Anda di halaman 1dari 11

APRESIASI SENI DEFINISI Apresiasi bolehlah didefinisikan sebagai kajian mengenai pelukis-pelukis atau pandai tukang mengenai hasil-hasil

seni mereka, faktor yang mempengaruhi mereka, cara mereka bekerja, bagaimana mereka memilih tema dan subject matter serta gaya dan stail mereka .Semua ini berkait rapat dengan aspek pemahaman mereka dari aspekaspek kognitif. Ianya juga sebagai satu penghargaan terhadap penilaian dan perasaan terhadap sesuatu hasil seni itu. Ia boleh dikatakan sebagai pembentukan sikap, minat dan kebolehan membuat pilihan dan ini berkait rapat dengan aspek-aspek afektif.

Menurut Smith (1966), apresiasi seni ini memerlukan logical operation such as defining, !aluing and e"plaining#

$endidikan seni harus dilihat dalam skop yang lebih luas. %mumya, para pendidik seni beranggapan $endidikan Seni di sekolah bukan sekadar meningkatkan kemahiran dan teknik menghasilkan karya seni sahaja.

Menurut Chapman (1978) if treatart ifit &ere only a matter of learning acts an mastering techni'ue, &e deny its !alue and character#

(ebanyakan pendidik seni percaya baha&a melalui apresiasi karya seni, pelajarpelajar dapat memahami adat, tradisi dan nilai sesuatu masyarakat.

Macfee (1961) menegaskan baha&a )e!ery culture, differences in !alue and belief are e"pressed through language an art forms such as dress, architecture an decoration)#

Apresiasi seni melibatkan sepenuhnya deria rasa*sentuh dan deria pandang. (arya seni seperti catan, lukisan, cetakan dipandang sementara acra dan binaan disentuh. Apresiasi seni secara aktif melibatkan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain apa yang difikirkan dan dirasakan. +alam konteks ini pengetahuan mengenai seni serta perbendaharaan kata yang cukup mengenai seni yang diperlukan.

O !E"#IF APRESIASI a, Memahami dan bertindak terhadap aspek seni b, Mengetahui pentingnya nilai seni dalam kehidupan c, Menghasilkan karya -produk seni, d, Memahami seni dan hubungannya
e) Membuat dan menggunakan pertimbangan estetik dan kualiti karya seni

#$!$AN APRESIASI DAN "RI#I"AN SENI Apresiasi seni membolehkan pelajar memahami aspek-aspek nilai estetika, pengertian unsur-unsur seni dan nilai-nilai sosio budaya yang terkandung dalam hasil seni dan kraf. Ianya juga dapat menghubungkaitkan diri dan hasil sendiri dengan hasil-hasil lain berdasarkan persepsi !isual.

.egitu juga dengan akti!iti apresiasi seni, kita dapat melihat perhubungan antara kerja sendiri dengan kerja-kerja orang lain di mana kita dapat membentuk keyakinan dan kefahaman penghargaan terhadap bidang seni $endekatan apresiasi dan kritikan seni/ Mengikut 0ohn A. Michael dalam bukunya art and adolescence# ada dua pendekatan dalam apresiasi seni iaitu/ a, $endekatan secara logik b, $endekatan secara psiklogi

PENDE"A#AN SECARA %O&I" $endekatan ini adalah berbentuk tradisional dan memerlukan pemahaman intelek semata-mata dan banyak berfaktakan kepada aspek andaian dan munasabah pada yang melihat sesuatu karya seni tersebut/ 1adangan akti!iti pendekatan secara logik/ Secara penerangan Membaca, mengkaji, bila dihasilkan, tujuan*teknik pelukis, media, proses, nilaiSecara pemerhatian nilai estetika dan pengaruh .alai seni, pameran, filem, slaid, mengumpul dan menyusun gambarSecara perbandingan gambar Analisa, penilaian, perbandingan antara satu dengan yang lain serta menimbulkan Secara penghasilan kesedaran Membuat mengikut gaya artis*stail, menimbulkan kefahaman masalah nilainilai khas, kepuasan, menghubungkan diri dengan pelukis*pandai tukang gaya konsep dan 2aman

PENDE"A#AN SECARA PSI"O%O&I $endekatan ini merangkumi perkara-perkara yang lebih menjurus kepada perasaan peribadi, lebih bersifat emosi dan perasaan dalaman kepada penghasilan dan penghayatan sesuati karya seni. $endekatan ini akan dapat meninggalkan satu pengalaman yang amat berkesan dan mendalam. Secara ini akan lebih realistik dan dapat menerima response dan pendapat orang lain. (esan tindakbalas akan lebih terserlah terhadap bahan serta alat yang digunakan.

1adangan akti!iti pendekatan secara psikologi/ 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. :. ;. Secara perbincangan dan perbandingan Secara proses inkuiri penemuan -disco!ery, Secara kritikan mengenai lukisan*hasil kerja seni Secara menyediakansetting*set induksi Secara membesarkan gambar Secara mengolah bahan-bahan sebenar Secara akti!iti permainan seni Secara la&atan*pameran Secara koleksi buku-buku skrap dan lakaran

"AEDA' ME%I'A# SENI (aedah-kaedah melihat seni terdiri daripada kaedah/ a, <edonistic b, (ontekstualistik c, =rganistik d, >ormistik e, ?lektik

a( "AEDA' 'EDONIS#IC (aedah ini hanya satu luahann perasaan secara spontan seperti kesukaan, pernyataan perasaan, gemar, menarik dan benci. $enilaian dibuat secara serta merta iaitu/ Suka*tidak @ertarik*tidak $ernyataan spontan

(aedah ini tidak sealiran dengan isme pengkritik dan ahli psikologi menyatakan kaedah ini tidak diterjemahkan oleh otak -pemikiran, 1uma berdasarkan maklumat kendiri. Ianya tidak dapat di ukur bilangan sebenar dan terdapat pelgabai citarasa.

)( "AEDA' "ON#E"S#$A%IS#I" (aedah ini lebih praktikat di mana pemerhatian dibuat secara lebih ilmiah, sistematik dan kefahaman serta kejelasan. Ianya berkait dengan pengetahuan sejarah, falsafah dan prinsip rekaan.

Aebih rujuk kepada perincian*spesifikasi dari aspek persoalan fahaman, rentak pengkaryaan, interaksi pemerhati, konsepsi, hujah dan penilai karya. Ianya akan menyediakan pengetahuan mantap dalam pengamata karya, kefahaman konsep, kepelbagaian bandingan dan seni akan menjadi suatu pendekatan yang menarik oleh pemerhati.

c( "AEDA' OR&ANIS#I" (aedah ini menjurus kepada aturan yang mempunyai satu sistem yang teratur dan terancang. $enilaian dibuat serata melihat konteks seni secara harmoni, menentuh intuisi dan menyenangkan. $enekanan kriteria kapada aspek tata letak, tata atur, ruang dan penataan cahaya. Ini akan dapat membentuk kesatuan cara melihat sesuatu karya dari segi &arna, jalinan, unsur-unsur seni , imbangan, perulangan, kesinambungan serta kepelbagaian. *( "AEDA' NORMIS#I" (aedah ini merujuk kepada kriteria dan norma sesuatu karya dari aspek nilai masyarakat, agama dan budaya. Ia seakan-akan ada kaitan dengan pendekatan diri kepada Allah, rasa tak&a, tidak ada unsure sensasi. 1ntohnya lukisan agama (ristian yang berkaitan unsur ikonografi, naratif dan nilai-nilai akhlak. (aedah ini menolak peradaban moden di mana pelukis telah melampaui batas yang dibenar dalam budaya dan agama. e( "AEDA' E%E"#I" (aedah ini lebih berbentuk cara bersepadu dan holistic, ianya aalah gabungan persepsi penilai seni tentang tanggapan positif dan negatif. kriteria penilai menekankan unsur asas prinsip, struktur organisasi dan alat dan bahan. (aedah ini untuk pemerhatian secara ra&ak, tidak menjurus kepada aspek kronologinya. Bajaran hanya secara baik, sederhana dan kurang baik.

PROSES APRESIASI SENI

@erdapat berbagai cadangan oleh beberapa pakar pendidikan seni mengenai proses apresiasi Fe+*man (1967) *an ,mith (1967) mencadangkan akti!iti-akti!iti apresiasi seni berasaskan kepada proses persepsi dan intelektual melalui empat tahap/ a, Menggambarkan b, Menganalisa c, @afsiran d, $enilaian

A( MEN&&AM AR"AN Mengamati hasil seni dan menggambarkab sifat-sifat tampak seperti &arna, garisan, bentuk, rupa, jalinan dan elemen-elemen gubahan iaitu prinsip dan struktur ( MEN&ANA%ISA i. Menganalisa perhubungan sifat-sifat tampak seperti unsure-unsur seni, prinsip dan stuktur ii. iii. Menganalisa kualiti ekspresif seperti mood dan suasana Menghauraikan stail sesuatu karya

C( #AFSIRAN i. Mencari makna-makna yang tedapat pada sifat-sifat tampak seperti subjek, symbol, unsure-unsur seni, prinsip, strktur, corak dan bahan
ii.

Mencari metafora-metafora -ibarat*kiasan, an analogi-analogi -persamaan, untuk menjelaskan makna tersebut D( PENI%AIAN

i.

Membuat penilaian berdasarkan kepada criteria yang bersesuaian seperti keaslian, gubahan, teknik dan fungsi

ii.

Menilai hasil seni berdasarkan kepada pengertiannya dari segi indi!idu, social, keaagamaan dan kepercayaan, sejarah serta keseniaannya.

ASPE" NI%AI ME%A%$I APRESIASI SENI

Ianya akan dapat menanam dan memupuk nilai-nilai murni seperti saling faham memahami, ramah mesra, menghargai hasilan seni, sayang kepada alam sekeliling, cinta kepada >egara, kebersihan dan kesabaran, tekun, kesungguhan, berterima kasih, boleh membuat pertimbangan, peka kepada isu-isu sosial dalam masyarakat, bersemangat patriotik, berusaha dan produktif serta berfikiran positif.

$#IRAN i*an-

IDAN& O).e/tif
a) Memahami tentang kepelbagaian kegunaan dan kesan seni dalam

Seni +alam (ehidupan

kegiatan ekonomi, pendidikan dan budaya b, Membincangkan isu berhubung dengan pengaruh teknologi dalam penghasilan barangan seni c, Memahami peranan seni dalam mempertingkatkan aspek estetik dalam persekitaran dan kehidupan serta kerjaya d, Mempertingkatkan pengetahuan tentang aspek budaya dan nilai dalam hasil seni Seni +alam (omunikasi -Seni <alus, Ceka .entuk Cumah @radisional a, Mengenalpasti cara mesej disampaikan melalui lukisan, catan, arca, cetakan dan sebagainya a, Memahami beberapa cirri yang mencerminkan budaya tempatan pada reka bentuk rumah di >egara ini.

$erkembangan Seni

a, Menambah pengetahuan dan penghargaan tentang/

+alam .udaya (ebangsaan

i.
ii.

Sejarah perkembangan seni dalam >egara (eistime&aan ciri-ciri estetik dan fungsi Sumbangan dalam konteks &arisan dan budaya dan Sumbangan institusi, kumpulan dan tokoh terhadap perkembangan seni serta budaya

iii. i!.

b, Membolehkan pelajar mempunyai daya tkritikan yang lebih rasional tentang seni budaya kebangsaan <asil Seni Cakyat $eralatan (raf tekat @enunan d, Memahai jenis seni tenunan dari aspek estetiknya dalam konteks .angunan Alat permainan budaya kebangsaan dan e, Memahami reka bentuk, fungsi dan makna rumah tradisional dan alat permainan $erkembangan Seni Aukis Moden Malaysia a, Meningkatkan pengetahuan daya kritikan dan penghargaan tentang/ I. Sejarah perkembangan seni lukis dan perkembangan seni dalam >egara
II. (eistime&aan ciri estetik dan fungsi

a, Mengetahui keistime&aan keris dari sudut estetik dan fungsi b, Mengetahui peranan keris dalam konteks budaya melayu c, Memahami jenis seni tekat dari aspek estetiknya dalam konteks budaya kebangsaan

III. Sumbangan dalam konteks &arisan budaya dan ID. Sumbangan institusi, kumpulan dan tokoh terhadap perkembangan seni dan budaya

a, Menyedari beberapa aspek persamaan dan kelainan kraf tanah air

Seni +alam .udaya Aain/ (raf +an Seni <alus


i.

dengan krafluar >egara b, Memperkembangkan pengetahuan dan penghargaan tentang/ <asil katya seni halus dalam budaya lain dari segi persamaan dan kelainannya dan ii. Earakan seni halus dalam budaya lain dari segi persamaan dan kelainannya dengan seni halus tempatan