penurunan
penarafan kredit. Sebaliknya, sekiranya kadar faedah berubah kepada menggalakkan, iaitu turun, atau penarafan
kredit sekuriti pendapatan tetap bertambah baik, maka dana akan mendapat manfaat daripada kenaikan harga
yang berlaku itu. Bagaimanapun, risiko kredit yang dihadapi adalah dihadkan ke tahap di mana sebarang sekuriti
pendapatan tetap yang dana ini melabur mestilah mempunyai penarafan kredit yang tidak rendah daripada BBB
pada masa belian. Namun begitu, pendedahan dana kepada potensi risiko dan pulangan perlu diuruskan secara
aktif untuk mencapai tukar ganti risiko-ganjaran yang berpatutan kepada dana.
Untuk mencapai peningkatan pempelbagaian, dana mungkin melabur dalam sekuriti pendapatan tetap asing.
Pasaran asing yang dana mungkin melabur ialah Singapura, Jepun, Hong Kong, Australia, United Kingdom dan
pasaran lain yang dibenarkan. Kelulusan yang perlu daripada pihak berkuasa kawal selia asing yang berkaitan, di
mana perlu, akan didapatkan sebelum melabur dalam pasaran yang dibenarkan yang tersebut di atas.
Manfaat Khusus Dana
Dana ini memberi anda akses kepada pasaran sekuriti pendapatan tetap yang biasanya tidak dapat diakses oleh
pelabur biasa kerana ia adalah pasaran untuk institusi di mana blok standard urus niaganya berjumlah RM5 juta.
Dana melabur dalam portfolio sekuriti pendapatan tetap yang terpelbagai yang mempunyai prol yang berbeza
dari segi kematangan, penarafan kredit dan sektor untuk menghasilkan pulangan yang pada umumnya lebih
tinggi daripada deposit tetap.
Pengurusan Risiko Khusus Dana
Pada dasarnya, proses pengurusan risiko dalam PBFI tertumpu kepada menguruskan kesan perubahan dalam arah
aliran kadar faedah dan prol risiko kredit setiap penerbit sekuriti pendapatan tetap.
Pengurus Dana akan mengambil langkah sewajarnya untuk memastikan potensi risiko di atas diuruskan
dengan menerima pakai pelbagai strategi pelaburan seperti mengubah peruntukan aset dan sebagainya untuk
menyesuaikan ciri risiko dan pulangan dana. Walau bagaimanapun, sekiranya Pengurus Dana silap menilai keadaan
pasaran atau menggunakan strategi pelaburan yang tidak sesuai, prestasi dana mungkin menerima kesan buruk.
Pelaburan dana di luar negara akan dipantau untuk memberi tumpuan kepada pasaran yang mempunyai potensi
untuk mencapai pulangan positif yang sepadan dengan risiko negara, risiko mata wang dan risiko kecairan. Bagi
mengurangkan risiko yang timbul daripada faktor-faktor seperti pendedahan mata wang asing dan pergerakan
kadar faedah asing, dana mungkin menggunakan strategi lindung nilai untuk menguruskan risiko yang dihadapi
oleh dana.
Selain itu, pelaburan di atas adalah tertakluk kepada had dan batasan yang dijelaskan dengan tepat di bahagian
bertajuk Pelaburan Dibenarkan dan Batasan Pelaburan.
Penanda Aras Prestasi yang Dipilih bagi PBFI
Penanda aras bagi PBFI adalah berdasarkan kadar deposit tetap, berlawanan dengan indeks bon korporat yang
lebih konvensional kerana dana ini pada dasarnya diuruskan dengan cara yang agak konservatif dengan tujuan
utama untuk mengatasi prestasi pulangan deposit tetap. Oleh itu, adalah wajar untuk menggunakan indeks
pengumpulan sebagai penanda aras dana berdasarkan kadar deposit tetap (FDR) 12 bulan yang disebut oleh
Malayan Banking Berhad. Prestasi dana dan penanda arasnya boleh didapati di laman web Public Mutual di
www.publicmutual.com.my.
Prol risiko dana tidak sama dengan prol risiko penanda aras.
105
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
PB DANA INFRASTRUCTURE BOND (PBINFBF)
Prol Dana
Kategori Dana Dana bon
Jenis Dana Pendapatan
Julat Sekuriti Pendapatan Tetap Dana 75% hingga 98%
Prol Pemilihan Pelaburan Aset Dana Sekuriti pendapatan tetap dan instrumen pasaran
wang
Dasar Agihan Tahunan
Cadangan Tempoh Pelaburan Minimum 3 tahun
Pengurus Dana Lantikan Zaharudin bin Ghazali dan Evelyn Cheong
Dana mungkin menerima pakai strategi defensif sementara dengan mengurangkan pendedahan sekuriti
pendapatan tetapnya di bawah julat yang dinyatakan di atas dan meningkatkan pelaburannya dalam
aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit jika iklim pelaburan dianggap tidak
memberangsangkan dan kelemahan dijangka berlaku dalam pasaran sekuriti pendapatan tetap.
Objektif Dana
Untuk menyediakan pendapatan* tahunan kepada pelabur melalui pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap
syarikat-syarikat dalam sektor infrastruktur.
Nota: Sebarang perubahan besar pada objektif pelaburan dana memerlukan kelulusan pemegang unit.
Prol Pelabur
Dana ini sesuai untuk pelabur jangka sederhana yang mahukan pendapatan* tahunan.
* Agihan (jika ada) akan dilaburkan semula melainkan pemegang unit memilih supaya agihan dibayar. Sila rujuk halaman 33
untuk maklumat lanjut tentang dasar agihan.
Dasar Pelaburan
Dana akan melabur dalam sekuriti pendapatan tetap yang diterbitkan oleh syarikat-syarikat dalam sektor
infrastruktur. Baki NAB dana akan dilaburkan dalam instrumen pasaran wang dan deposit.
Strategi Pelaburan
PBINFBF diuruskan secara aktif dan akan melabur minimum 70% daripada NABnya dalam portfolio sekuriti
pendapatan tetap yang diterbitkan oleh syarikat-syarikat dalam sektor infrastruktur (misalnya, penjana kuasa,
pemegang konsesi lebuh raya, kemudahan awam, pelabuhan, perniagaan berkaitan pengangkutan awam dan
syarikat telekomunikasi). Baki NAB dana boleh dilaburkan dalam instrumen pasaran wang dan deposit.
Dana diuruskan secara aktif dan akan melabur dalam sekuriti pendapatan tetap yang mampu meraih kadar hasil
yang lebih tinggi daripada instrumen pasaran wang. Dengan berbuat demikian, dana akan terdedah kepada
risiko pergerakan kadar faedah yang tidak menggalakkan dan perubahan penarafan kredit. Sebaliknya, sekiranya
kadar faedah turun atau penarafan kredit sekuriti pendapatan tetap bertambah baik, maka dana akan mendapat
manfaat daripada kenaikan harga yang berlaku itu. Namun begitu, pendedahan dana kepada potensi risiko dan
pulangan perlu diuruskan secara aktif untuk mencapai tukar ganti risiko-ganjaran yang berpatutan kepada dana.
Walaupun dana diuruskan secara aktif, kekerapan strategi dagangannya amat bergantung pada peluang pasaran.
106
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Untuk meningkatkan pempelbagaian, dana mungkin melabur sehingga 25% daripada NABnya dalam sekuriti
pendapatan tetap asing. Pasaran asing yang dana mungkin melabur ialah Singapura, United Kingdom, Jepun,
Australia, Hong Kong dan pasaran lain yang dibenarkan. Kelulusan yang perlu daripada pihak berkuasa kawal
selia asing yang berkaitan, di mana perlu, akan didapatkan sebelum melabur dalam pasaran dibenarkan yang
tersebut di atas.
Manfaat Khusus Dana
Dana ini memberi anda akses kepada pasaran sekuriti pendapatan tetap yang biasanya tidak dapat diakses oleh
pelabur biasa kerana ia adalah pasaran untuk institusi di mana blok standard urus niaganya berjumlah RM5 juta.
Dana melabur dalam portfolio sekuriti pendapatan tetap yang terpelbagai dalam sektor infrastruktur yang terdiri
daripada sekuriti pendapatan tetap yang mempunyai prol yang berbeza dari segi kematangan, penarafan kredit
dan sektor, untuk menghasilkan pulangan yang pada umumnya lebih tinggi daripada deposit tetap.
Pengurusan Risiko Khusus Dana
Pada dasarnya, proses pengurusan risiko dalam PBINFBF tertumpu kepada menguruskan kesan perubahan dalam
arah aliran kadar faedah am dan prol risiko kredit setiap penerbit sekuriti pendapatan tetap.
Pengurus Dana akan mengambil langkah sewajarnya untuk memastikan potensi risiko di atas diuruskan
dengan menerima pakai pelbagai strategi pelaburan seperti mengubah peruntukan aset dan sebagainya untuk
menyesuaikan ciri risiko dan pulangan dana. Walau bagaimanapun, sekiranya Pengurus Dana silap menilai keadaan
pasaran atau menggunakan strategi pelaburan yang tidak sesuai, prestasi dana mungkin menerima kesan buruk.
Pelaburan dana di luar negara akan dipantau untuk memberi tumpuan kepada pasaran yang mempunyai potensi
untuk mencapai pulangan positif yang sepadan dengan risiko negara, risiko mata wang dan risiko kecairan.
Selain itu, pelaburan di atas adalah tertakluk kepada had dan batasan yang dijelaskan dengan tepat di bahagian
bertajuk Pelaburan Dibenarkan dan Batasan Pelaburan.
Penanda Aras Prestasi yang Dipilih bagi PBINFBF
Penanda aras bagi PBINFBF adalah berdasarkan kadar deposit tetap, berlawanan dengan indeks bon korporat
yang lebih konvensional kerana dana ini pada dasarnya diuruskan dengan cara yang agak konservatif dengan
tujuan utama untuk mengatasi prestasi pulangan deposit tetap. Oleh itu, adalah wajar untuk menggunakan
indeks pengumpulan sebagai penanda aras dana berdasarkan kadar deposit tetap (FDR) 12 bulan yang disebut
oleh Public Bank Berhad. Indeks pengumpulan diperoleh daripada mengkompaunkan kadar purata FDR secara
harian dan kadar ini pula merupakan kadar FDR yang dinyatakan berasaskan setahun dibahagi dengan 365 hari.
Prestasi dana dan penanda arasnya boleh didapati di laman web Public Mutual di www.publicmutual.com.my.
Prol risiko dana tidak sama dengan prol risiko penanda aras.
107
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
PB DANA BOND (PBBOND)
Prol Dana
Kategori Dana Dana bon
Jenis Dana Pendapatan
Julat Sekuriti Pendapatan Tetap Dana 75% hingga 98%
Prol Pemilihan Pelaburan Aset Dana Sekuriti pendapatan tetap dan instrumen pasaran
wang
Dasar Agihan Tahunan
Cadangan Tempoh Pelaburan Minimum 3 tahun
Pengurus Dana Lantikan Evelyn Cheong dan Vivian Looi
Dana mungkin menerima pakai strategi defensif sementara dengan mengurangkan pendedahan sekuriti
pendapatan tetapnya di bawah julat yang dinyatakan di atas dan meningkatkan pelaburannya dalam
aset cair yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit jika iklim pelaburan dianggap tidak
memberangsangkan dan kelemahan dijangka berlaku dalam pasaran sekuriti pendapatan tetap.
Objektif Dana
Untuk menyediakan pendapatan* tahunan melalui pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap dan instrumen
pasaran wang.
Nota: Sebarang perubahan besar pada objektif pelaburan dana memerlukan kelulusan pemegang unit.
Prol Pelabur
Dana ini sesuai untuk pelabur jangka sederhana yang mahukan pendapatan* tahunan.
* Agihan (jika ada) akan dilaburkan semula melainkan pemegang unit memilih supaya agihan dibayar. Sila rujuk halaman 33
untuk maklumat lanjut tentang dasar agihan.
Dasar Pelaburan
PBBOND diuruskan secara aktif dan melabur dalam portfolio terpelbagai merangkumi sekuriti pendapatan tetap
dan instrumen pasaran wang untuk memenuhi objektifnya, iaitu menyediakan pendapatan tahunan kepada
pemegang unit. Pelaburan sekuriti pendapatan tetapnya merangkumi bon korporat dan berdaulat (tersenarai dan
tidak tersenarai). Saham pinjaman boleh tebus dengan ciri boleh tukar untuk meningkatkan pulangan dana juga
dimasukkan dalam portfolio dana. Dana pada umumnya mengekalkan pendedahan sekuriti pendapatan tetapnya
dalam lingkungan 75% hingga 98% daripada NABnya. Baki NAB dana akan dilaburkan dalam instrumen pasaran
wang dan deposit.
Strategi Pelaburan
PBBOND bertujuan untuk memenuhi objektifnya, iaitu menyediakan pendapatan tahunan dengan melabur
sekurang-kurangnya 75% daripada NABnya dalam portfolio sekuriti pendapatan tetap (berdaulat dan korporat)
dengan bakinya dilaburkan dalam instrumen pasaran wang dan deposit. Pelaburan dalam saham pinjaman boleh
tebus dengan ciri boleh tukar untuk meningkatkan pulangan dana juga turut dipertimbangkan. Saham pinjaman
ini tidak akan ditukar tetapi akan dilupuskan sebelum matang atau dipegang sehingga matang. Saham pinjaman
yang dipegang sehingga matang tidak akan ditukar kepada ekuiti dan boleh ditebus untuk tunai.
108
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Untuk mencapai peningkatan pempelbagaian, dana mungkin melabur sehingga 30% daripada NABnya dalam
sekuriti pendapatan tetap asing. Pasaran asing yang dana mungkin melabur ialah Singapura, Jepun, Hong
Kong, Australia, United Kingdom, Indonesia, Amerika Syarikat, Korea Selatan dan pasaran lain yang dibenarkan.
Walaupun dana diuruskan secara aktif, kekerapan strategi dagangannya amat bergantung kepada peluang
pasaran. Kelulusan yang perlu daripada pihak berkuasa kawal selia asing yang berkaitan, di mana perlu, akan
didapatkan sebelum melabur dalam pasaran dibenarkan yang tersebut di atas.
Manfaat Khusus Dana
Dana ini memberi anda akses kepada pasaran sekuriti pendapatan tetap yang biasanya tidak dapat diakses oleh
pelabur biasa kerana ia adalah pasaran untuk institusi di mana blok standard urus niaganya berjumlah RM5 juta.
Dana melabur dalam portfolio sekuriti pendapatan tetap yang terpelbagai yang mempunyai prol yang berbeza
dari segi kematangan, penarafan kredit dan sektor untuk menghasilkan pulangan yang pada umumnya lebih
tinggi daripada deposit tetap.
Pengurusan Risiko Khusus Dana
Pada dasarnya, proses pengurusan risiko dalam PBBOND tertumpu kepada menguruskan kesan perubahan dalam
arah aliran kadar faedah am dan prol risiko kredit setiap penerbit sekuriti pendapatan tetap.
Pengurus Dana akan mengambil langkah sewajarnya untuk memastikan potensi risiko di atas diuruskan dengan
menerima pakai pelbagai strategi pelaburan yang termasuk pempelbagaian portfolio dan mengubah peruntukan
aset antara sekuriti pendapatan tetap bertempoh panjang, sekuriti pendapatan tetap bertempoh pendek dan
instrumen pasaran wang untuk menyesuaikan ciri risiko dan pulangan dana. Walau bagaimanapun, sekiranya
Pengurus Dana silap menilai keadaan pasaran atau menggunakan strategi pelaburan yang tidak sesuai, prestasi
dana mungkin menerima kesan buruk.
Pelaburan dana di luar negara akan dipantau untuk memberi tumpuan kepada pasaran yang mempunyai potensi
untuk mencapai pulangan positif yang sepadan dengan risiko negara, risiko mata wang dan risiko kecairan. Bagi
mengurangkan risiko yang timbul daripada faktor-faktor seperti pendedahan mata wang asing dan pergerakan
kadar faedah asing, dana mungkin menggunakan strategi lindung nilai untuk menguruskan risiko yang dihadapi
oleh dana.
Selain itu, pelaburan di atas adalah tertakluk kepada had dan batasan yang dijelaskan dengan tepat di bahagian
bertajuk Pelaburan Dibenarkan dan Batasan Pelaburan.
Penanda Aras Prestasi yang Dipilih bagi PBBOND
Penanda aras bagi PBBOND adalah berdasarkan kadar deposit tetap, berlawanan dengan indeks bon korporat
yang lebih konvensional kerana dana ini pada dasarnya diuruskan dengan cara yang agak konservatif dengan
tujuan utama untuk mengatasi prestasi pulangan deposit tetap. Oleh itu, adalah wajar untuk menggunakan
indeks pengumpulan sebagai penanda aras dana berdasarkan kadar deposit tetap (FDR) 12 bulan yang disebut
oleh Public Bank Berhad. Prestasi dana dan penanda arasnya boleh didapati di laman web Public Mutual di
www.publicmutual.com.my.
Prol risiko dana tidak sama dengan prol risiko penanda aras.
109
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
PB DANA ISLAMIC BOND (PBIBF)
Prol Dana
Kategori Dana Sukuk
Jenis Dana Pendapatan
Julat Sukuk Dana 75% hingga 98%
Prol Pemilihan Pelaburan Aset Dana Sukuk dan instrumen pasaran wang Islam
Dasar Agihan Tahunan
Cadangan Tempoh Pelaburan Minimum 3 tahun
Pengurus Dana Lantikan Zaharudin bin Ghazali dan Haniza binti Yang Razali
Dana mungkin menerima pakai strategi defensif sementara dengan mengurangkan pendedahan sukuknya
di bawah julat yang dinyatakan di atas dan meningkatkan pelaburannya dalam aset cair Islam yang
termasuk instrumen pasaran wang Islam dan akaun pelaburan Islam jika iklim pelaburan dianggap tidak
memberangsangkan dan kelemahan dijangka berlaku dalam pasaran sukuk.
Objektif Dana
Untuk menyediakan pendapatan* tahunan kepada pelabur melalui pelaburan dalam sekuriti hutang Islam.
Nota: Sebarang perubahan besar pada objektif pelaburan dana memerlukan kelulusan pemegang unit.
Prol Pelabur
Dana ini sesuai untuk pelabur jangka sederhana yang mahukan pendapatan* tahunan.
*Agihan (jika ada) akan dilaburkan semula melainkan pemegang unit memilih supaya agihan dibayar. Sila rujuk halaman 33
untuk maklumat lanjut tentang dasar agihan.
Dasar Pelaburan
PBIBF melabur dalam portfolio sukuk dan instrumen pasaran wang Islam yang terpelbagai untuk memenuhi
objektifnya, iaitu menyediakan pendapatan tahunan kepada pemegang unit. Dana pada umumnya mengekalkan
pendedahan sukuknya dalam lingkungan 75% hingga 98% daripada NABnya. Baki NAB dana akan dilaburkan
dalam instrumen pasaran wang Islam dan akaun pelaburan Islam.
Strategi Pelaburan
PBIBF bertujuan untuk memenuhi objektifnya, iaitu menyediakan pendapatan tahunan dengan melabur dalam
portfolio sukuk seperti sukuk berdaulat dan sukuk korporat dengan bakinya dilaburkan dalam instrumen pasaran
wang Islam dan akaun pelaburan Islam.
Dana diuruskan secara aktif dan akan melabur dalam sukuk yang mampu meraih kadar hasil yang lebih tinggi
daripada instrumen pasaran wang Islam. Dengan berbuat demikian, dana boleh terdedah kepada risiko pergerakan
kadar faedah yang tidak menggalakkan dan penurunan penarafan kredit. Sebaliknya, sekiranya kadar faedah
turun atau penarafan kredit sukuk bertambah baik, maka dana akan mendapat manfaat akibat daripada kenaikan
harga yang berlaku itu. Namun begitu, pendedahan dana kepada potensi risiko dan pulangan perlu diuruskan
secara aktif untuk mencapai tukar ganti risiko-ganjaran yang berpatutan kepada dana. Walaupun dana diuruskan
secara aktif, kekerapan strategi dagangannya amat bergantung pada peluang pasaran.
110
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Untuk mencapai peningkatan pempelbagaian, dana mungkin melabur dalam sukuk asing. Pasaran asing yang
dana mungkin melabur ialah Singapura, Jepun, Hong Kong, Australia, United Kingdom dan pasaran lain yang
dibenarkan. Kelulusan yang perlu daripada pihak berkuasa kawal selia asing yang berkaitan, di mana perlu, akan
didapatkan sebelum melabur dalam pasaran dibenarkan yang tersebut di atas.
Pelaburan dana dalam sukuk domestik akan dipilih daripada senarai sukuk yang sudah sedia ada di laman
web SC. Pelaburan dana dalam sukuk asing akan dipilih setelah berunding dengan Penasihat Syariah. Untuk
memastikan pematuhan ketat kepada keperluan Syariah, Penasihat Syariah akan mengkaji semula memorandum
maklumat atau prospektus sukuk asing untuk mendapatkan butir-butir mengenai kelulusan Syariah dan fatwa
yang mengesahkan sukuk tersebut. Penasihat Syariah akan mengkaji semula struktur, kontrak, aset dan terma-
terma terbitan sukuk asing bagi memastikan ia mematuhi prinsip-prinsip Syariah.
Manfaat Khusus Dana
Dana ini memberi anda akses kepada pasaran sukuk yang biasanya tidak dapat diakses oleh pelabur biasa
kerana ia adalah pasaran untuk institusi di mana blok standard urus niaganya berjumlah RM5 juta. Dana melabur
dalam portfolio sukuk yang terpelbagai yang terdiri daripada sukuk yang mempunyai prol yang berbeza dari
segi kematangan, penarafan kredit dan sektor untuk menghasilkan pulangan yang pada umumnya lebih tinggi
daripada deposit pasaran wang Islam.
Pengurusan Risiko Khusus Dana
Pada dasarnya, proses pengurusan risiko dalam PBIBF tertumpu kepada menguruskan kesan perubahan dalam
arah aliran kadar faedah am dan prol risiko kredit setiap penebit sukuk.
Pengurus Dana akan mengambil langkah sewajarnya untuk memastikan potensi risiko di atas diuruskan
dengan menerima pakai pelbagai strategi pelaburan seperti mengubah peruntukan aset dan sebagainya untuk
menyesuaikan ciri risiko dan pulangan dana. Walau bagaimanapun, sekiranya Pengurus Dana silap menilai keadaan
pasaran atau menggunakan strategi pelaburan yang tidak sesuai, prestasi dana mungkin menerima kesan buruk.
Pelaburan dana di luar negara akan dipantau untuk memberi tumpuan kepada pasaran yang mempunyai potensi
untuk mencapai pulangan positif yang sepadan dengan risiko negara, risiko mata wang dan risiko kecairan.
Selain itu, pelaburan di atas adalah tertakluk kepada had dan batasan yang dijelaskan dengan tepat di bahagian
bertajuk Pelaburan Dibenarkan dan Batasan Pelaburan.
Penanda Aras Prestasi yang Dipilih bagi PBIBF
Penanda aras bagi PBIBF adalah berdasarkan purata kadar Akaun Pelaburan Am (GIA) 12 bulan, berlawanan
dengan indeks bon korporat yang lebih konvensional kerana dana pada dasarnya diuruskan dengan cara yang
agak konservatif dengan tujuan utama untuk mengatasi prestasi pulangan akaun pelaburan. Oleh itu, adalah
wajar untuk menggunakan indeks pengumpulan sebagai penanda aras dana berdasarkan kadar GIA 12 bulan
yang disebut oleh Bank Negara Malaysia. Indeks pengumpulan diperoleh daripada mengkompaunkan kadar
purata GIA secara harian, dan kadar GIA ini pula dinyatakan berasaskan setahun dibahagi dengan 365 hari.
Prestasi dana dan penanda arasnya boleh didapati di laman web Public Mutual di www.publicmutual.com.my.
Prol risiko dana tidak sama dengan prol risiko penanda aras.
111
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
PB DANA SUKUK (PBSKF)
Prol Dana
Kategori Dana Sukuk
Jenis Dana Pendapatan
Julat Sukuk Dana 75% hingga 98%
Prol Pemilihan Pelaburan Aset Dana Sukuk dan instrumen pasaran wang Islam
Dasar Agihan Tahunan
Cadangan Tempoh Pelaburan Minimum 3 tahun
Pengurus Dana Lantikan Evelyn Cheong dan Haniza binti Yang Razali
Dana mungkin menerima pakai strategi defensif sementara dengan mengurangkan pendedahan sukuknya
di bawah julat yang dinyatakan di atas dan meningkatkan pelaburannya dalam aset cair Islam yang
termasuk instrumen pasaran wang Islam dan akaun pelaburan Islam jika iklim pelaburan dianggap tidak
memberangsangkan dan kelemahan dijangka berlaku dalam pasaran sukuk.
Objektif Dana
Untuk menyediakan pendapatan* tahunan melalui pelaburan dalam sukuk dan instrumen pasaran wang Islam.
Nota: Sebarang perubahan besar pada objektif pelaburan dana memerlukan kelulusan pemegang unit.
Prol Pelabur
Dana ini sesuai untuk pelabur jangka sederhana yang mahukan pendapatan* tahunan.
*Agihan (jika ada) akan dilaburkan semula melainkan pemegang unit memilih supaya agihan dibayar. Sila rujuk halaman 33
untuk maklumat lanjut tentang dasar agihan.
Dasar Pelaburan
PBSKF diuruskan secara aktif dan melabur dalam portfolio sukuk dan instrumen pasaran wang Islam yang
terpelbagai untuk memenuhi objektifnya, iaitu menyediakan pendapatan tahunan kepada pemegang unit.
Pelaburan sukuknya merangkumi sukuk berdaulat dan sukuk korporat (tersenarai dan tidak tersenarai). Dana
pada umumnya mengekalkan pendedahan sukuknya dalam lingkungan 75% hingga 98% daripada NABnya. Baki
NAB dana akan dilaburkan dalam instrumen pasaran wang Islam dan akaun pelaburan Islam.
Strategi Pelaburan
PBSKF bertujuan untuk memenuhi objektifnya, iaitu menyediakan pendapatan tahunan dengan melabur sekurang-
kurangnya 75% daripada NABnya dalam portfolio sukuk seperti sukuk berdaulat dan sukuk korporat (tersenarai
dan tidak tersenarai) dengan bakinya dilaburkan dalam instrumen pasaran wang Islam dan akaun pelaburan Islam.
Untuk mencapai peningkatan pempelbagaian, dana mungkin melabur sehingga 30% daripada NABnya dalam
sukuk asing. Pasaran asing yang dana mungkin melabur ialah Singapura, Jepun, Hong Kong, Australia, United
Kingdom, Indonesia, Amerika Syarikat, Korea Selatan dan pasaran lain yang dibenarkan. Walaupun dana diuruskan
secara aktif, kekerapan strategi dagangannya amat bergantung kepada peluang pasaran. Kelulusan yang perlu
daripada pihak berkuasa kawal selia asing yang berkaitan, di mana perlu, akan didapatkan sebelum melabur
dalam pasaran dibenarkan yang tersebut di atas.
112
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Pelaburan dana dalam sukuk domestik akan dipilih daripada senarai sukuk yang sudah sedia ada di laman
web SC. Pelaburan dana dalam sukuk asing akan dipilih setelah berunding dengan Penasihat Syariah. Untuk
memastikan pematuhan ketat kepada keperluan Syariah, Penasihat Syariah akan mengkaji semula memorandum
maklumat atau prospektus sukuk asing untuk mendapatkan butir-butir mengenai kelulusan Syariah dan fatwa
yang mengesahkan sukuk tersebut. Penasihat Syariah akan mengkaji semula struktur, kontrak, aset dan terma-
terma terbitan sukuk asing bagi memastikan ia mematuhi prinsip-prinsip Syariah.
Manfaat Khusus Dana
Dana ini memberi anda akses kepada pasaran sukuk yang biasanya tidak dapat diakses oleh pelabur biasa kerana
ia adalah pasaran untuk institusi di mana blok standard urus niaganya berjumlah RM5 juta. Dana melabur dalam
portfolio sukuk terpelbagai yang terdiri daripada sukuk yang mempunyai prol yang berbeza dari segi kematangan,
penarafan kredit dan sektor untuk menghasilkan pulangan yang pada umumnya lebih tinggi daripada deposit
pasaran wang Islam.
Pengurusan Risiko Khusus Dana
Pada dasarnya, proses pengurusan risiko dalam PBSKF tertumpu kepada menguruskan kesan perubahan dalam
arah aliran kadar faedah am dan prol risiko kredit setiap penerbit sukuk.
Pengurus Dana akan mengambil langkah sewajarnya untuk memastikan potensi risiko di atas diuruskan dengan
menerima pakai pelbagai strategi pelaburan yang termasuk pempelbagaian portfolio dan mengubah peruntukan
aset antara sukuk bertempoh panjang, sukuk bertempoh pendek dan instrumen pasaran wang Islam untuk
menyesuaikan ciri risiko dan pulangan dana. Walau bagaimanapun, sekiranya Pengurus Dana silap menilai
keadaan pasaran atau menggunakan strategi pelaburan yang tidak sesuai, prestasi dana mungkin menerima
kesan buruk.
Pelaburan dana di luar negara akan dipantau untuk memberi tumpuan kepada pasaran yang mempunyai potensi
untuk mencapai pulangan positif yang sepadan dengan risiko negara, risiko mata wang dan risiko kecairan. Bagi
mengurangkan risiko yang timbul daripada faktor-faktor seperti pendedahan mata wang asing dan pergerakan
kadar faedah asing, dana mungkin menggunakan strategi lindung nilai untuk menguruskan risiko yang dihadapi
oleh dana.
Selain itu, pelaburan di atas adalah tertakluk kepada had dan batasan yang dijelaskan dengan tepat di bahagian
bertajuk Pelaburan Dibenarkan dan Batasan Pelaburan.
Penanda Aras Prestasi yang Dipilih bagi PBSKF
Penanda aras bagi PBSKF adalah berdasarkan purata kadar Akaun Pelaburan Am (GIA) 12 bulan, berlawanan
dengan indeks bon korporat yang lebih konvensional kerana dana pada dasarnya diuruskan dengan cara yang
agak konservatif dengan tujuan utama untuk mengatasi prestasi pulangan akaun pelaburan. Oleh itu, adalah
wajar untuk menggunakan indeks pengumpulan sebagai penanda aras dana berdasarkan GIA 12 bulan yang
disebut oleh Bank Negara Malaysia. Indeks pengumpulan diperoleh daripada mengkompaunkan purata kadar GIA
secara harian, dan kadar GIA ini pula dinyatakan berasaskan setahun dibahagi dengan 365 hari. Prestasi dana dan
penanda arasnya boleh didapati di laman web Public Mutual di www.publicmutual.com.my.
Prol risiko dana tidak sama dengan prol risiko penanda aras.
113
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
PB DANA CASH MANAGEMENT (PBCMF)
Prol Dana
Kategori Dana Dana pasaran wang
Jenis Dana Pendapatan
Julat Pasaran Wang Dana Sehingga 100%
Prol Pemilihan Pelaburan Aset Dana Instrumen pasaran wang
Dasar Agihan Tahunan
Cadangan Tempoh Pelaburan Minimum Jangka pendek
Pengurus Dana Lantikan Zaharudin bin Ghazali dan Haniza Binti Yang Razali
Objektif Dana
Untuk menyediakan kecairan dan pendapatan* semasa di samping mengekalkan kestabilan modal.
Nota:
* Pendapatan semasa merujuk kepada pendapatan boleh agih. Agihan (jika ada) akan dilaburkan semula melainkan pemegang
unit memilih supaya agihan dibayar. Sila rujuk halaman 33 untuk maklumat lanjut tentang dasar agihan.
Sebarang perubahan besar pada objektif pelaburan dana memerlukan kelulusan pemegang unit.
Prol Pelabur
Dana ini sesuai untuk pelabur jangka pendek yang mahukan pengekalan modal.
Nota: Ini bukannya dana jaminan modal mahupun dana perlindungan modal.
Dasar Pelaburan
PBCMF adalah dana pasaran wang yang diuruskan secara aktif untuk menyediakan kecairan bagi memenuhi
keperluan aliran tunai jangka pendek pemegang unitnya di samping menyediakan tahap pendapatan semasa
yang berpatutan. Dana pada umumnya melabur sehingga 100% daripada NABnya dalam instrumen pasaran
wang dan deposit. Oleh itu, pelaburan PBCMF sebahagian besarnya terbatas kepada instrumen pasaran wang
jangka pendek yang amat cair yang matang dalam tempoh 365 hari atau 1 tahun, dan penempatan deposit.
Instrumen pasaran wang yang dana melabur termasuklah penerimaan jurubank dan instrumen deposit boleh
niaga (NID).
Strategi Pelaburan
Tumpuan pelaburan dana ialah kepada instrumen pasaran wang jangka pendek yang cair. Walaupun dana
diuruskan secara aktif, kekerapan strategi dagangannya amat bergantung pada peluang pasaran.
Manfaat Khusus Dana
PBCMF menyediakan pilihan yang selamat untuk anda meletakkan wang anda bagi tempoh jangka pendek.
Pengurusan Risiko Khusus Dana
Dana akan melabur dalam instrumen pasaran wang yang matang dalam tempoh 365 hari. Instrumen pasaran
wang yang dana melabur bukannya instrumen yang ditarafkan. Instrumen ini diterbitkan oleh institusi kewangan
yang berlesen dan ditarafkan. Sekiranya penarafan kredit institusi kewangan diturunkan di bawah penarafan yang
telah ditentukan terlebih dahulu, dana akan mengambil langkah untuk mengurangkan pendedahannya kepada
institusi tersebut sewajarnya.
114
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Pelaburan di atas adalah tertakluk kepada had dan batasan yang dijelaskan dengan tepat dalam bahagian bertajuk
Pelaburan Dibenarkan dan Batasan Pelaburan.
Pada dasarnya, dana telah distrukturkan sehinggakan ia terbatas kepada instrumen perbankan yang mempunyai
tempoh yang pendek untuk matang demi meminimumkan kesan turun naik kadar faedah kepada prestasi dana
dalam jangka pendek. Risiko yang dana mungkin hadapi terutamanya ialah risiko kredit institusi kewangan.
Penanda Aras Prestasi yang Dipilih bagi PBCMF
Penanda aras dana dan peratusan masing-masing adalah seperti berikut:
90% kadar deposit tetap (FDR) 1 bulan Public Bank, dan
10% Kadar Simpanan Public Bank Akaun ACE
Penanda aras yang dipilih bagi PBCMF ialah indeks penanda aras komposit yang terdiri daripada pelaburan
hipotetik dalam FDR 1 bulan Public Bank dan Kadar Simpanan Public Bank Akaun ACE dalam nisbah 90:10. Oleh
itu, pulangan indeks penanda aras bagi mana-mana sahaja tempoh masa akan terdiri daripada 90% daripada
pulangan FDR 1 bulan Public Bank dan 10% Kadar Simpanan Public Bank Akaun ACE bagi tempoh masa
yang sama. Penanda aras komposit ini merupakan penanda aras prestasi yang sesuai bagi PBCMF kerana ia
menggambarkan pelaburan dana dalam instrumen jangka pendek. Prestasi dana dan penanda arasnya boleh
didapati di laman web Public Mutual di www.publicmutual.com.my
Prol risiko dana tidak sama dengan prol risiko penanda aras.
Pelaburan dalam dana tidak sama seperti penempatan dalam deposit dengan institusi kewangan.
Terdapat risiko yang terlibat dan pelabur hendaklah bergantung pada penilaian mereka sendiri
untuk menaksir merit dan risiko apabila melabur dalam dana.
115
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
PB DANA ISLAMIC CASH MANAGEMENT (PBICMF)
Prol Dana
Kategori Dana Pasaran wang Islam
Jenis Dana Pendapatan
Julat Pasaran Wang Islam Dana Sehingga 100%
Prol Pemilihan Pelaburan Aset Dana Instrumen pasaran wang Islam
Dasar Agihan Tahunan
Cadangan Tempoh Pelaburan Minimum Jangka pendek
Pengurus Dana Lantikan Zaharudin bin Ghazali dan Haniza Binti Yang Razali
Objektif Dana
Untuk menyediakan kecairan dan pendapatan* semasa di samping mengekalkan kestabilan modal dengan
melabur dalam instrumen yang mematuhi keperluan Syariah.
Nota:
* Pendapatan semasa merujuk kepada pendapatan boleh agih. Agihan (jika ada) akan dilaburkan semula melainkan pemegang
unit memilih supaya agihan dibayar. Sila rujuk halaman 33 untuk maklumat lanjut tentang dasar agihan.
Sebarang perubahan besar pada objektif pelaburan dana memerlukan kelulusan pemegang unit.
Prol Pelabur
Dana ini sesuai untuk pelabur jangka pendek yang mahukan pengekalan modal.
Nota: Ini bukannya dana jaminan modal mahupun dana perlindungan modal.
Dasar Pelaburan
PBICMF adalah dana pasaran wang Islam yang diuruskan secara aktif untuk menyediakan kecairan bagi memenuhi
keperluan aliran tunai jangka pendek pemegang unitnya di samping menyediakan tahap pendapatan semasa yang
berpatutan. Dana pada umumnya melabur sehingga 100% daripada NABnya dalam instrumen pasaran wang
Islam dan akaun pelaburan Islam. Oleh itu, pelaburan PBICMF sebahagian besarnya terbatas kepada instrumen
pasaran wang Islam jangka pendek yang amat cair yang matang dalam tempoh 365 hari atau 1 tahun dan akaun
pelaburan Islam.
Instrumen pasaran wang Islam yang dana melabur termasuklah bil setuju Islam dan sijil hutang Islam boleh niaga
(NIDC).
Strategi Pelaburan
Tumpuan pelaburan dana ialah kepada instrumen pasaran wang Islam jangka pendek yang cair dan patuh Syariah
yang diterbitkan oleh institusi kewangan berlesen. Walaupun dana diuruskan secara aktif, kekerapan strategi
dagangannya amat bergantung pada peluang pasaran.
Manfaat Khusus Dana
PBICMF menyediakan pilihan yang selamat untuk anda meletakkan wang anda bagi tempoh jangka pendek.
116
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Pengurusan Risiko Khusus Dana
Dana akan melabur dalam instrumen pasaran wang Islam yang matang dalam tempoh 365 hari. Instrumen
pasaran wang Islam yang dana melabur bukanlah instrumen yang ditarafkan. Instrumen ini diterbitkan oleh
institusi kewangan yang berlesen dan ditarafkan. Sekiranya penarafan kredit institusi kewangan diturunkan di
bawah penarafan yang telah ditentukan terlebih dahulu, dana akan mengambil langkah untuk mengurangkan
pendedahannya kepada institusi tersebut sewajarnya.
Pelaburan di atas adalah tertakluk kepada had dan batasan yang dijelaskan dengan tepat dalam bahagian bertajuk
Pelaburan Dibenarkan dan Batasan Pelaburan.
Pada dasarnya, dana telah distrukturkan sehinggakan ia terbatas kepada instrumen perbankan Islam yang
mempunyai tempoh yang pendek untuk matang demi meminimumkan kesan turun naik kadar faedah kepada
prestasi dana dalam jangka pendek. Risiko yang dana mungkin hadapi terutamanya ialah risiko kredit institusi
kewangan.
Penanda Aras Prestasi yang Dipilih bagi PBICMF
Penanda aras dana dan peratusan masing-masing adalah seperti berikut:
90% Akaun Pelaburan Am-i Mudharabah 1 bulan Public Islamic Bank, dan
10% Akaun Simpanan-i Wadiah Public Islamic Bank
Penanda aras yang dipilih bagi PBICMF ialah indeks penanda aras komposit yang terdiri daripada pelaburan
hipotetik dalam Akaun Pelaburan Am-i Mudharabah 1 bulan Public Islamic Bank dan Akaun Simpanan-i Wadiah
Public Islamic Bank dalam nisbah 90:10. Oleh itu, pulangan indeks penanda aras bagi mana-mana sahaja tempoh
masa akan terdiri daripada 90% daripada pulangan Akaun Pelaburan Am-i Mudharabah 1 bulan Public Islamic
Bank dan 10% Akaun Simpanan-i Wadiah Public Islamic Bank bagi tempoh masa yang sama. Penanda aras
komposit ini merupakan penanda aras prestasi yang sesuai bagi PBICMF kerana ia menggambarkan pelaburan
dana dalam instrumen jangka pendek. Prestasi dana dan penanda arasnya boleh didapati di laman web Public
Mutual di www.publicmutual.com.my.
Prol risiko dana tidak sama dengan prol risiko penanda aras.
Pelaburan dalam dana tidak sama seperti penempatan dalam akaun pelaburan dengan institusi
kewangan. Terdapat risiko yang terlibat dan pelabur hendaklah bergantung pada penilaian mereka
sendiri untuk menaksir merit dan risiko apabila melabur dalam dana.
117
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
3.3 RISIKO PELABURAN
Risiko Tertentu Dana
Dana Ekuiti, Aset Campuran dan Seimbang
Risiko kecairan
Risiko kecairan ditakrifkan sebagai mudahnya sesuatu sekuriti itu boleh dilupuskan pada atau hampir pada nilai
berpatutannya bergantung pada jumlah yang didagangkan di pasaran. Bagi PBAEGF, kurangnya kecairan dalam
saham bermodal kecil dalam portfolio ekuiti dana boleh mengakibatkan dana mengalami kemeruapan ketara
semasa keadaan pasaran menurun. Sekiranya dana mengalami penebusan yang besar dan jika dana mempunyai
portfolio sekuriti kurang cair yang banyak atau sukar untuk dilupuskan, pengurus dana mungkin perlu mencairkan
pegangan sekuriti dana pada harga yang lebih rendah daripada nilai berpatutan bagi memenuhi keperluan
penebusan, lantas boleh mendatangkan kesan buruk kepada NAB dana dan harga unit. Kesan ini, bagaimanapun,
boleh dikurangkan melalui proses pemilihan sekuriti dan pempelbagaian portfolio oleh Pengurus Dana.
Risiko negara
Dana dengan pelaburan asing mungkin dipengaruhi oleh perubahan dalam keadaan politik dan ekonomi negara
di mana pelaburan itu dibuat. Faktor politik dan ekonomi tersebut boleh mempengaruhi pertumbuhan dan
pembangunan usaha niaga dan memberi kesan kepada pasaran kewangan.
Dana serantau/negara yang mungkin melaburkan sebahagian besar NABnya dalam pasaran asing mungkin lebih
dipengaruhi oleh perubahan dalam keadaan politik dan ekonomi rantau/negara di mana pelaburan itu dibuat
adalah seperti berikut:
PBAEF, PBIAEF, PBIASSF, PBAREIF, PBAPENTF, PBAEGF dan PBDYNAF mungkin dipengaruhi oleh perubahan
keadaan politik dan ekonomi pasaran Asia.
PBADF mungkin dipengaruhi oleh perubahan dalam keadaan politik dan ekonomi pasaran ASEAN.
PBEPEF mungkin dipengaruhi oleh perubahan dalam keadaan politik dan ekonomi pasaran Eropah dan
serantau.
PBCPEF mungkin dipengaruhi oleh perubahan dalam keadaan politik dan ekonomi pasaran China dan Asia
Utara.
PBCAEF mungkin dipengaruhi oleh perubahan dalam keadaan politik dan ekonomi pasaran China dan
ASEAN.
PBCAUEF mungkin dipengaruhi oleh perubahan dalam keadaan politik dan ekonomi China dan Australia.
PBADBF mungkin dipengaruhi oleh perubahan dalam keadaan politik dan ekonomi Australia.
PBSGA30EF mungkin dipengaruhi oleh perubahan dalam keadaan politik dan ekonomi Singapura.
PBINDOBF mungkin dipengaruhi oleh perubahan dalam keadaan politik dan ekonomi Indonesia.
Risiko Industri/Sektor
Risiko industri/sektor timbul apabila dana melabur sebahagian besarnya dalam industri atau sektor tertentu.
Disebabkan tahap pempelbagaian yang berkurangan oleh industri/sektor, dana mungkin lebih mudah terdedah
kepada faktor-faktor yang berkaitan dengan industri/sektor yang ia melabur.
Bagi PBAREIF, sebarang perubahan penting yang berkaitan dengan sektor pelaburan dan pembangunan
harta dan dana pelaburan harta tanah (REIT) boleh mendatangkan kesan buruk kepada NAB dana ini.
Bagi PBIASSF, sebarang perubahan penting yang berkaitan dengan sektor di mana dana ini telah melabur
boleh mendatangkan kesan buruk kepada NAB dana ini.
Bagi PBINFBF, sebarang perubahan penting yang berkaitan dengan sektor infrastruktur boleh mendatangkan
kesan buruk kepada NAB dana ini.
Risiko lain melabur dalam dana ekuiti, aset campuran dan seimbang ialah risiko pasaran, risiko sekuriti tertentu,
risiko derivatif, risiko mata wang dan risiko ketakpatuhan keperluan Syariah yang telah diperihalkan pada halaman
36 hingga 38 Prospektus Induk ini.
118
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Dana Bon dan Pasaran Wang
Risiko melabur dalam dana bon dan pasaran wang termasuklah risiko kadar faedah, risiko kredit, risiko kecairan,
risiko negara dan risiko ketakpatuhan keperluan Syariah yang telah diperihalkan pada halaman 37 dan 38
Prospektus Induk ini.
3.4 PELABURAN DIBENARKAN
Pengurus mempunyai budi bicara mutlak, tertakluk kepada Surat Ikatan, dasar pelaburan bagi setiap dana dan
keperluan SC dan badan kawal selia lain mengenai bagaimana aset dana akan dilaburkan. Pelaburan dana patuh
Syariah tertakluk pula kepada keperluan Syariah, senarai sekuriti patuh Syariah ditentukan oleh Majlis Penasihat
Syariah SC dan objektif dana sebagaimana yang diluluskan oleh Penasihat Syariah.
Dana Ekuiti, Aset Campuran dan Seimbang Tidak Patuh Syariah
(a) Dana ini boleh melabur seperti berikut:
i. Sekuriti ekuiti syarikat yang tersenarai di Pasaran Layak masing-masing;
ii. Tawaran Awam Awal (IPO) syarikat-syarikat yang cuba mendapatkan penyenaraian di Pasaran Layak
masing-masing;
iii. Sekuriti pendapatan tetap tersenarai yang didagangkan di Pasaran Layak masing-masing;
iv. Sekuriti pendapatan tetap tidak tersenarai yang didagangkan di Pasaran Layak masing-masing;
v. Sekuriti pendapatan tetap berdaulat yang didagangkan di Pasaran Layak masing-masing;
vi. Sekuriti Kerajaan Malaysia, Bil Perbendaharaan, Nota Monetari Bank Negara, Terbitan Pelaburan
Kerajaan dan sekuriti lain yang diluluskan/dijamin Kerajaan;
vii. Deposit dan instrumen pasaran wang dengan institusi kewangan berlesen domestik dan asing;
viii. Unit skim pelaburan kolektif lain dan/atau dana dagangan bursa; dan
ix. Sebarang jenis pelaburan lain yang selaras dengan objektif dana sebagaimana yang dipersetujui oleh
Pengurus dan pemegang amanah dari semasa ke semasa.
(b) PBAEF, PBADF, PBEPEF, PBCPEF, PBCAEF, PBCAUEF, PBSGA30EF, PBAPENTF, PBAEGF, PBGSQF, PBDYNAF,
PBMAC, PBAREIF, PBADBF dan PBINDOBF juga boleh melabur dalam yang berikut:
i. Waran syarikat yang tersenarai di Pasaran Layak masing-masing;
ii. Sekuriti ekuiti tidak tersenarai sama ada diluluskan atau tidak untuk penyenaraian dan sebut harga di
Pasaran Layak masing-masing yang ditawarkan terus oleh syarikat kepada dana-dana; dan
iii. Kontrak hadapan dan opsyen yang didagangkan di pasaran hadapan dan opsyen syarikat bursa yang
diluluskan, atau pasaran hadapan dan opsyen dikecualikan yang diisytiharkan, oleh Menteri di bawah
CMSA 2007.
(c) PBCPEF, PBCAEF, PBCAUEF, PBAPENTF, PBAEGF, PBGSQF, PBDYNAF, PBMAC dan PBRAEIF mungkin melabur
dalam nota penyertaan sekuriti ekuiti syarikat yang tersenarai di Pasaran Layak.
(d) PBGF dan PBBF juga boleh melabur dalam waran yang diterbitkan oleh saham pendasar induk yang
ditawarkan oleh syarikat yang tersenarai di Bursa Securities semasa tindakan korporat.
Dana-dana ini boleh menyertai pemberian pinjaman sekuriti mengikut pengertian Garis Panduan Suruhanjaya
Sekuriti mengenai Peminjaman dan Pemberian Pinjaman Sekuriti apabila dibenarkan oleh SC dan pihak-pihak
berkuasa lain yang berkaitan.
119
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Dana Ekuiti dan Seimbang Patuh Syariah
(a) Dana ini boleh melabur seperti berikut:
i. Sekuriti ekuiti patuh Syariah syarikat yang tersenarai di Pasaran Layak masing-masing. Pengurus akan
melabur dalam sekuriti yang diluluskan/disahkan oleh Penasihat Syariah;
ii. Tawaran Awam Awal (IPO) syarikat patuh Syariah yang cuba mendapatkan penyenaraian di Pasaran
Layak masing-masing;
iii. Sukuk tersenarai yang didagangkan di Pasaran Layak masing-masing;
iv. Sukuk tidak tersenarai yang didagangkan di Pasaran Layak masing-masing;
v. Sukuk berdaulat yang didagangkan di Pasaran Layak masing-masing;
vi. Terbitan Pelaburan Kerajaan (GII), Bil Setuju Islam, Nota Monetari Bank Negara dan mana-mana
terbitan Islam yang diluluskan/dijamin Kerajaan;
vii. Akaun pelaburan Islam dan instrumen pasaran wang Islam dengan institusi kewangan Islam berlesen
domestik dan asing;
viii. Unit skim pelaburan kolektif lain patuh Syariah dan/atau dana dagangan bursa; dan
ix. Sebarang jenis pelaburan patuh Syariah lain yang selaras dengan objektif dana sebagaimana yang
dipersetujui oleh Pengurus dan pemegang amanah dari semasa ke semasa.
(b) PBIAEF dan PBIASSF juga boleh melabur seperti berikut:
i. Waran patuh Syariah syarikat yang tersenarai di Pasaran Layak masing-masing;
ii. Sekuriti ekuiti patuh Syariah tidak tersenarai sama ada diluluskan atau tidak untuk penyenaraian dan
sebut harga di Pasaran Layak masing-masing yang ditawarkan terus oleh syarikat kepada dana-dana;
dan
iii. Kontrak hadapan dan opsyen (diluluskan sebagai patuh Syariah oleh Penasihat Syariah dana masing-
masing) yang didagangkan di pasaran hadapan dan opsyen syarikat bursa yang diluluskan, atau
pasaran hadapan dan opsyen dikecualikan yang diisytiharkan, oleh Menteri di bawah CMSA 2007.
(c) PBIASSF juga boleh melabur dalam nota penyertaan sekuriti ekuiti syarikat yang tersenarai di Pasaran Layak.
(d) PBIEF juga boleh melabur dalam waran patuh Syariah yang diterbitkan oleh saham pendasar induk yang
ditawarkan oleh syarikat yang tersenarai di Bursa Securities semasa tindakan korporat.
Dana-dana ini boleh menyertai pemberian pinjaman sekuriti patuh Syariah mengikut pengertian Garis Panduan
Suruhanjaya Sekuriti mengenai Peminjaman dan Pemberian Pinjaman Sekuriti apabila dibenarkan oleh SC dan
pihak-pihak berkuasa lain yang berkaitan.
Dana Bon
(a) PBFI, PBINFBF dan PBBOND boleh melabur seperti berikut:
i. Sekuriti pendapatan tetap tersenarai yang didagangkan di Pasaran Layak masing-masing;
ii. Sekuriti pendapatan tetap tidak tersenarai yang didagangkan di Pasaran Layak masing-masing;
iii. Bon berdaulat yang didagangkan di Pasaran Layak masing-masing;
iv. Sekuriti Kerajaan Malaysia, Bil Perbendaharaan, Nota Monetari Bank Negara, Terbitan Pelaburan
Kerajaan dan sekuriti lain yang diluluskan/dijamin Kerajaan;
120
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
v. Deposit dan instrumen pasaran wang dengan institusi kewangan berlesen domestik dan asing;
vi. Unit skim pelaburan kolektif lain dan/atau dana dagangan bursa; dan
vii. Sebarang jenis pelaburan lain yang selaras dengan objektif dana sebagaimana yang dipersetujui oleh
Pengurus dan pemegang amanah dari semasa ke semasa.
(b) PBFI dan PBBOND juga boleh melabur dalam kontrak hadapan dan opsyen yang didagangkan di pasaran
hadapan dan opsyen syarikat bursa yang diluluskan, atau pasaran hadapan dan opsyen dikecualikan yang
diisytiharkan, oleh Menteri di bawah CMSA 2007.
(c) PBIBF dan PBSKF boleh melabur seperti berikut:
i. Sukuk tersenarai yang didagangkan di Pasaran Layak masing-masing;
ii. Sukuk tidak tersenarai yang didagangkan di Pasaran Layak masing-masing;
iii. Sukuk berdaulat yang didagangkan di Pasaran Layak masing-masing;
iv. Terbitan Pelaburan Kerajaan (GII), Bil Setuju Islam, Nota Monetari Bank Negara dan mana-mana
terbitan Islam lain yang diluluskan/dijamin Kerajaan;
v. Akaun pelaburan Islam dan instrumen pasaran wang Islam dengan institusi kewangan Islam berlesen
domestik dan asing;
vi. Unit skim pelaburan kolektif lain patuh Syariah dan/atau dana dagangan bursa; dan
vii. Sebarang jenis pelaburan patuh Syariah lain yang selaras dengan objektif dana sebagaimana yang
dipersetujui oleh Pengurus dan pemegang amanah dari semasa ke semasa.
(d) PBSKF juga boleh melabur dalam kontrak hadapan dan opsyen (diluluskan sebagai patuh Syariah oleh
Penasihat Syariah dana) yang didagangkan di pasaran hadapan dan opsyen syarikat bursa yang diluluskan,
atau pasaran hadapan dan opsyen dikecualikan yang diisytiharkan, oleh Menteri di bawah CMSA 2007.
Dana Pasaran Wang
(a) PBCMF boleh melabur seperti berikut:
i. Instrumen pasaran wang dan deposit dengan institusi kewangan berlesen.
(b) PBICMF boleh melabur seperti berikut:
i. Instrumen pasaran wang Islam dan akaun pelaburan Islam dengan institusi kewangan Islam berlesen.
3.5 BATASAN PELABURAN
Dana-dana ini tertakluk kepada batasan pelaburan berikut dalam proses pelaksanaan dasar dan strategi
pelaburannya:
Dana Ekuiti, Aset Campuran dan Seimbang
Had Tebaran Pelaburan
(a) Nilai pelaburan setiap dana dalam saham biasa yang diterbitkan oleh mana-mana penerbit tunggal tidak
boleh melebihi 10% daripada NAB dana masing-masing.
(b) Nilai pelaburan setiap dana dalam sekuriti boleh pindah milik dan instrumen pasaran wang yang diterbitkan
oleh mana-mana penerbit tunggal tidak boleh melebihi 15% daripada NAB dana masing-masing.
121
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
(c) Nilai penempatan setiap dana dalam deposit dengan mana-mana institusi tunggal tidak boleh melebihi
20% daripada NAB dana masing-masing.
(d) Bagi pelaburan dalam derivatif, pendedahan kepada aset pendasar tidak boleh melebihi had tebaran
pelaburan yang ditetapkan dalam bahagian ini; dan nilai setiap urus niaga derivatif dana di kaunter (OTC)
dengan mana-mana rakan urus niaga tunggal tidak boleh melebihi 10% daripada NAB dana masing-
masing.
(e) Nilai pelaburan setiap dana dalam produk berstruktur yang diterbitkan oleh rakan urus niaga tunggal tidak
boleh melebihi 15% daripada NAB dana masing-masing.
(f) Nilai agregat pelaburan setiap dana dalam sekuriti boleh pindah milik, instrumen pasaran wang, deposit,
derivatif OTC dan produk berstruktur yang diterbitkan oleh atau disimpan dengan, mengikut mana-mana
yang berkenaan, mana-mana penerbit/institusi tunggal tidak boleh melebihi 25% daripada NAB dana
masing-masing.
(g) Nilai pelaburan setiap dana dalam unit mana-mana skim pelaburan kolektif tidak boleh melebihi 20%
daripada NAB dana masing-masing.
(h) Nilai setiap pelaburan dana dalam sekuriti boleh pindah milik dan instrumen pasaran wang yang diterbitkan
oleh mana-mana kumpulan syarikat tidak boleh melebihi 20% daripada NAB dana masing-masing.
Had Tumpuan Pelaburan
(a) Pelaburan setiap dana dalam sekuriti boleh pindah milik (selain daripada debentur) tidak boleh melebihi
10% daripada sekuriti yang diterbitkan oleh mana-mana penerbit tunggal.
(b) Pelaburan setiap dana dalam debentur tidak boleh melebihi 20% daripada debentur yang diterbitkan oleh
mana-mana penerbit tunggal.
(c) Pelaburan setiap dana dalam instrumen pasaran wang tidak boleh melebihi 10% daripada instrumen yang
diterbitkan oleh mana-mana penerbit tunggal.
Nota: Had dalam (c) tidak terpakai untuk instrumen pasaran wang yang tidak mempunyai saiz terbitan yang
telah ditentukan terlebih dahulu.
(d) Pelaburan setiap dana dalam skim pelaburan kolektif tidak boleh melebihi 25% daripada unit dalam mana-
mana satu skim pelaburan kolektif.
Nota: Sekuriti boleh pindah milik merujuk kepada ekuiti, debentur dan waran.
Am
(a) Nilai pelaburan setiap dana dalam sekuriti tidak tersenarai tidak boleh melebihi 10% daripada NAB dana
masing-masing. Had pendedahan ini tidak terpakai untuk:-
i. ekuiti yang tidak disenaraikan atau disebut harga di bursa saham tetapi telah diluluskan oleh pihak
berkuasa yang berkaitan untuk penyenaraian dan sebut harga tersebut, dan ditawarkan terus kepada
dana oleh penerbit;
ii. debentur yang didagangkan di pasaran teratur di kaunter (OTC); dan
iii. produk berstruktur.
(b) Bagi PBBF, sekuriti pendapatan tetap tersenarai, saham pinjaman tidak tersenarai dan hutang korporat yang
dilaburkan oleh dana mestilah sama ada dijamin oleh bank atau ditarafkan BBB oleh RAM dan/atau agensi
penarafan lain yang diiktiraf;
(c) PBGF, PBIEF, PBGSQF dan PBBF boleh melabur sehingga 30% daripada NAB dana masing-masing dalam
pasaran asing.
122
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Pemegangan dalam pelaburan asing PBAEF, PBIAEF, PBADF, PBEPEF, PBCPEF, PBCAEF, PBIASSF, PBCAUEF,
PBSGA30EF, PBAPENTF, PBAEGF, PBDYNAF dan PBINDOBF tidak boleh melebihi 98% daripada NAB dana
masing-masing.
Pemegangan dalam pelaburan asing PBAREIF dan PBADBF tidak boleh melebihi 60% daripada NAB dana
masing-masing.
Pemegangan dalam pelaburan asing PBMAC hendaklah tidak boleh melebihi 25% daripada NAB dana.
(d) Setiap pendedahan dana daripada kedudukan derivatif tidak boleh melebihi NAB dana masing-masing pada
setiap masa.
Had dan batasan di atas hendaklah dipatuhi pada setiap masa berdasarkan nilai terkini dana masing-
masing, serta nilai pelaburan dan instrumennya. Walau bagaimanapun, kelonggaran 5 peratus melebihi
mana-mana had atau batasan boleh dibenarkan di mana had atau batasan itu dilanggar melalui
peningkatan atau penyusutan nilai setiap pelaburan atau instrumen dana, atau akibat penebusan
unit atau bayaran yang dibuat daripada dana. Pengurus hendaklah, dalam tempoh munasabah tidak
melebihi 3 bulan dari tarikh pelanggaran itu, mengambil segala langkah dan tindakan yang perlu
untuk membetulkan pelanggaran itu.
Walau bagaimanapun, had dan batasan tersebut tidak terpakai untuk sekuriti yang diterbitkan atau
dijamin oleh Kerajaan atau Bank Negara Malaysia.
Dana patuh Syariah akan hanya melabur dalam sekuriti dan/atau instrumen yang mematuhi keperluan
Syariah.
Dana Bon
Had Tebaran Pelaburan
(a) Nilai pelaburan setiap dana dalam debentur yang diterbitkan oleh mana-mana penerbit tunggal tidak boleh
melebihi 20% daripada NAB dana masing-masing. Had penerbit tunggal ini boleh dinaikkan kepada 30%
jika debentur ditarafkan oleh mana-mana agensi penarafan domestik atau global sebagai berkualiti terbaik
dan menawarkan keselamatan paling tinggi bagi bayaran faedah dan pokok yang tepat pada masanya.
(b) Nilai penempatan setiap dana dalam deposit dengan mana-mana institusi tunggal tidak boleh melebihi
20% daripada NAB dana masing-masing.
(c) Bagi pelaburan dalam derivatif, pendedahan kepada aset pendasar tidak boleh melebihi had tebaran
pelaburan yang ditetapkan dalam bahagian ini; dan nilai setiap urus niaga derivatif dana di kaunter (OTC)
dengan mana-mana rakan urus niaga tunggal tidak boleh melebihi 10% daripada NAB dana masing-
masing.
(d) Nilai pelaburan setiap dana dalam produk berstruktur yang diterbitkan oleh rakan urus niaga tunggal tidak
boleh melebihi 15% daripada NAB dana masing-masing.
(e) Nilai agregat pelaburan setiap dana dalam debentur, instrumen pasaran wang, deposit, derivatif OTC dan
produk berstruktur yang diterbitkan oleh atau disimpan dengan, mengikut mana-mana yang berkenaan,
mana-mana penerbit/institusi tunggal tidak boleh melebihi 25% daripada NAB dana masing-masing. Walau
bagaimanapun, had ini boleh dinaikkan kepada 30% daripada NAB dana masing-masing jika had penerbit
tunggal dinaikkan kepada 30% menurut perkara (a).
(f) Nilai pelaburan setiap dana dalam unit mana-mana skim pelaburan kolektif tidak boleh melebihi 20%
daripada NAB dana masing-masing.
(g) Nilai pelaburan setiap dana dalam debentur yang diterbitkan oleh mana-mana kumpulan syarikat tidak
boleh melebihi 30% daripada NAB dana masing-masing.
123
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Had Tumpuan Pelaburan
(a) Pelaburan setiap dana dalam debentur tidak boleh melebihi 20% daripada debentur yang diterbitkan oleh
mana-mana penerbit tunggal.
(b) Pelaburan setiap dana dalam instrumen pasaran wang tidak boleh melebihi 10% daripada instrumen yang
diterbitkan oleh mana-mana penerbit tunggal.
Nota: Had dalam (b) tidak terpakai untuk instrumen pasaran wang yang tidak mempunyai saiz terbitan yang
telah ditentukan terlebih dahulu.
(c) Pelaburan setiap dana dalam skim pelaburan kolektif tidak boleh melebihi 25% daripada unit dalam mana-
mana satu skim pelaburan kolektif.
Am
(a) Nilai pelaburan setiap dana dalam sekuriti tidak tersenarai tidak boleh melebihi 10% daripada NAB dana
masing-masing. Had pendedahan ini tidak dipakai untuk:-
i. debentur yang didagangkan di pasaran teratur di kaunter (OTC); dan
ii. produk berstruktur.
(b) Pemegangan dalam pelaburan asing PBFI, PBBOND, PBIBF dan PBSKF tidak boleh melebihi 30% daripada
NAB dana masing-masing.
Pemegangan dalam pelaburan asing PBINFBF tidak boleh melebihi 25% daripada NAB dana.
(c) Pendedahan setiap dana daripada kedudukan derivatif tidak boleh melebihi NAB dana masing-masing pada
setiap masa.
Had dan batasan di atas hendaklah dipatuhi pada setiap masa berdasarkan nilai terkini dana masing-
masing, serta nilai pelaburan dan instrumennya. Walau bagaimanapun, kelonggaran 5 peratus melebihi
mana-mana had atau batasan boleh dibenarkan di mana had atau batasan itu dilanggar melalui
peningkatan atau penyusutan nilai setiap pelaburan atau instrumen dana, atau akibat penebusan
unit atau bayaran yang dibuat daripada dana. Pengurus hendaklah, dalam tempoh munasabah tidak
melebihi 3 bulan dari tarikh pelanggaran itu, mengambil segala langkah dan tindakan yang perlu
untuk membetulkan pelanggaran itu.
Walau bagaimanapun, had dan batasan tersebut tidak terpakai untuk sekuriti yang diterbitkan atau
dijamin oleh Kerajaan atau Bank Negara Malaysia.
Dana patuh Syariah akan hanya melabur dalam sekuriti dan/atau instrumen yang mematuhi keperluan
Syariah.
Dana Pasaran Wang
Had Tebaran Pelaburan
(a) Nilai pelaburan setiap dana dalam instrumen pasaran wang yang diterbitkan oleh mana-mana penerbit
tunggal tidak boleh melebihi 20% daripada NAB dana masing-masing.
(b) Nilai penempatan setiap dana dalam deposit dengan mana-mana institusi kewangan tunggal tidak boleh
melebihi 20% daripada NAB dana masing-masing.
(c) Nilai pelaburan setiap dana dalam instrumen pasaran wang yang diterbitkan oleh mana-mana kumpulan
syarikat tidak boleh melebihi 30% daripada NAB dana masing-masing.
124
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Had Tumpuan Pelaburan
(a) Setiap pelaburan dana dalam instrumen pasaran wang tidak boleh melebihi 20% daripada instrumen yang
diterbitkan oleh mana-mana penerbit tunggal.
Am
(a) Nilai pelaburan setiap dana dalam pelaburan dibenarkan tidak boleh kurang daripada 90% daripada NAB
dana masing-masing.
(b) Dana-dana ini akan hanya melabur dalam pelaburan dibenarkan yang mempunyai baki tempoh matang
tidak lebih daripada 365 hari.
Nota: Pelaburan dibenarkan PBCMF merujuk kepada instrumen pasaran wang dan penempatan deposit dengan
institusi kewangan. Pelaburan dibenarkan PBICMF merujuk kepada instrumen pasaran wang Islam dan akaun
pelaburan Islam dengan institusi kewangan.
Had dan batasan di atas hendaklah dipatuhi pada setiap masa berdasarkan nilai terkini dana masing-
masing, serta nilai pelaburan dan instrumennya. Walau bagaimanapun, kelonggaran 5 peratus melebihi
mana-mana had atau batasan boleh dibenarkan di mana had atau batasan itu dilanggar melalui
peningkatan atau penyusutan nilai setiap pelaburan atau instrumen dana, atau akibat penebusan
unit atau bayaran yang dibuat daripada dana. Pengurus hendaklah, dalam tempoh munasabah tidak
melebihi 3 bulan dari tarikh pelanggaran itu, mengambil segala langkah dan tindakan yang perlu
untuk membetulkan pelanggaran itu.
Walau bagaimanapun, had dan batasan tersebut tidak terpakai untuk sekuriti yang diterbitkan atau
dijamin oleh Kerajaan atau Bank Negara Malaysia.
Dana patuh Syariah akan hanya melabur dalam sekuriti dan/atau instrumen yang mematuhi keperluan
Syariah.
3.6 PENILAIAN PELABURAN DIBENARKAN
Ekuiti, waran dan opsyen/Ekuiti, waran dan opsyen patuh Syariah tersenarai penilaian adalah
berdasarkan harga pasaran bursa masing-masing. Jika tiada harga pasaran atau penilaian berdasarkan harga
pasaran tidak mewakili nilai berpatutan pelaburan, sekuriti akan dinilai pada nilai berpatutan sebagaimana yang
ditentukan secara niat baik oleh Pengurus berdasarkan kaedah atau asas yang diluluskan oleh pemegang amanah
selepas perundingan teknikal yang sewajarnya.
Ekuiti/Ekuiti patuh Syariah tidak tersenarai penilaian adalah berdasarkan kaedah yang dianggap berpatutan
dan munasabah yang diterima oleh Pengurus, disahkan oleh juruaudit dan diluluskan oleh pemegang amanah.
Sekuriti pendapatan tetap/Sukuk tersenarai dan tidak tersenarai bagi sekuriti pendapatan tetap/sukuk
tersenarai, harga dagangan terakhir yang disebut di bursa yang diiktiraf akan digunakan. Jika tiada harga pasaran
atau penilaian berdasarkan harga pasaran tidak mewakili nilai berpatutan sekuriti pendapatan tetap, sekuriti
pendapatan tetap akan dinilai pada nilai berpatutan sebagaimana yang ditentukan secara niat baik oleh Pengurus
berdasarkan kaedah atau asas yang diluluskan oleh pemegang amanah selepas perundingan teknikal yang
sewajarnya.
125
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Dalam hal sekuriti pendapatan tetap/sukuk tidak tersenarai, penilaian dijalankan secara harian menggunakan
harga nilai berpatutan yang disebut oleh Agensi Penghargaan Bon (BPA) yang berdaftar dengan SC. Jika Pengurus
berpandangan bahawa harga yang disebut oleh BPA bagi sekuriti pendapatan tetap/sukuk tertentu berbeza
daripada harga pasaran sebanyak lebih daripada 20 mata asas, Pengurus boleh menggunakan harga pasaran
asalkan Pengurus mematuhi keperluan yang ditetapkan oleh SC. Harga pasaran bagi sekuriti pendapatan tetap/
sukuk diperoleh daripada sebut harga pasaran yang diperoleh daripada panel yang terdiri daripada sekurang-
kurangnya tiga institusi kewangan aktif yang dikawal oleh Akta Perbankan dan Institusi Kewangan (BAFIA).
Sekuriti pendapatan tetap/sukuk asing tidak tersenarai dinilai berdasarkan nilai berpatutan dengan merujuk
kepada kadar hasil indikatif purata yang disebut oleh sekurang-kurangnya tiga institusi bebas dan kukuh.
Surat perdagangan dan instrumen pasaran wang/surat perdagangan Islam dan instrumen pasaran
wang Islam Surat perdagangan/surat perdagangan Islam dinilai pada kadar hasil belian asal. Instrumen pasaran
wang/instrumen pasaran wang Islam yang termasuk instrumen deposit boleh niaga/sijil hutang Islam boleh niaga
dinilai pada kadar hasil pasaran berdasarkan baki hari hingga tempoh matang.
Deposit/Akaun pelaburan Islam nilai pelaburan tersebut, iaitu deposit/akaun pelaburan Islam dengan bank
dan institusi kewangan lain akan ditentukan setiap hari dengan merujuk kepada nilai nominalnya dan faedah/
keuntungan terakrunya bagi tempoh yang berkaitan.
Unit dalam skim pelaburan kolektif lain/skim pelaburan kolektif patuh Syariah harga belian balik seunit
yang terakhir disiarkan atau jika tiada, unit akan dinilai pada nilai berpatutan sebagaimana yang ditentukan
secara niat baik oleh Pengurus, berdasarkan kaedah atau asas yang diluluskan oleh pemegang amanah selepas
perundingan teknikal yang sewajarnya.
Niaga hadapan/niaga hadapan yang diluluskan sebagai patuh Syariah oleh Penasihat Syariah dana
semua kontrak hadapan/kontrak hadapan yang diluluskan sebagai patuh Syariah oleh Penasihat Syariah dana
adalah mengikut larasan pasaran (marked-to-market) pada akhir setiap hari dagangan. Sebarang keuntungan
atau kerugian tergambar serta-merta pada larasan pasaran.
Sekuriti/Sekuriti patuh Syariah tergantung akan dinilai pada harga tergantungnya melainkan terdapat
bukti muktamad yang menunjukkan bahawa nilai saham tersebut telah turun di bawah harga tergantung, maka
dengan itu nilainya akan dipastikan dengan cara seperti yang dipersetujui oleh Pengurus dan pemegang amanah.
Terjemahan sekuriti dan aset asing Semua sekuriti dan aset asing diterjemahkan kepada Ringgit berdasarkan
kadar pertukaran bida yang disebut oleh Bloomberg pada jam 4.00 petang waktu United Kingdom pada hari
yang sama.
Nota:
Bagi dana tanpa pelaburan asing, penilaian NAB dana dijalankan pada setiap Hari Perniagaan pada penutup Bursa
Securities. Bagi dana dengan pelaburan asing, penilaian dana akan dijalankan selepas urus niaga Bursa Securities
ditutup bagi hari yang berkaitan. Oleh sebab pasaran asing tertentu di mana dana itu mungkin melabur belum lagi
ditutup disebabkan perbezaan zon waktu di negara-negara ini, maka titik penilaian ialah selepas Bursa Securities
ditutup tetapi tidak lewat daripada jam 9:00 pagi (atau mana-mana waktu lain sebagaimana yang dibenarkan
oleh pihak berkuasa yang berkaitan dari semasa ke semasa) keesokan harinya di mana Pengurus dibuka untuk
urus niaga. Oleh sebab titik penilaian ialah selepas jam 5:00 petang, harga harian dana tidak akan disiarkan pada
Hari Perniagaan keesokannya tetapi sebaliknya akan disiarkan pada Hari Perniagaan lusanya (iaitu harga lewat 2
hari).
Ilustrasi:
Bagi pasaran yang ditutup pada 4 September 2013, tarikh penilaian ialah pada keesokan harinya di mana
Pengurus dibuka untuk urus niaga, iaitu 5 September 2013. Oleh itu, tarikh siaran akhbar bagi harga pada 4
September 2013 ialah pada 6 September 2013.
Pelabur boleh mendapatkan harga terkini unit dana dengan menghubungi terus Pengurus.
126
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
Pengurus boleh mengisytiharkan Hari Perniagaan tertentu sebagai bukan Hari Perniagaan walaupun Bursa
Securities dibuka untuk urus niaga, jika satu atau lebih pasaran asing di mana dana melabur ditutup untuk urus
niaga. Ini untuk memastikan pelabur diberi penilaian dana yang berpatutan pada setiap masa, sama ada semasa
membeli atau menebus unit dana. Notis mengenai hari yang bukan Hari Perniagaan akan disiarkan di laman web
Public Mutual.
3.7 DASAR PENGGEARAN
Melainkan dan kecuali di mana yang dibenarkan atau diluluskan oleh SC, dana dilarang daripada menggear atau
meminjam wang tunai atau aset lain (termasuk meminjam sekuriti) untuk membiayai belian pelaburan.
3.8 ZAKAT BAGI DANA PATUH SYARIAH
Dana patuh Syariah tidak membayar zakat bagi pihak individu beragama Islam dan entiti sah Islam yang
merupakan pelabur dana kerana berbuat demikian tidak akan memenuhi sepenuhnya kewajipan zakat mereka.
Pelabur tersebut dikehendaki membayar zakat mereka sendiri.
3.9 PROSES PEMBERSIHAN BAGI DANA PATUH SYARIAH
Sekuriti patuh Syariah yang diklasikasikan semula sebagai tidak patuh Syariah setelah sekuriti itu dikaji oleh Majlis
Penasihat Syariah SC atau Penasihat Syariah akan mengakibatkan sekuriti itu dilupuskan sekiranya nilai pasarannya
melebihi kos pelaburan asal pada hari pengumuman. Bagi tujuan pembersihan dana, sebarang keuntungan
modal yang diperoleh daripada pelupusan sekuriti tidak patuh Syariah yang dibuat pada hari pengumuman boleh
disimpan. Akan tetapi, keuntungan yang diperoleh daripada pelupusan saham selepas hari pengumuman pada
harga pasaran yang melebihi harga penutup pada hari pengumuman hendaklah disalurkan kepada badan-badan
amal.
127
MAKLUMAT TERPERINCI TENTANG DANA (SAMB)
128
PRESTASI DANA
4
Bahagian ini meliputi dana-dana berikut yang telah beroperasi selama satu (1) tahun kewangan atau lebih:
PB Dana Growth (PBGF) Halaman 129
PB Dana Asia Equity (PBAEF) Halaman 130
PB Dana ASEAN Dividend (PBADF) Halaman 131
PB Dana Euro Pacic Equity (PBEPEF) Halaman 132
PB Dana China Pacic Equity (PBCPEF) Halaman 133
PB Dana China ASEAN Equity (PBCAEF) Halaman 134
PB Dana China Australia Equity (PBCAUEF) Halaman 135
PB Dana Singapore Advantage-30 Equity (PBSGA30EF) Halaman 136
PB Dana Asia Pacic Enterprises (PBAPENTF) Halaman 137
PB Dana Asia Emerging Growth (PBAEGF) Halaman 138
PB Dana Growth Sequel (PBGSQF) Halaman 139
PB Dana Islamic Equity (PBIEF) Halaman 140
PB Dana Islamic Asia Equity (PBIAEF) Halaman 141
PB Dana Islamic Asia Strategic Sector (PBIASSF) Halaman 142
PB Dana Balanced (PBBF) Halaman 143
PB Dana Asia Real Estate Income (PBAREIF) Halaman 144
PB Dana Australia Dynamic Balanced (PBADBF) Halaman 146
PB Dana Indonesia Balanced (PBINDOBF) Halaman 147
PB Dana Fixed Income (PBFI) Halaman 148
PB Dana Infrastructure Bond (PBINFBF) Halaman 149
PB Dana Bond (PBBOND) Halaman 150
PB Dana Islamic Bond (PBIBF) Halaman 151
PB Dana Sukuk (PBSKF) Halaman 152
PB Dana Cash Management (PBCMF) Halaman 153
PB Dana Islamic Cash Management (PBICMF) Halaman 154
Nota:
Jumlah pulangan dan pulangan tahunan purata dana-dana yang dibentangkan pada halaman 129 hingga 154
dikira berasaskan NAB kepada NAB dan sumbernya diperoleh daripada Lipper.
Pulangan tahunan purata dana-dana ini diperoleh dengan membahagikan jumlah pulangan dana dengan bilangan
tahun bawah kajian.
Tarikh permulaan ialah hari terakhir tempoh tawaran awal.
Sila layari laman web kami untuk maklumat terkini mengenai prestasi dana.
Prestasi PBDYNAF dan PBMAC tidak dijadualkan kerana dana-dana ini akan mempunyai tempoh kewangannya
yang pertama berakhir masing-masing pada 30 April 2013 dan 31 Disember 2013.
Prestasi masa lepas dana tidak membayangkan prestasi masa depannya.
129
PRESTASI DANA (SAMB)
PRESTASI PB DANA GROWTH (PBGF)
Pulangan Tahunan Purata bagi tempoh berikut berakhir 30 Jun 2012
1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun Sejak Dimulakan*
PBGF (%) -2.79 14.33 6.99 29.20
Indeks penanda aras (%) ** 1.27 16.24 3.61 14.96
Jumlah Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun
2003* 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PBGF (%) 11.16 23.78 15.36 11.97 59.59 1.89 -7.32 18.45 24.17 -2.79
Indeks penanda aras (%)** 6.00 18.48 8.35 2.97 48.07 -12.39 -9.38 22.21 20.17 1.27
* Angka yang ditunjukkan ialah bagi tempoh sejak dana dimulakan (23 Oktober 2002).
** Sebelum 6 Julai 2009, penanda aras dana ialah Indeks Komposit Kuala Lumpur (IKKL).
Bermula pada 6 Julai 2009, Bursa Malaysia telah menggantikan IKKL dengan IKKL FTSE Bursa Malaysia (IKKL
FBM). Oleh yang demikian, IKKL FBM telah diterima pakai sebagai penanda aras baru bagi dana ini. IKKL
FBM terdiri daripada 30 syarikat terbesar mengikut permodalan pasaran yang tersenarai di Pasaran Utama
Bursa Malaysia.
Ulasan Prestasi Dana 1 Tahun
PBGF mencatatkan jumlah pulangan -2.79% bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2012 berbanding dengan
pulangan penanda aras sebanyak +1.27% dalam tempoh yang sama.
Peruntukan Aset
2010 2011 2012
Ekuiti 90.8% 90.7% 96.9%
Instrumen pasaran wang & lain-lain 9.2% 9.3% 3.1%
Perwajaran ekuiti dana berkurangan daripada 90.8% (82.0% selepas pelaburan semula agihan) bagi tahun
kewangan berakhir 2010 kepada 90.7% (82.4% selepas pelaburan semula agihan) pada akhir tahun kewangan
berakhir 2011 kerana dana mengekalkan pendedahan ekuiti yang agak tinggi pada tahun itu. Perwajaran ekuiti
dana ditingkatkan lagi kepada 96.9% (89.6% selepas pelaburan semula agihan) bagi tahun kewangan berakhir
2012 untuk memanfaatkan peluang-peluang pelaburan dalam pasaran ekuiti.
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (PTR)
2010 2011 2012
PTR (kali) 1.87 1.62 1.02
PTR dana merosot daripada 1.87 kali pada tahun kewangan berakhir 2010 kepada 1.62 kali pada tahun kewangan
berakhir 2011 dan merosot lagi kepada 1.02 kali pada tahun kewangan berakhir 2012 disebabkan tahap aktiviti
pengimbangan semula yang lebih rendah yang dilaksanakan oleh dana.
Agihan
2010 2011 2012
Agihan kasar seunit (sen) 8.00 8.50 6.00
Agihan bersih seunit (sen) 7.87 8.28 5.99
Agihan adalah dalam bentuk tunai.
130
PRESTASI DANA (SAMB)
PRESTASI PB DANA ASIA EQUITY (PBAEF)
Pulangan Tahunan Purata bagi tempoh berikut berakhir 30 Jun 2012
1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun Sejak Dimulakan*
PBAEF (%) -27.10 -4.12 -3.05 3.58
Indeks penanda aras (%) ** -7.62 4.67 -2.67 2.43
Jumlah Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun
2007* 2008 2009 2010 2011 2012
PBAEF (%) 43.12 -5.83 2.71 3.00 16.71 -27.10
Indeks penanda aras (%) ** 32.18 -13.02 -12.65 6.82 15.53 -7.62
* Angka yang ditunjukkan ialah bagi tempoh sejak dana dimulakan (17 Julai 2006).
** Penanda aras dana ialah indeks komposit 40% Indeks MSCI Golden Dragon, 20% IKKL FTSE Bursa Malaysia
(penggantian Indeks Komposit Kuala Lumpur oleh Bursa Malaysia berkuat kuasa pada 6 Julai 2009) dan
20% setiap satu daripada Indeks Harga Saham Tokyo dan Indeks Harga Saham Komposit.
Ulasan Prestasi Dana 1 Tahun
PBAEF mencatatkan pulangan sebanyak -27.10% bagi tempoh kewangan berakhir 30 Jun 2012 berbanding
dengan pulangan penanda aras sebanyak -7.62% dalam tempoh yang sama.
Peruntukan Aset
2010 2011 2012
Ekuiti & derivatif 102.1% 111.2% 97.5%
Instrumen pasaran wang & lain-lain -2.1% -11.2% 2.5%
Perwajaran ekuiti dana ditingkatkan daripada 102.1% (94.8% selepas pelaburan semula agihan) bagi tahun
kewangan berakhir 2010 kepada 111.2% (98.2% selepas pelaburan semula agihan) bagi tahun kewangan
berakhir 2011 untuk memanfaatkan peluang-peluang pelaburan dalam pasaran ekuiti domestik dan serantau.
Perwajaran ekuiti dana kemudiannya dikurangkan kepada 97.5% bagi tahun kewangan berakhir 2012 untuk
mengharungi fasa pembetulan dalam pasaran ekuiti domestik dan serantau. Peningkatan dalam pendedahan
ekuiti ini sebahagiannya juga disebabkan oleh agihan yang diisytiharkan bagi tahun kewangan berakhir 2010
dan 2011.
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (PTR)
2010 2011 2012
PTR (kali) 1.24 1.44 0.76
PTR dana meningkat daripada 1.24 kali pada tahun kewangan berakhir 2010 kepada 1.44 kali pada tahun
kewangan berakhir 2011 disebabkan tahap aktiviti pengimbangan semula yang lebih tinggi. PTR dana kemudiannya
berkurangan kepada 0.76 kali pada tahun kewangan berakhir 2012 disebabkan tahap aktiviti pengimbangan
semula yang lebih rendah yang dilaksanakan oleh dana.
Agihan
2010 2011 2012
Agihan kasar seunit (sen) 2.00 3.50 -
Agihan bersih seunit (sen) 1.93 3.40 -
Agihan adalah dalam bentuk tunai.
131
PRESTASI DANA (SAMB)
PRESTASI PB DANA ASEAN DIVIDEND (PBADF)
Pulangan Tahunan Purata bagi tempoh berikut berakhir 31 Mei 2012
1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun Sejak Dimulakan*
PBADF (%) 1.49 19.82 8.48 8.47
Indeks penanda aras (%)** -3.92 14.75 2.59 2.65
Jumlah Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mei
2008* 2009 2010 2011 2012
PBADF (%) 14.61 -22.13 25.49 25.34 1.49
Indeks penanda aras (%)** 0.63 -22.04 26.14 19.12 -3.92
* Angka yang ditunjukkan ialah bagi tempoh sejak dana dimulakan (28 Mei 2007).
** Sebelum 30 April 2010, penanda aras dana ialah indeks komposit 35% Indeks Straits Times (STI), 30%
Indeks IKKL FTSE Bursa Malaysia (IKKL FBM) (penggantian Indeks Komposit Kuala Lumpur oleh Bursa
Malaysia berkuat kuasa pada 6 Julai 2009), 15% Indeks Komposit Jakarta (JCI), 15% Indeks Bursa Saham
Thailand (SET) dan 5% Indeks Bursa Saham Filipina (PSEi).
Berkuat kuasa pada 30 April 2010, penanda aras dana telah digantikan dengan indeks komposit 90%
Indeks FTSE/ASEAN 40 dan 10% Kadar Tawaran Antara Bank Kuala Lumpur (KLIBOR) 3 bulan kerana indeks
penanda aras komposit ini mewakili pelaburan dana dengan lebih baik.
Ulasan Prestasi Dana 1 Tahun
PBADF mencatatkan jumlah pulangan +1.49% bagi tahun kewangan berakhir 31 Mei 2012 berbanding dengan
pulangan penanda aras sebanyak -3.92% dalam tempoh yang sama.
Peruntukan Aset
2010 2011 2012
Ekuiti & derivatif 84.6% 91.0% 89.2%
Sekuriti pendapatan tetap 0.0% 3.8% 3.9%
Instrumen pasaran wang & lain-lain 15.4% 5.2% 6.9%
Perwajaran ekuiti dana ditingkatkan daripada 84.6% (79.8% selepas pelaburan semula agihan) bagi tahun
kewangan berakhir 2010 kepada 91.0% (86.4% selepas pelaburan semula agihan) bagi tahun kewangan
berakhir 2011 untuk memanfaatkan peluang-peluang pelaburan dalam pasaran Asia Tenggara. Perwajaran ekuiti
dana kemudiannya dikurangkan kepada 89.2% (84.4% selepas pelaburan semula agihan) bagi tahun kewangan
berakhir 2012 untuk mengharungi fasa pembetulan dalam pasaran domestik dan Asia Tenggara.
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (PTR)
2010 2011 2012
PTR (kali) 1.02 0.91 0.55
PTR dana berkurangan daripada 1.02 kali pada tahun kewangan berakhir 2010 kepada 0.91 kali pada tahun
kewangan berakhir 2011 dan berkurangan lagi kepada 0.55 kali pada tahun kewangan berakhir 2012 disebabkan
tahap aktiviti pengimbangan semula yang lebih rendah.
Agihan
2010 2011 2012
Agihan kasar seunit (sen) 1.50 1.50 1.50
Agihan bersih seunit (sen) 1.37 1.43 1.47
Agihan adalah dalam bentuk tunai.
132
PRESTASI DANA (SAMB)
PRESTASI PB DANA EURO PACIFIC EQUITY (PBEPEF)
Pulangan Tahunan Purata bagi tempoh berikut berakhir 30 Jun 2012
1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun Sejak Dimulakan*
PBEPEF (%) -22.89 -0.49 -6.21 -6.21
Indeks penanda aras (%) ** -10.10 1.87 -5.50 -5.50
Jumlah Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun
2008* 2009 2010 2011 2012
PBEPEF (%) -16.92 -15.85 1.77 25.57 -22.89
Indeks penanda aras (%) ** -14.23 -20.02 0.27 17.17 -10.10
* Angka yang ditunjukkan ialah bagi tempoh sejak dana dimulakan (28 Jun 2007).
** Penanda aras dana ialah indeks komposit 50% Indeks MSCI AC Far East Kecuali Jepun, 40% Indeks STOXX
Europe 50 dan 10% Indeks Harga Saham Tokyo
Ulasan Prestasi Dana 1 Tahun
PBEPEF mencatatkan jumlah pulangan -22.89% bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2012 berbanding dengan
pulangan penanda aras sebanyak -10.10% dalam tempoh yang sama.
Peruntukan Aset
2010 2011 2012
Ekuiti & derivatif 91.8% 95.7% 90.2%
Instrumen pasaran wang & lain-lain 8.2% 4.3% 9.8%
Perwajaran ekuiti dana ditingkatkan daripada 91.8% bagi tahun kewangan berakhir 2010 kepada 95.7%
pada tahun kewangan berakhir 2011 untuk memanfaatkan peluang-peluang pelaburan dalam pasaran ekuiti.
Perwajaran ekuiti dana kemudiannya dikurangkan kepada 90.2% bagi tahun kewangan berakhir 2012 untuk
mengharungi fasa pembetulan dalam pasaran serantau.
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (PTR)
2010 2011 2012
PTR (kali) 1.53 2.29 1.50
PTR dana meningkat daripada 1.53 kali pada tahun kewangan berakhir 2010 kepada 2.29 kali pada tahun
kewangan berakhir 2011 disebabkan tahap aktiviti pengimbangan semula yang lebih tinggi. PTR dana kemudiannya
berkurangan kepada 1.50 kali pada tahun kewangan berakhir 2012 disebabkan tahap aktiviti pengimbangan
semula yang lebih rendah yang dilaksanakan oleh dana bagi tahun bawah kajian.
Agihan
2010 2011 2012
Agihan kasar seunit (sen) - - -
Agihan bersih seunit (sen) - - -
133
PRESTASI DANA (SAMB)
PRESTASI PB DANA CHINA PACIFIC EQUITY (PBCPEF)
Pulangan Tahunan Purata bagi tempoh berikut berakhir 31 Oktober 2012
1 Tahun 3 Tahun Sejak Dimulakan*
PBCPEF (%) -3.61 -6.02 -8.29
Indeks penanda aras (%) ** 6.38 -3.47 -6.11
Jumlah Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Oktober
2008* 2009 2010 2011 2012
PBCPEF (%) -54.60 57.97 -1.39 -13.80 -3.61
Indeks penanda aras (%) ** -54.21 69.73 0.80 -16.95 6.38
* Angka yang ditunjukkan ialah bagi tempoh sejak dana dimulakan (12 November 2007).
** Sebelum 1 Januari 2009, penanda aras dana ialah indeks komposit 70% Indeks Perusahaan Hang Seng
China (HSCEI) dan 30% Indeks Hang Seng (HSI).
Berkuat kuasa pada 1 Januari 2009, penanda aras dana telah digantikan dengan Indeks MSCI Zhong Hua
kerana indeks ini mewakili prestasi pasaran China dengan lebih baik.
Ulasan Prestasi Dana 1 Tahun
PBCPEF mencatatkan pulangan sebanyak -3.61% berbanding dengan pulangan penanda aras sebanyak +6.38%
bagi tahun kewangan berakhir 31 Oktober 2012.
Peruntukan Aset
2010 2011 2012
Ekuiti & derivatif 92.8% 91.1% 96.3%
Instrumen pasaran wang & lain-lain 7.2% 8.9% 3.7%
Perwajaran ekuiti dana dikurangkan daripada 92.8% bagi tahun kewangan berakhir 2010 kepada 91.1% pada
tahun kewangan berakhir 2011 untuk mengharungi fasa pembetulan dalam pasaran ekuiti. Perwajaran ekuiti
dana ditingkatkan kepada 96.3% bagi tahun kewangan berakhir 2012 untuk memanfaatkan peluang-peluang
pelaburan dalam pasaran ekuiti serantau.
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (PTR)
2010 2011 2012
PTR (kali) 1.34 1.77 1.03
PTR dana meningkat daripada 1.34 kali bagi tahun kewangan berakhir 2010 kepada 1.77 kali bagi tahun kewangan
berakhir 2011 disebabkan tahap aktiviti pengimbangan semula yang lebih tinggi. PTR dana kemudiannya
berkurangan kepada 1.03 kali bagi tahun kewangan berakhir 2012 disebabkan tahap aktiviti pengimbangan
semula yang lebih rendah yang dilaksanakan oleh dana.
Agihan
2010 2011 2012
Agihan kasar seunit (sen) - - -
Agihan bersih seunit (sen) - - -
134
PRESTASI DANA (SAMB)
PRESTASI PB DANA CHINA ASEAN EQUITY (PBCAEF)
Pulangan Tahunan Purata bagi tempoh berikut berakhir 30 Jun 2012
1 Tahun 3 Tahun Sejak Dimulakan*
PBCAEF (%) -28.97 -2.05 2.86
Indeks penanda aras (%) ** -7.82 4.58 1.77
Jumlah Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun
2008* 2009 2010 2011 2012
PBCAEF (%) 4.36 14.57 14.59 15.31 -28.97
Indeks penanda aras (%) ** 0.63 -6.03 12.33 9.83 -7.82
* Angka yang ditunjukkan ialah bagi tempoh sejak dana dimulakan (25 Mac 2008).
** Sebelum 30 April 2010, penanda aras dana ialah indeks komposit 50% Indeks MSCI China Free (MXCNX)
(menggantikan Indeks Perusahaan Hang Seng China berkuat kuasa pada 1 Januari 2009 kerana MXCNX
lebih mewakili prestasi pasaran China), 20% IKKL FTSE Bursa Malaysia (penggantian Indeks Komposit Kuala
Lumpur oleh Bursa Malaysia berkuat kuasa pada 6 Julai 2009), 15% Indeks Straits Times, 7.5% Indeks
Komposit Jakarta, 5% Indeks Bursa Saham Thailand dan 2.5% Indeks Bursa Saham Filipina.
Berkuat kuasa pada 30 April 2010, penanda aras dana ASEAN telah digantikan dengan 50% Indeks FTSE/
ASEAN 40 kerana indeks ini lebih mewakili prestasi pasaran ASEAN.
Ulasan Prestasi Dana 1 Tahun
PBCAEF mencatatkan pulangan sebanyak -28.97% bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2012 berbanding
dengan pulangan penanda aras sebanyak -7.82% dalam tempoh yang sama.
Peruntukan Aset
2010 2011 2012
Ekuiti & derivatif 104.8% 106.0% 96.4%
Sekuriti pendapatan tetap 0.0% 1.4% 0.4%
Instrumen pasaran wang & lain-lain -4.8% -7.4% 3.2%
Perwajaran ekuiti dana ditingkatkan daripada 104.8% (94.2% selepas pelaburan semula agihan) bagi tahun
kewangan berakhir 2010 kepada 106.0% (88.1% selepas pelaburan semula agihan) bagi tahun kewangan
berakhir 2011 untuk memanfaatkan peluang-peluang pelaburan dalam pasaran ekuiti domestik dan serantau.
Perwajaran ekuiti dana kemudiannya dikurangkan kepada 96.4% bagi tahun kewangan berakhir 2012 untuk
mengharungi fasa pembetulan pasaran dalam pasaran ekuiti domestik dan serantau.
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (PTR)
2010 2011 2012
PTR (kali) 1.43 1.60 1.08
PTR dana meningkat daripada 1.43 kali pada tahun kewangan berakhir 2010 kepada 1.60 kali pada tahun
kewangan berakhir 2011 disebabkan tahap aktiviti pengimbangan semula yang lebih tinggi. PTR dana menurun
kepada 1.08 kali pada tahun kewangan berakhir 2012 disebabkan tahap aktiviti pengimbangan semula yang lebih
rendah yang dilaksanakan oleh dana.
Agihan
2010 2011 2012
Agihan kasar seunit (sen) 3.50 6.00 -
Agihan bersih seunit (sen) 3.48 5.99 -
Agihan adalah dalam bentuk tunai.
135
PRESTASI DANA (SAMB)
PRESTASI PB DANA CHINA AUSTRALIA EQUITY (PBCAUEF)
Pulangan Tahunan Purata bagi tempoh berikut berakhir 31 Ogos 2012
1 Tahun Sejak Dimulakan*
PBCAUEF (%) -17.04 -10.99
Indeks penanda aras (%) ** 0.46 -5.06
Jumlah Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Ogos
2011* 2012
PBCAUEF (%) -11.84 -17.04
Indeks penanda aras (%) ** -12.76 0.46
* Angka yang ditunjukkan ialah bagi tempoh sejak dana dimulakan (22 Mac 2010).
** Penanda aras dana ialah indeks komposit 50% Indeks MSCI China Free dan 50% Indeks S&P/ASX 200.
Ulasan Prestasi Dana 1 Tahun
PBCAUEF mencatatkan jumlah pulangan -17.04% dalam tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012 berbanding
dengan pulangan penanda aras sebanyak +0.46% dalam tempoh yang sama.
Peruntukan Aset
2011 2012
Ekuiti & derivatif 95.4% 92.5%
Instrumen pasaran wang & lain-lain 4.6% 7.5%
Pendedahan ekuiti dana berkurangan daripada 95.4% (84.9% selepas pelaburan semula agihan) bagi tempoh
kewangan berakhir 2011 kepada 92.5% bagi tahun kewangan berakhir 2012 untuk mengharungi fasa
pembetulan pasaran dalam pasaran China dan Australia.
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (PTR)
2011 2012
PTR (kali) 2.59 0.86
PTR dana berkurangan daripada 2.59 kali bagi tempoh kewangan berakhir 2011 kepada 0.86 bagi tahun
kewangan berakhir 2012 disebabkan tahap aktiviti pengimbangan semula yang lebih rendah yang dilaksanakan
oleh dana.
Agihan
2011 2012
Agihan kasar seunit (sen) 2.50 -
Agihan bersih seunit (sen) 2.50 -
Agihan adalah dalam bentuk tunai.
136
PRESTASI DANA (SAMB)
PRESTASI PB DANA SINGAPORE ADVANTAGE-30 EQUITY (PBSGA30EF)
Pulangan Tahunan Purata bagi tempoh berikut berakhir 30 Jun 2012
1 Tahun Sejak Dimulakan*
PBSGA30EF (%) -8.01 1.28
Indeks Straits Times (%) -5.99 6.01
Jumlah Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun
2011* 2012
PBSGA30EF (%) 11.60 -8.01
Indeks Straits Times (%) 19.68 -5.99
* Angka yang ditunjukkan ialah bagi tempoh sejak dana dimulakan (31 Mei 2010).
Ulasan Prestasi Dana 1 Tahun
PBSGA30EF mencatatkan jumlah pulangan -8.01% bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2012 berbanding
dengan pulangan penanda aras sebanyak -5.99% dalam tempoh yang sama.
Peruntukan Aset
2011 2012
Ekuiti & derivatif 90.2% 93.8%
Instrumen pasaran wang & lain-lain 9.8% 6.2%
Perwajaran ekuiti dana ditingkatkan daripada 90.2% (88.1% selepas pelaburan semula agihan) bagi tempoh
kewangan berakhir 2011 kepada 93.8% bagi tahun kewangan berakhir 2012 untuk memanfaatkan peluang-
peluang pelaburan dalam pasaran Singapura.
Nisbah Pusingan Ganti Portfolio (PTR)
2011 2012
PTR (kali) 0.90 0.53
PTR dana berkurangan daripada 0.90 kali bagi tempoh kewangan berakhir 2011 kepada 0.53 kali pada tahun
kewangan berakhir 2012 disebabkan tahap aktiviti pengimbangan semula yang lebih rendah yang dilaksanakan
oleh dana.
Agihan
2011 2012
Agihan kasar seunit (sen) 0.65 -
Agihan bersih seunit (sen) 0.65 -
Agihan adalah dalam bentuk tunai.
137
PRESTASI DANA (SAMB)
PRESTASI PB DANA ASIA PACIFIC ENTERPRISES (PBAPENTF)
Pulangan Tahunan Purata bagi tempoh berikut berakhir 31 Disember 2012
1 Tahun Sejak Dimulakan*
PBAPENTF (%) 11.92 -3.90
Indeks penanda aras (%) ** 14.26 4.19
Jumlah Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember
2011* 2012
PBAPENTF (%) -16.80 11.92
Indeks penanda aras (%) ** -6.01 14.26
* Angka yang ditunjukkan ialah bagi tempoh sejak dana dimulakan (28 Mac 2011).
** Penanda aras dana ialah komposit 55% Indeks S&P Asia 50, 30% Indeks S&P Southeast Asia 40 dan 15%
Indeks S&P/ASX 20.
Ulasan Prestasi Dana 1 Tahun
PBAPENTF mencatatkan jumlah pulangan +11.92% bagi tempoh kewangan berakhir 31 Disember 2012
berbanding dengan pulangan penanda aras sebanyak +14.26% dalam tempoh yang sama.
Peruntukan Aset
2011 2012
Ekuiti & derivatif 77.4% 83.6%
Instrumen pasaran wang & lain-lain 22.6% 16.4%
Perwajaran ekuiti dana beransur-ansur ditingkatkan daripada 77.4% bagi tempoh kewangan berakhir 2011
kepada 83.6% bagi tempoh kewangan berakhir 2012 untuk memanfaatkan peluang-peluang pelaburan dalam
pasaran domestik dan serantau.
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (PTR)
2011 2012
PTR (kali) 1.26 0.71
PTR dana merosot daripada 1.26 kali bagi tempoh kewangan berakhir 2011 kepada 0.71 bagi tempoh kewangan
berakhir 2012 disebabkan tahap aktiviti pengimbangan semula yang lebih rendah yang dilaksanakan oleh dana
bagi tahun bawah kajian.
Agihan
2011 2012
Agihan kasar seunit (sen) - -
Agihan bersih seunit (sen) - -
138
PRESTASI DANA (SAMB)
PRESTASI PB DANA ASIA EMERGING GROWTH (PBAEGF)
Jumlah Pulangan bagi tempoh berikut berakhir 31 Ogos 2012
Sejak Dimulakan*
PBAEGF (%) 1.60
Indeks penanda aras (%) ** 17.74
Jumlah Pulangan Tahunan bagi Tempoh Kewangan Berakhir 31 Ogos
2012*
PBAEGF (%) 1.60
Indeks penanda aras (%) ** 17.74
* Angka yang ditunjukkan ialah bagi tempoh sejak dana dimulakan (26 September 2011).
** Penanda aras dana merangkumi 50% saham Top 100 Small Cap S&P BMI Asia Kecuali Jepun dan 50%
saham Top 100 Mid Cap S&P BMI Asia Kecuali Jepun.
Ulasan Prestasi Dana
PBAEGF mencatatkan jumlah pulangan sebanyak +1.60% bagi tempoh kewangan berakhir 31 Ogos 2012
berbanding dengan pulangan penanda aras sebanyak +17.74% dalam tempoh yang sama.
Peruntukan Aset
2012
Ekuiti & derivatif 75.3%
Instrumen pasaran wang & lain-lain 24.7%
Selepas dimulakan, pendedahan ekuiti dana kemudiannya beransur-ansur ditingkatkan kepada 75.3% bagi
tempoh kewangan berakhir 2012 untuk memanfaatkan peluang-peluang pelaburan dalam pasaran serantau.
Tiada angka perbandingan kerana tarikh permulaan dana ialah 26 September 2011.
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (PTR)
2012
PTR (kali) 2.15
Dana mencatatkan PTR sebanyak 2.15 kali bagi tempoh kewangan berakhir 31 Ogos 2012. Tiada angka
perbandingan kerana tarikh permulaan dana ialah 26 September 2011.
Agihan
2012
Agihan kasar seunit (sen) -
Agihan bersih seunit (sen) -
139
PRESTASI DANA (SAMB)
PRESTASI PB DANA GROWTH SEQUEL (PBGSQF)
Pulangan Tahunan Purata bagi tempoh berikut berakhir 31 Disember 2012
1 Tahun Sejak Dimulakan*
PBGSQF (%) 11.69 11.51
IKKL FBM (%) 10.34 12.44
Jumlah Pulangan Tahunan bagi Tempoh Kewangan Berakhir 31 Disember
2012*
PBGSQF (%) 12.36
IKKL FBM (%) 13.36
* Angka yang ditunjukkan ialah bagi tempoh sejak dana dimulakan (5 Disember 2011).
Ulasan Prestasi Dana
PBGSQF mencatatkan jumlah pulangan sebanyak +11.69% bagi tempoh kewangan berakhir 31 Disember 2012
berbanding dengan pulangan penanda aras sebanyak +10.34% dalam tempoh yang sama.
Peruntukan Aset
2012
Ekuiti & derivatif 88.2%
Instrumen pasaran wang & lain-lain 11.8%
Selepas pelancarannya, perwajaran ekuiti dana beransur-ansur ditingkatkan kepada 88.2% bagi tempoh kewangan
berakhir 2012 untuk memanfaatkan peluang-peluang pelaburan dalam pasaran domestik dan serantau. Tiada
angka perbandingan kerana tarikh permulaan dana ialah 5 Disember 2011.
Nisbah Pusingan Ganti Portfolio (PTR)
2012
PTR (kali) 1.08
Dana mencatatkan PTR sebanyak 1.08 kali bagi tempoh kewangan berakhir 2012. Tiada angka perbandingan
kerana tarikh permulaan dana ialah 5 Disember 2011.
Agihan
2012
Agihan kasar seunit (sen) -
Agihan bersih seunit (sen) -
140
PRESTASI DANA (SAMB)
PRESTASI PB DANA ISLAMIC EQUITY (PBIEF)
Pulangan Tahunan Purata bagi tempoh berikut berakhir 31 Ogos 2012
1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun Sejak Dimulakan*
PBIEF (%) 13.32 13.70 5.25 13.34
Indeks penanda aras (%) ** 18.47 12.89 5.32 12.42
Jumlah Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Ogos
2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PBIEF (%) 7.20 42.17 -16.02 6.49 19.99 3.86 13.32
Indeks penanda aras (%) ** 5.14 39.78 -15.49 7.98 12.83 3.82 18.47
* Angka yang ditunjukkan ialah bagi tempoh sejak dana dimulakan (25 September 2005).
** Sebelum 1 November 2007, penanda aras dana ialah Indeks Syariah Kuala Lumpur (KLSI).
Berkuat kuasa pada 1 November 2007, Bursa Malaysia telah menggantikan KLSI dengan Indeks Syariah
EMAS FTSE Bursa Malaysia (FBMS). Oleh yang demikian, FBMS telah diterima pakai sebagai penanda aras
yang baru bagi dana.
Ulasan Prestasi Dana 1 Tahun
PBIEF mencatatkan pulangan sebanyak +13.32% bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012 berbanding
dengan pulangan penanda aras sebanyak +18.47% dalam tempoh yang sama.
Peruntukan Aset
2010 2011 2012
Ekuiti patuh Syariah 98.7% 90.6% 99.7%
Instrumen pasaran wang Islam & lain-lain 1.3% 9.4% 0.3%
Perwajaran ekuiti dana dikurangkan daripada 98.7% (93.1% selepas pelaburan semula agihan) bagi tahun
kewangan berakhir 2010 kepada 90.6% (83.7% selepas pelaburan semula agihan) bagi tahun kewangan
berakhir 2011 untuk mengharungi fasa pembetulan pasaran serta mengunci keuntungan. Perwajaran ekuiti
dana kemudiannya ditingkatkan kepada 99.7% (94.2% selepas pelaburan semula agihan) bagi tahun kewangan
berakhir 2012 untuk memanfaatkan peluang-peluang pelaburan patuh Syariah dalam pasaran ekuiti.
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (PTR)
2010 2011 2012
PTR (kali) 0.73 1.08 0.93
PTR dana meningkat daripada 0.73 kali pada tahun kewangan berakhir 2010 kepada 1.08 kali pada tahun
kewangan berakhir 2011 disebabkan tahap aktiviti pengimbangan semula yang lebih tinggi. PTR dana kemudiannya
berkurangan kepada 0.93 kali pada tahun kewangan berakhir 2012 disebabkan tahap aktiviti pengimbangan
semula yang lebih rendah yang dilaksanakan oleh dana bagi tahun bawah kajian.
Agihan
2010 2011 2012
Agihan kasar seunit (sen) 1.50 2.00 1.50
Agihan bersih seunit (sen) 1.46 1.96 1.46
Agihan adalah dalam bentuk tunai.
141
PRESTASI DANA (SAMB)
PRESTASI PB DANA ISLAMIC ASIA EQUITY (PBIAEF)
Pulangan Tahunan Purata bagi tempoh berikut berakhir 30 Jun 2012
1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun Sejak Dimulakan*
PBIAEF (%) -4.35 5.62 -0.94 1.96
Indeks penanda aras (%)** -3.84 9.21 -1.50 1.32
Jumlah Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun
2007* 2008 2009 2010 2011 2012
PBIAEF (%) 16.11 -14.13 -5.02 6.59 14.61 -4.35
Indeks penanda aras (%)** 15.85 -11.71 -17.92 11.81 18.70 -3.84
* Angka yang ditunjukkan ialah bagi tempoh sejak dana dimulakan (28 Januari 2007).
** Sebelum 1 Januari 2009, penanda aras dana ialah indeks komposit 80% Indeks Dow Jones Pasaran Islam
Asia Kecuali Jepun
SM
dan 20% Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa Malaysia (penggantian Indeks Syariah Kuala
Lumpur oleh Bursa Malaysia berkuat kuasa pada 1 November 2007).
Berkuat kuasa pada 1 Januari 2009, penanda aras ekuiti asing dana telah digantikan dengan Indeks S&P
Syariah BMI Asia Kecuali Jepun kerana indeks ini mempunyai liputan saham yang lebih luas dalam pasaran
serantau.
Berkuat kuasa pada 30 April 2011, penanda aras ekuiti domestik dana telah digantikan dengan Indeks
Syariah Hijrah FTSE Bursa Malaysia.
Ulasan Prestasi Dana 1 Tahun
PBIAEF mencatatkan jumlah pulangan -4.35% bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2012 berbanding dengan
pulangan penanda aras sebanyak -3.84% dalam tempoh yang sama.
Peruntukan Aset
2010 2011 2012
Ekuiti patuh Syariah & derivatif Islam 84.6% 95.0% 94.0%
Instrumen pasaran wang Islam & lain-lain 15.4% 5.0% 6.0%
Perwajaran ekuiti dana ditingkatkan daripada 84.6% (78.9% selepas pelaburan semula agihan) bagi tahun
kewangan berakhir 2010 kepada 95.0% (91.9% selepas pelaburan semula agihan) bagi tahun kewangan
berakhir 2011 untuk memanfaatkan peluang-peluang pelaburan dalam pasaran ekuiti domestik dan serantau.
Perwajaran ekuiti dana kemudiannya dikurangkan kepada 94.0% (90.7% selepas pelaburan semula agihan) bagi
tahun kewangan berakhir 2012 untuk mengharungi fasa pembetulan dalam pasaran domestik dan serantau.
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (PTR)
2010 2011 2012
PTR (kali) 0.58 0.90 0.63
PTR dana meningkat daripada 0.58 kali pada tahun kewangan berakhir 2010 kepada 0.90 kali pada tahun
kewangan berakhir 2011 disebabkan tahap aktiviti pengimbangan semula yang lebih tinggi yang dilaksanakan
oleh dana. Bagi tahun kewangan berakhir 2012, PTR dana berkurangan kepada 0.63 kali disebabkan tahap aktiviti
pengimbangan semula yang lebih rendah.
Agihan
2010 2011 2012
Agihan kasar seunit (sen) 1.50 0.75 0.75
Agihan bersih seunit (sen) 1.46 0.75 0.75
Agihan adalah dalam bentuk tunai.
142
PRESTASI DANA (SAMB)
PRESTASI PB DANA ISLAMIC ASIA STRATEGIC SECTOR (PBIASSF)
Pulangan Tahunan Purata bagi tempoh berikut berakhir 31 Ogos 2012
1 Tahun 3 Tahun Sejak Dimulakan*
PBIASSF (%) 13.11 1.64 -4.92
Indeks penanda aras (%)** 6.92 3.21 -3.64
Jumlah Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Ogos
2008* 2009 2010 2011 2012
PBIASSF (%) -27.52 -0.44 -1.66 -5.66 13.11
Indeks penanda aras (%)** -24.81 -0.47 1.57 0.97 6.92
* Angka yang ditunjukkan ialah bagi tempoh sejak dana dimulakan (26 September 2007).
** Sebelum 1 Januari 2009, penanda aras dana ialah indeks komposit 90% Indeks Dow Jones Pasaran Islam
Asia Kecuali Jepun
SM
dan 10% Kadar Pasaran Wang Antara Bank Islam (IIMMR) 3 Bulan.
Berkuat kuasa pada 1 Januari 2009, penanda aras ekuiti dana telah digantikan dengan Indeks S&P Syariah
BMI Asia Kecuali Jepun kerana indeks ini mempunyai liputan saham yang lebih luas dalam pasaran serantau.
Ulasan Prestasi Dana 1 Tahun
PBIASSF mencatatkan jumlah pulangan +13.11% bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012 berbanding
dengan pulangan penanda aras sebanyak +6.92% dalam tempoh yang sama.
Peruntukan Aset
2010 2011 2012
Ekuiti patuh Syariah & derivatif Islam 90.0% 77.3% 86.4%
Instrumen pasaran wang Islam & lain-lain 10.0% 22.7% 13.6%
Perwajaran ekuiti dana dikurangkan daripada 90.0% (86.1% selepas pelaburan semula agihan) bagi tahun
kewangan berakhir 2010 kepada 77.3% bagi tahun kewangan berakhir 2011 untuk mengharungi fasa
pembetulan dalam pasaran domestik dan serantau. Perwajaran ekuiti dana kemudiannya ditingkatkan kepada
86.4% bagi tahun kewangan berakhir 2012 untuk memanfaatkan peluang-peluang pelaburan patuh Syariah
dalam pasaran ekuiti domestik dan serantau.
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (PTR)
2010 2011 2012
PTR (kali) 0.34 0.75 0.54
PTR dana meningkat daripada 0.34 kali pada tahun kewangan berakhir 2010 kepada 0.75 kali pada tahun
kewangan berakhir 2011 disebabkan tahap aktiviti pengimbangan semula yang lebih tinggi. PTR dana kemudiannya
berkurangan kepada 0.54 kali pada tahun kewangan berakhir 2012 disebabkan tahap aktiviti pengimbangan
semula yang lebih rendah yang dilaksanakan oleh dana.
Agihan
2010 2011 2012
Agihan kasar seunit (sen) 0.75 - -
Agihan bersih seunit (sen) 0.75 - -
Agihan adalah dalam bentuk tunai.
143
PRESTASI DANA (SAMB)
PRESTASI PB DANA BALANCED (PBBF)
Pulangan Tahunan Purata bagi tempoh berikut berakhir 30 Jun 2012
1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun 10 Tahun Sejak Dimulakan*
PBBF (%) -4.85 7.92 3.66 14.21 20.57
PBEIX (%) ** 2.20 10.56 3.74 8.52 10.85
Jumlah Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PBBF (%) 0.38 16.91 14.92 7.70 40.99 0.38 -4.76 10.29 17.92 -4.85
PBEIX (%) ** -1.39 12.27 6.21 3.14 28.68 -5.85 -4.23 13.94 13.08 2.20
* Angka yang ditunjukkan ialah bagi tempoh sejak dana dimulakan (3 Jun 1998).
** Indeks Public Balanced Equity (PBEIX) adalah indeks yang dikira berdasarkan pulangan terkumpul harian
daripada IKKL FTSE Bursa Malaysia (penggantian Indeks Komposit Kuala Lumpur oleh Bursa Malaysia berkuat
kuasa pada 6 Julai 2009) dan Kadar Tawaran Antara Bank Kuala Lumpur 3 Bulan dalam nisbah 60:40.Oleh
itu, ia adalah penanda aras yang sesuai untuk dana seimbang yang perrwajaran ekuitinya dihadkan pada
maksimum 60% daripada NAB dana.
Ulasan Prestasi Dana 1 Tahun
PBBF mencatatkan pulangan sebanyak -4.85% bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2012 berbanding dengan
pulangan penanda aras sebanyak +2.20% dalam tempoh yang sama.
Peruntukan Aset
2010 2011 2012
Ekuiti & derivatif 62.8% 64.3% 57.8%
Sekuriti pendapatan tetap 16.8% 22.1% 17.7%
Instrumen pasaran wang & lain-lain 20.4% 13.6% 24.5%
Perwajaran ekuiti dana ditingkatkan daripada 62.8% (57.6% selepas pelaburan semula agihan) bagi tahun
kewangan berakhir 2010 kepada 64.3% (59.0% selepas pelaburan semula agihan) bagi tahun kewangan berakhir
2011 untuk memanfaatkan peluang-peluang pelaburan dalam pasaran domestik dan serantau. Perwajaran ekuiti
dana dikurangkan kepada 57.8% (55.6% selepas pelaburan semula agihan) bagi tahun kewangan berakhir 2012
untuk mengharungi fasa pembetulan dalam pasaran ekuiti domestik dan serantau.
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (PTR)
2010 2011 2012
PTR (kali) 1.35 1.30 0.77
PTR dana merosot daripada 1.35 kali pada tahun kewangan berakhir 2010 kepada 1.30 kali pada tahun kewangan
berakhir 2011 dan merosot lagi kepada 0.77 kali pada tahun kewangan berakhir 2012 disebabkan tahap aktiviti
pengimbangan semula yang lebih rendah yang dilaksanakan oleh dana.
Agihan
2010 2011 2012
Agihan kasar seunit (sen) 7.00 7.50 3.00
Agihan bersih seunit (sen) 6.83 7.42 2.94
Agihan adalah dalam bentuk tunai.
144
PRESTASI DANA (SAMB)
PRESTASI PB DANA ASIA REAL ESTATE INCOME (PBAREIF)
Pulangan Tahunan Purata bagi tempoh berikut berakhir 31 Oktober 2012
1 Tahun 3 Tahun Sejak Dimulakan*
PBAREIF (%) 21.03 11.28 6.68
Indeks penanda aras (%) ** 12.38 4.41 -1.03
Jumlah Pulangan Tahunan bagi Tahun Berakhir 31 Oktober
2008* 2009 2010 2011 2012
PBAREIF (%) -37.60 58.21 8.03 2.41 21.03
Indeks penanda aras (%) ** -33.61 26.40 3.97 -3.07 12.38
* Angka yang ditunjukkan ialah bagi tempoh sejak dana dimulakan (7 Januari 2008).
** Sebelum 1 Januari 2009, penanda aras dana ialah indeks komposit 60% Indeks Asia Pacic Real Estate
Sector oleh Indeks Dow Jones
SM
yang diubah suai kepada wajaran berikut, iaitu 20% Jepun, 20% Australia,
20% Malaysia dan baki 40% untuk negara-negara selebihnya dalam rangkuman indeks tersebut pada masa
ini termasuk Hong Kong, Indonesia, New Zealand, Filipina, Singapura, Taiwan, Korea dan Thailand, dan
40% Kadar Tawaran Antara Bank Kuala Lumpur 3 Bulan.
Berkuat kuasa pada 1 Januari 2009, penanda aras ekuiti dana telah digantikan dengan indeks khusus
berdasarkan juzuk-juzuk dalam sektor harta tanah Indeks Standard & Poors BMI Asia Pasik yang diubah
suai kepada wajaran berikut, iaitu. 20% Jepun, 20% Australia, 20% Malaysia dan baki 40% untuk negara
selebihnya dalam rangkuman indeks tersebut pada masa ini termasuk Saham H China, Hong Kong,
Indonesia, New Zealand, Filipina, Singapura, Taiwan, Korea dan Thailand. Sektor harta tanah adalah seperti
yang ditakrifkan oleh Piawaian Pengelasan Industri Global (GICS) pada masa itu dan sekarang. Indeks
penanda aras ekuiti yang baru ini lebih mewakili prestasi pasaran saham.
Ulasan Prestasi Dana 1 Tahun
PBAREIF mencatatkan pulangan yang mengatasi penanda aras bagi tahun kewangan berakhir 31 Oktober 2012
kerana dana ini mencatatkan jumlah pulangan +21.03% berbanding dengan pulangan penanda aras sebanyak
+12.38% dalam tempoh yang sama.
Peruntukan Aset
2010 2011 2012
Ekuiti & derivatif 57.4% 63.4% 48.3%
Sekuriti pendapatan tetap 33.1% 22.1% 14.2%
Instrumen pasaran wang & lain-lain 9.5% 14.5% 37.5%
Perwajaran ekuiti dana ditingkatkan daripada 57.4% (55.8% selepas pelaburan semula agihan) pada tahun
kewangan berakhir 2010 kepada 63.4% (58.5% selepas pelaburan semula agihan) bagi tahun kewangan berakhir
2011 untuk memanfaatkan peluang-peluang pelaburan dalam pasaran domestik dan serantau. Perwajaran ekuiti
dana dikurangkan kepada 48.3% (47.4% selepas pelaburan semula agihan) bagi tahun kewangan berakhir 2012
untuk mengharungi fasa pembetulan pasaran.
145
PRESTASI DANA (SAMB)
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (PTR)
2010 2011 2012
PTR (kali) 0.46 0.36 0.60
PTR dana mencatatkan pengurangan dari 0.46 kali pada tahun kewangan berakhir 2010 kepada 0.36 kali bagi
tahun kewangan berakhir 2011 disebabkan tahap aktiviti pengimbangan semula yang lebih rendah. Bagi tahun
kewangan berakhir 2012, PTR dana meningkat kepada 0.60 kali disebabkan tahap aktiviti pengimbangan semula
yang lebih tinggi yang dilaksanakan oleh dana.
Agihan
2010 2011 2012
Agihan kasar seunit (sen) 0.75 2.00 0.50
Agihan bersih seunit (sen) 0.73 2.00 0.50
Agihan adalah dalam bentuk tunai.
146
PRESTASI DANA (SAMB)
PRESTASI PB DANA AUSTRALIA DYNAMIC BALANCED (PBADBF)
Pulangan Tahunan Purata bagi tempoh berikut berakhir 31 Oktober 2012
1 Tahun 3 Tahun Sejak Dimulakan*
PBADBF (%) 3.21 6.72 12.67
Indeks penanda aras (%)** 2.82 1.70 7.14
Jumlah Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Oktober
2010* 2011 2012
PBADBF (%) 31.20 5.85 3.21
Indeks penanda aras (%)** 19.78 1.01 2.82
* Angka yang ditunjukkan ialah bagi tempoh sejak dana dimulakan (1 Jun 2009).
** Penanda aras dana ialah indeks komposit 60% Indeks S&P/ASX200 dan 40% Kadar Tawaran Antara Bank
Kuala Lumpur (KLIBOR) 3 Bulan.
Ulasan Prestasi Dana 1 Tahun
PBADBF mencatatkan jumlah pulangan +3.21% bagi tahun kewangan berakhir 31 Oktober 2012 berbanding
dengan pulangan penanda aras sebanyak +2.82% dalam tempoh yang sama.
Peruntukan Aset
2010 2011 2012
Ekuiti & derivatif 65.3% 65.7% 57.0%
Sekuriti pendapatan tetap 36.3% 39.1% 20.1%
Instrumen pasaran wang & lain-lain -1.6% -4.8% 22.9%
Perwajaran ekuiti dana ditingkatkan secara marginal dari 65.3% (59.4% selepas pelaburan semula agihan) bagi
tempoh kewangan berakhir 2010 kepada 65.7% (59.5% selepas pelaburan semula agihan) bagi tahun kewangan
berakhir 2011 untuk memanfaatkan peluang-peluang pelaburan dalam pasaran Australia. Perwajaran ekuiti dana
kemudiannya dikurangkan kepada 57.0% (54.2% selepas pelaburan semula agihan) bagi tahun kewangan
berakhir 2012 untuk mengharungi fasa pembetulan dalam pasaran Australia.
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (PTR)
2010 2011 2012
PTR (kali) 1.45 0.70 0.52
PTR dana merosot daripada 1.45 kali bagi tempoh kewangan berakhir 2010 kepada 0.70 kali bagi tahun kewangan
berakhir 2011 dan merosot lagi kepada 0.52 kali bagi tahun kewangan berakhir 2012 disebabkan tahap aktiviti
pengimbangan semula yang lebih rendah yang dilaksanakan oleh dana.
Agihan
2010 2011 2012
Agihan kasar seunit (sen) 3.00 3.00 1.50
Agihan bersih seunit (sen) 3.00 3.00 1.50
Agihan adalah dalam bentuk tunai.
147
PRESTASI DANA (SAMB)
PRESTASI PB DANA INDONESIA BALANCED (PBINDOBF)
Pulangan Tahunan Purata bagi tempoh berikut berakhir 31 Ogos 2012
1 Tahun Sejak Dimulakan*
PBINDOBF (%) 6.44 8.27
Indeks penanda aras (%) ** -1.76 1.85
Jumlah Pulangan Tahunan bagi Tempoh Kewangan Berakhir 31 Ogos
2011* 2012
PBINDOBF (%) 8.16 6.44
Indeks penanda aras (%) ** 5.31 -1.76
* Angka yang ditunjukkan ialah bagi tempoh sejak dana dimulakan (1 November 2010).
** Sebelum 30 April 2011, penanda aras dana ialah indeks komposit 60% Indeks Komposit Jakarta, 20%
Kadar Tawaran Antara Bank Kuala Lumpur (KLIBOR) 3 Bulan dan 20% Kadar Tawaran Antara Bank Jakarta
(JIBOR) 3 Bulan.
Berkuat kuasa pada 30 April 2011, penanda aras ekuiti dana telah digantikan dengan Indeks Jakarta LQ-45
(LQ45) kerana indeks ini mewakili prestasi pasaran Indonesia dengan lebih baik.
Ulasan Prestasi Dana 1 Tahun
PBINDOBF mencatatkan jumlah pulangan +6.44% dalam tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012 berbanding
dengan pulangan penanda aras sebanyak -1.76% dalam tempoh yang sama.
Peruntukan Aset
2011 2012
Ekuiti & derivatif 57.0% 52.7%
Sekuriti pendapatan tetap 34.7% 26.0%
Instrumen pasaran wang & lain-lain 8.3% 21.3%
Perwajaran ekuiti dana dikurangkan daripada 57.0% (53.8% selepas pelaburan semula agihan) bagi tempoh
kewangan berakhir 2011 kepada 52.7% (49.8% selepas pelaburan semula agihan) bagi tahun kewangan berakhir
2012 untuk mengharungi fasa pembetulan dalam pasaran Indonesia.
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (PTR)
2011 2012
PTR (kali) 0.77 0.47
PTR dana berkurangan daripada 0.77 kali bagi tempoh kewangan berakhir 2011 kepada 0.47 kali bagi tahun
kewangan berakhir 2012 disebabkan tahap aktiviti pengimbangan semula yang lebih rendah yang dilaksanakan
oleh dana.
Agihan
2011 2012
Agihan kasar seunit (sen) 1.50 1.50
Agihan bersih seunit (sen) 1.50 1.50
Agihan adalah dalam bentuk tunai.
148
PRESTASI DANA (SAMB)
PRESTASI PB DANA FIXED INCOME (PBFI)
Pulangan Tahunan Purata bagi tempoh berikut berakhir 30 Jun 2012
1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun Sejak Dimulakan*
PBFI (%) 5.79 8.10 5.93 8.37
Kadar deposit tetap 12 bulan (%) ** 3.15 2.96 3.30 3.97
Jumlah Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun
2003* 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PBFI (%) 7.14 2.73 8.66 3.50 12.84 -1.52 5.93 9.58 7.24 5.79
Kadar deposit tetap 12 bulan (%) ** 2.69 3.71 3.70 3.73 3.76 3.72 3.19 2.50 2.89 3.15
* Angka yang ditunjukkan ialah bagi tempoh sejak dana dimulakan (23 Oktober 2002).
** Penanda aras kadar deposit tetap 12 bulan (12-MFD) dikira berdasarkan pulangan harian daripada 12-MFD
yang disebut oleh Malayan Banking Berhad.
Ulasan Prestasi Dana 1 Tahun
PBFI mencatatkan pulangan sebanyak +5.79% bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2012 yang mengatasi
pulangan penanda aras kadar deposit tetap 12 bulan (12-MFD) sebanyak +3.15% dalam tempoh yang sama.
Peruntukan Aset
2010 2011 2012
Sekuriti pendapatan tetap 89.9% 90.5% 104.6%
Instrumen pasaran wang & lain-lain 10.1% 9.5% -4.6%
Perwajaran bon dana ditingkatkan daripada 89.9% (85.7% selepas pelaburan semula agihan) pada tahun
kewangan berakhir 2010 kepada 90.5% (86.3% selepas pelaburan semula agihan) pada tahun kewangan 2011
dan ditingkatkan lagi kepada 104.6% (99.1% selepas pelaburan semula agihan) pada tahun kewangan berakhir
2012 untuk memanfaatkan peluang-peluang pelaburan dalam pasaran bon.
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (PTR)
2010 2011 2012
PTR (kali) 1.04 0.75 0.61
PTR dana merosot daripada 1.04 kali pada tahun kewangan berakhir 2010 kepada 0.75 kali pada tahun kewangan
berakhir 2011 dan merosot lagi kepada 0.61 kali pada tahun kewangan berakhir 2012 disebabkan tahap aktiviti
pengimbangan semula yang lebih rendah yang dilaksanakan oleh dana.
Agihan
2010 2011 2012
Agihan kasar seunit (sen) 5.00 5.25 5.75
Agihan bersih seunit (sen) 4.98 5.25 5.75
Agihan adalah dalam bentuk tunai.
149
PRESTASI DANA (SAMB)
PRESTASI PB DANA INFRASTRUCTURE BOND (PBINFBF)
Pulangan Tahunan Purata bagi tempoh berikut berakhir 30 Jun 2012
1 Tahun Sejak Dimulakan*
PBINFBF (%) 5.33 6.02
Kadar deposit tetap 12 bulan (%) ** 3.15 3.06
Jumlah Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun
2011* 2012
PBINFBF (%) 6.85 5.33
Kadar deposit tetap 12 bulan (%) ** 3.12 3.15
* Angka yang ditunjukkan ialah bagi tempoh sejak dana dimulakan (31 Mei 2010).
** Penanda aras kadar deposit tetap 12 bulan disebut oleh Public Bank Berhad.
Ulasan Prestasi Dana 1 Tahun
PBINFBF mencatatkan jumlah pulangan +5.33% bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2012 berbanding dengan
pulangan penanda aras sebanyak +3.15% dalam tempoh yang sama.
Peruntukan Aset
2011 2012
Sekuriti pendapatan tetap 89.2% 67.6%
Instrumen pasaran wang & lain-lain 10.8% 32.4%
Perwajaran bon dana berkurangan daripada 89.2% (86.5% selepas pelaburan semula agihan) bagi tempoh
kewangan berakhir 2011 kepada 67.6% (65.2% selepas pelaburan semula agihan) bagi tahun kewangan berakhir
2012 disebabkan aliran masuk wang baru.
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (PTR)
2011 2012
PTR (kali) 0.84 0.57
PTR dana merosot daripada 0.84 kali bagi tempoh kewangan berakhir 2011 kepada 0.57 kali bagi tahun kewangan
berakhir 2012 disebabkan tahap aktiviti pengimbangan semula yang lebih rendah yang dilaksanakan oleh dana.
Agihan
2011 2012
Agihan kasar seunit (sen) 3.25 4.00
Agihan bersih seunit (sen) 3.25 4.00
Agihan adalah dalam bentuk tunai.
150
PRESTASI DANA (SAMB)
PRESTASI PB DANA BOND (PBBOND)
Jumlah Pulangan bagi tempoh berikut berakhir 31 Ogos 2012
Sejak Dimulakan*
PBBOND (%) 4.00
Kadar deposit tetap 12 bulan (%) ** 2.92
Jumlah Pulangan Tahunan bagi Tempoh Kewangan Berakhir 31 Ogos
2012*
PBBOND (%) 4.00
Kadar deposit tetap 12 bulan (%) ** 2.92
* Angka yang ditunjukkan ialah bagi tempoh sejak dana dimulakan (26 September 2011).
** Penanda aras kadar Deposit Tetap 12 bulan (12-MFD), dikira berdasarkan pulangan harian purata 12-MFD
yang disebut oleh Public Bank Berhad.
Ulasan Prestasi Dana
PBBOND mencatatkan pulangan +4.00% dalam tempoh kewangan berakhir 31 Ogos 2012 berbanding dengan
pulangan penanda aras sebanyak +2.92% dalam tempoh yang sama.
Peruntukan Aset
2012
Sekuriti pendapatan tetap 97.9%
Instrumen pasaran wang & lain-lain 2.1%
Selepas dimulakan, pendedahan dana sekuriti pendapatan tetap beransur-ansur ditingkatkan kepada 97.9%
(96.5% selepas pelaburan semula agihan) bagi tempoh kewangan berakhir 2012 untuk memanfaatkan peluang-
peluang pelaburan dalam pasaran sekuriti pendapatan tetap. Tiada angka perbandingan kerana tarikh permulaan
dana ialah 26 September 2011.
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (PTR)
2012
PTR (kali) 0.89
Dana mencatatkan PTR sebanyak 0.89 kali bagi tempoh kewangan berakhir 31 Ogos 2012. Tiada angka
perbandingan kerana tarikh permulaan dana ialah 26 September 2011.
Agihan
2012
Agihan kasar seunit (sen) 1.50
Agihan bersih seunit (sen) 1.50
Agihan adalah dalam bentuk tunai.
151
PRESTASI DANA (SAMB)
PRESTASI PB DANA ISLAMIC BOND (PBIBF)
Pulangan Tahunan Purata bagi tempoh berikut berakhir 30 Jun 2012
1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun Sejak Dimulakan*
PBIBF (%) 8.14 10.58 8.40 8.22
GIA 12 bulan (%) ** 3.33 3.19 3.45 3.61
Jumlah Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun
2007* 2008 2009 2010 2011 2012
PBIBF (%) 6.50 0.58 7.23 10.17 10.57 8.14
GIA 12 bulan (%) ** 4.50 3.70 3.21 2.84 3.10 3.33
* Angka yang ditunjukkan ialah bagi tempoh sejak dana dimulakan (5 April 2006).
** Penanda aras kadar Akaun Pelaburan Am 12 bulan (GIA) dikira daripada purata kadar akaun pelaburan 12
bulan yang disebut oleh Bank Negara Malaysia.
Ulasan Prestasi Dana 1 Tahun
PBIBF mencatatkan pulangan sebanyak +8.14% bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2012 berbanding dengan
pulangan penanda aras kadar Akaun Pelaburan Am 12 bulan (GIA) sebanyak +3.33% dalam tempoh yang sama.
Peruntukan Aset
2010 2011 2012
Sukuk 89.3% 98.4% 88.0%
Instrumen pasaran wang Islam & lain-lain 10.7% 1.6% 12.0%
Perwajaran sukuk dana ditingkatkan daripada 89.3% (85.3% selepas pelaburan semula agihan) pada tahun
kewangan berakhir 2010 kepada 98.4% (93.6% selepas pelaburan semula agihan) pada tahun kewangan
berakhir 2011 untuk memanfaatkan peluang-peluang pelaburan dalam pasaran sukuk. Pewajaran sukuk dana
kemudiannya berkurangan kepada 88.0% (83.9% selepas pelaburan semula agihan) pada tahun kewangan
berakhir 2012 kerana dana mengunci keuntungan ke atas pelaburan sukuk terpilih.
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (PTR)
2010 2011 2012
PTR (kali) 2.00 1.13 0.56
PTR dana merosot daripada 2.00 kali pada tahun kewangan berakhir 2010 kepada 1.13 kali pada tahun kewangan
berakhir 2011 dan merosot lagi kepada 0.56 kali pada tahun kewangan berakhir 2012 disebabkan tahap aktiviti
pengimbangan semula yang lebih rendah yang dilaksanakan oleh dana.
Agihan
2010 2011 2012
Agihan kasar seunit (sen) 5.00 5.75 5.75
Agihan bersih seunit (sen) 5.00 5.75 5.75
Agihan adalah dalam bentuk tunai.
152
PRESTASI DANA (SAMB)
PRESTASI PB DANA SUKUK FUND (PBSKF)
Jumlah Pulangan bagi tempoh berikut berakhir 31 Ogos 2012
Sejak Dimulakan*
PBSKF (%) 4.19
GIA 12 bulan (%)** 3.10
Jumlah Pulangan Tahunan bagi Tempoh Kewangan Berakhir 31 Ogos
2012*
PBSKF (%) 4.19
GIA 12 bulan (%)** 3.10
* Angka yang ditunjukkan ialah bagi tempoh sejak dana dimulakan (26 September 2011).
** Penanda aras kadar Akaun Pelaburan Am 12 bulan (GIA) dikira daripada purata kadar akaun pelaburan 12
bulan yang disebut oleh Bank Negara Malaysia.
Ulasan Prestasi Dana
PBSKF mencatatkan pulangan +4.19% bagi tempoh kewangan berakhir 31 Ogos 2012 berbanding dengan
pulangan penanda aras sebanyak +3.10% dalam tempoh yang sama.
Peruntukan Aset
2012
Sukuk 69.9%
Instrumen pasaran wang Islam & lain-lain 30.1%
Selepas dimulakan, pendedahan sukuk dana beransur-ansur ditingkatkan kepada 69.9% (68.7% selepas pelaburan
semula agihan) bagi tempoh kewangan berakhir 2012 untuk memanfaatkan peluang-peluang pelaburan dalam
pasaran sukuk. Tiada angka perbandingan kerana tarikh permulaan dana ialah 26 September 2011.
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (PTR)
2012
PTR (kali) 0.72
Dana mencatatkan PTR sebanyak 0.72 kali bagi tempoh kewangan berakhir 31 Ogos 2012. Tiada angka
perbandingan kerana tarikh permulaan dana ialah 26 September 2011.
Agihan
2012
Agihan kasar seunit (sen) 1.75
Agihan bersih seunit (sen) 1.75
Agihan adalah dalam bentuk tunai.
153
PRESTASI DANA (SAMB)
PRESTASI PB DANA CASH MANAGEMENT (PBCMF)
Pulangan Tahunan Purata bagi tempoh berikut berakhir 30 Jun 2012
1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun Sejak Dimulakan*
PBCMF (%) 2.88 2.47 2.71 2.76
KLIBOR 1 bulan (%) 3.09 2.81 3.12 3.21
Jumlah Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun
2007* 2008 2009 2010 2011 2012
PBCMF (%) 1.35 3.12 2.55 1.80 2.54 2.88
KLIBOR 1 bulan (%) 1.68 3.59 2.94 2.23 2.89 3.09
* Angka yang ditunjukkan ialah bagi tempoh sejak dana dimulakan (8 Januari 2007).
Ulasan Prestasi Dana 1 Tahun
PBCMF mencatatkan pulangan sebanyak +2.88% bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2012 berbanding
dengan pulangan penanda aras Kadar Tawaran Antara Bank Kuala Lumpur (KLIBOR) 1 bulan sebanyak +3.09%
dalam tempoh yang sama.
Peruntukan Aset
2010 2011 2012
Instrumen pasaran wang & lain-lain 100.0% 100.0% 100.0%
Dana menumpukan pelaburannya dalam instrumen pasaran wang jangka pendek yang amat cair dan penempatan
deposit dengan institusi kewangan.
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (PTR)
2010 2011 2012
PTR (kali) 1.50 0.90 0.54
PTR dana berkurangan daripada 1.50 kali pada tahun kewangan berakhir 2010 kepada 0.90 kali pada tahun
kewangan berakhir 2011 dan berkurangan lagi kepada 0.54 kali pada tahun kewangan berakhir 2012 disebabkan
tahap aktiviti pengimbangan semula yang lebih rendah yang dilaksanakan oleh dana.
Agihan
2010 2011 2012
Agihan kasar seunit (sen) 2.00 2.50 2.50
Agihan bersih seunit (sen) 2.00 2.50 2.50
Agihan adalah dalam bentuk tunai.
154
PRESTASI DANA (SAMB)
PRESTASI PB DANA ISLAMIC CASH MANAGEMENT (PBICMF)
Pulangan Tahunan Purata bagi tempoh berikut berakhir 30 Jun 2012
1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun Sejak Dimulakan*
PBICMF (%) 2.86 2.40 2.59 2.58
Kadar IIMM 1 bulan (%) 3.24 2.81 3.12 3.15
Jumlah Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun
2008* 2009 2010 2011 2012
PBICMF (%) 3.20 2.41 1.70 2.48 2.86
Kadar IIMM 1 bulan (%) 4.12 2.92 2.22 2.75 3.24
* Angka yang ditunjukkan ialah bagi tempoh sejak dana dimulakan (8 Mei 2007).
Ulasan Prestasi Dana 1 Tahun
PBICMF mencatatkan pulangan sebanyak +2.86% bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2012 berbanding
dengan pulangan penanda aras Kadar Pasaran Wang Antara Bank Islam (IIMMR) 1 bulan sebanyak +3.24%
dalam tempoh yang sama.
Peruntukan Aset
2010 2011 2012
Instrumen pasaran wang Islam & lain-lain 100.0% 100.0% 100.0%
Dana menumpukan pelaburannya dalam instrumen pasaran wang jangka pendek yang amat cair dan akaun
pelaburan Islam dengan institusi kewangan.
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (PTR)
2010 2011 2012
PTR (kali) 1.19 0.92 0.32
PTR dana berkurangan daripada 1.19 kali pada tahun kewangan berakhir 2010 kepada 0.92 kali pada tahun
kewangan berakhir 2011 dan berkurangan lagi kepada 0.32 kali pada tahun kewangan berakhir 2012 disebabkan
tahap aktiviti pengimbangan semula yang lebih rendah yang dilaksanakan oleh dana.
Agihan
2010 2011 2012
Agihan kasar seunit (sen) 1.90 2.25 2.25
Agihan bersih seunit (sen) 1.90 2.25 2.25
Agihan adalah dalam bentuk tunai.
155
SOROTAN KEWANGAN DANA YANG LEPAS
5
5.1 PETIKAN PENYATA KEWANGAN DANA
Bahagian ini meliputi petikan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan dan Penyata Aset dan Liabiliti yang telah
diaudit untuk dana-dana berikut bagi tiga (3) tahun kewangan lepas sebelum tarikh Prospektus Induk ini:
PB Dana Growth (PBGF) Halaman 156
PB Dana Asia Equity (PBAEF) Halaman 156
PB Dana ASEAN Dividend (PBADF) Halaman 157
PB Dana Euro Pacic Equity (PBEPEF) Halaman 157
PB Dana China Pacic Equity (PBCPEF) Halaman 158
PB Dana China ASEAN Equity (PBCAEF) Halaman 158
PB Dana China Australia Equity (PBCAUEF) Halaman 159
PB Dana Singapore Advantage-30 Equity (PBSGA30EF) Halaman 159
PB Dana Asia Pacic Enterprises (PBAPENTF) Halaman 160
PB Dana Asia Emerging Growth (PBAEGF) Halaman 160
PB Dana Growth Sequel (PBGSQF) Halaman 161
PB Dana Islamic Equity (PBIEF) Halaman 161
PB Dana Islamic Asia Equity (PBIAEF) Halaman 162
PB Dana Islamic Asia Strategic Sector (PBIASSF) Halaman 162
PB Dana Balanced (PBBF) Halaman 163
PB Dana Asia Real Estate Income (PBAREIF) Halaman 163
PB Dana Australia Dynamic Balanced (PBADBF) Halaman 164
PB Dana Indonesia Balanced (PBINDOBF) Halaman 164
PB Dana Fixed Income (PBFI) Halaman 165
PB Dana Infrastructure Bond (PBINFBF) Halaman 165
PB Dana Bond (PBBOND) Halaman 166
PB Dana Islamic Bond (PBIBF) Halaman 166
PB Dana Sukuk (PBSKF) Halaman 167
PB Dana Cash Management (PBCMF) Halaman 167
PB Dana Islamic Cash Management (PBICMF) Halaman 168
Nota:
Tiada petikan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan dan Penyata Aset dan Liabiliti bagi PBDYNAF dan PBMAC
kerana dana-dana ini akan mempunyai tempoh kewangannya yang pertama berakhir masing-masing pada 30
April 2013 dan 31 Disember 2013.
Prestasi masa lepas dana tidak membayangkan prestasi masa depannya.
Penyata kewangan dana yang telah diaudit dibentangkan dalam laporan tahunan dana masing-
masing.
Laporan tahunan dana boleh didapati atas permintaan.
PB DANA GROWTH (PBGF)
Petikan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
Pendapatan pelaburan 43,214 52,144 18,174
Jumlah perbelanjaan (16,047) (7,896) (3,857)
Pendapatan pelaburan bersih 27,167 44,248 14,317
Pendapatan bersih sebelum cukai 27,167 44,248 14,317
Pendapatan bersih selepas cukai 25,831 43,018 13,721
Petikan Penyata Aset dan Liabiliti pada 30 Jun
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
Jumlah pelaburan 779,918 633,823 300,086
Jumlah aset lain 30,478 33,882 32,321
Jumlah aset 810,396 667,705 332,407
Jumlah liabiliti (63,311) (64,648) (32,368)
Nilai Aset Bersih/Modal pemegang unit 747,085 603,057 300,039
PB DANA ASIA EQUITY (PBAEF)
Petikan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
(Kerugian)/pendapatan pelaburan (28,395) 13,164 19,688
Jumlah perbelanjaan (2,386) (2,632) (2,819)
(Kerugian)/pendapatan pelaburan bersih (30,781) 10,532 16,869
(Kerugian)/pendapatan bersih sebelum cukai (30,781) 10,532 16,869
(Kerugian)/pendapatan bersih selepas cukai (30,905) 10,300 16,487
Petikan Penyata Aset dan Liabiliti pada 30 Jun
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
Jumlah pelaburan 114,989 138,170 149,115
Jumlah aset lain 2,253 1,703 3,510
Jumlah aset 117,242 139,873 152,625
Jumlah liabiliti (757) (16,740) (12,705)
Nilai Aset Bersih/Modal pemegang unit 116,485 123,133 139,920
Nota: Modal pemegang unit merujuk kepada NAB yang berpunca daripada pemegang unit.
156
SOROTAN KEWANGAN DANA YANG LEPAS (SAMB)
PB DANA ASEAN DIVIDEND (PBADF)
Petikan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun kewangan berakhir 31 Mei
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
Pendapatan pelaburan 18,052 39,137 42,109
Jumlah perbelanjaan (4,740) (5,196) (5,532)
Pendapatan pelaburan bersih 13,312 33,941 36,577
Pendapatan bersih sebelum cukai 13,312 33,941 36,577
Pendapatan bersih selepas cukai 12,912 33,116 35,372
Petikan Penyata Aset dan Liabiliti pada 31 Mei
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
Jumlah pelaburan 222,304 260,857 258,460
Jumlah aset lain 10,857 22,664 60,591
Jumlah aset 233,161 283,521 319,051
Jumlah liabiliti (12,724) (19,222) (34,538)
Nilai Aset Bersih/Modal pemegang unit 220,437 264,299 284,513
PB DANA EURO PACIFIC EQUITY (PBEPEF)
Petikan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
(Kerugian)/pendapatan pelaburan (14,475) 9,137 679
Jumlah perbelanjaan (2,930) (3,280) (3,815)
(Kerugian)/pendapatan pelaburan bersih (17,405) 5,857 (3,136)
(Kerugian)/pendapatan bersih sebelum cukai (17,405) 5,857 (3,136)
(Kerugian)/pendapatan bersih selepas cukai (17,735) 5,597 (3,409)
Petikan Penyata Aset dan Liabiliti pada 30 Jun
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
Jumlah pelaburan 87,401 149,514 154,191
Jumlah aset lain 4,629 10,484 11,877
Jumlah aset 92,030 159,998 166,068
Jumlah liabiliti (1,786) (4,982) (1,083)
Nilai Aset Bersih/Modal pemegang unit 90,244 155,016 164,985
157
SOROTAN KEWANGAN DANA YANG LEPAS (SAMB)
PB DANA CHINA PACIFIC EQUITY (PBCPEF)
Petikan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun kewangan berakhir 31 Oktober
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
Kerugian pelaburan (7,588) (48,869) (14,209)
Jumlah perbelanjaan (5,737) (8,252) (9,457)
Kerugian pelaburan bersih (13,325) (57,121) (23,666)
Kerugian bersih sebelum cukai (13,325) (57,121) (23,666)
Kerugian bersih selepas cukai (13,858) (57,798) (24,485)
Petikan Penyata Aset dan Liabiliti pada 31 Oktober
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
Jumlah pelaburan 215,479 267,650 476,414
Jumlah aset lain 4,670 26,562 43,843
Jumlah aset 220,149 294,212 520,257
Jumlah liabiliti (1,374) (7,792) (13,189)
Nilai Aset Bersih/Modal pemegang unit 218,775 286,420 507,068
PB DANA CHINA ASEAN EQUITY (PBCAEF)
Petikan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
(Kerugian)/pendapatan pelaburan (53,774) 6,064 15,467
Jumlah perbelanjaan (4,295) (1,911) (1,641)
(Kerugian)/pendapatan pelaburan bersih (58,069) 4,153 13,826
(Kerugian)/pendapatan bersih sebelum cukai (58,069) 4,153 13,826
(Kerugian)/pendapatan bersih selepas cukai (58,356) 4,061 13,721
Petikan Penyata Aset dan Liabiliti pada 30 Jun
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
Jumlah pelaburan 177,394 145,880 100,697
Jumlah aset lain 5,102 17,499 4,888
Jumlah aset 182,496 163,379 105,585
Jumlah liabiliti (815) (34,108) (11,555)
Nilai Aset Bersih/Modal pemegang unit 181,681 129,271 94,030
158
SOROTAN KEWANGAN DANA YANG LEPAS (SAMB)
PB DANA CHINA AUSTRALIA EQUITY (PBCAUEF)
Petikan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun/tempoh kewangan berakhir 31 Ogos
2012
RM000
Dari 2.3.10
hingga 31.8.11
RM000
Kerugian pelaburan (19,196) (2,452)
Jumlah perbelanjaan (2,802) (4,252)
Kerugian pelaburan bersih (21,998) (6,704)
Kerugian bersih sebelum cukai (21,998) (6,704)
Kerugian bersih selepas cukai (22,142) (6,839)
Petikan Penyata Aset dan Liabiliti pada 31 Ogos
2012
RM000
2011
RM000
Jumlah pelaburan 124,125 100,435
Jumlah aset lain 8,103 10,838
Jumlah aset 132,228 111,273
Jumlah liabiliti (915) (12,301)
Nilai Aset Bersih/Modal pemegang unit 131,313 98,972
PB DANA SINGAPORE ADVANTAGE-30 EQUITY (PBSGA30EF)
Petikan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun/tempoh kewangan berakhir 30 Jun
2012
RM000
Dari 11.5.10
hingga 30.6.11
RM000
(Kerugian)/pendapatan pelaburan (7,136) 4,265
Jumlah perbelanjaan (2,254) (2,024)
(Kerugian)/pendapatan pelaburan bersih (9,390) 2,241
(Kerugian)/pendapatan bersih sebelum cukai (9,390) 2,241
(Kerugian)/pendapatan bersih selepas cukai (9,429) 2,216
Petikan Penyata Aset dan Liabiliti pada 30 Jun
2012
RM000
2011
RM000
Jumlah pelaburan 111,741 127,551
Jumlah aset lain 6,624 13,648
Jumlah aset 118,365 141,199
Jumlah liabiliti (483) (3,342)
Nilai Aset Bersih/Modal pemegang unit 117,882 137,857
159
SOROTAN KEWANGAN DANA YANG LEPAS (SAMB)
PB DANA ASIA PACIFIC ENTERPRISES (PBAPENTF)
Petikan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun/tempoh kewangan berakhir 31 Disember
2012
RM000
Dari 8.3.11
hingga 31.12.11
RM000
Pendapatan/(kerugian) pelaburan 7,264 (10,860)
Jumlah perbelanjaan (1,263) (1,339)
Pendapatan/(kerugian) pelaburan bersih 6,001 (12,199)
Pendapatan/(kerugian) bersih sebelum cukai 6,001 (12,199)
Pendapatan/(kerugian) bersih selepas cukai 5,915 (12,280)
Petikan Penyata Aset dan Liabiliti pada 31 Disember
2012
RM000
2011
RM000
Jumlah pelaburan 45,549 45,330
Jumlah aset lain 7,073 11,593
Jumlah aset 52,622 56,923
Jumlah liabiliti (399) (788)
Nilai Aset Bersih/Modal pemegang unit 52,223 56,135
PB DANA ASIA EMERGING GROWTH (PBAEGF)
Petikan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tempoh kewangan berakhir 31 Ogos
Dari 6.9.11
hingga 31.8.12
RM000
Pendapatan pelaburan 769
Jumlah perbelanjaan (645)
Pendapatan pelaburan bersih 124
Pendapatan bersih sebelum cukai 124
Pendapatan bersih selepas cukai 92
Petikan Penyata Aset dan Liabiliti pada 31 Ogos
2012
RM000
Jumlah pelaburan 16,359
Jumlah aset lain 3,837
Jumlah aset 20,196
Jumlah liabiliti (317)
Nilai Aset Bersih/Modal pemegang unit 19,879
160
SOROTAN KEWANGAN DANA YANG LEPAS (SAMB)
PB DANA GROWTH SEQUEL (PBGSQF)
Petikan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tempoh kewangan berakhir 31 Disember
Dari 15.11.11
hingga 31.12.12
RM000
Pendapatan pelaburan 13,417
Jumlah perbelanjaan (2,131)
Pendapatan pelaburan bersih 11,286
Pendapatan bersih sebelum cukai 11,286
Pendapatan bersih selepas cukai 11,145
Petikan Penyata Aset dan Liabiliti pada 31 Disember
2012
RM000
Jumlah pelaburan 107,989
Jumlah aset lain 1,018
Jumlah aset 109,007
Jumlah liabiliti (356)
Nilai Aset Bersih/Modal pemegang unit 108,651
PB DANA ISLAMIC EQUITY (PBIEF)
Petikan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
Pendapatan pelaburan 30,586 10,049 9,790
Jumlah perbelanjaan (3,617) (3,140) (1,979)
Pendapatan pelaburan bersih 26,969 6,909 7,811
Pendapatan bersih sebelum cukai 26,969 6,909 7,811
Pendapatan bersih selepas cukai 26,753 6,522 7,529
Petikan Penyata Aset dan Liabiliti pada 31 Ogos
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
Jumlah pelaburan 184,060 162,119 153,709
Jumlah aset lain 4,067 8,421 3,732
Jumlah aset 188,127 170,540 157,441
Jumlah liabiliti (10,774) (13,183) (11,027)
Nilai Aset Bersih/Modal pemegang unit 177,353 157,357 146,414
161
SOROTAN KEWANGAN DANA YANG LEPAS (SAMB)
PB DANA ISLAMIC ASIA EQUITY (PBIAEF)
Petikan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
(Kerugian)/pendapatan pelaburan (116) (55) 7,011
Jumlah perbelanjaan (2,516) (3,290) (4,077)
(Kerugian)/pendapatan pelaburan bersih (2,632) (3,345) 2,934
(Kerugian)/pendapatan bersih sebelum cukai (2,632) (3,345) 2,934
(Kerugian)/pendapatan bersih selepas cukai (2,836) (3,738) 2,457
Petikan Penyata Aset dan Liabiliti pada 30 Jun
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
Jumlah pelaburan 106,873 145,043 179,989
Jumlah aset lain 8,370 11,580 12,238
Jumlah aset 115,243 156,623 192,227
Jumlah liabiliti (4,651) (6,867) (13,747)
Nilai Aset Bersih/Modal pemegang unit 110,592 149,756 178,480
PB DANA ISLAMIC ASIA STRATEGIC SECTOR (PBIASSF)
Petikan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
Pendapatan/(kerugian) pelaburan 6,550 (15,671) (719)
Jumlah perbelanjaan (1,037) (1,434) (1,614)
Pendapatan/(kerugian) pelaburan bersih 5,513 (17,105) (2,333)
Pendapatan/(kerugian) bersih sebelum cukai 5,513 (17,105) (2,333)
Pendapatan/(kerugian) bersih selepas cukai 5,417 (17,258) (2,565)
Petikan Penyata Aset dan Liabiliti pada 31 Ogos
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
Jumlah pelaburan 42,646 41,087 69,903
Jumlah aset lain 3,691 10,523 7,548
Jumlah aset 46,337 51,610 77,451
Jumlah liabiliti (270) (184) (5,283)
Nilai Aset Bersih/Modal pemegang unit 46,067 51,426 72,168
162
SOROTAN KEWANGAN DANA YANG LEPAS (SAMB)
PB DANA BALANCED (PBBF)
Petikan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
Pendapatan/(kerugian) pelaburan 6,438 39,567 12,017
Jumlah perbelanjaan (8,962) (5,494) (4,141)
(Kerugian)/pendapatan pelaburan bersih (2,524) 34,073 7,876
(Kerugian)/pendapatan bersih sebelum cukai (2,524) 34,073 7,876
(Kerugian)/pendapatan bersih selepas cukai (2,778) 33,572 7,543
Petikan Penyata Aset dan Liabiliti pada 30 Jun
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
Jumlah pelaburan 610,523 372,104 268,227
Jumlah aset lain 26,368 17,613 30,394
Jumlah aset 636,891 389,717 298,621
Jumlah liabiliti (24,163) (34,689) (24,553)
Nilai Aset Bersih/Modal pemegang unit 612,728 355,028 274,068
PB DANA ASIA REAL ESTATE INCOME (PBAREIF)
Petikan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun kewangan berakhir 31 Oktober
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
Pendapatan pelaburan 8,781 2,995 3,068
Jumlah perbelanjaan (815) (745) (1,014)
Pendapatan pelaburan bersih 7,966 2,250 2,054
Pendapatan bersih sebelum cukai 7,966 2,250 2,054
Pendapatan bersih selepas cukai 7,914 2,193 1,988
Petikan Penyata Aset dan Liabiliti pada 31 Oktober
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
Jumlah pelaburan 66,917 27,430 47,179
Jumlah aset lain 8,019 3,242 5,950
Jumlah aset 74,936 30,672 53,129
Jumlah liabiliti (3,048) (2,611) (3,164)
Nilai Aset Bersih/Modal pemegang unit 71,888 28,061 49,965
163
SOROTAN KEWANGAN DANA YANG LEPAS (SAMB)
PB DANA AUSTRALIA DYNAMIC BALANCED (PBADBF)
Petikan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun/tempoh kewangan berakhir 31 Oktober
2012
RM000
2011
RM000
Dari 12.5.09
hingga 31.10.10
RM000
Pendapatan pelaburan 7,118 7,862 23,716
Jumlah perbelanjaan (2,480) (1,709) (2,417)
Pendapatan pelaburan bersih 4,638 6,153 21,299
Pendapatan bersih sebelum cukai 4,638 6,153 21,299
Pendapatan bersih selepas cukai 4,617 6,120 21,244
Petikan Penyata Aset dan Liabiliti pada 31 Oktober
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
Jumlah pelaburan 160,245 88,786 81,351
Jumlah aset lain 5,159 2,593 4,428
Jumlah aset 165,404 91,379 85,779
Jumlah liabiliti (8,513) (9,339) (9,635)
Nilai Aset Bersih/Modal pemegang unit 156,891 82,040 76,144
PB DANA INDONESIA BALANCED (PBINDOBF)
Petikan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun/tempoh kewangan berakhir 31 Ogos
2012
RM000
Dari 12.10.10
hingga 31.8.11
RM000
Pendapatan pelaburan 9,279 12,079
Jumlah perbelanjaan (2,680) (2,249)
Pendapatan pelaburan bersih 6,599 9,830
Pendapatan bersih sebelum cukai 6,599 9,830
Pendapatan bersih selepas cukai 6,081 9,496
Petikan Penyata Aset dan Liabiliti pada 31 Ogos
2012
RM000
2011
RM000
Jumlah pelaburan 150,829 107,823
Jumlah aset lain 7,311 9,831
Jumlah aset 158,140 117,654
Jumlah liabiliti (8,761) (6,882)
Nilai Aset Bersih/Modal pemegang unit 149,379 110,772
164
SOROTAN KEWANGAN DANA YANG LEPAS (SAMB)
PB DANA FIXED INCOME (PBFI)
Petikan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
Pendapatan pelaburan 61,965 35,942 15,823
Jumlah perbelanjaan (7,829) (4,679) (2,321)
Pendapatan pelaburan bersih 54,136 31,263 13,502
Pendapatan bersih sebelum cukai 54,136 31,263 13,502
Pendapatan bersih selepas cukai 53,739 31,188 13,447
Petikan Penyata Aset dan Liabiliti pada 30 Jun
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
Jumlah pelaburan 963,684 794,369 393,747
Jumlah aset lain 542 4,629 3,188
Jumlah aset 964,226 798,998 396,935
Jumlah liabiliti (59,545) (47,813) (18,532)
Nilai Aset Bersih/Modal pemegang unit 904,681 751,185 378,403
PB DANA INFRASTRUCTURE BOND (PBINFBF)
Petikan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun/tempoh kewangan berakhir 30 Jun
2012
RM000
Dari 11.5.10
hingga 30.6.11
RM000
Pendapatan pelaburan 10,826 3,358
Jumlah perbelanjaan (1,676) (636)
Pendapatan pelaburan bersih 9,150 2,722
Pendapatan bersih sebelum cukai 9,150 2,722
Pendapatan bersih selepas cukai 9,150 2,722
Petikan Penyata Aset dan Liabiliti pada 30 Jun
2012
RM000
2011
RM000
Jumlah pelaburan 387,426 100,552
Jumlah aset lain 7,746 2,697
Jumlah aset 395,172 103,249
Jumlah liabiliti (14,528) (8,028)
Nilai Aset Bersih/Modal pemegang unit 380,664 95,221
165
SOROTAN KEWANGAN DANA YANG LEPAS (SAMB)
PB DANA BOND (PBBOND)
Petikan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tempoh kewangan berakhir 31 Ogos
Dari 6.9.11
hingga 31.8.12
RM000
Pendapatan pelaburan 10,292
Jumlah perbelanjaan (1,631)
Pendapatan pelaburan bersih 8,661
Pendapatan bersih sebelum cukai 8,661
Pendapatan bersih selepas cukai 8,630
Petikan Penyata Aset dan Liabiliti pada 31 Ogos
2012
RM000
Jumlah pelaburan 302,533
Jumlah aset lain 1,612
Jumlah aset 304,145
Jumlah liabiliti (4,429)
Nilai Aset Bersih/Modal pemegang unit 299,716
PB DANA ISLAMIC BOND (PBIBF)
Petikan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
Pendapatan pelaburan 31,998 15,342 5,615
Jumlah perbelanjaan (3,288) (1,904) (585)
Pendapatan pelaburan bersih 28,710 13,438 5,030
Pendapatan bersih sebelum cukai 28,710 13,438 5,030
Pendapatan bersih selepas cukai 28,710 13,438 5,030
Petikan Penyata Aset dan Liabiliti pada 30 Jun
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
Jumlah pelaburan 406,120 442,482 82,421
Jumlah aset lain 62 54 1,311
Jumlah aset 406,182 442,536 83,732
Jumlah liabiliti (19,955) (33,135) (3,732)
Nilai Aset Bersih/Modal pemegang unit 386,227 409,401 80,000
166
SOROTAN KEWANGAN DANA YANG LEPAS (SAMB)
PB DANA SUKUK (PBSKF)
Petikan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tempoh kewangan berakhir 31 Ogos
Dari 6.9.11
hingga 31.8.12
RM000
Pendapatan pelaburan 23,502
Jumlah perbelanjaan (3,556)
Pendapatan pelaburan bersih 19,946
Pendapatan bersih sebelum cukai 19,946
Pendapatan bersih selepas cukai 19,946
Petikan Penyata Aset dan Liabiliti pada 31 Ogos
2012
RM000
Jumlah pelaburan 835,362
Jumlah aset lain 6,103
Jumlah aset 841,465
Jumlah liabiliti (23,916)
Nilai Aset Bersih/Modal pemegang unit 817,549
PB DANA CASH MANAGEMENT (PBCMF)
Petikan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
Pendapatan pelaburan 3,887 3,907 4,350
Jumlah perbelanjaan (500) (620) (874)
Pendapatan pelaburan bersih 3,387 3,287 3,476
Pendapatan bersih sebelum cukai 3,387 3,287 3,476
Pendapatan bersih selepas cukai 3,387 3,287 3,476
Petikan Penyata Aset dan Liabiliti pada 30 Jun
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
Jumlah pelaburan 110,305 109,739 192,041
Jumlah aset lain 748 306 938
Jumlah aset 111,053 110,045 192,979
Jumlah liabiliti (2,979) (2,795) (3,804)
Nilai Aset Bersih/Modal pemegang unit 108,074 107,250 189,175
167
SOROTAN KEWANGAN DANA YANG LEPAS (SAMB)
PB DANA ISLAMIC CASH MANAGEMENT (PBICMF)
Petikan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
Pendapatan pelaburan 1,609 1,269 1,025
Jumlah perbelanjaan (227) (235) (240)
Pendapatan pelaburan bersih 1,382 1,034 785
Pendapatan bersih sebelum cukai 1,382 1,034 785
Pendapatan bersih selepas cukai 1,382 1,034 785
Petikan Penyata Aset dan Liabiliti pada 30 Jun
2012
RM000
2011
RM000
2010
RM000
Jumlah pelaburan 45,965 45,486 45,323
Jumlah aset lain 368 126 98
Jumlah aset 46,333 45,612 45,421
Jumlah liabiliti (1,363) (1,100) (935)
Nilai Aset Bersih/Modal pemegang unit 44,970 44,512 44,486
168
SOROTAN KEWANGAN DANA YANG LEPAS (SAMB)
5.2 PERBELANJAAN YANG DITANGGUNG OLEH DANA
Jadual berikut menunjukkan jumlah perbelanjaan tahunan yang ditanggung oleh dana-dana ini pada tahun
kewangan sebelumnya.
Nama dana
Yuran
pengurusan
Yuran pemegang
amanah
Perbelanjaan
lain
Jumlah
perbelanjaan
tahunan
RM000 %
#
RM000 %
#
RM000 %
#
RM000 %
#
PBGF 11,609 1.49 450 0.06 231 0.03 12,290 1.58
PBAEF 1,867 1.60 70 0.06 76 0.06 2,013 1.72
PBADF 3,933 1.60 193 0.08 160 0.06 4,286 1.74
PBEPEF 2,014 1.80 86 0.08 117 0.10 2,217 1.98
PBCPEF 3,887 1.60 172 0.07 121 0.05 4,180 1.72
PBCAEF 2,917 1.57 143 0.08 64 0.03 3,124 1.68
PBCAUEF 2,030 1.57 94 0.07 65 0.05 2,189 1.69
PBSGA30EF 1,887 1.59 91 0.08 62 0.05 2,040 1.72
PBAPENTF 877 1.64 36 0.07 68 0.13 981 1.84
PBAEGF 291 1.65 18 0.10 51 0.39 360 2.04
PBGSQF 1,488 1.49 66 0.07 50 0.05 1,604 1.61
PBIEF 2,591 1.50 104 0.06 93 0.05 2,788 1.61
PBIAEF 2,073 1.64 97 0.08 94 0.07 2,264 1.79
PBIASSF 809 1.65 36 0.07 71 0.15 916 1.87
PBBF 6,832 1.50 274 0.06 154 0.03 7,260 1.59
PBAREIF 628 1.70 25 0.07 57 0.15 710 1.92
PBADBF 2,034 1.64 84 0.07 74 0.06 2,192 1.77
PBINDOBF 2,111 1.70 90 0.07 111 0.08 2,312 1.85
PBFI 7,377 0.75 300 0.03 117 0.01 7,794 0.79
PBINFBF 1,523 0.74 137 0.07 16 0.01 1,676 0.82
PBBOND 1,497 0.74 117 0.06 17 0.01 1,631 0.81
PBIBF 3,090 0.75 144 0.04 54 0.01 3,288 0.80
PBSKF 3,294 0.75 241 0.05 21 0.01 3,556 0.81
PBCMF 419 0.37 71 0.06 10 0.01 500 0.44
PBICMF 172 0.37 32 0.07 23 0.05 227 0.49
#
Digambarkan sebagai peratusan daripada purata NAB.
Nota : Perbelanjaan lain tidak termasuk yuran pembrokeran dan bayaran kepada badan amal (jika ada).
Dana berikut akan mempunyai tahun/tempoh kewangannya yang pertama seperti berikut:
Nama Dana Tahun/Tempoh Kewangan berakhir
PBDYNAF 30 April 2013
PBMAC 31 Disember 2013
169
SOROTAN KEWANGAN DANA YANG LEPAS (SAMB)
Nisbah perbelanjaan pengurusan (NPP) dana-dana ini bagi tiga (3) tahun kewangan lepas adalah seperti berikut
Nama dana NPP (%) Nama dana NPP (%)
PBGF PBIASSF
30 Jun 2012 1.58 31 Ogos 2012 1.87
30 Jun 2011 1.60 31 Ogos 2011 1.85
30 Jun 2010 1.62 31 Ogos 2010 1.79
PBAEF PBBF
30 Jun 2012 1.72 30 Jun 2012 1.59
30 Jun 2011 1.74 30 Jun 2011 1.60
30 Jun 2010 1.69 30 Jun 2010 1.61
PBADF PBAREIF
31 Mei 2012 1.74 31 Oktober 2012 1.92
31 Mei 2011 1.75 31 Oktober 2011 1.90
31 Mei 2010 1.71 31 Oktober 2010 1.87
PBEPEF PBADBF
30 Jun 2012 1.98 31 Oktober 2012 1.77
30 Jun 2011 1.97 31 Oktober 2011 1.79
30 Jun 2010 1.94 31 Oktober 2010 1.80
PBCPEF PBFI
31 Oktober 2012 1.72 30 Jun 2012 0.79
31 Oktober 2011 1.70 30 Jun 2011 0.80
31 Oktober 2010 1.66 30 Jun 2010 0.80
PBCAEF PBIBF
30 Jun 2012 1.68 30 Jun 2012 0.80
30 Jun 2011 1.72 30 Jun 2011 0.81
30 Jun 2010 1.69 30 Jun 2010 0.83
PBIEF PBCMF
31 Ogos 2012 1.61 30 Jun 2012 0.44
31 Ogos 2011 1.62 30 Jun 2011 0.45
31 Ogos 2010 1.61 30 Jun 2010 0.45
PBIAEF PBICMF
30 Jun 2012 1.79 30 Jun 2012 0.49
30 Jun 2011 1.80 30 Jun 2011 0.52
30 Jun 2010 1.75 30 Jun 2010 0.52
PBCAUEF* PBINDOBF*
31 Ogos 2012 1.69 31 Ogos 2012 1.85
31 Ogos 2011 1.71 31 Ogos 2011 1.87
PBSGA30EF* PBINFBF*
30 Jun 2012 1.72 30 Jun 2012 0.82
30 Jun 2011 1.74 30 Jun 2011 0.85
PBAPENTF*
31 Disember 2012 1.84
31 Disember 2011 1.89
170
SOROTAN KEWANGAN DANA YANG LEPAS (SAMB)
Nama dana NPP (%)
PBAEGF*
31 Ogos 2012 2.04
PBGSQF*
31 Disember 2012 1.61
PBBOND*
31 Ogos 2012 0.81
PBSKF*
31 Ogos 2012 0.81
* Dana-dana ini dilancarkan kurang daripada 3 tahun kewangan.
171
SOROTAN KEWANGAN DANA YANG LEPAS (SAMB)
172
MEMULAKAN PELABURAN DENGAN PUBLIC MUTUAL
6
6.1 MELABUR DENGAN PUBLIC MUTUAL
Unit dana ada dijual di cawangan-cawangan IUTA yang dilantik di seluruh negara. Anda bolehlah membuat
pertanyaan tentang dana di kaunter maklumat cawangan. Anda akan dimaklumkan mengenai ciri-ciri penting
dana, risiko dan semua prosedur urus niaga oleh wakil korporat sebelum anda mula melabur dalam dana. Wakil
korporat merupakan kakitangan IUTA yang telah dilantik dan terlatih untuk berurus niaga dalam dana amanah
saham dan berdaftar dengan FIMM. Sila rujuk halaman 222 Prospektus Induk ini untuk senarai IUTA yang dilantik.
Pejabat cawangan Public Mutual terletak di seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia untuk
memberi perkhidmatan kepada para pemegang unit yang perlu membuat pertanyaan atau urus niaga dengan
kami. Sila rujuk Direktori Pejabat Cawangan Public Mutual pada halaman 219 hingga 221 Prospektus Induk ini
untuk butir-butir mengenai alamat dan nombor telefon mereka.
6.2 BAGAIMANA HENDAK MEMBELI, MENEBUS ATAU TUKAR GANTI UNIT DANA
Baca dan Fahami Prospektus Dana
Adalah penting bagi anda memahami sepenuhnya tentang pelaburan amanah saham, dan makna melabur
dalam dana bagi anda dari segi potensi manfaat dan risikonya. Mula-mula minta wakil korporat yang bertugas
memberikan maklumat mengenai dana, dan pastikan anda meminta satu salinan prospektus. Adalah penting bagi
anda membaca prospektus ini dengan teliti dan mendapatkan penjelasan lanjut mengenai apa-apa perkara yang
meragukan anda.
Apabila membaca prospektus, pastikan bahawa anda benar-benar memahami:
sifat dan ciri skim pelaburan kolektif;
kategori dana, objektif dan dasar pengagihannya;
jenis urus niaga dana yang ada;
hak anda sebagai pemegang unit;
jenis dan amaun yuran serta perbelanjaan dana yang perlu anda tanggung;
laporan yang akan anda terima sebagai pemegang unit yang memberikan anda maklumat lengkap
mengenai prestasi dana.
Panduan Membuka Akaun
Bagi bakal pelabur dana, anda perlu melengkapkan Borang Permohonan dana yang disertakan bersama
prospektus yang boleh didapati secara percuma atas permintaan. Borang permohonan anda, berserta amaun
pelaburan yang dibayar dengan cek atas nama Public Mutual Berhad diikuti dengan nombor Kad Pengenalan baru
pemegang pertama (contohnya: Public Mutual Berhad (No. Kad Pengenalan Baru)), bolehlah diserahkan kepada
mana-mana cawangan Public Bank. Anda dinasihatkan supaya menulis nama anda, nombor Kad Pengenalan
baru/pasport dan nombor telefon di belakang cek tersebut. Sila simpan slip simpanan bank yang dkeluarkan oleh
bank sebagai rekod dan rujukan anda pada masa akan datang.
Jika anda adalah pelabur pertama kali Public Mutual, anda juga dikehendaki melengkapkan Borang Pelabur Baru.
Bagi pelabur yang melabur di bawah Skim Pelaburan Ahli KWSP (yang mana permohonan untuk melabur
akan tertakluk kepada kelulusan oleh KWSP), anda dikehendaki melengkapkan Borang Permohonan bagi Skim
Pelaburan Ahli KWSP dan Borang KWSP 9N (AHL) dan menyerahkannya bersama dengan satu salinan Kad
Pengenalan anda kepada wakil korporat yang bertugas.
Bagi pemohon bukan individu atau pemohon korporat, permohonan mestilah diserahkan bersama dengan
dokumen berkanun yang diperlukan. Sila rujuk Borang Pelabur Baru untuk butir-butir dokumen yang diperlukan
oleh jenis pelanggan yang berlainan, sebagai contohnya syarikat Malaysia, perkongsian, empunya tunggal atau
lain-lain. Sila hubungi meja jualan korporat di 03-6279 6829 sekiranya anda memerlukan bantuan lanjut.
Pelaburan permulaan minimum bagi setiap dana: RM1,000
Menambahkan Pelaburan Secara Berkala Ke Dalam Akaun Anda
Anda boleh melabur secara tetap ke dalam akaun pelaburan anda. Ini boleh dilakukan dengan memberikan
arahan debit terus kepada Public Bank. Sila bertanya kepada wakil korporat anda mengenai pelaburan secara
tetap dan dapatkan manfaat daripada pemurataan kos dolar yang diperoleh daripada pembelian unit secara
berkala.
Ataupun, anda boleh menambah ke dalam akaun pelaburan bila-bila masa anda ingin melakukannya dengan
mendepositkan wang tunai/cek yang dibayar kepada Public Mutual Berhad diikuti dengan nombor akaun dana
anda, ke dalam akaun kutipan yang terdapat dengan Public Bank.
Pelaburan tambahan minimum bagi setiap dana: RM100
Di bawah Surat Ikatan, Pengurus diberi hak eksklusif untuk melaksanakan terbitan unit bagi akaun dana dan
mempunyai budi bicara mutlak untuk menerima atau menolak keseluruhan atau sebahagian daripada mana-
mana permohonan unit.
Kaedah Pembayaran
Apabila membeli unit dalam dana-dana ini, anda dinasihatkan supaya mengeluarkan cek atas nama Public
Mutual Berhad diikuti dengan Nombor Kad Pengenalan Baru pemegang pertama (untuk pelaburan
permulaan) atau Public Mutual Berhad diikuti oleh No. Akaun dana sasaran (untuk pelaburan tambahan).
Pelabur yang ingin membayar secara tunai dinasihatkan supaya pergi sendiri ke mana-mana
cawangan Public Bank.
Melaksanakan Hak Bertenang
Jika anda melabur dengan Public Mutual buat pertama kali, permintaan untuk melaksanakan hak bertenang
anda mestilah dikemukakan kepada cawangan Public Bank di mana anda membeli unit anda dalam masa 6 Hari
Perniagaan dari tarikh penerimaan borang permohonan dan bayaran oleh Public Mutual. Anda akan dibayar balik
wang pelaburan anda sepenuhnya dalam tempoh 10 hari dari tarikh melaksanakan hak bertenang ini. Bayaran
balik bagi setiap unit yang dipegang ialah jumlah harga unit pada hari unit itu dibeli dan caj jualan yang dikenakan
pada hari unit itu dibeli.
Bagi pemegang unit KWSP, tempoh bertenang akan bermula dari tarikh penerimaan borang permohonan oleh
Public Mutual.
Korporat atau institusi, kakitangan Pengurus dan orang yang berdaftar untuk berurus niaga dalam dana amanah
saham tidak layak menerima hak bertenang.
Melaksanakan Penebusan, Tukar Ganti dan Pemindahan Unit
Penebusan
Unit dana boleh ditebus pada mana-mana Hari Perniagaan. Tiada had kekerapan penebusan. Sekiranya anda
perlu menebus unit anda sebahagian atau sepenuhnya, anda perlu melengkapkan dan menyerahkan Borang
Belian Balik kepada pejabat cawangan Public Mutual atau Public Bank yang terdekat atau Ibu Pejabat Public
Mutual. Anda akan dibayar perolehan penebusan dalam masa 10 hari dari kami menerima permintaan penebusan
anda. Bagi pemegang unit KWSP, perolehan penebusan bersih akan dikirimkan kepada KWSP untuk dikreditkan
ke dalam akaun wang simpanan ahli.
173
MEMULAKAN PELABURAN DENGAN PUBLIC MUTUAL (SAMB)
Tukar Ganti
Anda boleh memindahkan pelaburan anda di antara pelbagai dana di bawah Siri Dana PB pada mana-mana Hari
Perniagaan, tertakluk kepada yuran dan syarat-syarat tukar ganti yang dinyatakan di halaman 174 dan 175. Anda
perlu melengkapkan dan mengembalikan Borang Tukar Ganti kepada pejabat cawangan Public Mutual atau
Public Bank yang terdekat atau Ibu Pejabat Public Mutual.
(A) Bagi tukar ganti yang dibuat dalam masa 90 hari dari tarikh belian unit/tukar ganti ke dalam dana itu:
Ke Dana Penerima
Tukar Ganti
Keluar/(Keluar) Dari
Dana Ekuiti / Aset
Campuran / Seimbang
Dana Bon Dana Pasaran Wang
Dana Ekuiti/Aset
Campuran/Seimbang
Yuran tukar ganti sebanyak
0.75%*
Yuran tukar ganti
sebanyak 0.75%*
Yuran tukar ganti
sebanyak 0.75%*
Dana Bon
- Unit beban
#
- Unit beban-1%
##
- Unit beban rendah
###
sebelum 1 Oktober 2013
dari 1 Oktober 2013
Yuran tukar ganti sebanyak
0.25%*
Caj jualan sehingga 4.5%
Caj jualan sehingga 5.5%
Caj jualan sehingga 5.25%
Yuran tukar ganti
sebanyak 0.25%*
Yuran tukar ganti
sebanyak 0.25%*
Yuran tukar ganti
sebanyak 0.25%*
Caj jualan sehingga
0.75%
Yuran tukar ganti
sebanyak 0.25%*
Yuran tukar ganti
sebanyak 0.25%*
Yuran tukar ganti
sebanyak 0.25%*
Yuran tukar ganti
sebanyak 0.25%*
Dana Pasaran Wang
- Unit beban
#
- Unit beban-1%
##
- Unit beban rendah
###
sebelum 1 Oktober 2013
dari 1 Oktober 2013
Yuran tukar ganti sebanyak
RM25
Caj jualan sehingga 4.5%
Caj jualan sehingga 5.5%
Caj jualan sehingga 5.25%
Yuran tukar ganti
sebanyak RM25
Yuran tukar ganti
sebanyak RM25
Yuran tukar ganti
sebanyak RM25
Caj jualan sehingga
0.75%
Yuran tukar ganti
sebanyak RM25
Yuran tukar ganti
sebanyak RM25
Yuran tukar ganti
sebanyak RM25
Yuran tukar ganti
sebanyak RM25
Nota:
* Tertakluk kepada minimum RM50, mana-mana yang lebih tinggi. Yuran tukar ganti yang melebihi kos pentadbiran boleh
disimpan oleh dana tukar ganti keluar.
174
MEMULAKAN PELABURAN DENGAN PUBLIC MUTUAL (SAMB)
(B) Bagi tukar ganti yang dibuat selepas 90 hari dari tarikh belian unit/tukar ganti ke dalam dana itu:
Ke Dana Penerima
Tukar Ganti
Keluar/(Keluar) Dari
Dana Ekuiti / Aset
Campuran / Seimbang
Dana Bon Dana Pasaran Wang
Dana Ekuiti/Aset
Campuran/Seimbang
Yuran tukar ganti
sebanyak RM25
Yuran tukar ganti
sebanyak RM25
Tiada yuran tukar ganti
Dana Bon
- Unit beban
#
- Unit beban-1%
##
- Unit beban rendah
###
sebelum 1 Oktober 2013
dari 1 Oktober 2013
Yuran tukar ganti
sebanyak RM25
Caj jualan sehingga 4.5%
Caj jualan sehingga 5.5%
Caj jualan sehingga 5.25%
Yuran tukar ganti
sebanyak RM25
Yuran tukar ganti
sebanyak RM25
Yuran tukar ganti
sebanyak RM25
Caj jualan sehingga
0.75%
Tiada yuran tukar ganti
Tiada yuran tukar ganti
Tiada yuran tukar ganti
Tiada yuran tukar ganti
Dana Pasaran Wang
- Unit beban
#
- Unit beban-1%
##
- Unit beban rendah
###
sebelum 1 Oktober 2013
dari 1 Oktober 2013
Yuran tukar ganti
sebanyak RM25
Caj jualan sehingga 4.5%
Caj jualan sehingga 5.5%
Caj jualan sehingga 5.25%
Yuran tukar ganti
sebanyak RM25
Yuran tukar ganti
sebanyak RM25
Yuran tukar ganti
sebanyak RM25
Caj jualan sehingga
0.75%
Tiada yuran tukar ganti
Tiada yuran tukar ganti
Tiada yuran tukar ganti
Tiada yuran tukar ganti
Nota:
#
Unit beban ialah unit yang telah dikenakan caj jualan sebanyak 3% atau lebih.
##
Unit beban-1% ialah unit yang telah dikenakan caj jualan sebanyak 1.0%.
###
Unit beban rendah ialah unit yang telah dikenakan caj jualan sebanyak 0.25% atau kurang.
Pengurus berhak menolak mana-mana permintaan tukar ganti daripada pemegang unit dana jika ia menganggap
permintaan tukar ganti itu sebagai mengganggu kecekapan pengurusan portfolio dana sasaran; atau jika
dianggap oleh Pengurus sebagai bertentangan dengan kepentingan dana sasaran. Permintaan tukar ganti yang
ditolak oleh Pengurus akan dianggap sebagai penebusan unit.
Tukar ganti daripada dana patuh Syariah kepada dana konvensional adalah tidak digalakkan terutamanya bagi
pemegang unit yang beragama Islam.
Pemindahan
Anda boleh memindahkan unit anda dalam dana sepenuhnya atau sebahagiannya kepada pemegang unit
lain, tertakluk kepada terma dan syarat. Yuran pentadbiran sebanyak RM25 dikenakan bagi setiap urus niaga
pemindahan. Bagi pemindahan unit, anda perlu melengkapkan dan menyerahkan Borang Pindahan.
Anda juga boleh membuat penebusan dan permintaan tukar ganti menggunakan perkhidmatan e-dagang kami,
Public Mutual Online.
175
MEMULAKAN PELABURAN DENGAN PUBLIC MUTUAL (SAMB)
Amaun Urus Niaga Minimum bagi Penebusan, Tukar Ganti dan Pemindahan
Urus niaga minimum bagi setiap penebusan, tukar ganti atau pemindahan ialah 1,000 unit.
Baki Akaun Minimum
Apa saja yang anda lakukan dengan cara penebusan, pemindahan atau tukar ganti dana, anda mesti sentiasa
memastikan bahawa anda meninggalkan baki minimum 1,000 unit dalam akaun anda pada setiap masa untuk
terus melabur dengan dana.
Dalam kes penebusan separa, Pegurus boleh memilih untuk menebus seluruh akaun jika penebusan separa
menyebabkan kurang daripada 1,000 unit dipegang di dalam akaun anda dengan dana.
Menyandarkan Unit sebagai Cagaran
Unit yang dipegang oleh anda boleh disandarkan sebagai cagaran untuk mendapatkan pembiayaan dengan
Public Bank di bawah Pelan Unit Trust Flexi-Loan Express (UNIFLEX). Pelan UNIFLEX mempunyai banyak kelebihan.
Untuk butir-butir lanjut mengenai Pelan UNIFLEX, anda boleh menghubungi Hotline Public Bank: 1800-22-
9999. Anda haruslah mengetahui tentang risiko pembiayaan pinjaman seperti yang dinyatakan pada halaman
37 Prospektus Induk ini dan anda dinasihatkan supaya membaca dan memahami Penyata Pendedahan Risiko
Pembiayaan Pinjaman yang menjadi sebahagian daripada Borang Permohonan dana.
Peminjaman/Pembiayaan untuk Membeli Unit
Amanah saham dianggap sebagai instrumen simpanan jangka panjang yang secara umumnya memberikan
pulangan yang lebih baik berbanding dengan deposit bank melalui pelaburannya dalam ekuiti atau instrumen yang
lain. Melabur dalam amanah saham melibatkan risiko pasaran dan dianggap kurang bijak bagi anda membuat
pinjaman untuk membeli unit, kerana ia boleh memburukkan lagi sebarang kerugian modal yang ditanggung
oleh anda. Oleh yang demikian, melabur dalam dana amanah saham dengan wang yang dipinjam adalah lebih
berisiko daripada melabur dengan wang simpanan anda sendiri. Sila rujuk risiko pinjaman/margin pembiayaan di
halaman 37 di dalam Prospektus Induk ini.
Anda dinasihatkan supaya membaca dan memahami sepenuhnya Penyata Pendedahan Risiko Pembiayaan
Pinjaman yang menjadi sebahagian daripada Borang Permohonan dana sebelum menandatangani borang.
Adalah menjadi dasar syarikat kami untuk tidak menggalakkan penggunaan pembiayaan pinjaman dalam
membeli unit.
6.3 PENYATA DAN LAPORAN
Penyata untuk Mengesahkan dan Merekodkan Urus Niaga
Penyata janaan komputer akan dikeluarkan untuk memberikan anda rekod mengenai setiap urus niaga yang
dibuat dalam akaun anda supaya anda boleh mengesahkan kedudukan dan ketepatan urus niaga anda serta
mengemaskinikan rekod akaun pelaburan anda dengan kami.
Penyata Pelaburan Tahunan/Interim
Selain itu, anda juga akan menerima Penyata Pelaburan tahunan dan interim yang dihantar bersama dengan
laporan interim/tahunan dana yang akan memberikan anda kedudukan terkini akaun pelaburan anda.
Bagi Ahli Mutual Gold Elite dan Mutual Gold, Penyata Akaun Bulanan dan Penyata Akaun Suku Tahunan masing-
masing akan dikeluarkan sebagai sebahagian daripada Khidmat Pelanggan Keutamaan yang dilaksanakan oleh
Pengurus.
176
MEMULAKAN PELABURAN DENGAN PUBLIC MUTUAL (SAMB)
Laporan Tahunan dan Interim
Strategi pelaburan, prestasi dan pemegangan portfolio dan akaun-akaun dana diperincikan dua kali setahun
dalam laporan tahunan dan interim yang dihantar kepada semua pemegang unit dalam masa 2 bulan dari
penutup setiap tahun kewangan atau tempoh interim.
Penyata Agihan Pulangan
Jika agihan pulangan diisytiharkan oleh dana, anda akan menerima Penyata Agihan Pulangan yang memperincikan
jenis dan amaun pulangan yang diagihkan oleh dana.
Anda boleh merujuk halaman 33 hingga 34 untuk maklumat lanjut mengenai cara agihan serta dasar dan
prosedur mengenai wang/agihan yang tidak dituntut.
6.4 MENGIKUTI PERKEMBANGAN HARGA UNIT HARIAN
Unit dinilai pada NAB seunitnya pada setiap Hari Perniagaan.
Anda boleh menyemak NAB/harga semasa dana-dana ini dengan merujuk Ruangan Amanah Saham yang disiarkan
setiap hari dalam akhbar-akhbar utama atau dengan melayari laman web kami di www.publicmutual.com.my.
(Sila rujuk halaman 178 untuk Penentuan Harga).
Sila hubungi Hotline Public Bank: 1800-22-9999 atau Hotline Public Mutual: 03-6207 5000 untuk
pertanyaan am atau bantuan khusus berhubung pelaburan anda dengan kami.
Anda juga boleh mengakses Public Mutual Online, laman web e-dagang kami untuk urus niaga dalam
talian, pertanyaan akaun serta e-penyata dan e-laporan.
177
MEMULAKAN PELABURAN DENGAN PUBLIC MUTUAL (SAMB)
178
MAKLUMAT URUS NIAGA
7
7.1 PENENTUAN HARGA
Titik Penilaian
Titik penilaian merujuk kepada masa tertentu pada Hari Perniagaan sebagaimana yang ditentukan oleh Pengurus
di mana Nilai Aset Bersih (NAB) dana dikira.
Bagi dana tanpa pelaburan asing, penilaian NAB dana dibuat pada setiap Hari Perniagaan pada penutup Bursa
Securities. Bagi dana dengan pelaburan asing, penilaian dana akan dibuat selepas penutup perniagaan Bursa
Securities bagi hari yang berkaitan. Oleh sebab pasaran asing tertentu di mana dana mungkin melabur belum lagi
ditutup disebabkan perbezaan zon waktu di negara-negara ini, titik penilaian boleh dilanjutkan sehingga jam 9:00
pagi (atau mana-mana waktu lain sebagaimana yang dibenarkan oleh pihak berkuasa yang berkaitan dari semasa
ke semasa) keesokan harinya di mana Pengurus dibuka untuk perniagaan.
NAB Seunit
NAB seunit diperoleh dengan membahagikan NAB dana dengan bilangan unit dalam terbitan.
Contoh 1: Pengiraan NAB seunit
Berikut ialah contoh penilaian berdasarkan andaian yang dijalankan untuk PBIEF bagi Hari Perniagaan 19 Julai
2013:
Jumlah NAB (RM) 492,750,000
UDE (unit) 985,500,000
NAB seunit (RM)
(Jumlah NAB/UDE)
0.50000000
Harga Hadapan bagi Urus Niaga Belian dan Penebusan
Urus niaga belian dan juga urus niaga penebusan diniagakan pada harga yang ditentukan berikutnya. Permintaan
anda pada hari ini untuk membeli unit dana akan dilaksanakan pada harga yang ditentukan berikutnya, di
mana urus niaga akan dikira pada titik penilaian berikutnya selepas permohonan untuk membeli unit diterima
dan dipersetujui oleh Pengurus. Begitu juga, permintaan untuk menebus unit oleh anda akan dilakukan pada
harga yang ditentukan berikutnya, di mana urus niaga akan dilaksanakan pada titik penilaian berikutnya selepas
permintaan penebusan diterima oleh Pengurus.
Pelaburan yang dimasukkan di kaunter bank melalui cawangan Public Bank pada mana-mana Hari Perniagaan akan
diproses berdasarkan harga yang ditentukan untuk Hari Perniagaan yang sama. Pelaburan yang diurusniagakan
melalui saluran elektronik sebelum atau pada jam 4:00 petang pada mana-mana Hari Perniagaan akan diproses
berdasarkan harga yang ditentukan pada Hari Perniagaan yang sama; manakala pelaburan yang diurusniagakan
selepas jam 4:00 petang melalui saluran ini akan diproses berdasarkan harga yang ditentukan untuk Hari
Perniagaan berikutnya. Sebarang pelaburan yang dibuat pada hari yang bukan Hari Perniagaan akan dianggap
sebagai pelaburan yang dibuat pada Hari Perniagaan berikutnya.
Sekiranya berlaku sebarang harga unit dana yang salah, Pengurus akan mengambil langkah pembetulan segera
di mana harga yang salah tersebut
(i) sama dengan atau lebih daripada kosong perpuluhan lima peratus (0.5%) daripada NAB seunit; dan
(ii) menyebabkan jumlah sebanyak Sepuluh Ringgit Malaysia (RM10.00) atau lebih perlu dibayar ganti kepada
pemegang unit yang terbabit bagi setiap urus niaga belian atau penebusan.
Tertakluk kepada mana-mana keperluan kawal selia, Pengurus berhak meminda, mengubah atau menyemak had
atau ambang yang tersebut di atas dari semasa ke semasa.
179
MAKLUMAT URUS NIAGA (SAMB)
7.2 PENGIRAAN HARGA
Belian dan penebusan unit adalah disebut harga dan diurusniagakan pada harga tunggal, iaitu pada NAB seunit
dana. Caj jualan dan caj penebusan (jika ada) yang akan dikenakan ke atas belian dan penebusan unit tidak akan
dimasukkan ke dalam harga sebutan dana. Caj ini akan dikira dan dikenakan berasingan.
Membuat Pelaburan
Belian unit diurusniagakan pada NAB seunit dana. Apabila membeli unit dana, caj jualan sehingga 5.5% daripada
NAB seunit dikenakan untuk dana ekuiti, dana aset campuran dan dana seimbang, sehingga 1.0% daripada NAB
seunit dikenakan untuk dana bon dan sehingga 0.25% daripada NAB seunit dikenakan untuk dana pasaran wang.
Bagi pelaburan di bawah Skim Pelaburan Ahli KWSP, caj jualan sehingga 3% daripada NAB seunit dikenakan
untuk dana ekuiti, dana aset campuran dan dana seimbang (seperti yang dikawal selia oleh KWSP).
Contoh 2: Belian Unit oleh Pelabur
Andaikan bahawa pada 19 Julai 2013, Pelabur A membuat keputusan untuk melabur sebanyak RM10,000 dalam
PBIEF. Berdasarkan contoh 1, NAB seunit PBIEF ialah RM0.50000000. Caj jualan yang dikenakan ke atas belian
unit dalam dana ialah 5.5%.
Berdasarkan yang di atas, Pelabur A akan mempunyai 20,000 unit dikreditkan ke dalam akaun pelaburannya
seperti yang ditunjukkan di bawah:
Unit dikreditkan ke dalam
akaun pelabur
Amaun dilaburkan
=
RM10,000
NAB seunit RM0.50000000 20,000 unit
Caj jualan seunit = NAB seunit x Caj jualan (%)
= RM0.50000000 x 5.5%
= RM0.02750000
Jumlah caj jualan yang = Caj jualan seunit x Unit yang dikreditkan kepada pelabur
ditanggung oleh Pelabur A
= RM0.02750000 x 20,000 unit
= RM550
Berdasarkan yang di atas, jumlah amaun yang perlu dibayar oleh Pelabur A:
= Amaun dilaburkan dalam PBIEF + Caj jualan yang ditanggung
= RM10,000 + RM550
= RM10,550
Pelabur yang ingin membayar secara tunai dinasihatkan supaya pergi sendiri ke mana-mana
cawangan Public Bank.
180
Menebus Pelaburan
Penebusan unit diurusniagakan pada NAB seunit dana. Pengurus tidak mengenakan caj penebusan ke atas
penebusan unit dana.
Contoh 3: Penebusan Unit oleh Pelabur
Andaikan bahawa Pelabur B membuat keputusan untuk menebus 20,000 unit PBIEF. Beliau menyerahkan Borang
Belian Balik ke pejabat cawangan Public Mutual. Tiada caj penebusan dikenakan ke atas penebusan unit dana.
Berdasarkan yang di atas, amaun yang ditebus daripada PBIEF = Unit ditebus x NAB seunit
= 20,000 unit x RM0.50000000
= RM10,000
Caj penebusan seunit = NAB seunit x Caj penebusan (%)
= RM0.50000000 x 0%
= Tiada
Jumlah caj penebusan yang ditanggung oleh Pelabur B = Caj penebusan seunit x Unit ditebus
= RM0 x 20,000 unit
= Tiada
Berdasarkan yang di atas, perolehan penebusan yang diterima oleh Pelabur B:
= Amaun ditebus daripada PBIEF Caj penebusan yang ditanggung
= RM10,000 RM0
= RM10,000
MAKLUMAT URUS NIAGA (SAMB)
181
YURAN, CAJ DAN PERBELANJAAN
8
8.1 CAJ YANG DIKENAKAN KE ATAS BELIAN DAN PENEBUSAN
Belian dan penebusan unit disebut harga dan diurusniagakan pada harga tunggal, iaitu pada NAB seunit dana.
Caj jualan dan caj penebusan (jika ada) yang akan dikenakan ke atas belian dan penebusan unit tidak akan
dimasukkan ke dalam harga sebutan dana. Caj ini akan dikira dan dikenakan secara berasingan. Bagi tujuan
mengira caj jualan dan caj penebusan, pengiraan adalah berdasarkan NAB seunit dana yang tidak dibundarkan.
Caj yang Dikenakan Ke Atas Belian atau Penebusan Unit.
Caj
% / RM
Dana Ekuiti, Aset
Campuran dan
Seimbang
Dana Bon Dana Pasaran Wang
Caj jualan seunit Belian unit melalui IUTA
dan Pengurus: Sehingga
5.5% daripada NAB
seunit.
Pelaburan di bawah
Skim Pelaburan Ahli
KWSP akan dikenakan
caj jualan sehingga 3%
daripada NAB seunit,
sebagaimana yang
dikawal selia oleh KWSP.
Pengurus boleh,
mengikut budi
bicaranya, mengenakan
caj jualan yang lebih
rendah berdasarkan
saiz pelaburan dan/atau
kriteria lain sebagaimana
yang ditentukan dari
semasa ke semasa.
Belian unit melalui IUTA
dan Pengurus:
Sebelum 1 Oktober 2013
Sehingga 0.25%
daripada NAB seunit.
Dari 1 Oktober 2013
Sehingga 1.0% daripada
NAB seunit.
Pengurus boleh,
mengikut budi
bicaranya, mengenakan
caj jualan yang lebih
rendah berdasarkan
saiz pelaburan dan/
atau kriteria lain yang
ditentukan dari semasa
ke semasa.
Belian unit melalui IUTA
dan Pengurus: Sehingga
0.25% daripada NAB
seunit.
Pengurus boleh,
mengikut budi
bicaranya, mengenakan
caj jualan yang lebih
rendah berdasarkan
saiz pelaburan dan/
atau kriteria lain yang
ditentukan dari semasa
ke semasa.
Contoh:
Andaikan NAB seunit PBIEF ialah RM0.50000000 dan caj jualan ialah 5.5%.
Caj jualan seunit = NAB seunit x caj jualan
= RM0.50000000 x 5.5%
= RM0.02750000
Caj penebusan seunit Tiada
Caj tukar ganti Sila rujuk halaman 174 hingga 175 untuk caj urus niaga tukar ganti.
Caj pemindahan Yuran pentadbiran sebanyak RM25 akan dikenakan untuk setiap urus niaga
pemindahan.
8.2 YURAN DAN PERBELANJAAN DANA
Mengendalikan dana melibatkan pelbagai perbelanjaan untuk pengurusan portfolio, yuran pengurus, yuran
untuk pemegang amanah, penjaga asing, juruaudit, ejen cukai, Penasihat Syariah, caj pentadbiran seperti
mencetak laporan interim dan laporan tahunan, cek agihan, bayaran pos dan perkhidmatan lain yang terlibat
dalam pentadbiran dana. Kos ini dibayar daripada aset dana.
Yuran Pengurus dan Yuran Pemegang Amanah
Yuran
% / RM
Dana Ekuiti, Aset Campuran
dan Seimbang
Dana Bon Dana Pasaran Wang
Yuran
pengurusan
PBGF, PBGSQF, PBIEF dan PBBF:
1.5% setahun daripada NAB.
PBAEF, PBADF, PBCPEF, PBCAEF,
PBCAUEF dan PBSGA30EF:
1.60% setahun daripada NAB.
PBAPENTF, PBIAEF, PBIASSF,
PBADBF dan PBDYNAF:
1.65% setahun daripada NAB.
PBAEGF, PBAREIF dan PBINDOBF:
1.70% setahun daripada NAB.
PBEPEF:
1.80% setahun daripada NAB.
PBMAC:
1.25% setahun daripada NAB.
PBFI, PBINFBF, PBBOND,
PBIBF dan PBSKF:
0.75% setahun daripada
NAB.
PBCMF dan PBICMF:
0.375% setahun
daripada NAB.
Yuran
pemegang
amanah
0.06% setahun daripada NAB,
tertakluk kepada yuran minimum
RM18,000 dan yuran maksimum
RM600,000 setahun.
0.035% setahun daripada
NAB, tertakluk kepada
yuran minimum RM18,000
dan yuran maksimum
RM300,000 setahun.
0.02% setahun
daripada NAB,
tertakluk kepada
yuran minimum
RM18,000 dan
yuran maksimum
RM300,000 setahun.
Yuran pengurusan dikira dan terakru setiap hari, dan akan dibayar setiap bulan kepada Pengurus.Yuran pemegang
amanah dikira dan terakru setiap hari, dan akan dibayar setiap bulan kepada pemegang amanah.
8.3 DASAR BERHUBUNG REBAT PEMBROKERAN SAHAM DAN KOMISEN RINGAN
Syarikat pengurusan tidak menerima sebarang bentuk rebat daripada mana-mana broker/peniaga. Syarikat
pengurusan mungkin menerima barangan atau perkhidmatan yang termasuk bahan penyelidikan, perkhidmatan
data dan sebut harga serta penerbitan berkaitan pelaburan secara komisen ringan sekiranya ia ternyata memberi
faedah kepada dana dan pemegang unit.
Terdapat yuran dan caj yang terlibat dan pelabur dinasihatkan supaya mempertimbangkan yuran
dan caj ini sebelum melabur dalam dana.
182
YURAN, CAJ DAN PERBELANJAAN (SAMB)
183
PENGURUS
9
1
Sumber: The Edge, Lipper Fund Table, 31 Januari 2013
9.1 PROFIL KORPORAT PUBLIC MUTUAL
Dana yang disenaraikan dalam Prospektus Induk ini diuruskan oleh Public Mutual, iaitu anak syarikat milik penuh
Public Bank Berhad. Public Mutual merupakan pengurus dana berlesen dan Penyedia Skim Persaraan Swasta (PRS)
dan pengurus amanah saham swasta yang terbesar dari segi NAB. Diperbadankan pada 21 Julai 1975 di bawah
nama lamanya, iaitu Kuala Lumpur Mutual Fund Berhad, Public Mutual memulakan operasinya pada 2 Julai 1980
dan merupakan antara perintis terawal dalam industri ini. Public Mutual telah menguruskan dana amanah saham
di Malaysia selama lebih dua dekad. Public Mutual kini menguruskan sembilan puluh lima (95) dana amanah
saham dan enam (6) dana PRS dengan jumlah NAB melebihi RM54.5 bilion (pada 15 Februari 2013) daripada
lebih 2,837,000 pemegang akaun. Dari segi NAB dan kedudukan pasaran dalam industri amanah saham swasta
di Malaysia, Public Mutual mempunyai bahagian pasaran yang terbesar untuk aset di bawah pengurusan
1
.
9.2 ORGANISASI PUBLIC MUTUAL
Bilangan Kakitangan
Public Mutual mempunyai bilangan kakitangan seramai kira-kira 780 orang pada 15 Februari 2013 untuk
menguruskan dan mentadbir skim amanah sahamnya.
Rangkaian Jualan
Jualan Dana Siri Public dan Dana Siri Public Berasaskan Syariah dikendalikan melalui pasukan agensi jualan
langsung khas Public Mutual yang terdiri daripada perunding amanah saham individu yang berdaftar dengan
FIMM. Dana Siri PB diedarkan oleh IUTA yang dilantik oleh Public Mutual.
Public Mutual mempunyai rangkaian cawangan yang luas yang terletak di ibu-ibu negeri dan bandar-bandar
utama untuk memberi perkhidmatan kepada pemegang unit dan pasarannya. Ia juga disokong oleh jaringan
sokongan nasional yang terdiri daripada cawangan Public Bank yang bertindak sebagai pusat pungutan untuk
perbankan masuk pelaburan oleh pemegang unit.
Khidmat Pelanggan, Mutual Gold dan Public Mutual Online
Khidmat Pelanggan Public Mutual melayani pertanyaan pemegang unit mengenai status urus niaga pelaburan
mereka, penyata, agihan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaburan mereka dalam dana. Pemegang unit
juga boleh membuat urus niaga dan melihat butir-butir akaun mereka menerusi Public Mutual Online.
Pelanggan utama boleh mengakses Mutual Gold Service yang eksklusif untuk perkhidmatan nilai ditambah yang
menjimatkan masa.
Hubungi Hotline kami: 03-6207 5000 untuk akses terus kepada Khidmat Pelanggan dan Mutual Gold.
9.3 FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS
Pengurus skim amanah saham mengumpulkan pelaburan kolektif pemegang unit dan melaburkan wang itu
secara profesional mengikut had, batasan dan garis panduan yang ditetapkan bagi memenuhi objektif skim
amanah saham. Pengurus mempunyai kewajipan dusiari untuk bertindak dengan niat baik dan mengelakkan
daripada mendahulukan kepentingan yang bercanggah serta mengamalkan ketelitian dan usaha wajar apabila
menguruskan wang pemegang unit dan apabila membuat sebarang pelaburan bagi skim amanah saham. Fungsi
pengurusan dana bagi dana di bawah pengurusan Public Mutual dijalankan secara dalaman oleh Public Mutual.
Fungsi, tugas dan tanggungjawab am Pengurus termasuklah, tetapi tidak terhad kepada yang berikut:-
memastikan bahawa skim amanah saham diuruskan menurut Surat Ikatan, CMSA 2007, undang-undang
sekuriti dan garis panduan yang berkaitan pada setiap masa;
sebarang permohonan kepada SC, misalnya untuk pembaharuan Prospektus Induk dan sebagainya;
kejayaan pelancaran dan jualan mana-mana skim amanah saham, serta menyediakan sokongan pelanggan
dan rangkaian agensi pengedaran bagi memberikan perkhidmatan terbaik kepada pemegang unit skim;
memaklumkan kepada pemegang unit mengenai pengurusan dan prestasi skim amanah saham melalui
laporan interim dan tahunan;
memastikan kepentingan pemegang unit dipenuhi dan dilindungi sebaik-baiknya pada setiap masa.
9.4 PRESTASI KEWANGAN PUBLIC MUTUAL
Berikut ialah ringkasan prestasi lepas Public Mutual berdasarkan penyata kewangan yang telah diaudit bagi tiga
(3) tahun kewangan lepas berakhir 31 Disember:
2010
RM000
2011
RM000
2012
RM000
Modal berbayar 6,000 6,000 6,000
Dana pemegang saham 99,388 117,218 125,301
Perolehan 736,621 869,570 875,999
Keuntungan sebelum cukai 273,838 321,850 372,161
Keuntungan selepas cukai 235,445 277,830 318,083
Pada 15 Februari 2013, Pengurus tidak terlibat dalam sebarang litigasi dan timbangtara penting sama ada sebagai
plaintif atau defendan, dan tidak mengetahui tentang sebarang prosiding, yang belum selesai atau diancam untuk
diambil terhadapnya atau sebarang fakta yang berkemungkinan menimbulkan sebarang prosiding yang mungkin
memberi kesan yang besar dan buruk kepada perniagaan atau kedudukan kewangannya.
9.5 LEMBAGA PENGARAH
Tanggungjawab Lembaga Pengarah
Lembaga Pengarah bermesyuarat setiap bulan dan terlibat dalam menentukan dasar korporat dan hala tuju
Syarikat. Pengendalian harian terperinci Syarikat sebahagian besarnya diserahkan kepada pihak pengurusan
Public Mutual.
Lembaga Pengarah terdiri daripada lapan orang ahli yang empat daripadanya merupakan Pengarah Bebas. Prol
para Pengarah tersebut diberikan di bawah.
Ahli Lembaga Pengarah
Tan Sri Dato Sri Dr. Teh Hong Piow Pengarah Bukan Bebas (Pengerusi)
Tan Sri Datuk Seri Utama Thong Yaw Hong Pengarah Bebas (Pengerusi Bersama)
Tan Sri Dato Sri Tay Ah Lek Pengarah Bukan Bebas
Dato Sri Lee Kong Lam Pengarah Bukan Bebas
Dato (Dr) Haji Mohamed Ishak Bin Haji Mohamed Ariff Pengarah Bebas
Dato Haji Abdul Aziz Bin Dato Dr. Omar Pengarah Bebas
En. Quah Poh Keat Pengarah Bebas
Cik Yeoh Kim Hong Ketua Pegawai Eksekutif / Pengarah Eksekutif
Pengarah (Pengerusi) Bukan Bebas
Tan Sri Dato Sri Dr. Teh Hong Piow adalah Pengarah Public Mutual sejak September 2006. Beliau memulakan
kerjayanya dalam bidang perbankan pada tahun 1950 dan mempunyai pengalaman selama 63 tahun dalam
industri perbankan dan kewangan. Beliau mengasaskan Public Bank pada tahun 1965 pada usia 35 tahun. Beliau
184
PENGURUS (SAMB)
telah dilantik sebagai Pengarah Public Bank pada 30 Disember 1965 dan telah menjadi Ketua Pegawai Eksekutif
Public Bank sejak ia memulakan operasi perniagaannya pada Ogos 1966. Beliau telah dilantik sebagai Pengerusi
Public Bank dan Pengerusi Kumpulan Public Bank mulai 1 Julai 2002.
Tan Sri Dato Sri Dr. Teh Hong Piow telah memenangi anugerah tempatan dan antarabangsa bagi pencapaian
cemerlangnya sebagai tokoh perbankan dan Ketua Pegawai Eksekutif kumpulan perkhidmatan kewangan yang
terkemuka. Anugerah dan penghormatan yang telah beliau terima ialah:
Asias Commercial Banker of the Year 1991
The ASEAN Businessman of the Year 1994
Malaysias Business Achiever of the Year 1997
Malaysias CEO of the Year 1998
Best CEO in Malaysia 2004
The Most PR Savvy CEO 2004
The Asian Banker Leadership Achievement Award 2005 for Malaysia
Award for Outstanding Contribution to the Development of Financial Services in Asia 2006
Lifetime Achievement Award 2006
Award for Lifetime Achievement in Corporate Excellence, Dedication and Industry 2006
Asias Banker of High Distinction Award 2006
The BrandLaureate Brand Personality Award 2007
ASEAN Most Astute Banker Award 2007
Lifetime Entrepreneurship Achievement Award 2007
The Pila Recognition Award 2007
Asian Banker Par Excellence Award 2008
Best CEO in Malaysia 2009
Asias Banking Grandmaster 2010
Asian Corporate Director Recognition Award 2010 for Malaysia
Value Creator: Malaysias Outstanding CEO 2010
The BrandLaureate Tun Dr. Mahathir Mohamad Man of the Year Award 2010-2011
Best CEO (Investor Relations) 2011 for Malaysia
Asian Corporate Director Recognition Award 2011 for Malaysia
The BrandLaureate Premier Brand Icon Leadership Award 2011
Best CEO (Investor Relations) 2012 for Malaysia
Asian Corporate Director Recognition Award 2012 for Malaysia
Tan Sri Dato Sri Dr. Teh Hong Piow telah dianugerahkan Pingat For the Course of Vietnamese Banking oleh Bank
Negara Vietnam pada tahun 2002 atas sumbangannya kepada industri perbankan Vietnam selama ini. Tan Sri
Dato Sri Dr. Teh Hong Piow telah dikurniakan Anugerah Pengiktirafan 2007 oleh Bank Negara Kemboja sebagai
penghargaan terhadap pencapaian cemerlang dan sumbangan besarnya kepada industri perbankan di Kemboja.
Sebagai pengiktirafan terhadap sumbangannya kepada masyarakat dan ekonomi, beliau telah dikurniakan Ijazah
Doktor Undang-undang (Kehormat) oleh Universiti Malaya pada tahun 1989.
Beliau telah berkhidmat dalam pelbagai jawatan dalam badan perkhidmatan awam di Malaysia; beliau adalah
ahli Majlis Perniagaan Malaysia dari tahun 1991 hingga 1993; ahli Kumpulan Wang Amanah Negara dari tahun
1988 hingga 2001; ahli pengasas Majlis Penasihat Perniagaan sejak tahun 2003; dan merupakan ahli Majlis Privi
Akreditasi IPRM. Beliau adalah Fellow Emeritus pada Institut Pengurusan Malaysia dan Fellow kepada Institut
Jurubank Malaysia; Institut Jurubank Berkanun, United Kingdom; Institut Pengurusan Pentadbiran, United
Kingdom; Institut Setiausaha dan Pentadbir Berkanun, Australia.
185
PENGURUS (SAMB)
Pengarah Bebas (Pengerusi Bersama)
Tan Sri Datuk Seri Utama Thong Yaw Hong adalah Pengarah Public Mutual sejak September 2006. Beliau
telah dilantik sebagai Pengarah Public Bank pada 23 Jun 1986 dan telah dilantik sebagai Pengerusinya pada
Oktober 1986. Beliau telah dilantik sebagai Pengerusi Bersama Public Bank mulai 1 Julai 2002.
Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) dalam Ekonomi dari Universiti Malaya dan Ijazah
Sarjana Pentadbiran Awam dari Universiti Harvard. Beliau menghadiri Program Pengurusan Lanjutan di Harvard
Business School. Pada Jun 1998, beliau telah dilantik sebagai Pro-Canselor Universiti Putra Malaysia sehingga
beliau bersara pada akhir Jun 2006. Pada September 2006, beliau telah dianugerahkan Ijazah Doktor Ekonomi
(Kehormat) dari Universiti Putra Malaysia.
Beliau mempunyai kerjaya yang cemerlang dengan Kerajaan Malaysia, terutamanya dalam bidang perancangan
pembangunan sosioekonomi dan kewangan. Beliau telah berkhidmat dengan Unit Perancang Ekonomi di Jabatan
Perdana Menteri sejak tahun 1957 dan menjadi Ketua Pengarahnya dari tahun 1971 hingga 1978 dan berkhidmat
sebagai Ketua Setiausaha, Kementerian Kewangan dari tahun 1979 sehingga persaraannya pada tahun 1986.
Tan Sri Datuk Seri Utama Thong Yaw Hong juga berkhidmat sebagai ahli, antara lainnya, Lembaga Pemegang
Amanah Program Pertukaran Fellowship Perdana Menteri Malaysia dan Yayasan Tun Razak di kalangan lainya.
Beliau merupakan ahli Majlis Ekonomi Negara dan juga Ahli Kanan Kumpulan Kerja Jawatankuasa Eksekutif
Majlis Ekonomi Negara. Tan Sri Datuk Seri Utama Thong Yaw Hong adalah Fellow Kehormat Institut Strategik dan
Pengajian Antarabangsa (ISIS) Malaysia dan juga Fellow Institut Jurubank Malaysia.
Pengarah Bukan Bebas
Tan Sri Dato Sri Tay Ah Lek adalah Pengarah Public Mutual sejak Ogos 1995. Beliau memiliki pengalaman
selama 52 tahun dalam industri perbankan dan kewangan. Beliau telah dilantik sebagai Pengarah Eksekutif Public
Bank pada 18 Jun 1997 dan telah dilantik sebagai Pengarah Urusan mulai 1 Julai 2002. Beliau menyertai Kumpulan
Public Bank sebagai kakitangan perintis pada tahun 1966. Beliau adalah Naib Presiden Eksekutif Public Bank dari
tahun 1995 hingga 1997 dan sebelum pelantikan ini, beliau adalah Naib Presiden Eksekutif Public Finance Bhd.
Tan Sri Dato Sri Tay Ah Lek memiliki Ijazah Sarjana dalam Pentadbiran Perniagaan dari Henley, United Kingdom
dan menghadiri Program Pengurusan Lanjutan di Harvard Business School. Beliau adalah Fellow Emeritus kepada
Institut Pengurusan Malaysia dan Fellow kepada CPA Australia, Institut Perkhidmatan Kewangan Australasia dan
Institut Jurubank Malaysia.
Beliau kini merupakan Pengerusi Persatuan Syarikat-Syarikat Sewa Beli Malaysia dan Ahli Majlis Penasihat
Pembayaran Kebangsaan.
Pengarah Bukan Bebas
Dato Sri Lee Kong Lam adalah Pengarah Public Mutual sejak Julai 1999. Beliau memiliki pengalaman selama 45
tahun dalam industri perbankan dan kewangan. Beliau telah dilantik sebagai Pengarah Eksekutif Public Bank pada
28 November 2001. Beliau menyertai Public Bank pada November 1996 sebagai Pengurus Besar dan kemudiannya
dilantik sebagai Pengurus Besar Kanan pada tahun 1997 dan Naib Presiden Eksekutif pada tahun 1998.
Sebelum menyertai Public Bank, beliau bertugas dengan Bank Negara Malaysia (BNM) dan terlibat terutamanya
dalam penyeliaan dan pemeriksaan institusi perbankan. Beliau bersara pada Ogos 1996 sebagai Ketua Jabatan
Pemeriksaan BNM dan sebagai ahli Jawatankuasa Pengurusan BNM.
Beliau adalah Fellow CPA Australia dan Institut Jurubank Berkanun, United Kingdom dan Akauntan Bertauliah
Institut Akauntan Malaysia.
Pengarah Bebas
Dato (Dr) Haji Mohamed Ishak Bin Haji Mohamed Ariff adalah Pengarah Public Mutual sejak Disember 1993.
Beliau adalah Perancang Bandar Berkanun Profesional yang berkelayakan dan Arkitek Landskap Profesional dari
University of Newcastle-upon-Tyne, England. Beliau telah dianugerahkan Ijazah Kehormat Doktor Undang-undang
Sivil oleh University of Newcastle-upon-Tyne, England pada Mei 1993. Beliau adalah Fellow Institut Perancangan
Bandar Diraja London; Fellow Institut Perancang Malaysia; dan Fellow Institut Arkitek Landskap Malaysia.
186
PENGURUS (SAMB)
Beliau telah berkhidmat dengan beberapa Kerajaan Negeri dan Persekutuan sebelum bersara pada tahun 1993.
Beliau adalah ahli Lembaga Penasihat Bandar Raya Kuala Lumpur (Dewan Bandaraya Kuala Lumpur) sehingga
Disember 2004. Selama ini, melalui penglibatannya sebagai Pengarah beberapa syarikat senaraian awam, beliau
telah menimba pengalaman luas dalam pelbagai sektor, iaitu harta dan pembangunan perumahan, pengurusan
hotel, pembuatan makanan dan pengurusan lebuh raya ekspres.
Dato Mohamed Ishak adalah Pengerusi Yee Lee Corporation Berhad. Beliau juga merupakan Pemegang Amanah
Yayasan Seni Selangor (Galeri Shah Alam) dan Pengarah MIMA Holdings Enterprise Sdn Bhd.
Pengarah Bebas
Dato Haji Abdul Aziz Bin Dato Dr. Omar adalah Pengarah Public Mutual sejak Disember 1993. Beliau
memperoleh kelayakan sebagai Akauntan Bertauliah dari Institut Akauntan Berkanun di England & Wales, dan
juga merupakan Akauntan Bertauliah Institut Akauntan Malaysia.
Semasa berkecimpung dalam bidang perbankan sebelumnya, beliau menjadi Fellow Institut Jurubank Malaysia.
Pengalaman beliau selama 44 tahun sehingga kini juga termasuk bidang audit dan perakaunan, pencukaian,
harta, perladangan, perhotelan, perdagangan dan pembuatan, di dalam dan di luar negara.
Dato Haji Abdul Aziz menjadi Pengarah Bebas Bukan Eksekutif dalam Lembaga Pengarah Public Bank, Public
Investment Bank Bhd, Public Islamic Bank Bhd (Pengarah Bersama), PB Trustee Services Berhad, LPI Capital
Bhd, Lonpac Insurance Bhd dan ING PUBLIC Takaful Ehsan Berhad. Selain itu, beliau adalah Pengerusi Bersama
Jawatankuasa Audit, Jawatankuasa Pengurusan Risiko dan Jawatankuasa Pengurusan Risiko Kredit dan ahli
Jawatankuasa Pencalonan dan Jawatankuasa Imbuhan Public Bank. Beliau adalah Pengerusi Jawatankuasa Audit
Public Islamic Bank Bhd dan Pengerusi Bersama Jawatankuasa Audit Public Investment Bank Bhd.
Pengarah Bebas
En. Quah Poh Keat, adalah Pengarah Public Mutual sejak 1 September 2009. Beliau adalah Fellow Institut
Pencukaian Malaysia dan Persatuan Akauntan Berkanun Bertauliah; dan Ahli Institut Akauntan Malaysia, Institut
Akauntan Awam Bertauliah Malaysia dan Institut Akauntan Pengurusan Berkanun.
Beliau merupakan rakan kongsi KPMG sejak Oktober 1982 dan dilantik sebagai Rakan Kongsi Kanan (juga dikenali
sebagai Rakan Kongsi Urusan dalam profesion lain) pada Oktober 2000 hingga 30 September 2007. Beliau
bersara dari rma tersebut pada 31 Disember 2007. Beliau berpengalaman dalam amalan pengauditan, cukai
dan ketaksolvenan dan telah bekerja di Malaysia dan United Kingdom. Pengalaman beliau termasuklah dalam
penyusunan semula, nyahgabungan dan penswastaan.
En. Quah juga merupakan Pengarah Bukan Eksekutif Bebas dalam Lembaga Pengarah Public Bank, Public
Investment Bank Bhd, Public Islamic Bank Bhd, Public Financial Holdings Ltd, Public Bank (Hong Kong) Ltd,
Cambodian Public Bank Plc, Campu Lonpac Insurance Plc, LPI Capital Bhd, Lonpac Insurance Bhd, IOI Corporation
Bhd dan Telekom Malaysia Bhd.
Ketua Pegawai Eksekutif / Pengarah Eksekutif Bukan Bebas
Cik Yeoh Kim Hong, CA(M), CPA, CFP, adalah Ahli Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia dan Institut
Akauntan Malaysia. Beliau merupakan Pengarah Eksekutif Public Mutual sejak September 2004.
Cik Yeoh mempunyai pengalaman selama lebih 16 tahun dalam industri amanah saham. Beliau menyertai
Public Mutual pada tahun 1996 dan telah dinaikkan pangkat sebagai Pengurus Besar - Kewangan & Operasi
pada tahun 1999. Pada tahun 2004, beliau telah dinaikkan pangkat sebagai Pengurus Besar Kanan dan terlibat
dalam perancangan strategik pemasaran dan jualan amanah saham, pentadbiran dan perkhidmatan pelanggan,
teknologi maklumat, kewangan, penyelidikan dan pembangunan produk dan bidang operasi lain syarikat. Cik
Yeoh memegang jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Public Mutual pada Julai 2007.
Sebelum menyertai Public Mutual, Cik Yeoh bertugas dengan sebuah rma perakaunan awam antarabangsa
selama lebih 12 tahun. Dalam tempoh tersebut, beliau telah menimba pengalaman dalam pengauditan serta
perundingan dan penasihat pengurusan, di dalam negeri dan juga di Amerika Syarikat. Beliau kini merupakan
ahli majlis FIMM.
187
PENGURUS (SAMB)
9.6 PROFIL KAKITANGAN UTAMA PENGURUSAN
Ketua Pegawai Eksekutif / Pengarah Eksekutif
Cik Yeoh Kim Hong Sila rujuk profl beliau seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 9.5 (halaman 187) Bab ini.
Pengurus Besar Kanan - Pelaburan
En. Lum Ming Jang, berkelulusan ijazah kepujian dalam Perakaunan dari Universiti Kebangsaan Singapura dan
merupakan seorang Juruanalisis Kewangan Berkanun. Beliau menyertai Public Mutual pada tahun 2001 sebagai
Pengurus Kanan Penyelidikan Pelaburan dan memegang jawatan Pengurus Kanan Pengurusan Dana dan
pengurus dana lantikan bersama bagi pelbagai dana pada tahun 2003. Beliau telah dinaikkan pangkat sebagai
Pengurus Besar Pelaburan pada tahun 2004 dan kemudiannya Pengurus Besar Kanan Pelaburan pada tahun
2007.
En. Lum mempunyai pengalaman selama lebih 20 tahun dalam penyelidikan pelaburan dan pembrokeran saham.
Sebelum menyertai Public Mutual, En. Lum telah memegang jawatan pengurusan di pelbagai syarikat pembrokeran
saham tempatan dan asing yang mantap, menyelia fungsi penyelidikan pelaburan dan jualan institusi mereka.
Pengalaman En. Lum dalam penyelidikan pelaburan termasuklah menaksir prospek pertumbuhan perolehan
korporat, menilai rekod prestasi pengurusan, pengiraan penilaian saham dan analisis kewangan syarikat yang
tersenarai di Bursa Securities. Beliau juga berpengetahuan dalam analisis arah aliran kewangan dan ekonomi
yang mempengaruhi pergerakan pasaran saham. Dari segi pengurusan dana, En. Lum telah berkhidmat sebagai
pengurus dana bersama untuk dana amanah saham terpilih yang diuruskan oleh Public Mutual sejak tahun 2003
sebelum memegang jawatan Pengurus Besar Pelaburan pada tahun 2004 dan kemudiannya Pengurus Besar
Kanan Pelaburan pada tahun 2007.
Pengurus Besar Teknologi Maklumat
En. Richard Tan Koon Eam, memiliki diploma dalam Sains Komputer dan mempunyai pengalaman selama
lebih 20 tahun dalam sektor teknologi maklumat. En. Tan memiliki asas pengetahuan yang luas yang termasuk
reka bentuk & pembangunan perisian, pengurusan projek, perundingan dan pembangunan aplikasi berasaskan
web. Beliau menyertai Public Mutual pada tahun 2000. Sebelum menyertai Public Mutual, beliau adalah Ketua
Pegawai Teknikal di sebuah syarikat bertaraf MSC yang mengkhusus dalam penyelesaian e-dagang. Beliau
bertanggungjawab terhadap strategi dan operasi teknologi maklumat Public Mutual.
Pengurus Besar Operasi Agensi
En. Lee Kean Gie, CFP, ChFC, berkelulusan Ijazah Kepujian dalam Ekonomi dan Pengajian Cina dari Universiti
Malaya. Beliau menyertai Public Mutual sebagai Pengurus Jualan pada tahun 1994. Sebelum menyertai Public
Mutual, beliau bertugas dengan sebuah syarikat insurans terkemuka dalam bidang pemasaran produk insurans
dan pembangunan agensi. Beliau telah dinaikkan pangkat sebagai Timbalan Pengurus Kanan pada tahun 1996
dan kemudiannya Pengurus Kanan Jualan dan Latihan pada tahun 1999. Beliau telah dilantik sebagai Pengurus
Besar Jualan & Latihan pada tahun 2004 dan dilantik sebagai Pengurus Besar Operasi Agensi pada tahun
2006. Beliau kini menyelia bidang yang berkaitan dengan pembangunan agensi di seluruh negara dan memantau
prestasi rangkaian cawangan.
Pengurus Besar - Pemasaran & Perancangan Kewangan
En. Alex Sito Kok Chau, ChFC, CFP, M.MKTG, telah menimba pengalaman selama 20 tahun dalam industri
amanah saham. Beliau merupakan Perunding Kewangan Berkanun dari The American College, Amerika Syarikat,
pemegang lesen Perancang Kewangan Bertauliah Financial Planning Standards Board Ltd., Amerika Syarikat dan
memiliki Ijazah Sarjana dalam Pemasaran dari University of Newcastle, Australia. Alex mempunyai pengalaman
selama 8 tahun mengedar amanah saham dan produk insurans di Amerika Syarikat di mana beliau menolong
membangunkan saluran pengedaran yang berjaya untuk sebuah bank perdagangan yang besar. Alex menyertai
Public Mutual pada tahun 1996. Beliau bertanggungjawab terhadap pemasaran & acara, pengiklanan & promosi,
penyelidikan pasaran, pemasaran laman web serta produk dan perkhidmatan perancangan kewangan Public
Mutual. Alex merupakan ahli Lembaga Gabenor FPAM (Persatuan Perancangan Kewangan Malaysia) dan ahli
AMA (Persatuan Pemasaran Amerika).
188
PENGURUS (SAMB)
Pengurus Besar Pentadbiran & Perkhidmatan Pelanggan
Cik Hang Siew Eng, merupakan ahli Institut Pengurusan Pentadbiran. Beliau menyertai Public Mutual pada tahun
1980 dan telah dilantik sebagai Pengurus Besar, Pentadbiran dan Perkhidmatan Pelanggan pada tahun 2007.
Cik Hang bertanggungjawab terhadap pentadbiran pemegang dana keseluruhan serta pengurusan urus niaga
dan rekod pelanggan. Selain itu, beliau juga bertanggungjawab terhadap Perkhidmatan Pelanggan dan Mutual
Gold untuk Public Mutual. Beliau memiliki pengalaman selama lebih 20 tahun dalam pelbagai aspek pengurusan
amanah saham.
Pengurus Besar Kewangan & Operasi
Cik Tang Pueh Fong, CA(M), CPA, adalah ahli Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia dan Akauntan
Bertauliah Institut Akauntan Malaysia. Cik Tang menyertai Public Mutual pada 1 Julai 2007 dan menjawat
jawatannya sebagai Pengurus Besar Kewangan & Operasi pada Januari 2010. Cik Tang bertanggungjawab
terhadap operasi harian kewangan, akaun dana, sekuriti, pembangunan produk, penjuruteraan semula proses
perniagaan, pentadbiran dan pengurusan harta.
Sebelum menyertai Public Mutual, Cik Tang merupakan pengarah dengan sebuah rma perakaunan awam
antarabangsa selama lebih 15 tahun di mana beliau memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam
pengauditan dan khidmat nasihat proses perniagaan dengan pengkhususan dalam operasi pengurusan dana.
Pengurus Besar Pembangunan & Latihan Agensi
Cik Evelyn Chu Swee Yin, CFP, berkelulusan Ijazah Kepujian dalam Sains Makanan & Pemakanan dari Universiti
Kebangsaan Malaysia. Beliau merupakan pemegang lesen Perancang Kewangan Bertauliah, Ahli MAPS (Persatuan
Penceramah Profesional Malaysia), MAFa (Persatuan Fasilitator Malaysia) dan pengamal Pengaturcaraan
Neurolinguistik (NLP). Cik Evelyn mempunyai pengalaman selama lebih 20 tahun dalam latihan dan pembangunan
agensi dalam industri insurans dan juga amanah saham. Sebelum menyertai Public Mutual, beliau bertugas
dengan sebuah syarikat insurans multinasional dan terlibat dalam latihan, pembangunan agensi dan perancangan
kewangan. Beliau kemudiannya mengetuai operasi latihan dan perancangan kewangan sebuah syarikat
pengurusan amanah saham berasaskan agensi. Cik Evelyn menyertai Public Mutual sebagai Timbalan Pengurus
Kanan Pembangunan & Latihan Agensi pada tahun 2006. Beliau telah memegang jawatannya yang terkini pada
tahun 2013, dimana beliau bertanggungjawab terhadap operasi pembangunan agensi dan latihan Public Mutual.
Penolong Pengurus Besar - Pematuhan
En. Abdul Samad B. Jaafar, adalah orang yang telah dipertanggungjawabkan dengan tugas dalam hal-hal
pematuhan. Beliau adalah Juruaudit Dalaman Bertauliah dan ahli berkanun Institut Juruaudit Dalaman Malaysia.
Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam Perakaunan dan Kawalan Pengurusan dari Shefeld Hallam
University, UK dan Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau
menyertai Public Mutual pada tahun 1998. Beliau mempunyai pengalaman kerja selama lebih lima belas tahun
dalam operasi audit, pematuhan, kewangan dan perbendaharaan. Beliau mula-mula menyertai Public Mutual
sebagai Pengurus Audit Dalaman dan memegang jawatannya sekarang pada tahun 2010.
9.7 PROFIL KAKITANGAN UTAMA PELABURAN
Pengurusan pelaburan dana amanah saham di bawah Public Mutual dijalankan oleh Jabatan Pelaburan Public
Mutual yang diketuai oleh En. Lum Ming Jang, Pengurus Besar Kanan Pelaburan. Beliau melaporkan mengenai
pengurusan dana terus kepada Ketua Pegawai Eksekutif. En. Lum dibantu oleh En. Chiang Kang Pey, Penolong
Pengurus Besar Pelaburan, Bahagian Ekuiti dan En. Chan Kam Khoon, Penolong Pengurus Besar Pelaburan,
Bahagian Pendapatan Tetap. Pasukan ini juga termasuk Pengurus Kanan Portfolio dan Pengurus Portfolio yang
terlibat dalam pengurusan portfolio dana yang diuruskan oleh Public Mutual. Ahli pasukan tambahan yang terdiri
daripada Pengurus Kanan, Pengurus, Timbalan Pengurus, Penolong Pengurus, Eksekutif Kanan dan Eksekutif
memberikan sokongan lagi dalam memantau pembolehubah dan perkembangan makroekonomi dan analisis
kewangan pelbagai syarikat tersenarai.
Prol kakitangan utama pelaburan adalah seperti berikut:
Pengurus Besar Kanan - Pelaburan
En. Lum Ming Jang Pengurus Dana Lantikan untuk dana di bawah pengurusan Public Mutual. En. Lum
memperoleh lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modalnya pada 31 Disember 2004. Prol En. Lum diberikan dalam
Bahagian 9.6 (halaman 188) Bab ini.
189
PENGURUS (SAMB)
Penolong Pengurus Besar Pelaburan, Bahagian Ekuiti
En. Chiang Kang Pey Pengurus Dana Lantikan dan Pengurus Dana bersama untuk dana di bawah pengurusan
Public Mutual. En. Chiang memperoleh lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modalnya pada 8 Februari 2005.
En. Chiang memiliki Ijazah Sarjana Pengurusan Kewangan (Senarai Kepujian Dekan) dari Rotterdam School of
Management, Erasmus University di Netherlands dan Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dalam Perakaunan dari
Monash University di Australia. Beliau adalah pemegang piagam CFA dan mempunyai pengalaman selama lebih
15 tahun dalam analisis pelaburan dan pengurusan portfolio. En. Chiang menyertai Public Mutual pada tahun
2004 sebagai Pengurus Penyelidikan Pelaburan dan kemudiannya dilantik semula sebagai Pengurus Pelaburan,
Bahagian Ekuiti di mana beliau terlibat dalam menguruskan dana ekuiti terpilih. Beliau telah dinaikkan pangkat
sebagai Pengurus Kanan Portfolio Pelaburan, Bahagian Ekuiti pada tahun 2005 dan memegang jawatan sebagai
pengurus dana bersama untuk pelbagai dana ekuiti. Dari tahun 2006, En. Chiang telah dilantik sebagai pengurus
dana lantikan untuk dana ekuiti terpilih. Beliau telah dinaikkan pangkat sebagai Penolong Pengurus Besar pada
tahun 2008. Dalam jawatan ini, beliau secara aktif membina, memantau dan mengimbangkan semula portfolio
ekuiti untuk mencapai objektif yang dinyatakan bagi dana masing-masing.
En. Chiang memulakan kerjaya pelaburannya pada tahun 1995 sebagai juruanalisis ekuiti di sebuah rma
pembrokeran saham dan kemudiannya menyertai jabatan pelaburan di sebuah syarikat insurans hayat. Sebelum
menyertai Public Mutual, beliau bertugas dengan sebuah syarikat pengurusan aset, bermula sebagai Penolong
Pengurus Dana yang bertanggungjawab untuk menganalisis dan menilai syarikat tersenarai. Beliau kemudiannya
dilantik sebagai pengurus dana, bersama menguruskan portfolio Asia Pasik (kecuali Jepun) di mana beliau
mengkhusus dalam ekuiti Malaysia dan Thailand.
Penolong Pengurus Besar Pelaburan, Bahagian Pendapatan Tetap
En. Chan Kam Khoon En. Chan memperoleh lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modalnya pada 8 Februari
2005.
En. Chan menyertai Public Bank pada tahun 1974 dan mempunyai pengalaman selama lebih 30 tahun dalam
perbankan. Beliau terlibat terutamanya dalam pelbagai aspek aktiviti Perbendaharaan yang melibatkan dagangan
mata wang asing, swap dan produk derivatif lain. Pada tahun 1985, beliau menjadi Ketua Swap Desk dan juga
menguruskan bahagian Unit Mata Wang Asia bank tersebut. Pada tahun 1990, beliau telah dipindahkan ke Public
Finance Bhd dan menjawat jawatan Ketua Jabatan Pasaran Wang. Tugas beliau termasuklah penggunaan optimum
dana yang ada dan beliau juga mengetuai satu pasukan menjalankan aktiviti dagangan bon yang aktif dalam
sekuriti hutang swasta dan juga sekuriti kerajaan Malaysia. Selain itu, beliau juga merupakan ahli aktif pasukan
Pengurusan Public Finance di mana beliau membantu dalam merumuskan pelbagai dasar pembiayaan syarikat.
Pada tahun 2002, En. Chan telah dipindahkan semula ke Public Bank untuk mengetuai Bahagian Pembiayaan dan
Pendapatan Tetap di Bahagian Perbendaharaan. Pada tahun 2004, En. Chan memegang jawatan Pengurus Kanan
Pelaburan dalam Public Mutual, menyelia Bahagian Pendapatan Tetap Jabatan Pelaburan. Beliau telah dinaikkan
pangkat sebagai Penolong Pengurus Besar pada tahun 2005.
Penolong Pengurus Besar Pelaburan, Bahagian Pendapatan Tetap
En. Zaharudin bin Ghazali Pengurus Dana Lantikan dan Pengurus Dana bersama untuk dana di bawah
pengurusan Public Mutual. En. Zaharudin memperoleh lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modalnya pada 12
September 2005.
En. Zaharudin, memiliki CFP Ijazah Sarjana Muda Sains Perpustakaan dari Universiti Teknologi MARA. Beliau
menyertai Public Mutual pada awal tahun 1991 sebagai Eksekutif di Jabatan Pelaburan. Pada penghujung tahun
1992, beliau telah ditugaskan untuk membantu pengurus-pengurus dana dalam operasi pengurusan tunai dana.
En. Zaharudin telah dinaikkan pangkat sebagai Penolong Pengurus Pelaburan pada tahun 1997 dan kemudian
sebagai Pengurus Pengurusan Pendapatan Tetap pada tahun 2001. Beliau kemudiannya dilantik sebagai
Pengurus Pelaburan, Bahagian Pendapatan Tetap pada tahun 2004 dan kemudian dinaikkan pangkat sebagai
Pengurus Kanan Portfolio Pelaburan, Bahagian Pendapatan Tetap pada tahun 2006. Beliau telah dilantik sebagai
Penolong Pengurus Besar pada tahun 2013. Encik Zaharudin telah terlibat di dalam memantau dan merumuskan
strategi Pelaburan bagi portfolio pengurusan pendapatan tetap, beliau telah menyumbang kepada pembangunan
dan kemajuan operasi dan keupayaan sistem di bahagian Pendapatan Tetap.
190
PENGURUS (SAMB)
Pengurus Kanan Portfolio Pelaburan, Bahagian Ekuiti
Cik Tan Chee Chin Pengurus Dana Lantikan dan Pengurus Dana bersama untuk dana di bawah pengurusan
Public Mutual. Cik Tan memperoleh lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modalnya pada 8 Februari 2005.
Cik Tan berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Perdagangan (Kepujian) dalam Perakaunan dan Kewangan dari
University of Western Australia dan merupakan pemegang piagam CFA. Beliau menyertai Public Mutual pada
tahun 2003 sebagai Penolong Pengurus, Penyelidikan Pelaburan. Beliau telah dilantik sebagai Timbalan Pengurus
Pelaburan, Bahagian Ekuiti dan pengurus dana lantikan bersama untuk dana terpilih yang diuruskan oleh Public
Mutual pada tahun 2005. Cik Tan menjawat jawatan sebagai Pengurus Portfolio Pelaburan, Bahagian Ekuiti
pada tahun 2006 dan Pengurus Kanan Portfolio Pelaburan, Bahagian Ekuiti pada tahun 2008.
En. Tan dahulunya bekerja di sebuah institusi kewangan asing dengan kehadiran global sebelum menceburi
kerjaya dalam pasaran kewangan. Beliau merupakan juruanalisis pelaburan untuk sebuah syarikat pembrokeran
saham tempatan yang mantap buat beberapa lama sebelum beralih kepada industri pengurusan aset. Cik Tan
mempunyai pengalaman selama lebih 10 tahun dalam pasaran ekuiti Malaysia.
Pengurus Kanan Portfolio Pelaburan, Bahagian Ekuiti
En. Mat Radzuan bin Abd Razak Pengurus Dana Lantikan dan Pengurus Dana bersama untuk dana di bawah
pengurusan Public Mutual. En. Mat Radzuan memperoleh lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modalnya pada 8
Februari 2005.
En. Mat Radzuan memiliki Ijazah Muda Sarjana Sains dalam Sains Aktuarial dan Kewangan dari Roosevelt
University, Amerika Syarikat. Beliau adalah pemegang piagam CFA dan ahli Institut CFA dan CFA Malaysia. Beliau
menyertai Public Mutual Berhad pada tahun 2004 sebagai Penolong Pengurus Pelaburan, Bahagian Ekuiti dan
kemudiannya dilantik sebagai pengurus dana bersama untuk dana terpilih yang diuruskan oleh Public Mutual
pada tahun 2005. En. Mat Radzuan menjawat jawatannya sebagai Pengurus Portfolio Pelaburan, Bahagian
Ekuiti pada tahun 2006 dan Pengurus Kanan Portfolio Pelaburan, Bahagian Ekuiti pada tahun 2008.
En. Mat Radzuan mempunyai pengalaman selama lebih 15 tahun dalam pasaran ekuiti Malaysia. Sebelum
menyertai Public Mutual, En. Mat Radzuan telah bekerja dengan pelbagai syarikat termasuk syarikat pengurusan
aset, insurans, pembrokeran saham dan pembrokeran hadapan.
Penolong Kanan Portfolio Pelaburan, Bahagian Pendapatan Tetap
Cik Evelyn Cheong Sun Ngean Pengurus Dana Lantikan dan Pengurus Dana bersama untuk dana di bawah
pengurusan Public Mutual. Cik Evelyn Cheong memperoleh lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modalnya pada 7
Mac 2013.
Cik Evelyn Cheong memiliki Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan mengkhusus dalam Kewangan dari Universiti
Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM) dan merupakan Ahli Sekutu Institut Setiausaha dan Pentadbir Berkanun,
United Kingdom. Beliau menyertai Public Mutual pada tahun 2009 sebagai Pengurus Pelaburan, Bahagian
Pendapatan Tetap dan memegang jawatannya sebagai Penguru Kanan Pelaburan, Bahagian Pendapatan Tetap
pada tahun 2013. Tanggungjawab beliau dalam Bahagian Pendapatan Tetap termasuklah berurusniaga dalam
sekuriti pendapatan tetap dan operasi pertukaran asing.
Cik Evelyn Cheong mempunyai pengalaman selama 20 tahun dalam industri perbankan. Sebelum menyertai
Public Mutual, beliau bertugas dengan pelbagai bank perdagangan domestik dan terlibat dalam urusan dan
operasi Perbendaharaan, pasaran kewangan dan aktiviti pengurusan risiko.
Pengurus Kanan Portfolio Pelaburan, Bahagian Pendapatan Tetap
Cik Chen Yuet Fong Pengurus Dana Lantikan dan Pengurus Dana bersama untuk dana di bawah pengurusan
Public Mutual. Cik Chen memperoleh lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modalnya pada 19 Oktober 2005.
Cik Chen berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dari Universiti Malaya. Beliau adalah pemegang piagam
CFA. Beliau menyertai Public Mutual pada tahun 2005 sebagai Penolong Pengurus, Pelaburan dan menjawat
jawatan sebagai Pengurus Portfolio Pelaburan, Bahagian Ekuiti pada tahun 2006. Beliau kemudiannya dinaikan
pangkat sebagai Pengurus Kanan Portfolio Pelaburan, Bahagian Ekuiti pada tahun 2012. Sebelum menyertai
Public Mutual, Cik Chen bertugas dengan sebuah syarikat pengurusan aset tempatan sebagai pengurus dana.
191
PENGURUS (SAMB)
Pengalaman beliau dalam pengurusan dana termasuklah menetapkan strategi pelaburan untuk aset di bawah
pengurusan dan pengurusan portfolio ekuiti dan pendapatan tetap. Dahulunya, Cik Chen juga merupakan
seorang juruanalisis pelaburan untuk sebuah syarikat pembrokeran saham tempatan dan pengalaman penyelidikan
pelaburannya termasuklah menaksir prospek pertumbuhan perolehan korporat, pengiraan penilaian saham dan
analisis kewangan syarikat tersenarai.
Pengurus Portfolio Pelaburan, Bahagian Pendapatan Tetap
Cik Haniza binti Yang Razali Pengurus Dana Lantikan bersama untuk dana di bawah pengurusan Public
Mutual. Cik Haniza memperoleh lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modalnya pada 8 Februari 2005.
Cik Haniza memiliki Ijazah Sarjana dalam Pentadbiran Perniagaan dengan pengkhususan dalam Kewangan dari
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM) dan Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam Perakaunan & Kewangan
dari London South Bank University. Beliau menyertai Public Mutual pada tahun 2004 sebagai Penolong Pengurus
Pelaburan, Bahagian Pendapatan Tetap dan menjawat jawatannya sekarang sebagai pengurus dana bersama
pada tahun 2005. Beliau telah dilantik sebagai Pengurus Portfolio Pelaburan, Bahagian Pendapatan Tetap pada
tahun 2006.
Sebelum menyertai Public Mutual, Cik Haniza bertugas dengan sebuah syarikat penasihat pelaburan dan terlibat
dalam menyediakan perkhidmatan pengurusan portfolio dan pelaburan. Dahulunya beliau juga bertugas dengan
sebuah syarikat pengurusan amanah saham tempatan sebagai pengurus dana lantikan dan bertanggungjawab
terhadap pengurusan portfolio dan keputusan peruntukan aset untuk dana bon dan ekuiti Islam. Beliau juga
mempunyai pengalaman dalam membangunkan prosedur dan garis panduan dalaman serta memantau aktiviti
dagangan bagi memastikan pematuhan kepada prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan.
Pengurus Portfolio Pelaburan, Bahagian Ekuiti
Cik Lum Peck Woon Pengurus Dana Lantikan dan Pengurus Dana bersama untuk dana di bawah pengurusan
Public Mutual. Cik Lum memperoleh lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modalnya pada 15 Januari 2007.
Cik Lum memiliki Ijazah Kepujian dalam Perakaunan dan Pengurusan Kewangan dan Ekonomi dari University
of Shefeld, England. Beliau adalah pemegang piagam CFA. Beliau menyertai Public Mutual pada tahun 2005
sebagai Juruanalisis Kanan, Pelaburan. Cik Lum telah dinaikkan pangkat sebagai Penolong Pengurus Pelaburan,
Bahagian Ekuiti pada tahun 2007. Cik Lum menjawat jawatannya sekarang sebagai Timbalan Pengurus Pelaburan,
Bahagian Ekuiti pada tahun 2008 dan kemudiannya sebagai Pengurus - Pelaburan, Bahagian Ekuiti pada tahun
2011. Sebelum menyertai Public Mutual, Cik Lum bertugas di sebuah syarikat pengurusan aset tempatan sebagai
Penolong Pengurus dalam pelaburan ekuiti dan bertanggungjawab membantu dalam pengurusan portfolio dan
penyelidikan ekuiti. Sebelum ini, Cik Lum juga bertugas sebagai juruanalisis pelaburan untuk sebuah syarikat
modal usaha niaga tempatan dan pengalaman beliau dalam penyelidikan pelaburan termasuklah menaksir
prospek pertumbuhan perolehan korporat dan analisis kewangan syarikat tersenarai dan tidak tersenarai.
Pengurus Portfolio Pelaburan, Bahagian Ekuiti
En. Shahnaz bin Saiful Mulok Pengurus Dana Lantikan bersama untuk dana di bawah pengurusan Public
Mutual. En. Shahnaz memperoleh lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modalnya pada 5 Oktober 2006.
En. Shahnaz memiliki Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) dari Universiti Teknologi MARA dan merupakan
ahli gabungan Persatuan Akauntan Berkanun Bertauliah (ACCA), United Kingdom. Beliau menyertai Public Mutual
pada tahun 2006 sebagai Penolong Pengurus Pelaburan, Bahagian Ekuiti dan telah dinaikkan pangkat sebagai
Timbalan Pengurus Pelaburan, Bahagian Ekuiti pada tahun 2008.
Sebelum menyertai Public Mutual, En. Shahnaz bertugas di sebuah syarikat pengurusan aset tempatan. Beliau
bermula dengan syarikat pengurusan aset sebagai juruanalisis pelaburan. Pengalaman beliau dalam penyelidikan
pelaburan termasuklah menaksir prospek pertumbuhan perolehan korporat, menilai rekod prestasi pengurusan,
pengiraan penilaian saham dan analisis kewangan syarikat yang tersenarai di Bursa Securities. Pengalaman beliau
dalam pengurusan dana termasuklah merumuskan strategi pelaburan dan pengurusan portfolio ekuiti dan
pendapatan tetap.
192
PENGURUS (SAMB)
Pengurus Portfolio Pelaburan, Bahagian Ekuiti
En. Loo See Seong Pengurus Dana Lantikan bersama untuk dana di bawah pengurusan Public Mutual. En. Loo
memperoleh lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modalnya pada 20 Januari 2008.
En. Loo berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dari Universiti Putra. Beliau menyertai Public Mutual pada
tahun 2001 sebagai Eksekutif di Jabatan Pelaburan. Beliau ditugaskan untuk menyelia penjanaan laporan statistik
mengenai penilaian saham, pulangan dana dan penanda aras dan analisis penyebab dana. Pada tahun 2004,
tanggungjawabnya diperluaskan merangkumi analisis saham telekomunikasi domestik dan serantau. Beliau
kemudiannya dinaikkan pangkat sebagai Penolong Pengurus Pelaburan pada tahun 2005 dan liputan sahamnya
diperluaskan. Pada tahun 2008, bidang kerjanya diperluaskan lagi merangkumi pengurusan portfolio dan beliau
dinaikkan pangkat sebagai Timbalan Pengurus Pelaburan pada tahun 2011.
Pengurus Portfolio Pelaburan, Bahagian Ekuiti
En. Lum Meng Seng Pengurus Dana Lantikan bersama untuk dana di bawah pengurusan Public Mutual. En.
Lum memperoleh lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modalnya pada 25 Oktober 2008.
En. Lum memiliki Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) dari Universiti Malaya. Beliau menyertai Public Mutual
pada tahun 2007 sebagai Penolong Pengurus Pelaburan, Bahagian Ekuiti dan memegang jawatannya sebagai
Timbalan Pengurus Pelaburan, Bahagian Ekuiti pada tahun 2012. En. Lum mempunyai pengalaman selama lebih
10 tahun dalam pasaran ekuiti dan pendapatan tetap di Malaysia. Sebelum menyertai Public Mutual, En. Lum
bertugas dengan sebuah syarikat pengurusan pelaburan tempatan sebagai Penolong Pengurus dalam Pelaburan,
bertanggungjawab membantu dalam pengurusan portfolio ekuiti dan pendapatan tetap. Beliau memulakan
kerjayanya sebagai juruanalisis pelaburan di sebuah syarikat pengurusan aset pada tahun 2000, bertanggungjawab
terhadap penyelidikan ekuiti dalam pasaran modal Malaysia.
Pengurus Portfolio Pelaburan, Bahagian Ekuiti
En. Liew Mun Hon Pengurus Dana Lantikan bersama untuk dana di bawah pengurusan Public Mutual. En. Liew
memperoleh lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modalnya pada 7 November 2008.
En. Liew memiliki ijazah kepujian dalam Perniagaan dari Universiti Teknologi Nanyang Singapura dan merupakan
Juruanalisis Kewangan Berkanun. Beliau menyertai Public Mutual pada tahun 2008 sebagai Timbalan Pengurus
Pelaburan, Bahagian Ekuiti. En. Liew menjawat jawatannya sebagai Pengurus Portfolio Pelaburan; Bahagian
Ekuiti pada tahun 2008. Sebelum menyertai Public Mutual, En. Liew bertugas dengan sebuah syarikat insurans
asing sebagai pengurus dana. Pengalaman beliau dalam pengurusan dana termasuklah menetapkan strategi
pelaburan, membina dan mengimbangkan semula pelbagai mandat pelaburan untuk mencapai objektifnya
yang telah dinyatakan. Dahulunya, En. Liew juga bertugas sebagai juruanalisis pelaburan/pengurus dana di
sebuah syarikat amanah saham dan pengurusan aset tempatan di mana beliau terlibat secara aktif dalam bidang
pengurusan portfolio dan penyelidikan ekuiti. En. Liew mempunyai pengalaman selama lebih 10 tahun dalam
pasaran ekuiti Malaysia.
Pengurus Portfolio Pelaburan, Bahagian Ekuiti
En. Andrew Seah Saik Weng Pengurus Dana Lantikan dan Pengurus Dana bersama untuk dana di bawah
pengurusan Public Mutual. En. Seah memperoleh lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modalnya pada 25 Oktober
2008.
En. Seah berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial dengan pengkhususan dalam Ekonomi dari Universiti Sains
Malaysia. Beliau menyertai Public Mutual pada tahun 2008 sebagai Timbalan Pengurus Pelaburan, Bahagian
Ekuiti dan menjawat jawatannya sekarang sebagai Pengurus Portfolio Pelaburan, Bahagian Ekuiti pada tahun
2008.
En. Seah telah bekerja dengan pelbagai syarikat pembrokeran saham tempatan dan syarikat penyelidikan serantau
sebagai juruanalisis ekuiti sebelum beralih kepada industri pengurusan dana. Sebelum menyertai Public Mutual, En.
Seah berkhidmat dengan sebuah syarikat insurans milik asing sebagai pengurus dana di mana beliau mengkhusus
dalam ekuiti Malaysia dan Singapura. En. Seah mempunyai pengalaman selama lebih 10 tahun dalam pasaran
ekuiti Malaysia.
193
PENGURUS (SAMB)
Pengurus Portfolio Pelaburan, Bahagian Ekuiti
En. Tan Kok Keong Pengurus Dana Lantikan bersama untuk dana di bawah pengurusan Public Mutual. En. Tan
memperoleh lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modalnya pada 23 Disember 2010.
En. Tan berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Perniagaan dari Charles Sturt University, Australia. Beliau menyertai
Public Mutual pada tahun 2007 sebagai Juruanalisis Kanan di Jabatan Pelaburan. En. Tan dinaikkan pangkat
sebagai Penolong Pengurus Pelaburan, Bahagian Ekuiti pada tahun 2011.
Sebelum menyertai Public Mutual, En. Tan bertugas di sebuah syarikat pembrokeran saham tempatan dan syarikat
pengurusan aset sebagai juruanalisis pelaburan yang bertanggungjawab terhadap penyelidikan ekuiti dalam
pasaran modal Malaysia.
Pengurus Portfolio Pelaburan, Bahagian Ekuiti
En. Mohd Hazh bin Shamsul Arifn Pengurus Dana Lantikan bersama untuk dana di bawah pengurusan
Public Mutual. En. Mohd Hazh memperoleh lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modalnya pada 5 Mac 2012.
En. Mohd Hazh adalah ahli gabungan Persatuan Akauntan Berkanun Bertauliah (ACCA) United Kingdom.
Beliau menyertai Public Mutual pada tahun 2012 sebagai Timbalan Pengurus Pelaburan, Bahagian Ekuiti dan
memegang jawatannya sebagai Pengurus Portfolio Pelaburan, Bahagian Ekuiti pada tahun 2012.
Sebelum menyertai Public Mutual, En. Mohd Hazh bertugas dengan sebuah institusi kewangan tempatan
dan bertanggungjawab menjalankan penyelidikan pelaburan dan analisis kewangan ke atas syarikat tersenarai.
Beliau memulakan kerjaya sebagai juruanalisis pelaburan di sebuah syarikat pengurusan aset, bertanggungjawab
menaksir prospek pertumbuhan perolehan korporat, pengiraan penilaian saham dan analisis kewangan syarikat
yang tersenarai di Bursa Securities dan pasaran ekuiti Asia kecuali Jepun.
Pengurus Portfolio Pelaburan, Bahagian Ekuiti
En. Lee Chun Hong Pengurus Dana Lantikan bersama untuk dana di bawah pengurusan Public Mutual. En. Lee
memperoleh lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modalnya pada 5 Mac 2013.
En. Lee memiliki Ijazah Sarjana Muda Perdagangan dari Monash University, Clayton Campus, Australia. Beliau
menyertai Public Mutual pada tahun 2006 sebagai Juruanalisis Pelaburan, Bahagian Ekuiti dan telah dinaikkan
pangkat sebagai Penolong Pengurus Pelaburan, Bahagian Ekuiti pada tahun 2010. Tanggungjawab beliau dalam
Penyelidikan Pelaburan termasuklah analisis saham dan sektor terpilih domestik dan serantau. Beliau menjawat
jawatannya sebagai Pengurus Portfolio Pelaburan, Bahagian Ekuiti pada tahun 2013. Sebelum menyertai Public
Mutual, En. Lee bertugas dengan sebuah rma perakaunan awam antarabangsa.
Pengurus Portfolio Pelaburan, Bahagian Ekuiti
Cik Ng Joo Tsong Pengurusan Dana Lantikan bersama untuk dana di bawah pengurusan Public Mutual. Cik Ng
memperoleh lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modalnya pada 5 Februari 2013.
Cik Ng berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Perdagangan dalam Perakaunan dari University of New South Wales,
Australia. Beliau adalah Pemegang Piagam CFA dan juga merupakan Certied Practicing Accountant, Australia.
Beliau menyertai Public Mutual pada tahun 2013 sebagai Pengurus Portfolio Pelaburan, Bahagian Ekuiti.
Sebelum menyertai Public Mutual, beliau bekerja sebagai pengurus dana di sebuah syarikat pengurusan aset
tempatan. Beliau mempunyai pengalaman 15 tahun dalam penyelidikan pelaburan dan pengurusan dana,
termasuk analisis kewangan syarikat tersenarai dan tidak tersenarai.
Pengurus Portfolio Pelaburan, Bahagian Ekuiti
En. Pitta Sham bin Ahmad Morshidi Pengurus Dana Lantikan bersama untuk dana di bawah pengurusan
Public Mutual. En. Pitta Sham memperoleh lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modalnya pada 13 Februari 2013.
En. Pitta Sham memiliki Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) dalam jurusan Kewangan dengan
Multimedia dari Universiti Multimedia, Cyberjaya dan Diploma Siswazah dalam Pelaburan dan Kewangan Gunaan
dari Institut Sekuriti Australasia/Institut PNB, Kuala Lumpur. Beliau menyertai Public Mutual pada tahun 2012
sebagai Pengurus Pelaburan, Bahagian Ekuiti.
194
PENGURUS (SAMB)
En. Pitta Sham mempunyai pengalaman lebih 10 tahun dalam pasaran ekuiti Malaysia. Sebelum menyertai
Public Mutual, En Pitta Sham bekerja sebagai Pengurus Portfolio di sebuah syarikat pengurusan aset kumpulan
perbankan. Beliau memulakan kerjayanya sebagai juruanalisis ekuiti di sebuah syarikat pengurusan aset dan
kemudiannya menyertai syarikat pembrokeran saham asing sebagai juruanalisis penyelidikan.
Pengurus Portfolio Pelaburan, Bahagian Pendapatan Tetap
Cik Vivian Looi Voon Ai Pengurus Dana Lantikan bersama untuk dana di bawah pengurusan Public Mutual.
Cik Vivian memperoleh lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modalnya pada 5 Mac 2013.
Cik Vivian berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dari Universiti Putra Malaysia. Beliau menyertai Public Mutual
pada tahun 2004 sebagai Eksekutif di Jabatan Pelaburan. Tanggungjawab beliau di Bahagian Pendapatan Tetap
merangkumi operasi pasaran wang, penilaian bon dan penyelidikan kredit pendapatan tetap. Beliau menjawat
jawatannya sebagai Timbalan Pengurus Penyelidikan, Bahagian Pendapatan Tetap pada tahun 2012 dan sebagai
Pengurus Portfolio Pelaburan, Bahagian Pendapatan Tetap pada tahun 2013.
Sebelum menyertai Public Mutual, Cik Vivian bekerja dengan sebuah syarikat pembrokeran wang tempatan dan
terlibat dalam jualan institusi dalam instrumen pendapatan tetap, instrumen pasaran wang dan pertukaran asing.
Pengurus Kanan Pelaburan, Bahagian Penyelidikan Ekonomi & Komunikasi
En. Long Shih Rome - En. Long memperoleh lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modalnya pada 26 September
2007.
En. Long memiliki Ijazah Sarjana Muda Sains dengan pengkhususan dalam Perdagangan Antarabangsa &
Pembangunan Ekonomi dari London School of Economics, London. Beliau menyertai Public Mutual pada tahun
2003 sebagai Pengurus di Jabatan Pelaburan dan menjawat jawatannya sekarang sebagai Pengurus Kanan pada
tahun 2007. En. Long menyelia pasukan ekonomi yang telah membangunkan model statistik dan pangkalan
data untuk penyelidikan ekonomi yang meliputi pelbagai ekonomi serantau. Dalam bidang komunikasi, En. Long
bertanggungjawab untuk menyediakan maklumat kemas kini kepada ejen dan pemegang unit syarikat dengan
memberi ceramah pelaburan dan penerbitan berkala tentang pasaran dan prospek ekonomi untuk pasaran
tempatan dan asing.
Sebelum menyertai Public Mutual, En. Long merupakan pengarang urusan sebuah majalah pelaburan yang
mantap dan telah menulis rencana mengenai pelaburan pasaran saham, amanah saham, perancangan kewangan
dan ekonomi. Dahulunya, En. Long juga merupakan juruanalisis pelaburan kanan dengan pengalaman kerja lebih
daripada 10 tahun meliputi pelbagai sektor pasaran ekuiti Malaysia dan Singapura.
9.8 JAWATANKUASA PELABURAN
Pasukan pelaburan Public Mutual terdiri daripada sekumpulan pengurus portfolio dan juruanalisis penyelidikan
pelaburan yang memiliki kepakaran dan pengalaman yang perlu untuk melaksanakan pengurusan dana bagi
dana amanah sahamnya. Metodologi pelaburan yang digunakan berasaskan terutamanya pada analisis asas.
Tanggungjawab keseluruhan untuk menyelia dan mengkaji semula strategi portfolio yang disyorkan oleh pengurus
dana terpikul di bahu Jawatankuasa Pelaburan.
Jawatankuasa Pelaburan
Jawatankuasa Pelaburan menyelia proses pelaburan dana, terutamanya berkaitan dengan mengkaji semula
peruntukan aset dan strategi pelaburan yang dicadangkan oleh pengurus dana dan pasukannya.
Ahli Jawatankuasa Pelaburan
Tan Sri Datuk Seri Utama Thong Yaw Hong (Bebas)
Tan Sri Dato Sri Tay Ah Lek
Dato Sri Lee Kong Lam
Dato (Dr) Haji Mohamed Ishak Bin Haji Mohamed Ariff (Bebas)
Dato Haji Abdul Aziz Bin Dato Dr. Omar (Bebas)
195
PENGURUS (SAMB)
En. Quah Poh Keat (Bebas)
Cik Yeoh Kim Hong
Untuk prol ahli-ahli Jawatankuasa Pelaburan, sila rujuk halaman 186 hingga 187.
Jawatankuasa Pelaburan bermesyuarat dua kali sebulan dan memantau pencapaian objektif pelaburan jangka
panjang dana. Fungsi terperinci Jawatankuasa Pelaburan adalah seperti berikut:
Mengkaji semula prestasi dan portfolio dana.
Mengkaji semula prestasi pasaran dan prospeknya masing-masing.
Mengkaji semula dan meluluskan strategi portfolio yang disyorkan oleh Jabatan Pelaburan.
Mengkaji semula strategi portfolio asing dana.
Mengkaji semula laporan mengenai jualan dan belian mingguan pelaburan.
9.9 URUS NIAGA PIHAK BERKAITAN/KONFLIK KEPENTINGAN
Semua urus niaga yang dijalankan untuk atau bagi pihak dana dilaksanakan menurut syarat-syarat terbaik yang
boleh didapati oleh dana dan yang tidak kurang menguntungkan daripada urus niaga tulus antara pihak-pihak
bebas.
Urus niaga pihak berkaitan dana mungkin termasuk:
urus niaga jualan dan belian sekuriti pelaburan dan instrumen oleh dana.
deposit dan penempatan pasaran wang oleh dana.
pemegangan unit dalam dana oleh pihak berkaitan.
Semua urus niaga pihak berkaitan dana diurusniagakan pada urus niaga tulus dan dijalankan menurut terma dan
syarat yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan bursa saham yang terpakai masing-masing dan/atau undang-
undang lain yang terpakai dan konvensyen pasaran.
Di mana konik kepentingan timbul disebabkan ahli Jawatankuasa Pelaburan atau pengarah mempunyai
pemegangan saham yang besar atau menjadi pengarah dalam syarikat awam, dan dana melabur dalam syer atau
saham kepunyaan syarikat senaraian awam itu, maka ahli jawatankuasa atau pengarah tersebut hendaklah tidak
melibatkan diri dalam sebarang pembuatan keputusan yang berkaitan dengan syer atau saham tersebut dalam
dana.
Pekerja Pengurus yang terlibat secara langsung dalam pengurusan pelaburan dana atau yang mempunyai akses
terus dan tepat pada masanya kepada dagangan harian yang dijalankan oleh pengurus dana dikehendaki
mengisytiharkan urus niaga mereka dalam sekuriti.
9.10 DASAR DAN PROSEDUR BERKENAAN AKTIVITI PENGUBAHAN WANG HARAM
Pengurus telah menetapkan dasar dan prosedur untuk bertindak balas terhadap risiko yang melibatkan pengubahan
wang haram dan pembiayaan keganasan sebagai mematuhi peruntukan Akta Pencegahan Pengubahan Wang
Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan, 2001 (AMLATFA). Dasar dan prosedur tersebut merangkumi
inisiatif utama yang berikut:
Penyediaan latihan dan pendidikan mengenai perkara tersebut kepada semua pekerja dengan penekanan
kepada kakitangan barisan hadapan dan ahli pasukan agensi;
Mengadakan langkah dan kawalan tertentu berkenaan dengan pengenalan dan penerimaan pelanggan
yang termasuk pengesahbetulan identiti pelanggan melalui dokumen pengenalan yang berkaitan;
Memastikan urus niaga yang menimbulkan kesangsian dilaporkan dengan segera kepada Unit Perisikan
Kewangan Bank Negara Malaysia.
196
PENGURUS (SAMB)
9.11 DOKUMEN YANG ADA UNTUK PEMERIKSAAN
Bagi tempoh tidak kurang daripada 12 bulan dari tarikh Prospektus Induk ini, dokumen berikut atau salinannya
atau dokumen lain sebagaimana yang diperlukan oleh SC (di mana yang berkenaan) boleh diperiksa di pejabat
berdaftar Pengurus atau tempat lain sebagaimana yang ditentukan oleh SC:
(a) Surat ikatan induk dan surat ikatan tambahan;
(b) Setiap kontrak atau dokumen penting yang dirujuk dalam Prospektus Induk ini (jika ada);
(c) Laporan tahunan dan interim terbaru dana;
(d) Penyata kewangan dana dan Pengurus yang telah diaudit bagi tahun kewangan semasa (di mana yang
berkenaan) dan 3 tahun kewangan lepas atau dari tarikh penubuhan/pemerbadanan, jika kurang daripada
3 tahun, sebelum tarikh Prospektus Induk ini;
(e) Semua laporan, surat atau dokumen lain, penilaian dan penyata oleh mana-mana pakar yang dirujuk dalam
Prospektus Induk ini (jika ada);
(f) Writ dan surat sebab untuk semua litigasi dan timbangtara penting semasa yang dinyatakan dalam
Prospektus Induk ini (jika ada); dan
(g) Semua keizinan yang diberikan oleh pakar yang dinyatakan dalam Prospektus Induk ini.
197
PENGURUS (SAMB)
198
PEMEGANG AMANAH
10
10.1 KESANGGUPAN PEMEGANG AMANAH UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS
AmanahRaya Trustees Berhad (ART), Maybank Trustees Berhad (MTB) dan CIMB Commerce Trustee Berhad
(CCTB) telah menyatakan kesanggupan mereka untuk memegang tugas sebagai pemegang amanah kepada
dana dan menjalankan semua kewajipan yang dikenakan di bawah Surat Ikatan, semua undang-undang bertulis
yang berkaitan dan kedaulatan undang-undang.
10.2 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMEGANG AMANAH
Pemegang amanah dana akan melaksanakan, antara lainnya, tugas dan tanggungjawab berikut:
1. Bertindak sebagai penjaga dana dan melindungi kepentingan pemegang unit;
2. Melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan penuh tekun dan berhati-hati menurut Surat Ikatan, Garis
Panduan SC, CMSA 2007 dan undang-undang sekuriti;
3. Memastikan Pengurus mengurus dan mentadbir dana menurut Surat Ikatan, Garis Panduan SC, CMSA
2007 dan undang-undang sekuriti;
4. Memastikan rekod yang sewajarnya disimpan untuk semua urus niaga, dividen, faedah dan pendapatan
yang diterima dan diagihkan, yang berkaitan dengan dana;
5. Memastikan Pengurus sentiasa memaklumkan sepenuhnya kepada pemegang amanah mengenai butir-
butir dasar Pengurus dalam pelaburan dan apa-apa perubahannya;
6. Memastikan akaun diaudit pada akhir setiap tempoh akruan oleh juruaudit, dan Pengurus, bagi pihak
pemegang amanah, menghantarkan satu salinan akaun tahunan yang telah diaudit kepada pemegang unit
(di alamat berdaftar terakhirnya yang diketahui) dalam tempoh dua bulan selepas akhir tahun kewangan.
10.3 PROFIL AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD (ART)
ART telah diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 pada 23 Mac 2007 dan didaftarkan sebagai syarikat
amanah di bawah Akta Syarikat Amanah 1949. ART adalah anak syarikat Amanah Raya Berhad (ARB) yang
dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan (Diperbadankan). ART mengambil alih fungsi peramanahan korporat
ARB dan memperoleh pengalaman ARB selama lebih 46 tahun dalam perniagaan pemegang amanah. ART telah
didaftarkan dan diluluskan oleh SC untuk bertindak sebagai pemegang amanah kepada dana amanah saham dan
mempunyai 180 dana amanah saham di bawah peramanahan ART. Pada 15 Februari 2013, ART mempunyai 79
kakitangan (58 Eksekutif dan 21 Bukan Eksekutif).
ART mempunyai modal dibenarkan sebanyak RM5,000,000. Modal saham diterbitkan dan berbayarnya masing-
masing ialah RM2,000,000 dan RM1,000,000.
Pemegang saham ART ialah:
% ekuiti
Amanah Raya Berhad (344986-V) 20
Amanah Raya Nominees (Tempatan) Sdn Bhd (434217-U) 20
Amanah Raya Capital Sdn Bhd (549057-K) 20
AmanahRaya Capital Group Sdn Bhd (760289-U) 20
AmanahRaya Modal Sdn Bhd (760322-X) 10
Amanah Raya Nominees (Asing) Sdn Bhd (684546-P) 10
Prestasi Kewangan
Berikut ialah ringkasan prestasi ART berdasarkan penyata kewangannya yang telah diaudit bagi tahun-tahun
kewangan berakhir 31 Disember:
2010
RM000
2011
RM000
2012
(Tidak diaudit)
RM000
Modal saham berbayar 1,000 1,000 1,000
Dana pemegang saham 3,214 5,263 7,365
Perolehan 24,847 26,908 28,307
Keuntungan sebelum cukai 18,265 20,246 21,481
Keuntungan selepas cukai 13,590 14,549 16,102
Pada 15 Februari 2013, pemegang amanah dan wakilnya tidak terlibat dalam sebarang litigasi dan timbangtara
penting, sama ada sebagai plaintif atau defendan, dan pemegang amanah dan wakilnya tidak mengetahui
tentang sebarang prosiding yang belum selesai atau diancam untuk diambil terhadapnya atau sebarang fakta
yang berkemungkinan menimbulkan sebarang prosiding yang mungkin memberi kesan yang besar dan buruk
kepada kedudukan kewangan atau perniagaannya.
Lembaga Pengarah
Datuk Idrus Bin Harun Pengerusi
Dato Rahim Bin Abu Bakar Pengarah
Dato Ismail Bin Ibrahim Pengarah
Dato Che Pee Bin Samsudin - Pengarah
Tuan Haji Ab. Gani Bin Haron Pengarah
Tuan Haji Mansor Bin Salleh Pengarah
Ketua Pegawai Eksekutif
Puan Hajjah Habsah Binti Bakar
Perwakilan Fungsi Penjaga
ART telah mewakilkan fungsi penjaga bagi pelaburan asing dana kepada Citibank N.A, cawangan Singapura.
Citibank N.A di Singapura mula menyediakan khidmat sekuriti pada pertengahan 1970-an dan produk penjagaan
global yang beroperasi sepenuhnya telah dilancarkan pada awal 1990-an. Kini, perniagaan khidmat sekuritinya
mempunyai asas pelanggan global yang terdiri daripada bank utama, pengurus dana, peniaga broker dan syarikat
insurans.
Peranan dan tugas wakil pemegang amanah, iaitu Citibank N.A, Singapura, adalah seperti berikut:
Bertindak sebagai subpenjaga bagi pelaburan rentas sempadan terpilih yang dibuat oleh dana termasuk
pembukaan akaun tunai dan akaun penjagaan serta menyimpan dengan selamat aset dana seperti ekuiti,
bon dan aset lain.
Bertindak sebagai ejen pembayar untuk pelaburan rentas sempadan terpilih yang termasuk penyelesaian
perdagangan dan khidmat pindahan dana.
Menyediakan maklumat tindakan korporat atau kelayakan yang timbul daripada aset sandaran di atas dan
menyediakan laporan berkala tentang aktiviti portfolio yang dilaburkan.
199
PEMEGANG AMANAH (SAMB)
10.4 PROFIL MAYBANK TRUSTEES BERHAD (MTB)
MTB diperbadankan di bawah nama Mayban Trustees Berhad pada 12 April 1963 dan didaftarkan sebagai syarikat
amanah di bawah Akta Syarikat Amanah 1949 pada 11 November 1963. Ia merupakan salah sebuah syarikat
amanah tempatan pertama yang menyediakan khidmat pemegang amanah dengan tujuan untuk memenuhi
keperluan kewangan pelanggan individu dan juga pelanggan korporat. Nama syarikat telah ditukar kepada
Maybank Trustees Berhad mulai 19 Mac 2012. MTB telah didaftarkan dan diluluskan oleh SC untuk bertindak
sebagai pemegang amanah kepada dana amanah saham.
Dengan pengalaman lebih 21 tahun sebagai pemegang amanah kepada dana amanah saham, MTB mempunyai
sebanyak 52 dana amanah saham dan 3 dana amanah pelaburan harta tanah/dana amanah harta di bawah
pengawasannya. Pada 15 Februari 2013, MTB mempunyai seramai 38 kakitangan yang terdiri daripada 28
Eksekutif dan 10 bukan Eksekutif.
Prestasi Kewangan
Berikut ialah ringkasan prestasi lepas MTB berdasarkan penyata kewangan yang telah diaudit bagi 3 tahun
kewangan yang lepas berakhir:
Tahun Kewangan Berakhir
30 Jun
2010
RM000
30 Jun
2011
RM000
31 Disember
2011*
RM000
31 Disember
2012
(Tidak diaudit)
RM000
Modal saham berbayar 500 500 500 500
Dana pemegang saham 3,901 6,239 8,679 12,107
Perolehan 9,115 9,784 6,506 14,048
Keuntungan sebelum cukai 3,053 3,168 3,242 4,571
Keuntungan selepas cukai 2,278 2,338 2,439 3,429
* Perubahan tahun kewangan kepada 31 Disember oleh Kumpulan Maybank.
Litigasi dan Timbangtara Penting
Pada 15 Februari 2013, kecuali saman yang disebutkan di bawah, pemegang amanah tidak terlibat dalam
sebarang litigasi penting sebagai plaintif atau defendan dan pemegang amanah tidak mengetahui tentang
sebarang prosiding yang belum selesai atau diancam untuk diambil terhadapnya atau sebarang fakta yang
berkemungkinan menimbulkan sebarang prosiding yang mungkin memberi kesan yang besar dan buruk kepada
kedudukan kewangan atau perniagaannya.
Pemegang Bon Al-Bai Bithaman Ajil [ABBA] [Pemegang Bon] yang diterbitkan oleh Pesaka Astana (M) Sdn Bhd
[PASB] telah menyaman PASB kerana kegagalannya menunaikan obligasi bayaran bonnya di bawah Saman Sivil
Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur No. D5(D6)-22-1810-2005 [Saman ABBA] dan menamakan pemegang amanah
sebagai salah seorang daripada 12 defendan bersama dalam Saman ABBA. Tuntutan dalam Saman ABBA ialah
sebanyak RM149,315,000.00 atau sebarang jumlah lain yang Mahkamah anggap wajar. Defendan lain dalam
Saman ABBA termasuk, antara lainnya, ialah Ejen Kemudahan, Ketua Pegawai Eksekutif PASB, salah seorang
pengarah PASB dan syarikat bersekutu Ketua Pegawai Eksekutif dan pengarah tersebut. Pemegang amanah telah
membuat pembelaan dalam Saman ABBA dan perbicaraannya telah selesai.
200
PEMEGANG AMANAH (SAMB)
Pemegang amanah telah membuat rayuan terhadap keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi pada 30 Jun
2010 berkaitan dengan Saman ABBA dalam memberikan keputusan penghakiman terhadapnya dan seorang lagi
Defendan. Rayuan tersebut dijalankan pada 22, 23, 26, 27, 28, 29 dan 30 September 2011 dan 3 Oktober 2011.
Pada 8 November 2011, Mahkamah Rayuan telah memberikan tanggung rugi terhad kepada pemegang amanah
dan Ejen Kemudahan terhadap PASB, Ketua Pegawai Eksekutif PASB, salah seorang pengarah PASB dan syarikat
bersekutu Ketua Pegawai Eksekutif dan pengarah tersebut tetapi mendapati bahawa pemegang amanah dan
Ejen Kemudahan sama-sama bertanggungan kepada pemegang bon. Pada 5 April 2012, Mahkamah Persekutuan
telah memberikan kebenaran kepada pemegang amanah untuk membuat rayuan kepada Mahkamah Persekutuan
terhadap bahagian-bahagian tertentu keputusan Mahkamah Rayuan [Mahkamah Rayuan Persekutuan]. Rayuan
Mahkamah Persekutuan telah didengar pada 6, 7, 8, 20, 21 dan 23 November 2012 dan pada 2, 3 dan 4
Januari 2013. Tarikh perbicaraan pada 17 hingga 19 Oktober 2012 dan 19 November 2012 telah dikosongkan.
Keputusan ditetapkan ke suatu tarikh yang akan diberitahu oleh Mahkamah Persekutuan. .
Berkaitan dengan Saman ABBA, Amanah Short Deposits Berhad [kini MIDF Amanah Investment Bank Berhad
(MIDF)], Pemegang Nota Surat Perdagangan Digabungkan dan/atau Nota Jangka Sederhana/Surat Kredit/
Kemudahan Jaminan Kewangan [CP/MTN] berjumlah RM13 juta dan diterbitkan oleh PASB, juga telah menyaman
PASB untuk bayaran penuh di bawah CP/MTN yang timbul daripada keingkaran silang oleh PASB di bawah Bon
ABBA di bawah Saman Sivil Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur No. D2-22-1085-2006 [Saman CP/MTN]. Pemegang
amanah disebut sebagai salah seorang daripada 5 defendan bersama dalam Saman CP/MTN. Tuntutan dalam
Saman CP/MTN ialah sebanyak RM13 juta atau sebarang jumlah lain yang Mahkamah anggap wajar dan ganti
rugi. Defendan lain dalam Saman CP/MTN ialah Ejen Kemudahan, Ketua Pegawai Eksekutif PASB dan salah
seorang pengarah PASB. Pemegang amanah membuat pembelaan dalam Saman CP/MTN. Perbicaraan Saman
CP/MTN digantung sehingga penyelesaian Rayuan Mahkamah Persekutuan.
Pemegang amanah telah mendapatkan kebenaran mahkamah untuk meneruskan tindakan terhadap PASB
memandangkan lanjutan kepada suatu saman yang tidak berkaitan, penyelesai sementara telah dilantik terhadap
PASB.
Dalam apa jua keadaan, mana-mana tuntutan yang berjaya dibuktikan terhadap pemegang amanah akan
dilindungi oleh penanggung insurans pemegang amanah dan/atau Malayan Banking Berhad selaku syarikat
pemegangan utama pemegang amanah. Oleh yang demikian, Saman ABBA dan Saman CP/MTN tidak akan
menjejaskan perniagaan atau kedudukan kewangan pemegang amanah.
Berkaitan dengan Saman CP/MTN, MIDF telah, di bawah Saman Pemula Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur No.
24A-30-2011 terhadap pemegang amanah dan Defendan lain, memohon deklarasi bahawa pemegang amanah
memegang sebagai amanah untuk MIDF wang berjumlah RM3,453,000.00, yang mana jumlah tersebut adalah
dalam milikan pemegang amanah, dan bahawa jumlah tersebut hendaklah dibayar kepada MIDF apabila
diperintah oleh Mahkamah [OS]. OS ini telah ditetapkan pada 22 Jun 2011 di mana Mahkamah telah memberikan
perintah seperti dikehendaki. Pemegang amanah telah mematuhi perintah Mahkamah ini pada 28 Julai 2011.
Saman Pemula tidak akan memberi kesan yang besar kepada perniagaan atau kedudukan kewangan pemegang
amanah.
Pemegang tunggal Nota Rendah [Pemegang Nota Rendah] yang diterbitkan oleh Aldwich Berhad [Aldwich]
telah menyaman pemegang amanah dan Ejen Sekuriti Nota Rendah untuk jumlah tuntutan RM556,500,000.00
berserta faedah dan kos di bawah Saman Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur No : D-22NCC-2339-2010 [Saman
JN]. Saman JN berbangkit dalam perjalanan urusan biasa pemegang amanah dan dalam pelaksanaan tugas dan
tanggungjawabnya terhadap Pemegang Bon Kanan berkaitan dengan Bon Kanan yang juga diterbitkan oleh
Aldwich dan dalam bertindak dengan penuh tanggungjawab terhadap arahan Pemegang Bon Kanan melalui
resolusi khas dalam mengisytiharkan Peristiwa Keingkaran bagi Bon Kanan (EOD Bagi Bon). Kemudiannya, EOD
Bagi Bon telah menyebabkan keingkaran silang ke atas Nota Rendah yang mengakibatkan pemegang amanah
bertindak dengan penuh tanggungjawab dalam mengisytiharkan Peristiwa Keingkaran bagi Nota Rendah demi
mengelakkan kepentingan Pemegang Nota Rendah daripada terancam. Pemegang amanah tidak mengakui
sebarang liabiliti kepada dan telah membuat pembelaan dalam Saman JN. Saman JN tidak akan memberi kesan
yang besar kepada perniagaan atau kedudukan kewangan pemegang amanah. Peguam pemegang amanah
berpandangan bahawa Saman JN tidak mempunyai merit.
201
PEMEGANG AMANAH (SAMB)
Perbicaraan Saman JN Suit telah dijalankan pada 15, 19, 20 dan 28 Julai 2011 dan 15 Ogos 2011. Pada 30
September 2011, Mahkamah Tinggi telah membuang kes Saman JN terhadap pemegang amanah dan juga
Ejen Sekuriti. Pemegang Nota Rendah telah memfailkan rayuan kepada Mahkamah Rayuan terhadap keputusan
Mahkamah Tinggi [Rayuan]. Mahkamah Rayuan telah menolak Rayuan ini pada 7 Mac 2012.
Pemegang Nota Rendah telah memfailkan permohonan di Mahkamah Persekutuan untuk mendapatkan
kebenaran bagi membuat rayuan terhadap keputusan Mahkamah Rayuan yang memihak kepada pemegang
amanah [Permohonan]. Permohonan ini ditetapkan untuk perbicaraan pada 29 April 2013.
Beberapa pemegang bon [pemegang bon] yang diterbitkan oleh Aldwich Berhad [Dalam Kuasa Penerima] [Aldwich]
telah menyaman Aldwich kerana kegagalannya menyelesaikan keterhutangannya kepada pemegang bon ekoran
keingkaran Bon Aldwich pada tahun 2010 dan menyebut pemegang amanah sebagai salah satu daripada enam
defendan bersama di bawah Saman Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur No. D-22NCC-1622-11/2012 [Saman
Pemegang Bon]. Tuntutan terhadap pemegang amanah ialah untuk jumlah RM156,251,210.67 atau apa-apa
jumlah lain yang Mahkamah anggap wajar. Defendan lain ialah Maybank Investment Bank Berhad, Aldwich Enviro-
Management Sdn Bhd, Kamalul Arin Yusof dan Ernst & Young. MTB tidak mengakui sebarang liabiliti kepada
Saman Pemegang Bon dan akan membuat pembelaan. Saman Pemegang Bon belum ditetapkan perbicaraannya
lagi. Saman Pemegang Bon tidak akan memberi kesan yang besar kepada perniagaan atau kedudukan kewangan
pemegang amanah.
Pemegang amanah menegaskan bahawa ia mempunyai pasukan profesional yang mantap dengan keutamaan
diberikan kepada melindungi kepentingan semua pihak yang berkepentingan serta mendukung standard
perkhidmatan dan amalan pengurusan yang terbaik.
Lembaga Pengarah
En. Zainal Abidin Jamal Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas & Pengerusi
En. Mohd. Hanif Bin Suadi Pengarah Eksekutif Bukan Bebas
Dato Dr Tan Tat Wai Pengarah Bukan Eksekutif Bebas
Cik Ong Sau Yin Pengarah Bukan Eksekutif Bebas
Ketua Pegawai Eksekutif
Cik Eunice Chan
Perwakilan Fungsi Penjaga
MTB telah melantik Malayan Banking Berhad sebagai penjaga aset tempatan dana. Fungsi penjaga dikendalikan
di bawah Maybank Custody Services (MCS), sebuah unit dalam Malayan Banking Berhad. MCS memulakan
operasi pada tahun 1983 dan telah dilantik sebagai penjaga dana amanah saham sejak tahun 1989. MCS
menyediakan khidmat penjelasan dan penjagaan untuk ekuiti dan sekuriti pendapatan tetap di Malaysia kepada
pelanggan institusi domestik dan asing. Selain itu, MCS juga menawarkan khidmat penjagaan global kepada
institusi/pelanggan domestik yang mempunyai pelaburan asing.
Peranan dan tugas wakil pemegang amanah, MCS, adalah seperti berikut:
Menyimpan dengan selamat, menyelaraskan dan menyelenggarakan rekod pemegangan aset dana
mengikut arahan pemegang amanah;
Bertindak sebagai ejen penyelesaian bagi saham dan wang kepada rakan urus niaga (counterparty)
mengikut arahan pemegang amanah;
Bertindak sebagai ejen untuk penempatan pasaran wang di mana yang berkenaan mengikut arahan
pemegang amanah;
Menyebarkan pengumuman syarikat-syarikat tersenarai kepada pemegang amanah dan mendapatkan
arahan tindakan korporat daripada pemegang amanah;
Menyusun, menyediakan dan mengemukakan laporan pemegangan kepada pemegang amanah dan
pemilik benesial di mana yang berkaitan; dan
Bayaran ad-hoc lain untuk kerja yang telah dibuat untuk dana mengikut arahan pemegang amanah, dan
sebagainya.
202
PEMEGANG AMANAH (SAMB)
MTB telah mewakilkan fungsi penjaga bagi pelaburan asing dana kepada Citibank N.A, cawangan Singapura.
Citibank N.A di Singapura mula menyediakan khidmat sekuriti pada pertengahan 1970-an dan produk penjagaan
global yang beroperasi sepenuhnya telah dilancarkan pada awal 1990-an. Kini, perniagaan khidmat sekuritinya
mempunyai asas pelanggan global yang terdiri daripada bank utama, pengurus dana, peniaga broker dan syarikat
insurans.
Peranan dan tugas wakil pemegang amanah, iaitu Citibank N.A, Singapura, adalah seperti berikut:
Bertindak sebagai subpenjaga bagi pelaburan rentas sempadan terpilih yang dibuat oleh dana termasuk
pembukaan akaun tunai dan penjagaan serta menyimpan dengan selamat aset dana seperti ekuiti, bon dan
aset lain.
Bertindak sebagai ejen pembayar untuk pelaburan rentas sempadan terpilih yang termasuk penyelesaian
perdagangan dan khidmat pindahan dana.
Menyediakan maklumat tindakan korporat atau kelayakan yang timbul daripada aset sandaran di atas dan
menyediakan laporan berkala tentang aktiviti portfolio yang dilaburkan.
10.5 PROFIL CIMB COMMERCE TRUSTEE BERHAD (CCTB)
(CCTB) telah diperbadankan di bawah nama BHLB Trustee Berhad pada 25 Ogos 1994. Ia telah didaftarkan
sebagai syarikat amanah di bawah Akta Syarikat Amanah 1949 pada 3 Julai 1995 dan memulakan operasi pada
1 September 1995. Nama syarikat telah ditukar kepada CIMB Commerce Trustee Berhad berkuat kuasa pada 2
Mac 2012. CCTB telah didaftarkan dan diluluskan oleh SC untuk bertindak sebagai pemegang amanah kepada
dana amanah saham.
Dengan pengalaman selama 17 tahun sebagai pemegang amanah kepada dana amanah saham, CCTB mempunyai
sejumlah 56 dana amanah saham dan 10 dana borong, 1 Dana Pelaburan Harta Tanah dan 1 Skim Persaraan
Swasta (4 dana) di bawah pengawasannya dan mempunyai kakitangan seramai 24 orang yang terdiri daripada 22
Eksekutif dan 2 Bukan Eksekutif pada 15 Februari 2013.
Prestasi Kewangan
Berikut ialah ringkasan prestasi lepas CCTB berdasarkan penyata kewangan bagi tempoh tiga (3) tahun kewangan
lepas berakhir 31 Disember:
2010
RM000
2011
RM000
2012
(Tidak diaudit)
RM000
Modal saham berbayar 1,750 1,750 1,750
Dana pemegang saham 6,497 6,601 8,517
Perolehan 7,113 6,289 7,917
Keuntungan sebelum cukai 2,588 1,802 2,675
Keuntungan selepas cukai 1,936 1,354 1,916
Pada 15 Februari 2013, pemegang amanah dan wakilnya tidak terlibat dalam sebarang litigasi dan timbangtara
penting, sama ada sebagai plaintif atau defendan, dan pemegang amanah dan wakilnya tidak mengetahui
tentang sebarang prosiding yang belum selesai atau diancam untuk diambil terhadapnya atau sebarang fakta
yang berkemungkinan menimbulkan sebarang prosiding yang mungkin memberi kesan yang besar dan buruk
kepada kedudukan kewangan atau perniagaan mereka.
Lembaga Pengarah
En. Zahardin Omardin
Cik Chan Swee Liang Carolina
En. Loh Shai Weng
Cik Liew Pik Yoong (Pengarah ganti kepada Cik Chan Swee Liang Carolina)
203
PEMEGANG AMANAH (SAMB)
Head of Trustee Services
Cik Liew Pik Yoong
Head of Operations
Cik Lee Kooi Yoke
Perwakilan Fungsi Penjaga
CCTB telah melantik CIMB Group Nominees (Tempatan) Sdn Bhd sebagai wakil pemegang amanah untuk
melaksanakan fungsi penjaga. CIMB Group Nominees (Tempatan) Sdn Bhd adalah anak syarikat milik penuh CIMB
Bank Berhad. Fungsi penjaganya termasuklah menyimpan dengan selamat, penyelesaian dan tindakan korporat
yang berkaitan dengan pemprosesan dan pelaporan sekuriti tunai.
CCTB telah mewakilkan fungsi penjaganya bagi pelaburan asing dana kepada Citibank N.A, cawangan Singapura.
Citibank N.A di Singapura mula menyediakan khidmat sekuriti pada pertengahan 1970-an dan produk penjagaan
global yang beroperasi sepenuhnya telah dilancarkan pada awal 1990-an. Kini, perniagaan khidmat sekuritinya
mempunyai asas pelanggan global yang terdiri daripada bank utama, pengurus dana, peniaga broker dan syarikat
insurans.
Semua pelaburan secara automatik didaftarkan atas nama dana. CIMB Group Nominees (Tempatan) Sdn Bhd dan
Citibank N.A Singapura bertindak hanya mengikut arahan daripada pemegang amanah.
Peranan dan tugas wakil pemegang amanah, iaitu CIMB Group Nominees (Tempatan) Sdn Bhd dan Citibank N.A,
Singapura, adalah seperti berikut:
Bertindak sebagai subpenjaga bagi pelaburan rentas sempadan terpilih yang dibuat oleh dana termasuk
pembukaan akaun tunai dan akaun penjagaan serta menyimpan dengan selamat aset dana seperti ekuiti,
bon dan aset lain.
Bertindak sebagai ejen pembayar untuk pelaburan rentas sempadan terpilih yang termasuk penyelesaian
perdagangan dan khidmat pindahan dana.
Menyediakan maklumat tindakan korporat atau kelayakan yang timbul daripada aset sandaran di atas dan
menyediakan laporan berkala tentang aktiviti portfolio yang dilaburkan.
204
PEMEGANG AMANAH (SAMB)
205
PENASIHAT SYARIAH
11
11.1 PERANAN PENASIHAT SYARIAH
ZI Shariah Advisory Services Sdn. Bhd. (ZI Shariah) adalah Penasihat Syariah kepada dana patuh Syariah yang
disenaraikan dalam Prospektus Induk ini. Selaku Penasihat Syariah, peranan ZI Shariah ialah untuk memastikan
operasi dan pelaburan dana mematuhi keperluan Syariah. Penasihat Syariah mengkaji semula pelaburan dana setiap
bulan bagi memastikan ia sentiasa mematuhi keperluan Syariah dan mengadakan mesyuarat dengan Pengurus
setiap suku tahun untuk mengkaji semula dan memberi nasihat tentang pematuhan dana terhadap keperluan
Syariah. Bagi pelaburan dana dalam ekuiti patuh Syariah dan sukuk domestik, akaun pelaburan Islam, instrumen
pasaran wang Islam dan instrumen boleh niaga Islam, penyaringan pelaburan tersebut adalah berdasarkan pada
Senarai Sekuriti Patuh Syariah oleh Majlis Penasihat Syariah SC, senarai sukuk yang dikeluarkan oleh SC, senarai
instrumen pasaran wang Islam yang disediakan oleh Bank Negara Malaysia; dan senarai akaun pelaburan Islam/
penempatan yang disediakan oleh Pengurus pada setiap bulan seperti yang dikehendaki oleh Penasihat Syariah
bagi memastikan semua penempatan adalah selaras dengan ketetapan Syariah. Bagi pelaburan dana dalam
sekuriti asing, rujukan dibuat kepada indeks pasaran yang diiktiraf di mana sekuriti asing tersebut disenaraikan
(iaitu indeks Syariah yang disusun oleh penyedia indeks yang mantap yang diluluskan oleh Penasihat Syariah) dan/
atau tertakluk kepada proses kajian semula yang melibatkan analisis kuantitatif dan juga kualititatif oleh Penasihat
Syariah. Tanggungjawab akhir untuk memastikan pematuhan Syariah dana dalam semua aspek yang berkaitan
terletak pada Pengurus sepenuhnya.
11.2 TANGGUNGJAWAB PENASIHAT SYARIAH
Selaras dengan Garis Panduan SC, peranan Penasihat Syariah ialah:
1. Memastikan dana amanah saham patuh Syariah (dana) diuruskan dan ditadbirkan menurut prinsip-
prinsip Syariah;
2. Menyediakan nasihat, kepakaran dan bimbingan untuk dana dalam semua perkara dari perspektif prinsip
Syariah, termasuk surat ikatan dan prospektus dana, struktur dan proses pelaburannya, serta operasi dan
hal-ehwal pentadbiran yang lain;
3. Berunding dengan SC yang boleh mendapatkan nasihat daripada Majlis Penasihat Syariah (SAC)
sekiranya terdapat sebarang kekaburan atau ketidakpastian berkenaan dengan pelaburan, instrumen,
sistem, prosedur dan/atau proses yang berkaitan dengan dana;
4. Memeriksa dan meneliti laporan pematuhan dana yang disediakan oleh pegawai pematuhan pengurus,
laporan urus niaga yang disediakan oleh atau diluluskan sewajarnya oleh pemegang amanah dan mana-
mana laporan lain yang dianggap perlu bagi tujuan memastikan bahawa pelaburan dana adalah selaras
dengan prinsip Syariah;
5. Menyediakan laporan untuk disertakan dalam laporan interim dan laporan tahunan dana yang mengesahkan
sama ada dana telah diuruskan dan ditadbirkan menurut prinsip Syariah;
6. Memastikan dana mematuhi mana-mana garis panduan, peraturan atau keputusan yang dikeluarkan oleh
SC dan SAC berhubung dengan perkara-perkara Syariah;
7. Menyemak dan memberi nasihat mengenai bahan promosi dana;
8. Membantu dan menghadiri mana-mana mesyuarat ad-hoc yang diadakan oleh SC dan/atau pihak berkuasa
lain yang berkaitan.
11.3 MAKLUMAT AM MENGENAI ZI SHARIAH
ZI Shariah Advisory Services Sdn. Bhd. (ZI Shariah) ditubuhkan pada April 2007 untuk menyediakan khidmat
nasihat Syariah dalam perbankan Islam, produk pasaran modal Islam, takaful dan pengurusan kekayaan. ZI
Shariah adalah Penasihat Syariah yang diluluskan oleh SC untuk memberi nasihat mengenai terbitan Sukuk, dana
pelaburan Islam dan semua instrumen pasaran modal Islam lain yang diluluskan.
ZI Shariah mempunyai pengalaman yang berkaitan sebagai Penasihat Syariah untuk dana dan pelaburan patuh
Syariah:
Memberi nasihat kepada syarikat pengurusan aset yang berpangkalan di Hong Kong mengenai penubuhan
dana pelaburan patuh Syariahnya.
Memberi nasihat kepada entiti yang berpangkalan di Dubai mengenai tawaran produk kewangan Islamnya
Memberi nasihat (dalam pelaksanaan) kepada syarikat Jordan mengenai sukuk yang melibatkan aset Jordan.
Memberi nasihat (dalam pelaksanaan) kepada institusi kewangan Jepun berkaitan dengan cadangan
struktur sukuk Jepun yang melibatkan aset pendasar Malaysia.
Memberi nasihat (dalam pelaksanaan) kepada entiti yang berpangkalan di Dubai mengenai penubuhan
dana ekuiti persendirian patuh Syariah.
Memberi nasihat kepada pihak berkuasa undang-undang antarabangsa mengenai perkhidmatan kewangan
Islam.
Memberi nasihat mengenai terbitan sukuk berdaulat pertama di negara Asia Tenggara. Menyediakan
latihan khusus untuk para pegawainya dan para penggiat industri yang lain mengenai kewangan Islam,
terutamanya sukuk.
Memberi nasihat kepada bank Islam antarabangsa mengenai peluang pelaburan berkaitan wakaf di
Malaysia.
Merangka (dalam pelaksanaan) piawaian bagi tadbir urus Syariah dan penyeliaan institusi kewangan Islam
untuk AAOIFI.
Pada 15 Februari 2013, ZI Shariah mempunyai seramai 14 orang pekerja. ZI Shariah merupakan Penasihat Syariah
untuk 36 dana pada 15 Februari 2013.
Lembaga Pengarah
Dato Dr Nik Norzrul Thani - Pengarah
Dr Aida Othman - Pengarah
En. Ahmad Ab Hamid - Pengarah
11.4 PROFIL PEGAWAI LANTIKAN YANG BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP HAL-HAL
SYARIAH BERKAITAN DENGAN DANA
Individu dilantik yang bertanggungjawab terhadap hal-hal Syariah berkaitan dengan dana ialah:
Dr Mohamad Akram Laldin (Penasihat Syariah)
Dr Mohamad Akram kini merupakan Pengarah Eksekutif Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa bagi
Kewangan Islam (ISRA). Pada masa ini, beliau merupakan Ahli Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia
(BNM), Jawatankuasa Penasihat Syariah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), Ahli Lembaga Penasihat
Syariah Yassar Limited, Lembaga Penasihat Syariah EAB (London), Pengerusi Lembaga Penasihat Islam HSBC
Insurance Singapura, Penasihat Syariah kepada ZI Shariah Advisory Malaysia, Ahli Majlis Penasihat Syariah Pasaran
Kewangan Islam Antarabangsa (IIFM) Bahrain, Penasihat Syariah kepada Dar al-Takaful Dubai, Ahli Jawatankuasa
Piawaian Syariah AAOIFI, Bahrain dan Lembaga lain di peringkat tempatan dan antarabangsa.
Sebelum menyertai ISRA, beliau merupakan Penolong Profesor di Kuliyyah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan,
Universiti Islam Antarabangsa, Malaysia (IIUM). Pada tahun 2002-2004, beliau merupakan Penolong Profesor
Pelawat di Universiti Sharjah, Sharjah, Emiriah Arab Bersatu.
Dr Akram memiliki ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam Jurisprudens dan Perundangan Islam dari Universiti
Jordan, Amman, Jordan dan Doktor Falsafah dalam Prinsip-prinsip Perundangan Islam (Usul al-Fiqh) dari University
of Edinburgh, Scotland, United Kingdom. Beliau juga adalah ahli Lembaga Pengajian Institut Perbankan dan
Kewangan Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
Beliau adalah Penasihat Syariah untuk sekuriti Islam yang berdaftar dengan SC dan bertindak sebagai Penasihat
Syariah dalam terbitan beberapa sukuk. Selain itu, beliau juga merupakan seorang penulis yang prolik dalam
kerja-kerja akademik khususnya dalam bidang perbankan dan kewangan Islam. Beliau adalah penerima Anugerah
Zaki Badawi 2010 untuk Kecemerlangan dalam Khidmat Nasihat Syariah dan Penyelidikan.
206
PENASIHAT SYARIAH (SAMB)
Profesor Dr Ashraf bin Md Hashim (Penasihat Syariah)
Profesor Dr Ashraf bin Md Hashim adalah penyelidik kanan di Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa bagi
Kewangan Islam (ISRA) dan Profesor di Pusat Pendidikan Kewangan Islam Antarabangsa (INCEIF). Beliau juga
merupakan Ketua Pegawai Eksekutif ISRA Consultancy.
Profesor Dr Ashraf bin Md Hashim memperoleh ijazah Doktor Falsafah (Undang-undang Islam) dari University of
Birmingham, UK, 1999; ijazah Sarjana (1995) dalam Fiqh dan Usul a-Fiqh dari Universiti Jordan; ijazah Sarjana
Muda (1991) dalam Syariah dari Universiti Islam di Madinah. Beliau juga memperoleh Diploma Lepasan Ijazah
dalam Undang-undang dan Amalan Islam (2001) dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
Sebelum ini, beliau merupakan kakitangan akademik di Jabatah Fiqh dan Usul Fiqh, Kuliyyah Ilmu Wahyu dan Sains
Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau juga telah dipinjamkan ke Universiti Antarabangsa
Al-Madinah sebagai Timbalan Rektor (Hal-ehwal Akademik) selama dua tahun. Beliau telah menulis dua buah
buku dan beberapa artikel yang diterbitkan dalam jurnal tempatan dan antarabangsa. Beliau pernah menjadi
Chevening Fellow di Pusat Pengajian Islam Oxford, United Kingdom.
Dr Ashraf mempunyai pengalaman yang luas dalam memberikan pandangan Syariah mengenai produk runcit dan
perbankan pelaburan, penstrukturan sukuk dan amanah saham. Beliau juga terlibat secara aktif dalam memberi
nasihat kepada syarikat Takaful dan Takaful Semula. Kini beliau merupakan ahli Majlis Penasihat Syariah, Bank
Negara Malaysia dan SC. Beliau juga merupakan ahli Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia dan kini merupakan
Pengerusi Jawatankuasa Syariah Bursa Malaysia. Beliau juga menjadi Penasihat Syariah kepada beberapa Institusi
Kewangan Islam di Malaysia dan luar negara.
Profesor Madya Dr Shafaai bin Musa (Penasihat Syariah)
Profesor Madya Dr Shafaai Musa kini berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Eksekutif di Kolej Islam Antarabangsa
(IIC), yang merupakan anak syarikat milik penuh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM) dan Pengarah di
Pusat IIUM untuk Continuing Education Sdn Bhd. Beliau juga merupakan pensyarah di Kulliyah Undang-Undang
Ahmad Ibrahim, IIUM. Beliau merupakan graduan fakulti Syariah di Universiti Al-Azhar, Mesir. Beliau menerima
ijazah Sarjana dalam Undang-undang Perbandingan dari IIUM dan Doktor Falsafah dari Glasgow Caledonian
University, United Kingdom.
Profesor Madya Dr Shafaai Musa kini merupakan Pengerusi Jawatankuasa Syariah CIMB-Aviva Takaful Berhad,
Pengerusi Majlis Penasihat Syariah Reinsurance Group of America, ahli Jawatankuasa Syariah CIMB Islamic Bank
Berhad dan Majlis Perancangan Kewangan Malaysia (MFPC). Beliau juga berkhidmat dengan Majlis Peguam
Malaysia sebagai Ahli Panel Tribunal Penyiasatan menurut S.97(2) Akta Profesion Undang-undang 1976 (pindaan
1993) sejak tahun 2002.
Dr Shafaai telah berkhidmat dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) sebagai Ahli Panel Penyelidikan
Shariah sejak tahun 2005 dan juga memberikan khidmat kepakaran Syariahnya kepada beberapa institusi lain
terutamanya Amanah Raya Berhad dan Celcom Axiata Berhad.
207
PENASIHAT SYARIAH (SAMB)
208
SYARAT PENTING SURAT IKATAN
12
12.1 HAK DAN LIABILITI PEMEGANG UNIT
Pemegang unit ialah orang yang didaftarkan dalam buku daftar sebagai pemegang unit atau pecahan
unit dalam dana yang secara automatik memberinya hak dan kepentingan dalam dana.
Pemegang unit berhak menerima agihan dana (jika ada), menyertai sebarang peningkatan dalam nilai modal unit,
serta hak dan keistimewaan lain sebagaimana yang diperuntukkan dalam Surat Ikatan.
Pemegang unit diberi kuasa untuk mengadakan mesyuarat pemegang unit, dan mengundi untuk memecat
pemegang amanah atau Pengurus melalui Resolusi Luar Biasa.
Pelabur yang melabur buat pertama kali dengan Public Mutual berhak menggunakan tempoh bertenang. Walau
bagaimanapun, hak bertenang ini tidak diberikan kepada perbadanan atau institusi, kakitangan Public Mutual
dan orang yang didaftarkan untuk berurusan dalam dana amanah saham.
Selain itu, pemegang unit juga akan menerima laporan tahunan dan laporan interim dana yang dihantar dalam
tempoh dua bulan dari penutup setiap tahun/tempoh kewangan.
Pemegang unit tidak berhak meminta mana-mana aset yang terkandung dalam dana dipindahkan kepadanya
atau campur tangan dalam atau mempersoalkan pelaksanaan oleh pemegang amanah atau Pengurus bagi
pihaknya akan hak pemegang amanah sebagai pemilik aset tersebut.
Pemegang unit, dengan sebab peruntukan Surat Ikatan dan hubungan yang wujud melaluinya antara pemegang
unit, pemegang amanah dan Pengurus, tidak bertanggungan terhadap sebarang amaun yang melebihi harga
belian yang dibayar untuk unit, dan tidak berkewajipan untuk menanggung rugi pemegang amanah dan/atau
Pengurus sekiranya liabiliti yang ditanggung oleh pemegang amanah dan Pengurus atas nama atau bagi pihak
dana menurut dan/atau dalam pelaksanaan peruntukan Surat Ikatan melebihi aset dana, dan sebarang hak
tanggung rugi pemegang amanah dan/atau Pengurus akan terhad kepada bantuan kepada dana.
12.2 PEMEGANG BERSAMA
Unit boleh didaftarkan atas nama lebih daripada seorang pemegang unit tertakluk kepada bilangan maksimum
dua pemegang bersama. Jika unit dipegang oleh pemegang bersama yang mana seorang daripadanya adalah
di bawah umur, pemegang unit pertama yang didaftarkan mestilah orang dewasa yang berumur tidak kurang
daripada 18 tahun.
Sekiranya seorang pemegang bersama meninggal dunia, Pengurus akan hanya mengiktiraf pemegang bersama
yang masih hidup sebagai orang sah yang mempunyai hak milik atau hak kepentingan ke atas unit dalam akaun.
Akan tetapi, jika pemegang bersama yang masih hidup itu adalah di bawah umur, unit dalam akaun akan
terletak hak kepada harta pusaka pemegang bersama yang telah meninggal dunia apabila Pengurus menerima
dokumentasi yang perlu.
209
SYARAT PENTING SURAT IKATAN (SAMB)
12.3 YURAN DAN CAJ MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH SURAT IKATAN
Dana Yuran
pengurusan
Yuran pemegang
amanah
Caj jualan Caj penebusan
PBGF 2% setahun
daripada NAB.
Tidak melebihi 0.15%
setahun, dikira secara harian
ke atas NAB.
7% daripada NAB
seunit.
3% daripada NAB
seunit.
PBAEF 1.6% setahun
daripada NAB.
Tidak melebihi 0.06%
setahun, yang dikira setiap
hari ke atas NAB, tetapi
tertakluk kepada sebarang
yuran minimum (termasuk
yuran penjaga) setahun
dan/atau yuran maksimum
(termasuk yuran penjaga)
setahun seperti yang
dipersetujui oleh Pengurus
dan pemegang amanah.
7% daripada NAB
seunit.
3% daripada NAB
seunit.
PBADF 1.8% setahun
daripada NAB.
Tidak melebihi 0.08%
setahun, dikira setiap
hari ke atas NAB, tetapi
tertakluk kepada yuran
minimum (termasuk yuran
penjaga tempatan) sebanyak
RM18,000.00 setahun.
7% daripada NAB
seunit.
3% daripada NAB
seunit.
PBEPEF 1.8% setahun
daripada NAB.
Tidak melebihi 0.08%
setahun, dikira setiap hari
ke atas NAB, tetapi tertakluk
kepada yuran minimum
(termasuk yuran penjaga)
sebanyak RM18,000.00
setahun.
7% daripada NAB
seunit.
3% daripada NAB
seunit.
PBCPEF 1.8% setahun
daripada NAB.
Tidak melebihi 0.08%
setahun, dikira setiap hari
ke atas NAB, tetapi tertakluk
kepada yuran minimum
(termasuk yuran penjaga)
sebanyak RM18,000.00
setahun.
7% daripada NAB
seunit.
3% daripada NAB
seunit.
PBCAEF 1.8% setahun
daripada NAB.
Tidak melebihi 0.08%
setahun, dikira setiap hari
ke atas NAB, tetapi tertakluk
kepada yuran minimum
(termasuk yuran penjaga)
sebanyak RM18,000.00
setahun.
7% daripada NAB
seunit.
3% daripada NAB
seunit.
210
SYARAT PENTING SURAT IKATAN (SAMB)
Dana Yuran
pengurusan
Yuran pemegang
amanah
Caj jualan Caj penebusan
PBCAUEF 1.8% setahun
daripada NAB.
Tidak melebihi 0.08%
setahun, dikira setiap hari
ke atas NAB, tetapi tertakluk
kepada yuran minimum
(termasuk yuran penjaga)
sebanyak RM18,000.00
setahun.
7% daripada NAB
seunit.
3% daripada NAB
seunit.
PBSGA30EF 2.0% setahun
daripada NAB.
Tidak melebihi 0.08%
setahun, dikira setiap hari
ke atas NAB, tetapi tertakluk
kepada yuran minimum
(termasuk yuran penjaga)
sebanyak RM18,000.00
setahun.
7% daripada NAB
seunit.
3% daripada NAB
seunit.
PBAPENTF 2.0% setahun
daripada NAB.
Tidak melebihi 0.08%
setahun, dikira setiap hari
ke atas NAB, tetapi tertakluk
kepada yuran minimum
(termasuk yuran penjaga)
sebanyak RM18,000.00
setahun.
7% daripada NAB
seunit.
3% daripada NAB
seunit.
PBAEGF 2.0% setahun
daripada NAB.
Tidak melebihi 0.08%
setahun, dikira setiap hari
ke atas NAB, tetapi tertakluk
kepada yuran minimum
(termasuk yuran penjaga)
sebanyak RM18,000.00
setahun.
7% daripada NAB
seunit.
3% daripada NAB
seunit.
PBGSQF 2.0% setahun
daripada NAB.
Tidak melebihi 0.08%
setahun, dikira setiap hari
ke atas NAB, tetapi tertakluk
kepada yuran minimum
(termasuk yuran penjaga)
sebanyak RM18,000.00
setahun.
7% daripada NAB
seunit.
3% daripada NAB
seunit.
PBIEF 1.5% setahun
daripada NAB.
Tidak melebihi 0.06%
setahun, dikira setiap hari
ke atas NAB, tetapi tertakluk
kepada sebarang yuran
minimum (termasuk yuran
penjaga) setahun dan/atau
yuran maksimum (termasuk
yuran penjaga) setahun
seperti yang dipersetujui oleh
Pengurus dan pemegang
amanah.
7% daripada NAB
seunit.
3% daripada NAB
seunit.
211
SYARAT PENTING SURAT IKATAN (SAMB)
Dana Yuran
pengurusan
Yuran pemegang
amanah
Caj jualan Caj penebusan
PBIAEF 1.8% setahun
daripada NAB.
Tidak melebihi 0.08%
setahun, dikira setiap hari
ke atas NAB, tetapi tertakluk
kepada yuran minimum
(termasuk yuran penjaga)
sebanyak RM18,000.00
setahun.
7% daripada NAB
seunit.
3% daripada NAB
seunit.
PBIASSF 1.8% setahun
daripada NAB.
Tidak melebihi 0.08%
setahun, dikira setiap hari
ke atas NAB, tetapi tertakluk
kepada yuran minimum
(termasuk yuran penjaga)
sebanyak RM18,000.00
setahun.
7% daripada NAB
seunit.
3% daripada NAB
seunit.
PBDYNAF 2% setahun
daripada NAB.
Tidak melebihi 0.08%
setahun, dikira setiap hari
ke atas NAB, tetapi tertakluk
kepada yuran minimum
sebanyak RM18,000 setahun
(termasuk yuran penjaga).
7% daripada NAB
seunit.
3% daripada NAB
seunit.
PBMAC 2% setahun
daripada NAB.
Tidak melebihi 0.06%
setahun, dikira setiap
hari ke atas NAB, tetapi
tertakluk kepada sebarang
yuran minimum atau yuran
maksimum (termasuk
yuran penjaga) setahun
sebagaimana yang
dipersetujui oleh Pengurus
dan pemegang amanah.
7% daripada NAB
seunit.
3% daripada NAB
seunit.
PBBF 2% setahun
daripada NAB.
Tidak melebihi 0.15%
setahun, dikira setiap hari ke
atas NAB.
7% daripada NAB
seunit.
3% daripada NAB
seunit.
PBAREIF 1.8% setahun
daripada NAB.
Tidak melebihi 0.08%
setahun, dikira setiap hari
ke atas NAB, tetapi tertakluk
kepada yuran minimum
(termasuk yuran penjaga)
sebanyak RM18,000.00
setahun.
7% daripada NAB
seunit.
3% daripada NAB
seunit.
PBADBF 1.8% setahun
daripada NAB.
Tidak melebihi 0.08%
setahun, dikira setiap hari
ke atas NAB, tetapi tertakluk
kepada yuran minimum
(termasuk yuran penjaga)
sebanyak RM18,000.00
setahun.
7% daripada NAB
seunit.
3% daripada NAB
seunit.
212
SYARAT PENTING SURAT IKATAN (SAMB)
Dana Yuran
pengurusan
Yuran pemegang
amanah
Caj jualan Caj penebusan
PBINDOBF 1.8% setahun
daripada NAB.
Tidak melebihi 0.08%
setahun, dikira setiap hari
ke atas NAB, tetapi tertakluk
kepada yuran minimum
(termasuk yuran penjaga)
sebanyak RM18,000.00
setahun.
7% daripada NAB
seunit.
3% daripada NAB
seunit.
PBFI 1% setahun
daripada NAB.
Tidak melebihi 0.10%
setahun, dikira setiap hari ke
atas NAB.
3% daripada NAB
seunit.
3% daripada NAB
seunit.
PBINFBF 1.8% setahun
daripada NAB.
Tidak melebihi 0.08%
setahun, dikira setiap hari
ke atas NAB, tetapi tertakluk
kepada yuran minimum
(termasuk yuran penjaga)
sebanyak RM18,000.00
setahun.
7% daripada NAB
seunit.
3% daripada NAB
seunit.
PBBOND 1.8% setahun
daripada NAB.
Tidak melebihi 0.08%
setahun, dikira setiap hari
ke atas NAB, tetapi tertakluk
kepada yuran minimum
(termasuk yuran penjaga)
sebanyak RM18,000.00
setahun.
7% daripada NAB
seunit.
3% daripada NAB
seunit.
PBIBF 1.5% setahun
daripada NAB.
Tidak melebihi 0.06%
setahun, dikira setiap hari
ke atas NAB, tetapi tertakluk
kepada sebarang yuran
minimum (termasuk yuran
penjaga) setahun dan/atau
yuran maksimum (termasuk
yuran penjaga) setahun
seperti yang dipersetujui oleh
Pengurus dan pemegang
amanah.
7% daripada NAB
seunit.
3% daripada NAB
seunit.
PBSKF 1.8% setahun
daripada NAB.
Tidak melebihi 0.08%
setahun, dikira setiap hari
ke atas NAB, tetapi tertakluk
kepada yuran minimum
(termasuk yuran penjaga)
sebanyak RM18,000.00
setahun.
7% daripada NAB
seunit.
3% daripada NAB
seunit.
213
SYARAT PENTING SURAT IKATAN (SAMB)
Dana Yuran
pengurusan
Yuran pemegang
amanah
Caj jualan Caj penebusan
PBCMF 1% setahun
daripada NAB.
Tidak melebihi 0.08%
setahun, dikira setiap hari
ke atas NAB, tetapi tertakluk
kepada yuran minimum
(termasuk yuran penjaga)
sebanyak RM18,000.00
setahun.
1% daripada NAB
seunit.
1% daripada NAB
seunit.
PBICMF 1% setahun
daripada NAB.
Tidak melebihi 0.08%
setahun, dikira setiap hari
ke atas NAB, tetapi tertakluk
kepada yuran minimum
(termasuk yuran penjaga)
sebanyak RM18,000.00
setahun.
1% daripada NAB
seunit.
1% daripada NAB
seunit.
Yuran dan/atau caj yang lebih rendah daripada yang dinyatakan dalam Surat Ikatan boleh dikenakan. Semua
yuran dan caj semasa dinyatakan dalam Prospektus Induk.
Sebarang kenaikan yuran dan/atau caj di atas yang dinyatakan dalam Prospektus Induk semasa boleh dibuat
asalkan prospektus tambahan dikeluarkan dan kadar maksimum yang dinyatakan dalam Surat Ikatan tidak
dilanggar.
Sebarang kenaikan yuran dan/atau caj yang melebihi kadar maksimum yang dinyatakan dalam Surat Ikatan
memerlukan kelulusan pemegang unit.
12.4 PERBELANJAAN DIBENARKAN YANG DIBAYAR DARIPADA DANA
Hanya perbelanjaan yang berkaitan secara langsung dan perlu dalam mengendalikan dan mentadbir dana
sahaja boleh dibayar daripada dana. Perbelanjaan utama yang boleh didapatkan kembali terus daripada dana
termasuklah:
(i) komisen/yuran yang dibayar kepada broker yang melaksanakan urus niaga dalam pelaburan dana,
dinyatakan pada nota kontrak atau nota pengesahan atau akaun perbezaan;
(ii) (di mana fungsi penjagaan asing diwakilkan oleh pemegang amanah yang berkaitan untuk pelaburan
pasaran asing), caj/yuran yang dibayar kepada subpenjaga;
(iii) cukai dan duti lain yang dikenakan ke atas dana oleh Kerajaan dan pihak berkuasa lain;
(iv) yuran dan perbelanjaan lain yang ditanggung sewajarnya oleh juruaudit serta semua yuran profesional dan
perakaunan dan pembayaran yang diluluskan oleh pemegang amanah yang berkaitan;
(v) yuran bagi penilaian mana-mana pelaburan dana oleh jurunilai bebas bagi manfaat dana;
(vi) kos yang ditanggung bagi pengubahsuaian Surat Ikatan kecuali pengubahsuaian untuk manfaat Pengurus
atau pemegang amanah sendiri;
(vii) kos yang ditanggung untuk mana-mana mesyuarat pemegang unit kecuali mesyuarat yang diadakan oleh
Pengurus atau pemegang amanah untuk manfaatnya sendiri;
(viii) kos mencetak dan menghantar kepada pemegang unit, akaun dana, sijil cukai, waran agihan, notis
mesyuarat pemegang unit, iklan surat khabar dan kos lain seumpamanya sebagaimana yang diluluskan
oleh pemegang amanah yang berkaitan; dan
(ix) sebarang perbelanjaan lain yang ditanggung sewajarnya oleh pemegang amanah yang berkaitan dalam
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
214
SYARAT PENTING SURAT IKATAN (SAMB)
12.5 PERSARAAN, PEMECATAN DAN PENGGANTIAN PENGURUS
Pengurus boleh bersara dengan memberikan notis dua belas (12) bulan kepada pemegang amanah menyatakan
keinginannya untuk berbuat demikian, atau tempoh lebih pendek sebagaimana yang Pengurus dan pemegang
amanah persetujui, untuk digantikan dengan perbadanan lain.
Pengurus boleh dipecat dan perbadanan lain dilantik sebagai pengurus melalui Resolusi Luar Biasa pemegang
unit pada mesyuarat pemegang unit yang diadakan menurut Surat Ikatan sama ada oleh pemegang amanah atau
pemegang unit.
Pemegang amanah akan mengambil langkah sewajarnya untuk memecat dan menggantikan Pengurus dengan
seberapa cepat yang boleh selepas mengetahui mengenai mana-mana keadaan berikut:
(a) Resolusi Luar Biasa mengenai perkara itu telah diluluskan oleh pemegang unit pada mesyuarat yang
diadakan bagi tujuan itu;
(b) Pengurus memungkiri obligasinya di bawah Surat Ikatan;
(c) Pengurus gagal atau cuai menjalankan tugasnya mengikut kehendak pemegang amanah dan pemegang
amanah menganggap bahawa adalah demi kepentingan pemegang unit ia perlu bertindak memecat
Pengurus, selepas pemegang amanah memberikan notis dan sebab dan telah mempertimbangkan sebarang
pernyataan yang dibuat oleh Pengurus berkaitan dengan pendapat itu, dan selepas berunding dengan
pihak berkuasa yang berkaitan dan dengan kelulusan pemegang unit; atau
(d) Pengurus telah dibubarkan (kecuali pembubaran sukarela bagi tujuan percantuman dan penyusunan semula
atau tujuan seumpamanya) atau penerima telah dilantik untuknya atau tidak lagi meneruskan perniagaan,
dan Pengurus tidak akan menerima sebarang bayaran tambahan atau manfaat berkaitan dengan pemecatan atau
penggantian atau persaraan tersebut.
Dalam mana-mana kes yang tersebut di atas, Pengurus buat sementara waktu, apabila menerima notis tersebut
daripada pemegang amanah, berhenti menjadi Pengurus, dan pemegang amanah akan secara bertulis di bawah
meterainya melantik perbadanan lain untuk menjadi Pengurus dana, tertakluk kepada perbadanan tersebut
memeterai Surat Ikatan dengan pemegang amanah dan selepas itu bertindak sebagai Pengurus bagi baki tempoh
dana.
12.6 PERSARAAN, PEMECATAN DAN PENGGANTIAN PEMEGANG AMANAH
Pemegang amanah boleh bersara dengan memberi notis dua belas (12) bulan kepada Pengurus menyatakan
keinginannya untuk berbuat demikian, atau tempoh yang lebih pendek sebagaimana yang Pengurus dan
pemegang amanah persetujui, dan boleh melantik pemegang amanah baru sebagai ganti atau sebagai pemegang
amanah tambahan.
Pengurus akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk memecat dan menggantikan pemegang amanah
seberapa cepat yang boleh selepas mengetahui tentang mana-mana keadaan berikut:
(a) Pemegang amanah tidak lagi wujud;
(b) Pemegang amanah tidak dilantik secara sah;
(c) Pemegang amanah tidak layak dilantik atau bertindak sebagai pemegang amanah di bawah Seksyen 290
CMSA 2007;
(d) Pemegang amanah telah gagal atau enggan bertindak sebagai pemegang amanah menurut peruntukan
atau persetujuan Surat Ikatan atau peruntukan CMSA 2007;
(e) Penerima dilantik untuk mengendalikan keseluruhan atau sebahagian besar aset atau daya usaha
pemegang amanah yang sedia ada dan tidak berhenti bertindak di bawah pelantikan, atau petisyen
dikemukakan untuk membubarkan pemegang amanah yang sedia ada (kecuali bagi tujuan dan diikuti
dengan penyusunan semula, melainkan semasa atau selepas penyusunan semula itu pemegang amanah
menjadi atau diisytiharkan sebagai tidak mampu bayar); atau
(f) Pemegang amanah sedang disiasat untuk kelakuan yang menyalahi Akta Syarikat Amanah 1949, Akta
Pemegang Amanah 1949, Akta Syarikat 1965 atau mana-mana undang-undang sekuriti.
215
SYARAT PENTING SURAT IKATAN (SAMB)
Selain yang di atas, pemegang amanah boleh dipecat dan pemegang amanah lain dilantik melalui Resolusi
Luar Biasa pemegang unit pada mesyuarat pemegang unit yang diadakan menurut Surat Ikatan sama ada oleh
Pengurus atau pemegang unit.
12.7 PENAMATAN DANA
Dana boleh ditamatkan atau dibubarkan apabila berlakunya mana-mana peristiwa berikut:-
(a) kelulusan SC dibatalkan di bawah Seksyen 212(7)(A) CMSA 2007;
(b) Resolusi Luar Biasa diluluskan pada mesyuarat pemegang unit untuk menamatkan atau membubarkan dana
itu ekoran berlakunya peristiwa yang termaktub di bawah Seksyen 301(1) CMSA 2007 dan mahkamah
telah mengesahkan resolusi tersebut sebagaimana yang diperlukan di bawah Seksyen 301(2) CMSA 2007;
(c) Resolusi Luar Biasa diluluskan pada mesyuarat pemegang unit untuk menamatkan atau membubarkan
dana; atau
(d) tarikh berkuat kuasa skim pindahan yang diluluskan, sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Garis Panduan
SC, telah menyebabkan dana, yang merupakan subjek skim pindahan, tinggal tanpa sebarang aset/harta.
12.8 MESYUARAT PEMEGANG UNIT
Mesyuarat pemegang unit boleh diadakan oleh Pengurus, pemegang amanah dan/atau pemegang unit. Mana-
mana mesyuarat tersebut mestilah diadakan menurut Surat Ikatan dan/atau Garis Panduan SC.
Setiap persoalan yang berbangkit pada mana-mana mesyuarat mula-mulanya akan diputuskan dengan
mengangkat tangan melainkan undian diminta atau jika ia merupakan persoalan yang memerlukan Resolusi Luar
Biasa di bawah Surat Ikatan, maka undian akan dijalankan. Secara mengangkat tangan, setiap pemegang unit
yang hadir sendiri atau secara proksi akan mempunyai satu undi.
Korum bagi mesyuarat pemegang unit dana ialah lima (5) pemegang unit dana itu, sama ada hadir sendiri atau
secara proksi, dengan syarat bagi mesyuarat yang memerlukan Resolusi Luar Biasa, korum bagi mesyuarat itu
ialah lima (5) pemegang unit, sama ada hadir sendiri atau secara proksi, yang memegang jumlah sekurang-
kurangnya dua puluh lima peratus (25%) daripada unit dalam terbitan bagi dana itu pada masa mesyuarat.
Jika dana mempunyai lima (5) atau kurang pemegang unit, korum yang diperlukan ialah dua (2) pemegang
unit, sama ada hadir sendiri atau secara proksi dan jika mesyuarat memerlukan Resolusi Luar Biasa, korum bagi
mesyuarat itu ialah dua (2) pemegang unit, sama ada hadir sendiri atau secara proksi yang memegang jumlah
keseluruhan sekurang-kurangnya dua puluh lima peratus (25%) daripada unit dalam terbitan bagi dana itu pada
masa mesyuarat.
12.9 SURAT IKATAN
Salinan Surat Ikatan boleh diperoleh daripada Pengurus dengan bayaran RM10 satu salinan atau boleh diperiksa
secara percuma pada waktu kerja biasa di pejabat Pengurus.
Semua pemegang unit dana berhak ke atas manfaat, terikat oleh dan dianggap telah dimaklumkan tentang
peruntukan Surat Ikatan yang salinannya boleh didapati seperti yang tersebut di atas.
216
PERCUKAIAN KE ATAS DANA DAN PEMEGANG UNIT
(Disediakan untuk disertakan di dalam Prospektus Induk ini)
Lembaga Pengarah Pemegang-pemegang Amanah
AmanahRaya Trustees Berhad, Maybank Trustees Berhad dan
CIMB Commerce Trustee Berhad
d/a Public Mutual Berhad
Blok B, Sri Damansara Business Park
Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur
29 Mac 2013
Tuan,
Per: Percukaian ke atas Dana-dana dan Pemegang-pemegang Unit
Surat ini disediakan untuk disertakan di dalam Prospektus Induk ini berhubung dengan tawaran unit PB Dana
Growth, PB Dana Asia Equity, PB Dana ASEAN Dividend, PB Dana Euro Pacic Equity, PB Dana China Pacic Equity,
PB Dana China ASEAN Equity, PB Dana China Australia Equity, PB Dana Singapore Advantage-30 Equity, PB Dana
Asia Pacic Enterprises, PB Dana Asia Emerging Growth, PB Dana Growth Sequel, PB Dana Islamic Equity, PB
Dana Islamic Asia Equity, PB Dana Islamic Asia Strategic Sector, PB Dana Dynamic Allocation, PB Dana Mixed Asset
Conservative, PB Dana Balanced, PB Dana Asia Real Estate Income, PB Dana Australia Dynamic Balanced, PB Dana
Indonesia Balanced, PB Dana Fixed Income, PB Dana Infrastructure Bond, PB Dana Bond, PB Dana Islamic Bond, PB
Dana Sukuk, PB Dana Cash Management dan PB Dana Islamic Cash Management (dana-dana).
Percukaian ke atas Dana-dana
Dana-dana ini dianggap sebagai unit amanah saham bagi tujuan percukaian di Malaysia. Dengan ini, percukaian
dana-dana adalah di bawah pentadbiran Seksyen 61 dan 63B Akta Cukai Pendapatan, 1967 (Akta).
Tertakluk kepada beberapa pelepasan, pendapatan dana-dana berhubung dengan pendapatan pelaburan yang
diperolehi dari atau diakru dalam Malaysia akan dikenakan cukai pendapatan pada kadar semasa 25%. Di bawah
Seksyen 2(7) Akta, apa-apa rujukan berkenaan faedah di dalam Akta hendaklah terpakai, mutatis mutandis,
kepada laba atau keuntungan yang diterima dan perbelanjaan yang dilakukan, sebagai ganti bagi faedah, dalam
transaksi yang dijalankan mengikut prinsip-prinsip Syariah.
Keuntungan modal daripada realisasi pelaburan oleh dana-dana tidak akan dikenakan cukai pendapatan di
Malaysia.
Pendapatan dividen Malaysia kena cukai yang diterima oleh dana-dana akan mengalami potongan cukai pada
kadar semasa 25% bagi Tahun Taksiran (TT) 2011 dan TT yang seterusnya. Potongan cukai tersebut boleh
digunakan untuk mengofsetkan liabiliti cukai dana-dana sama ada kesemuanya atau sebahagian daripadanya.
Sebarang lebihan akan dikembalikan kepada dana-dana.
Berdasarkan Akta Kewangan 2007, hanya dividen Malaysia yang dibayar dalam tunai daripada saham biasa
(dipegang secara berterusan untuk 90 hari atau lebih syarat 90 hari tidak tertakluk kepada dividen yang diterima
daripada saham syarikat awam tersenarai) berhak menuntut kredit cukai. Kredit cukai tersebut boleh digunakan
untuk mengofsetkan liabiliti cukai dana-dana.
Berikut adalah sumber yang mana pendapatan faedah atau keuntungan yang terhasil akan dikecualikan cukai:-
sebarang sijil-sijil simpanan yang dikeluarkan oleh Kerajaan; atau
sekuriti-sekuriti atau bon-bon yang dikeluarkan atau dijamin oleh Kerajaan; atau
debentur atau Sekuriti Islam, selain saham pinjaman boleh tukar, yang diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti;
atau
217
PERCUKAIAN KE ATAS DANA DAN PEMEGANG UNIT (SAMB)
Bon Simpanan Malaysia yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia; atau
bon-bon atau sekuriti-sekuriti yang dikeluarkan oleh Pengurusan Danaharta Nasional Berhad, atau
bank atau institusi kewangan berlesen di bawah Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 atau Akta
Perbankan Islam 1983; atau
Sekuriti Islam (termasuk sukuk) berasal daripada Malaysia, selain saham pinjaman boleh tukar, yang
dikeluarkan dalam mata wang selain daripada Ringgit dan diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti atau
Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan; atau
Sukuk Wakala, selain saham pinjaman boleh tukar, yang dikeluarkan dalam semua mata wang dan
diterbitkan oleh Wakala Global Sukuk Berhad.
Dana-dana mungkin menerima pendapatan dividen, faedah dan pendapatan lain daripada pelaburan di luar
Malaysia. Pendapatan yang diterbitkan daripada sumber di luar Malaysia dan diterima oleh unit amanah yang
bermastautin di Malaysia akan dikecualikan cukai pendapatan Malaysia. Walau bagaimanapun, pendapatan
seumpama mungkin tertakluk kepada cukai di negara di mana ia diterbitkan.
Sebarang pendapatan yang diterima oleh dana-dana daripada Sukuk Terbitan yang diterbitkan oleh Malaysia
Global Sukuk Inc adalah dikecualikan cukai.
Sebarang pendapatan yang diterima oleh dana-dana daripada Sukuk Ijarah, selain saham pinjaman boleh tukar,
yang dikeluarkan dalam semua mata wang dan diterbitkan oleh 1Malaysia Sukuk Global Berhad juga adalah
dikecualikan cukai.
Diskaun atau keuntungan yang diterima oleh dana-dana daripada penjualan bon-bon atau sekuriti-sekuriti
yang dikeluarkan oleh Pengurusan Danaharta Nasional Berhad atau Danaharta Urus Sendirian Berhad adalah
dikecualikan cukai.
Diskaun diterima oleh dana-dana dari sumber berikut juga dikecualikan daripada cukai:-
sekuriti-sekuriti atau bon-bon yang dikeluarkan atau dijamin oleh Kerajaan; atau
debentur atau Sekuriti Islam, selain saham pinjaman boleh tukar, yang diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti;
atau
Bon Simpanan Malaysia yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.
Tertakluk kepada sistem cukai single-tier yang berkuatkuasa dari 1 Januari 2008 (peruntukan-peruntukan
kecualian dan peralihan terpakai bagi tempoh dari 1 Januari 2008 hingga 31 Disember 2013), tolakan cukai
berkenaan perbelanjaan dana seperti ganjaran pengurus, perbelanjaan penyelenggaraan daftar pemegang-
pemegang unit, perbelanjaan pendaftaran saham, yuran kesetiausahaan, yuran audit dan perakaunan, bil telefon,
kos pencetakan dan kos alat tulis serta perbelanjaan pos (perbelanjaan dibenarkan) ditentukan mengikut
formula yang ditetapkan iaitu potongan amaun minima 10% dan maksima 25% daripada jumlah perbelanjaan
dibenarkan.
Dividen diterima oleh dana-dana di bawah sistem cukai single-tier adalah dikecualikan cukai dan perbelanjaan
yang ditanggung oleh dana-dana berkaitan pendapatan dividen tersebut adalah diabaikan.
Percukaian ke atas Pemegang-pemegang Unit
Pemegang-pemegang unit akan dikenakan cukai ke atas amaun yang sama jumlah dengan bahagian mereka
daripada jumlah pendapatan bercukai dana-dana setakat ianya diagihkan kepada mereka. Pengagihan
pendapatan daripada dana-dana tersebut akan mengandungi kredit cukai mengikut pembahagian jumlah
pendapatan bercukai berkenaan dengan cukai yang telah dibayar oleh dana-dana bagi setiap pemegang unit.
Pemegang-pemegang unit berhak menggunakan kredit cukai tersebut untuk mengurangkan tanggungan cukai
masing-masing. Sebarang lebihan terhadap liabiliti cukai akan dikembalikan kepada pemegang unit. Tiada cukai
pegangan lain yang akan dikenakan ke atas pengagihan pendapatan dana-dana.
218
PERCUKAIAN KE ATAS DANA DAN PEMEGANG UNIT (SAMB)
Pemegang-pemegang unit korporat, sama ada pemastautin atau bukan pemastautin di Malaysia, akan dikenakan
kadar semasa cukai korporat 25% ke atas pengagihan pendapatan daripada dana-dana setakat amaun yang
sama jumlah dengan bahagian mereka berkenaan dengan jumlah pendapatan bercukai dana-dana. Pemegang-
pemegang unit korporat di Malaysia dengan modal berbayar bagi saham biasa sebanyak RM2.5 juta dan kurang
daripada RM2.5 juta akan dikenakan cukai pada kadar 20% ke atas pendapatan bercukai bagi RM500,000 yang
pertama. Untuk pendapatan bercukai yang melebihi RM500,000, kadar cukai 25% akan dikenakan. Namun,
kadar cukai sebanyak 20% ke atas pendapatan bercukai bagi RM500,000 yang pertama tidak akan terpakai
sekiranya lebih daripada 50% daripada modal berbayar bagi saham biasa pemegang-pemegang unit korporat
tersebut dipegang secara langsung atau tidak langsung oleh syarikat berkaitan yang mempunyai modal berbayar
bagi saham biasa melebihi RM2.5 juta; atau sebaliknya, atau melebihi 50% daripada modal berbayar bagi saham
biasa kedua-dua syarikat tersebut dipegang secara langsung atau tidak langsung oleh syarikat lain.
Pemegang-pemegang unit individu dan pemegang-pemegang unit bukan korporat yang lain yang bermastautin
di Malaysia akan dikenakan cukai pendapatan pada kadar bersenggat. Kadar semasa bersenggat berjulat daripada
1% hingga 26%.
Pemegang-pemegang unit individu dan pemegang-pemegang unit bukan korporat yang lain yang tidak
bermastautin di Malaysia, bagi tujuan percukaian, akan dikenakan cukai pendapatan (kadar semasa ialah 26%).
Pemegang-pemegang unit bukan pemastautin kemungkinannya akan dikenakan cukai di bidang kuat kuasa
perundangan masing-masing tertakluk kepada peruntukan undang-undang cukai yang berkaitan serta perjanjian
cukai dua kali dengan Malaysia, cukai yang dikenakan di Malaysia kemungkinannya diberi sebagai kredit cukai di
bidang kuatkuasa perundangan masing-masing.
Pengagihan dividen di bawah sistem cukai single-tier dan pendapatan yang dikecualikan cukai tidak akan
dikenakan cukai di dalam tangan pemegang-pemegang unit di Malaysia. Pengagihan pendapatan asing juga
akan dikecualikan cukai di dalam tangan pemegang-pemegang unit.
Pemecahan unit oleh dana-dana akan dikecualikan cukai di Malaysia di dalam tangan pemegang-pemegang unit.
Sebarang keuntungan yang diperolehi oleh pemegang-pemegang unit (selain daripada institusi kewangan,
syarikat insurans dan sesiapa yang terlibat dengan perniagaan sekuriti) daripada pemindahan atau penebusan
unit dianggap sebagai keuntungan modal yang tidak dikenakan cukai di Malaysia.
Kedudukan cukai yang dinyatakan di atas adalah berdasarkan kepada peruntukan dan undang-undang cukai
Malaysia ketika ini. Semua bakal pelabur adalah dinasihatkan supaya tidak menganggap kandungan surat ini
sebagai nasihat berhubung dengan urusan percukaian mereka dan juga dinasihatkan supaya mendapatkan
nasihat daripada penasihat profesional berhubung dengan pelaburan masing-masing.
(Surat ini adalah terjemahan daripada surat versi Bahasa Inggeris yang bertarikh 29 Mac 2013. Jika terdapat
sebarang perbezaan, kandungan surat Bahasa Inggeris dianggap muktamad).
219
RANGKAIAN PEJABAT CAWANGAN PUBLIC MUTUAL
Ibu Pejabat
Blok B, Sri Damansara Business Park,
Persiaran Industri, Bandar Sri Damansara,
52200 Kuala Lumpur.
Tel: 03-62796800 Faks: 03-62779800
Hotline: 03-62075000
Laman Web: http://www.publicmutual.com.my
Pusat Mutual Gold
No.1 & 3, Tingkat 3,
Jalan Solaris 1,
Solaris Mont Kiara,
50480 Kuala Lumpur.
Tel: 03-62075000
Faks: 03-62036682
Cawangan
Semenanjung Malaysia
Wilayah Utara
Alor Star
1888A & 1888B, Jalan Stadium,
05100 Alor Star, Kedah.
Tel: 04-3055000
Faks: 04-7310178
Pengurus Kanan Cawangan: Khaw Bee Ruh
Ipoh
37 & 39, Persiaran Greentown 4,
Greentown Business Centre, 30450 Ipoh, Perak.
Tel: 05-2105000
Faks: 05-2559859
Pengurus Kanan Cawangan: Foong Kuan Mun
Sungai Petani
9D & 9E, Jalan Kampung Baru,
08000 Sungai Petani, Kedah.
Tel: 04-3055000
Faks: 04-4230663
Pengurus Cawangan: Annie Ong Sok Nee
Wilayah Tengah
Bangsar
11 & 15, Jalan Bangsar Utama 3,
Bangsar Utama, 59000 Kuala Lumpur.
Tel: 03-62075000
Faks: 03-22835739
Pengurus Kanan Cawangan: Chooi Chan Yen
Damansara Perdana
1 & 3, Jalan PJU 8/5 I,
Perdana Business Centre,
Bandar Damansara Perdana,
47820 Petaling Jaya, Selangor.
Tel: 03-62075000
Faks: 03-77222475
Pusat Perancangan Kewangan
Tingkat 15 , Bangunan PBB,
6 Jalan Sultan Sulaiman,
50000 Kuala Lumpur.
Tel: 03-20316300
Faks: 03-22732188
Butterworth
4223, Jalan Bagan Luar,
12000 Butterworth, Penang.
Tel: 04-3055000
Faks: 04-3317775
Pengurus Kanan Cawangan: Charmane Chew Hui Hsia
Pulau Pinang
16, Lintang Burma,
10250 Pulau Tikus, Penang.
Tel: 04-3055000
Faks: 04-2295171
Pengurus Kanan Cawangan: Vincent Seow Weng Sim
Bukit Mertajam
2646 2648, Tingkat 2,
Jalan Che Bee Noor, 14000 Bukit Mertajam,
Seberang Prai Tengah, Penang.
Tel: 04-3055000
Faks: 04-5376580
Pengurus Cawangan: Cheryl Oon Lay Pheng
Cheras
44-2, 44-3, 44-4 & 42-4,
Cheras Commercial Centre, Jalan 5/101C,
Off Jalan Kaskas, 56100 Cheras, Kuala Lumpur.
Tel: 03-62075000
Faks: 03-91321022
Pengurus Kanan Cawangan: Khoo Peng Seng
Klang
28, 30 & 32, Lorong Batu Nilam 3B,
Bandar Bukit Tinggi,
41200 Klang, Selangor
Tel: 03-62075000
Faks: 03-33235632
Pengurus Cawangan: Bryan Koh Yi Earl
220
RANGKAIAN PEJABAT CAWANGAN PUBLIC MUTUAL (SAMB)
Wilayah Tengah (samb)
Shah Alam
54 & 56, Jalan Pahat G15/G,
Kompleks Otomobil,
Persiaran Selangor,
Seksyen 15,
40200 Shah Alam, Selangor.
Tel: 03-62075000
Faks: 03-55139288
Pengurus Kanan Cawangan: Ong Chen Hung
Wilayah Selatan
Batu Pahat
119, Jalan Chengal,
Taman Makmur,
83000 Batu Pahat,
Johor.
Tel: 07-4325688 Faks: 07-4326588
Pengurus Cawangan: Rui Lee Chong Siew
Kluang
3, Jalan Dato Teoh Siew Khor
86000 Kluang, Johor.
Tel: 07-7736193/4 Faks: 07-7736195
Pengurus Cawangan: Tan Kheng Aun
Muar
46, Jalan Sayang,
84000 Muar, Johor.
Tel: 06-9542323/5323 Faks: 06-9536830
Wilayah Pantai Timur
Kota Bahru
PT304 and PT305, Jalan Kebun Sultan,
15300 Kota Bharu, Kelantan.
Tel: 09-7476021 Faks: 09-7476026
Pengurus Cawangan : Puan Abiesharni Abdul Kadir
Kuantan
73, Jalan Haji Abdul Aziz,
25000 Kuantan, Pahang.
Tel: 09-5178115 Faks: 09-5161223
Johor Bahru
Tingkat 30, Public Bank Tower,
19, Jalan Wong Ah Fook ,
80000 Johor Bahru, Johor.
Tel: 07-2281098 Faks: 07-2271098
Pengurus Kanan Cawangan: Teng Lee Yen
Melaka
No. 929 & 930, Jalan Merdeka,
Taman Melaka Raya,
75000 Melaka.
Tel: 06-2837654 Faks: 06-2837354
Pengurus Kanan Cawangan: Carl Wong Yon Lian
Seremban
1A & 1B,
Jalan Tuanku Munawir,
70000 Seremban, Negeri Sembilan.
Tel: 06-7616663 Faks: 06-7644237
Pengurus Cawangan: Michael Wong Cheong Tee
Kuala Terengganu
1-C, Jalan Air Jernih,
20300 Kuala Terengganu, Terengganu.
Tel: 09-6317020 Faks: 09-6317030
Pengurus Cawangan: Wee Suat Hwee
Temerloh
10, 11 & 12, Tingkat 2,
Jalan Ahmad Shah,
Bandar Sri Semantan,
28000 Temerloh, Pahang.
Tel: 09-2968068 Faks: 09-2968060
Penolong Pengurus Cawangan: Agnes Choong Lee Yoon
221
RANGKAIAN PEJABAT CAWANGAN PUBLIC MUTUAL (SAMB)
Malaysia Timur
Sabah
Kota Kinabalu
Lot 1-0-10
Tingkat Bawah & 1,
Lorong Api-Api 1,
Api-Api Centre,
88000 Kota Kinabalu, Sabah.
Tel: 088-231080/2 Faks: 088-238389
Pengurus Cawangan: Lim Shaw Siang
Tawau
TB 4437, Lot 28, Block D,
Sabindo Square
Jalan Dunlop,
91000 Tawau, Sabah.
Tel: 089-765325 Faks: 089-765326
Pengurus Cawangan: Janice Chong Mui Lin
Sarawak
Bintulu
4, Lot 2646
Jalan Tun Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu, Sarawak.
Tel: 086-334718 Faks: 086-330221
Pengurus Cawangan: Lilian Lo Fui Ping
Miri
Lot 1380 (Tingkat Bawah & 1) &
Lot 1381 (Tingkat 1)
Block 10, Center Point Commercial Centre,
Phase II, Jalan Kubu,
98000 Miri, Sarawak.
Tel: 085-429066 Faks: 085-416195
Pengurus Cawangan: Allan Ngo Say Khiang
Sandakan
Lot 16, Blok B, Tingkat Bawah,
Bandar Maju Commercial Centre,
Mile 1.5, North Road,
90000 Sandakan, Sabah.
Alamat Pos:
Public Mutual Berhad, Cawangan Sandakan
P.O. Box No. 3488, 90739 Sandakan, Sabah.
Tel: 089-222922 Faks: 089-222889
Pengurus Kanan Cawangan: Jonathan Yong Lok Sang
Pejabat Public Mutual dibuka dari Isnin hingga Jumaat, kecuali hari cuti umum, dari jam 9.00 pagi hingga 5.00
petang.
Kuching
Lot 205 & 206, Seksyen 49,
Jalan Tunku Abdul Rahman,
93100 Kuching, Sarawak.
Tel: 082-239285 Faks: 082-239825
Pengurus Kanan Cawangan: Jones Chen Chung Sze
Sibu
10, Lorong 2,
Jalan Tuanku Osman,
96000 Sibu, Sarawak.
Tel: 084-317463 Faks: 084-330269
222
CAWANGAN PENGEDAR DANA
Unit dana boleh dibeli atau dijual di cawangan pengedar berikut:
Public Bank Berhad (96463-H)
Menara Public Bank
146 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur.
Tel: 03-2176 6000 / 2176 6666
Hotline: 1800 22 9999
PENGEDAR DANA
Public Bank Berhad (6463-H)
ALAMAT I BU PEJABAT
Menara Public Bank
146, Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
TELEFON
03 2176 6000 / 03 2176 6666
FAKS
03 2163 9917
LAMAN WEB
www.pbebank.com.my
HOTLI NE KHI DMAT PELANGGAN
1800 22 9999
PENGURUS DANA
Public Mutual Berhad (23419-A)
(Diperbadankan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965)
ALAMAT I BU PEJABAT
Block B, Sri Damansara Business Park
Persiaran Industri, Bandar Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur
TELEFON
03 6279 6800
FAKS
03 6277 9800
LAMAN WEB
www.publicmutual.com.my
HOTLI NE KHI DMAT PELANGGAN
03 6207 5000