Anda di halaman 1dari 27

Mencari hilal Ramadhan

oleh
Ustaz Syed Othman A Alkaff
1

Jalan-jalan mengetahui masuknya hilal Ramadhan: 1) Melihat bulan

Jalan-jalan mengetahui masuknya hilal Ramadhan: 1) Melihat bulan

Jalan-jalan mengetahui masuknya hilal Ramadhan: 1) Melihat bulan


Wajib kita berpuasa dengan masuknya bulan Ramadhan. Mengenai masuknya bulan Ramadhan itu dapat diketahui dengan jalanjalan yang tersebut di bawah ini: 1) Melihat bulan Ramadhan (hilal Ramadhan) Hal ini berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: Ertinya : Berpuasalah kamu sesudah melihat bulan dan berbukalah kamu (berhari raya) sesudah melihat bulan.

Jalan-jalan mengetahui masuknya hilal Ramadhan: 1) Melihat bulan


Hal yang harus diperhatikan, ialah: bahwa puasa itu bukanlah dimulai terus setelah melihat bulan, tapi harus menurut ketentuan-ketentuannya, iaitu dari fajar malam kita melihat bulan, dan berbuka (berhari raya) sesudah terbenam matahari pada hari yang akhir dari bulan Ramadhan, baik kita lihat bulan sebelum matahari terbenam, ataupun sesudahnya.

Kerana itu hendaklah kita berusaha melihat bulan pada malam ketiga puluh hari bulan Syaban, dan pada malam tiga puluh Rajab untuk mengetahui Syaban.

Jalan-jalan mengetahui masuknya hilal Ramadhan: 1) Melihat bulan


Diriwayatkan oleh At Turmudzi dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: Hitunglah hilal Syaban untuk Ramadhan. Maka jika kita dapat melihat bulan, wajiblah atas kita berpuasa esoknya. Jika tidak terlihat bulan, sedang udara pun terang, tidaklah boleh kita berpuasa pada hari esoknya. Tetapi jika tidak terlihat kerana udara mendung, maka menurut madzhab Ibnu Umar, kita wajib memulai puasa, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar, Rasulullah bersabda:
6

Jalan-jalan mengetahui masuknya hilal Ramadhan: 1) Melihat bulan


Ertinya : Sesungguhnya bulan itu 29 hari. Maka janganlah kamu berpuasa, sehingga kamu melihat bulan dan janganlah kamu berbuka, sedang kamu melihatnya. Tapi jika mendung, kadarkanlah olehmu untuknya. Ada beberapa pendapat para fuqaha bila tidak terlihat bulan pada malam tiga puluh kerana mendung :
7

Jalan-jalan mengetahui masuknya hilal Ramadhan: 1) Melihat bulan


a. Berkata Nafi: Abdullah Ibn Umar apabila telah berlalu 29 hari dari bulan Syaban, menyuruh orang pergi melihat bulan. Jika terlihat, beliaupun berpuasa, dan jika tidak terlihat sedang udara terang dan bersih, beliau tidak berpuasa; tetapi jika tidak terlihat kerana udara mendung, beliau berpuasa esoknya. Erti dan kadarkanlah olehmu untuknya, ialah jadikanlah ia 29 hari, atau pandanglah dia sudah ada dibawah awan.
8

Jalan-jalan mengetahui masuknya hilal Ramadhan: 1) Melihat bulan


Mazhab ini, adalah mazhab Umar, Ibn Umar, Amar Ibn Ash, Abi Hurairah, Anas, Muawiyah dan Aisyah. Dari Tabiin yang mengikuti mazhab ini ialah: Mujahid, Thawus, Salim Ibn Abdillah, Maimun ibn Mihran, Bakir ibn Abdullah. Dari para mujtahid: Al Muzani dan Usman An Nahdi. Berkata Abdur Rahman As Saati: Para Ulama berbeda pendapat dalam mengertikan perkataan: maka kadarkanlah untuknya.
9

Jalan-jalan mengetahui masuknya hilal Ramadhan: 1) Melihat bulan


i.Menurut pendapat ahli bahasa, maknanya: maka takdirkanlah dia. ii.Jumhur ulama dari golongan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafiiyah berpendapat bahwa makna kadarkanlah utknya, ialah: sempurnakanlah 30 hari. iii.Segolongan ulama berpendapat, maknanya: Pandanglah dia, sudah ada di bawah awan. iv. Segolongan yang lain berpendapat: pergunakanlah hisab.
10

Jalan-jalan mengetahui masuknya hilal Ramadhan: 1) Melihat bulan


Jumhur ulama memaknakan maka kadarkanlah untuknya dengan sempurnakanlah, kerana mengingat bahwa hadis harus ditafsirkan dgn hadis. Perkataan: maka kadarkanlah untuknya ditafsirkan oleh perkataan: maka sempurnakanlah 30 hari. Dan dikuatkan lagi oleh riwayat Muslim yang berbunyi: faqduru lahu tsalatsina = maka kadarkanlah untuknya 30 hari.

Oleh kerana itu, tidaklah dapat hadis ini dipergunakan untuk menjadi pegangan dalam berpuasa dengan 11 hisab.

Jalan-jalan mengetahui masuknya hilal Ramadhan: 1) Melihat bulan


b. Berkata Abu Hurairah, Malik, Asy Syafii dan Ahmad
pada suatu riwayat: Tidak wajib kita memulai puasa dan tiada sah dgn dasar demikian. Hanya wajib dahulu kita cukupkan Syaban 30 hari, mengingat hadis yg diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:
Ertinya : Berpuasalah kamu sesudah melihat bulan dan berbukalah kamu sesudah melihat bulan. Jika mendung tdk dapat melihatnya, sempurnakanlah Syaban 30 hari. Golongan ini mengertikan perkataan kadarkanlah olehmu untuknya, dengan hitungkanlah awal Syaban dan 12 cukupkanlah 30 hari.

Jalan-jalan mengetahui masuknya hilal Ramadhan: 1) Melihat bulan


c. Berkata Al Hasan, Ibn Sirin dan Ahmad dalam suatu riwayat drpdnya: Hendaklah kita mengikuti penguasa. Jika ia berpuasa, kitapun berpuasa, jika dia tidak berpuasa kitapun tidak berpuasa, mengingat hadits yang diriwayatkan At Turmudzi dari Aisyah bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

Puasa di hari kamu berpuasa, hari raya Fithri di hari kamu berhari raya Fithri dan penyembelihan qurban di hari kamu menyembelihnya.

Sbhgn ahli ilmu menafsirkan hadis ini dgn erti:Berbuka & berpuasa hari mengikuti umum, atau orang ramai.13

Jalan-jalan mengetahui masuknya hilal Ramadhan: 1) Melihat bulan


c. Mendapat khabar dari orang adil Orang adil ialah: orang yang lebih banyak baiknya daripada buruknya. Orang ini mengkhabarkan, bahwa hilal Ramadhan kelihatan di ufuk barat sesudah maghrib (sesudah terbenam matahari). Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ad Daruquthni dari Umar, ujarnya: Manusia sibuk melihat-lihat bulan lalu aku khabarkan kepada Rasulullah s.a.w. bahwasanya aku telah melihatnya, kerana itu Rasulullah s.a.w. berpuasa dan 14 memerintahkan manusia berpuasa.

Jalan-jalan mengetahui masuknya hilal Ramadhan: 1) Melihat bulan

15

Jalan2 mengetahui masuknya hilal Ramadhan: 2) Mendpt khabar dari org adil
Riwayat At Turmudzi dari Ibnu Abbas, ujarnya:

Seorg Arabi (Badwi) telah dtg kpd Rasulullah s.a.w. lalu berkata: Bahwasanya saya telah melihat hilal Ramadhan. Maka bertanya Rasulullah s.a.w: Apakah kamu mengakui bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah? Badawi itu menjawab benar Bertanya lagi Rasulullah s.a.w: Apakah engkau mengakui bahwa Muhammad itu Rasul Allah? Menjawab Badawi itu: benar Maka bersabdalah Rasulullah: Wahai Bilal, beritahukanlah kepada manusia supaya mereka berpuasa esok hari. 16

: : . : . : : . :

Jalan2 mengetahui masuknya hilal Ramadhan: 2) Mendpt khabar dari org adil
Kedua-dua hadis ini menyatakan bahwa Syara menerima penyaksian seseorang buat menentukan masuk atau tidaknya bulan Ramadhan. Inilah mazhab Ibn Mubarak, Ahmad Ibn Hanbal dan Asy Syafiiy disalah satu riwayat daripadanya. Kata At Turmudzi, Inilah yang diamalkan oleh kebanyakkan ahli ilmu. Mereka berkata: Diterima syahadah seorang dalam hal puasa. Berkata An Nawawi: Inilah mazhab yang paling shahih.
17

Jalan2 mengetahui masuknya hilal Ramadhan: 2) Mendpt khabar dari org adil
a. Orang yang sendirian saja melihat bulan Sepakat segala ulama fiqh menetapkan bahwa wajib atas orang yang melihat bulan sendirian saja, berpuasa. Dalam pada itu Atha tidak mewajibkan. Dan mereka berselisih pula tentang orang yang melihat bulan Syawal sendirian. Pendapat yang benar, ialah sebagaimana yang telah dikatakan oleh Asy Syafiiy dan Abu Tsaur, yakni orang tersebut berhari raya juga kerana ruyah telah terhasil.
18

Jalan2 mengetahui masuknya hilal Ramadhan: 3) Dgn cukup bulan Syaban 30 hari
Apabila kita tidak melihat bulan Ramadhan pada malam ketiga puluh Syaban dan tidak ada yang menyaksikan hilal, wajiblah menyempurnakan bulan Syaban 30 hari. Tidak ada khilaf pada wajib mulai puasa, setelah nyata, bahwa bulan Syaban telah cukup 30 hari. Untuk mengetahui kecukupan Syaban 30 hari, perlulah kita ketahui lebih dahulu tanggal satu Syaban dengan perantaraan ruyah juga.
19

Jalan2 mengetahui masuknya hilal Ramadhan: 3) Dgn cukup bulan Syaban 30 hari

20

Jalan2 mengetahui masuknya hilal Ramadhan: 4) Dgn hisab Ahli Falak


Sebahagian ahli ilmu Mutaakhirin berkata: Boleh juga kita mulai puasa dengan hisab ahli ilmu falak. Berkata sebahagian ulama: Boleh juga kita memulai puasa dengan hisab ahli falak yang cukup alat-alat hisab dan segala yang bersangkut -paut dengannya. Mereka berdalil dengan firman Allah:

5 : } { Dialah Tuhan yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan menjangkakan perjalanannya dalam beberapa manzilah, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perkiraan bulan serta bilangan hari. (Yunus:5)
21

Jalan2 mengetahui masuknya hilal Ramadhan: 4) Dgn hisab Ahli Falak


Oleh kerana pembicaraan ini sering timbul di kalangan kaum muslimin maka kita mestilah berwaspada agar jangan sampai jalan atau cara menentukan Ramadhan punca perpecahan umat. Sehingga hari ini persoalan tentangnya masih belum selesai kerana itu bagi orang awam urusan ini diserahkan kepada pemimpin mereka. Tugas mereka hanya mentaati pemimpin mereka.
22

Jalan2 mengetahui masuknya hilal Ramadhan: 4) Dgn hisab Ahli Falak


Oleh kerana pembicaraan ini sering timbul di kalangan kaum muslimin maka kita mestilah berwaspada agar jangan sampai jalan atau cara menentukan Ramadhan punca perpecahan umat. Sehingga hari ini persoalan tentangnya masih belum selesai kerana itu bagi orang awam urusan ini diserahkan kepada pemimpin mereka. Tugas mereka hanya mentaati pemimpin mereka.
23

Jalan2 mengetahui masuknya hilal Ramadhan: 4) Dgn hisab Ahli Falak


Walaupun kita boleh menggunakan cara hisab dalam proses menentukan sesuatu tarikh itu, tetapi kita tidak boleh mengabaikan tuntutan rukyah ini. Sememangnya perkiraan yang menggunakan peralatan canggih seperti komputer dan sebagainya, dapat menghasilkan data-data penting yang boleh diguna untuk melaksanakan rukyah .

24

Jalan2 mengetahui masuknya hilal Ramadhan: 4) Dgn hisab Ahli Falak


Melihat anak bulan ini mempunyai perkaitan rapat dengan bidang astronomi. Ini kerana semua data tentang pergerakan bulan dan matahari dihasilkan oleh ahli astronomi atau ahli falak berdasarkan pemerhatian dan pengkajian mereka. Ahli astronomi jugalah yang menentukan hari yang sesuai untuk melihat anak bulan, wujud atau tidak anak bulan di atas ufuk, bila waktu terbenam matahari dan bulan, dan ketinggian anak bulan di atas ufuk. Berdasarkan perkiraan ahli astronomi inilah yang membantu rombongan rukyah semasa 25 melihat anak bulan.

Jalan2 mengetahui masuknya hilal Ramadhan: 4) Dgn hisab Ahli Falak-Kesimpulan


a. Taqwim Islam telah diselaraskan antara kaedah bulan wujud dengan bulan yang kemungkinan akan kelihatan (imkanur rukyah), b. Tarikh-tarIkh permulaan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah adalah berdasarkan kriteria imkanur rukyah bagi menentukan jangkaan saMa ada bulan boleh kelihatan atau tidak, dan c. Jika penyesuaian perlu dibuat kerana anak bulan kelihatan pada tahap luar jangkaan imkanur rukyah (tetapi perkara ini mustahil berlaku), hanya bilangan hari bagi Syaaban, Ramadan, dan Zulkaedah sahaja 26 yang berubah sarna ada 29 atau 30 hari.

Wassalam

27