Anda di halaman 1dari 7

Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang Pentaksiran Kerja Kursus Projek (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan

n dan Rubrik Pemarkahan

Kursus! Program!

S"# $%&' (eran)ang untuk (engajar Sains Rendah Program Pensis,a-ahan Guru

Tempoh! ' minggu

Tarikh (ula! %* Januari *&%$ Tarikh Serahan!+ (a) *&%$

Tahun.Semester! Sains

*&%$. Semester *

Kumpulan! /isediakan oleh! /isahkan oleh! 1ama 5 Tandatangan Tarikh! Pn0 1oorhali-ah 2bdul Rahman /r0 Par3inder Singh a.l 2mar Singh Pen4elaras Kursus P10 166R728I927 :T 2:/;8 R27(21

Ketua Jabatan #10 (I6R S7272R;//I1 :I1 (I6R 2:; :2K2R

' Januari *&%$

' Januari *&%$

INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS PULAU PINANG JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK J2:2T21 (2T2 P#82J2R21 K;(P;821 S#(#ST#R Tarikh (ula Hasil Pembelajaran Kursus %0 *0 $0 =0 >0 ?0 (en4atakan tujuan peran)angan mengajar dan aspek<aspek penting 4ang perlu dipertimbangkan dalam peran)angan mengajar (en4ediakan ran)angan pengajaran tahunan, semester dan mingguan (enulis objektif dan hasil pembelajaran untuk satu pelajaran sains tertentu (eran)ang dan men4ediakan satu ran)angan pengajaran harian untuk pelajaran sains (elatih kemahiran mengajar tertentu melalui pengajaran mikro (engendalikan pengajaran makro untuk tajuk<tajuk tertentu dalam kurikulum sains sekolah rendah ! ! ! ! S2I1S (#R21"21G ;1T;K (#1G2J2R S2I1S R#1/27 Program Pensis,a-ahan Guru 2mbilan Jun *&%% < Semester *.*&%$ %* Januari *&%$ Tarikh hantar + (a) *&%$

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran *,$,=, dan > Obje!"i# Pr$je! %0 *0 $0 (enulis SATU ran)angan pelajaran harian 4ang lengkap untuk ,aktu pengajaran selama ?& minit berdasarkan model pengajaran 8ima<@asa 1eedham (eran)ang, mengajar dan merakam satu sesi pengajaran dengan mengaplikasi kemahiran pengajaran makro menggunakan ran)angan pelajaran 4ang telah disediakan (enghasilkan satu penulisan refleksi tentang proses men4ediakan ran)angan pelajaran serta pengajaran 4ang telah dijalankan dan men)adangkan penambahbaikan 4ang perlu0

Spesifikasi Tugasan T;G2S21 T2J;K %0 (eran)ang dan (enulis Ran)angan Pelajaran 7arian *0 Kemahiran Pengajaran (akro %0 (enulis satu ran)angan pelajaran harian
Ran)angan lengkap untuk satu sesi pengajaran selama ?& minit (enggunakan format ><@asa 1eedham Topik berdasarkan huraian sukatan sains K:SR. KSSR sekolah rendah (en4ediakan lembaran !erja 4ang asli

A2J2R21 >&B

"2T2T21
Kriteria penilaian keseluruhan! @ormat dan kandungan ran)angan pelajaran harian Rakaman Pengajaran 4ang mengaplikasikan kemahiran pengajaran makro :ahan bantu belajar dan mengajar 8embaran kerja pelajar 4ang asli, rele3an dan menarik 8aporan kemahiran< kemahiran pengajaran mikro 4ang diaplikasi Komitmen (enunjukkan kesungguhan dan penglibatan penuh dalam tugasan :erusaha men4ediakan bahan 4ang lengkap, terperin)i dan diorganisasi dengan baik Refleksi (enunjukkan keupa4aan pemikiran reflektif dengan kematangan hujah dan pemikiran 4ang kritis disamping menggunakan laras bahasa 4ang sesuai tanpa kesalahan ejaan0

*0 (eran)ang dan melaksanakan satu sesi pengajaran (en4ediakan bahan bantu belajar 4ang sesuai0 Men%ambil %ambar bahan bantu belajar tersebut sebagai bahan bukti0 (enjalankan satu sesi pengajaran selama ?& minit (erakam pengajaran tersebut (enulis laporan dalam bentuk jadual tentang kemahiran pengajaran mikro 4ang anda aplikasikan dalam pengajaran tersebut $0 Penulisan refleksi melihat kembali rakaman pengajaran 4ang telah dilaksanakan menganalisis pengajaran 4ang dijalankan dan membin)angkan pengetahuan baru, kekuatan dan kelemahan serta men)adangkan penambahbaikan

$&B

*&B

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG TUGASAN PROJEK TAJUK PROGRAM PPG NAMA GURU PELATIH

TAJUK KURSUS S&E '()* Meran+an% Un"u! Men%ajar Sains Ren,a-

SEMESTER . / .)('

TARIKH MULA

(. Januari .)('

TARIKH HANTAR

0 Ma+ .)('

Hasil Pembelajaran Kursus %0 (en4atakan tujuan peran)angan mengajar dan aspek<aspek penting 4ang perlu dipertimbangkan dalam peran)angan mengajar *0 (en4ediakan ran)angan pengajaran tahunan, semester dan mingguan $0 (enulis objektif dan hasil pembelajaran untuk satu pelajaran sains tertentu =0 (eran)ang dan men4ediakan satu ran)angan pengajaran harian untuk pelajaran sains >0 (elatih kemahiran mengajar tertentu melalui pengajaran mikro ?0 (engendalikan pengajaran makro untuk tajuk<tajuk tertentu dalam kurikulum sains sekolah rendah Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran *,$,=, dan > Obje!"i# Pr$je! %0 (enulis SATU ran)angan pelajaran harian 4ang lengkap untuk ,aktu pengajaran selama ?& minit berdasarkan model pengajaran 8ima<@asa 1eedham *0 (eran)ang, mengajar dan merakam satu sesi pengajaran dengan mengaplikasi kemahiran pengajaran makro menggunakan ran)angan pelajaran 4ang telah disediakan $0 (enghasilkan satu penulisan refleksi tentang pengajaran 4ang telah dijalankan dan men)adangkan penambahbaikan 4ang perlu

Tu%asan Pr$je! 1())23 Persediaan mengajar 4ang lengkap ,alaupun tidak sepenuhn4a dapat menjamin keja4aan pengajaran seorang guru, adalah penting untuk keberkesanan sesuatu sesi pengajaran0 Kemahiran pengajaran makro pula akan membantu para guru untuk mengendalikan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan selain memastikan apa 4ang diran)ang dapat di)apai0 A4 Pen5e,iaan Ran+an%an Pelajaran Se)ara indi3idu tulis satu ran)angan pelajaran 4ang lengkap untuk ,aktu pengajaran selama ?& minit menggunakan model > < @asa 1eedham0 Ran)angan pelajaran tersebut hendaklah men4elitkan unsur<unsur teknologi maklumat dan komunikasi dalam mana<mana fasa pengajaran0 Guru juga perlu meran)ang penggunaan bahan< bahan bantu mengajar. belajar lain 4ang sesuai seperti bahan maujud, )arta, kad imbasan dan sebagain4a0 Ran)angan pelajaran juga harus disertakan dengan lembaran !erja murid 4ang dibina sendiri oleh guru0 (>&B 64 Peran+an%an ,an Pela!sanaan Pen%ajaran Ma!r$ (eran)ang satu sesi pengajaran bagi kelas 4ang anda pilih untuk mempraktikkan ran)angan pelajaran 8ima @asa 1eedham 4ang telah anda sediakan0 (i (engaplikasikan kemahiran<kemahiran pengajaran makro 4ang bersesuaian dalam pengajaran tersebut0 2nda hendaklah merakam sesi pengajaran tersebut untuk diserahkan kepada pen4elia sebagai bahan bukti0 (ii (engambil gambar bahan<bahan bantu mengajar. belajar 4ang disediakan dan telah digunakan dalam pengajaran tersebut sebagai bahan bukti0 (iii (en4ediakan satu laporan dalam bentuk jadual 4ang membin)angkan kemahiran<kemahiran pengajaran mikro 4ang telah anda aplikasikan dalam pengajaran tersebut0 ($&B &4 Penulisan Re#le!"i# Se)ara indi3idu juga tulis satu refleksi 4ang merangkumi proses pen4ediaan ran)angan pelajaran serta pengajaran 4ang telah anda jalankan0 :in)angkan bagaimana pengajaran anda telah berubah serta apakah pengetahuan<pengetahuan baru 4ang telah anda perolehi0 Refleksi juga perlu merangkumi perbin)angan kritis mengenai kekuatan dan kelemahan pengajaran anda serta )adangan untuk memperbaiki0 (*&B

D4

Pan,uan Pela!sanaan Pr$je! %0 Semua tugasan ini perlu dilaksanakan se)ara indi3idu0 :agaimanapun anda boleh bekerja se)ara kolaboratif untuk mengumpul data atau maklumat0 *0 @ormat penulisan tugasan adalah seperti berikut! *0% @ont 2rial *0* Sai- huruf ialah %* *0$ 8angkau %0> baris *0= Rujukan ditulis mengikut format 20P02 *0> 8ampiran $0 2malan plagiat tidak dibenarkan0 Jika didapati berlaku pelajar akan digagalkan kerja kursus0 =0 Tugasan ini memba,a markah %&& dan ,ajaran >&B0

E4

Tu%asan 5an% bai! se-arusn5a mem7un5ai !ri"eria8!ri"eria beri!u" %0 Isi kandungan 4ang tersusun dan terperin)i seperti 4ang diminta dalam soalan tugasan *0 Ran)angan pelajaran haruslah mengikut format 4ang betul dengan isi 4ang lengkap, tersusun dan terperin)i, )adangan akti3iti 4ang menarik dan sesuai dengan fasa serta penerapan kemahiran<kemahiran 4ang sesuai $0 8embaran kerja mestilah rele3an dengan kandungan pelajaran, asli , sesuai dengan aras kognitif pelajar, men)abar dan menarik =0 ;nsur<unsur teknologi maklumat dan komunikasi diterapkan dalam mana<mana fasa ran)angan pelajaran tersebut, sesuai, rele3an dan berfungsi >0 Pengajaran diran)ang dengan baik dan dilaksanakan dengan sempurna dalam tempoh masa 4ang ditetapkan0 8aporan membin)angkan dengan terperin)i aplikasi kemahiran pengajaran mikro 4ang sesuai dalam pengajaran tersebut0 ?0 Penulisan refleksi 4ang kritis dan kreatif, menunjukkan kematangan hujah dan pemikiran, membentangkan idea<idea 4ang asli dan men)adangkan penambahbaikan 4ang praktikal dan spesifik0 C0 Keseluruhan bahan penulisan menunjukkan keaslian dan diolah dengan baik menggunakan laras bahasa 4ang baik, jelas dan koheren "an7a !esala-an ejaan

F4

Kri"eria Pen"a!siran Tugasan akan disemak berdasarkan rubrik pentaksiran 4ang disediakan0

Tugasan disediakan oleh DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD (166R728I927 2:/;8 R27(21 Pen4elaras Kursus S"# $%&' Jabatan Sains IPG Kampus Pulau Pinang

/isahkan oleh Ketua Jabatan DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ((I6R S7272R;//I1 (I6R 2:;:2K2R Ketua Jabatan Jabatan Sains IPG Kampus Pulau Pinang