Anda di halaman 1dari 15

BAB II

BIDANG PERBINCANGAN ALIRAN PASCAMODENISME

2.1 PENDAHULUAN

Kemunculan aliran pascamodenisme yang sedang berkembang kini, seringkali


ditanggapi dan dinilai sebagai suatu bentuk reaksi atau suatu bentuk cabaran terhadap
pemikiran yang wujud dalam aliran modenisme. Oleh kerana itu, aliran pascamoden
telah banyak meresap masuk ke dalam pelbagai bidang ilmu seperti kerohanian,
agama, pendidikan, kesenian dan kebudayaan serta banyak lagi bidang-bidang lain
yang telah dipelopori oleh aliran pemikiran moden sebelumnya. Pertembungan yang
telah berlaku antara kedua-dua aliran tersebut akhirnya telah membawa kesan
perbincangan yang pelbagai dalam lapangan ilmu pengetahuan. Ramai di kalangan
golongan intelektual yang telah cuba membincangkan aliran-aliran ini daripada
pelbagai aspek perkembangan dan kemajuan dunia kini. Perbincangan yang dilakukan
termasuk jugalah berkaitan dengan gaya hidup dan keperluan masyarakat kini.
Kebebasan merupakan elemen penting yang telah di dukung oleh aliran pascamoden.

Oleh demikian, perbincangan dalam bab ini akan diteruskan dengan


mengetengahkan beberapa bidang penting yang telah diresapi oleh aliran
pascamodenisme ini. Bidang-bidang yang akan dibincangkan ini merupakan di antara
bidang-bidang awal yang telah dipelopori dan diperdebatkan secara lebih menyeluruh
oleh aliran pascamodenisme. Di antara bidang-bidang tersebut adalah kesenian dan
seni bina atau arkitektur, kesusasteraan, kebudayaan dan agama. Namun begitu, di
dalam perbincangan ini, penulis akan lebih menekankan kepada bidang kesusasteraan
di mana ianya dilihat lebih banyak dipengaruhi oleh perbincangan aliran
pascamodenisme. Ia juga merupakan di antara perbincangan utama yang telah
17

diketengahkan oleh aliran ini di awal perkembangannya. Bagi Penulis, perbincangan


yang lebih teperinci dalam kesusasteraan dilihat boleh memaparkan secara lebih jelas
lagi berkaitan elemen-elemen penting yang ingin diketengahkan oleh golongan
pemikir pascamodenisme ini. Namun perbincangan ini juga akan menyentuh serba
sedikit berhubungan dengan bidang-bidang lainnya.

2.2 DI ANTARA BIDANG PERBINCANGAN PASCAMODEN

Sepertimana yang telah diperjelaskan dalam bab yang lalu, pascamodenisme ini
adalah amat sukar sekali untuk ditentukan secara tepat definisinya. Ia merupakan satu
istilah yang telah dipergunakan dalam pelbagai erti dan terlalu rumit untuk
merumuskan satu definisi yang bersifat tepat dan menyeluruh, yang dapat mencakupi
semua demensi erti yang terkandung di dalamnya. Namun penggunaan istilah ini telah
dipergunakan buat pertama kalinya di dalam bidang seni arkitektur. Seandainya zaman
moden telah memperlihatkan ciri-ciri utama arkitektur yang terdiri daripada gedung-
gedung yang besar dan menjulang tinggi tanpa mempunyai banyak variasi yang
dipertontonkannya, era pascamoden pula telah memaparkan satu bentuk ciri arkitektur
yang mencerminkan pelbagai variasi yang telah menggabungkan berbagai-bagai gaya
seni arkitektur yang diperolehi daripada pelbagai sejarah arkitektur dunia. Gabungan-
gabungan ini akhirnya telah memperlihatkan aspek-aspek atau corak seni arkitektur
tradisional yang telah diserap masuk ke dalam seni arkitektur pascamoden (Mana
Sikana 1998:126).

Setelah itu, istilah pascamodenisme kemudiannya telah digunapakai untuk


bidang-bidang lain selain daripada seni arkitektur iaitu melibatkan bidang-bidang
seperti teori sastera, teori sosial, gaya hidup, falsafah, politik bahkan juga melibatkan
kepada aspek agama. Jelasnya intipati kepada pemikiran pascamodenisme adalah
bersifat menentang segala aspek yang berkaitan dengan perkara-perkara yang
disifatkan sebagai mutlak atau universal. Pemikiran ini bersikap menolak dan
menghindari suatu sistematik huraian atau pemecahan persoalan secara sederhana dan
18

sebaliknya lebih bersikap suka untuk memanfaatkan nilai-nilai yang berasal daripada
berbagai aneka bentuk sumber. Penyebaran aliran pemikiran pascamoden ini bergerak
dengan begitu cepat sekali menerjah pemikiran masyarakat melalui media-media
elektronik seperti radio, television, faksimili serta melalui media-media cetak seperti
surat khabar, majalah, jurnal-jurnal mahupun buku-buku. Akhirnya perbincangan isu
yang dibentuk oleh aliran pemikiran pascamoden ini telah menjadi satu isu penting
dalam perbincangan masyarakat kini (Mana Sikana 1998:127).

Segala elemen-elemen yang mendasari semua perkembangan ideologi ini


sebenarnya telah menyebabkan satu penyebaran yang cukup luas terhadap aliran
pascamoden ke dalam bidang-bidang lain yang berkaitan dengan bidang pemikiran
konvensional termasuk jugalah agama. Namun begitu dalam bab ini penulis akan
hanya memaparkan bebarapa bidang sahaja yang dilihat sebagai di antara bidang
penting yang telah diresapi oleh aliran pascamoden ini terutamanya di dalam bidang
yang berhubung dengan teori kesusasteraan. Ini kerana ia merupakan satu
perbincangan yang cukup luas untuk diketengahkan bagi memahami secara lebih
lanjut lagi berkaitan dengan aliran pascamoden ini.

2.3 KESENIAN DAN SENI ARKITEKTUR

Terdapat banyak pengenalan bagi pascamodenisme yang telah dimulakan dengan


membicarakan dari aspek peranannya dalam bidang seni bina ‘architecture’. Terdapat
dua alasan terhadap perkara ini:

a) Seni bina merupakan satu bentuk atau gaya yang terus menerus memberikan kesan
kepada semua masyarakat dalam kehidupan seharian mereka. Ini kerana jika
ditinjau sesuatu masyarakat dari aspek kehidupan, perjalanan dan perkerjaan
mereka, maka akan dapati bahawa ia memberi kesan yang mendalam terhadap diri
mereka tentang bagaimana mereka memperlihatkan imej mereka, pengalaman-
pengalaman dunia mereka, hubungan antara mereka dan lain-lain lagi.
19

b) Perkara penting dalam memperkenalkan secara umum berkenaan pascamodenisme


ini adalah dengan merujuk dan meneliti kepada pengertian “post” itu sendiri. Di
mana ia membawa maksud sebagai sesuatu yang datang selepas atau terkemudian.
Ia merujuk kepada satu era seni bina yang bersifat lanjutan daripada seni bina
sebelumnya.
Seni bina moden telah muncul sebagai “International Style” di mana ia telah
dibangunkan lantaran daripada Perang Dunia Pertama dan telah pun meresap masuk
ke dalam Perang Dunia Kedua yang bertujuan untuk membina semula Eropah.
International Style merupakan satu gerakan yang cuba untuk memperbaharui semula
proses pembinaan dan reka bentuk dengan cara menolak daripada bentuk-bentuk yang
bersifat tradisional. Kenyataannya, mereka telah cuba untuk memberikan satu bentuk
tata bahasa jurubina yang bersifat universal, di mana semua bentuk pembinaan seperti
perumahan adalah sama sekalipun ianya di Berlin atau Bangkok (Simon 2005: 13).

Namun apabila memperkatakan berkenaan seni bina pascamoden, ia adalah


bersifat menolak seni bina moden yang mengklasifikasikan semua seni bina dalam
bentuk yang universal. Seni bina pascamoden adalah lebih tertumpu kepada ciri-ciri
dan identiti yang bersifat tradisi tempatan. Jencks (1987) telah menamakan proses ini
sebagai “double coding” iaitu dengan mempamerkan cita rasa yang popular dan
mewah terhadap reka bentuk dalam seni bina, di mana ianya adalah bersifat elektik
iaitu dengan mengabungkan pelbagai sumber dalam sesuatu binaan. Ini bermaksud
bahawa seni bina pascamoden telah memperlihatkan dan membentuk satu seni bina
yang di ambil daripada pelbagai period sejarah dan masyarakat. Antara lain ia
bertujuan untuk meresapkan pelbagai elemen tradisi tersebut kepada dunia moden
(Simon 2005: 15). Dalam hal keadaan yang berlaku ini, jelasnya masyarakat tidak
akan dapat mengenalpasti lagi seni bina-seni bina tradisional yang dahulu kerana
segala benda, ukiran atau reka bentuk tradisional dahulu telah dicampur-adukkan,
yang mana segala yang biasanya di luar akan di letakkan di dalam dan yang di dalam
akan di letakkan di luar (Muhammad 2004: 2).
20

Sekiranya seni bina pascamoden bersifat menentang segala reka bentuk sejagat
yang universal dan bersikap ironik terhadap ciri-ciri universal ini, di mana ia cuba
untuk kembali kepada budaya tempatan dan tradisional, perbezaan pascamodenisme
dan modenisme dalam kesenian adalah bersifat lebih komplek lagi daripada itu. Tiada
bentuk-bentuk yang sejagat dalam kesenian golongan modenis dan berikutan daripada
itu, ia akan dapat lihat di mana golongan artistik pascamodenisme adalah lebih
fragmentari atau bercerai-cerai daripada seni bina (Simon 2005: 17).

Jelasnya apabila memperkatakan tentang kesenian zaman moden, ia lebih


menjurus kepada satu bentuk lukisan yang berhubung dengan persoalan-persoalan
yang menggambarkan aspek yang bersifat popular, ketinggian ataupun kemasyhuran.
Sebaliknya kesenian era pascamoden lebih menjurus kepada perkara-perkara yang
berhubung dengan aktiviti-aktiviti harian masyarakat. Ia juga berhubung dengan
elemen kesenian yang bersifat surrealism iaitu suatu gerakan kesenian yang cuba utuk
mewujudkan perkara-perkara yang ada dalam pemikiran bawah sedar dengan
menunjukkan peristiwa-peristiwa seperti yang di lihat dalam mimpi (Simon 2005: 21).
Jelasnya aliran pemikiran pascamodenisme dalam bidang-bidang berkaitan seni bina
dan seni lukis ini dilihat lebih mementingkan kepada kesenian yang beridentitikan
atau bercirikan kepada elemen-elemen kebudayaan atau tradisi tempatan itu sendiri, di
mana ia lebih berhubung rapat dengan tradisi-tradisi masyarakat mereka sendiri. Ia
lebih memaparkan kepelbagaian dalam reka bentuk yang dipertonjolkannya.
Kesimpulannya, seni bina dan seni lukis dalam era pascamoden ini adalah lebih
bertujuan untuk menghapuskan segala ciri-ciri universal sebagaimana yang telah
diperkenalkan oleh zaman modenisme sebelumnya. Seni bina dan seni lukis ini lebih
kepada pluralisme dan tidak terikat kepada suatu ciri tertentu.

2.4 KESUSASTERAAN
21

Di dalam bidang sastera, ia memperlihatkan beberapa kesan perkembangan yang


berlaku di dalam struktur-struktur penulisan, teks, bahasa dan lain-lainnya, di mana
ianya melibatkan kepada satu bentuk pertumbuhan teori sastera yang luar biasa,
malahan makna kesusasteraan, pembacaan dan kritikan juga telah melalui perubahan
yang mendalam. Perubahan dalam teori sastera pada abad ini dilihat mula berlaku
sekitar tahun 1917 lantaran daripada kenyataan formalis Rusia iaitu Viktor Shklovsky
yang telah menerbitkan esei bertajuk “Seni sebagai Alat” (Terry 1988: vii). Namun
dalam perbincangan ini, penulis akan cuba untuk lebih menekankan kepada persoalan
lanjut berhubung dengan perubahan dan kritikan-kritikan yang telah berlaku terhadap
kesusasteraan daripada kesusasteraan yang bercirikan kepada kesusasteraan
strukturalisme di zaman moden kepada kesusasteraan pascastrukturalisme atau
dekonstruksi di era pascamoden ini. Namun penting juga bagi penulis untuk
memaparkan dari aspek sejarah perkembangan kesusasteran ini yang melibatkan
kepada pelbagai definisi kesusasteraan itu sendiri sehinggalah membawa kepada
perubahan-perubahan yang selanjutnya terhadap kesusasteran pada masa kini.

2.4.1 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Barat

Kajian terhadap sejarah pertumbuhan aliran-aliran dalam kesusasteraan sebenarnya


secara tidak langsung akan membawa kepada kajian tentang perkembangan-
perkembangan yang berlaku dalam sesuatu masyarakat yang berhubung dengan
aspek-aspek seperti politik, ekonomi, pendidikan, keagamaan, kekeluargaan dan
khususnya terhadap perkembangan-perkembangan pemikiran dan falsafah. Ini kerana
kesusasteraan itu sendiri sentiasa mengalami perubahan dan pembaharuan dengan
tujuan untuk dilihat sebagai sesuatu yang sentiasa bersesuaian dari sudut zaman,
pemikiran dan fungsinya supaya boleh mewujudkan satu kevariasian dalam
penciptaan karya sastera itu sendiri. Justeru itu, sastera dalam perkembangan
sejarahnya terutama sekali di dunia Barat adalah sentiasa mendapat nama-nama yang
baru (Mana Sikana 1983: 2).
22

Secara kasar, aliran-aliran kesusasteran yang muncul ini boleh diketogorikan


sebagai aliran klasisme, romantisme, realisme dan absurdisme. Aliran yang muncul
sebelum kemunculan aliran romantisme telah diketogerikan sebagai zaman
kesusasteraan klasisme. Aliran ini dapat difahami sebagai aliran yang lebih
mementingkan ketenangan dalam isi penulisan, memperlihatkan kreativiti yang
bersifat penyatuan, mementingkan nilai budi, sangat patuh kepada peraturan dan
disiplin masyarakat serta bersifat induvidualistik. Ia masih juga bersifat konvensional
dan tradisionalis serta mempunyai tujuan yang lebih sebagai hiburan (Mana Sikana
2004: 6).

Manakala aliran kesusasteraan romantisme pula lebih memperlihatkan


pengertian kesusasteraan sebagai suatu yang bersifat imaginatif iaitu menulis tentang
sesuatu yang tidak wujud, di mana sesuatu yang tidak wujud itu lebih ditanggapi
sebagai bernilai dan berharga daripada mencatat peredaran darah sekalipun (Terry
1988: 20). Aliran romantisme juga disifatkan sebagai aliran yang menentang segala
bentuk kesusasteraan klasik dan juga menentang rasionalisme. Penentangan ini
dilakukan kerana beranggapan bahawa aliran klasisme dilihat sebagai sesuatu yang
tidak bersesuaian lagi dengan peredaran zaman dan dianggap sebagai aliran yang
bersifat statik. Manakala penentangnnya terhadap rasionalisme adalah lantaran
wujudnya golongan penulis yang beranggapan bahawa perasaan sebagai suatu elemen
penting, di mana ia lebih banyak memainkan peranannya terhadap fizikal dan mental
manusia berbanding perkara-perkara yang rasional (Mana Sikana 2004: 4). Jelasnya
aliran romantisme adalah lebih bersifat tragis dan mengharukan serta lebih banyak
melihat dari aspek kebaikan berbanding keburukan.

Auguste Comte merupakan tokoh penting yang telah memperkenalkan aliran


kesusasteraan realisme. Beliau menyatakan bahawa sosiologi sebagai suatu bidang
ilmu yang tertinggi, di mana beliau telah mengutarakan bahawa penelitian dan
gambaran terhadap kehidupan organisasi-organisasi masyarakat menurut seperti
adanya merupakan sebagai suatu kebenaran (Mana Sikana 1983: 6). Ini bermaksud
23

bahawa realisme ini adalah bersifat mendedahkan segala perkara yang berlaku dalam
kehidupan seharian manusia yang berhubung dengan kemasyarakatan atau sosial. Isi
penulisannya lebih banyak membicarakan tentang ekonomi, pendidikan, status
masyarakat, politik serta perkara-perkara yang berhubung dengan pembentukan sosial
dan kenegaraan (Mana Sikana 2004: 7). Secara keseluruhannya aliran ini lebih
mengetengahkan elemen perjuangan, di mana sastera itu sendiri telah dijadikan alat
bagi mencapai sesuatu matlamat seperti karya tentang kemerdekaan.

Akhirnya realisme ini juga telah mengalami perubahan kepada absurdisme.


Kemunculannya disebabkan oleh kegagalan golongan realisme membuktikan
kenyataan yang menyatakan bahawa realiti melalui pancaindera boleh menghasilkan
atau menemukan kebenaran dalam soal yang berhubung dengan kejiwaan. Aliran baru
ini dinamakan sebagai absurdisme kerana ia telah melemparkan manusia dalam situasi
kebodohan, kekacauan dan kebebasan fikriah yang tidak bertepi. Jelasnya aliran ini
merupakan aliran yang mementingkan kepada curahan perasaan dalaman manusia, di
mana isi karyanya lebih bersifat mempersoalkan hakikat kehidupan serta bertentangan
dengan konvensional (Mana Sikana 2004: 8-9). Zaman absurdisme ini muncul dengan
berkembangnya kesenian sastera yang berkaitan dengan drama berbanding zaman
sebelumnya iaitu realisme yang lebih berhubung dengan puisi.
Rentetan-rentetan sejarah perkembangan kesusasteraan ini memaparkan
bahawa kesusasteraan telah sekian lama menjadi bahan perbincangan yang hangat dari
pelbagai aspek yang merujuk kepada definisi kesusasteraan itu sendiri serta
peranannya terhadap perkembangan ideologi-ideologi yang berlaku kepada
masyarakat Barat khususnya. Kesusasteraan bukan semata ditanggapi sebagai suatu
perbincangan khusus yang berkaitan dengan teks-teks penulisan atau bahasa
penulisan, namun penulisan ini juga dilihat telah menjangkaui segala aspek yang
berkaitan dengan pembentukan negara serta masyarakat. Jelasnya perbincangan yang
terperinci dari sudut sejarah kesusasteraan ini adalah bertujuan untuk memaparkan
tentang sejauhmana bidang kesusasteraan ini begitu memainkan peranan dalam
perkembangan kehidupan masyarakat dunia serta berjaya menyebarkan pelbagai
24

ideologi terhadap pemikiran masyarakat. Penulis melihat perubahan dan pantafsiran


yang pelbagai kepada bidang sastera ini adalah begitu terkesan sekali dalam
kehidupan. Lebih-lebih lagi apabila ianya dihubungkan dengan aliran sastera
pascamodenisme yang sememangnya telah memaparkan karya kesusasteraan yang
lebih umum dan bebas sifatnya, di mana tiada sebarang pentafsiran yang khusus
terhadap karya-karya sastera. Keadaan ini sebenarnya akan membawa pengaruh yang
lebih besar lagi terhadap masyarakat kontemporari kini daripada pelbagai aspek dan
lapangan kehidupan mereka.

2.4.2 KESUSASTERAAN PASCAMODENISME

Dalam perkembangan sastera moden, Saussure merupakan di kalangan tokoh


kesusasteraan Barat yang telah menghasilkan pengaruh yang cukup jelas dalam kajian
sastera, khususnya teori dan kritikan sastera yang berhubung dengan strukturalisme
semiotik. Sebelum kemunculan teori dan kritikan sastera strukturalisme, makna
sesuatu karya sastera adalah tertakluk atau bersumberkan daripada subjek manusia.
Namun begitu, kehadiran strukturalisme ini telah menghasilkan teori dan kritikan
sastera yang bersifat "anti-human" iaitu sastera tidak lagi ditentukan oleh subjek
manusia tetapi sebaliknya ditentukan oleh struktur dan sistem yang mendasarinya. Ini
bermakna segala unsur-unsur yang diluar karya sastera adalah ternafi. Kemudian
makna ini terus dinafikan oleh teori dan kritikan sastera dekonstruksi, di mana ianya
juga adalah bersifat anti-struktur (Sohaimi 2003: 58). Selain daripada intertekstual dan
pluralisme yang telah diutarakan oleh beberapa tokoh seperti Lyotard, Jameson dan
Huyssen, relativisme1 juga merupakan salah satu daripada ciri-ciri pascamodenisme.

Teori kritikan sastera pascamoden adalah bermula dengan dekonstruksi dan


pascastrukturalisme. Aliran sastera yang tergolong dalam kelompok ini adalah terdiri
daripada semiotik, intertekstual, psikoanalisis, feminisme, historisisme baru dan
1
Suatu konsep yang menyatakan bahawa kebenaran itu bukan selalunya benar tetapi ia dibatasi oleh tabii fikiran
manusia.
25

kebudayaan. Teori kritikan semiotik ketika zaman strukturalisme adalah berkonsepkan


piramid iaitu tanda, penanda dan petanda yang hanya bertujuan untuk mencari satu
makna sahaja. Namun di zaman pascamoden ia adalah bertujuan kepada pemecahan
tanda dan menuju kepada polimakna iaitu kepelbagaian makna. Kritikan sastera
feminisme pula berubah dariapada liberal kepada lebih radikal (Mana Sikana 2004:
184-185). Kesemua teori kritikan sastera ini bagi penulis sebenarnya bukan sahaja
telah menentang segala bentuk teori sastera moden, malahan ia sebenarnya menentang
segala teori kritikan sastera sebelumnya lagi. Kritikan sastera klasik yang berfungsi
untuk memelihara nilai-nilai kemanusiaan dan mengetengahkan dasar-dasar manusia
yang berbudaya serta melihat bahawa karya sastera perlu teguh pada makna
manusiawi dan menuju kepada pentafsiran yang sama akhirnya telah dirombak dan
ditentang oleh golongan pengkritik pascamodenisme.

Sebenarnya terdapat pelbagai aliran pemikiran dalam sastera pascamodenisme.


Kelompok pertama adalah terdiri daripada tokoh-tokoh seperti Derrida, Lyotard dan
Rorty yang telah mengutarakan aliran pemikiran dekonstruktif. Kelompok kedua pula
terdiri daripada Heidegger, Gadamer, Ricoeur dan Mary Hasse dengan
membincangkan aliran pemikiran rekonstruktif. Kelompok terakhir pula adalah terdiri
daripada tokoh-tokoh aliran pemikiran revesionistif seperti Griffin, Ferre Zukav.
Kelompok pertama dilihat sebagai kelompok yang lebih lantang dan luas
perbincangannya (Mana Sikana 2004: 282). Kelompok golongan pendukung sastera
ini sebenarnya adalah pendukung-pendukung penting yang telah menyebarkan
perkembangan dunia pascamoden. Idea dan pandangan mereka ini begitu terkesan dan
terpengaruh kepada banyak perbincangan teori kritikan sastera termasuklah teori
kritikan sastera di Malaysia sendiri dan di negara-negara Islam lainnya.

Aliran dekonstruktif ini telah ditakrifkan sebagai suatu usaha pembongkaran


segala susunan, sistem dan stuktur naratif besar sehingga menjadikannya lebih bersifat
nihilis2 dan terpecah-pecah dengan pelbagai pentafsiran. Walaupun aliran rekonstruktif

2
Penolakan sepenuhnya terhadap sesuatu kepercayaan agong seperti agama.
26

boleh disifatkan sebagai suatu aliran yang juga membongkar dan melakukan
penentangan terhadap modenisme, namun ia dilihat masih boleh untuk
mempertahankan unsur-unsur modenisme yang baik, releven dan penting. Aliran ini
akan cuba untuk mengolah unsur-unsur modenisme supaya dapat melahirkan sesuatu
yang baru, di mana ia sesuai dan sempurna selari dengan hasrat pascamodenisme.
Revionisme pula dalam beberapa keadaan dilihat sama dengan rekonstruktif, tetapi ia
adalah lebih berpijak pada tradisi dan sejarah sendiri dalam pembentukan karya atau
teks (Mana Sikana 2004: 280).

Seseorang akan penulis mengamalkan kaedah selfconscious intertextuality ia


membicarakan teks penulisan dan memenuhkannya dengan refleksi atau pemikiran
tentang diri sendiri. Kadang-kadang sifatnya menjadi seperti bancuhan dan campuran
yang ganjil dan yang menafikan keberadaan penulis sebagai penulis secara formal dan
jenis gubahannya. Pascamodenisme juga sering ditandai dengan bentuk penulisan
yang lebih bersifat berfikir tentang diri sendiri yang lebih dari yang biasa didapati
dalam penulisan yang kritis, pengkritik itu sebagai pencipta yang sedar tentang
dirinya, yang mencipta makna baharu dalam medan objek penelitiannya dengan tidak
menunjukkan penghormatan yang khusus terhadap objek yag dibicarakannya
(Muhammad 2004: 2-4). Ini merupakan suatu idea yang menyatakan tentang kematian
subjek iaitu peranan pengarang dan karya sastera boleh dihilangkan dengan
mewujudkan watak baru yang lebih menonjol (Aminuddin 2004: 8).

Di Malaysia, kritikan sastera hanya bermula pada tahun 1950-an dengan


tertubuhnya ASAS 503 yang telah mencetuskan polemik antara gagasan " Seni untuk
Masyarakat" dengan "Seni untuk Seni". Namun begitu perkembangan yang terlewat
ini tidak membantutkan perkembangan kritikan sastera di Malaysia. Dunia kritikan
sastera di Malaysia kini sebenarnya telah memasuki lapangan perbincangan pemikiran
pascamodenisme melalui pendekatan dekonstruksi (Sohaimi 2003: 64).Walaupun

3
Kelahiran angkatan ASAS 50 telah berpusat di Singapura ini sebenarnya disebabkan oleh timbulnya kesedaran di
kalangan penulis atau penyair yang telah sedar dengan tanggungjawab mereka untuk bersama-sama berjuang bagi
mencapai kemerdekaan
27

perbincangan kritikan sastera di Malaysia tidak boleh disamakan dengan perbincangan


kritikan sastera sepertimana di dunia Barat kerana wujudnya pelbagai perbezaan
pemikiran, namun begitu ia sebenarnya tetap mempunyai asas-asas prinsip kritikan
yang sama (Mana Sikana 1983: 10). Sebagai contohnya, dalam perkembangan kritikan
sastera di Malaysia, ia juga melibatkan kepada permulaan perkembangannya sebagai
zaman klasisme iaitu suatu zaman kesusasteraan Melayu yang masih boleh
dikategorikan sebagai zaman tradisional dan bersifat tempatan.

Jelasnya, perbincangan yang berhubung dengan dunia kritikan sastera


pascamodenisme ini sememangnya telah memberikan kesan yang banyak terhadap
perbincangan-perbincangan seterusnya yang berhubungkait dengan persoalan
kemasyarakatan, kepercayaan, kebudayaan dan lain-lain lagi. Elemen-elemen seperti
dekonstruksi, rekonstruktif, realativisme, nihilis dan pelbagai lagi akhirnya telah di
bawa ke dalam perbincangan-perbincangan yang lebih meluas lagi terhadap
persoalan-persolan seperti kemasyarakatan atau sosial, kepercayaan seperti agama dan
persoalan-persoalan lain lagi yang bersifat keuniversalan semasa era moden dahulu.
Perkembangan kesusasteraan di Malaysia juga sebenarnya telah mula memasuki
perbincangan-perbincangan pascamodenime ini, namun ianya dilihat masih lagi baru
dan belum luas berkembang dalam masyarakat.

Karya-karya seperti Shahnon Ahmad, A.Samad Said, Shaharom Husain dan


ramai lagi karyawan-karyawan di Malaysia, sebenarnya telah membuktikan bahawa
pengkarya sekarang sedang berdepan dengan bentuk kritikan sastera pascamoden
sepertimana kritikan sastera yang telah berlaku di dunia Barat. Penghasilan karya-
karya ini juga akhirnya membawa pelbagai kesan dan pengaruhnya kepada para
pembaca, di mana elemen-elemen perbincangan dalam pemikian aliran pascamoden
akhirnya akan mula terbentuk pula dalam masyarakat. Apa yang pasti perdebatan yang
sedang berlaku ini seterusnya akan membawa perubahan-perubahan yang berterusan
kepada masyarakat terutamanya dari sudut pemikiran dan corak hidup mereka.
2.5 AGAMA
28

Perbincangan terhadap persoalan pascamoden dalam agama adalah lebih berbahaya


sekali kerana ia sebenarnya melibatkan kepada kepercayaan-kepercayaan masyarakat
yang telah dianggap sebagai perkara penting dalam kehidupan mereka. Penentangan
idealisme pascamoden terhadap perkara-perkara yang universal, penafian terhadap
realiti, penolakan kepada naratif besar dan lain-lain lagi telah membawa kesan dan
pengaruh besar terhadap segala bentuk kepercayaan dan kebudayaan dalam sesuatu
masyarakat. Lebih-lebih lagi apabila ianya dihubungkan kepada agama Islam sendiri.
Penolakan kepada elemen universal ini adalah di dasarkan kepada penolakan kepada
suatu sistem yang menuju kepada satu bentuk kebenaran dan kepercayaan yang sama
kepada seluruh masyarakat. Sedangkan dalam idealisme pascamoden, ia lebih
mementingkan kepada induvidu sebagai pentafsir mutlak kepada semua perkara yang
berlaku kepadanya. Ini bermaksud bahawa ia akan menyebabkan berlakunya suatu
bentuk kepelbagaian pentafsiran tentang sesuatu maksud kebenaran bagi setiap
induvidu dan ia bukan didasarkan kepada suatu norma yang sama bagi setiap
induvidu.

Kelompok pemikir pascamodenisme ini melihat segala konsep-konsep


tradisional dan keagamaan kini telah mengalami perubahan, di mana ia telah mula
memasuki ke dalam dunia pluralisme4 pascamoden. Masyarakat semakin suka
mengejar kegembiraan-kegembiraan dunia dengan bercirikan kepada taraf kehidupan
yang tinggi. Masyarakat pascamoden merupakan masyarakat yang bercirikan kepada
undang-undang kapitalis, di mana ia lebih mengejar kepada keuntungan semata tanpa
mementingkan kepada perkara lainnya (Berry 2004: 168). Keadaan ini
memperlihatkan bahawa agama seolah-olah tidak memiliki peranannya lagi dalam
mengatur kehidupan manusia tetapi sebaliknya kemajuan adalah elemen yang paling
penting kepada masyarakat pascamoden ini. Ia juga membawa maksud bahawa gaya
hidup yang penuh kemewahan sebagai suatu gaya hidup yang terbaik.

4
Bermaksud kepelbagaian atau keanekaragaman seperti kepelbagaian budaya, kepelbagaian cara hidup dan lain-
lain lagi.
29

Jelasnya, dalam pemikiran pascamoden, mereka telah menggambil sikap


iconoclastic iaitu bersikap menolak kepercayaan-kepercayaan agama dan tradisi yang
terkenal. Ia menyatakan bahawa semua ideologi seperti Marxisme atau kepercayaan-
kepercayaan agama sebagai satu jenama yang mudah diperolehi di pasaraya-pasaraya
idea. Di mana ia memperlihatkan bahawa aliran ini menanggapi semua bentuk
ideologi malahan agama sekalipun sebagai suatu perkara yang tidak muktamad dan
bukan sebagai jawapan terakhir dalam semua persoalan kehidupan manusia (Ahmed
2004: 10-11). Kelompok pemikir pascamodenisme ini sebenarnya telah menganggap
bahawa agama sebagai suatu buatan manusia, di mana ianya akan berubah mengikut
tempat, masa dan bangsa. Tiada suatupun yang boleh dikatakan sebagai benar
sekalipun terhadap hal-hal yang berhubung dengan kenabian, ulama, dan lain-lain lagi
(Aminuddin 2004: 9).

Kesimpulannya segala bentuk penafian yang berlaku ini akhirnya telah


membawa kesan-kesan yang buruk dalam kepercayaan-kepercayaan agama sekarang
seperti agama Islam, Kristian, Buddha dan banyak lagi agama-agama lainnya.
Akhirnya perkembangan masyarakat dunia tidak akan dipengaruhi lagi oleh norma-
norma dan nilai-nilai agama sebaliknya ia ditentukan semata-mata menurut kehendak
dan kemahuan manusia sendiri serta keinginan kepada kemajuan semata-mata sebagai
landasan utama. Ia seolah-olah menyatakan bahawa hidup di dunia adalah sebenar-
benar kehidupan dan tiada istilah berkaitan dengan akhirat. Keadaan ini akan
menambahburukkan lagi segala bentuk keruntuhan yang berlaku dalam masyarakat.
Akhirnya agama akan ditolak daripada menentukan segala-galanya dalam kehidupan
manusia.

1.6 KESIMPULAN

Sebagai kesimpulannya, masyarakat dunia kini telah dibentuk semula oleh suatu
kefahaman yang baru terhadap dunia mereka. Masyarakat tidak lagi memiliki identiti
mereka sendiri. Kepercayaan kepada naratif besar seperti agama telah mula di rombak
30

atau di nilai semula dan telah digantikan dengan kepercayaan yang bercirikan kepada
pluralisme. Ia seolah-olah memperlihatkan bahasa semua kepercayaan agama itu
adalah sama sahaja tanpa mengira agama apa sekalipun. Segala bentuk kefahaman
seperti ini akhirnya akan membawa kepada kesan yang lebih buruk, masyarakat akan
mengalami keruntuhan dari segi moral dan nilai-nilai kebaikan mereka. Kebenaran
tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang mutlak bagi sesuatu masyarakat, malahan
segalanya adalah ditentukan oleh diri induvidu sendiri. Proses kepelbagaian dan
keanekaragaman identiti masyarakat akan terus diperjuangkan. Ia termasuklah kepada
pengikhtirafan identiti masyarakat kelas terpinggir. Iaitu kelas masyarakat seperti gay,
lesbian, black matel dan lain-lain lagi.

Jelasnya perbincangan-perbincangan yang telah diutarakan dalam bab ini


sebenarnya banyak menyentuh kepada aspek-aspek yang berkaitan dengan bidang
perbincangan dan perdebatan aliran pascamoden. Sekalipun perbincangan yang telah
diutarakan adalah dari sudut perbincangan bidang-bidang yang berbeza, namun ciri-
ciri asas ataupun prinsip perdebatan aliran pascamoden sebenarnya adalah sama.
Sebagai contohnya elemen-elemen pluralisme, relativisme dan dekonstruksionisme
merupakan ciri-ciri penting yang cuba diperjuangkan dan diperkenalkan oleh
golongan pemikir pascamodenisme ini kepada masyarakat dunia. Penolakan terhadap
naratif besar, ketiadaan makna dan lain-lainnya adalah memperlihatkan kepada asas
penolakan golongan pemikir pascamoden ini menolak kepada elemen-eleman yang
dianggap sebagai membelenggu kebebasan manusia. Jelasnya pemikiran seperti ini
adalah lebih sistematik lagi berbanding bentuk pemikiran modenisme sebelum ini.

Anda mungkin juga menyukai