Anda di halaman 1dari 6

1. (a) Nyatakan tiga peranan media dalam proses pengajaran dan pembelajaran beserta contoh yang sesuai.

Sebagai satu tambahan kepada pengajaran guru dalam kelas, penggunaan filem, foto dan gambar. Tanpa guru, pembelajaran bersama (cooperation learning) dan penggunaan perisian pembelajarna Portfolio media-artifaks pelajaran, menghasilkan buku.modul, video dan audio digunakan dalam pembentangan. Elektronik Portfoliop penggunaan " computer scanner, pinter", kamera menyokong meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran. Pelajaran dicipta dan disesuaikan mengikut kehendak audien. Pendidikan jarak jauh menerusi "viedo conferencing", rangkaian komputer dan kursus online. Pelajar cacat-cipta satu persekitaran pembelajaran yang sesuai dan bahan yang bersesuaian

(b) Jelaskan bagaimana konsep " Pengajaran Tanpa Bergantung Kepada Pengajar" boleh dilaksanakan dalam kelas. Penggunaan CD perisian kursus (Courseware) Menggunakan internet. Menggunakan sistem pengurusan pembelajaran (LMS) Moodle. Perpustakaan digital.

2. (a) Pengajaran Terancang merupakan salah satu kaedah yang boleh digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Nyatakan dua kelebihan dan kekurangan kaedah ini. Kelebihan Kemahuan sendiri (self pacing) Latihan dan maklum balas ( Practice & feedback) Boleh dipercayai (reliable) Berkesan dan efektif Kelemahan Memerlukan usaha mereka bentuk pengajaran. Boleh membosankan. Kekurangan hubungan sosial

b) Rekabentuk Pengajaran Model ASSURE merupakan salah satu model berasaskan bilik darjah. Huraikan tiga elemen yang perlu dikenalpasti berdasarkan konsep A dari model berkenaaan?

Mengenalpasti ciri-ciri umum- termasuk umur, tahap, sosial dan seumpamanya. Mompetensi peringkat masuk. Stail gaya pembelajaran.

3.(a) Nyatakan empat proses selepas pengambaran video dalam penerbitan video untuk pendidikan. Menyunting Memasukkan teks Membuat rakaman audio Prebiu Gunakan dalam pengajaran Penilaian

(b) Huraikan dua dari proses di atas dengan contoh yang sesuai Menyunting Video yang telah dirakam disunting untuk membuang adegan yang tidak diperlukan, memasukkan kesan khas dan lain-lain. Memasukkan teks Teks, tajuk, kredit Membuat rakaman audio Menyediakan suara latar (dkrip)_ Syncronisation Kesan khas bunyi

4. (a) Nyatakan empat peraturan makmal yang perlu dipatuhi oleh pengguna semasa berada di dalam makmal komputer.

Mengenalpasti peralatan (hardware) sentiasa dalam keadaan baik dan tiada kerosakan. Mengenalpasti tanda pasti tanda-tanda yang boleh merosakkan fail. Bilik komputer sentiasa baik dan tidak berlaku kerosakan data dan juga fail sistem. Kebersihan persekitaran dan bilik komputer hendaklah sentiasa bersih dan kemas. Peralatan komputer mestilah sentiasa bersih dan tidak berdebu supaya peralatan tahan lebihlama. Pastikan bekalan elektrik dalam keadaan sempurna. Memasttikan peraturan-peraturan makmal ditampal dan diikuti oleh pelajar. Menggunakan makmal komputer dengan kebenaran penjaga makmal atau pensyarah supaya tidak berlaku keadaan yang tidak diingini. Jawapan lain yang munasabah.

(b) Perisian multimedia membenarkan pengguna menjadi lebih aktif dengan adanya elemen-elemen interaktiviti. Senaraikan tiga ciri-ciri interaktiviti berkenaan. Tindak balas terhadap respon perisian Respon menyempurnakan maklumat mengikut kesesuaian Kadar penyelesaian antara pengguna dan sistem Maklum balas serta merta Komunikasi dua hala antara pengguna dengan perisian.

(c) Perkembangan pesat Teknologi Maklumat dan Komunikasi menyebabkan Kerajaan Malaysia mengubal 6 akta dan rang undang-undang siber untuk mengawal selia penyalahgunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Nyatakan tiga akta dan rang undang-undang yang berkenaan. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta Jenayah Komputer 1997 Akta tanda tangan digital 1997 Akta Hak Cipta Pindaan 1997 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedai 1998

Soalan Esei

1. (a) Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. Huraikan lima ciri yang terdapat dalam Model ADDIE? Analisis keperluan-apakah masalahnya, bagaimana menyelesaikannya. Analisis tugasan- apakah isi kandungan Analisis strategi- apakah yang hendak dipelajari? Reka bentuk- apakah objektif, bagaimana mengukur pencapaian objektif, apakah strategi pengajaran unruk mencapai objekyif. Perkembangan - apakah kandungan bahan media dan bentuk media berkenaan. Penilaianm- apakah ia menepati standardm adakah pembelajaran berlaku. Perlaksanaan- apakah pelajar besedia untuk mengikuti kursus. Penilaian - apakah masalah telah diselesaikan . Apakah impaknya dan apakah perlu diubah. (b) Cik Fatimah bertujuan menggunakan rekabentuk pengajaran model ASSURE dalam menyediakan pengajarannya untuk pelajar Tahun 3. Jelaskan kriteria pemilihan media, bahan dan kaedah yang sesuai digunakan untuk mengajar matapelajaran opsyan anda. Faktor Objektif Kemahiran motor- alatan mudah alih/perkakasan latihan Kemahiran mental-carta/Filem/OHP/kit latihan/video Maklumat lisan-carta/filem/OHP/alatan mudah alih/slaid/kit latihan/video Sikap- filem/slaid/pita video Faktor Pelajar Ciri-ciri umum Keperluan khusus Stail pembelajaran Faktor Kaedah Pengajaran beramai-ramai Pengajaran kendiri Pembelajaran berkumpulan Faktor Praktikal Mudah diperolehi Mudah digunakan kos dan masa diperlukan Kelulusan pihak pentadbiran Kriteria pemilihan adalah berdasarkan penjelasan anda serta penggunaan media tersebut. Antara

contohnya ialah nota edaran, perisian,perkakasan,piya video, peralatan elektronik, laman web yang boleh dilawat dan sebagainya. 2. (a) Semasa menghasilkan media interaktif untuk dijadikan bahan bantu mengajar, huraikan lima fitur yang dogunakan dalam pembinaan media tersebut. Memasukkan warna Memasukkan teks Menambah slaid Menyisip masuk gambar Memasukkan audio Memasukkan video Menambah kesan bunyi padaslaid Hyperlinkl Mengerakkan tajuk demi sub tajuk (b) Hamparan elektronik diguna oleh guru dalam pengurusan bilik darjah dan aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Huraikan empat kelebihan yang terdapat pada perisian hamparan elektronik. Menyimpan rekod Memadam rekod Mengedit rekod Menyusun dan menyisih rekod Membuat pengiraan matematik, kewangan dan kejuruteraan berdasarkan formula dan function Memaparkan maklumat dalam jadual dan carta

3.(a) Carta merupakan bahan sumber pengajaran yang kerap digunakan oleh guru-guru. Huraikan bagaimana anda boleh melibatkan pelajar secara aktif menggunakan carta sebagai bahan pembelajaran. Pelbagai cara guru boleh memanipulasi penggunaan carta dalam pengajaran dan pembelajaran. Carta memberikan maklumat ringkas. Biasanya untuk menghasilkan atau mengkategorikan sesuatu perkara. Guru boleh gunakan carta dan edarkan kepada kumpulan pelajar atau individu atau satu keping carta besar diguna oleh guru untuk ditunjukkan kepada pelajar. Pelajar berbincang di dalam kumpulan berdasarkan maklumat dalam carta. Guru boleh menggunakan pelbagai teknik menggalakkan murid melibatkan diri (sumbangsaran/pendapat) Guru perlu kemukakan syarat untuk mengawal suasana kelas.

(b) Nyatakan dengan ringkas konsep-konsep berikut Mel elektronik Mel atau mesej yang dihantar oleh pengirim dan penerima melalui ICT menggunakan kompiter yang berhubung melalui LAN,WAN, WWW dengan pengenalan yang tertentu Telesidang audio Perbualan audio dalam masa yang sama oleh dua pihak yang berlainan lokasi menggunakan sambungan telefon, internet dan satleit. Hipermedia Perkakasan atau perisian tertentu yang membenarkan bertindak/berfungsi elemen multimedia (grafik, audio, video , animasi dan teks) oleh pengguna supaya bersifat non linear dan interaktiviti. Realiti Maya/Realiti Buatan Persekitaran yang seakan sebenar dan dikawal oleh komputer melalui multimedia dan mesra pengguna atau pengguna boleh berinteraksi dengan situasi maya.

Enjin pencarian Perisian yang boleh mengenalpasti dan menyaring maklumat tertentu (laman web, gambar, audio, video, aniomasi dan seumpamanya) berdasarkan kata kunci atau frasa tertentu.