Anda di halaman 1dari 8

SECTIO CAESAREA

A. PENGERTIAN Operasi caesarea adalah kelahiran janin cukup bulan hidup melalui insisi sayatan) pada dinding perut dan rahim bagian depan.

B. ETIOLOGI Infeksi ekstrakranial , misalnya OMA dan infeksi respiratorius a!ian atas ". PATO#I$IOLOGI Penin!katan su%u tu u% dapat men!u a% keseim an!an dari mem ran sel neuron dan dalam &aktu sin!kat ter'adi difusi ion kalium dan natrium melalui mem ran terse ut den!an aki at teer'adinya lepas muatan listrik. Lepas muatan listrik ini demikian esarnya se%in!!a dapat meluas keseluru% sel antuan a%an yan! dise ut maupun mem ran sel sekitarnya den!an

neurotransmiter dan ter'adi ke'an!. (e'an! demam yan! ter'adi sin!kat pada umumnya tidak er a%aya dan tidak menin!!alkan !e'ala sisa. Tetapi ke'an! yan! erlan!sun! lama ) le i% dari *+ menit , iasanya disertai apnea, menin!katnya ke utu%an oksi!en dan ener!i untuk kontraksi otot skelet yan! ak%irnya ter'adi %ipoksemia, %iperkapnia, asidosis laktat yan! dise a kan ole% meta olisme anaero ik, %ipotensi arterial disertai denyut 'antun! yan! tidak teratur dan su%u tu u% makin menin!kat yan! dise a kan ole% makin menin!katnya akti-itas otot, dan selan'utnya menye a kan meta olisme otak menin!kat. #aktor terpentin! adala% !an!!uan peredaran dara% yan! men!aki atkan %ipoksia se%in!!a menin!katkan permea ilitas kapiler dan tim ul edema otak yan! mn!aki atkan kerusakan sel neuron otak. (erusakan pada daera% medial lo us temporalis setela% mendapat seran!an ke'an! yan! erlan!sun! lama dapat men'adi matan! dikemudian %ari se%in!!a ter'adi

seran!an epilepsi spontan, karena itu ke'an! demam yan! erlan!sun! lama dapat menye a kan kelainan anatomis diotak %in!!a ter'adi epilepsi. .. MANI#E$TA$I (LINI( *. (e'an! parsial ) fokal, lokal , a. (e'an! parsial seder%ana / (esadaran tidak ter!an!!u, dapat men0akup satu atau le i% %al erikut ini / Tanda 1 tanda motoris, kedutan pada &a'a%, atau sala% satu sisi tu u%2 umumnya !erakan setipa ke'an! sama. Tanda atau !e'ala otonomik/ munta%, erkerin!at, muka mera%, dilatasi pupil. Ge'ala somatosensoris atau sensoris k%usus / menden!ar musik, merasa seakan a'tu% dari udara, parestesia. Ge'ala psikis / de'a-u, rasa takut, -isi panoramik. Terdapat !an!!uankesadaran, &alaupun pada a&alnya se a!ai ke'an! parsial simpleks .apat men0akup otomatisme atau !erakan otomatik / men!e0ap 1 n!e0apkan i ir,men!unya%, !erakan menon!kel yan! erulan! 1 ulan! pada tan!an dan !erakan tan!an lainnya. .apat tanpa otomatisme / tatapan terpaku 3. (e'an! umum ) kon-ulsi atau non kon-ulsi , a. (e'an! a sens Gan!!uan ke&aspadaan dan responsi-itas .itandai den!an tatapan terpaku yan! umumnya kuran! dari *+ detik A&itan dan ak%iran 0epat, setela% itu kempali &aspada dan konsentrasi penu% . (e'an! mioklonik erlan!sun! . (e'an! parsial kompleks

(edutan 1 kedutan in-olunter pada otot atau sekelompok otot yan! ter'adi se0ara mendadak. $erin! terli%at pada oran! se%at selaam tidur tetapi ila patolo!ik erupa kedutan keduatn sinkron dari a%u, le%er, len!an atas dan kaki. 4mumnya kelompok erlan!sun! kuran! dari + detik dan ter'adi dalam

(e%ilan!an kesadaran %anya sesaat. .ia&ali den!an ke%ilan!an kesadaran dan saat tonik, kaku umum pada otot ekstremitas, atan! tu u% dan &a'a% yan! erlan!sun! kuran! dari * menit .apat disertai %ilan!nya kontrol usus dan kandun! kemi% $aat tonik diikuti klonik pada ekstrenitas atas dan a&a%. Letar!i, kon-ulsi, dan tidur dalam fase posti0tal 5iln!nya tonus se0ara mendadak se%in!!a dapat menye a kan kelopak mata turun, kepala menunduk,atau 'atu% ke tana%. $in!kat dan ter'adi tanpa perin!atan.

0. (e'an! tonik klonik

d. (e'an! atonik

E. (OMPLI(A$I *. Aspirasi 3. Asfiksia 6. Retardasi mental #. 47I LABORATORI4M .AN .IAGNO$TI( *. Elektroensefalo!ram ) EEG , / dipakai unutk mem antu menetapkan 'enis dan fokus dari ke'an!. 3. Pemindaian "T / men!!unakan ka'ian sinar 8 yan! le i% sensitif dri iasanya untuk mendeteksi per edaan kerapatan 'arin!an.

6. Ma!neti resonan0e ima!in! ) MRI , / men!%asilkan ayan!an den!an men!!unakan lapan!anma!netik dan !elom an! radio, men!!unakan pemindaian "T 9. Pemindaian positron emission tomo!rap%y ) PET , / untuk men!e-aluasi ke'an! yan! mem andel dan mem antu menetapkan lokasi lesi, peru a%an meta olik atau alirann dara% dalam otak +. 4'i la oratorium Pun!si lum al / men!analisis 0airan sere ro-askuler 5itun! dara% len!kap / men!e-aluasi trom osit dan %ematokrit Panel elektrolit $krinin! toksik dari serum dan urin G.A (adar kalsium dara% (adar natrium dara% (adar ma!nesium dara% er!una untuk ila memperli%atkan daera% 1 daera% otak yan! itdak 'elas terli%t

G. PENATALA($ANAAN ME.I$ *. Mem erantas ke'an! $e0epat mun!kin .i erikan antikon-ulsan se0ara intra-ena 'ika klien masi% dalam keadaan ke'an!, ditun!!u selama *+ menit, ila masi% terdapat ke'an! diulan!i suntikan kedua den!an dosis yan! sama 'u!a se0ara intra-ena. $etela% *+ menit suntikan ke 3 masi% ke'an! di erikan suntikan ke 6 den!an dosis yan! sama tetapi melalui intramuskuler, di%arapkan ke'an! akan er%enti. Bila elum 'u!a er%enti dapat di erikan feno ar ital atau paralde%id 9 : se0ara intra-ena. 3. Pen!o atan penun'an! $e elum mem erantas ke'an! tidak ole% .ilupakan perlunya pen!o atan penun'an! $emua pakaian ketat di uka 9

Posisi kepala se aiknya mirin! untuk men0e!a% aspirasi isi lam un! 4sa%akan a!ar 'alan nafas e as untuk men'amin ke utu%an oksi!en, ila perlu dilakukan intu asi atau trakeostomi. Pen%isapan lendir %arus dilakukan se0ara tertur dan di erikan oksi!en. Profilaksis intermiten 4ntuk men0e!a% ke'an! erulan!, di erikan o at 0ampuran anti sampai kon-ulsan dan antipietika. Profilaksis ini di erikan yaitu kira ; kira sampai anak umur 9 ta%un.

6. Pen!o atan rumat

kemun!kinan san!at ke0il anak mendapat ke'an! demam seder%ana Profilaksis 'an!ka pan'an! .i erikan pada keadaan Epilepsi yan! dipro-okasi ole% demam (e'an! demam yan! mempunyai 0iri / ; ; ; ; Terdapat !an!!uan perkem an!an saraf seperti sere ral palsi, retardasi perkem an!an dan mikrosefali Bila ke'an! erlan!sun! le i% dari *+ menit, erdifat fokal atau diikiuti kelainan saraf yan! sementara atau menetap Ri&ayat ke'an! tanpa demam yan! ersifat !enetik (e'an! demam pada ayi erumur di a&a% usia * ulan

9. Men0ari dan men!o ati penye a A$45AN (EPERA<ATAN PA.A ANA( .ENGAN (E7ANG .EMAM A. Pen!ka'ian Pen!ka'ian neurolo!ik / *. Tanda 1 tanda -ital $u%u Pernapasan .enyut 'antun! Tekanan dara% +

Tekanan nadi #ontanel / menon'ol, rata, 0ekun! Lin!kar kepala / di a&a% 3 ta%un Bentuk 4mum 4kuran Reaksi ter%adap 0a%aya (esamaan respon (e&aspadaan / respon ter%adap pan!!ilan Irita ilitas Letar!i dan rasa men!antuk Orientasi ter%adap diri sendiri dan oran! lain Alam perasaan La ilitas 7enis Lamanya Reaksi ter%adap nyeri Reaksi ter%adap su%u Refleks tendo superfisial Reflek patolo!i (emampuan menulis dan men!!am ar (emampuan mem a0a

3. 5asil pemeriksaan kepala

6. Reaksi pupil

9. Tin!kat kesadaran

+. Afek

=. Akti-itas ke'an!

>. #un!si sensoris

?. Refleks

@. (emampuan intelektual

B. .ia!nosa kepera&atan *. Resiko tin!!i 0idera 3. Gan!!uan 0itra tu u% 6. Resiko tin!!i kopin! keluar!a dan kopin! indi-idu tidak efektif ". Inter-ensi kepera&atan *. (e'an! Lindun!i anak dari 0idera 7an!an men0o a untuk merestrain anak 7ika anak erdiri atau duduk se%in!!a terdapat kemun!kinan 'atu%, turunkan anak terse ut a!ar tidak 'atu% 7an!an memasukan enda apapun kedalam mulut anak Lon!!arkan pakaiannya 'ika ketat "e!a% anak a!ar tidak trpukul enda ta'am, lapisi setiap enda yan! mun!kin ter entur den!an anak dan sin!kirkan semua enda ta'am dari daera% terse ut Mirin!kan adan anak untuk mem fasilitasi ersi%an 'alan nafas dari sekret 3. Lakukan o ser-asi se0ara teliti dan 0atat aktiitas ke'an! untuk mem antu dia!nosis atau pen!ka'ian respon pen!o atan <aktu a&itan dan ke'adian pemi0u Aura 7enis ke'an! Lamanya ke'an! Inter-ensi selama ke'an! Tanda tanda -ital

>

DAFTAR PUSTAKA *. BetA "e0ily L, $o&den Linda A. )3BB3,. Buku Saku Keperawatan Pediatri. 7akarta / EG". 3. $a0%arin Rosa M. )*@@=,. Prinsip Keperawatan Pediatrik. Ali% Maulanny R.#. 7akarta / EG". 6. N!astiya%.) *@@> ,. Perawatan Anak Sakit Jakarta / EG" 9. Ar'atmo T.)3BB*,. Keadaan Gawat Yang Mengancam Jiwa. 7akarta / !aya aru +. Kejang Pada Anak. &&&. Pediatrik.0omCknal.p%p a%asa /