Anda di halaman 1dari 3

.. shrIrAghavendrastotram ..

; FrAGv
 d-to/m^ ;
FpZ boDgztFT pyoENDpArA kAmAErmA"EvqmA"Efr, -pftF .
pvo rAEmttr r(sh\sA dvAEs
 EvtprAER^G}pyojl`nA ; 1;
jFv
 fB
 dgZpEt jg(ssv nF oQ BAvmKngZ
{ , sm
 tA .
dvA jApEtEg
{g zrAGv
 dvA`d
 vtAsErdm\ EvmlFkrot ; 2;
FrAGv
 d, skldAtA -vpAdkjyBE?tm^y, .
aGAEdsMB
 dndEv, "mAsrdo_vt mA\ sdA_ym^ ; 3;
FrAGv
 dohErpAdkjEnq
 vZASlNDsm-tsMpt^ .
dv-vBAvo EdEvjdmo_yEmdo m
 stt\ s ByAt^ ; 4;
B&y-v!po Bvd,KtlsAE`n y , sKD
{ y fAlF .
sm-tdg}hEng}h
 fo dr(yyop=lvEsDs
 t, ; 5;
Enr-tdoqo Enrvv
 q, (yET mkvEndAnBAq, .
Ev(pEr+
 ymhAEvf
qo vA`v
{ KrFEnEj tB&yf
q, ; 6;
stAnsMp(pErfBE?tEv+AnvA`d
 hspAVvAdFn^ .
dvA frFro(Tsm-tdoqAn^ hvA s no_&yAzrAGv
 d, ; 7;
y(pAdodks y, srndFmHyApgAsAEdtAs^yA_nmpysEvls(HyAtpyAvh, .
d-tAp/ynAfno BEv mhA vyAsp/do
&y-vsmEdo g}hmhApApAph-t\ y
 ; 8;
y(pAdkjrjsA pErBEqtAA y(pAdpmDpAEytmAnsA y
 .
y(pAdppErkFt njFZ vA -tf n\ dErtkAnndAvBtm^ ; 9;
sv t/-vt/o_sO FmvmtvD n, .
EvjyFdkrANjo(TsDFdvrp/k, .
FrAGv
 do yEtrAV^ gzm
 -yAyAph, ; 10;
+AnBE?tsp/Ay, yf, FpyvD n, .
EtvAEdjy-vAtB
 dE Adro gz, .
sv EvAvFZo_yo rAGv
 dAEvt
 ; 11;
apro"FktFf, smpE"tBAvj, .
ap
 E"tdAtA_yo rAGv
 dAEvt
 ; 12;
dyAdAE"yv
{ rA`yvA?pAVvmKAEt, .
fApAng}hf?to_yo rAGv
 dAEvt
 ; 13;
a+AnEv-mEtB}AEts\fyAp-mEt"yA, .
tdAkMpv ,kOW^ymKA y

 EdyovA, .
1

doqA-t
 nAfmAyAEt rAGv
 dsAdt, ; 14;
` : F rAGv
 dAy nm, ' i(yA"rm/t, .
jEptAAEvtAE(y\ iATA , -yn s\fy, ; 15;
ht n, kAyjAn^doqAnA(mA(mFysmvAn^ .
svA nEp pmTA \ ddAt gzrA(mEvt^ ; 16;
iEt kAl/y
 En(y\ AT nA\ y, kroEt s, .
ihAm/A=tsv
 o modt
 nA/ s\fy, ; 17;
agMymEhmA lok
 rAGv
 do mhAyfA, .
Fmvmtd`DAEND do_vt sdA_nG, ; 18;
sv yA/APlAvA=(y
{ yTAfE?tdE"Zm^ .
kroEm tv Es-y vdAvngt\ jlm^ .
EfrsA DAryAMy sv tFT PlA=ty
 ; 19;
svA BFAT Es^yT \ nm-kAr\ kroMyhm^ .
tv sFt n\ vdfA-/AT +AnEsy
 ; 20;
s\sAr
 _"ysAgr
 kEtto_gAD
 sdA d-tr
 .
svA vjlg}h
{ rnpm
{ , kAmAEdBAkl
 .
nAnAEvB}mdB} m
 _EmtBy-tomAEdP
 no(kV
 .
d,Ko(kEvq
 smr gro mA m`n!p\ sdA ; 21;
rAGv
 dgz-to/\ y, pW
 d^BE?tpv km^ .
t-y kAEdrogAZA\ EnvE-(vryA Bv
 t^ ; 22;
aDo_Ep Ed&ydE, -yAd
 Xmko_Ep vA`pEt, .
pZA y, pZ sMpE, -to/-yA-y jpAv
 t^ ; 23;
y, Epb
 >jlm
 tn -to/
Z
{ vAEBmE/tm^ .
t-y kE"gtA doqA, sv
 n[yEt t("ZAt^ ; 24;
yd^vdAvnmAsA p, Kjo_Ep vA jn, .
-to/
 ZAn
 n y, kyA t^dE"Znm-kEt .
s jAlo Bv
dv gzrAjsAdt, ; 25;
somsyo prAg
 p yAkA EdsmAgm
 .
yo_nmEmd\ -to/morft\ jp
 t^ .
Bt
 tEpfA AEdpFXA t-y n jAyt
 ; 26;
ett^-to/\ smQ Ay grov dAvnAEtk
 .
dFps\yojnA+An\ p/lABo Bv
 d^D}vm^ ; 27;
prvAEdjyo Ed&y+AnB?(yAEdvD nm^ .
svA BFvE--yAA/ kAyA Ev ArZA ; 28;
rAj ormhA&yAG}sp nAEdpFXnm^ .
n jAyt
 _-y -to/-y BAvAA/ s\fy, ; 29;
2

yo B?(yA gzrAGv
 d rZ\ -mrn^ y, pW
 t^ .
-to/\ Ed&yEmd\ sdA nEh Bv
 -yAsK\ Ek n .
Ek\ E(vAT smEr
 v kmlAnATsAdodyAt^ .
kFEt Ed E`vEdtA EvBEtrtlA sA"F hyA-yo_/ Eh ; 30;
iEt F rAGv
 dAy gzrAjsAdt, .
kt\ -to/Emd\ py\ FmE =pZAEBd
{ , ; 31;
iEt F a=pZA Ay EvrE t\
FrAGv
 d-to/\ sMpZ m^
; BArtFrmZmHyAZAtg t Fk ZAp Zm-t ;
En oded and proofread by Shrisha Rao shraodvaita.org
See http://www.dvaita.net for additional information.

Please send orre tions to sanskrit heerful. om


Last updated May 4, 2009