Anda di halaman 1dari 2

Rancangan Pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Sek. Men. Keb TTDI Jaya.

Matapelajaran: Pendidikan Jasmani Tunjang : S#kan Dan Kecergasan Tajuk : S&'(K Sub-Tajuk : Tekan T#bi. /erat. Tinggi dan /MI Hasil Pembelajaran : Pelajar da+at000 i.Psikomotor ii. Kognitif ii. Afektif : Melak#kan kemahiran dengan teknik yang bet#l 1 Menyatakan +erat#ran dalam S&'(K Menerangkan teknik yang bet#l. 1 Kegembiraan dan ke+#asan Tarikh: 10/0 /!00" Tingkatan: 1K $ 1% Masa : ).*0 +etang , -.)0 +etang

Pengetahuan sedia ada : Kemahiran mengira /MI dan tekan t#bi Bahan Bantu mengajar :Penimbang berat. +eng#k#r tinggi. dan +embaris ilai : /ekerjasama dan semangat ber+as#kan. Strategi Pengajaran 1 Penerangan. dem2strasi dan s2al ja3ab dan Pembelajaran (kti4iti 1 Bahagian !masa" Set Ind#ksi 510 Minit6 #erak Kerja Butiran Mengajar !akti$iti" 1. (kti4iti a6 /erlari.sebanyak ! +#singan. Memanaskan b6 Pelajar diminta memb#at ! b#latan badan dan regangan. besar c6 Pelajar melak#kan regangan dari ke+ala hingga ke kaki. 1. Kemahiran meng#k#r tinggi berat. dan tekan t#bi Mengukur tinggi dan berat: a6 Pelajar hendaklah berdri dengan tegak dan kaki dira+atkan. b6 M#ka +elajar +erl# +andang l#r#s ke hada+an c6 Pelajar diajar bagaimana #nt#k mengira /MI Pengelolaan Kelas /erlari ! +#singan mengelilingi 72yer Membent#k kelas ke+ada ! k#m+#lan. Penimbang Kemahiran berat. mendengar +eng#k#r memerhati. tinggi serta b2rang sk2r. BBM 8isel Strategi P%P Kemahiran mendengar

'erak Kerja 5*- minit6

i6'#r# men#nj#kkan kemahiran berdiri tegak diatas +enimbang berat dan di te+i +eng#k#r tinggi dan tekan t#bi 2leh g#r#. ii6 '#r# membahagi Tekan tubi kan +elajar ke+ada ) a6 M#la dengan ked#d#kan s2k2ng 2rang dalam 1 hada+an dengan berat badan dis2k2ng k#m+#lan bagi 2leh tangan yang l#r#s dan jari9jari melak#kan kaki. /adan dil#r#skan. kemahiran terseb#t. b6 T#r#nkan badan dengan membengk2kkan sik# sehingga dada menyent#h s+an. c6 %#r#skan tangan se+erti ked#d#kan sedia. d6 Tekan t#bi diter#skan sehingga sat# minit ata# +elajar tidak ber#+aya mener#skannya. e6 :jian akan ditamatkan jika m#rid tidak melak#kan akti4iti secara sem+#rna

mengik#t arahan 5a6 hingga 5c6. 76 Pelajar / mengira dan merek2d bilangan lak#an +elajar. Penilaian 510 minit6 '#r# memerhati dan a6 Pelajar ( melak#kan tekan t#bi selama memanta# +elajar. 1 minit sebaik 3isel dib#nyikan b6 %ak#an sem+#rna dikira a+abila dada +elajar mengenai s+an yang diletakkan di lantai ( ( ( ( c6 Pelajar berhenti a+abila 3isel ' dib#nyikan kali ked#a / / / / d6 Sk2r direk2d 2leh +elajar / (./ ; +elajar ' ; g#r# Pen#t#+ 5- minit6 i. (kti4iti menyej#kkan badan. i.Melak#kan akti4iti regangan dan kel2nggaran dengan baik i./erk2m#nikasi dengan +elajar dan kesim+#lan mengenai kemahiran yang di +elajari. Metak2gniti7

<atatan100000000000000000000000000000000000000000000000

<atatan '#r# Pembimbing 1000000000000000000000000000000000000000

<atatan Penyelia 1 000000000000000000000000000000000000000000...

Anda mungkin juga menyukai