Anda di halaman 1dari 17

KAEDAH DAN CIRI-CIRI PEMBANGUNAN PERISIAN UNIT 10

UNIT 10

KAEDAH DAN CIRI-CIRI PEMBANGUNAN PERISIAN

Pengenalan Komputer telah menjadi begitu berperanan dalam pembelajaran individu termasuklah pengajaran di dalam kelas, penilaian, pengurusan sumber dan menjaga rekod pentadbiran. Dalam pengajaran bahasa Mela u menggunakan komputer guru boleh menggunakan pusat komputer ang dikaitkan dengan komputer !kerangka utama" ang besar, atau kepada sebuah komputer ke#il dengan unit ta ang video atau skrinn a ang tersendiri. Komputer menjadi asas dalam pengajaran berasaskan komputer ang dilakukan sama ada dalam keadaan tutorial atau keadaan makmal, juga boleh dilakukan menggunakan kedua$duan a sekali. Dalam keadaan tutorial, pelajar akan berinteraksi se#ara langsung dengan komputer ang telah diran#ang untuk memahami dan bertindak balas kepada ja%apan pelajar. Dalam makmal pula, komputer adalah sumber pembelajaran dan bukann a sebagai alat pengajaran. Komputer dapat digunakan untuk me%ujudkan situasi makmal, men#ontohi eksperimen, mengadakan pangkalan data dan mengadakan latihan men elesaikan masalah #ontohn a apabila seseorang pelajar bahasa dapat mengetahui akan teori bahasa dan tokoh$tokohn a apabila ia men#ari maklumat itu bagi men elesaikan tugasan dan menambah ilmu pengetahuann a. &trategi penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran telah ban ak digunakan oleh institusi pendidikan terutama di institusi pengajian tingggi '(usup )ashim 1**+,. Keadaan ang sama juga telah berlaku di peringkat sekolah, misaln a di sekolah$sekolah bestari, pengajaran sains, matematik, bahasa Inggeris dan pengajaran bahasa Mela u telah dijalankan dengan menggunakan komputer. -engajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran sains ang dijalankan dengan menggunakan komputer, bukan sahaja untuk tujuan pengajaran asas tetapi juga untuk tujuan mengira dan membuat simulasi tentang situasi makmal '.red / )enr 1**+,. Terdapat ban ak takri0an mengenai pengajaran berbantukan komputer. Di dalam bahasa Inggeris ia dipanggil !Computer Aided Instruction dengan singkatan 12I. -anggilan lain seperti !Computer Based Instruction/Education, !Computer Augmented Instruction, !Computer Administered Instruction, Computer Managed Instruction, Computer Based Learning, Computer Enriched Instruction, dan sebagain a. Dua nama singkatan ang paling popular ialah 12I dan 123. Umumn a 12I digunakan di 2merika & arikat, manakala 123 lebih popular di negara$negara 4ropah. 5agaimanapun kedua$duan a adalah bermaksud penggunaan komputer bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran. &edikit seban ak perbe6aan istilah ini mungkin akan mengelirukan terutaman a kepada orang ang masih baru dalam dunia komputer. &ebenarn a ia menggambarkan perkembangan ang pesat dalam bidang ini 'Norhashim 2bu &amah, et al. 1**1,. Komputer amat penting dalam pengajaran kerana ia dapat membantu memudahkan proses pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas terutama dalam subjek bahasa Mela u ang memerlukan maklumat ang ban ak dan lengkap agar bahasa itu dapat dipelajari dengan baik dan #emerlang supa a ia tidak rosak kerana bahasa itu melambangkan bangsa dan Negara juga.

KAEDAH DAN CIRI-CIRI PEMBANGUNAN PERISIAN

UNIT 10

Multimedia )eini#h '1**7,, men atakan multimedia merupakan kombinasi pelbagai media kaku dan bergerak bagi membentuk satu program pengajaran se#ara 0ormal atau tidak 0ormal. Istilah ini ter#ipta dalam tahun 1*80an. 4dgar '1**9, dalam -er6l o '1**:, pula men atakan baha%a multimedia ialah integrasi elemen$elemen teks, audio, gra0ik, animasi, video dengan menggunakan #omputer sebagai alat ka%alan persembahan untuk membolehkan proses pembelajaran se#ara signi0ikan dan menghidupkan suasana maklumat. Multimedia membolehkan pengguna mengemudi, bertindak balas, mereka #ipta dan berkomunikasi sesama pengguna multimedia ang lain. Terdapat lima komponen atau elemen asas dalam multimedia iaitu teks, gra0ik, video, audio dan animasi. Teks digunakan untuk tajuk dan sub$tajuk 'apa ang hendak disampaikan,, menu dan mesej komunikasi 'dari dan ke mana hala tuju,, memberi arahan dan panduan 'bagaimana ke sana, dan isi kandungan 'apa ang hendak dilihat setelah sampai sana,. Terdapat empat jenis teks iaitu teks ber#etak ang teksn a kelihatan seperti dalam buku, teks imbasan ang digunakan bersama$ sama alat pengimbas, teks elektronik ang dihasilkan dengan menggunakan alatan penerbitan elektronik dan terakhir hiperteks ang di#ipta oleh Ted Nelson pada tahun 1*78 ang merujuk kepada teks ang dihubungkan dengan memberi keterangan atau maklumat ang lebih lanjut serta menguatkan dimensi teks. Diantara hiperteks ang digunakan dalam apikasi multimedia adalah seperti hotwords, hotspots dan butang. .ormat 0ail teks adalah T;T, D<1 dan =T.. >ra0ik pula dapat mengilustrasikan mesej dan gra0ik juga mampu mereka bentuk tajuk untuk men#ari pelbagai jenis maklumat seperti dalam sebuah buku atau majalah. 4lemen gra0ik seperti butang dan ikon dapat membantu penonton mengarahkan melalui tajuk. ?enis gra0ik seperti vektor ang terdiri daripada garisan, garis lengkung, kotak, bulatan, poligon dan lain$lain gra0ik ang berkaitan dengan matematik dalam bentuk sudut, kordinat dan jarak. Ia boleh diisikan dengan %arna dan #orak, digubah dan diubahsuai sai6n a tanpa menjejaskan kualiti imejn a. >ra0ik ang di#ipta dengan 2dobe Ilustrator, 2ldus Ilustrator atau 1orelDra% adalah terdiri daripada gra0ik vektor. >ra0ik peta bit juga merupakan gra0ik ang maklumat matriksn a ang mudah ang terdiri daripada elemen kotak$kotak ke#il pada skrin komputer atau alat pen#etak ang dikenali sebagai piksel bagi me%akili gra0ik. &etiap piksel me%akili pelbagai peringkat %arna seperti 1 bit bersamaan monokrom hitam dan putih. 2udio atau bun i merupakan sensasi kepada persembahan multimedia. &ebagai #ontoh adalah suara latar ang akan memberi tekanan intonasi kepada mesej ang hendak disampaikan se#ara berkesan berbanding memba#a pameran teks begitu sahaja. 5un i juga dapat menguatkan interaksi di antara penonton pada pelbagai tahap seperti terdapat pelbagai kesan bun i ang dapat men ampaikan pelbagai maklumat kepada pendengar se#ara tersurat dan tersirat. Dengan audio atau bun i ia mampu meneguhkan mesej. &elain itu mu6ik juga boleh menentukan keadaan 0ikiran atau hati seseorang dan dapat menarik perhatian dan menghidupkan suasana penonton misaln a meletakkan kesan bun i semasa mengetik butang atau mengalih kepada slaid ang baru untuk persembahan dalam pembentangan. 5un i juga dapat menggantikan tenaga pengajar dengan adan a penambahan suara bagi kegunaan persembahan multimedia se#ara individu atau

KAEDAH DAN CIRI-CIRI PEMBANGUNAN PERISIAN

UNIT 10

pembelajaran berbantukan komputer. 5un i terdapat dalam bun i analog dan bun i digital. 5un i analog dihasilkan apabila kita memasang mikro0on ang akan mengesan alunan suara dan menukarkann a kepada is arat elekrik. Is arat ini pula diproses melalui ampli0ier dan dihantar kepada pembesar suara dan akhirn a menghasilkan bun i. 5un i digital adalah bun i ang dirakam dan ditukarkan dalam bentuk digital dari mikro0on, alat sintesis, pita rakaman, pen iaran radio dan televis en, #akera padat dan piring hitam. &istem digital menukar bun i kepada kombinasi nombor perduaan ang terdiri daripada 1 dan 0 dalam komputer dan dengan itu ia akan diproses, diedit dan dimainkan semula dengan komputer. 2nimasi bermaksud memberi n a%a kepada sesuatu imej. 2nimasi ialah #ara mudah menambahkan ilusi pergerakan iaitu kelihatan seolah$olah memberi pergerakan tetapi sebenarn a tidak. 2nimasi dapat mensimulasikan tingkah laku keadaan sebenar, menarik perhatian isi kandungan pada skrin dan memberi maklum balas kepada impak visual. Ia menghidupkan gra0iks pegun dan men ampaikan persembahan se#ara dinamik serta dapat men ampaikan konsep maklumat lanjut daripada gambar stati#. 2nimasi boleh dalam bentuk 9$ D atau :$D. 2nimasi juga dapat menggantikan keterangan ang berjela$jela. 2nimasi terdapat dalam tiga jenis iaitu animasi bingkai demi bingkai, animasi masa sebenar dan auto animasi. @ideo merupakan elemen ang penting dalam multimedia kerana ia menambahkan dan memberi impak kepada aplikasi multimedia. @ideo seperti 0ilem membentuk ilusi kepada mata kita. @ideo dianggap sesuatu ang penting ia dapat mengekalkan keaslian atau mutu tanpa hilang sebarang data, dapat juga mengedit video dengan menambahkan pelbagai kesan ang #antik dan menarik. Ia juga dapat men#ipta persembahan video se#ara interakti0 dan digunakan sebagai bahan latihan dengan menjimatkan masa dan tenaga. @ideo mampu mengilustrasikan proses perindustrian atau langkah$langkah penghasilan produk dan ia akan mendemonstrasikan produk baru versi realiti ma a sebelum diproses. Kaedah dan Ci i-Ci i Pem!angunan Pe i"ian -engajaran bahasa menggunakan komputer memerlukan kaedah dan #iri $ #iri pembangunan perisian ang kursus. Terdapat beberapa perkara penting ang harus diikuti iaitu ang pertama dalam pembangunan perisian perlu dikenal pasti akan jenis perisian kursus untuk mendapatkan objekti0 penggunaann a sama ada menggunakan sistem tutorial peribadi mahupun selainn a. &istem tutorial peribadi ang berpandukan pengajaran berbantukan komputer ang 0leAible, adapti0 dan praktikal supa a ia dapat berhubung dengan pengguna, me%ujudkan pengajaran ang berkesan, dapat mengesan kedudukan pengguna dan seterusn a men ediakan pengguna kepada pelajaran. Kaedah penggunaann a pula memerlukan rekabentuk ang haruslah membolehkan pengajaran dan pembelajaran dikendalikan dalam persekitaran perseorangan dan berkumpulan sambil di a%asi mahupun diberikan tugasan oleh guru mengajar. -embelajaran melalui tutorial ini merangkumi tiga perkara iaitu pertama, pembelajaran ekspositori ang merupakan pembelajaran merujuk kepada suasana pembelajaran ang melibatkan guru, sebagai pen ampai ang men ampaikan pelajaran atau maklumat kepada murid ang pasi0. Kedua, adalah demonstrasi sesuatu 0enomena ang dika%al dan ditentukan oleh sistem se#ara kronologi atau susunan ang berurutan dan ditunjukkan oleh guru dan ketiga adalah latihan atau latih tubi dika%al dan ditentukan oleh sistem dan disampaikan oleh guru '--K, 9001,.

KAEDAH DAN CIRI-CIRI PEMBANGUNAN PERISIAN

UNIT 10

Kedua komponen perisian kursus, terdapat tiga komponen asas ang %ajib ada dalam perisian iaitu induksi ang ber0ungsi digunakan untuk menarik perhatian pelajar terhadap sesuatu pengajaran pada masa itu. -eringkat seterusn a adalah perkembangan iaitu dengan men ediakan langkah$langkah pen ampaian isi kandungan melalui pendekatan pengajaran dan pembelajaran. 2khir sekali melalui penilaian ang dapat melihat kemampuan untuk pengesanan dan penilaian tahap penguasaan di peringkat tertentu dalam proses -/- ang telah dilakukan dan dilalui oleh pelajar. Dalam komponen perisian kursus perlu %ujud kaedah penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran ang dilaksanakan. <leh itu terdapat dua kaedah penilaian dengan melalui latihan $latihan diberi pada peringkat tertentu untuk mengukuhkan ke0ahaman pengguna tentang konsep dan kemahiran ang diajar. Ujian juga merupakan kaedah penilaian dengan guru boleh memberikan soalan$soalan kepada pelajar bagi menentukan tahap pen#apaian mereka. &elain itu komponen tambahan ang perlu ada supa a mutu perisian kursus boleh dipertingkatkan dengan perlu adan a ulangkaji, penga aan, pemulihan dan pengukuhan sama ada pengukuhan positi0 seperti pujian atau ganjaran bagi ja%apan betul dan galakan bagi ja%apan salah dengan adan a unsur error #ontigent 0eedba#k ang sesuai atau pengukuhan berbentuk negati0. Ketiga, pendekatan pengajaran dan pembelajaran ang digunakan haruslah diintegrasikan dengan pelbagai pendekatan supa a ian a men#abar dan men eronokkan. 2ntara pendekatan ang boleh digunakan ialah tutorial dengan memberikan bimbingan dan latihan# 3atih B tubi melalui aktiviti ang dapat meningkatkan ke0ahaman konsep dan penguasaan kemahiran melalui latihan ang ban ak. -ermainan pula mampu meningkatkan minat dan keseronokan belajar. &imulasi juga ber0ungsi agar pelajar dapat melakukan aktiviti men erupai keadaan sebenar# 4ksperimen dilakukan agar pelajar memahami sesuatu konsep atau proses ang hendak disampaikan. Demonstrasi juga diperlukan supa a dapat memberikan penjelasan terhadap sesuatu konsep melalui tunjuk#ara# Terakhir adalah dengan #ara kolaborati0 iaitu pembelajaran se#ara berkumpulan ber#orak saling bantu membantu dalam kumpulan. Keempat, pengurusan perisian kursus dengan memastikan perisian tersebut mempun ai komponen pen impanan soalan ujian dan menganalisis serta membuat laporan. 5ank &oalan diperlukan untuk memastiakan soalan$soalan ang dijana akan se#ara ra%ak. Terakhir perlu %ujud analisis dan pelaporan supa a kemudahan merekod,menganalisis dan melapor kemajuan dan pen#apaian pelajar dapat diketahui dan dapat dibuat tindakan seterusn a . Kelima, kurikulum perisian kursus perlu diselaraskan dengan .alsa0ah -endidikan Negara dan kurikulum kebangsaan. Kandungann a akan mempun ai unsur$unsur tempatan, sar%ajagat ' global , dan 0uturistik. &elain itu, nilai murni ang selaras dengan agama, buda a dan norma mas arakat Mala sia akan diketengahkan. Kemahiran ber0ikir se#ara kritis dapat menilai kemunasabahan atau ke%ajaran idea, meneliti kebernasan, kebaikan dan kelemahan hujah dan membuat pertimbangan serta kemahiran ber0ikir se#ara kreati0 dapat memastikan ke#ekapan menggunakan minda untuk meneroka pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu ang baru, asli dan bernilai samada bersi0at maujud, abstrak, idea atau gagasan. Keenam, rekabentuk antara muka ' inter0a#e , perisian kursus. 2ntara #iri $ #iri antara muka dalam perisian ang berkualiti iaitu ramah pengguna ' User .riendl , dengan adan a perihal atur#ara ang dianggap senang dipelajari dan digunakan. 2ntara si0at$si0atn a ialah penggunaan gambar ang mudah C menarik bagi semua ikon, arahan bersuara jika pengguna

KAEDAH DAN CIRI-CIRI PEMBANGUNAN PERISIAN

UNIT 10

tidak begitu lan#ar memba#a, kurang penggunaan istilah dan laras komputer ' #omputer jargon ,, penggunaan ikon !bantuan" dan pen ediaan peta topik. Kegunaan si0at$si0at ramah pengguna ini bergantung kepada kesesuaian dan sasaran pengguna perisian kursus. Keinterakti0an merupakan #iri kedua untuk rekabentuk antara muka dengan mengenalpasti kebolehan pengguna bermaklum balas dengan sistem dan sebalikn a. &istem ini akan mengunakan menggunakan meta0ora ang #ontent driven dapat dirasai seolah $ olah kandungan perisian tidak habis$habis, %ujud pengumpulan data semaksimum mungkin dan perekabentuk menga%al isi kandungan dan pengguna menga%al susunan persembahan mengikut kebolehan. -endekatan Navigasi juga digunakan dengan kaedah ang sesuai disediakan dalam perisian kursus bagi pelajar menjelajah program se#ara berkesan. &emasa perisian digunakan, pelajar tahu di mana ia berada. 1ontohn a, butang menu utama, submenu dan submenu unik akan sentiasa %ujud pada setiap skrin dan han a butang topik dan subtopik serta submenu unik ang sedang dijelajah sahaja akan akti0 supa a pelajar akan sentiasa tahu di mana dia berada dalam program. Ketujuh, kualiti media perisian kursus dengan imej statik ang menunjukkan gambar untuk menjelaskan konsep C gambaran. Imej harus terang, jelas, tajam dan tidak berubah %arna dan bentuk asaln a. 2nataran a ialah animasi ang berupa a menarik dan memberi makna untuk menjelaskan konsep dan ke0ahaman. 2udio pula perlu sesuai, jelas dan tiada gangguan. @ideo ang digunakan perlu mempun ai gambar ang terang, jelas, tidak berubah %arna dan boleh dika%al. Teks pula ang mudah diba#a, 0ont sesuai, bebas dari kesalahan serta %arna sesuai dipilih supa a ian a akan menjadi jelas dan menarik. Kelapan, aspek teknikal perisian kursus haruslah menepati aspek $ aspek berikut iaitu ear 9000 #ompliant, tahan lasak dengan tiada #rash sistem untuk tempoh ang lama, tiada ralat iaitu dapat ber0ungsi seperti dikehendaki dan mengeluarkan ouput C maklumbalas ang betul. Manakala kepantasan persembahan pula han a mengambil masa ang singkat dalam penukaran skrin dan tindakbalas kepada input. Kesembilan, dokumentasi perisian kursus adalah se#ara manual pengguna mahupun se#ara panduan guru.

Pe an$angan Penga%a an Be a"a"&an Penggunaan K'm(ute

Pen)ediaan (a(an $e ita

-apan #erita adalah persembahan gra0ik daripada projek multimedia ang di#adangkan. Ia adalah pelun#uran idea ang akan dipersembahkan dalam skrip program. -apan 1erita -embangunan -erisian 5ahasa

KAEDAH DAN CIRI-CIRI PEMBANGUNAN PERISIAN

UNIT 10

-astikanD -eristilahan tepat, 4jaan betul, Tatabahasa, 3aras 5ahasa, Ea#ana menarik Mesra pengguna seperti hot spot C hot teks C roll over mouse C s#rolling teAts, ke press, help 0un#tion, reka letak item, data bank, log in, -rint .ile &umber pengetahuan tambahan seperti internet C %eb site C email C internet #hat C internet #on0eren#ing

ISI KANDUNGAN -elajar dapat memahami apa itu bentuk perkataan dan dapat membahagikan bentuk perkataan kepada empat jenis. 54NTUK -4=K2T22N

TU*UAN

PETA KANDUNGAN +C'gniti,e Ma((ingK2T2 TUN>>23

K2T2 M2?MUK K2T2 T4=5IT2N k2T2 >2ND2

1. Konsep perbentukan kata. ISI KANDUNGAN 9. -engenalan empat jenis bentuk perkataan dalam bahasa Mela u. :. 1iri$#iri bentuk perkataan. 1. &oalan subjekti0. BANK S.A/AN 9. Kui6 tatabahasa mengenai bentuk perkataan. 1. &oal ja%ab dan latih tubi. 9. -ujian dengan u#apan tahniah 'sekiran a ja%apan betul, :. Motivasi dan galakan ang membina supa a pelajar tidak berasa takut untuk men#uba lagi 'sekiran a

PENEGUHAN

KAEDAH DAN CIRI-CIRI PEMBANGUNAN PERISIAN ja%apan salah,

UNIT 10

PENGA0AAN

1. >uru membahagikan pelajar di dalam kelas kepada empat kumpulan. 9. &etiap kumpulan diminta untuk membina a at seban ak ang mungkin mengikut bentuk kata ang telah diberikan.

PEMU/IHAN

>uru menerangkan, menjelaskan dan memperbetulkan kesalahan pelajar berkaitan bentuk kata bahasa Mela u.

BAHAN SUMBER 1. 5uku rujukan, Tatabahasa De%an, Kamus De%an dan sebagain a.

CARTA A/IRAN 54NTUK -4=K2T22N <5?4KTI.

K2T2 TUN>>23

K2T2 T4=5IT2N

K2T2 >2ND2

K2T2 M2?MUK

D4.INI&I -=<&4& -4M54NTUK2N ?4NI& 1<NT<)

KAEDAH DAN CIRI-CIRI PEMBANGUNAN PERISIAN

UNIT 10

ITEM-ITEM PAPARAN Item$item paparan ang digunakan ialah anak panah, butang seterusn a, butang mengundur, jadual, gambarajah, peta minda dan pautan dengan laman sesa%ang.

1ARNA Earna hitam, %arna putih, %arna merah untuk ja%apan ang salah dan %arna biru untuk ja%apan ang betul. Umumn a, %arna$%arna ang terang dan jelas diba#a dari jauh.

/ATAR BE/AKANG Earna biru air laut.

MESRA PENGGUNA >abungan animasi, video, audio, gra0ik dan pautan laman sesa%ang serta turutan arahan ang jelas dan mudah di0ahami.

SUMBER PENGETAHUAN TAMBAHAN &umber internet, jurnal ilmiah, tesis, disertasi dan kertas kerja pembentangan.

=ajah 9D 1ontoh -apan 1erita -engajaran 5ahasa Mela u

KAEDAH DAN CIRI-CIRI PEMBANGUNAN PERISIAN

UNIT 10

M'del Re&a Bentu& Penga%a an Be a"a"&an Multimedia

M'del Re&a Bentu& Penga%a an Di$& dan Ca e) +1220Anali"i" Re&a Bentu& Pem!angunan Penilaian

KAEDAH DAN CIRI-CIRI PEMBANGUNAN PERISIAN

UNIT 10

Mengendalikan analisa pengajaran

Membangunkan Item Ujian =ujukan Kriteria Menulis objekti0 pen#apaian Membangunkan dan memilih bahan pengajaran =eka bentuk dan kendalikan penilaian 0ormati0

Kenal pasti matlamat pengajaran

Kenal pasti kemasukan tingkah laku #iri$#iri

Membangunka n strategi pengajaran

=eka bentuk dan kendalikan penilaian sumati0

'=o6inah ?amaludin, 9000D 9*,

=ajah :D Model =eka 5entuk &istem -engajaran Di#k dan 1are

Model reka bentuk sistem pengajaran objektivisme men ediakan beberapa bahan pengajaran ang berkesan. Dengan mengambil kira seseorang individu dan perbe6aaan pengetahuan sedia adan a dengan melihat kepada tingkah laku individu itu. Dalam model ini membahagikan proses

KAEDAH DAN CIRI-CIRI PEMBANGUNAN PERISIAN

UNIT 10

pengajaran kepada lapan langkah asas dan mengkategorikann a kepada empat peringkat iaitu se#ara sistematik dengan 2nalisis, =eka bentuk, -embangunan dan -enilaian. 3angkah model diperjelas dengan %ujudn a pertan aan kritikal. 3angkah pertama, adalah dengan mengindenti0ikasikan gol pengajaran. Dalam lamgkah ini kita perlu tahu apakah tujuan program ini diadakan dan perkara ang hendak di#apai dengan program ini supa a semuan a jelas dilakukan mengikut urutan dan tidak tersasar daripada matlamat asaln a. -erkara lain ang penting ialah mengenal pasti penggunaan a dan masa ang ditentukan apabila seseorang pelajar menggunaan perisian ini dalam suatu pembelajaran nanti. 3angkah kedua, adalah dengan mengenalpasti #iri$#iri kemasukan tingkah laku. -erkara ini dapat diketahui dengan melihat kepada tahap kebolehan pelajar sebelum pengajaran. 5agi sekolah diluar 5andar dan keluarga ang tidak mempun ai komputer sendiri di rumah maka perhatian perlu diberi dan pengajaran dilakukan dari asasn a supa a pelajar ini dapat menguasai dan membiasakan diri dengan keadaan ang baru sedemikian. >uru juga dapat melihat bagaimana #iri$#iri pelajar akan memberi impak reka bentuk pengajaran dengan pelajar ang telah biasa dan seronok dengan perisian ini tentun a akan inginkn sesuatu ang lebih dan suatu pelajaran ang diajar akan lebih #epat berbanding apabila pelajar kurang memberi respon terhadap pengajaran ang menggunakan perisisan sedemikian. 3angkah ketiga, melihat bagaimana kendalian analisis pengajaran dilakukan. Daripada analisis kita akan mengetahu apakah ang telah diajar dan bagaimana domain pembelajaran bagi men#apai kemahiran sasaran. 2nalisis penting supa a kelemahan ang berlaku dalam perisisan pengajaran dapat dibaiki dan seterusn a pengajaran itu mampu memberi ke0ahaman kepada pelajar. 3angkah keempat, menulis objekti0 pen#apaian. <bjekti0 perlu ditulis supa a isi pengajaran dapat di#apai dengan sepenuhn a. 2pabila pelajar mampu melakukan tugasan ang diberi selepas sesi pengajaran dilakukan maka objekti0 ang a%al tadi telah ter#apai matlamatn a. Dalam pengajaran juga kita perlu memastikan pelajar dapat sesuatu kemahiran supa a kemahiran ini dapat digunakan dalam pengajaran seterusn a dan akan di pertingkatkan dari masa ke semasa. 3angkah kelima, dengan membangunkan item ujian rujukan kriteria maka setiap kelemahan dalam perisian pengajaran dapat dikenal pasti dan diperbaikin a. 2ntara perkara ang dinilai adalah pembelajaran. &elain itu, item ujian juga akan menilai pelajar dengan melihat apakah ang dinilai terhadap pelajar masa ang diperlukan untuk sesuatu penilaian. Untuk itu kita perlu tahu berapakah item ujian ang digunakan agar ujian ag dilakukan ini dapat diketahui hasiln a dengan tepat. 3angkah keenam, perlu untuk membangunkan strategi pengajaran. -embangunan strategi pengajaran supa a maklumat ang diperolehi dan diran#angkan dapat dikelompokkan mengikut turutan maklumat. Dengan ini #apaian terhadapn a akan lebih mudah dan pantas. Maklumat ini kemudiann a akan dipersembahkan supa a dapat dilihat bagaimana penglibatan pelajar dalam pengajaran dan maklum balas pelajar diketahui pada sesi pengajaran itu. 3angkah ketujuh, memilih dan membangunkan bahan pengajaran. 5ahan pengajaran ang dibangunkan memerlukan satu strategi ang sesuai dan bahann a pula dapat digunakan sama ada untuk individu mahupun se#ara berkumpulan dalam sesi pengajaran ang diadakan nanti. &elain itu, peranan pengajar juga perlu diambil perhatian supa a pelajar dapat memahami pengajaran

KAEDAH DAN CIRI-CIRI PEMBANGUNAN PERISIAN

UNIT 10

semaksimum ang mungkin. Media dan mod kaedah pen ampaian untuk pengajaran perlu ada dan %ujud supa a mudah akan perisian ini dikendalikan oleh pelajar mahupun guru. 3angkah kelapan, membangunkan dan mengendalikan penilaian 0ormati0 supa a pakar subjek akan memper#a ai baha%a kandungan bahan pengajaran dalam perisian adalah tepat dan memenuhi spe0ikasi ang telah di%artakan dalam pekeliling. -engajaran menggunakan perisian seperti ini perlulah menarik supa a pelajar sasaran dapat memahami tentang apa ang hendak dipelajari supa a objekti0n a tadi dapat ter#apai. Model Di#k dan 1are mampu menghasilkan perisian pengajaran ang baik untuk bakal guru disekolah ang ingin melakukan pengajaran menggunakan perisian pengajaran ang ian a lebih mudah dan men eronokkkan pelajar.

M'del Re&a Bentu& Multimedia Ree,e" +1223-

=eeves '1**+, telah mengemukakan satu model reka bentuk multimedia ang boleh digunakan dalam pembangunan projek multimedia. Dalam model ini mengkategorikann a kepada empat peringkat iaitu se#ara sistematik dengan 2nalisis, =eka bentuk, -embangunan dan -enilaian. -eringkat analisis akan melalui proses dimana pengendalian penilaian keperluan perlu %ujud untuk memastikan baha%a keperluan terhadap bahan dalam perisian itu akan dapat memberikan satu pengajaran ang baik dan berkesan. Didalam proses ini juga akan men ediakan penilaian oleh audiens untuk memastikan baha%a perisian pengajaran ini ber0ungsi sebagai bahan pengajaran. 2udiens ang dimaksudkan tentun a adalah pelajar. -eringkat seterusn a dalam proses adalah memilih pengajaran dan sistem pen ampaian supa a projek ang diran#ang akan mengikut strategi penilaian ang telah dibuat sebelumn a. -asukan ang terlibat dalam analisis ini adalah seperti pengurus projek, pereka bentuk, pengatur #ara dan juga pakar subjek. 2khir sekali terhasillah produk daripada analisis ini iaitu perlun a ada laporan penilaian keperluan, pro0il pelajar, objekti0 pengajaran, sistem pen ampaian, #arta -4=T, jadual %aktu projek dan peran#angan penilaian. -ro0il pelajar diperlukan supa a pengajaran menggunakan perisian dapat dilaksanakan dengan lan#ar setelah mengetahui akan pengalaman dan kesediaan murid terhadap teknologi multimedia ang asas seperti komputer dan sebagain a. Murid ang tidak mahir menggunakan peralatan seperti ini perlu diberi perhatian supa a pembelajaran mereka seiring dengan pelajar ang telah mahir. -eringkat reka bentuk pula proses diperlukan untuk men#ipta spesi0ikasi pembalikan dan membentuk interaksi pelajar. Inteaksi pelajar sama ada terhadap perisian mahupun guru ang mengajar menunjukkan suatu tanda ang positi0 dengan guru dapat melihat minat pelajar ini terhadap pembelajaran. &eterusn a adalah proses membina #ara alir dan menulis skrip serta membuat 0ormat skrip ang akan ditulis itu nanti. -roses untuk mengendalikan 0ormating ang dibina itu juga perlu ada supa a pada akhirn a kita dapat melihat semula akan proses ang telah dibuat pada reka bentuk ini daripada a%al. -asukan ang terlibat selain pengurus projek adalah artis gra0ik dan pengurus video. -roduk ang terhasil pada reka bentuk ini adalah dekripsi pembaikan, spesi0ikasi reka bentuk skrin, skrip, prototaip IMM, helaian kertas papan #erita dan pembaikan pengajaran.

KAEDAH DAN CIRI-CIRI PEMBANGUNAN PERISIAN

UNIT 10

-eringkat pembangunan dalam model =eeves adalah melalui proses dimana %ujud interaksi alat pengarangan. Disini juga gra0ik akan di#ipta dan bahan tambahan disediakan. &elain itu ia akan melalui proses pengendalian pro$produksi dan pos Bproduksi. -roses ini akan berlanjutan bagi melahirkan media optikal ang pastin a integrasi antara media optikal dan kad pengarangan berlaku. -engurus projek, pakar subjek, artis gra0ik dan sebagain a akan berkerjasama untuk terlibat agar hasil ang ang diperolehi dalam produk akan 5erja a dan bermutu. -rodukn a adalah seperti kod interakti0, gra0ik, video dan audio 0ilem dan audio pen untingan. Terakhir adalah peringkat penilaian, proses dalam peringkat ini adalah untuk mendokumentasikan projek multimedia dan interakti0. Ia juga bagi menguji IMM dan kesahan interakti0 selain mengendalikan impak penilaian. (ang terlibat dalam proses ini adalah pengurus projek, penilai projek, polar subjek, pereka bentuk dan pengatur #ara. -roduk akhirn a adalah dokumentasi projek dan kesahan IMM dan pengajaran IMM berja a dilaksanakan. &elain itu, laporan juga perlu ada untuk djadikan sebagai bukti rekod ang n ata. 3aporan seperti laporan penilaian 0ormati0, dan laporan impak penilaian. Model reka bentuk multimedia oleg =eeves lebih mudah di0ahami dan pastin a ia akan memudahkan para guru men ediakan perisian untuk pengajaran bahasa Mela u disekolah nanti.

Pe ing&at Pela&"anaan -elaksanaan adalah perihal, perbuatan atau proses melaksanakan 'menjalankan, mengusahakan, ran#angan 'tugas dsb,. -ersembahan akan melibatkan seorang pen ampai dan audiens ang terdiri daripada satu atau lebih daripada itu. Dalam persembahan, pen ampai akan menga%al tajuk dan ia adalah satu hala komunikasi dengan membenarkan persembahan FmelompatG kepada pelbagai bahagian dalam isi kandungan. -ada peringkat pelaksanaan dokumen spesi0ikasi reka bentuk kursus akan dilaksanakan. =amai ahli pasukan ang akan terlibat, antaran a pengurus projek, pereka bentuk, pengatur #ara dan juga pakar subjek. -apan #erita akan ditulis, video ditangkap, disunting dan dimasukkan dan versi permulaan projek multimedia atau %eb dibangunkan, diuji dan dilihat semula. -usingan lihat semula mesti dilaksanakan supa a ian a dapat memahami apa ang dilihat kembali dan bagaimana untuk melakukann a. =ekod kelulusan, keputusan dan perubahan mesti di#atatkan. &etiap elemen media mesti diintegrasikan dan dikoordinasikan, dan penghasilan dan pelaksanaan projek mesti diurus dengan sempurna.

KAEDAH DAN CIRI-CIRI PEMBANGUNAN PERISIAN

UNIT 10

1. 2nalisis 2. =eka 5entuk

5. -enilaian

3. -embangunan 4. -elaksanaan

Komputer 5erasaskan Eeb Multimedia 5erasaskan Eeb

-en iaran ?arak Multimedia Interakti0

Ra%ah 4#5D .asa pembangunan dan pelaksanaan. -eringkat pelaksanaan ini latihan berasaskan komputer ang diberikan akan disampaikan se#ara khusus, manakala interakti0 pembelajaran jarak jauh pula akan dikendalikan pada sesi tersebut. -elaksanaan tapak laman %eb akan dilakukan untuk memastikan pengajaran dapat dilakukan nanti. Pe an$angan Penga%a an dan Pem!ela%a an -engajaran 5ahasa Mela u berkenaan bertajuk kata kerja transiti0. Dengan menggunakan komputer, murid akan diminta untuk membuka 0ail petikan ke0ahaman dengan menggunakan perisian Mi#roso0t Eord. &eterusn a, guru meminta murid memba#a sen ap petikan pada skrin komputer dengan #ara lun#uran 'skimming, dan pemba#aan teliti. >uru kemudian meminta seorang murid untuk memba#a petikan tersebut dengan suara ang kuat dan jelas. Murid ang lain akan mendengar dengan teliti. Murid juga diminta untuk membina satu soalan berdasarkan petikan tersebut. ?ika murid inginkan ja%apan guru akan membimbing murid mendapatkan maklumat di internet. -eringkat seterusn a guru mengajar aspek tatabahasa iaitu kata kerja transiti0 dengan dimulai penjelasan daripada guru tentang aspek$aspek kata kerja transiti0. >uru akan menjelaskan struktur kata kerja transiti0 berdasarkan penggunaan dalam data korpus. 1ontoh kata kerja transiti0 H objek dan sebagain a. Kemudian guru berbin#ang tentang struktur kata kerja transiti0 ang betul dan salah dari segi tatabahasa. 2khirn a nanti gur akan meminta murid membina lima

KAEDAH DAN CIRI-CIRI PEMBANGUNAN PERISIAN

UNIT 10

soalan sebagai latihan dan seterusn a guru meneruskan pengajaran sehingga kelas tamat %aktun a. 2ntara model pengajaran ang sesuai untuk pengajaran berasaskan 3aman %eb ialah seperti model &eels dan >lassgo% '1**7,. Model ini terdiri daripada =ekabentuk, -embangunan, -enggunaan, -engurusan, dan -enilaian sebagai rangka kerja pengajaran berasaskan 3aman %eb. -engajaran berasaskan 3aman %eb sesuai dengan pembelajaran konstruktivisme. Ia bermula dengan persembahan masalah dunia sebenar, pelajar disediakan dengan panduan instruktor, sumber$sumber bahan bagi menggalakkan pelajar men erap masalah, membina ke0ahaman individu, dan men#ari ja%apan kepada pen elesaian masalah. -roses reka bentuk pengajaran berasaskan jejaring ang lengkap terdiri daripada tiga 0asa iaitu rekabentuk, pembangunan, dan pen ampaian 'Dris#oll, 1**I,. 3angkah ang pertama dalam analisis keperluan ialah mengenal pasti atau menentukan gol anda terlebih dahulu. -astikan sebelum membina 3aman %eb dikenal pastikan sasaran penonton, menentukan set gol atau matlamat, tahu objekti0 utama dan dapatkan garis kasar ang lengkap tentang maklumat ang hendak dimasukkan dalam laman %eb. Kebaikan pengajaran berasaskan laman %eb adalah pengajaran berasaskan laman %eb merupakan alternati0 atau #ara baru pengajaran ang mempun ai ban ak potensi untuk menghasilkan pengajaran ang lebih bermakna. 1iri$#iri antara muka dan 0i6ikal laman %eb mempun ai impak ang berlainan berbanding pengajaran konvensional. 2ntara kebaikan pengajaran berasaskan laman %eb ialah pen ediaan #iri$#iri hiperteks, hipermedia dan h perlink dengan 3aman %eb lain dari seluruh dunia. Keadaan ini menjadikan pen ampaian pengajaran dapat disampaikan dalam bentuk tidak linear. .ormat h permedia memudahkan pendekatan berpusatkan pelajar. -embelajaran seperti ini tentun a dapat me%ujudkan suasana pembelajaran ang akti0 dan bermotivasi '5e#ker / D% er, 1**+,. 3aman %eb juga mendokong dan menggalakkan inkuiri dan eksplorasi, ang biasan a berkaitan dengan pembelajaran pemikiran tahap tinggi atau high-order thinking skills. 'Thuring, Mannemann / )aake, 1**8,. -engajaran men ediakan peluang untuk menghantar maklumat ang bukan sahaja terdiri daripada teks, tetapi juga termasuk audio dan video ang men ediakan interaktiviti visual pada masa sebenar dengan keupa aan berhenti dan main semula rakaman video tersebut. -engguna dapat menga%al maklumat dan berinteraksi dengan pen ampaian maklumat. Keadaan ini tentun a berbe6a dengan bahan pengajaran ber#etak seperti buku. -engajaran berasaskan 3aman %eb juga boleh ditambah dengan pen ediaan kemudahan komunikasi se#ara sinkroni, misaln a melalui sesi perbualan '#hat, dan juga asinkroni seperti menghantar e$mel. Kemudahan seperti ini dapat men ediakan peluang kepada pengguna berkomunikasi dan bekerjasama merentasi jarak ang jauh, terutama ketika #uti sekolah. Komunikasi sinkroni '#hat, membolehkan interaksi berlaku pada masa sebenar antara pelajar, seperti dalam diskusi bilik darjah, be6an a pelajar dalam suasana Internet menggunakan papan kekun#i untuk menaip mesej. Manakala komunikasi asinkroni 'e$mel, membolehkan interaksi berlaku pada masa dan lokasi berlainan antara dua atau lebih pengguna. -engguna boleh berkomunikasi pada bila$bila masa sahaja. Kedua$dua jenis komunikasi ini mengembangkan akses maklumat pengguna, sumber, bekerjasama, dan meningkatkan sikap pelajar terhadap kerjasama dan pen#apaian. 5erbe6a dengan buku, 3aman Eeb lebih mudah di tambah dengan maklumat$maklumat terbaru atau membuangkan maklumat$maklumat lama ang kurang sesuai. -erubahan tersebut boleh dilakukan dalam masa ang singkat. &ebalikn a buku teks akan digunakan sehingga beberapa

KAEDAH DAN CIRI-CIRI PEMBANGUNAN PERISIAN

UNIT 10

tahun dengan kandungan ang sama, %alaupun keadaan serta situasi penggunaan sentiasa berubah. Disamping itu kandungan 3aman %eb juga boleh disimpan sebagai arkib untuk rujukan jika diperlukan. Pem!ela%a an Mene u"i 111 Internet mula digunakan se#ara meluas pada tahun 1**1 iaitu selepas larangan penggunaann a untuk perniagaan digugurkan. &ebelum itu internet han a digunakan dalam bidang ketenteraan dan pen elidikan '?amaludin, 1*I*,. Teknologi ini memang amat dikagumi dari segi keupa aan dan ke#anggihann a. Melalui Internet, maklumat dapat disampaikan se#ara ma a dan global merentasi sempadan geogra0i ang jauh dengan begitu pantas sekali. Maklumat berkenaan dapat diakses pada bila$bila masa dan di mana$mana sahaja seseorang itu berada. Kebiasaann a, setiap kali sesuatu teknologi ang baharu mun#ul, maka para pen elidik dalam berbagai bidang akan #uba meman0aatkan teknologi tersebut. &ebagai #ontoh dalam bidang perniagaan ia telah digunakan se#ara meluas, samaada untuk mempromosikan perniagaan mereka atau untuk menjual barangan dan perkhidmatan mereka. 5egitulah juga dalam bidang pendidikan Internet boleh diman0aatkan untuk pengajaran dan pembelajaran. -engajaran berasaskan 3aman %eb merupakan program pengajaran berasaskan hipermedia ang menggunakan sumber ?ejaring &edunia 'Eorld Eide Eeb atau EEE, untuk mereka #ipta dan mendokong suasana pembelajaran ang bermakna '5adrul Khan, 1**J,. -embelajaran berasaskan laman %eb ini mungkin berbe6a dengan pembelajaran se#ara ma a ' vitual learning, atau pembelajaran dalam talian 'online learning,. Ini adalah kerana pembelajaran se#ara ma a atau online lebih luas dan lebih ban ak lagi kos serta kepakaran ang diperlukan. Ini mungkin boleh dilakukan oleh intitusi ang lebih bersi0at koprat kerana mampu men ediakan peralatan, men ediakan dan menguruskan bahan pembelajaran. Ini juga mungkin tidak dapat dilakukan oleh guru$guru biasa di sekolah kerana melibatkan kepakaran serta masa ang ban ak, sedangkan guru telah sedia dibebankan dengan berbagai tugas dan masa pengajaran ang ban ak. -embelajaran berasaskan multimedia boleh dilakukan oleh semua guru sebagai tambahan kepada pengajaran di dalam kelas. >uru boleh membuat sendiri laman %eb menggunakan perisian ang mudah. 1ontohn a, menggunakan Nets#ape 1omposer, -ublisher dan sebagain a. Dengan menggunakan -ublisher, sekiran a kita tiada kemahiran dalam rekabentuk masih boleh melakukann a dengan menggunakan we site wi!ard. >uru han a perlu mengikuti arahan ang diberikan untuk membina sebuah laman %eb ang baik. &eterusn a guru han a perlu menukar ilustrasi, tajuk dan kandungan ang sesuai dengan topik pembelajaran. Ilustrasi boleh diperolehi daripada klip art atau download dari laman$laman %eb lain dengan s arat tidak melebihi had ang dibenarkan dalam akta hak #ipta. &ebenarn a ada kebenaran menggunakan sebahagian kar a orang lain dengan had ang tertentu dan bukan untuk tujuan perniagaan ' Debbie, 9000,. &ebaikn a guru membuat hiperlink kepada laman$laman %eb lain ang berkaitan, dengan tujuan untuk menggalakkan pembelajaran konstrukti0. >uru boleh meletakkan "upload# laman %eb mereka di protel$protel ang memberi perkhidmatan per#uma. &ebagai #ontoh (ahooK >eo1ities httpDCCgeo#ities. ahoo.#omC, .or0ree.at httpDCC%%%0or0ree.at, Tripod, httpDCC%%%.tripod.#om dan ban ak lagi. &elain daripada itu kita juga boleh menggunakan protal tempatan seperti httpDCC%%%.#ikgu.net.m C, httpDCC%%%.#erdik9000CindeA.htm, httpD%%%.ppk.kpm.m C dan sebagain a. &elain daripada itu terdapat ban ak laman %eb ang dibina khas untuk tujuan pembelajaran di merata dunia. 3aman %eb seperti L1 berdidikL, L&#hoolNetL , L3aman

KAEDAH DAN CIRI-CIRI PEMBANGUNAN PERISIAN

UNIT 10

-endidikan &eniL, LEorld 3e#ture )allL, L5la#kboardL dan ban ak lagi memaparkan bahan pengajaran dan pembelajaran se#ara per#uma. &elain daripada itu guru dan pelajar boleh menggunakan engin pen#arian 'sear#h engines, untuk men#ari maklumat umum. -engguna han a perlu menaipkan perkataan tersebut dan #ari..berbagai senarai alamat laman %eb ang berkaitan akan dipaparkan dan pengguna boleh meneruskan pela aran. Diantara enjin pen#arian ang boleh digunakan ialah seperti (ahooK httpDCC%%%. ahoo.#om, Magellan httDCCmagellan.eAite.#om, httpDCC%%%.#ari.#om dan sebagain a. -englibatan pelajar se#ara akti0 merupakan salah satu komponen penting dalam keja aan sesuatu proses pembelajaran melalui laman %eb. Menurut 5aharudin '9001, pembelajaran berasaskan multimedia seharusn a mempun ai #iri$#iri ke arah menghasilkan konteks pembelajaran ang tulen dan melibatkan pen elesaian masalah sebenar. -elajar bertanggungja%ab dan mempun ai initiati0 belajar se#ara kendiri dalam membentuk sesuatu kemahiran. >uru pula bertindak sebagai 0asilitator dan memberikan panduan dan bukan sebagai sumber maklumat. -erbin#angan adalah akti0 antara pelajar dan guru. Kaedah pembelajaran hendaklah se#ara berkumpulan menerusi kolaborati0 dan koperati0, termasuk adan a strategi penilaian pembelajaran ang tulen dalam menilai kemahiran sebenar.