Anda di halaman 1dari 9

M'T

M1 20 24 Jun 2011

Ta(u)'#andun*an Isu dan cabaran pendidikan semasa Integrasi nasional Pendemokras ian pendidikan (3 jam)

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM :PISMP-IPGM SEMESTER: 8 Tahun: 2011 Guru dan Cabaran S !a"a #OD: EDU$10% #REDIT: $&0 +a",- P !b -a(aran #u-,ah .2 (a!/ Tu01r,a- .1 (a!/ A!a-, ISL .2(a!/ Penjelasan tentang: Penjelasan sesi #ari dan bahani. Mengenal pasti tutorial & IS ! bahan berkaitan isu-isu dan Pembahagian dengan isu dan cabaran semasa Isu dan cabaran kumpulan dan cabaran pendidikan ii. Menghuraikan pendidikan semasa topik tutorial semasa di Integrasi dengan contohuntuk perpustakaan$ contoh tentang nasional dibentangkan laman %eb! Simpan integrasi nasional Pendemokrasi dalam sesi bahan ini dalam iii. Menerangkan an pendidikan tutorial (mula portfolio untuk pendemokrasian minggu ") membuat rujukan pendidikan tambahan! iv. Membuat refleksi tentang cara-cara P r" d,aan un0u) menangani isu 0u01r,a- minggu keintegrasi nasional ": dan Perbincangan dalam pendemokrasian kumpulan pendidikan berdasarkan soalan berikut: -&incangkan bagaimana pendemokrasian dalam pendidikan dapat me%ujudkan integrasi nasional' Penjelasan tentang: Isu dan cabaran pendidikan semasa 6onggak pendidikan Pembentangan tutorial berdasarkan soalan 1ang diberi 7 &incangkan 8umuskan semua isi kandungan kuliah dan bahan rujukan dalam bentuk peta konsep $ pengurusan grafik

Ca0a0an (ltricher)*! & +lliot),! ("---)!Images of educational change. &uckingham:.pen /ni0ersit1 Press! 2ullan)M!("--3) The meaning of educational change.(3rd ed!)! 4e% 5ork:6eacher #ollege Press!

M2 27 Jun 1 Julai 2011

Isu dan cabaran i. Mengenal pasti pendidikan tonggak semasa pendidikan 6onggak /4+S#. pendidikan ii! Membincangkan UNESCO ciri-ciri dalam

Mittelman),! ("--3)!Capturing globalisasi. ondon: 8outledge! /ni0ersiti 9ebangsaan

:lobalisasi dalam pendidikan

(3 jam)

tonggak pendidikan /4+S#. iii! Menghuraikan faedah) kesan dan cabaran globalisasi dalam pendidikan

UNESCO :lobalisasi dalam pendidikan

bagaimana pendemokrasia n dalam pendidikan dapat me%ujudkan integrasi nasional'

simpan dalam portfolio! P r" d,aan un0u) 0u01r,a-: Perbincangan dalam kumpulan berdasarkan soalan berikut: - (pakah implikasi globalisasi pendidikan kepada para pendidik' P r" d,aan un0u) 0u01r,a-: Mela1ai laman %eb untuk muat turun bahan 1ang berkaitan dengan isu dan cabaran pendidikan semasa) khasn1a dari aspek kepelbagaian buda1a dan pengaruh perkembangan 6eknologi Maklumat dan 9omunikasi! &incang isu dan cabaran tersebut dalam bentuk forum!

Mala1sia! ("---)!Globalisasi:Implika si dan cabaran.&angi:2akulti Sains Pembangunan!

M3 4-8 Julai 2011

Isu dan cabaran pendidikan semasa 9epelbagaia n buda1a Pengaruh perkembang an 6eknologi Maklumat dan 9omunikasi (3 jam)

i. Mengenal pasti
ciri 7ciri dalam kepelbagaian buda1a ii. Menghuraikan pengaruh dan kesan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan

Penjelasan tentang: Isu dan cabaran pendidikan semasa 9epelbagaian buda1a Pengaruh perkembangan 6eknologi Maklumat dan 9omunikasi

Pembentangan tutorial berdasarkan soalan 1ang diberi 7 - (pakah implikasi globalisasi pendidikan kepada para pendidik'

i; .;man <an .man! ("---)! engurus agenda abad !": Cabaran dan persiapan diri dalam era globalisasi.9uala umpur::olden &ooks #entre!

M4 11 -15 Julai

In0 rn"h,2 2

M5 1822 Julai M6 25 29 Julai M7 1-5 Ogos M8 Isu dan cabaran 8 - 12 pendidikan Ogos semasa :ejala sosial 2011
(3 jam)

In0 rn"h,2

In0 rn"h,2

In0 rn"h,2

i! Mengenal pasti jenis-jenis gejala sosial dalam mas1arakat Mala1sia ii! Membuat refleksi tentang caracara menangani isu gejala sosial dalam mas1arakat iii! Menerangkan peranan guru dalam menangani gejala sosial

Penjelasan tentang: Isu dan cabaran pendidikan semasa :ejala sosial

Penbentangan hasil rumusan dalam bentuk forum! Pelajarpelajar diberi peranan 1ang berlainan seperti ibu bapa) guru) ahli politik) pentadbir sekolah) 4:.!

P r" d,aan un0u) 0u01r,a-: Perbincangan kumpulan: &incang dan senaraikan tingkah laku-tingkah laku 1ang tidak harus dilakukan berdasarkan Peraturanperaturan pega%ai a%am(kelakuan dan tatatertib) 3==3 (Pindaan "--")

Shahril>#haril Marenki! (3===)!Isu pendidikan di ala#sia: Sorotan dan cabaran.9uala umpur:/tusan! /ni0ersiti 9ebangsaan Mala1sia!(3===)! Isu$isu pendidikan! &angi: 2akulti Pendidikan ) /9M!

M9 15 19 Ogos 2011

:uru dan Perundangan Peraturanperaturan pega%ai a%am(kelaku an dan tatatertib) 3==3 (Pindaan "--") (? jam)

i! Menghuraikan peraturanperaturan pega%ai a%am dalam aspek kelakuan dan tatatertib ii! Mengamalkan peraturanperaturan sebagai pega%ai a%am

Penjelasan tentang: :uru dan Perundangan Peraturanperaturan pega%ai a%am(kelakuan dan tatatertib) 3==3 (Pindaan "--")

P !b n0an*an Tu01r,a-: &entang hasil perbincangan kumpulan!

P r" d,aan un0u) 0u01r,a-: Merujuk buku atau mela1ari laman %eb untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan implikasi pendidikan %ajib di Mala1sia!

M10 22 26 Ogos 2011

:uru dan Perundangan (kta Pendidikan (3 jam) 6ekanan emosi dalam kalangan murid 6anda-tanda a%al gangguan emosi (3 jam)

i! Menjelaskan perkara-perkara penting dalam (kta Pendidikan ii! Mengenal pasti tanda-tanda a%al gangguan emosi murid

Penjelasan tentang: :uru dan Perundangan (kta Pendidikan 6ekanan emosi dalam kalangan murid 6anda-tanda a%al gangguan emosi

P !b n0an*an Tu01r,a-: &entang hasil perbincangan kumpulan!

P r" d,aan un0u) 0u01r,a-: Mela1ari laman %eb http:$$%%%!t%u!edu$i nspire$2act@Sheets$ emotional!htm untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan pendekatan guru dalam menangani masalah gangguan emosi kanak-kanak dalam bilik darjah!

Council for children %ith baha&ioral disorders (##&A) http:$$%%%!t%u!edu$inspire $2act@Sheets$emotional!ht m

M11 29 Ogos -2 Sept 2011

Cu0, P r0 n*ahan S ! "0 r dan Cu0, +ar, Ra3a A,d,- 4,0r,

M12 59 Sept 2011

6ekanan emosi dalam kalangan murid angkahlangkah menangani gangguan emosi (? jam)

i! Menghuraikan langkah 7langkah menangani masalah gangguan emosi

Penjelasan tentang: 6ekanan emosi dalam kalangan murid angkahlangkah menangani gangguan emosi

P !b n0an*an Tu01r,a-: Pelajar membentang hasil rumusan berkaitan dengan pendekatan guru dalam menangani masalah gangguan emosi dalam bilik darjah! P !b n0an*an Tu01r,a-: Membentang hasil rumusan berkaitan dengan Con&ention on the 'ights of the Child.

P r" d,aan un0u) 0u01r,a-: Mela1ari laman %eb http:$$%%%!unicef!or g$crc$files$8ights@o0 er0ie%!pdf berkaitan dengan Con&ention on the 'ights of the Child dan buat rumusan dalam bentuk pengurusan grafik!

M13 12 16 Sept 2011

6ekanan emosi dalam kalangan murid *ak asasi kanak-kanak (3 jam)

6ekanan +mosi dalam kalangan guru Stres (urn out (3 jam)

i! Memberi contoh dan kes-kes tekanan emosi dalam konteks sekolah di Mala1sia ii! Menerangkan hak-hak asasi kanak-kanak dalam Mala1sia iii! Mengenal pasti tanda-tanda tekanan emosi 1ang dihadapi guru

Penjelasan tentang: 6ekanan emosi dalam kalangan murid *ak asasi kanak- kanak

P r" d,aan un0u) 0u01r,a-: Mela1ari laman %eb http:$$%%%!mindtools !com$courses$SMM #$&ur dan melengkapi (urnout Self$Check )ist. Simpan bahan ini dalam folio!

Council for children %ith baha&ioral disorders (##&A) http:$$%%%!t%u!edu$inspire $2act@Sheets$emotional!ht m Children*s 'ight http:$$%%%!unicef!org$crc$fi les$8ights@o0er0ie%!pdf Stress http:$$%%%!mindtools!com$ stress$/nderstandStress$ StressManagement!htm (urnout Self$Check )ist http:$$%%%!mindtools!com$ courses$SMM#$&ur!!!

6ekanan +mosi dalam kalangan guru Stres (urn out

M14 19 23 Sept 2011

6ekanan +mosi dalam kalangan guru angkahlangkah pengurusan tekanan emosi (? jam)

i! Membincangkan kes-kes tekanan emosi dalam kalangan guru ii! Menghuraikan langkah-langkah untuk menangani dan mengurus tekanan emosi 1ang dihadapi guru

Penjelasan tentang: 6ekanan +mosi dalam kalangan guru angkahlangkah pengurusan tekanan emosi

M15 26 30 Sept 2011

Ino0asi dan perubahan dalam pendidikan Strategi pengajaran ino0atif (? jam)

i! Menerangkan ino0Bsi dan perubahan dalam pendidikan ii! Mengenal pasti pelbagai strategi pengajaran ino0atif dalam pendidikan iii!Menjelaskan cara menggunakan strategi ino0atif dalam pengajaran

Penjelasan tentang: Ino0Bsi dan perubahan dalam pendidikan Strategi pengajaran ino0atif

P !b n0an*an Tu01r,a-: &entang hasil pentaksiran berdasarkan (urnout Self$ Check )ist. #adangkan langkahlangkah menangani dan menguruskan tekanan emosi 1ang dihadapi! P !b n0an*an Tu01r,a-: &anding be;a stres dan burnout dan cadangkan cara-cara pengurusan stres dan emosi) khasn1a dalam kalangan guru!

P r" d,aan un0u) 0u01r,a-: &anding be;a stres dan burnout dan cadangkan caracara pengurusan stres dan emosi) khasn1a dalam kalangan guru! (http:$$%%%!helpguid e!org$mental$burnout @signs@s1mtoms!ht m) P r" d,aan 0u01r,a-: &uat rujukan$ carian lanjutan berkaitan Strategi Pengajaran 1ang Ino0atif! (plikasikan strategi tersebut dalam mata pelajaran major dan sediakan 8P* 1ang berkaitan!

Stress &s burnout http:$$%%%!helpguide!org$ mental$burnout@signs@s1 mtoms!htm

*oban):!,! ("--")!Teaching learning for educational change. &uckingham:.pen /ni0ersit1 Press! 2ullan)M! ("--3)! anaging change:+ith a &engeance. ondon: 2almer Press$8outledge! 2ullan!M! ("--C)!,undamental change:International handbook of educational change. Springer! Inno&ati&e teaching strategies http:$$%%%!edu!pe!ca$mon taguehigh$teachstr$lesson

s$lessons!htm http:$$%%%!edu!pe!ca!mon taguehigh$teachstr$links$li nks!htm

M16 3-7 Okt 2011

Ino0asi dan perubahan dalam pendidikan Penggunaan teknologi dalam pengajaran Perkembanga n persekitaran pembelajaran (3 jam)

i. Menghuraikan
pelbagai cara penggunaan teknologi dalam pengajaran ii. Mengenal pasti ciri ciri dalam perkembangan persekitaran pembelajaran iii. Men1esuaika n dan men1ediakan diri dengan perubahan i! Menjelaskan perkembangan ciri-ciri rekabentuk resos dalam pendidikan ii! Mengemukakan rekabentuk pentaksiran dan penilaian 1ang ino0atif iii!Menerangkan maksud pengurusan ino0atif dan strategi

Penjelasan tentang: Inno0Bis dan perubahan dalam pendidikan Penggunaan teknologi dalam pengajaran Perkembanga n persekitaran pembelajaran

P !b n0an*an 0u01r,a-: (plikasikan strategi pengajaran 1ang ino0atif dalam mata pelajaran major! Sediakan 8P* 1ang berkaitan dan mempersemba hkan dalam kelas! P !b n0an*an Tu01r,a-: Pelajar membentang hasil perbincangan tentang pembentukan persekitaran pembelajaran 1ang ino0atif dan kondusif!

P r" d,aan un0u) 0u01r,a-: Pelajar men1epadukan ilmu dan kemahiran 1ang dipelajari dan membentuk persekitaran pembelajaran 1ang ino0atif dan kondusif!

9o;ma)8!&!("--3)! Technolog#-inno&ation and educational change: . global perspecti&e./S(:IS6+! &lanchard),!S!& Marshall),!("--?)! +eb$ based learning in /$"! classrooms: Opportunities and challenges)Dol)"3! (3$?)/S(: 6he *a%orth Press)Inc!

M17 10 14 Okt 2011

Ino0asi dan perubahan dalam pendidikan 8ekabentuk resos 8ekabentuk pentaksiran dan penilaian (" jam) Pengurusan ino0asi dan perubahan pendidikan

Penjelasan tentang: Inno0Bsi dan perubahan dalam pendidikan 8ekabentuk resos 8ekabentuk pentaksiran dan penilaian Pengurusan ino0asi dan perubahan pendidikan Strategi

P r" d,aan un0u) 0u01r,a-: Mela1ari laman %eb untuk mendapatkan maklumat tentang ciri-ciri pengurusan ino0atif dan strategi perubahan! &uat rumusan dalam bentuk pengurusan grafik!

8ekabentuk resos http:$$%%%!smartdesks!co m$classroom-designfloorplan-resource!asp E&aluation design checklist http:$$%%%!%mich!edu$e0a lctr$checklists$e0adesign!p df

Pengurusa
n ino0atif dan strategi perubahan (3 jam)

perubahan

pengurusan ino0asi dan perubahan

M18 17 21 Okt 2011

Pengurusan ino0asi dan perubahan pendidikan Pengurusa n ino0atif dan strategi perubahan (3 jam)

i! Mengenal pasti ciri7ciri pengurusan ino0atif dan strategi perubahan ii Memberikan contoh-contoh pengurusan ino0atif dan strategi perubahan

Penjelasan tentang: Pengurusan ino0asi dan perubahan pendidikan Strategi pengurusan ino0asi dan perubahan

P !b n0an*an Tu01r,a-: Membentang ciri-ciri pengurusan ino0atif dan strategi perubahan dalam bentuk pengurusan grafik!

P r" d,aan un0u) 0u01r,a-: Perbincangan dalam kumpulan 7 #aracara mengadaptasikan pelbagai inno0Bsi dan perubahan dalam pendidikan!

M19 24 28 Okt 2011

Pengurusan ino0asi dan perubahan pendidikan (daptasi pelbagai ino0asi dan perubahan (3 jam)

i! Membincangkan cara 7cara mengadaptasikan pelbagai ino0asi ii! Mengemukakan pelbagai cara untuk mengadaptasi perubahan dalam pendidikan

Penjelasan tentang: Pengurusan ino0asi dan perubahan pendidikan (daptasi pelbagai ino0asi dan perubahan

P !b n0an*an 0u01r,a-: Membentang tentang caracara mengadaptasik an pelbagai ino0Bsi dan perubahan dalam

P r" d,aan un0u) 0u01r,a-: 6ugasan kumpulan 7 men1ediakan pelan tindakan untuk mengurus perubahan!

pendidikan!

M20 31 Okt 4 ov 2011

Pengurusan ino0asi dan perubahan pendidikan (daptasi pelbagai ino0asi dan perubahan (3 jam)

i! Membincangkan cara men1ediakan pelan tindakan ii! Men1ediakan pelan tindakan untuk mengurus perubahan

Penjelasan tentang: Pengurusan ino0asi dan perubahan pendidikan (daptasi pelbagai ino0asi dan perubahan

P !b n0an*an 0u01r,a-: Membentang pelan tindakan untuk mengurus perubahan!

Mengemaskinikan folio secara sistematik!

M21 7 - 11 ov M22 14 18 ov
PENILAIAN : 15 25 #ERJA #URSUS: PEPERI#SAAN

ULANG #AJI .1 MINGGU/ PEPERI#SAAN

607 60