Anda di halaman 1dari 2

Am I a Good Muslim?

Nama: Murobbi: Point Memiliki Sifat-sifat terpuji dan Perangai Islam Asasi Tidak dikotori oleh bentuk-bentuk kemusyrikan Tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memusuhi Islam Ada/Tiada

10 Sifat Individu Muslim


No
0 0! 0" 0# 0$ 0% 0( 0* 0, 0 ! " # $

SALIMUL AQIDAH Sifat


Tidak berhubungan dengan jin Tidak meminta tolong kepada orang yang berlindung kepada jin Tidak meramal nasib dengan melihat telapak tangan Tidak menghadiri majlis dukun dan peramal Tidak meminta berkah dengan mengusap-usap kuburan Tidak meminta tolong kepada orang yang telah dikubur &mati' Tidak bersumpah dengan selain Allah s)t Tidak tasya+um &merasa sial karena melihat atau mendengar sesuatu' Mengikhlaskan amal untuk Allah s)t Mengimani rukun iman -eriman kepada nikmat dan siksa kubur Mensyukuri nikmat Allah s)t saat mendapatkan nikmat Menjadikan syaitan sebagai musuh Tidak mengikuti langkah-langkah syaitan Menerima dan tunduk se.ara penuh kepada Allah s)t dan tidak berhukum kepada selain yang diturunkan-Nya

Yes

No

!! !" !# !$ !% !( !*

Menutup hari-harinya dengan bertaubat dan beristighfar -erniat pada setiap melakukan perbuatan Merutinkan d2ikir pagi hari Merutinkan d2ikir sore hari 02ikir kepada Allah s)t dalam setiap keadaan -eriktikaf pada bulan 7amadhan8 jika mungkin Mempergunakan si)ak Senantiasa menjaga kondisi Thaharah8 jika mungkin

No
0 0! 0" 0# 0$ 0% 0( 0* 0, 0

MATINUL Sifat

HULUQ Yes No

No
0 0! 0" 0# 0$ 0% 0( 0* 0, 0 ! " # $ % ( * , !0

SHAHIHUL IBADAH Sifat


Ihsan dalam Thaharah Ihsan dalam shalat /afal Surat Adh 0huha s1d An Naas Membayar 2akat -erpuasa fardhu Niat melaksanakan haji 3omitmen dengan adab tila)ah Menjauhi dosa besar Memenuhi nad2ar Menyebar luaskan salam Menahan anggota tubuh dari segala yang haram Tidak menolak ad2an -ersemangat untuk shalat berjamaah -ersemangat untuk berjamaah di masjid 4iyamul-5ail minimal sekali seminggu -erpuasa sunnat minimal sehari dalam sebulan 3husyu dalam memba.a Al6uran /afal satu ju2 Al6uran 3omitmen dengan )irid tila)ah harian -erdoa pada )aktu-)aktu utama

Yes

No
! " # $ % ( * ,

Tidak takabbur Tidak Imma+ah &asal ikut8 tidak punya prinsip' Tidak dusta Tidak men.a.i maki Tidak mengadu domba Tidak 9hibah Tidak menjadikan orang buruk sebagai teman : sahabat Memenuhi janji -irrul ;alidain &berbakti kepada ibu bapa' Memiliki ghirah &rasa .emburu' pada keluarganya Memiliki ghirah &rasa .emburu' pada agamanya Tidak memotong pembi.araan orang lain Tidak men.ibir dengan isyarat apapun Tidak menghina dan meremehkan orang lain Menyayangi yang muda Menghormati yang tua Menundukkan pandangan Menyimpan rahasia Menutupi dosa orang lain

No
0 0! 0" 0# 0$ 0% 0( 0*

QADI!UN ALAL Sifat

ASBI Yes No

Menjauhi sumber penghasilan haram Menjauhi riba Menjauhi judi dengan segala ma.amnya Menjauhi tindak penipuan Membayar 2akat Tidak menunda dalam melaksanakan hak orang lain Menabung8 meskipun sedikit Menjaga kemudahan umum

0,

Menjaga kemudahan khusus

0#

No
0 0! 0" 0# 0$ 0% 0( 0* 0, 0

MUTSAQA"UL "I !I Sifat


-aik dalam memba.a dan menulis Memperhatikan hukum-hukum tila)ah Mengkaji marhalah Makkiyah dan menguasai karakteristinya Mengenal 0 sahabat yang dijamin masuk surga Mengetahui hukum Thaharah Mengetahui hukum Shalat Mengetahui hukum Puasa Menyadari adanya peperangan 2ionisme terhadap Islam Mengetahui gha2)ul fikri Mengetahui organisasi-organisasi terselubung Mengetahui bahaya pembatasan kelahiran Terlibat dalam kerja-kerja jama+i Tidak menerima suara-suara miring tentang kita Memba.a satu ju2 tafsir Al6uran &ju2 "0' Menghafalkan separuh Arba+in & -!0' Menghafalkan !0 hadits pilihan dari 7iyadhush-Shalihin Memba.a sesuatu yang di luar kepakarannya # jam setiap minggu Memperluas )a)asan diri dengan kaedah-kaedah baru Menjadi pendengar yang baik Mengemukakan pendapatnya

Yes

No

0$ 0% 0( 0* 0, 0

3omitmen dengan sukan ! jam setiap minggu -angun sebelum fajar Memperhatikan tata .ara ba.a yang sehat Men.abut diri dari merokok 3omitmen dengan adab makan dan minum sesuai dengan sunnah Tidak berlebihan dalam berjaga malam Menghindari tempat-tempat kotor dan ter.emar Menghindari tempat-tempat ben.ana &bila masih di luar area'

No
0 0! 0"

MU$AHIDUN LINA"SIHI Sifat


Menjauhi segala yang haram Menjauhi tempat-tempat maksiat Menjauhi tempat-tempat bermain yang haram

Yes

No

! " # $ % ( * , !0

No
0 0!

MUNA%HAM "I SYU&UNIHI Sifat


Tidak menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga yang menentang Islam Memperbaiki penampilannya

Yes

No

No
0 0!

HA!ITSUN 'ALA #AQTIHI Sifat


-angun pagi Menghabiskan )aktu untuk belajar

Yes

No

No
0 0! 0" 0# 0$

NA"I&UN LI(HAI!IHI Sifat


Melaksanakan hak kedua orang tua Membantu yang memerlukan Memberi petunjuk orang tersesat Ikut terlibat dalam kegembiraan Menikah dengan pasangan yang sesuai

Yes

No

No
0 0! 0"

QA#IYUL $ISMI Sifat


-ersih badan -ersih pakaian -ersih tempat tinggal

Yes

No

3omen diri: