Anda di halaman 1dari 9

Amalan Pendinding

(dibaca selepas solat fardhu)


t 3 F{$# $tu Nuy9$# $t 9 4 t u u {'s? 4 s)9$# y9$# u ) ts9) I !$#
i &y/ ts u ( x=yz $tu r& t/ $t n=t 4 */ ) y xo %!$# #s
y9$# ?y9$# uu 4 $um t u ( uF{$#u Nuy9$# . yu 4 u!$x $y/ ) =

(Baca 9 kali waqaf)


7x, selepas selesai, tiup ke kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah dan kepada diri sendiri. Niat
@ doa Allah jadikan pendinding.

 
  
4n?t u=su /Mt7h9$# i o%yuu /st79$#u h#y99$# o=uxqu /ty#u _t/ $ox. s)s9u *
7x @ 21x @ 40x

Ws? $o)n=yz i 9#2V2

 
  
7x @ 21x

t#7 s otr's **/#ty =yz u #ty */ r& t/ . $u=yy_u


@ 40x

* doa dalam hati dibentengkan dari hadapan


** doa dalam hati dibentengkan dari belakang

 
  
7x @ 21x @ 40x 7$ 9sx e. i $Zmu

AYAT RUQYAH NABAWIYYAH


(baca selepas Zohor)

 
   

b
7=t m9$# uq9$# n=y9$# _Uu ! ys9$# m9$# uq9$# !$# 0
xu# t)tG9$# xu#_9$# $t$# tGn y$)u 7t x$) e$!$# t
tj9!$9$# u n=t Uy9$# #2x n=t |Myr& t%!$#

 
   

b
t)u =t9$$/ t t%!$# z)F=j9 W |=u =tG69$# y79s $!9#
tzF$$/u y7=7s% t& !$tu y7s9) t& !$o3 t t%!$#u t) u%yu $u n4n=9$#
s=9$# y7s9'&u ( n/ i W 4n?t y7s9'& t% /

 
   
m9$# ym9$# u ) ts9) H ( nu s9) /3s9)u

 
   

t 3 F{$# $tu Nuy9$# $t 9 4 t u u {'s? 4 s)9$# y9$# u ) ts9) I !$#


i &y/ ts u ( x=yz $tu r& t/ $t n=t 4 */ ) y xo %!$# #s
y9$# ?y9$# uu 4 $um t u ( uF{$#u Nuy9$# . yu 4 u!$x $y/ ) =

 
   
( !$# / 37$y ? r& 6r& $t (#7? )u 3 F{$# $tu Nuy9$# $t !
t& !$y/ 9$# zt#u s% &x e2 4n?t !$#u 3 !$to t >jyu !$to y9 us
i 7ymr& t/ hx &#u 7F.u Fs3n=tu !$$/ zt#u <. 4 t9$#u n/ s9)
) $t !$# #k=s3

#2y9$# s9)u $o/u y7t#t ( $osr&u $uy (#9$s%u 4 &#

ss? u $o/u 4 $t'szr& r& !$u ) !$t{#x? $o/u 3 Mt6|tF.$# $t $pVn=tu Mt6|x. $t $ys9 4 $yy
$t #$#u ( / $os9 ss%$s $t $o=dys? u $u/u 4 $u=6s% %!$# n?t tF=yym $yx. #\) !$un=t
x69$# s)9$# n?t $t$$s $u9s9t |Mr& 4 !$uym$#u $os9 $#u

 
   
y9$# u ) ts9) I 4 )9$$/ $J!$s% =9$# (#9'&u s3n=y9$#u u ) ts9) I r& !$# yx
6y9$#

 
   

9$# Ey9$# n?t 3utG$# O 5$r& G uF{$#u Nuy9$# t,n=y{ %!$# !$# 3/u D)
!$# x8u$t6s? 3 EF{$#u ,=s:$# &s! r& 3 Er'/ Nt| tf9$#u tys)9$#u }9$#u $ZWZWym 7=t u$p]9$#
ts>y9$# I>u

 
   
tyz#u $s9) !$# yt t tu x69$# y9$# I>u u ) ts9) I ( ,ys9$# 7=y9$# !$# n?ytGs
ts39$# x= ) 4 n/u y /$|m $y*s / s9 zy/

 
   
#V$s!u u Zt7s| xsB$# $t $un/u y` 4n?ys? r&u

@ @b

 
   

I> nus9 /3ys9) ) #. Mu=G9$$s #\_y Nt_9$$s $y| M9$#u


=.#us39$# >u/ $u9$# u!$u9$# $y $) ty9$# OUuu $ys]Zt/ $tu F{$#u Nuy9$#
5=%y` e. tx)u 4n?F{$# Zy9$# n<) to 7$ 9sx e. i $Zmu
=%$rO >$p yt7?r's sxs:$# y#yz t ) =#u >#xt m;u ( #Ym

 
   
I %!$# !$# u m9$# oq9$# u ( yy9$#u =t9$# =t ( u ) ts9) I %!$# !$# u
!$# zys6 4 #i9x6tG9$# $6yf9$# y9$# y9$# 9$# n=9$# )9$# 7=y9$# u ) ts9)

$t s9 xm7| 4 4o_s9$# !$yF{$# &s! ( h|9$# $t79$# ,=y9$# !$# u 2# $t


3pt:$# y9$# uu ( F{$#u Nuy9$#

@ @b
@ @b
@ @b

 
   

7ymr& #2 &! 3t s9u s9 s9u $#t s9 y9$# !$# ymr& !$# u %

 
   

MsV9$# hx u |=s%u #s) @,%y h# u t,n=y{ $t h# ,n=x9$# b>t/ r& %


y|ym #s) >%tn hx u s)9$#

 
   

$s:$# #uu9$# hx $9$# s9) $9$# 7=t $9$# b>t/ r& %
$9$#u f9$# z Z$9$# u %!$#
 

HIZB NAWAWI
(baca selepas Subuh & Maghrib)

 

 -, ,
*+
 "!  s     

 ) ('
& / .
 %& $#


   
 %@?# 7( > =< ;
 % : 9/ 8 7 " 5 ( 7( 6 & 4 5 3 !
;
'
'
2 1
 0B 7( A
 6 C6 =C ,# / H
'
/ 
7 " GF
& 4 %6E/ # D
/ B< 


;
C & 4 %6# F'
 6 -@  G F
 %@ 1
 
L?
'
'
K (/ J I & =4 ;
;
 ;'
C  
;'

C %6. 
 %6 
  6  1
L?

 6H# 6-< 7" 7,
 68'
C %6 ,
7 " 

  & 4 7C C 


  L+ 
 I M + 
,
 L?
6"
B< ,


 %6 "/ P 6 , O(@ N 3
  ,
 %6 ,
  QC 
 R + K 7

/ B< ,
 6M 


   7 " O(@ N 3 ,
 
 ,
 %6 ,
 B< 7 " S(/ '
 6,(@ N4 R#
 6,(@ N4 S(/ '

@ N4 6 , O(@ N 3 7 "  S(/ '
  ,
LT @  
8 6,(
 /  ;
  & 4 / B. @ N4 D - B< 7 " *J
W J / : " X N U $
6,(
U / P M, V/


 < R

6 -#
 Z(Y
 (N


7 " +
 V@ 5 -< @

2 VNI $
 D Y - %   D$#

2 + -#T

0
C> " 7 DY  -#T
M#( / 8 \
(N ] /1
 .\
 %2 /
 2 " 2 ^N \
 2B B -#T
 C (/ ?
.  /

 " %7 %7-#

.DT/ `?' 7 D-# a, U" _<


D: , "
D b
/ 7 
b / U
b
D: , "
5 -< 6b 5 -< b N b 5 -< 6b -:+b 5 -< 6b b(N 5 -< 6b , b : 5 -< R b :E / BJb U % U
b

: "  ]:E R 
 Sb

b 
.D b $ # b 6 -# b U
b  Db Y b 5 -< Db Y (Nb 5 -:< 6b ": !
5 -< b N b 5 -< 6b -:+b 5 -< 6b b(N 5 -< 6b , b : 5 -< R b :E % / : BJb U / : BJb U U D: ,b "

: "  ]: E R 
 Sb
 Sb
6 -# b U
 . Db Y b 5 -< Db Y (Nb 5 -:< 6b ": !
b 5 -< 6b 
b
.D b $ # b
D: , "
b N b 5 -< 6b -:+b 5 -< 6b b(N 5 -< 6b , b : 5 -< R b :E / : BJb U / : BJb U / : BJb U U
b

 Sb
 Sb
: "  ]: E R b
 Sb
 . Db Y b 5 -< Db Y (Nb 5 -:< 6b ": !
b 5 -< 6b  5 -< 

.D b $ # b
6 -# b
U
"  ]: E R 
 %U
5 F U
5-< U
 U

.D b $ # b 6 -# b U:
b
5
7 U" U D:,b "


D: , " %6, b : 5 -< 6 b(N 5 -< U
D: , "
6b ": !
b 5 -< b N b 5 -< 6b -:+b 5 -< 6b 5 -< U
b
b b
b
,
@ b 
D: , " 6"@ b ?<b >c 68 * J 5 -< U
D: , "

 @ a Bb ,
 @ U
 7 b d
 
 @ a Bb ,
 
b b
b
b
/b # b
.D b $ # b
e
,
@ b 5 F >68 :  a /f :g
D: , "
(k =k) D b -# b a b ,
  + >i
b ( b U
b
 5F j
b
b
,
>i
 

5F 

5 F

 b
>i
b


/ :b 0
U
D: ,b "
D: , "
.D M M0b  " % m M M:bF U
b
% 2
 " n / 8b  6b "@ U %U %U 
(k =k) @ 
b 9
 0  / : BJb *f T f < U %U %U % +  :  o U U U 
@b b
j


Db Y :b I / M:
b D Y - \
" %6b "@ Q -0 / 8 7b  b / b p /:8 7b  6b , b : / 8 7b \
" _b < 6b D Y - 
 .b M D+ @ /8 7 _< D Y- \ " %D+ @ 5 F @Nq D Y- \ "

 ( 7 b : " &
b b b b b b b b 
 ( \
 E Db +
b 
:6b M W
 Mb - 8 6b M ( < Mb W
 7b b b( Db Y b( b( 
D: , "

b / U
s9u s9 s9u $#t s9 y9$# !$# ymr& !$# u %.D b
/ 7
b
( 2k =k ) .

7ymr& #2 &! 3t


6b  7 \
_ * bs %Db Y - ^ 8 7b < 6b 8 7b < \
_ * bs Db Y b( 6b b ( 7b < \
 _ *:
 bs
7b \
 _ * bs % Db Y Eb : F 7b  6b Eb : F 7b \
 _ * bs %Db Y b -0 7b  6b b -0 7b \
 _ * bs %Db Y  
. " b?
 " Db Y " 6b " u
t b  \
 _ * bs Db Y Mb 7b  6b Mb 


  6 D Y- 

5 F Db + ( 6b -b # T
b D Y - . n / :b p . -b ( b  n / b ) " n / b 0 7b Db Y  6b \
b b 

< \
\
b ? n / Mb  \
J n I /b
 \
" b
 \
M  \
 n @ T \
 < n N B< n _
$ b


c ?b- `
c
c /Cb < c 
 ac B c 
 wc " `v i:T O
c b `
X
b c"N * J / 8 7b  .
 ?b 8 * J 7b 


c /!


.Dc b C M,b x
5 -< 6b "@ ` %Y M ! " t 0 


f / 6 B,

6 B,b
%7 b EbI/b 
b 7 y I / 6 B,b
%7 b Eb -)b 
b 7 Q ) b 6 B,b
7 b "b :"/b b 7 
b


 


b  6 B,b
%7 b(@ b Y Cb 
 b 
b 7 / +C b 6 B,b
%7 b(@ b 1
b 7 /: ! 6 B,b
%7 b(@ b :M,b 
b 7 / ,


` ) . Cb -0 a b T 7b U 6 B,b
%* b J b D #b U 6 B,b
%6b B,b
Rb : ( D
b 7b 6b B,b
%6b B,b
 +
7 b( 7 b : " \
 5 : M: ( + 
:b: " b-# T ` /b C b 
b/ : E _ ) ( 7 b 1
M.b R : b U 6 
_ %/b2 :E Db Y _ 5 F Vb Y C b : ( `b 2 J Db Y "b -:E 5 -< b-# T .@2b :M,b 2 2"H
] / 0 b " ` b : zb :( 
/C b 5 F \
 +   o U 6 B,b
*b C : F b : `b F) (@2b : Db + @ "Nb 5 -< b V
b `
"@ 
/b J _
b
"  ]: E R 
 (x 7) (D b $ #b e
. D b $ # b 6 -# b U
f @ + Xb
 -J :  b -<
/b # b 
b
.D -  Bb !
  5 -< 6 b 6 B   5 -< U 5-!

Kemudian meniup ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang masing masing 3x. Tanpa keluar
air

liur

dan

bunyi,

tiupan

yang

halus

" 5 MC k Y :bE .D b


/ 7 
b / U
D: , " 7 ^ 0 5 F 6, b : 
 ]: E R b
 Y b  U:
 b} B0
b
b
"
%Q ) b ] @ b E a yc b -)b  E W %Q b W   Q b W : 6b , b : 7b < D Y - \
" a FN % U:
? 6 ) " %* Jb D# U 6 B,

S
/ Mb * b H " U
a b! S
J 5 F Xb
% U
 -0 N U

 b ? - " U Sb

 b b b
5 -< Xb-J : %U
 " X
>i:
R @  , " X
* . U 
  %U

 /b 0 N U
 b  %U
 " X
b  #b '
b b 1
b +/ b 6 B-b : E 6 Jb %-b? YT :B  7 ( DY- .]c 8
/ :b p L
 b b b
 b  b bb b b 
b
 p X
c b -bP
.

c

* b J b D #b U 6 B,b
% D -:  Bb !
 : 5 -<    5 -< U 5-!
 .
Kemudian membaca :

70 ) * b J b D #b U :B,b
x
(