Anda di halaman 1dari 14

DASAR EKONOMI BARU

LATAR BELAKANG Malaysia, masyarakat Dilihat penjajah British secara dari perspektif sejarah

menggalakkan melalui

perkembangan 'pecah'

'plural' dan perintah. Pihak

amalan

British telah menggalakkan kedatangan tenaga buruh dari kepentingan perlombongan negara ekonomi China dan India sektor untuk

penjajah dalam bijih timah,

perdagangan dan perladangan. Penambahan penduduk peningkatan pertumbuhan pembahagian Keadaan kaum, ini kegiatan ekonomi bandar, telah menyebabkan dan

jalan-jalan, rel-rel keretapi dan kelompok kaum telah mengikut sektor ekonomi.

menyebabkan jurang perbezaan antara pembangunan

bandar dan luar bandar bertambah besar. Selepas mencapai kemerdekaan, Rancangan Malaya 5 tahun telah diperkenalkan. Malaya Pertama, Rancangan Malaysia kedua dan Pertama dirancang untuk Rancangan

menitikberatkan kepada segi pertumbuhan dan pembaharuan ekonomi. Rancangan ini telah menunjukkan kelemahan dari segi sistem semasa penjajahan masih berterusan. RASIONAL Dari banci penduduk tahun 1970 didapati 49.3% dari semua menerima keluarga pendapatan di Semenanjung Malaysia strategi di mana corak atau

di bawah garis miskin.Dari jumlah semua keluarga miskin dan 14% kaum 86% berada di kawasan luar di kawasan Kadar kemiskinan bandar mengikut

bandar. pula adalah

saperti berikut: kaum kadar kemiskinan pendapatan purata

(%) keluarga sebulan Melayu 172.00 Cina 394.00 India 304.00 Lain-lain 813.00 Dari kajian Tahunan Syarikat-syarikat Jabatan didapati Berhad yang Perangkaan dan dijalankan oleh Hakmilik 44.8 39.2 26.0 64.8

rekod dari Pendaftar Syarikat adalah hakmilik

dan penguasaan sektor syarikatsyarikat pada tahun 1971 adalah seperti berikut: Pemilikan Pemilikan juta ) 279.6 1. Bumiputera perseorangan 4.3 dan agensi amanah a) Bumiputera Perseorangan 168.7 2.6 % ( Jumlah

b) Agensi Amanah 110.9 2,233.2 4,051.3 --------6,564.1 --------1.7 2. Bukan Bumiputera 34.0 Warganegara asing 61.7 ----Jumlah 100.0 ----Dilihat dari sudut pembahagian pekerjaan pada tahun 1970 pecahan mengikut kaum adalah seperti berikut: India 11.5 8.5 10.7 Sektor Lain-lain 1.Pertanian 1.0 2.Perlombongan 0.7 3.Perniagaan/ 1.2 Perdagangan, Pentadbiran Awam, Pelajaran, Pertahanan dan 42.6 45.5 32.1 58.7 Melayu 67.6 Cina 19.9

Kemudahan Awam. Kepincangan di atas dipercayakan telah merupakan suatu sebab peristiwa 13 mei 1969. perusuhan utama berlakunya

Peristiwa ini merupakan satu perkauman yang memaksa satu dasar sebagai yang Dasar

telah bersepadu diwujudkan. Ekonomi Baru

Dasar yang dikenali ini

adalah oleh kerajaan dalam

satu dasar yang dilancarkan

tahun 1970 melalui Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975) untuk membetulkan ketidakseimbangan sosial ekonomi yang kaum-kaum, di wilayah wujud di antara di Malaysia di antara

wilayah-wilayah dan di antara kawasan yang sama.

OBJEKTIF Menyedari kedudukan ketidakseimbangan sosial ekonomi mengusahakan itu , supaya kerajaan satu telah

pendekatan baru dalam rancangan pembangunan negara yang

melibatkan program 20 tahun yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi ini diperkenalkan ialah negara sosial, dengan mengurangkan kebudayaan, perbezaan ekonomi, Baru. bagi Matlamat mewujudkan utama dasar perpaduan

penempatan dan sebagainya. STRATEGI PELAKSANAAN Rancangan-rancangan pembangunan di bawah Dasar Ekonomi Baru menerusi strategi adalah disusun dua mata: dan dijalankan

serampang i. kemiskinan dengan

Mengurang dan seterusnya membasmi

memperbanyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum. ii. Penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Membasmi kemiskinan pengenalan

Kemiskinan adalah sebab menimbulkan

utama

yang

perasaan tidak puashati di kalangan rakyat. Ianya bukan juga sahaja terdapat di luar bandar di bandar. tetapi

Keadaan ini boleh menggugat perpaduan negara kerana masalah dengan kadar kemiskinan adalah mengikut kaum

kemiskinan paling tinggi di kalangan orang Melayu yang tertumpu kepada aktiviti pertanian tradisional. Usaha telah dijalankan masalah sosial untuk menyelesaikan

ekonomi dan projek pembangunan telah dirangka supaya: i. Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur. ii. Menambah daya pengeluaran dan pendapatan. iii. Memberi peluang perpindahan orang yang bekerja di sektor yang rendah daya pengeluarannya kepada sektor yang lebih lumayan.

iv. pendapatan luarbandar

Mengurangkan jurang perbezaan antara kaum antara kawasan bandar dan dan antara wilayah.

v.

Memodenkan kehidupan di luarbandar. dan

vi. Mewujudkan kumpulan perusahaan perdagangan bumiputera. vii. Mengadakan suasana pekerjaan mencerminkan komposisi kaum di Malaysia. hidup viii. Memperbaiki taraf dan rakyat kualiti

yang

melalui pelajaran, latihan, kesihatan, kemudahan kemudahan infra-struktur dan lainlain. Penyusunan Semula Masyarakat

Adalah menjelang

menjadi

hasrat

kerajaan

supaya

tahun 1990 Malaysia akan kaum melambangkan di negara

pemilikan komposisi

saham / ekonomi kepentingan

ini , di mana penyertaan sebanyak 30% , 40% bukan Bumiputera pelabur-pelabur luar negeri. penyusunan Dalam semula mencapai

Bumiputera

dan 30% terdiri dari

matlamat

Dasar Ekonomi Baru, strategi berikut telah disusun : i. Meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin memodenkan kawasan luarbandar. ii. Mengurangkan keadaan yang tidak seimbang dalam struktur guna tenaga yang terdapat sekarang ini dengan cara yang progresif dan menerusi pertumbuhan ekonomi seluruhnya supaya pada tahun kedudukan tenaga 1990 melalui proses

buruh mencerminkan bilangan kaum. iii.Menambahkan dengan lebih cepat lagi bahagian rakyat Malaysia dalam pemilikan modal dalam stok syarikat dan pertumbuhan ekonomi.

iv. Membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan orang Melayu dan kaum Bumiputera supaya dapat membentuk dan memiliki 30% ekonomi dalam tahun 1990 dan menubuhkan beberapa agensi saperti MARA, Bank Pembangunan,Bank Bumiputera,Amanah Saham Nasional. v. dianggap Memajukan negeri dan kawasan yang mundur

melalui pembangunan wilayah baru seperti DARA,KESEDAR,

Pencapaian

KEJORA dan sebagainya. Pencapaian semasa dan masalah.

Beberapa semenjak Dasar Ekonomi mewujudkan

kejayaan Baru

telah

dapat dikesan dalam usaha

dilaksanakan

perpaduan melalui penghapusan kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. Dari lapuran kajian separuh penggal Rancangan

Malaysia Keempat bahawa pendapatan purata sebenar bertambah baik seperti berikut:

telah isi

menyatakan keluarga telah

Melayu Cina India Kadar kemiskinan daripada 49.3 % dan

_ _ -

$ 290.00 $ 565.00 $ 455.00

juga telah menurun

pada tahun 1971 kepada 29% pada tahun 1980 kadar

ini dijangka akan menurun kepada 16.7% pada tahun 1990. kaum Dari segi menghapuskan pengenalan mengikut

bidang kerja, penglibatan Bumiputera dalam semua sektor didapati juga Bilangan pekerja telah meningkat.

disektor pembuatan telah bertambah dari 29% kepada 33% dari baru dan di sektor perdagangan 23.5% kepada telah 34%. Sebanyak 28 pula bertambah buah bandar

dibangunkan wilayah di Johor

dalam kawasan pembangunan

Tenggara, Kelantan Selatan, Pahang Tenggara, Jengka dan Terengganu Tengah. Agensi-agensi kerajaan yang dilantik untuk membantu dan Bumiputera pemilikan di dalam soal perdagangan berjaya tersebut.

ekonomi meningkatkan

juga telah bilangan

Bumiputera di sektor Penyertaan bumiputera

telah bertambah dari 4.3% atau 279.6 juta dalam tahun 1971 kepada dalam tahun 1980 12.4% atau $3273.7 juta

Bilangan bumiputera yang terlibat dalam perniagaan juga telah bertambah dari 25,000 orang kepada 62,000 orang pada tahun 1980. Memandangkan kepada hanya tinggal kira-kira 5 tahun sahaja lagi tempoh masa DEB, pencapaian DEB hingga kini tidaklah begitu dirangkakan. memuaskan seperti yang

Sehingga tahun penyertaan Bumiputera sahaja menambahkan yang

1984

hanya

18% Usaha untuk yang getah,

tercapai. golongan

pendapatan terdiri dari

miskin pekebun

pekebun-pekebun kecil, nelayan serta penanam padi berjaya sepenuhnya. masih

tidak begitu

Kadar kemiskinan telah naik sedikit dari 29% pada tahun 1980 kepada semula Rancangan 30.2% semasa kajian

Malaysia Keempat dijalankan. Menyedari kepada hakikat-hakikat inilah, pihak dasar kerajaan baru telah dan memperkenalkan luar negeri beberapa

di dalam Pengswastaan,

saperti Dasar

Persyarikatan Malaysia, Sogoshosa, Perindustrian Berat, Bersih, Cekap dan Amanah, Melalui Teladan Kepimpinan

dan sebagainya dalam proses mempercepatkan pencapaian

baru akan

Dasar Ekonomi ini jika dipraktikkan memberi

Baru

itu.

Dasar-dasar sepenuhnya

dengan yang

peluang-peluang untuk mencapai

lebih

cerah

Penutup

objektif negara iaitu perpaduan dan kemakmuran. Dasar Ekonomi Baru yang bermatlamatkan perpaduan negara melalui prosespembasmian penyusunan semula masyarakat didalam keselamatan negara kemiskinan konteks dan

yang kukuh. Segala program pembangunan negara dan Dasar kerajaan semasa adalah dirancang dan dilaksanakan tujuan diatas. yang Usaha ini gigih yang untuk diperkenalkan mencapai tujuanbukan sahaja usaha

memerlukan

dari kerajaan dan kakitangannya, malah ianya memerlukan perubahan rakyat dari sikap, tenaga dan pemikiran

sektor swasta.