Percuma

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA
BORANG PERMOHONAN BANTUAN PROGRAM BIMBINGAN USAHAWAN MUDA

KBS/PPM 001-2006 Pindaan 2/2009

Sila majukan borang permohonan ini bersama dokumendokumen yang berkaitan kepada Pejabat Belia dan Sukan Daerah di kawasan masing-masing mengikut lokasi projek dilaksanakan.
BAHAGIAN I - Maklumat Peribadi
1. Nama Penuh (mengikut dokumen pengenalan)

Gambar Berukuran Pasport

2. 4. 6.

No. Kad Pengenalan * Umur (pada tarikh permohonan) : Jantina Lelaki Perempuan 7.

tahun Taraf Perkahwinan Belum Berkahwin Sudah Berkahwin

5. 8.

3. Pekerjaan :

Tarikh Lahir

Kewarganegaraan Warganegara Bukan Warganegara

9.

Keturunan Melayu Cina India Lain-lain (nyatakan) :

10.

Kelulusan Akademik Tertinggi Tamat Sekolah Rendah PMR SPM STPM Sijil Politeknik atau setaraf Diploma Ijazah Lain-lain (nyatakan)

11.

Kursus Keusahawanan/Teknikal Yang Telah Dihadiri * i. Nama Kursus : Tempoh : Tempoh : Penganjur : Penganjur :

ii. Nama Kursus : 12. Alamat Surat Menyurat

Poskod 13. No. telefon -

Bandar 14. No. H/P -

BAHAGIAN II - Pengesahan Keahlian Persatuan
Saya mengaku bahawa pemohon adalah merupakan ahli persatuan ini. Nama persatuan belia : Tarikh : Nombor Ahli : Disahkan oleh : (Tandatangan) Nama Jawatan Cop Rasmi : : :

BAHAGIAN III - Pengakuan Pemohon
Saya mengaku bahawa semua maklumat yang diberikan adalah benar belaka.

Tarikh :

Disahkan oleh : (Tandatangan Pemohon)

* Sertakan salinan dokumen-dokumen berikut : 1. Salinan kad pengenalan 2. Salinan sijil-sijil kursus

BAHAGIAN IV - Butiran Permohonan Bantuan Tidak Melebihi RM 3,000.00 (Rgt Malaysia Tiga Ribu Shj)
1. Nama Projek

2.

Alamat Projek

3.

Butiran Bantuan Yang Dipohon * Harga Se Unit (RM) Jumlah Harga (RM)

Bil

Perkara

Kuantiti

Jumlah * Sila sertakan salinan asal sebutharga oleh pembekal

BAHAGIAN V - Sokongan YB Ahli Parlimen / Dewan Undangan Negeri / Pemimpin Masyarakat
1. Ulasan YB Ahli Parlimen / Dewan Undangan Negeri / Pemimpin Masyarakat

Tarikh : Tandatangan YB Ahli Parlimen / Dewan Undangan Negeri / Pemimpin Masyarakat

Nama & Cop Rasmi

BAHAGIAN VI - Untuk Kegunaan Pejabat
1. Ulasan Pegawai Belia & Sukan Daerah

Tarikh : Tandatangan Peg. Belia & Sukan Daerah

Nama & Cop Rasmi

2.

Lulus / Tidak diluluskan ** Jumlah diluluskan : RM ____________ ( Rgt : ________________________________________________________________________ shj. )

Tandatangan Peg. Pemb. Ekonomi Negeri

Tandatangan Pengarah JBS Negeri

Nama & Cop Rasmi

Nama & Cop Rasmi

Tarikh : ** Potong mana yang tidak berkenaan

Tarikh :