Anda di halaman 1dari 120

STRATEGI MENJAWAB SOALAN MATEMATIK UPSR 2011

5 A UPSR
29 October 2013 Cemerlang Matematik

KUNCI KECEMERLANGAN / LULUS MATEMATIK


1
2 3 4

Berminat mempelajari Matematik / suka Matematik / suka guru MT


Latihan bertulis perlu sepanjang masa Latihan yang banyak di sekolah dan di rumah pada setiap hari Jangan terhimpun defisit pembelajaran / hutang pembelajaran
Cemerlang Matematik

29 October 2013

5 6

Fakta asas dapat menguasai dengan baik Banyak bertanya kepada guru

7
8

Program rakan sebaya


Kecuaian perlu dielakkan

9
10 11
29 October 2013

Menghadiri kelas tambahan


Siapkan kerja rumah yang diberikan oleh guru Buat latih tubi soalan-soalan peperiksaan tahun-tahun lepas
Cemerlang Matematik

12

Buat pembetulan latihan yang salah Mulakan belajar dengan doa


Patuhi segala peraturan sekolah Patuhi nasihat ibu bapa dan hormatilah guru-guru serta orang yang lebih tua

13
14 15

29 October 2013

Cemerlang Matematik

Alaf / abad / dekad / tahun lompat / dll.

Boleh ingat ke .

10

100

1000

1000 1000

mm cm

cm m

m km
Cemerlang Matematik

g kg

ml l

29 October 2013

10 mm 10

100 cm 100 m

1 000 km 1 000

1 000
g 1 000
29 October 2013

1 000
kg ml 1 000
Cemerlang Matematik

1 2 3 4 5 6

2 4 6 8

3 6 9

4 8

10 12 14 16 18

12 15 18 21 24 27

12 16 20 24 28 32 36

10 15 20 25 30 35 40 45 12 18 24 30 36 42 48 54

7
8

14 21 28 35 42 49 56 63
16 24 32 40 48 56 64 72

29 October 2013

18 27 36 Cemerlang 45 Matematik 54 63 72 81

SYMMETRY LINE

Isosceles triangle= 1 symmetry line

29 October 2013

Cemerlang Matematik

SYMMETRY LINE

Rectangle= 2 symmetry lines

29 October 2013

Cemerlang Matematik

SYMMETRY LINE

Equilateral triangle= 3 symmetry lines


29 October 2013 Cemerlang Matematik

SYMMETRY PAKSI SIMETRI LINE

Square Segi empat = 4sama symmetry = 4 paksi lines simetri


29 October 2013 Cemerlang Matematik

WEIGHING SCALE

0 kg 1

2 scale = 500g / 0.5 kg


29 October 2013 Cemerlang Matematik

WEIGHING SCALE

0 kg 1

4 scale = 250g / 0.25 kg


29 October 2013 Cemerlang Matematik

WEIGHING SCALE

0 kg 1

5 scale = 200g / 0.2 kg


29 October 2013 Cemerlang Matematik

WEIGHING SCALE

0 kg 1

10 scale = 100g / 0.1 kg


29 October 2013 Cemerlang Matematik

FRACTIONS DECIMALS PERCENTAGE

29 October 2013

Cemerlang Matematik

FRACTIONS DECIMALS

PERCENTAGE (%)

29 October 2013

Cemerlang Matematik

SOALAN-SOALAN UPSR
29 October 2013 Cemerlang Matematik

MIXED OPERATIONS
56 36 4 =
A 5
B 16 C 22 D 47
29 October 2013 Cemerlang Matematik

U
P S

R
1 9

9
9

MATHEMATICS PAPER 2
1
2

2 417 + 328 =
1 294 68 =

3
4 5

7.008 4 =
2 5 6 3

State the place value of the numeral 8 in 28 034


29 October 2013 Cemerlang Matematik

6 7 8

State the digit value of numeral 5

in 45 306. Convert 3.09 to the mixed number

4 98 = 7 9. Convert 8 to the decimals. 25


29 October 2013

Cemerlang Matematik

10

Convert

7 6 100 to the decimals.

11
12

120 + 15 3 =
3.9 litre + 425 ml =
2 813 km = 3

ml

13
14

3.64 kg 250 g =

kg

29 October 2013

Cemerlang Matematik

10 Round off 25 364 to the nearest thousand 11 Diagram consists of square with the equal size.
What fraction of the shaded region? Express your answer in the simplest form.

29 October 2013

Cemerlang Matematik

4 hours 15 minutes + 1 hour 50 minutes

8 Table 1 shows the number of money.


Money RM5 50 sen
Jadual 1

Number 4 3

Calculate the total of money.


29 October 2013 Cemerlang Matematik

12

Diagram shows the time of Alis arrival at his house. Write the time in 24hour system

29 October 2013

Cemerlang Matematik

INTAN BERLIAN BUNGA SELASIH SEKIAN TERIMA KASIH


29 October 2013 Cemerlang Matematik

azmait@hotmail.com

8 cm

6 cm

Diagram consists two rectangles.

Calculate the perimeter of the shaded region.


29 October 2013 Cemerlang Matematik

17 cm Calculate the perimeter of the shaded region.


29 October 2013 Cemerlang Matematik

In the diagram, HJKL is a rectangle.

6 cm

4 cm

Perimeter of a unshaded region is15 cm. Calculate the perimeter of the shaded region
UPSR 2003
29 October 2013 Cemerlang Matematik

6 cm

Rajah 12 Diagram 12 shows a square,PQRS and a equilateral triangleKLM. Perimeter PQRS is two times than perimeter KLM. Calculate the length of KL, in cm ?
29 October 2013 Cemerlang Matematik

6 cm

U 2 cm T 5 cm

Q 9 cm

In a diagram, PQRU is a square. UTR and QRS is a straight line. Calculate the perimeter of the diagram.
UPSR 2004 [ 2 markah ]
29 October 2013 Cemerlang Matematik

Soalan-soalan UPSR
The diagram beside shows a rectangular based pyramid.

State the :

a)
b)

Number of the edges


Number of flat faces
29 October 2013 Cemerlang Matematik

1 of 18 years 4
4 4 6 18 years 24 bulan 16 24 2 years A 4 years 2 months B 4 years 3 months C 4 years 5 months D 4 years 6 months
29 October 2013 Cemerlang Matematik

U
P S R 2 0 0 3

124 ( 8 16 ) =

A B C D

60 balance 2 61 balance 8 62 248


Cemerlang Matematik

29 October 2013

RM8 40 sen + RM3.24 =


Answer RM10.84 Not Accepted RM10.84

sen

30 % from 150
30 150 100

= 45 %
Cemerlang Matematik

Not Accepted 45
29 October 2013

3-D SHAPE
5 cm 3 cm 8 cm

Characteristics of three matra shape Volume of three matra shape Total surface area
Length of all side
29 October 2013 Cemerlang Matematik

Diagram 7 below shows a cuboid.What is the total length, in cm, for all side of the cuboid?
12 cm 6 cm 4 cm
U Diagram 7 P

A 22 B 66
29 October 2013

C 88 D 132
Cemerlang Matematik

R 2 0 0 1

3-D SHAPE
T 4 cm 9 cm

Volume of a cuboid is 180 cm3 . T =


29 October 2013 Cemerlang Matematik

3-D SHAPE
4 cm L 7 cm

Volume is 84 cm3

L =
29 October 2013 Cemerlang Matematik

3-D SHAPE
6 cm 4 cm P

Volume is 240 cm3

P=
29 October 2013 Cemerlang Matematik

6 cm

Diagrame above shows a cube shape of a cookies. Ravi ate 1from the cookies. What is 4 part that have been the volume in cm3 the eaten by Ravi?
UPSR 1999
29 October 2013 Cemerlang Matematik

Rajah di bawah menunjukkan sebuah kuboid P dan sebuah kubus Q.

8 cm

P
3 cm 3 cm

Q
6 cm

Berapakah beza isi padu, dalam cm3, antara P dan Q ?


UPSR 2004

29 October 2013

Cemerlang Matematik

Q
9 cm T

Dalam Rajah di atas, PQRS ialah segi empat sama. Diberi perimeter QTR ialah 25 cm, perimeter, dalam cm, seluruh rajah ialah
UPSR 1997

29 October 2013

Cemerlang Matematik

5 cm

9 cm

Rajah di atas menunjukkan segi empat tepat PRSU dan segi empat sama QRST. Berapakah perimeter, dalam cm, kawasan berlorek? UPSR 2000
]
29 October 2013 Cemerlang Matematik

[ 3 markah

Sebuah pepejal mempunyai 6 permukaan rata dan ciri-ciri berikut : 2 permukaan segiempat sama 4 permukaan segiempat tepat 8 bucu Apakah nama pepejal itu
UPSR 2004

29 October 2013

Cemerlang Matematik

4 cm

5 cm

3 cm

Dalam Rajah di atas, PQS ialah segi tiga bersudut tegak dan PRS ialah segi tiga sama kaki, PR = RS. Hitungkan luas segi tiga PRS, dalam cm2.
UPSR 1999
29 October 2013 Cemerlang Matematik

Rajah di bawah menunjukkan dua buah segi empat tepat, PQTU dan QRST. PQR, UTS dan QVT ialah garis lurus.
P Q V 6 cm 4 cm R

U 15 cm

Diberi TV = 2VQ, kirakan jumlah luas, dalam cm2, kawasan yang berlorek.
UPSR 2004
29 October 2013 Cemerlang Matematik

Dalam Rajah di sebelah, bentukbentuk P,Q,R dan S dilukis pada petak-petak segi empat sama yang sama besar. Antara berikut, bentuk yang manakah paling luas?

R
29 October 2013

S
UPSR 2004
Cemerlang Matematik

5 cm
V S R

3 cm

4 cm

Dalam Rajah di atas, PQRS dan STUV ialah segi empat sama. Hitungkan perimeter seluruh rajah itu.
UPSR 2003
29 October 2013 Cemerlang Matematik

[ 2 markah ]

4 cm

Rajah di atas menunjukkan sebuah kuboid yang berisi padu 300 cm3. Sebuah kubus bersisi 4 cm dipotong keluar daripada kuboid itu.

Berapakah isi padu, dalam cm3, bahagian yang tinggal? UPSR 2000
29 October 2013 Cemerlang Matematik

Luas sebuah segi empat tepat ialah 40 cm2 Anggaran panjang dan lebar bagi segi empat tepat itu ialah

29 October 2013

Cemerlang Matematik

Luas sebuah segi tiga ialah 40 cm2


Anggaran tapak dan tinggi bagi segi tiga itu ialah

29 October 2013

Cemerlang Matematik

Ali ada 60 sen. Abu ada 40 sen. Berapa banyakkah yang Ali perlu berikan kepada Abu supaya kedua-duanya mempunyai wang yang sama banyak ?

29 October 2013

Cemerlang Matematik

1.05 l
250 ml P Q Berapa ml yang perlu dituangkan dari bekas P ke dalam bekas Q supaya kedua-duanya mempuyai isi padu yang sama banyak?
29 October 2013 Cemerlang Matematik

1 800 biji manik dibahagi antara Karen dan Mona. Karen mendapat 200 biji manik lebih daripada Mona. Bilangan manik yang Mona dapat ialah

29 October 2013

Cemerlang Matematik

Menyemak dengan menyongsangkan operasi. Semak


1 4 12

476 + 53 529
29 October 2013

529 53 476
Cemerlang Matematik

Tempoh masa
Pukul Jam
29 October 2013 Cemerlang Matematik

Cuba selesaikan

29 October 2013

Cemerlang Matematik

0.4 jam = .. minit

2 3

Jam = .minit

Abad / dekad / tahun lompat / dll.


29 October 2013 Cemerlang Matematik

Analisis Kertas Peperiksaan UPSR Matematik 2000 -2006


Jumlah Soalan Mengikut Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Topik

Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas 2 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 1 1 20 1 2 1 2 5 5 4 2 1 1 2 6 3 3 3 40 2 2 2 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 20 1 1 2 3 4 4 4 4 3 2 2 4 1 4 2 40 2 1 2 3 2 1 2 3 2 4 3 2 1 2 1 3 1 4 1 3 1 2 2 5 1 2 1 2 4 20 40 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 20 1 3 2 2 4 3 4 4 4 2 3 4 2 2 2 40 2 2 1 2 2 1 3 1 2 1 2 2 1 20 1 2 2 2 2 4 4 3 2 2 2 6 3 4 2 40 2 1 1 1 - 3 1 1 3 4 1 3 2 4 2 3 - 1 3 2 1 4 3 5 1 2 2 4 - 3 20 40 2 1 2 2 1 1 2 1 2 0 3 2 3 20

1 1 Nombor Bulat 2 Operasi + - Operasi Bergabung 1 4 Pecahan 4 Perpuluhan 4 Wang 2 Masa Dan Waktu 3 Ukuran Panjang 1 Timbangan Berat 2 Isipadu Cecair 6 Ruang 2 Purata 5 Peratus 3 Graf 40 Jumlah Soalan
29 October 2013

Cemerlang Matematik

UPSR 1995

Antara berikut yang manakah paling munasabah bagi tinggi seorang murid tahun enam sekolah rendah Malaysia ? A B C D 130 mm 130 cm 130 m
29 October 2013

130 km

Cemerlang Matematik

PURATA
KONSEP PURATA DIPERJELASKAN

HASIL TAMBAH KUANTITI PURATA =

BILANGAN KUANTITI

29 October 2013

Cemerlang Matematik

PURATA
MATEMATIK KERTAS 2 UPSR

29 October 2013

Cemerlang Matematik

Ahli keluarga Bapa Ibu Abang Adik

Berat (kg) 59 48 16 5

Jadual di atas menunjukkan berat setiap ahli dalam satu keluarga. Berapakah purata berat, dalam kg, seorang ahli dalam keluarga itu?
UPSR 1996

[ 3 markah ]
29 October 2013 Cemerlang Matematik

Binatang Tinggi (m)

Zirafah 11

Harimau 1.4

Kancil 0.35

Hitungkan purata tinggi, dalam m, binatang dalam jadual di atas.


UPSR 1997 [ 3 markah ]

29 October 2013

Cemerlang Matematik

Jumlah umur Aru, Budin, Chan, Diana dan Eddy ialah 38 tahun. Berapakah umur Aru jika purata umur Budin, Chan, Diana dan Eddy ialah 7 tahun?
UPSR 1998 [ 3 markah ]

29 October 2013

Cemerlang Matematik

Dewan A B C

Bilangan Murid 67 94 85

Berdasarkan jadual di atas, hitungkan purata bilangan murid di dalam sebuah dewan.
UPSR 1999 [ 3 markah ]

29 October 2013

Cemerlang Matematik

Kelas Bilangan murid

6A 38

6B 26

6C 42

6D 34

Jadual di atas menunjukkan bilangan murid dalam 4 buah kelas.

Hitungkan purata murid dalam sebuah kelas.


UPSR 2000 [ 2 markah ]

29 October 2013

Cemerlang Matematik

Hari Isnin Selasa Rabu

Bilangan buku yang dipinjam 24 19 32

Jadual di atas menunjukkan bilangan buku yang dipinjam dari sebuah perpustakaan dalam masa 3 hari. Hitungkan purata bilangan buku yang dipinjam sehari.
2001 [ 2 markah ]
29 October 2013 Cemerlang Matematik

UPSR

Hari Wang simpanan

Isnin 5 sen

Selasa Rabu Khamis RM1 60 sen 15 sen

Jadual di atas menunjukkan wang simpanan Syazwan dalam tempoh empat hari. Berapakah purata sehari wang simpanan Syazwan dalam tempoh empat hari itu?
UPSR 2002 [ 3 markah ]

29 October 2013

Cemerlang Matematik

Ahmad, Bala dan Chong mengumpul tin terpakai. Purata tin yang dikumpul oleh 3 orang itu ialah 16. Ahmad dan Chong masing-masing mengumpul 9 dan 17 tin.
Hitungkan bilangan tin yang dikumpul oleh Bala.
UPSR 2003 [ 3 markah ]
29 October 2013 Cemerlang Matematik

Jadual di bawah menunjukkan bilangan penghuni dua buah asrama.


Asrama

P Q R

Bilangan Penghuni 50 40

Bilangan penghuni asrama R adalah sama dengan jumlah bilangan penghuni asrama P dan Q. Hitungkan purata bilangan penghuni sebuah asrama. UPSR 2004
[ 3 markah ]
29 October 2013 Cemerlang Matematik

PURATA
MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

29 October 2013

Cemerlang Matematik

Diberi purata empat nombor ialah 8. Nombor pertama dan nombor kedua masing-masing ialah 9 dan 11, manakala nombor ketiga dan nombor keempat sama. Apakah nombor yang sama itu?

UPSR 1996

29 October 2013

Cemerlang Matematik

4 kg

8 kg

1 kg

6 kg

2 kg

9 kg

3 orang murid diminta membawa semua bungkusan dalam rajah di atas supaya setiap orang membawa bungkusan yang sama berat. Berapakah berat, dalam kg, bungkusan yang mesti dibawa oleh setiap murid?
UPSR 1997
29 October 2013 Cemerlang Matematik

Pak Dollah ada 3 orang anak, seorang berumur 10 tahun dan dua lagi anak kembar. Umur purata 3 orang anak itu ialah 8 tahun. Umur seorang anak kembar itu ialah
UPSR 1997

29 October 2013

Cemerlang Matematik

Penyimpan Aru Bidin Chow Daran

Wang simpanan RM650 RM1 280 RM570

Wang simpanan 3 orang penyimpan ditunjukkan dalam jadual di atas. Jika purata simpanan 4 orang penyimpan itu ialah RM750, wang simpanan Chow ialah
UPSR 1998

29 October 2013

Cemerlang Matematik

Nama Adli Ali Ani Wang yang dimiliki RM7.80 RM12.00 RM4.20

Awi
60 sen

Jadual di atas menunjukkan wang yang dimiliki oleh empat orang murid. Setiap murid itu menderma sebanyak 30 sen seorang kepada tabung sains sekolah. Berapakah purata wang yang tinggal bagi keempat-empat orang murid itu?
UPSR 1999
29 October 2013 Cemerlang Matematik

Rumah Sukan Markah

Tuah

Jebat Kasturi 920

Lekir 896

Jadual yang tidak lengkap menunjukkan markah yang diperolehi rumah-rumah sukan sebuah sekolah, kecuali bagi dua buah rumah. Diberi purata markah bagi keempat-empat rumah itu ialah 921. Jika markah bagi rumah Tuah lebih daripada markah bagi rumah Kasturi sebanyak 8, berapakah markah bagi rumah Tuah?
UPSR 1999
29 October 2013 Cemerlang Matematik

1700 ml

760 ml 300 ml

Rajah di atas menunjukkan 4 buah bekas berisi air. Isi padu air di dalam bekas S kurang 200 ml daripada bekas R. Purata isi padu air, dalam ml, di dalam sebuah bekas ialah UPSR 2000
29 October 2013 Cemerlang Matematik

68 guli
Bekas P

120 guli
Bekas Q

43 guli
Bekas R

Rajah di atas menunjukkan bilangan guli di dalam 3 bekas P, Q, dan R. Berapakah jumlah guli yang perlu dikeluarkan supaya purata bilangan guli dalam sebuah bekas menjadi 70 biji guli?
UPSR 2000
29 October 2013 Cemerlang Matematik

Purata berat 4 orang budak di dalam sebuah van ialah 42.3 kg. Apabila bapa masuk ke dalam van itu, purata berat mereka menjadi 45.56 kg.
Berapakah berat, dalam kg, bapa?
UPSR 2000

29 October 2013

Cemerlang Matematik

95

27

Rajah di atas menunjukkan lima nombor. Diberi purata lima nombor itu ialah 35. Hitungkan nilai X jika nilai X dan Y adalah sama. UPSR 2001

29 October 2013

Cemerlang Matematik

Umur Rosnah ialah 11 tahun 6 bulan. Kalsom 2 tahun lebih muda daripada Rosnah manakala Zaharah 3 bulan lebih muda daripada Kalsom.

Berapakah purata umur mereka?


UPSR 2002

29 October 2013

Cemerlang Matematik

145
Isnin

210
Selasa

?
Rabu

180

215

Khamis Jumaat

Rajah di atas menunjukkan data tentang bilangan telur yang dijual oleh Lim.
Jika purata jualan sehari bagi lima hari itu ialah 190, berapakah bilangan telur yang dijual pada hari Rabu?
29 October 2013 Cemerlang Matematik

UPSR 2002

Purata bagi 2 l, 1.25 l, 0.5 l dan 450 ml, dalam ml ialah


UPSR 2003

29 October 2013

Cemerlang Matematik

Jadual di bawah menunjukkan panjang empat utas kabel, P, Q, R dan S.


Kabel Panjang ( meter )
240 m 60 m 50% daripada panjang kabel S Kurang 40 m daripada panjang kabel P

P Q R S

Hitungkan purata panjang, dalam m, empat utas kabel itu. UPSR 2004
29 October 2013 Cemerlang Matematik

Dalam satu ujian matematik, purata markah Amri, Bob, Chin, Din dan Edri ialah 40. Hasil tambah markah Amri dan Bob ialah 65.

Hitungkan purata markah Chin, Din dan Edri.


UPSR 2004

29 October 2013

Cemerlang Matematik

2 Kim membelanjakan daripada gajinya 3 untuk keperluan harian. Diberi baki gaji Kim ialah RM150, berapakah gajinya?

150

150

U P

150

S
R

Gaji Kim
29 October 2013

150 x 3
= RM450
Cemerlang Matematik

1 9 9 6

Kenderaan Van Kereta

Tempoh perjalanan 2 jam 35 minit 2 jam 50 minit


JADUAL 2

U P S R 1 9 9

6 Jadual 2 menunjukkan tempoh perjalanan dua buah kenderaan dari Kuala Lumpur ke Pagoh. Beza antara tempoh perjalanan van dan kereta itu ialah

29 October 2013

2 jam 50 minit 2 jam 35 minit

Cemerlang Matematik

= 15 minit

Rekreasi Komputer Seni Drama Komputer

U P S R 1

Usahawan

Usahawan

Usahawan

9
9 6

RAJAH 14

Rajah 14 menunjukkan carta keahlian lima buah kelab di sebuah sekolah. Carta itu terdiri daripada lapan bahagian yang mewakili bilangan ahli yang sama banyak bagi setiap bahagian. Berapa peratuskah ahli kelab komputer?
29 October 2013 Cemerlang Matematik

Peratus = Apa yang dikehendaki x 100 Jumlah 2


1 25
U

x 100
1

P
S R 1 9 9 6

84

= 25%
29 October 2013 Cemerlang Matematik

Rajah 16 terdiri daripada empat buah segi tiga sama kaki yang sama besar. Pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah itu ialah
U RAJAH 16 P S R

3 8
29 October 2013 Cemerlang Matematik

1 9 9 6

Berapakah perlu ditambah kepada hasil darab 7 dengan 12 supaya menjadi 115? 7 x 12 = 84 ( Hasil darab ) ?
+ 84 = 115
U P

S
R 1 9 9 8

= 115 84
= 31
29 October 2013 Cemerlang Matematik

27 P Q

P
S R

56
RAJAH 1

25

1 9 9 8

Rajah 1 menunjukkan sebuah segi tiga. Tentukan nilai P dan Q supaya jumlah tiga nombor pada setiap sisi segi tiga itu adalah sama.
29 October 2013 Cemerlang Matematik

Tentukan jumlah satu sisi iaitu


9 + 56 + 25 = 90

P = 90 27 9 = 54
Q = 90 27 25 = 38
U P

S
R 1 9 9
29 October 2013 Cemerlang Matematik

Yunus mengambil bahagian dalam perlumbaan basikal 50 km. Selepas 14% perjalanan, basikalnya rosak. Berapakah baki jarak, dalam km, yang tidak dapat disempurnakan?
U

14% 86 %

S
R 1 9 9 8

Baki jarak = 100 % 14 % = 86 %


2

29 October 2013

86 50 = 43 100 Cemerlang Matematik

43

Berat beg sekolah Fairuz ialah 2 kg 35 g. Dia masukkan beberapa buah buku lagi dan berat begnya menjadi 3.2 kg. Berapakah jumlah berat, dalam g, buku yang dimasukkan itu?

2 kg 35 g = ( 2 x 1 000 ) + 35 = 2 035 g 3.2 kg = ( 3.2 x 1000 ) = 3 200 g 3 200 g 2 035 g = 1 165 g


29 October 2013 Cemerlang Matematik

P S R 2 0 0 2

Cikgu Kamal menganggarkan 80% daripada 40 orang muridnya akan menyertai suatu perkhemahan. Pada hari perkhemahan itu, bilangan murid yang menyertainya ialah empat orang lebih daripada anggaran Cikgu Kamal. Berapa peratuskah bilangan sebenar murid yang menyertai perkhemahan itu ?
29 October 2013 Cemerlang Matematik

Seorang pekerja diberi gaji sebanyak RM600 sebulan pada bulan Januari dan Februari. Gajinya bertambah sebanyak 20% pada bulan Mac. Berapakah jumlah gajinya untuk ketigatiga bulan itu ?

29 October 2013

Cemerlang Matematik

UPSR 1996
Diberi purata empat nombor ialah 8. Nombor pertama dan nombor kedua masing-masing ialah 9 dan 11, manakala nombor ketiga dan nombor keempat sama. Apakah nombor yang sama itu ?
A B 6 7
29 October 2013

C D

8 12

Cemerlang Matematik

Jumlah harga 5 batang pen dan 4 buah buku ialah RM31. Sebatang pen itu berharga 60 sen. Berapakah harga 9 buah buku itu ?

29 October 2013

Cemerlang Matematik

Sebuah bakul mengandungi 14 ekor ikan yang beratnya antara 500 g dan 800 g seekor. Berapakah anggaran jumlah berat, dalam kg, semua ikan itu ?
A B C D 1.05 10.5 105 1 050
29 October 2013 Cemerlang Matematik

2 Kim membelanjakan daripada gajinya 3 untuk keperluan harian. Diberi baki gaji Kim ialah RM150, berapakah gajinya ?
Harga kos sebatang pen ialah RM60. Jika seorang pekedai hendak mendapat keuntungan sebanyak 20% daripada harga kos pen itu, berapakah harga jual pen itu ?
29 October 2013 Cemerlang Matematik

3 6 4
2

3 + 2 8 5 1 8

Lam ada 40 biji jambu. Tina ada 2 kali lebih banyak jambu daripada Lam. Mereka memberikan 30% daripada jambu masing-masing kepada Sani. Berapakah jumlah jambu yang Sani terima ?
29 October 2013 Cemerlang Matematik

Sebuah bekas mengandungi 4.5 l air.

1 daripada air itu diminum. Berapakah 4 baki air, dalam ml, yang masih ada dalam bekas itu ?
Dalam satu temuduga, 10 orang calon yang ditemuduga lulus dan 75% gagal. Berapa orangkah jumlah calon yang ditemuduga itu ?

29 October 2013

Cemerlang Matematik

10
SEN

50
SEN

1
RINGGIT

5
SEN

10
SEN

50
SEN

20
SEN

Berapakah jumlah wang dalam rajah di atas ?

29 October 2013

Cemerlang Matematik

Rajah di bawah menunjukkan pelan tempat duduk 30 orang murid di dalam sebuah kelas. Berapa peratuskah bilangan murid perempuan daripada jumlah murid dalam kelas itu ?
Papan Hitam Meja guru

Petunjuk : P L L P L L L L P P L L P L L P Murid perempuan L Murid lelaki

P L P

P
L
29 October 2013

L
L

P
L

L
L

L
P

P
P

Cemerlang Matematik

NAK LAGI SOALANSOALAN


Lihat MW ..D:\UPSR 2006 Latihan.doc

29 October 2013

Cemerlang Matematik

23 Tukarkan kepada nombor perpuluhan 1000


Dua batang pen berharga RM2.80. Berapakah harga tiga batang pen yang sama seperti itu ?

29 October 2013

Cemerlang Matematik

UPSR 1998
Berapakah perlu ditambah kepada hasil darab 7 dengan 12 supaya menjadi 115 ? RM700 dikurangkan sebanyak 25% menjadi

Jika 4 biji limau berharga RM1.80 maka biji limau yang sama berharga
29 October 2013 Cemerlang Matematik

Jumlah harga sebatang pen dan 4 batang pensel ialah RM12.90. Jika harga sebatang pen itu ialah RM11.50, berapakah harga 20 batang pensel itu ?
Seorang penjaja membeli 72 biji oren dengan jumlah harga RM36. Didapati 6 biji daripadanya busuk dan dibuang. Bakinya dijual dengan harga 60 sen sebiji. Berapakah peratus untung daripada harga beli

29 October 2013

Cemerlang Matematik

Rajah 1 terdiri daripada beberapa segitiga sama sisi yang sama besar.

Rajah 1

Berapakah pecahan daripada seluruh rajah itu dilorek? 6 43.5 2.76 =


29 October 2013 Cemerlang Matematik

103 56 4 =

10 Ramli ada 380 keping setem. 30% daripada jumlah setem itu adalah setem dalam negeri dan selebihnya setem luar negeri.
Berapakah bilangan setem luar negeri yang Ramli ada? 11 8.0 kg 5.04 kg =
29 October 2013 Cemerlang Matematik

12 Jadual 2 menunjukkan panjang 4 helai reben yang dibeli oleh Karina.


Reben Biru Hijau Kuning Panjang 4.2 m 1.25 m 0.5 m

Merah
Jadual 2

2.25 m

29 October 2013

Hitungkan purata panjang, dalam m, sehelai reben itu.


Cemerlang Matematik

13 Rajah 2 menunjukkan sebuah segi empat tepat PQRS dan sebuah segi empat sama PKLM.
P
3 cm M L 7 cm K Q

12 cm
Rajah 2

29 October 2013

Hitungkan luas, dalam cm2, kawasan berlorek.


Cemerlang Matematik

14

Rajah 3 menunjukkan harga sekotak pencuci.

Serbuk Pencuci
Harga : RM11.90
Rajah 3

Ramli ada sejumlah wang. Dia menggunakan wang itu untuk membeli 2 kotak serbuk pencuci itu dan bakinya ialah RM6.20. Berapakah jumlah wang yang dia ada sebelum membeli serbuk 29 October 2013 pencuci itu? Cemerlang Matematik

15 Rajah 4 menunukkan air dalam sebuah bikar.


1000 ml

500 ml

Rajah 4

29 October 2013

Air daripada bikar itu dituang sama banyak ke dalam 2 biji gelas. Hitungkan isi padu air, dalam ml, setiap gelas itu?
Cemerlang Matematik

16 Rajah di bawah menunjukkan pelan tempat duduk 30 orang murid di dalam sebuah kelas. Berapa peratuskah bilangan murid perempuan daripada jumlah murid dalam kelas itu ?
Papan Hitam Meja guru

Petunjuk :
P P L P P L
Murid lelaki Murid perempuan

L
P P
29 October 2013

L
L L L

L
L P

L
P L

L
L L

L
L P P P

L L P Cemerlang Matematik

17 Jumlah bilangan pensel dalam 5 kotak ialah 225. Setiap kotak itu mengandungi pensel yang sama. Berapakah jumlah bilangan pensel dalam 8 kotak yang sama?
18 Musa ada RM100. Dia membeli sepasang kasut berharga RM72.90 dan 3 batang pen berharga RM4.50 setiap satu.
29 October 2013

Berapakah baki wang Musa?


Cemerlang Matematik