Anda di halaman 1dari 17

DRAF STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHUN 4 RINTIS 28 Ogos 2012

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut jenis- jenis ayat dengan betul dan tepat.

KEMAHIRAN

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

-Kemahiran mendengar -Kemahiran lisan- menyebut dan memahami ilmu- jenis-jenis ayat = ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, ayat seruan

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.1 Mendengar, memahami, dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul.

-Kemahiran mendengar -Kemahiran bertutur (memberi respons secara lisan) -ilmu-ayat perintah=ayat suruhan =ayat larangan =ayat silaan =ayat permintaan

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap soalan tanpa kata tanya. . 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan. 17

-Kemahiran mendengar -Kemahiran bertutur (memberi respons secara lisan) -ilmu-soalan berbentuk ayat tanpa kata tanya

-Kemahiran mendengar -Kemahiran bertutur (memberi respons secara lisan)

DRAF STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHUN 4 RINTIS 28 Ogos 2012

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam pelbagai situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

-Kemahiran bertutur Ilmu-ayat tunggal dan ayat majmuk Ayat tunggal Adik membaca buku cerita. Ayat majmuk Ibu pergi ke pasar membeli sayur dan daging.

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam pelbagai situasi tidak formal secara bertatasusila.

-Kemahiran berbual/berkomunikasi Ilmu-kata gelaran Kata gelaran: Encik, Puan, Dato, Tun, Tan Sri

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada sesuatu sumber dengan menggunakan diksi, ayat dan bahasa badan yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

-Kemahiran bertutur -berbual/berkomunikasi Ilmu-kata ganti nama diri (saya, kami, kamu, dia, mereka) kata ganti nama diri tanya (apa, mana, siapa)

Kemahiran bertutur -menyatakan permintaan Ilmu- Kosa kata, ayat dan bahasa badan yang sesuai.

18

DRAF STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHUN 4 RINTIS 28 Ogos 2012

STANDARD KANDUNGAN
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai.

KEMAHIRAN

Kemahiran bertutur- bercerita Ilmu-Kosa kata dan ayat yang sesuai

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang mengandungi wacana.

Kemahiran bertutrur- menceritakan semula Kemahiran mengingat Ilmu-ayat tunggal / ayat majmuk, wacana Wacana-sekumpulan ayat yang memperlihatkan satu kesatuan buah fikiran, fakta atau cerita Kemahiran bertutur -mencari maklumat daripada pelbagai sumber (sumber hidup/sumber tak hidup)

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

Maklumat ialah pengetahuan, data, butiran, fakta, keterangan, maklumat atau cerita tentang sesuatu perkara atau seseorang. 1. sumber yang berasaskan manusia (ibu bapa, guru, pakar bidang , rakan ) 2. bahan bercetak ( contohnya: akhbar, buku , majalah, ensiklopedia, atlas, almanak, kamus, direktori, buku tahunan, buku panduan, buku bibiografi,

19

DRAF STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHUN 4 RINTIS 28 Ogos 2012

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN

indeks, jurnal, abstrak dan buku teks.) 3.bahan audiovisual ( contohnya: piring hitam, radio, pita video, kaset video, mikrofis, filem, slaid, lutsinar dan cakera laser) 4. Sumber berasaskan komputer ( contohnya : disket, CD Rom, dan internet)

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersirat tentang sesuatu perkara daripada sesuatu sumber yang berbentuk ucapan dengan tepat secara bertatsusila.

Kemahiran Bertutur - Mendapatkan maklumat tersirat daripada sumber yang berbentuk ucapan -Menyampaikan maklumat

1.6.3 Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan penanda wacana yang betul secara bertatasusila.

Kemahiran bertutur -mendapatkan maklumat dan menyampaikan maklumat

Pelbagai sumber- sumber hidup / sumber bukan hidup


Ilmu- penanda wacana- ( Selain itu, Di samping itu, Seterusnya)

1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

1.7.1

Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. 20

Kemahiran bertutur -berbincang dan menyatakan pandangan sendiri -meneliti bahan grafik

DRAF STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHUN 4 RINTIS 28 Ogos 2012

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN

Ilmu-ayat yang gramatis

1.7.2

Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

Kemahiran bertutur - berbincang dan menyatakan pendapat (berserta bukti) - meneliti bahan grafik Ilmu- ayat yang gramatis

Aktiviti lisan berbentuk perbualan dijalankan bawah seliaan dan kawalan guru. Guru memandu murid mengarahkan pandangan mereka ke satu prinsip dan idea) pandangan mengikut kamus DBP anggapan, pendapat, tanggapan, fikiran PANDANGAN YANG TIDAK BERDASARKAN ALASAN

21

DRAF STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHUN 4 RINTIS 28 Ogos 2012

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN STANDARD KANDUNGAN
2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN
2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan apitan dalam ayat daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam petikan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam petikan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Kemahiran membaca Ilmu-perkataan berimbuhan apitan (meN-kan, meN-i, peNkan, per-an, ke-an)

Kemahiran membaca Ilmu- frasa

Kemahiran membaca -memahami petikan

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis ayat yang mengandungi perkataan e pepet daripada sesuatu bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

Kemahiran membaca Ilmu-perkataan e pepet Contoh- emak, enam, peta, kera, cerah, gelak

2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis Kemahiran membaca ayat yang mengandungi Ilmu-perkataan e taling perkataan yang mempunyai sebutan e taling daripada Contoh- ekor, elok, cerek, gelek sesuatu bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan 22

DRAF STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHUN 4 RINTIS 28 Ogos 2012

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
intonasi yang betul mengikut tanda baca.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan naratif untuk membuat ramalan yang wajar berdasarkan pertautan idea utama dan idea sampingan. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan bahan yang sesuai untuk menjana idea. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat ramalan yang wajar.

Kemahiran membaca - memahami maklumat daripada bahan naratif Kemahiran berfikir secara kritis -membuat ramalan Kemahiran membaca - memahami maklumat Kemahiran berfikir secara kritis -menjana idea Kemahiran membaca - memahami maklumat tersurat dan tersirat Kemahiran berfikir secara kritis -membuat ramalan Kemahiran membaca - memahami dan menyusun maklumat -memindahkan maklumat dalam bentuk grafik Kemahiran membaca dan memahami -memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk prosa Kemahiran membaca dan memahami Kemahiran menaakul -memindahkan maklumat daripada bahan prosa kepada bentuk grafik

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan dengan betul.

2.5.1 Membaca, memahami, dan menyusun maklumat daripada bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik. 2.5.2 Membaca, memahami bahan grafik dan memindahkan maklumat dalam bentuk prosa. 2.5.3 Membaca, memahami, dan menaakul bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik untuk menyesaikan sesuatu 23

DRAF STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHUN 4 RINTIS 28 Ogos 2012

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
masalah.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

2.6.1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk meneroka ilmu.

Kemahiran membaca ekstensif dilakakukan oleh murid diluar bilik darjah Menitik beratkan aspek pengukuhan asas bacaan, Menambah kemahiran memaham Menaakul isi bacaan Meningkatkan kepantasan membaca Membina dan mengukuhkan minat membaca Kebolehan mencari isi penting

2.6.2 Membaca dan memahami sesuatu bahan bacaan untuk menghayati nilai yang baik.

Kemahiran membaca ekstensif

24

DRAF STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHUN 4 RINTIS 28 Ogos 2012

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN STANDARD KANDUNGAN
3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

STANDARD PEMBELAJARAN
3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas. Kemahiran menulis Bahan: teks petikan Contoh : Menyalin ayat dengan betul dan kemas

3.2.7

Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.

Kemahiran menulis Ilmu : ayat tunggal dan ayat majmuk Contoh: menyalin semula teks petikan dalam bentuk tulisan berangkai Kemahiran menulis Ilmu : soalan bertumpu dan bercapah -Menulis jawapan pemahaman Kemahiran menulis -memahami maklumat dalan grafik - Membuat kerangka karangan

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah dengan betul. 3.3.4 Membina kerangka karangan berdasarkan bahan grafik dengan betul.

25

DRAF STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHUN 4 RINTIS 28 Ogos 2012

STANDARD KANDUNGAN
3.4 Menulis imlak dengan tepat.

STANDARD PEMBELAJARAN
3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi imbuhan apitan dengan tepat. 3.4.2 Menulis imlak ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. -Kemahiran mendengar -Kemahiran menulis Ilmu : imbuhan apitan Kemahiran mendengar dan menulis Ilmu : Imbuhan apitan , ejaan, tanda baca

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

3.5.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi daripada pelbagai sumber. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi pada borang pengurusan grafik daripada pelbagai sumber. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan penanda wacana dan menegaskan bahasa yang santun. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang jelas berbentuk surat, dengan menegaskan bahasa yang santun.

Kemahiran menulis -membaca maklumat, - mencatat maklumat mengikut kronologi Kemahiran menulis -mencatat maklumat mengikut kronologi Bahan : Borang pengurusan grafik Kemahiran menulis -menyampaikan maklumat Ilmu- penanda wacana dan kesantunan bahasa

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

3.6.1

3.6.2

Kemahiran menulis -menyampaikan maklumat berbentuk surat Ilmu : kesantunan bahasa

26

DRAF STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHUN 4 RINTIS 28 Ogos 2012

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

3.7.1

Menghasilkan draf penulisan kreatif dengan betul. Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk keperihalan, dialog dan autobiografi dengan betul.

Kemahiran menulis draf penulisan

3.7.2

Kemahiran menulis -draf penulisan imaginatif (keperihalan, dialog, autobiografi)

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.

3.8.1

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda wacana.

Kemahiran membaca -mengedit penulisan Kemahiran menulis - memurnikan penulisan

3.8.2

Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda wacana Menulis pandangan secara berpandu tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan 27

Kemahiran membaca dan menulis -Mengedit dan memurnikan hasil penulisan Ilmu : ejaan, imbuhan, tanda baca, penanda wacana

3.9

Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca.

3.9.1

Kemahiran menulis -Menulis pandangan sendiri -Bahan : bahan bukan satera

DRAF STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHUN 4 RINTIS 28 Ogos 2012

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
bahasa yang gramatis . Ilmu : ayat yang gramatis

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN STANDARD KANDUNGAN
4.1

STANDARD PEMBELAJARAN
Kemahiran bertutur

Menyebut dan memahami 4.1.1 Menyebut dan menyatakan unsur seni dalam lagu amalan baik yang tersurat melalui nyanyian secara daripada lirik lagu dan didik hibur. nyanyian yang dipersembahkan.

4.1.2 Menyatakan perasaan berdasarkan melodi dan lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan.

28

DRAF STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHUN 4 RINTIS 28 Ogos 2012

STANDARD KANDUNGAN
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

STANDARD PEMBELAJARAN
4.2.1 Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul, serta bahasa badan yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan. 4.2.2 Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta menyatakan nilai melalui penceritaan yang dipersembahkan. Kemahirabn bertutur / bercerita

Kemahiran bercerita Ilmu- bandingan semacam

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

4.3.1 Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang betul serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan. 4.3.2 Mengujarkan dialog yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul, dan menyatakan nilai melalui lakonan.

Kemahiran bertutur Pemilihan kata

Kemahiran bertutur Bandingan semacam

4.3 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik

4.4.1 Melafazkan pantun empat kerat yang mengandungi bahasa yang indah dalam pembayang dengan sebutan 29

Kemahiran lisan pantun

DRAF STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHUN 4 RINTIS 28 Ogos 2012

STANDARD KANDUNGAN
hibur.

STANDARD PEMBELAJARAN
dan intonasi yang betul. .

4.4.2 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat, serta menghasilkan sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan pantun. 4.5 Menyampaikan pengucapan awam mengikut laras bahasa yang sesuai dengan yakin dan berkesan. 4.5.1 Menyampaikan ucapan berdasarkan teks mengikut laras bahasa yang sesuai dengan betul 4.5.2 Menyampaikan ucapan mengikut laras bahasa dan gaya yang sesuai serta sebutan dan intonasi yang betul.

Kemahiran lisan pantun

Kemahiran lisan -ucapan

Kemahiran lisan -ucapan

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN TATABAHASA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN STANDARD KANDUNGAN
5.1

STANDARD PEMBELAJARAN
Memahami dan menggunakan kata nama am hidup tak institutsi contohnya: hospital, sekolah, majlis, pertubuhan, persatuan dan lain-lain

Memahami dan 5.1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata menggunakan kata nama dengan betul mengikut am tak hidup institusi konteks. dengan betul mengikut konteks.

30

DRAF STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHUN 4 RINTIS 28 Ogos 2012

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas gelaran atau nama panggilan dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata nama khas gelaran Contonya:Profesor Ahmad, Senator Tan

5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai konteks.

Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri Contonya:Ganti nama diri pertama, ganti nama diri kedua dan ganti nama diri ketiga Menggunakan kata ganti nama tunjuk Contohnya:itu, ini,. sini, situ, sana

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja transitif dengan betul mengikut konteks. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif sifatan dan perasaan dengan betul mengikut konteks.

Memahami dan menggunakan kata kerja transitif

Memahami dan menggunakan kata adjektf sifatan Contoh:baik, pandai, lemaha, kasar, takut sihat, berani , cerdik dll. Menggunakan kata adjektf perasaan Contoh: rindu, benci, segan, suka, kasih, cinta dll

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut

Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan Contoh:kerana, hingga, ketika, walaupun, jika, setelah, supaya, apabila , dll.

31

DRAF STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHUN 4 RINTIS 28 Ogos 2012

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
konteks.

5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dan kata sendi nama dengan betul mengikut konteks.

Memahami dan menggunakan kata tanya Contoh: berapa,bila, bagaimana, berapa,mengapakah, apa, siapa, mana dll. Menggunakan kata sendi nama Contoh:di, ke dari, daripada, kepada, pada, sejak, hingga, oleh, akan dll.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN, peN, beR, dan teR dengan betul mengikut konteks. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda berentak dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dalam pelbagai situasi dengan betul.

Memahami dan menggunakan imbuhan meN, peN,beR dan teR

Memahami dan menggunakan kata ganda berentak Contohnya: kuih-muih, bukit-bukau, lauk-pauk dll

Memahami dan mengggunakan kata majmuk rangkai kata bebas Contoh: Guru besar, tengah hari, balai raya, atur cara, urus setia, rukun tetangga dll. Memahami dan membina ayat dengan perluasan subjek

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina ayat dengan peluasan subjek dengan betul dalam pelbagai situasi.

32

DRAF STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHUN 4 RINTIS 28 Ogos 2012

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
5.3.2 Memahami dan membina ayat perintah dan ayat seruan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi. Memahami dan membina ayat perintah Membina ayat seruan Menggunakan tanda baca untuk ayat perintah dan ayat seruan,

33