Anda di halaman 1dari 6

KPN 2043 Minggu 6 http://www.scribd.

com/doc/6938787/06aCiriUjianKesahan 2008

Ciri-Ciri Ujian yang Baik Kesahan Ujian


Ciri yang terpenting sesuatu ujian ialah ujian itu mesti SAH. Kesahan ujian adalah berkaitan dengan pengertian sejauh mana markah yang diperoleh daripada sesuatu ujian itu dapat diinterpretasikan sebagai ukuran ciri, sifat atau konstruk yang telah dirancang diukur itu. Dalam peperiksaan seperti SPM atau STPM, isu mengenai kesahan ujian itu dif kuskan kepada s al sama ada keperluan kesahan isi kandungan sukatan pelajaran telah dipenuhi atau tidak. Se!ara ringkas, kesahan isi kandungan adalah berkaitan dengan isu sama ada isi kandungan sesuatu ujian itu merupakan sampel yang "representatif# bidang pengetahuan atau kemahiran yang sepatutnya diukur. $ni diambil menjadi satu indikat r atau penunjuk bagi menunjukkan mutu ujian tersebut. %leh itu sesuatu ujian itu dianggap sah selagi ujian itu dapat mengesan dan mengukur apa yang sepatutnya ia ukur. $a juga merujuk kepada kesesuaian, keertian dan kebergunaan sesuatu inferens yang akan dibuat daripada interpretasi sk r ujian itu. Kesahan b leh dibahagikan kepada tiga kateg ri& '. kesahan k nstruk, (. kesahan isi kandungan, dan ). kesahan kaitan*kriteria.

hazba

KPN 2043 Minggu 6

Kesahan Konstruk
+jian b leh digunakan dalam berbagai keadaan dan untuk berbagai tujuan. Adalah penting kita memahami apakah keertian yang b leh diberikan kepada markah ujian yang diper leh itu dan bagaimana ianya diinterpretasikan berkaitan sese rang indi,idu yang mengambil ujian tersebut. Sesuatu ujian dibina untuk mengukur sesuatu k nstruk. Satu ujian mungkin dibina untuk mengukur keb lehan indi,idu menyelesaikan masalah matematik. Keb lehan menyelesaikan masalah matematik pada sesuatu peringkat adalah satu k nstruk. +jian bakat mu-ik mengukur k nstruk keb lehan dalam bidang mu-ik dan memberi petunjuk kepada kita sama ada sese rang indi,idu itu mempunyai keb lehan dalam bidang mu-ik. +jian .i-ik SPM mengukur pen!apaian pelajar pada peringkat tingkatan / dan 0 dalam kurikulum .i-ik SPM.

hazba

KPN 2043 Minggu 6

Kesahan Kandungan
Kesahan Isi Kandungan adalah aspek yang terpenting di dalam pr ses pembinaan ujian. +jian adalah pensampelan yang representatif tingkah laku pelajar dalam sesuatu kurikulum, supaya markah atau sk r yang diper leh nanti daripada ujian tersebut adalah gambaran yang representatif pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam kurikulum tersebut. +ntuk memper leh kesahan ini satu 1adual Spesifikasi +jian 21S+3 dibina. 1adual ini akan mengandungi maklumat yang terperin!i mengenai kurikulum yang diuji tentang isi kandungan kurikulum, kemahiran yang akan diuji, taraf kesukaran, bilangan item, dan juga 4ajaran atau pemberatan setiap tajuk dan subtajuk kurikulum itu. 5erpegang teguh kepada 1S+ menjamin ujian menguji apa yang ia sepatutnya menguji.

hazba

KPN 2043 Minggu 6

Kesahan Kaitan-Kriteria
Kesahan Kaitan-Kriteria mengaitkan kesahan ujian kepada sesuatu kriteria yang ditentukan. 6ang dikaitkan ialah sk r ujian itu dengan kriteria. Kekuatan pertalian sk r ujian dengan kriteria diukur melalui teknik k relasi. Sehubungan dengan ini terdapat dua jenis kesahan iaitu& '. kesahan ramalan, dan (. kesahan serentak7semasa.

Kesahan Ramalan
Kesahan Ramalan berkait rapat dengan tujuan ujian, iaitu meramal sesuatu. $a sangat*sangat bergantung kepada keb lehan sk r ujian itu membuat ramalan tentang prestasi masa hadapan pelajar. C nt hnya +jian Kelayakan 8atihan Perguruan 2+K98P3. +K98P diberi kepada !al n guru. Mereka yang lulus +K98P akan dipilih memasuki Maktab Perguruan. Adalah diharapkan mereka yang lulus +K9P8 ini akan dapat mengikuti kursus perguruan di maktab dengan jayanya, dan keluar maktab untuk menjadi guru yang berkesan. Markah di Peperiksaan Akhir Maktab di ambil sebagai kriteria, akan dik relasikan dengan markah +K98P. $ndeks k relasi yang tinggi akan menunjukkan baha4a +K98P mempunyai kesahan ramalan yang tinggi. Masalahnya bagaimana hendak mengukur guru yang berkesan di bilik darjah. Adakah keberkesanan di bilik darjah mempunyai pertalian yang p sitif dengan markah +K98P:

hazba

KPN 2043 Minggu 6

Kesahan Serentak/Semasa
Kesahan Serentak/Semasa merujuk kepada kesahan sesuatu ujian yang seiras dengan sesuatu ujian yang lain yang sedia ada. Pertalian k relasi di antara ujian yang baru dengan ujian yang sedia ada itu mengukur kekuatan kesahan serentak7semasa. Kesahan ini juga digunakan apabila kita memerlukan mengujudkan satu kaedah baru 2yang lebih baik3 untuk menggantikan kaedah lama yang sedia ada. Pertalian k relasi markah ujian yang digunakan di dalam kedua kaedah itu menggambarkan kekuatan kesahan serentak7semasa.

hazba

KPN 2043 Minggu 6

Faktor-faktor yang kesahan kaitan-kriteria

mempengaruhi

.akt r*fakt r yang mempengaruhi kesahan kaitan*kriteria adalah seperti berikut& '. Temp h masa di antara peramal dengan kriteria. 8ebih lama jarak masa, memb lehkan peramal menambah ilmu dan pengalaman. $ni akan mengurangkan kesahan ramalan. Kebolehpercayaan ujian yang digunakan. Keb lehper!ayaan yang rendah mengurangkan kesahan. P pulasi, bilangan item dalam ujian, panjang s alan dalam ujian, kejelasan s alan dalam ujian, panjang masa ujian, kesukaran ujian, semuanya mempengaruhi keb lehper!ayaan ujian. Dengan itu sudah tentu akan mempengaruhi kesahan ujian.

(. ).

hazba20031211

hazba