Anda di halaman 1dari 7

Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, Universiti Teknologi Malaysia Semester 2 Session 2011/12 SME4833: Engineering Economy Test 1: 30 Marks = 15%

of Final Grade Time = 1 hour Students Name: Lecturers Name: Soalan 1 (10 Markah) Q1.1) Syarikat Asyraf Holdings ingin melakukan penambahbaikan sistem pengeluaran kilangnya dan berhasrat untuk membeli sebuah mesin dengan harga RM200,000 yang dijangka mempunyai hayat berguna selama 10 tahun. Maklumat mesin tersebut adalah seperti yang dinyatakan dibawah: i. ii. iii. iv. Nilai salvaj/pelupusan selepas 10 tahun adalah RM50,000 Hasil pendapatan dari jualan produk adalah RM12,000 setahun Kos bahan dan penyelengaraan dari tahun 1 hingga tahun 10 adalah RM5,000 setahun Kos operasi dan penyelenggaraan pada tahun 1 adalah RM5,000 dan meningkat secara sekata sebanyak RM1,000 setahun hingga tahun ke-10

Kadar pulangan, i = 12% Berdasarkan maklumat yang diberi kirakan: a) Nilai masa kini projek ini (4 markah) b) Nilai baki projek pada tahun ke-8 (3 markah) c) Di akhir tahun ke-8, anda menerima tawaran dari Syarikat Azlina untuk membeli projek ini dengan harga RM40,000. Patutkah anda menerima tawaran ini? Terangkan mengapa. (1 markah)

Q1.1) Asyraf Holdings Company want to upgrade their manufacturing plant and decided to buy a new machine worth RM200,000 which can be used for 10 years. Details for the new machine are described below: i. ii. iii. iv. Salvage value after 10 years is RM50,000 Income from the sales of products is RM12,000 per year Raw material and maintenance cost from year 1 to year 10 is RM5,000 per year. Operational and maintenance cost at year 1 is RM5,000 and will increase uniformly at RM1,000 per year up to year 10.

Rate of return, i = 12% From the information given, calculate: a) Present worth of project (4 marks) b) Remaining value of project at year 8 (3 marks) c) At the end of year 8, you received an offer from Azlina Holdings, to buy this project for RM40,000. Should you accept this offer? Explain why. (1 marks)

Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, Universiti Teknologi Malaysia Semester 2 Session 2011/12 SME4833: Engineering Economy JAWAPAN (ANSWER)

Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, Universiti Teknologi Malaysia Semester 2 Session 2011/12 SME4833: Engineering Economy

Q1.2) Satu projek perlukan satu pelaburan pertama sebanyak RM200,000 dipermulaan projek dan kos penyelenggaraan tahunan sebanyak RM40,000. Kadar pertumbuhan ialah 12% setahun. Berapakah yang perlu dilaburkan sekarang supaya projek ini boleh beroperasi selama-lamanya.

(2 markah)

Q1.2) A project need a single investment of RM200,000 at the start and RM40,000 for annual maintenance cost. The growth rate is 12% a year. How much should be invested now so that this project can operate perpetually (forever).

(2 marks) JAWAPAN (ANSWER)

Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, Universiti Teknologi Malaysia Semester 2 Session 2011/12 SME4833: Engineering Economy

Soalan 2 (10 Markah) MX Sdn. Bhd bercadang mendapatkan sebuah sistem pengeluaran yang boleh digunakan selama 8 tahun bermula dari sekarang untuk pembuatan produk A. Sistem ini berharga RM120,000 sekarang untuk dibeli dan dipasang sebelum boleh digunakan. Sistem ini juga perlu dinaiktaraf 6 tahun dari sekarang dengan anggaran kos sebanyak RM60,000. Kos operasi bermula sekarang dengan kos RM4,000 dan kos ini dijangka bertambah secara eksponen sebanyak 10% setahun. Pendapatan pertama hasil dari produk A bermula 2 tahun selepas sistem pengeluaran diperolehi dengan nilai hasilnya sebanyak RM1,000,000. Tetapi, selepas itu pendapatan dijangka mengurang secara sekata/seragam RM50,000 setahun akibat saingan. Dijangka tiada nilai salvaj/pelupusan diakhir hayat projek ini. Kadar pulangan ialah 20% setahun. a) Lakarkan rajah aliran tunai untuk projek ini. b) Kirakan nilai masa kini untuk projek ini. (4 markah) (6 markah)

Question 2 (10 Marks) MX Ptd. Ltd. is proposing to purchase a production system that can be used for 8 years starting from now in producing product A. This system costs RM120,000 now to purchase and install before it can be used. However, the system needs to be upgraded 6 years from now at the cost of RM60,000. Operation cost starts now with a cost of RM4,000 and this is expected to increase exponentially at the rate of 10% per year. The first income from product A starts 2 years after the production system is installed valued at RM1,000,000. However, after that income is expected to reduce uniformly at the rate of RM50,000 per year due to competition. No salvage value is expected at the end of this project. Rate of return is 20% per year. a) Draw the cash flow diagram of this project. b) Calculate the present value of this project. (4 marks) (6 marks)

Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, Universiti Teknologi Malaysia Semester 2 Session 2011/12 SME4833: Engineering Economy JAWAPAN (ANSWER)

Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, Universiti Teknologi Malaysia Semester 2 Session 2011/12 SME4833: Engineering Economy

Soalan 3 (10 Markah) Ahmad melabur RM1,000 setiap bulan pada kadar pertumbuhan 8% setahun dimajmuk setiap enam bulan. Dia merancang untuk melabur selama sepuluh tahun tetapi selepas empat tahun, kadar pertumbuhan pelaburan ini diubah kepada 8% setahun dimajmuk setiap tiga bulan. Akibat perubahan ini, kira nilai pelaburan setiap bulan yang baru untuk tempoh enam tahun terakhir supaya dia masih dapat pulangan yang sama seolah-olah tiada perubahan kepada tempoh dimajmukkan. (10 markah)

Question 3 (10 Marks) Ahmad invested RM1,000 per month at growth rate of 8% per year compounded semi annually. He plans to invest for ten years but after four years, the growth rate is changed to 8% per year compounded quarterly. As a result of this change, calculate a new monthly investment value for the last six years that he was able to get the same return as if no change to the compounding period. (10 marks)

Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, Universiti Teknologi Malaysia Semester 2 Session 2011/12 SME4833: Engineering Economy JAWAPAN (ANSWER)