Anda di halaman 1dari 23

K e r a d i o a k t i f a n & F i z i k N u k l e a r |8

UNIT PELAJARAN 8
KERADIOAKTIFAN & FIZIK NUKLEAR

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat:
1) Nyatakan sifat-sifat proton dan neutron.
2) Mentakrifkan nombor proton nombor nukleon dan isotop.
3) Menjelaskan , +, dan mereput.
4) Menyatakan hukum pereputan dan penggunaanya.
5) Mentakrifkan kecacatan jisim dan tenaga mengikat.


PENGENALAN

Rajah 1: Barisan pensyarah Jabatan Fizik UPSI
K e r a d i o a k t i f a n & F i z i k N u k l e a r |8

Apakah yang anda tahu tentang keradioaktifan? Anda pernah mendengar
perkataan nuklear bukan. Rata-ratanya memperkatakan tentang bom nuklear di Hiroshima dan
Nagasaki. Tahukah persekitaran harian kita ada radioaktif dan penggunaan nuklear,
bincangkan.alam Unit Pelajaran 8 ini kita akan cuba membincangkan tentang struktur asas dalam
pembinaan nuklear, yang mana kita bermula dengan apa itu proton, neutron dan
nombor-nombornya. Seterusnya daripada penaktrifan nombor-nombor tersebut kita akan cuba
aplikasikan dalam membincangkan dengan lebih mendalam tentang fizik nuklear, iaitu
berkenaan isotop. Sub-topik kedua, kita akan melanjutkan perbicaraan kita mengenai
keradioaktifan dan kita akan juga membincangkan penakrifan dan konsepnya.Bagi memahami
keradioaktifan dengan lebih mendalam, kita haruslah mengetahui tentang hukum pereputan
secara matematik bagi mendapat gambaran kasar tentang jenis pereputan yang berlaku pada
bahan beradiaoaktif, kemudian kita akan juga membincangkan tentang penggunaannya dalam
industri, perubatan dan arkeologi secara ringkas.
Pada akhiran sub-topik kita akan cuba menjelaskan tentang teori E=mc
2
yang mana
merupakan persamaan asas yang diperlukan bagi memahami pembelahan nuklear yang
berlaku dalam tindakbalasa nuklear dalam reaktor nukelar. Modul ini juga akan melampirkan
contoh-contoh soalan yang telah dijawab bagi memantapkan pengetahuan pelajar tentang topik
ini. Ikon FIKIRKAN? juga akan dimuatkan dalam modul ini bagi mencetuskan sikap ingin tahu
pelajar dan bagi memaklumkan beberapa perkara yang ada kaitan dengan topik ini.

Tentang Fizik Nuklear & Bingkisan Sejarah
Nuklear fizik adalah bidang fizik yang mengkaji unsur dan interaksi nukleus atom. Satu aplikasi
yang paling dikenali fizik nuklear penjanaan tenaga nuklear dan teknologi senjata nuklear, tetapi
kajian telah memberikan aplikasi dalam pelbagai bidang, termasuk dalam bidang perubatan
nuklear dan pengimejan resonans magnetik, implantasi ion dalam bidang kejuruteraan bahan,
dan radiokarbon dating dalam bidang geologi dan arkeologi. Bidang fizik zarah berkembang
daripada fizik nuklear dan biasanya diajar dalam persatuan rapat dengan fizik nuklear.
Sejarah fizik nuklear sebagai satu disiplin yang berbeza dari fizik atom bermula dengan
penemuan radioaktif oleh Henri Becquerel pada tahun 1896, semasa menyiasat pendar dengan
garam uranium. Penemuan elektron oleh JJ Thomson setahun kemudian merupakan petunjuk
bahawa atom mempunyai struktur dalaman. Pada awal abad ke-20 model yang diterima atom
adalah model puding plum JJ Thomson di mana atom adalah bola besar bercas positif dengan
kecil elektron bercas negatif yang tertanam di dalamnya. Pada awal abad ke-ahli fizik juga
D
K e r a d i o a k t i f a n & F i z i k N u k l e a r |8

menemui tiga jenis sinaran yang berpunca daripada atom, yang mereka dinamakan alfa, beta,
dan radiasi gamma.
Eksperimen pada tahun 1911 oleh Otto Hahn, dan oleh James Chadwick pada tahun
1914 mendapati bahawa spektrum pereputan beta adalah berterusan dan bukannya
berasingan. Iaitu, elektron telah diusir dari atom dengan pelbagai tenaga, bukannya jumlah
diskret tenaga yang diperhatikan dalam gamma dan mereput alfa. Ini adalah satu masalah bagi
fizik nuklear pada masa itu, kerana ia menunjukkan bahawa tenaga tidak dipelihara dalam
mereput.Pada tahun 1905, Albert Einstein merumuskan idea kesetaraan jisim-tenaga.
Walaupun kerja-kerja radioaktif oleh Becquerel dan Marie Curie mendahului ini, penjelasan
daripada sumber tenaga radioaktif perlu menunggu penemuan bahawa nukleus itu sendiri terdiri
daripada unsur kecil, nukleon.

STRUKTUR NUKLEUS

ukleus adalah kawasan yang sangat padat yang terdiri daripada proton dan neutron di
tengah-tengah atom. Ia ditemui pada tahun 1911, hasil daripada tafsiran Ernest
Rutherford terkenal 1909 Rutherford eksperimen yang dilakukan oleh Hans Geiger dan Ernest
Marsden, di bawah arahan Rutherford. Model proton-neutron nukleus telah dicadangkan oleh
Dmitry Ivanenko pada tahun 1932. Hampir semua jisim atom terletak dalam nukleus, dengan
sumbangan yang sangat kecil dari elektron mengorbit. Dari perincian sejarah berikut, maka
bolehlah kita menakrifkan bahawa nukleus sebagai teras pusat atom yang bercas positif dan
mengandungi proton dan neutron.


Rajah 2: Struktur dalaman atom yang terdiri daripada elektron, proton dan neutron
N
K e r a d i o a k t i f a n & F i z i k N u k l e a r |8

Apakah pula nukleon?
Klu: Menjawab soalan tersebut boleh digunakan perbincangan dalam sub-topik
Strukture Nukleus.

Daripada Rajah 2, menunjukkan gambaran tentang struktur dalaman nukleus

Cas dan Jisim
Proton membawa cas positif, sama magnitud dengan electron bertanggungjawab (di
mana e 1.602 177 3x10
-19
C) neutral, seperti namanya. Kerana neutron mempunyai percuma, ia
adalah lebih sukar untuk mengesan. Jisim atom (jisim atom yang mengandungi nukleus dan Z
elec-trons) boleh diukur dengan ketepatan yang hebat dengan spektrometer massa. Proton
adalah kira-kira 1836 kali lebih besar sebagai elektron, dan orang ramai daripada proton dan
neutron adalah hampir sama.


Rajah 3: Perbandingan cas dan jisim bagi proton dan neutron

Bagi atom yang neutral,
Bilangan proton dalam nukleus = Bilangan elektron mengorbit nukleus

Ini adalah kerana magnitud cas elektron bersamaan dengan magnitud caj proton tetapi
sebaliknya dalam tanda.

A
K e r a d i o a k t i f a n & F i z i k N u k l e a r |8

Nombor Atom, Neutron dan Jisim
Semua nukleus terdiri daripada dua jenis zarah: proton dan neutron. Satu-satunya
pengecualian adalah nukleus hidrogen biasa, yang merupakan proton tunggal. Dalam
menggambarkan nukleus atom, kita mesti menggunakan kuantiti berikut:
- Nombor atom, Z (kadang-kadang dipanggil beberapa pertuduhan), yang sama dengan
bilangan proton dalam nukleus
-
Nombor neutron, N, yang sama dengan bilangan neutron dalam nukleus.
-
Nombor jisim A, yang sama dengan bilangan nukleon (proton neutron ditambah dengan)
dalam nukleus.

Dalam mewakili nukleus, ia adalah mudah untuk mempunyai sistem simbol untuk
menunjukkan berapa banyak proton dan neutron hadir. Simbol yang digunakan ialah X, di mana
X mewakili simbol kimia bagi unsur. Sebagai contoh, Fe (besi) mempunyai nombor jisim 56 dan
nombor atom 26, oleh itu ia mengandungi 26 proton dan 30 neutron. Apabila tiada kekeliruan
yang mungkin timbul, kita tinggalkan subskrip Z kerana simbol kimia sentiasa boleh
digunakan untuk menentukan Z. Nukleus semua atom unsur tertentu mengandungi nombor
proton yang sama tetapi selalunya mengandungi nombor yang berlainan neutron. Nukleus yang
berkaitan dengan cara ini dipanggil isotop. Nukleus ini disifatkan oleh bilangan dan jenis
nukleon ia mengandungi seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4.


Rajah 3: Pencirian nuklei melalui bilangan dan jenis nukleon
Tahukah anda bahawa setiap elemen dalam jadual berkala mempunyai isotopnya
sendiri, kecuali gas lengai (berada pada kumpulan-8)
K e r a d i o a k t i f a n & F i z i k N u k l e a r |8Rajah 4: Jadual berkala dan nombor nukleon

Mana-mana nukleus unsur dalam jadual berkala yang dipanggil nuclid dicirikan oleh nombor
Z atom dan nombor jisim A. The nuclid unsur boleh diwakili seperti dalam Rajah 4. Simbol X
adalah elemen, A adalah nombor jisim dan Z adalah nombor atom. Sebagai contoh, Rebidium,
Rb mempunyai 85 nombor jisim, atau nombor A (nukleon) dan nombor atom (bilangan proton)
iaitu 37 manakala 48 bilangan neutron (atau nombor Neutron) iaitu beza di antana nombor Jisim
dan Atom, iaitu N = A Z.
12
6
C pula mempunyai 12 nombor jisim dan 6 nombor atom,
bagaimana pula dengan nombor neutron N?

Berdasarkan jadual berkala unsur. Tulis simbol nuclide untuk mengikuti kes:
a. Z = 20; A = 40
b. Z = 17; A = 35
c. 50 nukleon, 24 elektron
d. 106 nukleon; 48 proton
e. 214 nukleon; 131 proton
Penyelesain:
a Diberikan Z =20 ; A =40
B
K e r a d i o a k t i f a n & F i z i k N u k l e a r |8c. Diberikan nombor jisim, A=50 and Z=numbor proton = numbor elektron =24

Manakala jawapan subsoalan b, d dan e. Penulis tinggalkan untuk pelajar untuk menyelesaikan.

Lengkapkan jadual berikut dalam Rajah 5.

Elemen nuklid
Bilangan
proton
Bilangan
neutron
Jumlah cas
dalam nukleus
Bilangan elektron

16 15 16e
C
N
14
7
Na
23
11
Co
59
27
Be
9
4
O
16
8
S
31
16
Cs
133
55
U
238
92
H
1
1
K e r a d i o a k t i f a n & F i z i k N u k l e a r |8


Apakah yang dimaksudkan dengan simbol-simbol berikut?


Nyatakan bilangan jisim dan tanda caj bagi setiap entiti di atas.


Isotop
Nukleus semua atom unsur tertentu mengandungi nombor proton yang sama tetapi selalunya
mengandungi nombor yang berlainan neutron. Nukleus yang berkaitan dengan cara ini
dipanggil isotop.

Isotop unsur mempunyai nilai Z yang sama tetapi berbeza nilai N dan A.

Dari takrif isotop, dengan itu bilangan proton atau elektron adalah sama tetapi berbeza dalam
bilangan neutron N selama dua isotop daripada elemen yang sama. Sebagai contoh:
Isotop hidrogen:D
n
1
0
p
1
1
e
0
1
K e r a d i o a k t i f a n & F i z i k N u k l e a r |8

Isotop oksigen:


RADIOAKTIF

ereputan radioaktif, juga dikenali sebagai pereputan nuklear atau radioaktif, adalah
proses di mana satu nukleus atom tidak stabil kehilangan tenaga oleh zarah pemancar
sinaran mengion. Satu bahan itu secara spontan mengeluarkan jenis ini sinaran - termasuk
pelepasan zarah bertenaga alfa, zarah beta dan sinar gamma - dianggap radioaktif.

Terdapat pelbagai jenis pereputan radioaktif (lihat jadual di bawah). A pereputan atau
kehilangan tenaga, keputusan ketika atom dengan satu jenis nukleus, yang dipanggil induk
radionuklid, mengubah kepada sesuatu atom dengan nukleus dalam keadaan yang berbeza,
atau nukleus yang berbeza yang mengandungi nombor yang berbeza daripada proton dan
neutron. Sama ada produk-produk ini dinamakan anak nuclide. Dalam beberapa mereput ibu
bapa dan anak perempuan adalah unsur-unsur kimia yang berbeza, dan dengan itu hasil
proses pereputan dalam transmutasi nuklear (penciptaan atom unsur baru). Proses pereputan
pertama yang ditemui ialah pereputan alfa, pereputan beta, gamma dan kerosakan.

Pereputan alfa berlaku apabila nukleus mengeluarkan zarah alfa (nukleus helium). Ini
adalah proses yang paling biasa nukleon pemancar, tetapi dalam jenis yang jarang mereput,
nukleus boleh mengeluarkan proton, atau nukleus tertentu unsur-unsur lain (dalam proses yang
dipanggil pereputan kelompok). Pereputan beta berlaku apabila nukleus yang mengeluarkan
elektron atau positron dan jenis neutrino, dalam satu proses yang mengubah proton kepada
neutron atau cara lain di seluruh. Nukleus boleh menangkap elektron mengorbit, menukar
proton ke neutron (tangkapan elektron). Semua proses ini menyebabkan transmutasi nuklear.P
K e r a d i o a k t i f a n & F i z i k N u k l e a r |8

Ringkasan
Pereputan radioaktif ditakrifkan sebagai fenomena di mana nukleus tidak stabil hancur untuk
memperoleh nukleus yang lebih stabil tanpa menyerap tenaga luar. Reaksi rawak kerana
kebarangkalian nukleus mereput pada ketika yang diberikan adalah sama untuk semua nukleus
dalam sampel. Pereputan radioaktif adalah reaksi spontan yang tidak dirancang, tidak boleh
diramal dan bebas daripada keadaan fizikal (seperti tekanan, suhu) dan perubahan kimia.
Sinar radioaktif terpancar apabila mereput nukleus tidak stabil. Radiasi adalah zarah alfa, zarah
beta dan gamma-ray.

Pereputan Alfa
Satu zarah alfa terdiri daripada dua proton dan dua neutron. Ia adalah sama dengan nukleus
helium dan simbol adalah;


Ia zarah bercas positif dan nilainya 2 e dengan jisim 4.002603 u. Apabila nukleus menjalani
pereputan alfa ia kehilangan empat nukleon, dua daripada iaitu proton, oleh itu tindak balas
boleh diwakili oleh persamaan umum di bawah:


Contoh-contoh pereputan adalah seperti berikut:
Pereputan Thorium kepada Radium menghasilkan sinaran alfa dan Q adalah simbole
bagi tenaga haba yang terhasil daripada pereputan alfa itu. Kemudian, Radium yang terhasil itu
juga akan menghasilkan pereputan alfa juga


Pereputan alfa juga berlaku ke atas uranium-238 dan Polonium.X
A
Z
+
Y
4
2

A
Z

He
4
2
+
Q
He
4
2

4
2
Q + + He Pb Po
4
2
214
82
218
84
Q + + He Ra Th
4
2
226
88
230
90
Q + + He Rn Ra
4
2
222
86
226
88
Q + + He Th U
4
2
234
90
238
92
K e r a d i o a k t i f a n & F i z i k N u k l e a r |8

Pereputan Beta
Dalam fizik nuklear, pereputan beta (pereputan ) adalah sejenis pereputan radioaktif yang
mana satu zarah beta (elektron atau positron a) dipancarkan daripada nukleus atom. Pereputan
beta adalah satu proses yang membolehkan atom untuk mendapatkan nisbah optimum
daripada proton dan neutron.Zarah Beta adalah elektron atau positron (kadang-kadang
dipanggil beta-negatif dan zarah beta-positif). Simbol-simbol yang mewakili beta-negatif dan
beta-positif (positron) adalah seperti berikut:

Beta-negatif zarah bercas negatif daripada -1e dan jisim sama dengan jisim elektron.
Beta-positif (positron) dikenakan positif daripada +1 e (antiparticle elektron) dan ia mempunyai
jisim yang sama dengan elektron. Dalam pereputan beta-negatif, elektron yang dipancarkan,
dan dengan itu bilangan besar-besaran itu tidak bertanggungjawab tetapi menjaga nukleus
peningkatan ibu bapa oleh salah seperti yang ditunjukkan di bawah:

Contoh pereputan beta-negatif, iaitu pereputan elemen Thorium-234 yang mereputan
melalui pereputan beta kepada Paladium dan beta-negatif, kemudian palladium tersebut sekali
lagi mereput menjadi uranium-234. Elemen bismuth-214 juga mengalami pereputan beta-
negatif kepada polonium-214.
Thorium-234


Paladium-234


Bismuth-214

X
A
Z
+
Y
1
A
Z+

Q
+
e
0
1
Q + +

e Pa Th
0
1
234
91
234
90
Q + +

e U Pa
0
1
234
92
234
91
Q + +

e Po Bi
0
1
214
84
214
83
K e r a d i o a k t i f a n & F i z i k N u k l e a r |8

Manakala dalam pereputan beta-campur, positron yang dipancarkan, kali ini cas nukleus
induk berkurangan sebanyak satu seperti yang ditunjukkan di bawah:

Manakala proses yang berlaku dalam pereputa beta negative yang mana proton di
dalam nucleus akan bertukar kepada neutron


Neutrino adalah zarah tidak bercas dengan jisim yang boleh diabaikan.

Pereputan Gama
Sinar gamma adalah foton tenaga yang tinggi (sinaran elektromagnet). Pelepasan gamma ray
tidak berubah nukleus induk ke nuclide berbeza, kerana tidak bertanggungjawab dan tidak
nombor nukleon itu berubah. Sinara foton gamma yang dipancarkan iaitu apabila nukleus dalam
keadaan teruja membuat peralihan kepada keadaan dasar.
Ia tidak bercas (neutral) sinar dan jisim sifar. Perbezaan diantara sinaran gamma dan
sinaran x-sinar yang hanya dengan cara yang di mana ia dihasilkan; gamma-ray adalah hasil
daripada proses nuklear, manakala sinar- x berasal di luar nukleus. Contoh-contoh pereputan
gamma yang berlaku;
Pereputan Polonium-218


Perputan Paladium-234


Pereputan Titanium-208


X
A
Z
+
Y
1
A
Z

e
0
1
+
Q
Q v + + + e n p
0
1
1
0
1
1
+ +
-
He Pb Po
4
2
214
82
218
84
+ +

-
e U Pa
0
1
234
92
234
91
+
-
Ti Ti
208
81
208
81
K e r a d i o a k t i f a n & F i z i k N u k l e a r |8

Maka kita dapat simpulkan daripada perbincangan tentang jenis-jenis pereputan iaitu
dengan membandingkan pereputan tersebut dalam satu jadual dibawah.Perbandingan di antara pembelokkan zarah alfa, beta dan gama melalui ruang medan
magnet, yang mana kita mendapati bahawa gamma langsung tidak dibengkokan oleh medan
magnet, manakal sinar alfa dan beta dibelokkan tetapi perbezaannya ialah kita dapati bahawa
beta lebih banyak dibelokkan berbanding alfa ini kerana alfa lebih berat (mengadungi dua zarah
neutron dan proton) berbanding zarah beta (berjisim electron) dan sinar gamma bukanlah zarah
bercas malahan ia adalah foton sahaja.

Begitu juga berlaku pada medan elektrik, kita dapati bahawa sekali sinaran gama tidak
dibelokkan seperti mana yang telah kita bincangkan di perenggan sebelum ini mengenai medan
magnet, kita dapati fenomenanya hamper serupa dengan pembelokkan terhadap medan
elektrik, penerangannya juga hamper sama. Sampel beradioaktif itu telah mengeluarkan sinar
gama, beta dan alfa.
K e r a d i o a k t i f a n & F i z i k N u k l e a r |8


Rajah 5: Pembelokkan sinaran alfa, beta dan gama oleh medan magnet


Rajah 6: Pembelokkan sinar alfa, beta dan gama oleh medan elektrik.
Nota: Merah-beta, hijau-beta dan hitam-sinar gamma| Medan elektrik itu bergerak dari plat
bercas positif kepada plat bercas negatif
K e r a d i o a k t i f a n & F i z i k N u k l e a r |8

PEREPUTAN BERADIOAKTIF

ukum pereputan beradioaktif menyatakan: Bagi sumber radioaktif, kadar pereputan,

berkadar secara langsung dengan bilangan nukleus radioaktif N yang masih berada dalam
sumber. Iaitu,
Oleh itu persamaan perkadaran tersebut menjadi, . Daripada persamaan
tersebut, kita memperolehi pemalar pereputan seperti berikut,

Oleh itu pemalar pereputan ditakrifkan sebagai kebarangkalian bahawa nukleus
radioaktif akan reput dalam satu saat. Unit adalah s
-1
.
Pemalar pereputan adalah ciri nukleus radioaktif. Menyusun semula persamaan tersebut kita
akan mendapat
Pada masa t = 0, N = N
0
(nombor awal nukleus radioaktif dalam sampel) dan selepas masa t,
bilangan yang tinggal adalah nukleus N.
Penerbitan persamaan hukum pereputan radioaktif Kamiran persamaan. dari t
= 0 ke semasa t, ia menjadi:

Setelah kita melakukan kamiran ke atas kita akan memperolehi seperti berikut;
dan setelah memasuki nilai tersebut;
yang mana kita memperolehi persamaan seperti berikut yang mana ia dikenali sebagai Hukum
bereksponen pereputan beradioaktif. . Pembentukan graf daripada
persamaan tersebut boleh dilihat pada Rajah 7 berikut. Bolehkah pelajar-pelajar sekalian
menafsirkan graf yang diperolehi berikut. Dari persamaan, oleh itu graf N,
jumlah baki nukleus radioaktif dalam sampel, terhadap masa t ditunjukkan dalam Rajah 7.
N
dt
dN
=
N
dt
dN
=
t
e N N

=
0
t
e N N

=
0
H
|
.
|

\
|

dt
dN
N
dt
dN

|
.
|

\
|

N
dt
dN
=
dt
N
dN
=
} }
=
t N
N
dt
N
dN
0
0

| | | |
t N
N
t N
0
0
ln =
t
N
N
=
0
ln
K e r a d i o a k t i f a n & F i z i k N u k l e a r |8


Rajah 7: Daripada graf (lengkung pereputan), kehidupan mana-mana nuclide radioaktif adalah
infiniti, oleh itu untuk bercakap tentang kehidupan radioaktif nuclide, kami merujuk kepada
separuh hayat

Separuh hayat didefinisikan sebagai masa yang diambil untuk sampel Nuklid radioaktif
hancur separuh daripada jumlah awal nukleus. Dari persamaan. , dan takrif
separuh hayat, apabila, dengan itu , yang mana .
Kemudian, , lalu persamaan tersebut menjadi , oleh itu, kita telah
menerbitkan separuh-hayat;
; T
1/2
= separuh-hayat
Separuh hayat bila radioaktif nuclide adalah malar, ia tidak bergantung kepada bilangan
nukleus tinggal. The unit separuh hayat yang kedua (s), minit (min), jam (jam), hari (d) dan
tahun (y). Unit bergantung kepada unit pemalar pereputan. Seterusnya, Rajah 8 menunjukkan
nilai separuh hayat selama beberapa isotop.T
693 . 0 2 ln
2 / 1
= =
t
e N N

=
0

T
693 . 0 2 ln
2 / 1
= =
2 / 1
T t =
2
;
0
N
N =
2 / 1
0
0
2
T
e N
N

= 2 / 1
2
1
T
e

=
2 / 1
2
T
e

=
2 / 1
ln 2 ln
T
e

=
K e r a d i o a k t i f a n & F i z i k N u k l e a r |8

Isotop Separuh-hayat

4.5 10
9
tahun

1.6 10
3
tahun

138 hari

24 hari

3.8 hari

20 minit

Rajah 7: Menunjukkan nilai separuh hayat selama beberapa isotop.

HUBUNGAN JISIM-TENAGA EINSTEIN

alam fizik - khususnya, kerelatifan khas - tenaga kesetaraan adalah konsep bahawa
jisim badan adalah ukuran kandungan tenaga. Dalam konsep ini, jisim adalah ciri
semua tenaga, tenaga adalah cirri jisim, dan kedua-dua ciri-ciri yang dihubungkan dengan satu
pemalar. Ini bermakna (sebagai contoh) bahawa jumlah tenaga E dalaman jasad rehat adalah
sama dengan produk jisim m lain dan faktor penukaran yang sesuai untuk berubah daripada
unit jisim kepada unit tenaga. Albert Einstein yang dicadangkan tenaga kesetaraan pada tahun
1905 di salah satu Annus beliau Mirabilis kertas bertajuk "Adakah inersia sesuatu objek
bergantung kepada tenaga kandungannya?" kesetaraan digambarkan oleh persamaan yang
terkenal:
; E adalah tenaga, m adalah jisim dan c
2
adalah pekali pemalar
di mana E adalah tenaga, m ialah jisim, dan c adalah kelajuan cahaya. Formula ini adalah
dimensi yang konsisten dan tidak bergantung kepada mana-mana sistem tertentu unit ukuran.
D
U
238
92
Po
210
884
Ra
226
88
Bi
214
83
Rn
222
86
Th
234
90
K e r a d i o a k t i f a n & F i z i k N u k l e a r |8

Tenaga untuk 1 kg bahan adalah; Menggunakan persamaan hubungan jisim-tenaga Einstein;

masukkan nilai yang diberikan ke dalam, maka

maka,


Penukaran Unit Jisim dan Tenaga
Elektron-volt (eV) ialah unit tenaga, ditakrifkan sebagai tenaga kinetik yang diperoleh oleh
elektron dalam yang dipercepatkan oleh beza keupayaan (voltan) 1 volt.
iaitu

Unit jisim atom (u) ialah unit jisim dan ditakrifkan sebagai tepat yang besar-besaran
yang neutral karbon-12 atom.
dan penukaran unit u dalam unit kilogram, ialah,
1 unit jisim atom (u) boleh ditukar kepada unit tenaga dengan menggunakan
hubungan jisim-tenaga. Dapatkan nilai tenaga dalam unit Joule dan eV/c
2
atau
MeV/c
2
.
Penyelesaian:
Dalam unit Joule;
;

Dalam unit Joule dan eV/c
2
atau MeV/c
2
,


atau
J 10 60 . 1 eV 1
19
=
12
C of mass
u 1
12
6
=
2 6
eV/ 10 5 . 931 u 1 c =
2
MeV/ 5 . 931 u 1 c =
J 10 00 . 9
16
= E
2
mc E =
2 8
) 10 00 . 3 )( 1 ( =
J 10 60 1 eV 10 Me 1
13 6
= = . V
kg 10 66 1 u 1
27
= .
C
2
mc E =
2 8 27
) 10 00 . 3 )( 10 66 . 1 ( =

J 10 49 . 1
10
= E
2 6
19
10
eV/ 10 5 . 931
10 60 . 1
10 49 . 1
c E =

K e r a d i o a k t i f a n & F i z i k N u k l e a r |8

KECACATAN JISIM & TENAGA PENGIKAT

isim nukleus (M
A
) selalunya kurang daripada jumlah jisim nukleon konstituennya (Zmp +
Nmn) iaitu yang mana m
p
adalah jisim proton dan m
n
pula
adalah jisim neutron

Oleh itu perbezaan jisim ini diberikan oleh,

mana m dipanggil kecacatan jisim dan ditakrifkan sebagai perbezaan jisim antara jumlah jisim
yang nukleon juzuk dan jisim nukleus. Pengurangan dalam jisim timbul kerana perbuatan
menggabungkan nukleon untuk membentuk nukleus menyebabkan beberapa jisimnya akan
dibebaskan sebagai tenaga. Sebarang percubaan untuk memisahkan nukleon akan melibatkan
mereka yang diberikan jumlah yang sama tenaga. Tenaga ini dipanggil tenaga mengikat
nukleus.

Tenaga Pengikat
Tenaga yang mengikat nukleus ditakrifkan sebagai tenaga yang diperlukan untuk memisahkan
sepenuhnya semua nukleon dalam nukleus. Tenaga yang mengikat nukleus adalah sama
dengan tenaga yang bersamaan dengan kecacatan massa. Oleh itu


Kira tenaga yang mengikat nukleus aluminium dalam MeV.
(Jisim Memandangkan neutron, m
n
= 1,00867 u; jisim proton, m
p
= 1,00782 u;
kelajuan cahaya dalam vakum, c = 3.00 x 10
8
ms
-1
dan jisim atom aluminium, M
Al
=
26.98154 u)
( )
A
M Nm Zm m + = A
n p
( )
2
B
c m E A =
J
( )
n p
Nm Zm M
A
+ <
D
( ) Al
27
13
K e r a d i o a k t i f a n & F i z i k N u k l e a r |8

Penyelesaian:

Kecacatan jisim nukleus aluminium adalah
Tenaga yang mengikat nukleus aluminium boleh dikira dengan menggunakan dua kaedah.
Kaedah pertama;

Oleh itu, tenaga yang mengikat dalam MeV adalah

Nota:


kg 10 66 1 u 1
27
= .
( )
Al n p
M Nm Zm m + = A
( ) ( ) | | 98154 . 26 00867 . 1 14 00782 . 1 13 + =
u 2415 . 0 = Am
13
11
B
10 60 . 1
10 608 . 3

= E
MeV 226
B
= E
K e r a d i o a k t i f a n & F i z i k N u k l e a r |8

Kaedah kedua (dalam unit u);
Nota:

RINGKASAN
1. Nuklear fizik adalah bidang fizik yang mengkaji unsur dan interaksi nukleus atom.
2. Nukleus adalah kawasan yang sangat padat yang terdiri daripada proton dan
neutron di tengah-tengah atom.
3. Pada awal abad ke-20 model yang diterima atom adalah model puding plum JJ
Thomson di mana atom adalah bola besar bercas positif dengan kecil elektron
bercas negatif yang tertanam di dalamnya.
4. Proton adalah kira-kira 1836 kali lebih besar sebagai elektron, dan orang ramai
daripada proton dan neutron adalah hampir sama
5. Nombor atom, Z (kadang-kadang dipanggil beberapa pertuduhan), yang sama
dengan bilangan proton dalam nukleus
6. Nombor neutron, N, yang sama dengan bilangan neutron dalam nukleus.
7. Nombor jisim A, yang sama dengan bilangan nukleon (proton neutron ditambah
dengan) dalam nukleus.
8. Isotop unsur mempunyai nilai Z yang sama tetapi berbeza nilai N dan A.
9. Satu zarah alfa terdiri daripada dua proton dan dua neutron.
10. Dalam fizik nuklear, pereputan beta (pereputan ) adalah sejenis pereputan
radioaktif yang mana satu zarah beta (elektron atau positron a) dipancarkan
daripada nukleus atom.
11. Beta-negatif zarah bercas negatif daripada -1e dan jisim sama dengan jisim
elektron. Beta-positif (positron) dikenakan positif daripada +1 e (antiparticle
elektron) dan ia mempunyai jisim yang sama dengan electron.
12. Sinar gamma adalah foton tenaga yang tinggi (sinaran elektromagnet).
13. Hukum pereputan beradioaktif menyatakan: Bagi sumber radioaktif, kadar
pereputan, berkadar secara langsung dengan bilangan nukleus radioaktif N yang
masih berada dalam sumber.
14. Dalam fizik - khususnya, kerelatifan khas - tenaga kesetaraan adalah konsep
bahawa jisim badan adalah ukuran kandungan tenaga.
2
MeV/ 5 . 931 u 1 c =
K e r a d i o a k t i f a n & F i z i k N u k l e a r |8

PETA KONSEP
Anda dikehendaki membentuk peta konsep daripadan pembacaan teks di atas,
bergantung kepada kekreatifan masing-masing. Bagi memudahkan anda faham apa
yang dikehendaki dalam unit ini. [Klu: Anda boleh gunakan Ringkasan dan Kata
Kunci yang disediakan pada akhiran unit ini.


KATA KUNCI
1. Nuklear fizik
2. Spektrum pereputan
3. Model proton-neutron
4. Proton
5. Neutron
6. Elektron
7. Isotop
8. Nombor atom
9. Nombor Jisim
10. Nombor neutron
11. Pereputan alfa
12. Pereputan beta
13. Pereputan gama
14. Positron
15. Helium
16. Foton
17. Pembelokan
18. Hukum pereputan radioaktif
19. Hubungan jisim-tenaga
20. Kecacatan jisim
21. Tenaga pengikat


PENILAIAN KENDIRI

1. Jika menyebut tentang nuklear apakah perkara pertama yang terlintas di dalam kepala
anda masing-masing. Kemukakan.
2. Berapakah kali ganda jisim proton berbanding jisim elektron, kirakan. Begitu juga
berapakah jisim proton terhadap neutron.
3. Apakah yang kamu tahu tentang nombor Z, A dan N. Bincangkan.
4. Nombor Z, A dan N adalah terabadi, maka sebarang perubahan yang berlaku adalah
mesti sama, sebelum mahupun selepas.
5. Apakah yang ada tahu tentang pereputan dan separuh hayat.
6. Anda mempunyai 24biji guli, dan katakan separuh hayatnya adalah 10minit, berapakah
guli tersebut selepas 30minit (dengan menggunakan Hukum Pereputan Beradioaktif)
7. Apakah kecacatan jisim itu tenaga pengikat nukleon? Bincangkan.


K e r a d i o a k t i f a n & F i z i k N u k l e a r |8

RUJUKAN

Cutnell, J.D. & Johnson, K.W. (2007). Physics, (7
th
Ed.). New Jersey: John Wiley & Sons

Young, H.D., Freedman, R.A. 1996. University Physics, 9
th
Ed. Addison Wesley,
Publishing, Massachusettts

Serway, R.A. 1996. Physics for Scientist & Engineers with Modern Physics, 4
th
Ed.
Saunders College Publishing, Philadelphia
LAMPIRAN
Rajah 8: En. Roszairi Haron, penyelaras kursus Pengenalan Astronomi dan Fizik.