Anda di halaman 1dari 4

Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pengajian Profesional)

Nama Kursus

Asas Kepemimpinan dan Perkembangan Profesional Guru (Leadership and Teacher Professional Development) EDU 3108 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris Tiada Pertama/Kedua 1. Menjelaskan konsep profesion,etika, akauntabiliti dan kesantunan profesionalisme keguruan. 2. Mengenal pasti ciri-ciri guru sebagai seorang profesional 3. Menganalisis peringkat perkembangan kerjaya dari guru permulaan ke peringkat yang lebih tinggi. 4. Merancang perkembangan diri sebagai profesional. 5. Melaksanakan peranan dan tugas guru dalam pelbagai aspek pengurusan di sekolah. 6. Menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan profesion. Kursus ini membincangkan konsep profesion; ciri-ciri guru sebagai seorang profesional; etika, akauntabiliti dan kesantunan guru; peringkat perkembangan guru; kepemimpinan dan peranan guru; kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. This course discusses the concept of a profession; characteristics of a teacher as a professional; ethics accountability and teacher politeness; stages of teacher development; leadership and roles of teachers; professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. Kandungan Jam Konsep Mengajar Sebagai Satu Profesion 4

Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Sinopsis

Tajuk 1.

Konsep profesion dan profesionalisme Ciri-ciri guru sebagai seorang profesional 2. Kod Etika Dan Akauntabiliti Keguruan Konsep etika Kod Etika Keguruan Malaysia Akauntabiliti Keguruan Integriti guru Isu-isu Etika Guru Kesantunan guru Kepedulian guru Penampilan guru Berniaga di sekolah Kerjaya sambilan Pengurusan masa Pengurusan kewangan Peringkat Perkembangan Guru Guru permulaan (novice) Guru cekap (competent) Guru berkesan (effective) Guru mahir (expert) Guru pakar (master) Peranan Guru Sekolah Rendah Pengamal ilmu dan kemahiran Pembimbing Pengamal reflektif Penyelidik Agen sosial Agen perubahan Pengganti ibu bapa Pembentuk tingkah laku Pengurus pembelajaran Kepemimpinan Guru Asas kepemimpinan Jenis-jenis kepemimpinan Teori kepemimpinan guru 5

3.

4.

5.

6.

7.

Kepemimpinan sekolah Cabaran kepemimpinan 6

Struktur Organisasi Pendidikan Struktur organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia Struktur organisasi sekolah-sekolah Tugas dan tanggungjawab guru Jangkaan guru Perkembangan Profesional Guru: Pembelajaran Sepanjang Hayat Pelan pembelajaran peribadi Budaya membaca Budaya menyelidik Budaya berfikir/reflektif - penulisan jurnal reflektif - pengurusan portfolio Budaya musyawarah/berbincang Budaya kolaborasi dan koperatif Pembelajaran autentik (hands-on) Latihan dalam perkhidmatan Akses maklumat pelbagai sumber JUMLAH

8.

10

45 (50%) (50%)

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan

Rujukan Asas

Cunningham,W.G. & Cordeiro,P.A.(2005). Educational leadership:A problem-based approach.(3rd ed.). London: Allyn & Bacon. Hurst,B. & Reding,G. (2006).Professionalism in teaching. (2nd ed). Ohio: Pearson Merrill Prentice Hall. Juzzar,M. & Algozzine,R.(2005).Critical issues in

educational leadership.London: Allyn & Bacon. Rujukan Tambahan Day, C. (1999). Developing teachers: The challenges of lifelong learning. London: Falmer Press. Fullan,M.(2000).Educational leadership.San Francisco:John Wiley & Sons,Inc. Johns,C.(2004).Becoming a reflective practioner.(2nd ed.). Oxford: Blackwell Publishing Ltd. Kendall-Seatler,S.(2005).Reflective readers:Primary professional studies.Exeter,U.K.:Learning Matters. Universiti Kebangsaan Malaysia.(2002). Profesion perguruan: Cabaran pendidikan masa kini. Bangi:Universiti Kebangsaan Malaysia Schon,D.A.(1983).The reflective practitioner:How professionals think in action. London:Basics Books. Schon,D.A.(1987).Educating the reflective practitioner: Toward a new design for teaching and learning in the professions. San Francisco: Jossey Bass Ltd.

Anda mungkin juga menyukai