Anda di halaman 1dari 2

SARAWAK BOLEH !!!

MENGEJAR IMPIAN ELEMEN KECEMERLANGAN Apakah perkara-perkara spesifik yang wajib anda lak kan n! k "en#apai p n#ak$ %n! k "e"b&lehkan a!li! #e"erlang ' "en#apai pres!asi yang k&nsis!en ( "a"p "engendali gangg an dengan baik) kekalkan f&k s hanya pada ! gasan ( *Channel / Rangkaian. berla!ih dengan saha yang berk ali!i) bereha! dengan sepen hnya sebel " "enghadapi per!andingan pen!ing+ sepen hnya ber"aks d "inda dan badan'fi,ikal)

Ki!a sebagai a!li! !idak "en nj kkan pres!asi yang baik dengan k&nsis!en kerana kebanyakan ki!a !idak "engh&r"a!i a!a !idak endah n! k "engik !i ele"en ke#e"erlangan di a!as - . . . . /) Jika anda "ah "enjadi a!li! yang !erbaik+ anda "es!i gigih n! k berla!ih dengan be! l) Ini "e"erl kan k&"i!"en yang !inggi n! k "e"b&lehkan anda #e"erlang) Anda "es!i gigih n! k berla!ih dengan rajin dan pada "asa yang sa"a "endapa! reha! yang se# k pnya agar dapa! "e"berikan pres!asi yang !erbaik pada "asa yang diperl kan) Hayati poin-poin be ik!t " Sebel!# Latihan 0) L angkan "asa n! k "enyediakan diri se#ara "en!al agar anda dapa! "e"berikan yang !erbaik dala" se!iap sesi la!ihan) Se#a$a Latihan 0) 2) 3) 4) 5) 7) 8) 9) <) 0=) 1e"p rnakan ke"ahiran-ke"ahiran anda se"asa la!ihan) 1en!iasa si" lasikan apa yang anda hendak b a! se"asa per!andingan) 1elesaikan se!iap r !in dan pr&gra" sesi la!ihan) 1i" lasikan se!iap ke"ahiran !ak!ik yang anda hendak lak kan se"asa per!andingan) 6e!apkan "a!la"a! spesifik harian dan har s "enge!ah i apa yang hendak anda #apai di akhir se!iap sesi la!ihan) C ba "engg nakan i"ageri se!iap hari) Melak kan i"ageri bahawa anda sedang "elak kan ke"ahiran dengan se"p rna) :apa!kan *rasa; pergerakan !erseb !) I"ageri adalah #ara n! k *"e"pr&gra"kan; badan dan "inda anda n! k "e"berikan pres!asi yang se"p rna se#ara k&nsis!en) K&"i!kan diri n! k f&k s 00=> dala" se!iap langkah)

%e $e&iaan !nt!k %e tan&ingan 0) Reha! se# k pnya ? peka kepada keadaan diri@ elakkan la!ihan yang berlebihan agar anda dapa! "engekalkan kesiha!an dan kek a!an) 2) K&"i!"en n! k "ereha!kan diri se# k pnya adalah sa"a pen!ing n! k berla!ih dengan k a!) 3) 6anpa reha! yang # k p+ sis!e" badan anda akan r&sak dan akhirnya !er! ! p) Ke!ah i f&k s "ana yang ses ai n! k diri anda) :i "ana f&k s anda se"asa anda dapa! "e"berikan pres!asi yang baik) 4) A&r"a!i f&k s ini) ik !inya se"asa la!ihan dan per!andingan) 5) La!ih "enga!asi gangg an pada se!iap hari ? ini adalah ke"ahiran pres!asi yang pen!ing) 7) 1ebel " per!andingan+ inga!kan diri f&k s yang !erbaik n! k diri anda) 8) Ik !i pelan persediaan pra-per!andingan yang "e"berikan anda pres!asi !erbaik) 9) Bayangkan anda "elak kan pres!asi yang se"p rna n! k "e"as!ikan pres!asi !erbaik "asih segar di "inda anda) <) KEM%:IAN 6%6%PKAN PEMIKIRAN AN:A) CDK%1 1EPEN%ANEA :ALAM PRE16A1I AN:A) PA1ANGKAN FA%6DPILD6G ? FCAANNELG) Selepa$ %e tan&ingan :E-BRIECING 0) Apa yang berjalan dengan li#in$ 2) Apa yang perl diperbaiki$ 3) Apa yang anda ingin inga!kan diri anda n! k "elak kan perkara yang sa"a pada lain kali$ 4) Apa per bahan yang " ngkin akan "e"ban! persediaan anda pada per!andingan yang akan da!ang$ 5) Ca!a!kan per bahan yang perl dan lak kannya n! k per!andingan yang akan da!ang) 7) Adakah saya "engik !i pelan pra-per!andingan$

DALAM HATI SEORANG JUARA ADALAH KEBERANIAN UNTUK BERTAHAN ! -IN 6AE AEAR6 DC A CAAMPIDN I1 6AE CD%RAGE 6D EN:%RE H/ Walt Disney