KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan

1

UNIT 3 PENDEKATAN MENGAJAR AWAL MEMBACA KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA (KGBK)
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini anda akan dapat : 1. Pendekatan A 2. Pendekatan B 3. Pendekatan C 4. Pendekatan D

PENGENALAN
Pada peringkat awal membaca, murid-murid diajar secara mekanis untuk menyebut huruf dan kata dengan suara yang kuat. Bacaan bersuara seperti ini adalah bacaan mekanis yang menyuarakan tulisan dengan menggerakkan alat-alat pertuturan untuk sebutan yang jelas dan terang, dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul. Bacaan bersuara biasanya dilaksanakan di kelas-kelas rendah atau pada peringkat kelas permulaan. Gunanya ialah untuk latihan teknik supaya kanak-kanak dapat membunyikan bunyi-bunyi sebutan dengan sebutan, gaya, dan rentak irama yang sempurna.

ISI KANDUNGAN
Pendekatan A
Dalam KBSR, pendekatan-pendekatan mengajar membaca awal yang disarankan di peringkat awal persekolahan disebut sebagai pendekatan A, pendekatan B, pendekatan C, dan pendekatan D. Pendekatan A adalah kaedah campuran yang menggunakan kaedah cerakinan. Dalam pendekatan ini kegiatan pra membaca dilakukan pada peringkat awal. Ia melibatkan tugas mengenalkan huruf-huruf terlebih dahulu dan kemudian dilatih menyebut bunyi huruf-huruf tersebut. Pengenalan kepada nama huruf dilakukan secara tidak langsung dan digalakkan selepas bunyinya dikuasai. Pendekatan ini menekankan kepada kaedah pandang dan sebut dan dibantu oleh kaedah sokongan seperti kaedah suku kata dan kaedah huruf atau bunyi. Tatacara pendekatan ini boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah yang berikut: (a) Tunjukkan gambar : (b) Tunjukkan kad perkataan (c) Tunjukkan kad suku kata (d) Gandingkan kad suku kata (e) Bunyi huruf (f ) Bunyi suku kata (g) Membaca perkataan Gambar baju Baju ba ju ba ju b (beh) a (a) (ju); j (jeh) ba ju baju

: : : : : :

u (u)

mudah disebut oleh murid-murid dan dapat pula mengaitkan bunyi huruf dengan bentuk huruf. digabungkan dengan kaedah suku kata serta dibantu oleh kaedah pandang dan sebut. ka kak kakak. kakak saya Pendekatan C Pendekatan C biasanya disebut sebagai pendekatan bunyi kata. kakak ini kakak. ki. iaitu huruf /m/ dan huruf /s/. ku +ku = kuku : Kaki ku. Penggabungan kaedah-kaedah ini adalah untuk menjelaskan makna perkataan yang dipelajari. Pada peringkat permulaan. Pendekatan C boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut: a) b) c) d) Perkenalkan bunyi huruf vokal Perkenalkan bunyi huruf konsonan Menggabungkan bunyi konsonan dan vokal Mencantumkan suku kata menjadi perkataan : : : : a. Pendekatan ini mencadangkan agar murid-murid diperkenalkan dengan bunyi beberapa huruf vokal dan konsonan dan kemudian terus membunyikan suku kata dan perkataan-perkataan yang bermakna. Pendekatan B boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut: Perkenalkan huruf fonik Sebut bunyi huruf Gabungkan bunyi konsonan dengan bunyi vokal untuk membentuk suku kata Suku kata tertutup Gabungkan suku kata menjadi perkataan Membaca perkataan Membaca ayat : : : k k k k k ka ka ka ka : : : : kak kak kak kak ka kak. ku ka + ki = kaki. la berdasarkan perkara-perkara berikut: a) Sistem ejaan bahasa Malaysia adalah sistematik dan fonemik b) Suku katanya adalah jelas dan mudah c) Perkataan-perkataan yang digunakan pada permulaan pendekatan telah pun diketahui maknanya oleh kebanyakan murid. i. Ia memperlihatkan susunan bunyi dalam perkataan yang bermakna. Kuku Kaki. Kedua-dua bunyi lambang dianggap. la sesuai dijalankan dalam bentuk binaan dan juga cerakinan. Tujuannya adalah untuk menarik minat murid-murid dan memahamkan konsep bunyi huruf. Kuku kakiku e) Membaca ayat . u k ka. dua bunyi huruf diperkenalkan kepada muridmurid.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 2 Pendekatan B Pendekatan B berasaskan kepada kaedah fonik (bunyi).

kaedah bunyi huruf dan kaedah suku kata. May (1990). Alan Robinson (1978). Kaedah-kaedah yang terkandung dalam pendekatan ini adalah kaedah abjad atau kaedah mengeja. Johnson dan P. Brown. David Pearson (1978). Ini baju. Boston. dan Pemahaman.L.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 3 Pendekatan D Pendekatan D berdasarkan prinsip sintesis atau membina. Joffe. Holt.A Practical Approach to Teaching Reading. Allyn and Bacon. Frank Smith (1971). Boston. Teaching Reading and Reading Vocabulary. New York. Rinehart dan Winston. Din (1993). Intelligence And Education. Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman. Spiro R. Jurnal Dewan Bahasa dan Pustaka. California. Ghafar Md. Dale D. Dorothy Rubin (1993). McWhorter (1984).Meningkatkan Keberkesanan Dalam Penulisan Pembacaan. Frank B. Artifical. Holt. H. Ohio. New York. Academic Reading.J (ed. Kuala Lumpur. The Content Area. Pendekatan D boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut: a) b) c) d) e) Tunjukkan gambar Namakan huruf tunggal Perkenalkan kad suku kata Perkenalkan kad perkataan Membaca ayat : : : : : baju b a j ba ju baju Itu baju. u RUMUSAN Kaedah Gabungan Bunyi Kata (KGBK) yang merupakan salah satu kaedah awal bacaan telah dibincangkan melalui beberapa pendekatan yang sesuai dalam prinsip pengajaran bacaan. Metacognitive Development and Reading dalam Theoritical Issues In Reading Comprehension Perspectives From Cognitive Psychology Linguistics. Merrill Publication Company. Wadsworth Publishing Company. RUJUKAN Abd. Allyn and Bacon. New York.) Hillsdale. Reading as Communication. . Lawrence Erlbaum Associates. Dorothy Grant Henning (1993). Harper Collins College Publishers. (1980). Prentice Hall. Marohaini Yusof (1989). iaitu menyusun bahagian-bahagian kecil menjadi besar. Rinehart dan Winston. Kuala Lumpur. Sixty Edition. Irwin L. New Jersey.Reading With Meaning. Understanding Reading. Karya Bistari. Opportunity For Skinful Reading. Teaching Reading And Study Strategies. Kathleen T. Dewan Bahasa dan Pustaka. A. (1980).

New York. Reading Comprehension. Strategies For Guiding Content Reading. J. Kuala Lumpur. Crawley & Lee H. Safiah Osman (1990). Peningkatan Kemahiran Membaca dalam Safiah Karim (ed. New Directions For Classroom Practice.D. Berita Publishing Sdn. Sharon J.) Membaca : Satu Pengenalan.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 4 McNeil. Allyn & Bacon. (1992). Harper Collins Publishers. . Bhd. Boston. Mountain (1988). Inc.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.