Anda di halaman 1dari 22

Topik 5

Aplikasi Kemahiran dalam Pengajaran Pembelajaran Pendidikan Moral

1. Pembelajaran berasaskan Teori Of Constraint


Pengenalan Theory of Constraints (TOC) adalah salah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang inovatif daripada perspektif guru dan murid. Teknik ini dapat menghidupkan pengajaran dan pembelajaran sejarah sekaligus meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran ini.

Apakah TOC? TOC adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah berdasar pemikiran yang logik dan sistematik. Teknik ini adalah sebagai satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid.

Kelebihan TOC Menerusi perlaksanaan teknik TOC dalam pengajaran dan pembelajaran, murid dan guru berupaya; mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran. menyelesaikan masalah dengan berkesan. membuat keputusan secara bertanggungjawab dan bersama. berkomunikasi dengan baik dan memperoleh pembelajaran sepanjang hayat.

Melalui aplikasi teknik TOC, tiga kemahiran dapat digabungjalinkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu; kemahiran berfikir secara kritis kemahiran berfikir secara kreatif kemahiran generik

plikasi TOC dalam pendidikan Dalam pendidikan, teknik TOC boleh diaplikasikan menerusi; kandungan kurikulum. pengajaran dan pembelajaran konsep. membuat keputusan berkaitan dengan permasalahan pembelajaran. perancangan strategik untuk mencapai matlamat.

Cadangan kaedah penggunaan teknik TOC dalam pendidikan adalah sebagaimana berikut; sesi bercerita ( pemahaman konflik dan cara watak membuat keputusan). kajian kes ( modifikasi kelakuan dan tingkah laku, pembelajaran nilai murni dan kerohanian). Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran ( kemahiran berfikir dan perancangan strategik).

Teknik dalam TOC Dalam pendidikan terutamanya pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah, terdapat tiga teknik TOC yang boleh diaplikasikan iaitu; Teknik Awan ( The Cloud ) Teknik Sebab dan Akibat ( Logic Branch ) Teknik Penyelesaian Masalah ( Problem Solving )

Teknik Awan ( The Cloud )

Teknik ini memikirkan tentang sesuatu kejadian, idea, situasi dan penyelesaian konflik yang bertentangan kehendak. Konflik yang hendak diselesaikan mungkin berbentuk konflik internal yang hanya melibatkan satu pihak sahaja atau konflik eksternal yang melibatkan dua pihak.

Teknik Sebab dan Akibat (Logic Branch)

Teknik ini menerangkan bagaimana sesuatu tingkah laku, idea atau kejadian mengakibatkan kesan-kesan berikutnya. Murid mampu menerangkan urutan perkara-perkara penting dengan cara hubungan yang logik. Murid juga mampu mengenalpasti hubungan sebab dan akibat dengan cara yang berfokus menerusi permulaan tindakan yang berentet-rentet.

Teknik Penyelesaian Masalah (Problem Solving)

Teknik penyelesaian masalah adalah satu teknik pengajaran yang bertujuan untuk memberi peluang dan ruang kepada pelajar lebih produktif dan bertukar pandangan dalam usaha untuk menyelesaikan persoalan yang dikemukakan kepada mereka. Teknik ini boleh digunakan bagi merancang langkah-langkah dengan sistematik secara kolaboratif untuk menghadapi dan mengatasi cabaran ke arah pencapaian matlamat yang telah ditetapkan.

Aplikasi TOC dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah

Teknik Awan i. yang Berpandukan teks, pelajar terlebih dahulu mengenalpasti konflik wujud.

ii. iii. iv. v.

Kenalpasti keperluan yang berdasarkan kehendak yang mencetuskan konflik. Murid mempertimbangkan anggapan tertentu. Kenal pasti pula matlamat bersama. Murid akan mencari penyelesaian win-win ke arah tercapainya matlamat

bersama.

Teknik Penyelesaian Masalah i. Murid mengenal pasti matlamat yang hendak dicapai dengan berpandukan kepada teks yang dikemukakan. ii. Murid mengenal pasti pula cabaran-cabaran yang menghalang pencapaian matlamat. iii. Kemudian murid mencari langkah-langkah untuk mengatasi cabaran supaya matlamat dapat dicapai.

Kesimpulan

Menerusi kaedah TOC pelajar dapat menguasai dan mengaplikasikan kemahiran berfikir dan penyelasaian masalah berdasarkan pemikiran yang logik dan sistematik. Di samping itu setiap keputusan yang dibuat oleh murid untuk menyelesaikan sesuatu masalah adalah dibuat dengan bertanggungjawab dan secara kolektif. Menerusi kaedah TOC juga, murid mampu berkomunikasi dengan baik .

2.

Pembelajaran Aktif

Pembelajaran Aktif dalam Pendidikan Moral: Inovasi dan Kreativiti Guru

Pengenalan

Pembelajaran aktif bukanlah satu idea yang baru. Sejak zaman Socrates lagi pembelajaran aktif sudah dipraktikkan. Pendidik progresif seperti John Dewey menekankan kepentingan pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif merupakan satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang semakin popular dalam era ini. Guru digalakkan beralih daripada pengajaran pasif ke pengajaran aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tetapi guru perlu ada inovasi dan kreativiti dalam imaginasi mereka sama ada di dalam atau di luar bilik darjah untuk melaksanakan satu set aktiviti pembelajaran aktif.

Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan pembelajaran aktif?

Pembelajaran aktif merujuk kepada pendekatan di mana murid berinteraksi dengan bahan pengajaran. Murid melakukan sesuatu yang termasuk mengenali, memproses and mengaplikasi informasi (nilai) yang diterima. Menurut Meyers dan Jones (1993), pembelajaran aktif berasal daripada dua andaian: (1) pembelajaran pada hakikatnya adalah satu aktiviti yang aktif dan (2) murid yang berlainan mempunyai cara belajar yang berbeza.

Pembelajaran aktif menjadi realisasi apabila murid diberikan peluang untuk berinteraktif dengan apa yang dipelajari. Ini sebenarnya menggalakkan mereka memahami dan mengembangkan pengetahuan dan bukan menerima pengetahuan secara pasif. Dalam persekitaran pembelajaran aktif, guru mengambil posisi fasilitator dan bukan setakat penyampai ilmu sahaja.

Mengapakah pembelajaran aktif diberikan keutamaan?

Kajian telah menunjukkan bahawa pembelajaran aktif merupakan satu pendekatan yang efektif. Tidak kira apa mata pelajaran yang diajar, pembelajaran aktif membolehkan murid mempelajari lebih banyak perkara, menyimpan informasi lebih lama and berasa seronok dalam bilik darjah. Pembelajaran aktif menggalakkan murid mempelajari daripada guru dan murid lain dibandingkan dengan cara tradisional yang melibatkan murid itu sendiri sahaja. Kajian juga telah menunjukkan bahawa penglibatan pasif secara umumnya membawa kepada retensi pengetahuan yang terhad seperti yang ditunjukkan di bawah:

Kon Pembelajaran

Bagaimanakah menyerap pembelajaran aktif dalam pengajaran anda?

Menggunakan pembelajaran aktif boleh menjadi satu cabaran kepada guru dan murid yang tidak biasa dengan pendekatan tersebut. Guru sebagai fasilitator menyerahkan sebahagian daripada kuasa mengawal kelas kepada murid dan murid pula memikul tanggungjawab bukan hanya untuk apa yang dipelajari tetapi juga cara mempelajari sesuatu yang diajar. Berikut adalah beberapa teknik umum untuk memberikan peluang kepada murid untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran mereka:

Think-pair-share ialah aktiviti mudah yang boleh digunakan dalam kelas. Berikan masa untuk murid memikirkan tentang sesuatu topik, minta mereka berbincang

dengan kawan di sebelah dan kemudian berkongsi hasil perbincangan tadi dengan seluruh kelas.

Minute Papers memberi peluang kepada murid untuk sintesis pengetahuan mereka dan menanya soalan kepada isu yang tidak terjawab. Berikan murid beberapa minit untuk menjawab soalan berikut secara bertulis ataupun lisan: Apakah perkara yang paling penting yang kamu pelajari hari ini? Apa yang kamu kurang faham? Pelbagaikan soalan sebegini dan respon murid akan mengukuhkan proses pembelajaran mereka dan memberikan kamufeedback/maklum balas tentang pemahaman murid.

Brainstorming ialah satu lagi teknik mudah yang melibatkan seluruh kelas dalam sesuatu perbincangan. Perkenalkan apa yang perlu dipelajari dan minta input daripada murid yang akan anda catat atas papan hitam.

Permainan yang berkaitan dengan Pendidikan Moral mudah diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk menggalakkan pembelajaran aktif dan penglibatan murid. Permainan berbentuk padankan, pertandingan, permainan board, menyelesaikan puzzle dan sebagainya boleh digunakan.

Kerja kumpulan membenarkan setiap ahli kumpulan bersuara, berkongsi pendapat dan mengembangkan kemahiran untuk bekerjasama dengan orang lain untuk menyiapkan sesuatu tugasan. Kerja kumpulan koperatif menghendaki semua ahli kumpulan bekerjasama untuk menyiapkan sesuatu tugasan yang diberikan.

Perbahasan di kelas merupakan satu perkakas efektif yang boleh menggalakkan murid memikirkan pelbagai perspektif sesuatu isu.

Kajian kes menggunakan kisah sebenar yang menerangkan apa berlaku dalam sesuatu masyarakat, keluarga, sekolah atau individu akan menggalakkan murid mengintegrasikan pengetahuan yang diperolehi dalam bilik darjah dengan pengetahuan kehidupan sebenar, tindakan dan akibat sesuatu tindakan.

Kebaikan menggunakan pembelajaran aktif and keberkesanannya:

Murid secara individu mungkin akan berhadapan dengan sesuatu masalah dan putus asa tetapi secara berkumpulan, murid akan membantu antara satu sama lain. Dalam pembelajaran aktif, murid akan terdedah kepada pelbagai strategi penyelesaian masalah. Mereka akan berani mencuba strategi tersebut dalam keadaan power sharing dan empowerment. Murid lebih yakin dalam menjawab soalan atau berdialog dengan guru secara berkumpulan. Secara umumnya, murid belajar secara efektif dan interaktif apabila mereka mengajar antara satu sama lain.

Apakah ciri-ciri pembelajaran aktif?

Arahan berpusatkan murid

Minat, motivasi dan kekuatan murid perlu dipertimbangkan apabila guru Pendidikan Moral merancang aktiviti kelas. Guru perlu sensitif terhadap latar belakang murid dan kreatif dalam menggunakan pengetahuan sedia ada murid untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid.

Komuniti diskusi

Murid mempunyai banyak peluang untuk kolaborasi and bertukar idea antara satu sama lain (murid dengan murid, murid dengan guru, murid dengan warga sekolah). Peluang untuk melibatkan diri dalam proses pengajaran dan pembelajaran dikonstruk dengan pembelajaran melalui interaksi dengan lain secara inovatif agar pembelajaran menyeronokkan dan memotivasikan murid.

Refleksi

Pembelajaran aktif diimbangkan dengan refleksi. Murid perlu ada masa dan peluang untuk membuat refleksi atas maklumat yang diterima semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Refleksi ini boleh dibantu melalui kolaborasi dengan murid dan guru yang akan membawanya ke tahap equilibrium. Untuk sampai ke tahap pemahaman nilai atau konsep yang diajar, murid terpaksa melalui satu proses yang mencabar dan memerlukan refleksi yang serius. Guru yang kreatif dan inovatif boleh membantu murid membuat refleksi dengan pelbagai cara.

Berkongsi tanggungjawab dalam proses pembelajaran

Pembelajaran menjadi bermakna apabila murid bertanggungjawab terhadap pembelajarannya sendiri. Guru boleh membantu murid mencapai tahap tersebut dengan memberi bimbingan dalam bertindak dan berinteraksi dengan pembelajaran sendiri. Kesalahan sebagai perkakas untuk pembelajaran

Menurut Brooks & Brooks (1993), kesalahan adalah satu komponen konflik kognitif dan perkembangan. Ianya merupakan langkah semula jadi untuk pemahaman yang baru. Apabila kesalahan dipandang daripada perspektif positif, murid tidak akan takut membuat kesalahan atau mengambil risiko apabila melaksanakan sesuatu aktiviti.

Penilaian autentik

Dalam Pendidikan Moral, murid dinilai melalui pelbagai cara. Melalui pembelajaran aktif, tanggungjawab untuk menilai juga dikongsi bersama murid. Misalnya, penilaian diri dan penilaian rakan sebaya membantu murid menilai pengetahuan dan pemahaman murid yang menjadikan pengajaran lebih bermakna.

Peranan guru sebagai fasilitator

Murid belajar melalui pelbagai cara. Seorang guru yang kreatif akan membantu mengembangkan pemikiran kritikal murid. Guru akan menjadi fasilitator yang membantu murid menyelesaikan masalah dan membawa makna kepada

pengajarannya daripada hanya setakat menyampaikan ilmu. Tidak ada satu cara mutlak atau pengajaran yang membantu semua murid belajar. Oleh itu, guru Pendidikan Moral perlulah menggunakan pengetahuan, kemahiran dan kreativiti masing-masing untuk memimpin dan menyokong pembelajaran murid mereka.

Menggunakan masalah autentik

Penggunaan

masalah

autentik

seperti

kajian

kes

adalah

satu

perkakas

pembelajaran yang efektif. Apabila berhadapan dengan situasi kehidupan sebenar yang tidak mempunyai satu cara penyelesaian yang mutlak, murid perlu menggunakan kemahiran berfikir secara kritikal. Kemahiran tersebut akan mendalam apabila guru mengaitkan pengalaman dan pengetahuan sedia ada murid dengan nilai atau konsep yang diajar.

Peranan guru Pendidikan Moral dalam KSSR

Sebagai guru yang perlu mengajar tiga domain (penaakulan moral, perasaan moral, tingkah laku moral), guru berhadapan dengan cabaran yang agak kompleks dalam penyediaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Perhatian perlu diberikan terhadap aktiviti yang akan membantu meningkatkan tanggungjawab murid dalam pembelajaran mereka. Guru juga perlu membantu murid dengan menyediakan garis panduan bagaimana mereka bekerja dalam kumpulan atau melaksanakan aktiviti kolaborasi. Guru menyediakan peluang untuk komunikasi yang akan memberi kesan kepada murid dari aspek berkongsi idea, melaksanakan aktiviti dan mencapai kata sepakat. Tahap penglibatan murid secara aktif juga bergantung kepada jumlah masa dan tahap kedalaman dalam penglibatan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

3.

Pembelajaran Kontekstualisme

Pembelajaran Kontekstualisme Definisi Satu kaedah pemeblajaran yg menggabungkan isi kandungan dgn pengalaman harian individu, masy. Dan alam pekerjaan melibatkan aktiviti hand-on dan mind-on. Ciri-ciri:

dapat proses maklumat baru dgn cara yg bermakna dlm rangka minda. maklumat disampaikan dlm konteks pelbagai dan bermakna guru mewujudkan kepelbagaian persekitaran pembelajaran.

4.

Pembelajaran Konstruktivisme

Pembelajaran Konstruktivisme Definisi Pengetahuan, idea, konsep dibina secara aktif oleh individu yg berfikir berdasarkan pengetahuan sedia ada melalui proses metakognitif. Ciri2

Penglibatan- simulasi perasaan ingin tahu Penjelajahan guna pend. Inkuiri utk menjelajah dan menyiasat Penerangan- definisi konsep dan penyataan Penghuraian menghubungkait sesuatu kemahiran / konsep Penilaian menilai pemahaman pelajar melalui demotrasi pemhaman dan

kemahiran.

Peranan guru- Fasilitator, pembimbing, mengenalpasti masalah, berfikiran terbuka, mencabar persepsi murid, beri masa yg secukupnya, tahu melaksanakan pembelajran koperatif. Peranan murid sikap bertanggungjawab , memnpunyai inisiatif kemuka isu , adakan perbincangan , mencabar hipotesis yg telah dibuat, perlu mempunyai kemahiran maklumat dan penggunaan teknologi .

5.

Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif

6.

Kemahiran Kajian Masa Depan

7. Integrasi Kecerdasan Emosi (KKE) dalam pengajaran Pendidikan Moral

Aplikasi Kemahiran Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Moral

Integrasi Kecerdasan Emosi (KKE) dalam Pengajaran dan Pembelajaran Moral

Pengenala

Konsep Kompetensi Kecerdasan Emosi(KKE)

Dalam konteks kecerdasan emosi, kompetensi bermaksud kecekapan atau kelayakan untuk menguruskan kecerdasan emosi diri dengan sempurna.

Patricia (1996)

Kompetensi merupakan ciri potensi individu yang membolehkannya menghasilkan prestasi yang tinggi untuk sesuatu tugas, peranan atau dalam sesuatu situasi.

Whiddett dan Hollyfords (2003)

Tingkah laku yang didemonstrasikan oleh individu secara aktif atas kerja yang ditugaskan di bawah konteks organisasinya.

Pengertian

Ciri-ciri kecekapan menggunakan kecerdasan emosi diri yang melibatkan kemahiran empati, intrapersonal dan interpersonal, termasuk kemahiran sosial.

Model Empat Cabang Kompetensi Kecerdasan Emosi Mayer & Salovery

Pengenapastian Kecerdasan Emosi

Model Empat Cabang Kompetensi Kecerdasan Emosi Mayer & Salovery

Rubrik Kompetensi Kecerdasan Emosi

Cabang Literasi Emosi 1. Persepsi dan Ekspresi Emosi 2. Penggunaan Emosi

Kompetensi Kecerdasan Emosi Keupayaan mengenal pasti dan menunjukkan dengan ekspresi yang tepat Keupayaan menggunakan emosi secara membina dalam proses membuat keputusan yang wajar.

3. Pemahan Emosi

Keupayaan memahami maksud yang sebenar terhadap pelbagai emosi di dalam situasi yang nyata, agar boleh menggunakannya untuk membina komunikasi berkesan dalam interaksi sosial.

4. Pengurusan Emosi

Keupayaan mengurus emosi supaya literasi emosi daripada aspek personal dan sosial dapat dipertingkatkan.

Kepentingan EQ:

Mengikut Howard Gardner, potensi manusia mempunyai lapan kecerdasan seperti berikut: Antara lapan jenis kecerdasan yang dikenal pasti oleh Howard Gardner, kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal adalah jenis kecerdasan yang berkaitan dengan kecerdasan emosi.

Kecerdasan interpersonal merupakan kecerdasan interaksi sosial termasuk kerjasama, kepandaian memimpin serta berkomunikasi dengan berkesan.

Kecerdasan intrapersonal ialah ilmu pengetahuan dan kefahaman seseorang terhadap agama, refleksi kendiri, dan mendisiplinkan diri serta kesedaran terhadap perasaan diri.

Kepentingan Kecerdasan Emosi Murid

1. Memahami Emosi diri sendiri

Kemajuan mengenal pasti dan menamaka emosi sendiri

Lebih berupaya memahami sebab-sebab yang membangkitkan perasaan

Dapat mengenal pasti perbezaan di antara perasaan dan tindakan rasional

2. Mengurus Emosi

Toleransi

Masalag disiplin bilik darjah akan dapat dikurangkan

Menunjukkan perasaan marah dengan cara berpatutan tanpa berlawan

Tingkah laku distruktif dan agresif dapat dikurangkan

Peningkatan perasaan positif terhadap diri, sekolah dan keluarga

Mengurus tekanan secara berkesan

Kerungsingan sosial dan kesepian dikurangkan

3. Memanfaatkan emosi

Murid menjadi lebih bertanggungjawab

Berupaya menumpukan perhatian dengan lebih teliti t4erhadap tugasan masingmasing

Tindak balas yang lebihg rasional dan berdaya

Mengawal diri secara lebih berkesan

4. Empati Membaca Emosi

Peningkatan keupayaan memahami perasaan orang lain

Peningkatan empati dan sifat sensitif terhadap perasaan orang lain

Sedia dan cekap mendengar kata orang lain

5. Mengurus hubungan

Kebolehan bertambah dalam daya menganalisis dan memahami hubbungan antara orang.

Dapat menyelesaikan konflik dan merunding perselisihan dengan lebih berkesan

Dapat menyelesaikan masalah hubungan dengan cara yang lebih baik

Asertif yang berlebihan dan mahir dalam komunikasi

Disanjungi lebih ramai orang

Dapat berinteraksi dengan rakannya secara lebih mesra

Timbangrasanya dipertingkatkan

Peningkatan dalam bekerjasama, pertolongan dan perkongsian

Dapat berinteraksi secara lebih demokratik dengan orang lain.

Cara Guru Membantu Murid Mengurus Emosi Diri:

1. Amalkan Sikap Kepimpinan Demokratik

Mewujudkan interaksi dua hala

o Suasana sosioemosi yang sihat, mesra dan harmonis

Mengurangkan suasana yang tegang

o Menggalakkan murid-murid rapat dengan guru

o Tidak segan untuk bertanya atau mengemukakan pendapat

Mendorong murid-murid berinteraksi di antara satu sama lain dan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kumpulan

2. Mengelolakan Banyak Aktiviti Kumpulan

Memberi banyak peluang berinteraksi

Contoh aktiviti:

o Pengayaan

o Pemulihan

o Lakonan

o Sesi buzz

o Permainan

o Pertandingan

o Kerja projek

3. Menggunakan Teknik Menyoal

Untuk mendapatkan tindak balas murid

Mencungkil pendapat murid

Murid-murid dibimbing dan digalakkan menjawab soalan

Penglibatan murid dalam pembelajaran adalah secara aktifi

Interaksi dua hala yang sihat berlaku

4. Menggunakan Percakapan yang sesuai

Percakapan guru menjadi pengaruh tidak langsung

Mewujudkan interaksi dua hala

Menggalakkan murid mengemukakan pendapat/memberi tindak balas

o Teknik memuji

o Menerima pendapat murid-murid dengan hati terbuka

5. Menggunakan Strategi Berpusatkan Murid

Mewujudkan pembelajaran aktif

meminimumkan kaedah menerang, syarahan, demonstrasi guru

Memaksimumkan kaedah perbincangan dan kaedah penyelesaian masalah

Wewujudkan interaksi secara langsung antara murid

6. Menggunakan Banyak Alat Bantu Mengajar

Menarik perhatian murid dan menimbulkan minat untuk belajar

Murid yang berminat akan berusaha melibatkan diri dalam pembelajaran yang aktif

ABM yang sesuai berfungsi sebagai media antara guru dan murid untuk membentuk interaksi

7. Mewujudkan Suasana Interaksi yang Kondusif dalam Bilik Darjah

Suasana interaksi yang kondusif

o Menyusun keadaan fizikal- tempat duduk murid berkumpulan

8. Mambantu Murid Bermasalah

Terdapat murid yang bermasalah peribadi seperti:

o Pendiam

o Penakut

o Pemalu

Guru harus mengadakan sesi kaunseling

Menggalakkan penyertaan/penglibatan mereka dalam aktiviti pembelajaran bersama murid normal yang lain

Mendorong murid normal menerima murid-murid bermasalah

Tindakan guru ini akan meningkatkan penglibatan lebih ramai murid berinteraksi

9. Mengajar dengan sikap penyayang

Bertujuan merapatkan hubungan guru dengan murid-murid.

Murid-murid digalakkan bertanya soalan dan memberi pendapat

Mengemukakan masalah peribadi dengan harapan dapat diselesaikan oleh guru penyayang mereka

10. Gunakan Ganjaran sebagai galakan dan motivasi pembelajaran

Elakkan hukuman dan gunakan bimbingan sewajarnya untuk murid masalah disiplin

o Mengurangkan konflik antara guru dengan murid dalam sistem sosial sekolah