Anda di halaman 1dari 6

LAPORAN AKTIVITI ICE BREAKING AKTIVITI TARIKH HARI : Ice Breaking. : 8 November 2012. : Khami .

!"N#"$ARA% %$&T : 1. !'an Nooraini bin(i )* +a'*. 2. !'an Nor %h'ha*a bin(i Ab' #a,i*. -. "ncik I mai. bin Ka a. !"N/"NA$AN Ice breaking a*a.ah a(' e i 0ang 1en(ing bagi e eb'ah 1rogram kerana ia ber('2'an 'n('k memb'ka min*a *an 1emikiran 1ara 1e er(a ebe.'m 1rogram a(a' k'r ' *im'.akan. &.eh kerana .a(ar be.akang 1e er(a (i*ak ama3 Ice breaking *ig'nakan ebagai a(' (i(ik 1erm'.aan 0ang ehar' n0a 1o i(i4 *an men0eronokkan. &B5"KTI6 )eningka(kan ika1 beker2a ama e ama ah.i. )enghi.angkan 1era aan ma.' *i an(ara a(' ama .ain. )enghi.angkan 2'rang 1erbe,aan *i an(ara a(' ama .ain )e.a(ih 1e er(a 'n('k men2a*i 1emim1in. )e.a(ih 1e er(a 'n('k berkom'nika i *engan baik. )embang'nkan ke1erca0aan *an (angg'ng2a7ab e ama ah.i. )eningka(kan 1ro4i. 1eriba*i *a.am anggo(a k'm1'.an.

!"$AK%ANAAN 1. Hari 2. )a a : Khami : 0800 ma.am 9 1100 ma.am

-. Tem1a( :+e7an %ri !erma(ang !a ir :. A.a(an : )ani.a ka* Ba7ang be ar $i*i %a(e /am Ker(a A: Bo.a ge(ah !inggan 1.a (ik .e1er Kacang Ta.i ka '( Ka '( $a1(o1 $;+ !ro2ec(or $irik .ag' < !ak $ong=%e.agi A*a Rin*' >

?. ;ara 1e.ak anaan Tak.ima( *an e i 1engena.an. < 1? mini( 9 !n Nooraini bin(i )* +a'* > !erbincangan @ ak(ivi(i *i an(ara k'm1'.an. < :? mini( 9 Nooraini bin(i )* +a'* > !er embahan 1e er(a. < :? mini( 9 !'an Nor %h'ha*a bin(i Ab' #a,i* > R'm' an ak(ivi(i. <1? mini( 9 !'an Nor %h'ha*a bin(i Ab' #a,i* >

!"N;A!AIAN !ara 1e er(a *a1a( memb'ka min*a3 meningka(kan kemahiran *an berke0akinan (inggi er(a *a1a( meng'rangkan 1era aan ma.' *ika.angan 1e er(a ema a me.ak'kan ak(ivi(i Ice breaking. K"$"BIHAN !ara 1e er(a men*a1a( 1en*e*ahan mengenai ak(ivi(i Ice breaking. !e er(a *a1a( menon2o.kan *a0a ke0akinan 0ang (inggi ema a 1er.ak anaan Ice breaking. K"$")AHAN %emanga( ker2a ama *i an(ara 1e er(a k'rang mem'a kan. Bahan .embaran ker2a (i*ak *ie*arkan ke1a*a m'ri*.

RA)A%AN %ecara ke e.'r'han3 ak(iv(i Ice breaking ber2a0a menca1ai ob2ek(i4 kerana (er*a1a( 1eng.iba(an an(ara 1ara 1e er(a er(a 1enerangan 0ang *i am1aikan o.eh 4a i.i(a(or 0ang mahir.

AKTIVITI I;" BR"AKIN/

Tak.ima( *an e i 1engena.an

Ak(ivi(i *a.am k'm1'.an

!er embahan 1e er(a

3 R'm' an ak(ivi(i