Anda di halaman 1dari 3

SULIT [40 marks/markah] Answer all questions.

Jawab semua soalan

015/2

2013 Biro Akademik Zon Pantu/kad/skp

[lihat sebelah] SULIT

1 Write two hundred thirty-one thousand four hundred and fourteen in numerals. Tulis angka bagi dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat belas. SULIT

[1 mark] [1 markah] 015/2

2 State the place value of the digit

in the num!er " #$ 22%.

[1 mark] [1 markah]

!atakan nilai tempat bagi digit " dalam nombor # "$% &&4.

3 &iagram 1 shows the time on a cloc' face one morning. 'a(ah ) menun(ukkan waktu pada sebuah muka (am pada suatu pagi.

&iagram 1 'a(ah ) State the time shown on the cloc' face. !atakan waktu !ang ditun(ukkan pada muka (am dalam sistem &4 (am itu. [1 mark] [1 markah]

(ound off ".12# to the nearest hundredth. *undarkan #.)&$ kepada perseratus !ang terdekat.

[1 mark] [1 markah]

Value RM100 RM50 2013 Biro Akademik Zon Pantu/kad/skp ilai 5

RM5

RM1

50 sen 5

)a!le 1Quantity shows the characteristics of a three-dimensional shape. %# 10 8 3 2.2 * cm&iagram 12 cm tiga matra. 'a(ah 4 -uantiti Jadual ) menun(ukkan +iri,+iri +suatu bentuk
A B

[lihat sebelah] SULIT

SULIT

015/2

2013 Biro Akademik Zon Pantu/kad/skp

[lihat sebelah] SULIT

Anda mungkin juga menyukai