Anda di halaman 1dari 0

Dimuat turun daripada: http://sejarahspm.wordpress.

com
1
Peperiksaan Percubaan SPM 2008 (Negeri Johor)

1 (a) Namakan dua tokoh penakhluk yang meluaskan kuasa dalam zaman di atas.
- Raja Philip II
- Alexander The Great/Iskandar Zulkarnain
- Augustus Caesar
- Chandragupta Maurya
- Bindusara
- Asoka
- Maharaja Shih Huang Ti
- Maharaja Han Wu Ti

(b) Nyatakan dua bentuk pemerintahan yang diamalkan dalam Tamadun Yunani
- Monarki
- Oligarki
- Aristokrasi
- Diktator/Tirani
- Demokrasi

(c) Nyatakan dua prinsip undang-undang berasaskan falsafah legalisme dalam
Tamadun China
- Hukuman berat
- Bercorak kolektif
- Undang-undang yang tegas dan kukuh
- Tidak harus wujud rasa belas kasihan
- Penguatkuasaannya harus dipelihara dalam apa jua keadaan

(d) Mengapakah terdapat dua konsul dalam sistem republik Rom?
- Tiada pemerintah yang berkuasa mutlak
- Tidak ada yang lebih berkuasa di antara mereka

(e) Bagaimanakah generasi hari ini boleh memelihara dan mempertingkatkan tamadun
negara kita?
- Bersikap inovatif
- Berusaha memperbaiki diri
- Meningkatkan kehidupan yang sedia ada
- Belajar dari sejarah masyarakat lampau
- Mempunyai ilmu pengetahuan dalam semua aspek kehidupan
- Berani meneroka bidang baru
- Meningkatkan pemikiran dan kemahiran
- Menguasai sains dan teknologi

2 (a) Pengajaran dan pembelajaran tidak formal dalam masyarakat Melayu adalah
melalui
- Pendengaran
- Penglihatan
- Pemerhatian
- Latihan
- Bercerita / cerita lisan / cerita binatang / cerita jenaka / cerita teladan
- Pergaulan social / pantang larang / adat istiadat
- Aktiviti kesenian dan kesusasteraan / pantun / peribahasa / teka-teki / pepatah

t
r
i
a
l

s
p
mj
o
h
o
r

2
0
0
8
Dimuat turun daripada: http://sejarahspm.wordpress.com
2
(b) Nyatakan dua kemahiran yang diterapkan oleh ibu bapa melalui pendidikan tidak
formal
- Kemahiran dalam bidang pertanian / bercucuk tanam
- Bidang perikanan / menjadi nelayan / menangkap ikan
- Bidang kraftangan / menganyam / mengukir
- Bidang pertukangan/ membina (seperti rumah, kapal)
- Bidang memasak / menjahit

(c) Di manakah pendidikan formal masyarakat Melayu dilaksanakan selepas
kedatangan Islam?
- Istana
- Masjid
- Rumah
- Surau
- Madrasah
- Pondok

(d) Senaraikan dua ciri sistem madrasah dalam pendidikan formal masyarakat Melayu
- Berdasarkan sukatan pelajaran
- Dilaksanakan secara kelas
- Pendidikan mengikut tahap / tahap permulaan / pertengahan / pengkhususan
- Diawasi oleh mudir / guru besar
- Diselia oleh lembaga / jawatan kuasa kewangan

(e) Pada pendapat anda, bagaimanakah sistem pendidikan boleh menjana perpaduan
dalam masyarakat Malaysia masa kini.
- Mewujudkan hubungan yang sihat antara kaum
- Mempunyai satu bahasa kebangsaan / bahasa Melayu tanpa meminggirkan bahasa ibunda
- Memupuk perpaduan melalui sekolah wawasan
- Menyuburkan semangat perpadun melalui sistem persekolahan yang sama
- Melalui penyeragaman kurikulum yang bercorak kebangsaan
- Melalui syor Penyata Razak / Ordinan Pelajaran
- Melalui Laporan Rahman Talib / Akta Pelajaran
- Melalui Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974 / 1979
- Pelaksanaan KBSR / KBSM
- Pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

3 (a) Gerakan Islah ialah
- Gerakan yang berusaha mendorong masyarakat Melayu membetulkan pandangan terhadap Islam.

(b) Namakan dua akhbar yang menjadi saluran Gerakan Islah menyebarkan idea
perjuangan mereka
- Al-Imam
- Neracha
t
r
i
a
l

s
p
mj
o
h
o
r

2
0
0
8
Dimuat turun daripada: http://sejarahspm.wordpress.com
3
- Idaran Zaman
- Pengasuh

(c) Berikan tiga tujuan perjuangan nasionalisme persatuan-persatuan Negeri
- Menjaga kepentingan sosio-ekonomi penduduk Melayu
- Mendesak British menjaga kebajikan orang Melayu
- Menggalakkan ahli persatuan berkenal-kenalan
- Menggalakkan ahli persatuan bertukar-tukar pendapat
- Memajukan diri dan bangsa Melayu
- Menggalakkan perpaduan dan persaudaraan Melayu
- Membincangkan nasib orang Melayu dalam bidang ekonomi / pendidikan / perkhidmatan kerajaan
- Menjaga budaya dan maruah bangsa Melayu
- Menegakkan ajaran agama Islam
- Mendapatkan pembelaan politik bangsa Melayu
- Mendaulatkan bahasa dan sastera Melayu

(d) Mengapakah kesedaran berpesatuan tidak menonjol di Sabah pada awal abad
ke-20?
- Tidak tersebar ke kawasan pedalaman
- Kesulitan perhubungan
- Taraf pendidikan yang rendah
- Kurang kesedaran penduduk

(e) Apakah tindakan Kesatuan Melayu Muda di bawah pimpinan Ibrahim Haji Yaakob
untuk menentang British?
- Bekerjasama dengan Jepun
- Menjadikan KMM badan propaganda Jepun
- Membeli Warta Malaya sebagai alat propaganda anti-British
- Mengelilingi Tanah Melayu untuk mencari sokongan menentang British
- Menubuhkan cawangan KMM/Maahad II Ihya Assyariff
- Menyediakan kader-kader / Tentera Semut untuk menentang British

4(a) Apakah matlamat Wawasan 2020?
- Menjadikan Malaysia sebuah negara industri yang maju menjelang tahun 2020
- Menggunakan acuan sendiri /setanding dengan negara maju di dunia / berteraskan kemajuan
bersepadu

(b) Namakan dua dasar kerajaan yang dilaksanakan untuk membina bangsa Malaysia
bersatu padu
- Dasar Pembangunan Nasional
- Dasar Bahasa Kebangsaan
- Dasar Pendidikan Kebangsaan
- Dasar Kebudayaan Kebangsaan
- Rukun Negara
- Dasar Sukan Untuk Perpaduan / Dasar Sukan Untuk Semua

(c) Apakah langkah yang diambil untuk memartabatkan bahasa Melayu demi
menjamin perpaduan rakyat
- Memaktubkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam Perkara152 - Perlembagaan
Persekutuan Tanah Melayu 1957
- Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka
- Pelancaran Bulan Bahasa
- Pelancaran slogan Bahasa Jiwa Bangsa
- Penubuhan sekolah menengah yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar
- Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia
- Bahasa Melayu menjadi bahsa pengantar di semua sekolah
t
r
i
a
l

s
p
mj
o
h
o
r

2
0
0
8
Dimuat turun daripada: http://sejarahspm.wordpress.com
4
- Bahasa Melayu digunakan di mahkamah

(d) Nyatakan satu prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan untuk memperkukuh
perpaduan?
- Kebudayaan rakyat asal rantau Melayu menjadi tunjang
- Unsur kebudayaan lain yang wajar / sesuai boleh diterima
- Islam sebagai unsur yang terpenting

(e) Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda merealisasikan Wawasan 2020?
- Menutut ilmu sebanyak yang mungkin
- Mewujudkan hubungan yang sihat antara pelajar pelbagai kaum
- Mewujudkan perpaduan antara pelajar pelbagai kaum
- Menjauhi segala gejala yang tidak mendatangkan faedah atau yang merugikan
- Menghayati hasrat pemimpin-pemimpin negara
- Menyiapkan diri dari segi mental dan fizikal ke arah Wawasan 2020
- Berusaha mengatasi sembilan cabaran Wawasan 2020
- Menjadi pelajar yang berjiwa bebas / berperasaan tenteram / bersikap terbuka / yakin diri
- Menjadi pelajar yang berfikiran matang dan sedia menerima teguran
- Menjadi pelajar yang bermoral dan beretika
- Menjadi pelajar yang rasional / liberal / bertoleransi
- Menjadi pelajar yang menguasai bidang sains dan teknologi
- Menjadi pelajar yang berbudaya penyayang


t
r
i
a
l

s
p
mj
o
h
o
r

2
0
0
8
Dimuat turun daripada: http://sejarahspm.wordpress.com
5

5 (a) Huraikan corak kehidupan sosial yang diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliah
F1 Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral
C1 a Berjudi / berzina /minum arak
H1 a Lelaki suka minum arak sehingga mabuk untuk menunjukkan kesempurnaan

F2 Kedudukan wanita dalam masyarakat dipandang rendah
H2 a Wanita tidak dapat mewarisi harta pusaka
C2 a Bayi perempuan ditanam hidup-hidup
H2 b Anak perempuan akan menjatuhkan maruah keluarga

F3 Lelaki boleh berkahwin dengan beberapa wanita sekali gus

F4 Empat kepercayaan agama
H4 a Agama wathani (agama menyembah berhala)
H4 b Anamisme (percaya kepada roh)
H4 c Samawi (Kristian dan Yahudi)
H4 d Hanif / ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail

F5 Mengamalkan sistem kabilah
H5 a Hidup berpuak-puak dan kelompok
H5 b Ahli terdiri daripada suku tertentu dan tinggal dalam sebuah kawasan
H5 c Mempunyai identity dan peraturan sendiri
H5 d Diketuai oleh seorang syeikh
H5 e Merupakan lambang perpaduan kaum

F6 Semangat assabiyah dan kesukuan yang melampau
H6 a Semangat assabiyah berpunca daripada system kabilah yang berasakan
keturunan
H6 b Sering berlaku peperangan kabilah
C6 a Peperangan al Basus
H6c Sanggup menuntut bela demi mempertahankan maruah diri dan kabilah
mereka


(b) Nyatakan lapan sifat keperibadian Nabi Muhammad s.a.w
F1 Memiliki empat sifat terpuji
F2 Sifat siddiq / berkata benar
F3 Amanah / dipercayai
F4 Tabligh / menyampaikan
F5 Fatanah / bijaksana
F6 Digelar al-Amin
F7 Perkataan dan perbuatan baginda sentiasa dipercayai dan tidak pernah
berbohong
t
r
i
a
l

s
p
mj
o
h
o
r

2
0
0
8
Dimuat turun daripada: http://sejarahspm.wordpress.com
6
F8 Bersifat amanah
F9 Khadijah binti Khuwailid menyerahkan modal yang besar kepada baginda
untuk diperniagakan
F10 Bersungguh-sungguh menyampaikan ajaran Islam walaupun menghadapi
pelbagai rintangan
F11 Berwibawa sebagai pemimpin sebelum menjadi rasul
F12 Menyelesaikan isu perletakan Hajarul Aswad
F13 Dapat mengelakkan berlaku perbalahan yang besar antara suku kaum
F14 Ketua keluarga yang patut dicontohi
F15 Pengasih dalam melayan keluarga
F16 Melayan anak-anak
F17 Bertimbang rasa
F18 Membantu isteri dalam urusan rumah tangga
F19 Mengamalkan cara hidup sederhana
F20 Memberikan pendidikan agama secukupnya
F21 Menjadikan diri baginda teladan kepada anak-anak
F22 Merendah diri dalam pergaulan
F23 Bergaul dengan semua lapisan masyarakat
F24 Bersifat penyayang terhadap orang tua dan kanak-kanak
F25 Menunjukkan sifat pemaaf terhadap orang Arab Quraisy yang menyerah diri
semasa pembukaan Kota Mekah
F26 Bijaksana dalam menyelesaikan masalah
F27 Semasa menandatangani Perjanjian Hudaibiyah
F28 Selalu memikirkan tentang kehidupan masyarakat
F29 Kehidupan masyarakat Arab yang tidak bermoral
F30 Taasub dengan amalan jahiliah
F31 Bertahannuth / mengasingkan diri untuk beribadat
F32 Menyerahkan sepenuh jiwa raga kepada Allah

(c) Orang Arab Quraisy telah melakukan pemulauan terhadap Nabi Muhammad s.a.w.
dan keluarga baginda.
Jelaskan empat bukti yang menyokong pernyataan di atas.
F1 Menulis pernyataan tentang pemulauan
F2 Menggantung pernyataan pemulauan di Kaabah
F3 Tidak menjalankan jual-beli dengan keluarga nabi
F4 Kehidupan orang Islm menjadi semakin terhimpit
F5 Tidak memberi sebarang bentuk pertolongan kepada keluarga nabi
F6 Tidak berkahwin dengan anggota keluarga nabi
F7 Pemulauan berjalan selama tiga tahun sahaja

6 (a) Nyatakan enam kesan sosial akibat penggunaan buruh asing oleh British di Tanah
Melayu
F1 Peningkatan jumlah imigran Cina dan India di Tanah Melayu
F2 Pembentukan masyarakat berbilang kaum
F3 Wujud petempatan berbeza mengikut kaum
F4 Orang Melayu tinggal di kawasan luar bandar
F5 Buruh dari India tinggal di kawasan ladang
F6 Buruh dari China tinggal di kawasan Bandar
t
r
i
a
l

s
p
mj
o
h
o
r

2
0
0
8
Dimuat turun daripada: http://sejarahspm.wordpress.com
7
F7 Wujud jenis pekerjaan yang berbeza mengikut kaum
F8 Orang Melayu bertani / bergiat dalam aktiviti ekonomi sara diri
F9 Buruh dari India menorah getah
F10 Buruh dari China berniaga dan bekerja di lombong
F11 Penggunaan bahasa pertuturan yang berbeza antara kaum
F12 Wujud sistem pendidikan vernakular / sekolah menggunakan bahasa ibunda
kaum masing-masing
F13 Tiada perpaduan / muhibah
F14 Tiada interaksi yang meluas antara kaum
F15 Menyulitkan proses mewujudkan perpaduan nasional selepas merdeka
F16 Pemerintah Tanah Melayu berusaha bertungkus lumus untuk menghapuskan
perbezaan kaum mengikut fungsi ekonomi demi kesejahteraan dan
kesepaduan rakyat dan negara


(b) Huraikan faktor-faktor perkembangan bandar-bandar baru awal abad ke-20 di Tanah
Melayu
F1 Kaya dengan sumber semula jadi
H1 a Tempat mengumpul hasil bijih timah
C1 a Kuala Lumpur / Taiping / Seremban
H1 b Kawasan perlombongan petroleum
C1 b Miri, Sarawak

F2 Pertambahan fungsi Bandar
H2 a Pusat pentadbiran
H2 b Dilengkapi dengan kemudahan infrastruktur
C2 b Jalan raya / bekalan air bersih / sekolah / pusat kesihatan

F3 Pusat kegiatan ekonomi penjajah
H3 a Pusat perniagaan / kegiatan jual beli
H3 b Pusat pengumpulan barangan
H3 c Pusat pengedaran barangan
H3 d Pusat orang ramai mendapat keperluan harian

F4 Perkembangan pertanian komersial
H4 a Pusat pengumpulan dan pengeksportan gambir / lada hitam / getah
C4 a Bandar Kuching

F5 Perkembangan system pengangkutan
H5 a Jalan raya / jalan kereta api utama

F6 Kedudukan strategik
H6 a Lokasi bandar menjadi penghubung beberapa buah bandar dan kawasan lain

t
r
i
a
l

s
p
mj
o
h
o
r

2
0
0
8
Dimuat turun daripada: http://sejarahspm.wordpress.com
8
F7 Peningkatan pengeluaran produk industri
H7 a Industri berkaitan bijih timah dan getah
H7 b Mewujudkan Bandar pelabuhan
C7 a Pelabuhan Klang / Melaka .Pulau Pinang

F8 Pertambahan penduduk
H8 a Kemasukan imigran Cina dan India
H8 b British meletakkan masyarakat Cina di bandar
H8 c Masyarakat India di kawasan ladang
H8 d Masyarakat Melayu terus tinggal di kawasan perkampungan / persisir sungai(c) Terangkan perkembangan system pengangkutan dan perhubungan di Tanah Melayu
pada akhir kurun ke-19

F1 Pembinaan jalan kereta api
H1 a Mempercepatkan pengangkutan bijih timah ke pelabuhan
C1 a Jalan kereta api pertama / menghuungkan Taiping ke Port Weld
(1885)
C1 b Kuala Lumpur ke Port Swettenham (1889)
C1 c Seremnban ke Port Dickson (1891)
C1 d Ipoh dan Tapah Road ke Telok Anson (1895)

F2 Pembinaan Jalan kereta api menghubungkan bandar-bandar besar
H2 a Di Perak / Selangor / Negeri Sembilan
C2 a Menghubungkan Seberang Perai dengan sempadan Siam (1918)
C2 b Menghubungkan Gemas .Pahang / Kelantan ke sempadan Siam (1931)
C2 c Menghubungkan jalan kereta api di Tanah Melayu dengan Singapura (1923)

F3 Jalan kereta api menghubungkan kawasan pedalaman
H3 a Menggalakkan pembukaan tanah-tanah baru untuk peneneman getah
C3 a Di Johor, orang Eropah mula, melabur dalam perusahaan getah
H3 b Boleh membawa muatan yang banyak

F4 Pembinaan jalan raya
H4 a Jalan denai dan kereta lembu diganti dengan jalan raya berturap dan tanah
merah
H4 b Untuk mengangkut bijih timah dan getah ke pengkalan sungai

F5 Pembinaan jalan raya berkembang
H5 a Di kawasan perlombongan bijih timah dan ladang getah
H5 b Selangor dan Perak mempunyai rangkaian jalan raya sepanjang 2400 km pada
1985
H5 c Jalan raya dari Seberang Prai ke Melaka siap dibina (1911)
H5 d Jalan raya menghubung Perlis dan Singapura dibina (1911-1928)
H5 e Jalan raya di antara Kuala Kumpur dan Kuantan Menghubungkan pantai barat
dengan pantai timur

F6 Kegunaan jalan raya bertambah popular
H6 a Dengan pengenalan kenderaan bermotor (mulai 1902)

t
r
i
a
l

s
p
mj
o
h
o
r

2
0
0
8
Dimuat turun daripada: http://sejarahspm.wordpress.com
9
F7 Perkembangan sistem perhubungan
H7 a Kerana perkembangan pesat ekonomi di Tanah Melayu
H7 b Memudahkan perhubungan antara negeri-negeri
H7 c Memudahkan perhubungan dengan negara luar
H7 d perhubungan boleh dijalankan dengan lebih cekap dan cepar
C7 a Telegraf / telefon / perkhidmatan pos / radio / perkhidmatan udara

7 (a) Jelaskan peristiwa penentangan terhadap British oleh tokoh-tokoh di bawah:
(i) Penghulu Dol Said di Naning
F1 Penetangan paling awal berlaku di Tanah Melayu
F2 Tidak bersetuju tindakan British meletakkan Naning sebagai jajahan
takhluknya
F3 Penghulu Dol Saia mengingkari arahan British supaya menghantar ufti 1/10
hasil ke Melaka
F4 British menghantar tentera untuk menakluki Naning
F5 Penghulu Dol Siad yang dibantu oleh Yamtuan Ali dari Rembau / Penghulu
Remai / Dato Kelana Sungai Ujong / Penghulu Gemencheh mengalahkan
tentera British
F6 British menyerang Naning sekali lagi
F7 Penghulu Dol Said tidak dibantu oleh sesiapa
F8 British berjaya mengalahkan tentera Punghulu Dol Said
F9 Penghulu Dol Said terpaksa menyerah diri dan dibawa ke Melaka

(ii) Rentap di Sarawak
F1 James Brooke bertindak menghapuskan orang Iban di Sungai Skrang
F2 Rentap memimpin orang Iban menyerang kubu James Brooke
F3 Rentap berjaya mengusir James Brooke
F4 James Brooke bertindak balas membakar kampung Rentap
F5 Rentap dan pengikutnya berundur ke Bukit Sadok
F6 Mereka diserang sekali lagi oleh tentera James Brooke
F7 Tentera James Brooke berjaya mengalahkan Rentap
F8 Rentap terpaksa berundur ke Ulu Sungai Entabai apabila dikalahkan James
Brooke

(iii) Tok Janggut di Kelantan
F1 Penentangan Tok Janggut berlaku di Pasir Puteh
F2 Tok Janggut membantah pelaksanaan Sistem Penasihat dan cukai
F3 Bantahan Tok Janggut tidak dilayan oleh Pegawai Daerah Pasir Puteh
F4 Arahan dikeluarkan supaya Tok Janggut ditangkap tetapi gagal
F5 Tok JAnggut bersama Engku Besar Jeram / Tuan Ahmad / Penghulu Adam /
Haji Said / Che Ishak / penduduk tenpatan menyerang Pasir Puteh dan berjaya
mendudukinya
F6 Mereka membentuk sebuah kerajaan
F7 Engku Besar Jeram sebagai Raja / Tok Jaggut Perdana Menteri / Che Ishak
sebagai Peawai Daerah
F8 British menyerang Kampung Saring dengan bantuan tentera Negeri Selat
F9 Tok Janggut terkorban dalam serangan
F10 Mayat Tok Janggut diarak ke seluruh pekan Kota Bharu
F11 Mayat digantung di pasar dengan kepala ke bawah kaki ke atas
(b) Terangkan bagaimanakah pendudukan Jepun menjadi pemangkin terhadap gerakan
nasionalisme di Tanah Melayu?
F1 Dasar pemerintahan ketenteraan Jepun
t
r
i
a
l

s
p
mj
o
h
o
r

2
0
0
8
Dimuat turun daripada: http://sejarahspm.wordpress.com
10
H1a Pemerintahan Jepun menyekat kebebasan bersuara penduduk Tanah Melayu
H1b Jepun memberikan kebebasan kepada pertubuhan yang menyokongnya
H1c Ahmad Boestanam menubuhkan Barisan Pemuda di Perak

F2 Akibat tekanan Jepun, gerakan bawah tanah menentang Jepun telah berlaku
H2a PKM telah menubuhkan MPAJA untuk menentang Jepun
H2b MPAJA menjalankan perang gerila terhadap Jepun

F3 Orang Melayu menubuhkan Force 136 / Pasukan Wataniah
H3a Anggotanya terdiri daripada guru / pegawai tadbir kerajaan / orang kampong
H3b Bekerjasama dengan British menentang Jepun

F4 KMM meminta Jepun memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu
bersama Indonesia
H4a Untuk menubuhkan negara Melayu Raya / Indonesia Raya
H4b KRIS ditubuhkan untuk melaksanakan tugas

(c) Sekiranya anda dilantik menjadi pemimpin Malaysia, bagaimanakh cara anda
menanamkan semangat nasionalisme terhadap rakyat jelata?
F1 Menanam semangat patriotisme dlam setiap tindakan yang dilakukan
F2 Menanam perasaan cinta dan sayangkan negara
F3 Menjamin kedaulatan negara, tidak dijajah oleh kuasa asing
F4 Semangat mempertahankan negara dan bangsa
F5 Semangat bersaing dan berusaha untuk memajukan diri / bangsa / negara
F6 Menyemai perasaan menghargai perjuangan dan pengorbanan pejuang
terdahulu
F7 Mendorong semangat berkorban demi bangsa dan negara
8 (a) Terangkan empat usaha Pakatan Murni kea rah kemerdekaan Tanah Melayu
sebelum penubuhan Parti Perikatan
F1 Membentuk Jawatankuasa Hubungan antara kaum (Communities Liaison
Committee CLC) yang dianggotai kaum Melayu dan Cina
H1a Pada bulan Ogos 1949 CLC turut disertai oleh kaum India
H1b Bertujuan menjadikan perpaduan kaum sebagai asas kemerdekaan yang akan
dicapai

F2 Mengadakan rundingan antara UMNO dan CLC
H2a Hasil rundingan bersetuju menubuhkan Lembaga Pembangunan Industri
Desa (RIDA)
H2b Memajukan masyarakat luar bandar
H2c Mengadakan pilihan raya di semua peringkat pada masa yang sesuai
t
r
i
a
l

s
p
mj
o
h
o
r

2
0
0
8
Dimuat turun daripada: http://sejarahspm.wordpress.com
11
H2d Peringkat perbandaran, negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan

F3 Hasil rundingan bersetuju Kerakyatan 1951
H3a Kerakyatan diberikan kepada imigran yang lahir di Tanah Melayu
H3b Bagaimanapun bersyarat ibu bapa telah menjadi rakyat Tanah Melayu

F4 Membuka keahlian UMNO kepada kaum lain
H4a Dato Onn mencadangkan membuka keahlian UMNO kepada bukan Melayu
H4b Beliau dikecam hebat oleh masyarakat Melayu
H4c Beliau meninggalkan UMNO

F5 Kemudian Dato Onn menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya (IMP)
H5a Dato Onn Jaafar menubuhkan yang membuka keahlian IMP kepada semua
kaum

F5 Sir MacDonald menubuhkan Persidangan Kebangsaan
H5a Untuk mencapai kerjasama politik dan mengurangkan perasaan perkauman
dalam kalangan penduduk
H5b Tunku Abdul Rahman mengadakan konvensyen kebangsaan bersama MCA
H5c Konvensyen disertai pelbagai parti dan kesatuan politik
H5d Kerjasama ini mengasaskan pembentukan Parti Perikatan
(b) Nyatakan lapan kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
F1 Pembentukan sebuah Kerajaan Persekutuan
F2 Pemisahan kuasa persekutuan dan kuasa negeri
F3 Melalui Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri
F4 Institusi Raja dijadikan Raja Berperlembagaan di peringkat negeri dan negara
F5 Tiga jenis kerakyatan diwujudkan iaitu Kautkuasa Undang-undang,
Permohonan dan Naturalisasi
F6 Prisip Jus Soli diterima
F7 Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan
F8 Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan
F9 Tanah Simpan Melayu dikekalkan
F10 Bahasa Melau sebagao bahasa kebangsaan
F11 Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua negara
F12 Pentadbiran negara bersifat Demokrasi Berparlimen, iaitu Dewan Rakyat
dan Dewab Negara terletak di bawah kuasa Parlimen
F13 Peringkat Negeri, Menteri Besar menjadi pelaksana pentadbiran
F14 Beliau dibantu Dewan Undangan Negeri dan Exco

(c) Pada pendapat anda, apakah kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
1957?
F1 Membolehkan sebuah kerajaan demokrasi dan Raja Berperlembagaan
dibentuk
F2 Akan lahir perpaduan yang jitu antara kaum di Tanah Melayu
t
r
i
a
l

s
p
mj
o
h
o
r

2
0
0
8
Dimuat turun daripada: http://sejarahspm.wordpress.com
12
F3 Keharmonian kaum dapat dicapai tanpa pertumpahan darah
F4 Menjadi sebuah negara yang bebas merdeka dan berdaulat
F5 Pemberian hak mutlak kepada penduduk tempatan mentadbir negara
mengikut acuan sendiri
F6 Setiap kaum berusaha melahirkan identity masyarakat yang merdeka tanpa
mengira warna kulit, budaya, bangsa dan agama
F7 Orang Melayu diperuntukkan kedudukan istimewa orang Melayu dalam
perlembagaan
F8 Bukan Melayu mendapat kerakyatan secara Jus Soli
F9 Perjanjian juga akan menjaga hak-hak dan keutamaan Raja-raja Melayu
F10 Lahir sebuah Perlembagaan Persekutuan yang menjadi panduan sehingga ke
hari ini
F11 Penamatan kuasa Baginda Queen ataupun Parlimen Negeri United Kingdom
dalam Negeri-negeri Selat

9 (a) Terangkan lima faktor yang membawa kepada berlakunya Perang Dunia Pertama
F1 Berlaku disebabkan kemunculan nasionalisme di Eropah
H1a Negara-negara kecil di Eropah bersatu membentuk sebuah negara bangsa
lebih besar
C1a Jerman / Itali
H1b Kuasa-kuasa besar ini berlumba-lumba untuk mendapatkan tanah jajahan
C1b Britain / Perancis / Austria-Hungary / Rusia
H1c Nasionalisme yang kuat menyebabkan kuasa besar ini sanggup berperang
untuk membuktikan kekuasaan masing-masing
H1d Wujud imperialisme baru di Eropah

F2 Wujud pakatan negara-negara Eropah
H2a Iaitu Perikatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga
C2a Pakatan Kuasa Tengah terdiri Jerman, Austria-Hungry dan Itali
C2b Pakatan Bertiga terdiri Britain, Perancis dan Rusia
H2b Persaingan antara kedua-dua pakatan mengancam perimbangan kuasa dunia
yang wujud pada masa itu

F3 Persaingan kuasa-kuasa besar merebut peluang ekonomi
H3a Bersaing untuk membentuk lingkungan pengaruh masing-masing
H3b Bersaing untuk mendapatkan bahan mentah
H3c Untuk memasarkan barang keluaran mereka

F4 Faktor politik
H4a Archduke Franz Ferdinand pewaris takhta Austria-Hungary dan isterinya d
dibunuh oleh pengganas Serbia
H4b Austria mendapat sokongan Jerman mengisytiharkan perang terhadap Serbia
H4c Serbia pula disokong oleh sekutunya Rusia dan Perancis

F5 Serangan Jerman terhadap Perancis
H5a Jerman yang menyerang Perancis melalui negara berkecuali Belgium
menimbulkan kemarahan Britain
H5b Britain meminta bantuan Amerika Syarikat menentang Jerman
t
r
i
a
l

s
p
mj
o
h
o
r

2
0
0
8
Dimuat turun daripada: http://sejarahspm.wordpress.com
13
H5c Jerman menyerang kapal dagang Amerika Syarikat menyebabkan Amerika
turut terlibat dalam perang itu(b) Jelaskan lima kesan Perang Dunia Pertama dari segi ekonomi
F1 Negara-negara yang berperang mengalami inflasi
F2 Juga menanggung hutang peperangan yang tinggi kerana perbelanjaan perang
yang besar
F3 Diakhir perang Pakatan Bertiga membelanjakan US$125 bilion
F4 Perikatan Kuasa Tengah membelanjakan US$60 bilion
F5 Membawa kepada masalah pengangguran
F6 Pasaran dunia diambil alih oleh Amerika Syarikat dan Jepun
F7 Ia memberi kesan kepada negara Eropah terutamanya Britain
F8 Britain kehilangan 1/3 daripada perdagangan luarnya

(c) Apakah yang anda faham tentang konsep di bawah?
(i) Teknologi Maklumat dam Komunikasi atau Information and Communication Technology (ICT)
F1 Perkembangan teknologi baru seperti computer dan internet
F2 Perkembangan teknologi komunikasi seperti telefon mudah alih
F3 Kos pengangkutan yang semakin murah
F4 Hubunan sesama manusia antara sesebuah negara dengan negara yang lain
meluas
F5 Inovasi teknologi membawa perubahan yang luas dalam masa singkat
F6 ICT merujuk satu kaedah serta peralatan yang membolehkan proses
komunikasi berlaku dengan pantas, mudah dan berkesan
F7 Malaysia membina prasarana ICT
F8 Melancarkan Koridor Raya Multimedia
F9 Memulakan e-pendidikan / pemasaran tanpa sempadan / e-dagang / penyiaran
digital

(ii) K-masyarakat
F1 Iaitu Knowledge Soceity (K-masyarakat)
F2 Merujuk masyarakat yang sentiasa berusaha membaiki dan memperkayakan
diri dengan pengetahuan
F3 Konsep pembelajaran sepanjang hayat
F4 Malaysia membangunkan prasarana K-masyarakat melalui bidang pendidkan
F5 Usaha dilakukan untuk menyusun semula sistem pendidikan
F6 Menubuhkan sekolah wawasan
F7 Tujuan memupuk perpaduan dan meningkatkan daya saing
F8 Menubuhkan sekolah Bestari
F9 Tujuan memupuk rasa cinta dengan Information technology (IT)
F10 Kurikulum juga diubah suai
F11 Melahirkan pelajar yang kreatif, dinamis, berfikiran kritis dan analisis
F12 Melahirkan kumpulan tenaga kerja berpendidikan tinggi, bermotivasi tinggi
dan berkemahiran tinggi
F13 Matlamat untuk ke arah masyarakat yang maju dan saintifik selari wawasan
2020
t
r
i
a
l

s
p
mj
o
h
o
r

2
0
0
8
Dimuat turun daripada: http://sejarahspm.wordpress.com
14t
r
i
a
l

s
p
mj
o
h
o
r

2
0
0
8

Anda mungkin juga menyukai