Anda di halaman 1dari 10

MINIT MESYUARAT PROGRAM LINUS 2011 Tarikh Hari Masa Tempat Keha iran :10 Februari 2011 : Khamis

: 1.35 2.35ptg : Bilik Gerakan : 1. !n. Kamaru"aman b. H# $%ne : Guru Besar 2. !n. M%h &sa b. 'bu Bakar : Guru (en%l%ng Kanan 1 3. !n )ahari b. M%khtar : Guru (en%l%ng H!M *. !n. M%h Tau+ik b. ',ap : G(K K%kurikulum 5. !n. M%h 'ri+ b. -u in : Guru B. Mela.u /. (n. Fau"iah bt. Maarit : Guru B. Mela.u 0. (n. 1%"ita bt. &smail : Guru B. Mela.u 2. (n -aila,at. bt Muhame : Guru B.Mela.u 3. !n. Musta++a Kamal b. Kalik : Guru B. Mela.u 10. (n. )aini bt. 'b ul 1ahim : Guru Bim. 4 Kaunseling 11. (n. Masanah bt. 5a6a7%b : Guru B. Mela.u 12. (n. 8iti Meriam bt. 'b 1ahim : Guru 8ains 13. (n. Kimasisni bt. M%h 'li : Guru Matematik 1*. (n. Khursiah bt. Kamaru in : Guru Matematik 15. (n. )aliha bt. Mamat : Guru (rasek%lah 1/. (n. Fara,ahi a bt. M%hama : Guru (rasek%lah 10. (n. 9urul 'shikin bt. 'bu Bakar : Guru Matematik 12. :ik 9%rs.amiha bt Mat 9a,ang : Guru Ka#ian Tempatan 13. (n. 'sni ah bt. $amal : Guru (emulihan 20. !n. 9u"ul Hakim b. M%h 'li : Guru Bahasa Mela.u 21. (n. ;an 9%r )akiah bt Baharu in: Guru (emulihan Khas 22. (n. 9%rhi a.ah bt. M $ali : Guru (emulihan Khas 23. !n 8.ukuru in b. $amalu in : Guru Bahasa Mela.u 2*. (n. 6'ishah bt. &smail : Guru Matematik 25. (n.F%"iana bt. $amalu in : Guru 8ains 'gen a Minit Mes.uarat 1. <7apan (engerusi Kata= kata aluan Guru Besar mengu7apkan ribuan terima kasih i atas keha iran semua guru .ang terlibat se7ara langsung alam pr%gram -&9<8 2011. (engerusi memaklumkan ua %rang guru telah i hantar untuk mengikuti kursus (r%gram -&9<8 tahun 2 . (engerusi berharap agar guru .ang ilantik apat men#alankan (r%gram -&9<8 engan berkesan an ber#a.a.

2. (erlantikan '$K 'hli $a,atankuasa (r%gram -&9<8 telah ibentuk 'hli $a,atankuasa (r%gram -&9<8 terbahagi kepa a ua iaitu -iterasi an 9umerasi (r%gram ini melibatkan semua guru tahun 1 hingga tahun /. 8urat perlantikan a#k ker#a telah ikeluarkan 2.*.1 -iterasi (n. 1%"ita bt. &smail >tahun 1? = (n Masanah bt. 5a677%b >tahun 1? = (n. 'is.ah bt. &smail >tahun 2? 2.*.2 9umerasi (n. Masanah bt. 5a677%b >tahun 1? (n 1%"ita bt. &smail >tahun 1? (n. 9urul 'shikin bt. 'bu Bakar >tahun 2? 3. (eperiksaan 8aringan 3.1 Ter apat 3 peperiksaan saringan alam pr%gram -&9<8 iaiti saringan 1 saringan 2@ 8aringan 3 3.2 (eperiksaan saringan 1 seperti .ang i#alankan pa a tahun lepas i#angka ibuat a,al bulan Ma7 2011 3.3 'nalisa keputusan akan i hantar ke ((A -iterasi !n 9a"ri b. '. 1ahman 9umerasi !n M%h Ta#u in b. '.ub *. Hal=hal lain G(K 1 meminta guru=guru .ang terlibat men.e iakan * +ail ter iri aripa a = +ail in uk = +ail k%nsep = +ail muri = +ail ata *.2 (n 9urul 's.ikin berharap akan apat ker#asama guru=guru untuk meneruskan pr%gram linus tahun 2 bagi sesi 2011 *.3 Guru besar mengharap ker#asama aripa a semua pihak untuk men#a.akan pr%gram -&9<8 emi ke7emerlangan muri =muri sek%lah ini Ai se iakan %leh ....................................... >1B)&T' BT. &8M'&- ? 8etiausaha -&9<8 2011 8K Gemas. Aisahkan %leh@ .................................................. > MBHA &8' B. 'B< B'K'1? Guru (en%l%ng Kanan 1@ 8K Gemas.

Carta Gantt Program Linus 2013 Program Linus


1 10 2 3

Bulan
4 5 6 7 8 9

Pengagihan kelas tahun 1 Mesyuarat Linus !ian "aringan Linus Pengum#ulan $ata Linus Proses Penga!aran % Pem&ela!aran Linus

x x x x x x x x

'G!9A' M!85<'1'T 1.0 U a!an Guru "#sar $ En. %amaru&aman '. () *on#+ , 1.1 1.2 Kata=kata aluan Beliau mengu7apkan terima kasih kepa a semua guru .ang telah ha ir ke mes.uarat guru kali pertama ini 1.3 Beliau mengu7apkan tahniah kepa a semua guru terutama guru=guru Tahun / atas pen7apaian <(81 2003 .ang 7emerlang an berharap keputusan ini apat itingkatkan alam <(81 2010. ;alaupun a a se ikit ke#atuhan peratus@ namun iharapkan guru=guru apat berusaha gigih untuk membaikin.a pa a tahu ini. Bukan saha#a guru=guru Tahun /@ malah semua guru .ang memainkan peranan untuk men7apai ke#a.aan .ang 7emerlang. 1.* Beliau memberikan se ikit m%tiCasi untuk guru=guru meningkatkan semangat beker#a untuk meningkatkan ke7emerlangan muri =muri ang mengharapkan guru=guru apat beker#asama bagi men7apai ke arah itu. 1.5 (en a+taran persek%lahan sesi 2010 akan ia akan pa a hari $umaat bermula #am 3.00 pagi. Belaiu berharap guru=guru apat mempersiapkan kerusi an me#a i Ae,an 'nggerik untuk hari pen a+taran es%k.

1./

(a a tahun ini guru=guru apat mengutip ba.aran tambahan an ibu bapa b%leh ba.ar se7ara beransur=ansur. &bu bapa #uga b%leh membeli alatan persek%lahana i ke ai buku .ang akan ibuka es%k. 1.0 Aiminta guru=guru melihat kea aan kelas an segala peralatan i alam kelas seperti kerusi an me#a men7ukupi. B%leh meminta bantuan peker#a untuk membantu. 1.2 $(98 telah meluluskan ba.aran .uran tambahan .ang ip%h%n iaitu 1M 2/.50 pa a tahun ini. (embahagian ba.aran tersebut b%leh ilihat alam lampiran .ang iberi bersama ba.aran buku=buku. 1.3 $a ual ,aktu se ang isusun an akan ihantar kepa a guru pa a hari &snin persek%lahan. (a a hari pertama mungkin a a pemantauan %leh pihak ((A. 1.10 Bilik guru an (88 akan ibaikpulih semula ke tahap .ang lebih baik an memerlukan ker#asama aripa a semua guru. 1.11 Bilik=bilik untuk men.impan rek% =rek% perlu a a bilik .ang sesuai. Bilik= bilik untuk men.impan kertas s%alan peperiksaan akan ise iakan. 1.12 (a a hari pertama persek%lahan iharapkan guru apat memulakan penga#aran an pembela#aran seperti biasa. 1.13 Beliau #uga telah men.iapkan satu kertas ker#a untuk memberi gan#aran kepa a muri =muri .ang ber#a.a alam semua bi ang@ iaitu (r%gram 'nugerah Bintang. 2.0 M#ng#sa-.an minit m#s/uarat /ang 0a0u 2.1 (en7a ang (en.%k%ng . 3.0 P#r.ara1!#r.ara '#r'ang.it 3.1 $a ual Ke atangan Muri hen aklah itulis an itan a keha irann.a. Guru= guru .ang menga#ar sesi pertama kelas tersebut ipertanggung#a,ab untuk menulisn.a. (enggunaan pen untuk menulisn.a mestilah seragam. 8elepas itan a keha iran muri =muri $a ual Ke atangan ini hen aklah ihantar ke pe#abat sebelum ,aktu sesi ke ua bermula. Buku=buku rek% hen aklah itulis an ihantar ke pe#abat. Guru=guru #uga hen aklah melengkapkan maklumat bahagian epan an belakang buku rek% menga#ar tersebut. $a ual ke atangan muri hen aklah itan a an ikemaskini serta ihantar ke pe#abat. Bukut teks Bagi tahun *@ 5 an / su ah iberikan kepa a muri manakala tahun 1@2 an 3 pa a akan iberi pa a hari pertama persek%lahan. Tin akan: (n. Fari"a bt. ' nan Bagi muri =muri .ang akan keluar sek%lah untuk men.ertai aktiCiti atau pertan ingan perlulah men apat kebenaran itan atangani %leh ibu bapa. : (n. Kimasisni bt M%h 'li (n. Bi"isumala bt Hussin

3.2 3.3 3.* 3.5

3./ 3.0

Guru=guru hen aklah saling mengingati untuk mengelakkan sesuatu .ang ti ak iingini berlaku. -ap%ran Dhea 7%unt D hen aklah ihantar pa a hu#ung bulan Februari 2010. Guru=guru hen aklah memakai ba#u sukan ketika ,aktu (en i ikan $asmani. Tin akan: Guru (en i ikan $asmani

2.0

La!oran %uri.u0um1 o0#- GP% 1 $ En. Mo-+ Isa '. A'u "a.ar , *.1 Beliau mengu7apkan tahniah an terima kasih kepa a semua guru i sek%lah ini .ang telah apat ha ir ke mes.uarat kali pertama sesi 2010. *.2 Beliau mengu7apkan tahniah atas ke#a.aan .ang membanggakan alam <(81 2003.. Aiharapkan pa a tahun ini guru=guru akan beker#a keras bukan saha#a untuk mempertahan bahkan #uga untuk meningkatkan ke7emerlangan pa a tahun ini. *.3 Beliau mengingatkan guru=guru baha,a ketua #abatan ialah guru besar@ ((A an pengarah $(98. $ika a a masalah atau melibatkan keselamatan muri perlu memberitahun.a kepa a pihak penta bir. *.* Beliau mengingatkan guru=guru agar men.iapkan D hea 7%untD .ang akan ihantar pa a bulan Februari nanti. 'nalisa markah .ang iisi hen aklah itampal i alam buku rek% menga#ar. *.5 Beliau #uga akan membuat taklimat mengenai pr%gram Dhea 7%untD ini untuk memu ahkan guru=guru mengisi maklumat .ang iperlukan. *./ (eran7angan strategik hen aklah ibuat untuk mengenalpasti kelemahan an membuat penambahbaikan alam penga#aran an pembela#aran. (erlu ia akan bengkel untuk membuat D hea 7%untD an peran7angan strategik. = !n. Musta++a mengatakan baha,a su ah 2 kali pihak sek%lah menga akan kursus alaman Dhea 7%untD namun masih a a guru .ang ti ak memahamin.a. *.0 !n. M%h &sa mengatakan baha,a guru=guru perlu tahu membuat D hea 7%unt D kerana setiap maklumat akan ihantar ke ((A ihu#ung bulan. *.2 Beliau mengingatkan guru=guru agar mengisi i bahagian impak selepas sesuatu penga#aran an pembela#aran i#alankan. *.3 8enarai nama guru kelas telah ie arkan. > 8eperti alam lampiran ? *.10 Ketua (anitia mata pela#aran > seperti alam lampiran ? *.11 :arta %rganisasi Kurikulum 2010.> seperti alam lampiran ? *.12 (en.elarasE 8etiausaha setiap bi ang E(engurus Bilik=Bilik KhasE'gihan sub#ekE Kelas 2010ETugas=tugas khas.> seperti alam lampiran ? *.13 8enarai buku tulis an ba.aran persek%lahan .ang perlu ibeli %leh muri > 8eperti alam lampiran ? *.1* $a ual Bertugas MingguanE Tin akan guru bertugas > seperti alam lampiran ? *.15 Beliau mengharapkan guru=guru .ang bertugas atang a,al an memantau kea aan muri =muri . Guru=guru hen aklah mengha iri perhimpunan pa a setiap minggu .ang i#alankan selama 30 minit. *.1/ Guru=guru hen aklah memantau kebersihan an keselamatan terutaman.a tentang pen a,aian elektrik termasuk #uga kebersihan tan as.

*.10 *.12

Fail=+ail perlu ikemaskini an mengikut sistem +ail .ang betul. 8urat=surat perlu ibuat 2 salinan@ satu salinan isimpan %leh pihak sek%lah. (erhimpunan rasmi perlu perlu mengikut pr%t%k%l an agen a u7apan serta tata7ara men#a i pengerusi ma#lis ititikberatkan.

3.0

La!oran (a0 E-4a0 Muri+ o0#- GP% (EM $ Pn. Nor Ri-ar 't. Yaa.o!, 5.1 5.2 5.3 5.* Beliau mengu7apkan tahniah terima kasih kepa a semua guru .ang telah sama= sama menguruskan hal eh,al muri engan baik bagi tahun 2003. Beliau mengu7apkan terima kasih kepa a <sta" M%h Tau+ik .ang men%l%ng beliau bagi men.e iakan $a,atankuasa H!M an bahan perse iaan untuk bermes.uarat pa a kali ini. Beliau berharap guru=guru apat mengisi maklumat i alam buku rek% ke atangan engan teliti an baik. Guru=guru hen aklah mengikut pengurusan ke atangan .ang betul seperti menan akan >0? bagi muri .ang ti ak ha ir@ > - ? bagi muri .ang le,at@ > : ? bagi perm%h%nan 7uti %leh pen#aga@ > 8 ? bagi muri .ang sakit an > ( ? bagi muri .ang p%nteng. = (n. )aini 'b ul 1ahim bertan.akan tentang keha iran muri .ang le,at ke sek%lah an bagaimana 7ara untuk mengira keha iran pa a hari itu. = !n. M%h &sa memaklumkan baha,a guru kelas hen aklah men7atatkan > - ? pa a ruangan keha iran muri tersebut an membetulkan #umlah keha iran sebenar muri =muri pa a hari itu. 8etelah selesai guru hen aklah menan atangani rek% keha iran tersebut. Guru kelas hen aklah memaklumkan kepa a Guru (en%l%ng Kanan H!M sekiran.a ter apat muri .ang ti ak ha ir ke sek%lah melebihi tiga hari berturut= turut. Buku ke atangan muri hen aklah itan a %leh guru masa pertama an ihantar ke pe#abat sebelum ,aktu ke ua penga#aran an pembela#aran imulakan. Guru=guru hen aklah melengkapkan maklumat=maklumat terkini muri i alam buku rek% ke atangan. 8enarai '$K H!M 2010 > seperti alam lampiran ? i. '$K Aisiplin ii. '$K (enga,as iii. '$K (r%gram Kesihatan an (en i ikan a ah iC. '$K pr%gram Bebas Aenggi C. '$K (r%gram Kebersihan an Ke7eriaan Ci. '$K (r%gram Keselamatan an Kebakaran Cii. '$K (r%gram 1MT '$K Kantin 8ek%lah '$K 8kim (in#aman Buku Teks

5.5 5./ 5.0 5.2

5.3 5.10

5.11

5.12 5.13

5.1*

Buku teks bagi tahun *@5 an / telah iberikan manakala Tahun 1@2 an 3 akan ie arkan pa a hari pertama persek%lahan. = (n. Fari"a bt. ' nan men7a angkan kepa a pihak sek%lah agar pembahagian buku teks pa a tahun epan ibahagikan kepa a semua muri tahun 1 hingga tahun /. = !n. M%h &sa men.atakan baha,a pemberian buku teks ini akan i#alankan pa a tahun epan an perkara ini akan imaklumkan kepa a ibu bapa alam Mes.uart 'gung (&BG. Bagi muri .ang berpin ah sek%lah@ buku teks ini akan iba,a ke sek%lah .ang baru. '$K ' uan (elanggan = &bu bapa .ang membuat a uan perlu atang ke sek%lah an perlu mengambil maklumat an i+ailkan. = (erlu ibuat b%rang untuk menulis a uan .ang ibuat. :arta Brganisasi H!M 2010. (en.elaras setiap $a,atankuasa .ang ipilih hen aklah men.e ia an mengemaskini +ail an memastikan kan ungan i alam +ail men7ukupi an lengkap. 8etiap lap%ran aktiCiti .ang i#alankan hen aklah isertakan gambar bagi aktiCiti .ang telah i#alankan. (r%gram 3K semua sek%lah terlibat an tata7ara menggunakan bilik hen aklah ibuat an itampal.

5.0

La!oran %o1%uri.u0um o0#- GP% %o1.uri.u0um $ En. Mo-+ Tau6i. '. A4a!, /.1 Beliau mengu7apkan terima kasih kepa a semua .ang telah bertugas engan 7emerlang alam k%kurikulum. Terima kasih ti ak terhingga kepa a <sta" 1%ssan . b. 5aak%b .ang telah ban.ak meberi sumbangan alam menguruskan sukan. Berharap beliau ber#a.a i sek%lah .ang baru. Beliau berharap pa a tahun ini keha iran guru untuk k%kurikulum memuaskan. Guru=guru perlu menan atangani keha iran semasa ha ir k%kurikulum ini. Buku 7atatan untuk k%kurikulum perlu itulis alam buku tebal an satu salinan untuk i+ailkan. :atatan aktiCiti ibuat an ihantar. 8urat kebenaran muri =muri untuk me,akili sek%lah perlu ihantar ke pe#abat an akan i+ailkan. 8i#il muri hen aklah i+%t%stat ibuat salinan. (eran7angan K%kurikulum 2010. /.5.1 '$K &n uk K%kurikulum /.5.2 $a,atankuasa <nit Beruni+%rm /.5.3 $a,atankuasa 8ukan an (ermainan /.5.* $a,atankuasa (ersatuanEKelab /.5.5 $a,atankuasa 1umah 8ukan /.5./ :arta Brganisasi K%kurikulum 2010. /.5.0 $a ual ETarikh Kegiatan K%kurikulum 2010. /.5.2 :a angan tak,im 8ukan ((A Tampin 2010. /.5.3 :%nt%h an (erlembagaan Kelab 8ukan an Kelab (ermainan.

/.2 /.3 /.* /.5

/.5.10 :%nt%h -ap%ran Kegiatan iberikan F 8emua maklumat i alam lampiran .ang ise iakan. . /.5 (ersatuan an Kelab /.5.1 Guru=guru perlu buat peran7angan aktiCiti untuk tahun 2010. sekiran.a mempun.ai sebarang masalah@ b%lehlah ru#uk kepa a Guru (en%l%ng Kanan K%kurikulum. /.5.2 (ersatuan an Kelab akan menga akan pertan ingan untuk men7ari bakat muri . /.5.3 (n )aliha memaklumkan baha,a Kelab Kesenian an Kebu a.aan memerlukan 25 %rang untuk menubuhkan kelab tersebut. Kelab #uga memerlukan muri .ang berminat untuk men.ertai kelab tersebut. /.5.* Bagi aktiCiti k%mpang memerlukan #urulatih untuk menga#ar k%mpang. <nit Beruni+%rm /./.1 Guru=guru #uga perlu meran7ang aktiCiti tahunan an melaksanakann.a. /./.2 Guru b%leh bergilir=gilir untuk bertugas semasa aktiCiti i#alankan. (ermainan /.0.1 Guru=guru i harap apat bergilir=gilir untuk menggunakan ka,asan pa ang. /.0.2 Aiharapkan guru apat men7ari bakat muri untuk me,akili sek%lah. /.0.3 (ermainan .ang memerlukan alatan tambahan b%leh beritahu pa a G(K k%kurikulum. Ke#%hanan Blahraga 8ek%lah 2010 /.2.1 :a angan tarikh Ke#%hanan Blahraga akan itukar pa a 13 Ma7 2010. bertempat i pa ang 8MK Gemas. /.2.2 (erasmian pembukaan %leh 5A( (&BG an penutup %leh 5B. /.2.3 (embentangan $a,atan kuasa ker#a ke#%hanan %lahraga. 8ebarang pertukaran akan imaklumkan an iharapkan guru apat men#alankan tugas. /.2.* -atihan rumah sukan perlu ikut masa .ang telah itetapkan@ bagi mengelakkan sebarang ke#a ian .ang ti ak iingini berlaku. /.2.5 Ka,asan l%mpat #auh akan itambah pasir bagi memu ahkan latihan rumah sukan. -%r%ng untuk larian #uga akan ibuat. /.2./ Muri tahun 1 an 2 akan men#alankan latihan pa a ,aktu (en i ikan $asmani. /.2.0 '7ara balapan akan i#alankan mengikut kelas iaitu kelas 3 an kelas *. /.2.2 '7ara ibu bapa ialah menga.am ketupat. /.2.3 Kelab Guru akan berniaga semasa hari ke#%hanan.

/./

/.0

/.2

7.0

(a01-a0 0ain 0.1 (n. Fara,ahi a bt M%hama 0.1.1 Baru=baru ini beliau telah mengikuti kursus prasek%lah an telah iberitahu tentang penambahan masa bagi kelas prasek%lah. Beliau isuruh untuk memberitahu pihak sek%lah tentang sesi persek%lahan tahun 2010 akan menggunakan stan ar baru iatu penambahan masa menga#ar. Masa menga#ar pa a tahun 2010 ialah seban.ak * #am iaitu bermula #am 2.00 hingga #am 12.00. Mata pela#aran (en i ikan &slam apat ia#ar kepa a muri prasek%lah an apat membantu guru prasek%lah.

8.0

U a!an P#nanggu-an $ Guru "#sar , 2.1 2.2 2.3 2.* 2.5 Mengu7apkan terima kasih kepa a semua guru .ang telah ha ir ke mes.uarat kali ini. Beliau mengu7apkan terima kasih kepa a G(K .ang men.iapkan kertas ker#a an guru=guru .ang telah memberi pen apat untuk ke7emerlangan sek%lah ini. Beliau berharap guru=guru apat memberrikan ker#asama untuk meningkatkan ke7emerlangan muri =muri sek%lah ini. $amuan .ang ia akan pa a hari ini ita#a %leh ibu bapa .ang anak mereka telah men apat 5' alam peperiksaan 2002. Mes.uarat itangguhkan #am / petang. Aisahkan %leh@ GGGGGGGGGGGGG > K'M'1<)'M'9 B. H$ Guru Besar@ 8ek%lah Kebangsaan Gemas

Aise iakan %leh@ GGGGGGGGGGGGG > )'&9& BT. 'BA<- 1'H&M ? $B9!A? 8etiausaha Mes.uarat Guru 2010@ 8ek%lah Kebangsaan Gemas