Anda di halaman 1dari 2

UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI

POLITEKNIK KOTA KINABALU


BORANG PENDAFTARAN PELAJAR TAMAT LATIHAN INDUSTRI SEMESTER AKHIR (LISA)
(Sila isi 1 salinan sahaja)

ddddd

Jabatan

: JKA - DKA & DBK sahaja

Nama pelajar

: .........................................................................................................................

No. Pendaftaran

: .................................................................. Program : ....................................

No. Telefon

Tarikh

: ........../........../................

Sesi LI : .....................................................

Dokumen-dokumen yang WAJIB DAN PERLU diserahkan semasa pendaftaran tamat latihan industri
Jenis Dokumen

Catatan
(sila tandakan ( ) untuk dokumen yang telah lengkap

1.

Laporan Akhir Latihan Industri (LALI)

Telah siap dijilid (Pelajar yang mendaftar tamat


di PKS dan KK Tawau perlu hantar secara POS
LAJU kepada pensyarah penilai)

2.

Jurnal Refleksi

Dibawa untuk tujuan semakan pensyarah

3.

Surat Pengesahan Tamat Latihan Industri

Dibawa semasa pendaftaran tamat LI

4.

Markah Practical Task App. 1

5.

Markah Reflective Jurnal App. 2

6.

Slide pembentangan Latihan Industri

Slide tak perlu dicetak. Bilangan slide perlu


mencukupi untuk pembentangan selama 15
minit.

7.

Salinan Pengesahan Perlaksanaan Kajian LISA


(e-CETAK) www.LIpoly.my

Syarat Wajib tambahan semasa pengesahan


pendaftaran tamat LI bagi pelajar DKA & DBK
sahaja

Tidak dibenarkan sebarang pindaan markah yang


telah dilengkapkan oleh organisasi latihan.
Pelajar perlu menyerahkan semasa pendaftaran
tamat sekiranya pihak organisasi tidak FAX ke
UPLI

MAKLUMAT SELEPAS TAMAT LATIHAN INDUSTRI


1.
2.

Adakah anda diterima untuk terus bekerja di firma latihan industri?


Perancangan anda setelah tamat latihan industri (Pilih 1 sahaja)
a. Bekerja di firma LI
b. Bekerja di firma lain/Bekerja sendiri
c. Meneruskan pengajian
d. Tidak bekerja
e. Meningkatkan kemahiran (contoh: SSTC / INSTEP)

* YA / TIDAK

Alamat tempat bekerja setelah tamat LI atau alamat tempat meningkatkan kemahiran:Nama syarikat : .....................................................................................................................................
Alamat

: .....................................................................................................................................

No. Telefon

: ...................................................... No. Fax : ...........................................................

Tarikh mula bekerja

: ......................................... Gaji permulaan

Disediakan oleh

: .........................................................
(Tandatangan pelajar)

: ..........................................

Bahagian ini akan diisi oleh pensyarah semasa pendaftaran tamat

UNTUK SEMAKAN UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI


Disahkan bahawa pelajar ini *TELAH / BELUM menghantar semua dokumen yang diperlukan
seperti dinyatakan diatas.
Catatan lain : .......................................................................................................................................
(jika ada)
Diterima dan disahkan oleh:

*potong yang mana tidak berkenaan

..........................................................
(
)
Nama dan tandatangan

Anda mungkin juga menyukai