Anda di halaman 1dari 2

Ciri-ciri Organisasi Pembelajaran Senge (1990) menegaskan organisasi atau institusi pembelajaran yang terlibat dal am aktiviti pembelajaaran

terutamanya, perlu tidak mengabaikan pembelajaran untu k personel kerana kekuatan organisasi banya bergantung kepada kuasa ilmu, kemahi ran atau kompetensi ahli yang ada di dalamnya. Prinsip yang paling penting dalam organisasi pembelajaran ialah kesepaduan dalam tindakan dan pemikiran ke arah pendidikan sepanjang hayat. Kekuatan sesuatu org anisasi terletak kepada keupayaannya untuk terus belajar tentang kerja dan aktiv iti yang dilakukan. Proses belajar pula bukan berlaku secara bersendirian, tetap i membentuk budaya belajar dari semua pihak atau team learning yang melibatkan s emua pihak di dalam organisasi agar ia berjaya menjadi satu budaya yang mantap. Ini akan melahirkan organisasi yang terdiri dari kumpulan manusia atau organisas i yang terus belajar tanpa sempadan masa, kaedah ataupun tempat. Akhirnya terben tuklah saatu sistem pembelajaran yang saling kait mengait di dalam sesuatau orga nisasi pembelajaran yang dipanggil pemikiran bersistem atau systems thinking. Pembentukan organisasi pembelajaran juga berlaku apabila wujudnya kepakaran kend iri atau personal mastery yang merupakan kekuatan kendiri dalam membina wawasan, ketrampilan, ketabahan dan kapisiti untuk cemerlang dengan dua kekuatan iaitu a gama dan sekular. Dua tonggak kekuatan ini tidak dapat dipisahkan untuk menjayak an organisasi pembelajaran kerana ajaran duniawi dan dan akhrawi mampu untuk mem beri kekuatan kepada tenaga fikiran agar tidak dibatasi oleh kekurangan semangat . Hasilnya daripada pengetahuan, keterampilan, nilai dan semangat pada individu yang terlibat dalam pembelajaran, akan menjadi himpunan menjadi organisasi pembe lajaran. Organisasi pembelajaran perlu dilihat sebagai suatu model mental yang membina ga mbaran, tanggapan untuk membolehkan ahlinya memahami sesuatu isu dan bertindak b alas terhadapnya. Walaupun tanggapan akan berubah mengikut peredaran masa, tetap i ia jugut turut membawa perubahan terhadap tindakan. Fikiran dan tindakan pula merupakan dua aktiviti pembelajaran yang saling berkait. Apabila kedua-dua nya b erinteraksi ia akan menjadikan aktiviti pembelajaran lebih besar maknanya. Pada ketika ini pembelajaran sepenuhnya akan wujud. Pedler (2003) menekankan bahawa organisasi pembelajaran adalah organisasi yang m empunyai : Mempunyai suasana di mana anggota-anggotanya secara individu terdorong untuk bel ajar dan mengembangkan potensi penuh mereka. Memperluas budaya belaja sampai pada pelanggan dan stakeholder lain yang signifi kan. Menjadikan strategi pengembangan sumber manusia sebagai kepentingan utama organi sasi Berada dalam proses tarnformasi organisasi secara terus menerus Frago dan Skyrme (2003) pula mengatakan bahawa organisasi pembelajaran memiliki karekter seperti berikut : Beroreantasikan pada masa depan dan hal-hal yang sifatnya di luaar dari organisa si. Arus dan pertukaran informasi yang jelas dan bebas. Adanya komitmen untuk belajar dan usaha individu untuk mengembangkan diri. Berkeupayaan dan meningkatkan individu-individu di dalam organisasi. Mengembangkan iklim keterbukaan dan rasa saling mempercayai. Belajar daripada pengalaman. Dari huraian di atas maka dapat disimpulkan bahawa organisasi pembelajaran memer lukan individu yang proaktif untuk meningkatkan keinginan diri, berusaha ke arah

kemajuan dan terus belajar dengan menciptakan iklim organisasi yang terbuka. Ke aadaan ini akan menghasilkan proses yang berterusan memperbaiki suasana dalaman organisasi dan seterusnya dapat memenuhi segala tuntutan dan keperluan dari luar organisasi.