Anda di halaman 1dari 0

http://edu.joshuatly.

com/
http://fb.me/edu.joshuatly

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
SKEMA UJIAN DIAGNOSTIK SPM
TAHUN 2013

BAHASA MELAYU KERTAS 1
2 Jam 15 Min


SKEMA JAWABAN / GARIS PANDUAN UNTUK GURU

BAHAGIAN A


Soalan:

Gambar di bawah menunjukkan aktiviti kejiranan dalam kalangan masyarakat. Huraikan
pendapat anda tentang usaha-usaha untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan
masyarakat Malaysia. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 - 250 patah perkataan.

Dimensi : Masyarakat
Format : Tiada
Tugasan Soalan :

Murid-murid dapat menghuraikan usaha-usaha memupuk semangat kejiranan dalam kalangan
masyarakat Malaysia yang dinyatakan dalam bahan rangsangan.

Cadangan Isi :
1. Melibatkan diri dalam aktiviti gotong-royong bekerjasama membersih kawasan tempat
tinggal saling berkenalan semasa bergotong-royong lahir masyarakat yang mempunyai
semangat kejiranan
2. Mengamalkan ziarah-menziarahi jiran yang sakit atau mengadakan kenduri membantu atau
turut meraikan majlis yang diadakan wujud masyarakat yang saling menolong antara satu
sama lain yang lahir dari semangat kejiranan
3. Menganjurkan rumah terbuka masyarakat berbagai-bagai kaum hadir saling berkenalan
mengenali adat dan budaya kaum-kaum di negara ini wujud rasa hormat-menghormati
masyarakat harmonis yang lahir dari semangat kejiranan

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
BAHAGIAN B

Soalan 1

Amalan berjimat cermat amat dituntut dalam kehidupan seharian.

Sebagai pelajar, bincangkan cara-cara anda mengamalkan sikap berjimat cermat dalam kehidupan
seharian.


Dimensi : Diri
Format : Tiada
Tugasan Soalan :

Murid-murid dapat menghuraikan cara-cara dia (ada saya/kita dalam ayat tapik) mengamalkan
sikap berjimat cermat dalam kehidupan seharian.

Cadangan Idea :

1. Membeli barang yang perlu sahaja kitar semula
2. Membawa bekalan makanan ke sekolah.
3. Membantu keluarga berjimat cermat membantu keluarga menanam sayur-sayuran di
sekeliling rumah.
4. Mengelakkan pembaziran menggunakan barangan dengan cermat dan membeli mengikut
keperluan.
5. Menabung wang untuk digunakan semasa diperlukan.
6. Mengamalkan makan di rumah
7. Menggunakan air dan elektrik dengan cermat


Soalan 2

Belakangan ini, masyarakat sering digemparkan oleh berita yang melibatkan kehilangan,
penculikan, dan pembunuhan kanak-kanak. Sehubungan dengan itu, keluarga perlu memainkan
peranan dalam memastikan keselamatan anak-anak terjamin.

Huraikan peranan ahli keluarga dalam menjamin keselamatan anak-anak.


Dimensi : Keluarga
Format : Tiada

Tugasan soalan :

Murid-murid dapat menghuraikan peranan ahli keluarga dalam menjamin keselamatan anak-anak.

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
Cadangan Idea :

1. Ibu bapa dan ahli keluarga berperanan memastikan keselamatan anak-anak pada setiap masa.
2. Ibu bapa dan ahli keluarga berperanan memberi didikan kepada anak-anak tentang keselamatan
diri.
3. Ibu bapa dan ahli keluarga berperanan memberi kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anak
supaya mereka berasa disayangi, dihargai dan selamat tidak mengabaikan anak-anak.
4. Ibu bapa dan ahli keluarga berperanan tidak lalai dalam menjaga keselamatan anak-anak.Soalan 3

Kerajaan mewajibkan Dasar 1Murid 1Sukan di setiap sekolah.

Tulis rencana tentang manfaat dasar tersebut kepada negara.


Dimensi : Negara
Format : Rencana tolak markah format
Tiada tajuk tolak 1
Tiada nama penulis tolak 1

Tugasan Soalan :

Murid-murid dapat menulis rencana tentang manfaat dasar 1Murid 1Sukan kepada negara

Cadangan Idea :

1. Melahirkan modal insan yang bersahsiah unggul dan berkeperibadian mulia.
2. Memupuk perpaduan kaum.
3. Menyediakan pelapis dalam bidang sukan demi kecemerlangan sukan negara.
4. Meningkatkan ekonomi negara melalui penganjuran pertandingan-pertandingan sukan.
5. Melahirkan rakyat yang sihat fizikal dan mental.
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
Soalan 4

Krisis kekurangan makanan yang berlaku di rantau ini dapat ditangani secara berkesan melalui
kerjasama antara negara serantau.

Bincangkan kerjasama yang dapat dilakukan oleh Malaysia dengan negara-negara jiran untuk
menangani krisis tersebut.

Dimensi : Antarabangsa
Format : Tiada

Tugasan Soalan :

Murid-murid dapat menyenaraikan bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh Malaysia dengan
negara-negara jiran untuk menangani krisis makanan di rantau ini.

Cadangan Idea :

1. Setiap negara di dunia mengadakan program makanan masing-masing - satu deklarasi perlu
dikeluarkan dalam negara yang bernaung di bawah panji PBB setiap negara yang memiliki
tanah pertanian mesti mengusahakan sektor ini persefahaman seperti ini akan membantu
setiap negara dalam usaha untuk mengerjakan sumber pertanian ini.
2. Malaysia / negara-negara jiran / negara maju boleh membuat pelaburan berkaitan dengan
sektor pertanian di negara-negara membangun pelaburan boleh dilaksanakan dalam sektor
pertanian negara-negara membangun mempunyai sumber tanah dan buruh perkara ini akan
mengurangkan kos.
3. Malaysia / negara-negara jiran / negara maju boleh menyuntik modal pinjaman kepada negara-
negara membangun untuk mengusahakan sektor pertanian cara ini membolehkan negara-
negara membangun mempunyai peruntukan yang mencukupi dalam usaha membangunkan
pertanian di negara mereka sendiri.
4. Malaysia / negara-negara jiran / negara maju boleh berkongsi menyediakan kepakaran dalam
sektor pertanian pakar-pakar boleh memberikan nasihat dan tunjuk ajar untuk mengusahakan
dan memajukan sektor pertanian dengan lebih cekap membolehkan pulangan yang lumayan
5. Malaysia / negara-negara jiran / negara maju boleh berkongsi teknologi / pelbagai mesin yang
canggih berkaitan dengan sektor pertanian mesin tersebut boleh mengurangkan kos buruh
mesin-mesin ini juga menambah produktiviti pertanian.
6. Malaysia/ negara-negara jiran / negara maju menyalurkan bantuan kemanusia kepada negara
serantau yang menghadapi masalah makanan bencana alam.

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
5

Soalan 5

Membaca karya sastera dapat menyemai perasaan cinta akan negara, menambahkan ilmu
pengetahuan dan memberikan pengajaran kepada pembaca.

Bincangkan.

Dimensi : KOMSAS
Format : Tiada

Tugasan Soalan :

Murid-murid dapat menghuraikan bagaimana karya-karya sastera memupuk semangat cinta
akan negara , menambahkan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan pengajaran . Murid-
murid dikehendaki mengemukakan contoh relevan yang dipetik dari mana-mana bahan karya
sastera sama ada dalam bentuk puisi, cerpen atau novel. Murid-murid dibenarkan memasukkan isi
lain tanpa menggugurkan ketiga-tiga saranan isi yang telah diberikan (hurup ditebalkan)

Cadangan Idea :

1. Menyemai perasaan cinta akan negara
Isi cerita menaikkan semangat
Ucapan atau kata-kata menimbul rasa ingin berjuang
Semangat perjuangan watak dalam karya menyuntik keberanian, semangat patriotic.
Kekejaman dan kerakusan penjajah yang terdapat dalam karya

2. menambahkan ilmu pengetahuan
dalam karya terdapat pelbagai ilmu sejarah, geografi, sains
ilmu dalam karya jadi panduan
tindakan watak dalam cerita boleh memberi ilmu kemanusiaan dan pengalaman berguna
kepada pembaca

3. memberikan pengajaran
peristiwa, tindakan watak, dan isi boleh dijadikan panduan kepada pembaca

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
SKEMA UJIAN DIAGNOSTIK SPM
TAHUN 2013

PANDUAN PEMARKAHAN - B.MELAYU KERTAS 2 1103/2
Soalan 1
Markah penuh 30:
1. Isi - 20 markah
2. Bahasa - 10 markah
(a) Isi 20 markah
(b) Panduan mengira perkataan
Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan
Nama khas
Perkataan berulang
Penggunaan kata sendi di dan ke
Angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan
Gelaran
Peribahasa
Kata ganda
(c) Kira dan tandakan jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja sebelum diperiksa
(d) Periksa jawapan calon setakat 120 perkataan sahaja. Yang selebihnya tidak perlu
diperiksa.
(e) Beri markah bagi setiap isi yang tepat dan lengkap sahaja.
(f) Pemberian markah:

Pendahuluan 2
Isi Tesurat 12
Isi Tersirat 4
Kesimpulan 2
JUMLAH 20

Isi 20
Bahasa 10
JUMLAH 30

Bahasa baik / cemerlang = separuh markah isi + 1
Bahasa Biasa =Separuh markah isi
Bahasa Lemah (ada kelemahan) = separuh markah isi - 1
J ika disalin bulat-bulat perkataan demi perkataan, ayat demi ayat walaupun
jumlah perkataan kurang daripada 120 patah perkataan, berikan 0 markah.
J ika rumusan kurang daripada 120 patah perkataan, markah tidak dipotong.
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatlySKEMA PEMARKAHAN
Rumusan

Pendahuluan / Pengenalan [ 2 markah ]
Petikan membincangkan langkah-langkah /tindakan-tindakan menghargai
jasa veteran tentera di negara kita/ yang tidak ternilai.

Petikan membincangkan langkah-langkah/tindakan-tindakan menghargai
jasa veteran tentera.

2m


1m


Isi Tersurat (4 hingga 12 markah) Markah
S1 Program Pengiktirafan Veteran 1Malaysia dirasmikan oleh Perdana
Menteri.
2m
S2 Kerajaan menyediakan rumah yang selesa pada kos yang rendah kepada
veteran tentera
2m
S3 Kerajaan Memenuhi keperluan kebajikan keluarga veteran tentera. 2m
S4 31 kem tentera dijadikan pusat sehenti veteran tentera 2m
S5 J HEV memperkenalkan Program penempatan kerja untuk veteran
tentera.
2m
S6 Bantuan dan khidmat nasihat untuk memulakan perniagaan. 2m
S7 Veteran tentera dipelawa mengikuti pelbagai latihan dan kursus 2m
S8 Taklimat mengenai Azam Niaga telah diadakan. 2m
S9 Veteran tentera dibekalkan dengan Kad Bekas Tentera. 2m


Isi Tersirat (4 hingga 12 markah) Markah
T1 Veteran tentera pernah mempertahankan negara daripada ancaman
musuh / Veteran tentera pernah berkorban nyawa demi negara.
2m
T2 Veteran tentera pernah menjaga keselamatan negara. 2m
T3 Veteran tentera telah lama berkhidmat dalam kerajaan. 2m
T4 Veteran tentera memberi perkhidmatan kebajikan kepada rakyat. 2m
T5 Tugas murni veteran tentera mengekalkan kedaulatan negara. 2m
T6 Veteran tentera pernah menaikkan imej negara (MALBATT, dll) 2m
2m

Kesimpulan
Kesimpulannya, kerajaan hendaklah berusaha membantu veteran tentera agar
kehidupan mereka terbela.

Kesimpulannya, kerajaan hendaklah berusaha membantu veteran tentera.

2m

1mhttp://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly


Soalan 2

Markah penuh 35 markah dibahagikan kepada:
Soalan 2(a) : 9 markah
Soalan 2(b) : 9 markah
Soalan 2(c) : 8 markah
Soalan 2(d) : 9 markah

Perhatian bagi soalan 2(a) hingga Soalan (2d)
1. J awapan hendaklah menggunakan ayat sendiri.
2. J awapan hendaklah dalam ayat yang lengkap/sempurna.
3. J ika disalin bulat-bulat daripada teks dan jawapan itu betul, berikan
separuh (50%) daripada markah yang diperuntukkan sahaja.

Panduan Pemarkahan Soalan Pemahaman
1. Soalan 2 markah:
DESKRIPSI MARKAH
- J awapan tepat mengikut konteks/isi cukup dan ayat gramatis 2
- J awapan kurang tepat/isi tidak cukup 1
- J awapan tidak tepat/ salah 0

2. Soalan 3 markah:
DESKRIPSI MARKAH
- Isi cukup dan lengkap/relevan dengan tugasan dan ayat gramatis 3
- Isi cukup dan lengkap/relevan tetapi ayat kurang gramatis
- Isi tidak cukup/kurang lengkap tetapi ayat gramatis
2
- Isi kurang lengkap dan ayat kurang gramatis 1
- Isi tidak betul/tidak relevan dengan tugasan tetapi ayat gramatis 0


3. Soalan 4 markah
DESKRIPSI MARKAH
- Isi cukup dan lengkap/relevan dengan tugasan dan ayat gramatis 4
- Isi cukup dan lengkap/relevan tetapi ayat kurang gramatis 3
- Isi tidak cukup/kurang lengkap tetapi ayat masih gramatis 2
- Isi kurang lengkap/kurang relevan dan ayat kurang gramatis 1
- Isi tidak betul/tidak relevan dengan tugasan tetapi ayat gramatis 0http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly


Pemahaman
Petikan Umum

i. Maksud rangkai kata menikmati keistimewaan

- merasai / mengecap kelebihan/kebaikan/manfaat/faedah/
-menikmati kelebihan/kebaikan/ manfaat/faedah2m
1m

ii. Harapan kepada veteran tentera

Meningkatkan taraf sosioekonomi 1m
Veteran berdikari 1m
Meningkatkan kedudukan moral 1m

( 2 isi cukup )
[Maksimum 3 markah]
iii. Cara-cara menarik golongan remaja menyertai tentera

Kerajaan mengadakan kempen menyertai tentera 1m
Menawarkan skim gaji yang lebih baik 1m
Menawarkan pelbagai kemudahan kepada tentera. 1m
Menawarkan peluang kenaikan pangkat yang lebih luas 1m
Menawarkan peluang melanjutkan pelajaran semasa berkhidmat 1m
Melanjutkan had usia bersara semua anggota tentera kepada 60 tahun. 1m
(3 isi cukup)
[Maksimum 4 markah]

Soalan 2 (b) Petikan Drama

(i) Masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak kampung:

anak-anak sakit
menghidap penyakit yang bukan-bukan
mata anak Romli dan Pak Sudin tertangkup
ada anak yang lumpuh
ada anak yang pekak
ada anak yang tolol
[Maksimum : 2 markah]


1m
1m
1m
1m
1m
1m
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly(ii) Usaha usaha untuk mengelakkan penyakit berjangkit:

P1 Sentiasa menjaga kebersihan diri.
P2 Kerajaan mengetatkan kawalan di pintu masuk negara.
P3 Menghapuskan haiwan atau serangga pembawa penyakit.
P4 Menyuntik vaksin pada masyarakat awam, sebagai langkah
pencegahan,
P5 Melarang rakyat negara ini melawat negara yang ada penyakit
berjangkit.
P6 Kerajaan menganjurkan kempen kesedaran tentang bahaya
penyakit berjangkit.

(Jawapan-jawapan lain yang sesuai boleh diterima berasaskan pilihan
jawapan yang disenaraikan)

(2 isi cukup)
[Maksimum : 3 markah]


(iii) Pengajaran dalam petikan:
Kita janganlah mencemarkan alam sekitar - Tuan Dollah
mencemarkan sungai dengan najis-najis kuda yang
dipeliharanya. @ agar tahap kesihatan terpelihara.

Kita janganlah mengabaikan kesihatan diri Ramai anak-anak
kampung / penduduk kampung menghidap penyakit akibat
pencemaran alam sekitar yang berlaku di kampung tersebut.

[Maksimum : 2 markah]

Pengajaran dalam keseluruhan drama:
Kita hendaklah mencari rezeki atau harta yang halal. Abu Lahab
mengumpul harta dengan menipu orang kampung dan akhirnya
mereka telah dimasukkan dalam tahanan.

Kita janganlah menindas golongan yang lemah atau miskin.
Dollah dihina oleh masyarakat kampung sehingga tidak ada
orang yang mahu menerima pinangannya kerana dia capik dan
miskin.
Kita hendaklah taat dan menunaikan perintah Allah. Maulana


1m
1m
1m

1m

1m

1m


[1+1]
[1+1]


[1+1][1+1]
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
mengingatkan Dollah supaya mentaati Allah dan bukannya
menurut nafsu.

Kita hendaklah insaf dan bertaubat atas segala kesalahan yang
telah kita lakukan. Abu Lahab dan isterinya insaf atas perbuatan
mereka menipu orang kampung. Mereka berjanji akan
memulangkan harta orang kampung semula.

Kita janganlah mencari kesenangan dan kemewahan dengan
memperdaya orang lain Abu Lahab dan isterinya hanya
mementingkan kekayaan sahaja sehingga sanggup memujuk
dan memperdaya orang kampung supaya menjual tanah kepada
Dolah.

Kita hendaklah menyebarkan ilmu yang kita miliki kepada orang
lain Intan Siti Rahimah ingin mengajar anak-anak orang
kampung untuk berkongsi ilmu dengannya.

Kita janganlah mudah terpedaya dengan pujukan orang lain
Penduduk kampung menjual tanah mereka setelah dipujuk oleh
Abu lahab dan isterinya.

Kita janganlah mempercayai / terpengaruh dengan kepercayaan
khurafat Dolah menggunakan azimat yang diberikan oleh Tuk
pawang dan khidmat Jin tanah untuk mendapatkan kekayaan

[Maksimum : 2 markah]
[1+1]
[1+1]
[1+1]


[1+1][1+1]
[1+1]Soalan 2(c) - Prosa Klasik


(i) maksud rangkai kata apa gunanya menyimpan.

- tiada faedahnya menjaga / mengekalkan
- tiada faedahnya menyimpan
- apa gunanya menjaga / mengekalkan
[maksimum 2 markah]

(ii) Tindakan-tindakan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa

memarahi Si Kembang Cina
bertanyakan sebab Si Kembang Cina berbuat sedemikian
menyuruh Si Kembang Cina menyediakan hidangan istimewa untuk


2m
1m
1m
1m
1m
1m
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
Awang Sulung talamnya beralaskan kain kuning
menyuruh Si Kembang Cina mengambil buyung suasa berisi air masin
menyuruh Si Kembang Cina merasa air tersebut
memberi amaran kepada Si Kembang Cina
Menunjal muka Si Kembang Cina

(2 isi cukup)
[Maksimum : 3 markah]

(iii) Yang wajar saya lakukan

P1 menasihati jurumudi agar melayan semua manusia secara bersopan
/baik
P2 mengadukan perkara tersebut kepada Tuan Puteri Dayang Seri J awa
P3 menghidangkan makanan yang baik seperti tetamu lain
P4 memarahi jurumudi
P5 memberitahu jurumudi akan identiti Awang Sulung yang sebenar

(Jawapan-jawapan lain yang sesuai boleh diterima berasaskan pilihan
jawapan yang disenaraikan)


(2 isi cukup)
[Maksimum : 3 markah]

1m
1m
1m
1m


1m

1m
1m
1m
1m


Soalan 2(d) Puisi


(i) Maksud: perkara susah menjadi senang

- sesuatu hal/ masalah / kesulitan dapat diselesaikan dengan mudah
- perkara yang susah dapat diselesaikan dengan mudah
- sesuatu hal/ masalah / kesulitan dapat diselesaikan dengan senang

[Maksimum : 2 markah]

(ii) Pada pendapat anda, mengapakah kita dilarang menangguh-nangguhkan
pekerjaan yang telah diamanahkan kepada kita?
P1 untuk mengelakkan berlakunya kerugian
P2 agar kerja yang dilakukan tidak bertimbun / tidak menjadi beban /
dapat diselesaikan dengan segera
P3 agar tidak membazirkan masa
P4 kita tidak tahu apakah yang berlaku pada masa hadapan yang
menghalang kita untuk bekerja.


2m
1m
1m1m
1m

1m
1m
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
P5 untuk menghindari sifat tidak bertanggung jawab / tidak berdisiplin
dalam pekerjaan / tidak mematuhi waktu bekerja @ peraturan kerja
P6 untuk menghindari sifat pemalas
P7 untuk mengelakkan bekerja pada saat akhir yang akan menjejaskan
kualiti kerja / produktiviti

(Jawapan-jawapan lain yang sesuai boleh diterima berasaskan pilihan
jawapan yang disenaraikan)

(2 isi cukup)
[Maksimum : 3 markah]

(iii) Dua nilai murni dalam gurindam:

- Kesederhanaan mengamalkan sifat sederhana dalam kehidupan
- Kebijaksanaan bertindak dengan bijaksana
- Ketelusan peribadi yang baik dijadikan amalan
- Baik hati sentiasa bertimbang rasa dan bersimpati

[Maksimum : 4 markah]1m
1m
1m


1+1
1+1
1+1
1+1


Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

Markah penuh 30 markah dibahagikan kepada:

Soalan 3(a) : 6 markah
Soalan 3(b) : 6 markah
Soalan 3(c) : 6 markah
Soalan 3(d) : 6 markah
Soalan 3(e) : 6 markah

Perhatian bagi soalan 3(a)
1. Berikan 1 markah bagi setiap ayat yang betul.
2. Tolak markah bagi kesalahan ejaan/ jalan bahasa/ tanda baca daripada
keseluruhan soalan.
3. Frasa berkenaan digunakan sebagai peribahasa, berikan 0 markah.
4. Perkataan digunakan sebagai nama khas, berikan 0 markah.
5. Sengaja menambah atau menukar imbuhan, berikan 0 markah
6. Ayat yang dibina seperti satu ayat tetapi sebenarnya lebih tolak markah bagi setiap ayat.
7. J ika semua perkataan digunakan dalam satu ayat, berikan pertimbangan sebagai satu ayat.
8. Boleh menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda bacanya.
9. Isi tidak jelas, tolak markah pada ayat tersebut.
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

Jawapan 3(a)

(i) kelihatan
Maksud : dapat dilihat, tampak, pada lahirnya, rupanya, diketahui, jelas, ternyata.

(ii) penglihatan
Maksud : kuasa untuk melihat, kebolehan melihat, apa yang dipandang, perihal melihat

(iii) kekurangan
Maksud : tidak mempunyai atau mendapat sesuatu yang diperlukan, perihal atau
keadaan kurang ( tidak mencukupi ), jumlah yang kurang atau yang menjadikan sesuatu
tidak genap, cacat cela, ketidaksempurnaan, kelemahan

(iv) pengurangan
Maksud : perihal atau perbuatan mengurangi atau mengurangkan, penyusutan.

(v) kepanasan
Maksud : perihal panas, kehangatan, tersangat panas atau kena panas

(vi) pemanasan
Maksud : perihal memanasi atau memanaskan .
[ 6 markah]

Soalan 3b

(i) Mereka diminta menyusun kerusi sebelum acara sukan
bermula di padang sekolah.
J awapan :
Sebelum acara sukan bermula mereka diminta menyusun kerusi di
padang sekolah
Diminta mereka menyusun kerusi sebelum acara sukan bermula di
padang sekolah
Sebelum acara sukan bermula di padang sekolah mereka diminta
menyusun kerusi
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

ii) Encik Hashim telah membeli rumah banglo di Cameron
Highlands dengan duit titik peluhnya sendiri.

J awapan :
Telah membeli rumah banglo Encik Hashim di Cameron
Highlands dengan duit titik peluhnya sendiri

Dengan duit titik peluhnya sendiri Encik Hashim telah membeli
rumah banglo di Cameron Highlands

Telah membeli rumah banglo di Cameron Highlands Encik
Hashim dengan duit titik peluhnya sendiri


iii) Gadis dari Brunei Darussalam itu diperisteri oleh Encik Halim
sebulan yang lalu

J awapan :

Diperisteri oleh Encik Halim gadis dari Brunei Darussalam itu
sebulan yang lalu
Dari Brunei Darussalam gadis itu diperisteri oleh Encik Halim
sebulan yang lalu.[ 6 markah]

Soalan 3c

Kesalahan Ejaan

kontek - konteks
bertanggung jawab - bertanggungjawab
istemewa - istimewa

Kesalahan Imbuhan

penghidupan - kehidupan
bina - membina
memain - memainkan


[ 6 markah]http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly

Soalan 3d

Kesalahan kata/ istilah

kuat - lebat
intensif - insentif
ditemui - didapati

Kesalahan tatabahasa

antara sebab-sebab - antara sebab / sebab-sebab
kerajaan putuskan - diputuskan oleh kerajaan
ke mahkamah - di mahkamah[ 6 markah]Soalan 3e

(i) Bara yang digenggam perlu menjadi arang / genggam bara api
biar jadi arang.
(ii) Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung / masuk kandang
kambing mengembek masuk kandang kerbau menguak
(iii) Sediakan payung sebelum hujan

[ 6 markah]


Panduan pemarkahan bagi Soalan 4.

(a) i) J awapan berdasarkan sebuah novel yang dipelajari
ii) J awapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap.
iii) Beri 2 markah bagi setiap peristiwa dan huraian
iv) Beri 1 markah bagi peristiwa tanpa huraian
v) Beri 0 markah bagi huraian tanpa peristiwa
vi) Markah isi maksimum 4 markah
vii) Markah bahasa maksimum 3 markah
viii) Markah bahasa diberi secara impression
Baik : 3 markah
Sederhana : 2 markah
Lemah : 1 markah

ix) J ika calon menjawab dan markah isi 0, beri 1 markah untuk bahasa
x) J ika calon tidak menjawab, beri 0 markah
http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
[Maksimum : 7 markah]

(b) i) J awapan berdasarkan dua buah novel yang dipelajari
ii) J awapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap
iii) Beri 1 markah bagi setiap pernyataan dan 2 markah bagi huraian/contoh
iv) Beri 1 markah bagi setiap pernyataan tanpa huraian
v) Markah isi maksimum 6 markah
vii) Markah bahasa maksimum 2 markah
viii) Markah bahasa diberi secara impression
Baik : 2 markah
Lemah : 1 markah

vii) J ika calon menjawab dan markah isi 0, beri 1 markah untuk bahasa
viii) J ika calon tidak menjawab 0 markah


[Maksimum : 8 markah]

4a) Jawapan

Novel Azfa Hanani
Masalah Watak Sampingan Cara / Peristiwa
Masalah Azfa Hanani menyesuaikan
diri dengan keluarga Datin Maziah
Tengku Marzan Di Hotel Universe, Tengku Mazran mengajar
Azfa Hanani cara-cara bertutur, makan dan
bergaul dengan Datin Maziah
Masalah kesempitan hidup untuk
meneruskan persekolahan
Tengku Marzan Meminta Azfa Hanani menyamar sebagai
Tengku Murni dan seterusnya dibawa tinggal
bersama-sama Datin Maziah dan Azfa Hanani
dapat meneruskan persekolahan
Novel Kembara Amira
Masalah Watak Sampingan Cara / Peristiwa
Amira bersedih kerana sahabat
baiknya J acinta pengsan
Prof. Zaidah Prof. Zaidah memeluk dan membelai Amira
untuk mententeramkan Amira
J acinta tidak berpuas hati kerana
masih belum menemui batu kuarza
Itai Itai membawa Amira ke sungai yang pernah
menghanyutkannya untuk mencari emas dan
emas itu dihadiahkan kepada J acinta sebagai
ganti batu kuarza.


Soalan (b)

Azfa Hanani

1. Persoalan ketaatan kepada agama.
Azfa Hanani sering berdoa dan membaca al Quran kepada arwah ibu bapanya .

2. Persoalan ketabahan seorang gadis remaja menghadapi kehidupan yang penuh ranjau.
Azfa Hanani dibesarkan oleh Pak Long Madi yang kurang berada.Dia juga tabah menghadapi
liku liku hidup di rumah banglo milik keluarga baharunya.

http://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly
13
SULIT 1103/2

3. Persoalan keberanian menghadapi risiko.
Azfa Hanani, seorang gadis yang baru berumur 17 tahun tetap berani mengambil risiko
menyamar sebagai Tengku Murni untuk membantu sepupunya.

4. Persoalan kegigihan menimba ilmu pengetahuan.
Sikap ini ditonjolkan Azfa Hanani, walaupun berasal daripada keluarga miskin dia gigih belajar
dengan tujuan untuk membaiki masa depan keluarga dan hidupnya.

Kembara Amira

1. Persoalan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya.
Persoalan ini digambarkan melalui sikap Profesor Zaidah yang sanggup meninggalkan kerjanya
demi mencari Amira di Gunung Gua Gajah.

2. Persoalan perkahwinan kedua menimbulkan konflik jiwa dalam diri anak-anak.
Perkara ini dipaparkan melalui konflik jiwa yang dialami oleh J acinta kerana tidak dapat
menerima kehadiran ibu tirinya yang dikahwini oleh bapanya setelah kematian ibu kandungnya.
Konflik ini telah menyebabkan J acinta selalu mengelak daripada berjumpa dengan keluarganya.

3. Persoalan kegiatan manusia yang merosakkan alam sekitar.
Hal ini dapat dibuktikan melalui kerakusan manusia yang melakukan pembalakan haram dan
penerokaan khazanah hutan untuk mencari emas.

4. Persoalan kecintaan terhadap alam sekitar.
Persoalan ini digambarkan melalui sikap dingin Tau terhadap kehadiran orang luar ke kawasan
Bukit Mat Raya kerana risau kawasan tersebut akan musnah.TAMAT SKEMA JAWAPANhttp://edu.joshuatly.com/
http://fb.me/edu.joshuatly