Anda di halaman 1dari 8

Materi Pokok

: Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan

Pilihlah satu jawaban yang benar ! 1. Berikut pernyataan yang benar mengenai suatu larutan yang telah mencapai keadaan tepat jenuh adalah........ a. Keadaan dimana suhu larutan bertambah b. larutan mengendap c. Proses melarut dan mengendap sama cepat d. Proses melarut meningkat e. Tepat terbentuk endapan 2. Besarnya kelarutan dipengaruhi oleh........... a. pH, udara, klembaban b. jenis zat terlarut, pH, kelembaban c. jenis zat terlarut, pH, tekanan, udara d. jenis zat terlarut, jenis zat pelarut, udara e. jenis zat terlarut, jenis pelarut, suhu, pH, volume 3. Jika kelarutan suatu garam adalah x mol/L, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah. a. x mol garam dilarutkan akan terbentuk endapan b. x mol garam dilarutkan akan terbentuk larutan lewat jenuh c. x mol garam akan larut dalam 1 gram air d. garam dilarutkan kurang dari x mol maka terbentuk endapan e. Dalam 1 L, jumlah maksimum garam yang dapat larut adalah x mol 4. Dalam 250 mL larutan jenuh AgCl terkandung AgCl sebanyak 0,05 mmol. Kelarutan garam tersebut adalah............mol/L (harusnya 0.0002) a. 0,2 b. 0,02 5. c. 0,002 d. 0,05 e. 0,005

Suatu larutan 11,6 gram Mg(OH)2 dilarutkan dalam 500 mL larutan dan diperoleh Mg(OH)2 tepat jenuh. Maka kelarutan Mg(OH)2 tersebut adalah......(Ar Mg = 24, O = 16, H = 1) a. 0,2 M b. 0,02 M c. 0,4 M d. 0,04 M e. 0,5 M

6.

Hasil perkalian konsentrasi ion-ion dalam larutan jenuh, masing-masing dipangkatkan dengan koefisien ionisasinya disebut .... a. Zat terlarut b. Hubungan kelarutan c. Satuan kelarutan

d. Kelarutan e. Tetapan hasil kali kelarutan 7. Al2(CO3)3


(s)

2Al3+(aq) + 3CO32-(aq)

Tetapan hasil kali kelarutan untuk Al2(CO3)3 adalah ..... a. Ksp Al2(CO3)3 = [Al3+]2 [CO32-]3 b. Ksp Al2(CO3)3 = [CO32-] c. Ksp Al2(CO3)3 = [Al3+] d. Ksp Al2(CO3)3 = [CO32-] / Al2(CO3)3 e. Ksp Al2(CO3)3 = [Al32-] / Al2(CO3)3 8. Bila kelarutan kalsium fosfat (Ca3(PO4)2) dalam air adalah a mol L1, maka harga Ksp dari zat itu adalah .... a. a2 b. 4a2 9. a. Ksp PbI2 = [Pb2+] [I]2 b. Ksp PbI2 = [Pb2+] [2I] c. Ksp PbI2 = [Pb2+] [I2] BaF2, Ag3PO4, Fe(OH)3 masing masing c. 27a3 d. 27a4 d. Ksp PbI2 = [Pb2+] [2I]2 e. Ksp PbI2 = [Pb2+] [I] e. 108a5

Hasil kali kelarutan timbal(II)iodida adalah ....

10. Di antara senyawa Hg2Br2

kelarutannya adalah s mol/L. Yang memiliki harga Ksp = 27S4 adalah . a. Hg2Br2, BaF2, Ag3PO4 b. Hg2Br2, Ag3PO4 c. BaF2, Fe(OH)3 d. Fe(OH)3, Ag3PO4 e. BaF2, Ag3PO4

11. Jika konsentrasi Ca2+ dalam larutan jenuh CaF2 = 2 x 103 mol L1, maka hasil kali kelarutan CaF2 adalah .... a. 8 x 108 b. 3,2 x 108 c. 3,2 x 10-9 d. 1,6 x 1010 e. 3,2 x 1010

12. Kelarutan Mg(OH)2 dalam air sebesar 1 x 102 mol L1, maka Ksp Mg(OH)2 adalah .... a. 1 x 106 b. 2 x 106 c. 4 x 106 d. 2 x 104 e. 4 x 10-4

13. Jika pada ToC Ksp PbI2 = 4 x 10-9, maka massa PbI2 yang dapat larut untuk mendapatkan 100 mL larutan PbI2 jenuh adalah......... a. 0,462 mg b. 4,62 mg c. 46,2 mg d. 462 mg 2Ag+ (aq) + CrO42- (aq) e. 4620 mg

14. Kesetimbangan larutan pada reaksi : Ag2CrO4 (s)

Jika larutan Ag2CrO4 adalah x, maka tetapan hasil kali kelarutannya adalah....

a. x2 b. 4x2 c. 4x3

d. 27x3 e. 27x4

15. Persamaan Ksp suatu garam yang sukar larut [A+]2[B2-] adalah 4s3, maka rumus kimia garam tersebut adalah........ a. AB b. A2B c. A2B2 d. AB2 e.A2B3

16. Konsentrasi ion Ca2+ dalam larutan jenuh Ca3(PO4)2 adalah x mol/L, maka kelarutan ion PO43- sebesar mol/L a. 2x/3 b. x a. AgCl, Ksp = 1 x 1010 b. AgI, Ksp = 1 x 1016 c. Ag2CrO4, Ksp = 3,2 1011 18. Diketahui : 1. Barium Hidroksida, 2. Perak Klorida, 3. Kalsium Karbonat, 4. Barium Fosfat, 5. Perak Bromida Zat-zat diatas yang memiliki kelarutan yang sama besar, jika Ksp-nya sama besar adalah... a. 2,3,4 b. 2,3,5 a. 6,5 x 10-5 M b. 13 x 10-5 M c. 0,9 x 10-5 M 20. Suatu garam LM dilarutkan dalam 500 mL air, jika pada suhu tertentu Ksp garam tersebut adalah 1,6 x 10-11, maka mol garam LM yang larut adalah..... a. 2x10-6 mol b. 4x10-5 mol c. 2x10-5 mol d. 8x10-6 mol e. 4x10-6 mol c. 1,2,3 d. 1,2,4 d. 1,4 x 10-4 e. 1,8 x 10-4 M e. 1,3,5 c. 3x/2 d. 2x d. Ag2S, Ksp = 1,6 1026 e. Ag2C2O4, Ksp = 1,1 1011 e. 3x

17. Garam dengan kelarutan paling besar adalah .

19. Jika Ksp Ag2CrO4 = 1,1 x 10-11, maka kelarutan Ag2CrO4 dalam air ialah ...

21. Larutan jenuh MgF2 sebanyak 100 ml pada 18oC diuapkan dan diperoleh x mgram MgF2 padat. Jika Ksp MgF2 pada suhu yang sama adalah 6,9x10-9, maka x adalah . (Ar Mg = 24, F = 19) a. 7,4 mg b. 6,4 mg c. 12 mg d. 7,4 x10-3 mg e. 6,4 x 10-3 mg

22. Nilai Ksp untuk Ag2SO4 yang membentuk larutan jenuh ketika di dalamnya dilarutkan 5,4 gram Ag2SO4 dalam 1 liter air adalah..... Diketahui : Ar Ag = 108, S= 32, O = 16) a. 1,80 x 10-4 b. 1,96 x 10-5 c. 2,30 x 10-6 d. 4,55 x 10-7 e. 1,98 x 10-8

23. Pernyataan berikut ini benar, kecuali.......... a. Penambahan ion sejenis akan menggeser kesetimbangan ke arah reaktan b. Penambahan kation sejenis memperkecil kelarutan suatu zat c. Harga kelarutan suatu zat berubah jika dilakukan penambahan anion sejenis d. Penambahan ion sejenis memperkecil kelarutan suatu zat e. Penambahan ion sejenis memperbesar kelarutan suatu zat 24. Dalam suatu larutan jenuh BaCO3 ditambahkan larutan BaSO4 maka yang akan terjadi adalah . a. Penambahan BaSO4 akan membuat kelarutan BaCO3 akan semakin besar b. Penambahan BaSO4 akan membuat kelarutan BaCO3 akan semakin kecil c. Penambahan BaSO4 akan memperbesar kelarutan ion Ba2+ d. Penambahan BaSO4 akan memperbesar konsentrasi ion CO32e. Penambahan BaSO4 akan memperbesar kelarutan ion BaCO3 25. Disediakan: Gelas I Gelas II Gelas III : 0,01 M HCl : 0,10 M HCl : 1,00 M HCl Gelas IV Gelas V : 0,20 M HCl : 2,00 M HCl

Jika ke dalam kelima gelas kimia itu dilarutkan sejumlah perak kloorida padat, maka perak klorida padat akan paling mudah larut dalam gelas kimia bernomor..... a. I b. II c. III d. IV e. V

26. Kelarutan garam AgCl bertambah kecil dalam larutan . a. NaCl dan NaCN b. NaCN dan AgNO3 c. AgNO3 dan NH4OH 27. Fe(OH)2 Fe2+ + 2OHd. NaCl dan AgNO3 e. NH4OH pekat

I. Penambahan padatan NaCl II. Penambahan Aquades III. Penambahan padatan FeCl2 Pernyataan di atas yang memperkecil kelarutan Fe(OH)2 adalah........

a. I dan II b. II dan III

c. I dan III d. Hanya II

e. Hanya III

28. Kelarutan PbI2 yang terkecil terdapat dalam...... a. Air murni b. NaI 0,1 M c. Pb(NO3)2 0,1 M 29. Bila kelarutan AgBr dalam air adalah 3 x 106 mol L1, maka kelarutan AgBr dalam larutan CaBr2 0,05 M adalah .... a. 6 x 109 b. 9 x 109 c. 9 x 1011 d. 3 x 109 e. 3 x 105 d. KNO3 0,2 M e. KI 1 M

30. Kelarutan AgCl dalam air sebesar 1x10-5 mol/L. Kelarutan AgCl dalam larutan CaCl2 0,05 M adalah......... a. 1 x 10-9 b. 2 x 10-9 c. 5 x 10-7 d. 2 x 10-4 e. 1 x 10-4

31. Larutan AgI memiliki kelarutan sebesar 9,5 x 10-9 mol/L. Bila larutan AgI ini dimasukkan kedalam larutan Ag2CrO4 0,05 M, maka kelarutan AgI dalam Ag2CrO4 tersebut adalah.... a. 9,02 x 10-16 mol/L b. 2,00 x 10-15 mol/L c. 2,01 x 10-14 mol/L 32. Banyaknya Ag2CrO4 (Mr = 224) yang dapat larut dalam 500 mL AgNO3 0,1 M adalah.....(Ksp Ag2CrO4 = 2 x 10-10) a. 2,24 x 10-6 g b. 22,4 x 10-8 g c. 2,24 x 10-8 g 33. Salah satu faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu zat adalah tingkat keasaman suatu larutan (pH). Berikut ini pernyataan yang benar mengenai hal tersebut adalah a. Suatu larutan yang bersifat asam cenderung memperkecil kelarutan suatu zat b. Suatu larutan yang bersifat asam cenderung memperbesar kelarutan suatu zat c. Suatu larutan yang bersifat asam cenderung tidak berpengaruh terhadap kelarutan suatu zat d. Suatu larutan yang bersifat basa memiliki kelarutan yang sama dengan air murni d. 4,48 x 10-8 g e. 9,96 x 10-8 g d. 1,55 x 10-14 mol/L e. 5,02 X 10-10 mol/L

e. Suatu larutan yang bersifat basa dan bersifat asam memiliki kelarutan yang sama 34. Tingkat keasamaan larutan (pH) dapat mempengaruhi kelarutan dari berbagai zat. Suatu basa umumnya sukar larut dalam larutan.... a. Basa b. asam c. Air 35. Pada kelarutan Zn(OH)2, bila larutan tersebut berada dalam suasana lebih asam, maka... a. Konsentrasi ion hidroksida berkurang b. Konsentrasi ion hidroksida bertambah c. Konsentrasi ion hidroksida tetap d. Konsentrasi ion Zn2+ (aq) berkurang e. Seng hidroksida lebih sukar larut d. Gula e. Benzena

36. Kalsium karbonat dalam pualam dan batu kapur memiliki kelarutan yang lebih besar bila dilarutkan dalam larutan.... a. Air netral b. Basa c. Asam 37. Kelarutan garam dimana anionnya adalah basa lemah atau basa kuat yang berbeda dipengaruhi oleh pH. Seperti pada Kalsium Florida yang memiliki kesetimbangan : CaF2 (s) Ca2+ (aq) + 2F- (aq) Ksp = 3,9 x 10-11 d. buffer basa e. alkohol

Jika larutan dibuat lebih asam, maka ....... a. Konsentrasi ion kalsium akan turun b. Konsentrasi ion kalsium akan naik c. Konsentrasi ion Florida bertambah d. ion kalsium bereaksi dengan ion hidronium e. Kelarutan garam Florida turun 38. Ksp Zn(OH)2 pada ToC adalah 2 x 10-27, jika Zn(OH)2 dilarutkan dalam larutan dengan pH = 8, maka konsentrasi maksimum ion Zn2+ yang dapat larut adalah.... a. 2 x 10-14 b. 2 x 10-16 c. 2 x 10-15 d. 2 x 10-17 e. 2 x 10-18

39. Kelarutan Mg(OH)2 dalam air sebesar 5x10-2 mol/L, maka kelarutan jenuh L(OH)2 dalam air mempunyai pH sebesar.......

a. 10,3 b. 9,7

c. 1,2 d. 13

e. 3,7

40. Diketahui hasil kali kelarutan Mg(OH)2 = 2 x 10-12, maka kelarutan Mg(OH)2 pada larutan yang mempunyai pH = 12 adalah........ a. 2 x 10-4 mol/L c. 2 x 10-6 mol/L b. 2 x 10-5 mol/L d. 2 x 10-7 mol/L 41. Larutan jenuh senyawa hidroksida M(OH)3 mempunyai pH = 9,0; harga Ksp senyawa ini adalah . a. 3,3 1021 b. 3,0 1020 terjadinya endapan adalah . a. Qc > Ksp , terjadi endapan b. Qc < Ksp , terjadi endapan c. Qc = Ksp , terjadi endapan 43. Pernyataan berikut yang benar adalah .... a. Pembentukan endapan mengisyaratkan kenaikan suhu larutan. b. Pembentukan endapan mengisyaratkan menurunnya konsentrasi larutan. c. Pembentukan endapan mengisyaratkan terjadinya peningkatan kelarutan. d. Pembentukan kelarutan. e. Pembentukan endapan tidak mempengaruhi kelarutan 44. Dalam suatu larutan terdapat ion-ion Ba2+, Ca2+ , Mg2+, dan Pb2+ dengan konsentrasi yang sama. Apabila larutan itu ditetesi dengan larutan Na2CO3 maka zat yang pertama mengendap adalah. a. BaCO3 (Ksp = 8,1x10-9 mol2/L2) mol2/L2) b. CaCO3 (Ksp = 4,8x10-9 mol2/L2) c. MgCO3 (Ksp = 1x10-5 mol2/L2) d. PbCO3 (Ksp = 3,3x10-14 e. Tidak mengendap semua endapan mengisyaratkan terjadinya penurunan d. Qc > Ksp , tidak terjadi endapan e. Qc Ksp , tidak terjadi endapan c. 1,0 1010 d. 3,0 1036 e. 3,3 1037 e. 2 x 10-8 mol/L

42. Pernyataan di bawah ini yang benar mengenai hubungan Ksp dengan

45. Penambahan ion Ag+ pada larutan yang mengadung ion I- ternyata membentuk endapan AgI, ini berarti......... a. [Ag+][I-] < Ksp b. [Ag+][I-] > Ksp c. [Ag+][I-] = Ksp 46. Dalam suatu larutan terdapat ion ion Ca2+, Sr2+, Ba2+, dan Pb2+ dengan konsentrasi yang sama. Apabila larutan itu ditetesi dengan larutan NaSO4, maka zat yang mula mula mengendap adalah.... d. [Ag+] < Ksp e. [I-] < Ksp

a. CaSO4 ( Ksp = 2,4 x 10-5) b. SrSO4 ( Ksp = 5,6 x 10-8) c. BaSO4 ( Ksp = 1,1 x 10-10) d. PbSO4 (ksp = 1,1 x 10-8) e. Mengendap bersamaan 47. Suatu larutan megandung BaCl2, FeCl2, dan CaCl2 masing masing 0,001 M ditambahkan dengan larutan NaOH sehingga pH nya menjadi 11. Maka hidroksida yang mengendap adalah...(Diketahui : Ksp Ba(OH)2 = 5 x 10-3, Ksp Fe(OH)2 = 8 x 10-16, dan ksp Ca(OH)2 = 5,5 x 10-6) a. Fe(OH)2 dan Ca(OH)2 b. Hanya Fe(OH)2 c. Hanya Ca(OH)2 d. Hanya Ba(OH)2 e. Ketiga-tiganya

48. Dalam satu liter larutan terdapat campuran garam CuCl2, MgCl2, dan BaCl2 yang masing-masing konsentrasinya 0,1 M. Jika ditambahkan 53 gram Na2CO3, maka garam yang mengendap adalah .(Mr Na2CO3 = 106; Ksp MgCO3 = 4,0 105, CuCO3 = 2,5 1010, dan BaCO3 = 1,0 109 pada suhu 25 C) a. MgCO3 b. CuCO3 c. MgCO3 dan CuCO3 49. Kedalam 1 L larutan Na2CO3 0,05 M ditambahkan 1 liter 0,02 M CaCl2. Jika diketahui Ksp CaCO3 = 1 x 10-6 maka... a. CaCO3 mengendap karena [Ca2+][CO32-] > Ksp b. CaCO3 mengendap karena [Ca2+][CO32-] < Ksp c. CaCO3 tidak mengendap karena [Ca2+][CO32-] < Ksp d. CaCO3 tidak mengendap karena [Ca2+][CO32-] > Ksp e. Larutan tepat jenuh karena [Ca2+][CO32-] = Ksp 50. Apabila dalam 100 mL Na2SO4 0,1 M dicampur dengan 100 mL BaCl2 0,2 M. Diketahui Ksp BaSO4 = 9,2 x 10-11. Maka pernyataan yang benar dibawah ini adalah...... (Diketahui : Ar Na = 23, S = 32, Ba = 137, Cl = 35,5 O = 16) a. Terjadi endapan BaSO4 dengan massa endapan yang terbentuk 0,45 gram b. Terjadi endapan BaSO4 dengan massa endapan yang terbentuk 1,01 gram c. Terjadi endapan BaSO4 dengan massa endapan yang terbentuk 2,30 gram d. Terjadi endapan BaSO4 dengan massa endapan yang terbentuk 8,40 gram e. Tidak terjadi endapan. d. CuCO3 dan BaCO3 e. Ketiga-tiganya mengendap