Anda di halaman 1dari 10

_____________________________________________

EKONOMI

JKE101-PENGANTAR

1.1 PENGENALAN

Ekonomi

merupakan

satu

cabang

sains

socia

!ang

mengka"i

pemba#agian sumber !ang ter#a$ untuk memenu#i ke#en$ak manusia% Ini termasuk a# pembo e#uba# ka"ian !ang tentang $apat penge uaran $iukur& $an penggunaan ana isa me a ui

me iputi

penge uaran&

penge$aran& $an penggunaan barang $an perk#i$matan% Ekonomi $isebut sebagai positi' "ika i mu ini berusa#a untuk

men"e askan akibat $ari berbagai pi i#an !ang a$a untuk sekumpu an tanggapan-tanggapan tertentu& $an $isebut sebagai normati' "ika ia

mens!aratkan tin$akan !ang #arus $iambi Ekonomi merupakan satu bi$ang& !ang secara angsung atau ti$ak angsung memainkan peranan ke atas ke#i$upan se#arian mas!arakat% (i$ang ekonomi $apat $igunakan untuk mengana isis sesuatu masa a# $engan cara !ang sistematik $an sainti'ik%

)NI*ER+ITI +AIN+ MA,A-+IA P)+AT PENGAJIAN PEN.I.IKAN JARAK JA)/______________________________________________________

_____________________________________________
EKONOMI

JKE101-PENGANTAR

1(a)

Peningkatan tekno ogi $a am penge uaran kereta tempatan akan men!ebabkan kurangn!a permintaan kereta tempatan kerana peningkatan tersebut me ibatkan kos !ang tinggi !ang bo e# men!ebabkan kenaikan #arga pasaran kereta tempatan bagi mengemba ikan mo$a pembuatan kereta tempatan !ang menggunakan tekno ogi !ang terkini% Maka

penge uaran kereta tempatan $engan penggunaan tekno ogi terkini akan $ikurangkan kerana #arga pasaran kereta tempatan !ang meningkat% Ra"a#

)NI*ER+ITI +AIN+ MA,A-+IA P)+AT PENGAJIAN PEN.I.IKAN JARAK JA)/______________________________________________________

_____________________________________________
EKONOMI

JKE101-PENGANTAR

$iatas menun"ukkan kesan ke atas #arga $an kuantiti keseimbangan kereta tempatan%

1(b)

Ra"a#

$iatas

menun"ukkan

kesan

ke

atas

#arga

$an

kuantiti

keseimbangan kereta tempatan& apabi a kenaikan #arga petro ber aku% /a ini a$a a# $isebabkan go ongan !ang berpen$apatan ren$a# akan

ber#a$apan $engan masa a# ke0angan $isebabkan perbe an"aan se#arian ke uarga per u $iutamakan ter ebi# $a#u u berban$ing memi iki kereta
)NI*ER+ITI +AIN+ MA,A-+IA P)+AT PENGAJIAN PEN.I.IKAN JARAK JA)/______________________________________________________

_____________________________________________
EKONOMI

JKE101-PENGANTAR

sen$iri $engan ber#a$apan masa a# #arga petro kereta !ang meningkat% Go ongan ini bo e# memi i# untuk menggunakan perk#i$matan

pengangkutan a0am% berkurangan meningkat% $an

Maka $engan itu permintaan ter#a$ap kereta akan #arga paaran kereta tempatan akan

pena0aran

1(c)

Pengangkutan a0am !ang e'isien akan men!ebabkan pengguna memi i# untuk menggunakan perk#i$matan ini !ang mana menggunakan kos !ang ren$a#& berban$ing menggunakan kereta sen$iri !ang mana
)NI*ER+ITI +AIN+ MA,A-+IA P)+AT PENGAJIAN PEN.I.IKAN JARAK JA)/______________________________________________________

_____________________________________________
EKONOMI

JKE101-PENGANTAR

memer ukan kos !ang ebi# tinggi%

1a aubagaimanapun #an!a sege intir

pengguna akan memi i# untuk menggunakan perk#i$matan pengangkutan a0am& manaka a se ebi#n!a akan memi i# untuk menggunakan kereta sen$iri kerana ebi# se esa% O e# !ang $emikian permintaan ter#a$ap kereta tempatan $a am kea$aan !ang stabi $an #arga pasaran kereta "uga

berpatutan agar ramai mampu memi iki ken$eraan sen$iri !ang mana bo e# men!umbang serba se$ikit kepa$a ekonomi negara kita% Ra"a# $iatas

menun"ukkan kesan ke atas #arga $an kuantiti keseimbangan kereta tempatan%

1(d)

)NI*ER+ITI +AIN+ MA,A-+IA P)+AT PENGAJIAN PEN.I.IKAN JARAK JA)/______________________________________________________

_____________________________________________
EKONOMI

JKE101-PENGANTAR

Keme esetan

ekonomi

!ang

me an$a

negara

kita

!ang

bo e#

men!ebabkan ramai orang ke#i angan peker"aan akan menimbu kan kesan negati' ter#a$ap permintaan kereta% /a ini a$a a# $isebabkan go ongan

!ang ke#i angan peker"aan ti$ak akan berkemampuan untuk memi iki kereta sen$iri kerana permintaan !ang berkurangan men!ebabkan pena0aran #arga pasaran kereta tempatan meningkat% Maka $engan itu& penge uaran kereta terpaksa $i kurangkan kerana keme esetan ekonomi !ang ber aku& per u a# $ise esaikan $engan cara !ang sistematik iaitu pertimbangan $ari segi kos penggunaan 0ang bagi menge uarkan kereta $an penetapan #arga kereta% Ra"a# $iatas menun"ukkan kesan ke atas #arga $an kuantiti

keseimbangan kereta tempatan%

1(e)

)NI*ER+ITI +AIN+ MA,A-+IA P)+AT PENGAJIAN PEN.I.IKAN JARAK JA)/______________________________________________________

_____________________________________________
EKONOMI

JKE101-PENGANTAR

Ra"a#

$iatas menun"ukkan kesan ke atas #arga $an kuantiti Peningkatan tari' 2cukai3 import ke atas

keseimbangan kereta tempatan%

kereta $ari uar negara akan men!ebabkan permintaan ter#a$ap kereta tempatan akan meningkat kerana kegiatan mengimport kereta $ari uar negara akan $itanggu# sementara atau $ikurangkan% Maka $engan itu

permintaan ter#a$ap kereta tempatan !ang meningkat akan men!ebabkan pena0aran #arga pasaran kereta tempatan menurun%

42a3
Kean"a an permintaan #arga si ang& atau ebi# senang $isebut sebagai kean"a an si ang& memberikan kita anggaran tentang $ar"a# gerak ba as kuantiti $iminta sesuatu barang apabi a #arga suatu barang ain beruba#% Kean"a an permintaan si ang menun"ukkan kepa$a kita sama$a $ua barang itu merupakan penggenap atau pengganti% Kean"a an permintaan si ang

$itakri'kan sebagai peratus peruba#an kuantiti $iminta sesuatu barang apabi a #arga satu barang ain beruba# seban!ak 1 peratus%
)NI*ER+ITI +AIN+ MA,A-+IA P)+AT PENGAJIAN PEN.I.IKAN JARAK JA)/______________________________________________________

_____________________________________________
EKONOMI

JKE101-PENGANTAR

(arang penggenap ia a# barang-barang !ang meng#asi kan

ebi#

ban!ak kepuasan kepa$a penggunan!a apabi a barang-barang ini $igunakan bersama berban$ing $igunakan secara berasingan% Kean"a an permintaan

#arga si ang $ua barang !ang merupakan penggenap mempun!ai tan$a !ang negati'% +ebagai conto# bagi barang penggenap& iaitu $ua barang

!ang berkaitan& kereta $an min!ak petro % +ekiran!a #arga pasaran kereta meningkat& penge uaran kereta akan berkurang $an #a men!ebabkan permintaan min!ak petro akan berkurangan% Manaka a barang pengganti a$a a# barang !ang bo e# berkait !ang merupakan a ternati' kepa$a satu $engan ain $a am penggunaan% +ebagai conto#& te# $an kopi% +ekiran!a peningkatan #arga kopi ber aku& pengguna bo e# menggunakan te# sebagai pengganti kepa$a kopi% $emikian permintaan te# akan meningkat% O e# !ang ini "uga akan

42b3
Kean"a an permintaan pen$apatan a$a a# peruba#an sesuatu ke uk permintaan apabi a ber aku peruba#an pen$apatan% (agi menentukan suatu barang tersebut barangan biasa& ia $apat $i i#at me a ui barang !ang kean"a an pen$apatann!a ebi# besar $aripa$a si'ar tetapi kurang $aripa$a
)NI*ER+ITI +AIN+ MA,A-+IA P)+AT PENGAJIAN PEN.I.IKAN JARAK JA)/______________________________________________________

_____________________________________________
EKONOMI

JKE101-PENGANTAR

1%

Apabi a pen$apatan bertamba# kuantiti permintaan barang akan

bertamba#& maka me a ui kuantiti permintaan bagi sesuatu barang& kategori barangan biasa $apat $itentukan% (arangan ba0a#an pu a a$a a# kean"a an pen$apatan sesuatu barang itu negati'% /a ini a$a a# $isebabkan apabi a pen$apatan bertamba#

kuantiti permintaan akan berkurangan% +ebagai conto# kereta terpakai atau ta!ar ce up% Manaka a barangan me0a# $apat $itentukan me a ui pen$apatan !ang meningkat pengguna akan ebi# ban!ak berbe an"a untuk membe i barangan !ang $ike#en$aki%

42c3
)NI*ER+ITI +AIN+ MA,A-+IA P)+AT PENGAJIAN PEN.I.IKAN JARAK JA)/______________________________________________________

_____________________________________________
EKONOMI HARGA (RM)

JKE101-PENGANTAR

KUANTITI JUALAN SEHARI

)NI*ER+ITI +AIN+ MA,A-+IA P)+AT PENGAJIAN PEN.I.IKAN JARAK JA)/______________________________________________________