KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan

1

UNIT 3 PENDEKATAN MENGAJAR AWAL MEMBACA KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA (KGBK)
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini anda akan dapat : 1. Pendekatan A 2. Pendekatan B 3. Pendekatan C 4. Pendekatan D

PENGENALAN
Pada peringkat awal membaca, murid-murid diajar secara mekanis untuk menyebut huruf dan kata dengan suara yang kuat. Bacaan bersuara seperti ini adalah bacaan mekanis yang menyuarakan tulisan dengan menggerakkan alat-alat pertuturan untuk sebutan yang jelas dan terang, dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul. Bacaan bersuara biasanya dilaksanakan di kelas-kelas rendah atau pada peringkat kelas permulaan. Gunanya ialah untuk latihan teknik supaya kanak-kanak dapat membunyikan bunyi-bunyi sebutan dengan sebutan, gaya, dan rentak irama yang sempurna.

ISI KANDUNGAN
Pendekatan A
Dalam KBSR, pendekatan-pendekatan mengajar membaca awal yang disarankan di peringkat awal persekolahan disebut sebagai pendekatan A, pendekatan B, pendekatan C, dan pendekatan D. Pendekatan A adalah kaedah campuran yang menggunakan kaedah cerakinan. Dalam pendekatan ini kegiatan pra membaca dilakukan pada peringkat awal. Ia melibatkan tugas mengenalkan huruf-huruf terlebih dahulu dan kemudian dilatih menyebut bunyi huruf-huruf tersebut. Pengenalan kepada nama huruf dilakukan secara tidak langsung dan digalakkan selepas bunyinya dikuasai. Pendekatan ini menekankan kepada kaedah pandang dan sebut dan dibantu oleh kaedah sokongan seperti kaedah suku kata dan kaedah huruf atau bunyi. Tatacara pendekatan ini boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah yang berikut: (a) Tunjukkan gambar : (b) Tunjukkan kad perkataan (c) Tunjukkan kad suku kata (d) Gandingkan kad suku kata (e) Bunyi huruf (f ) Bunyi suku kata (g) Membaca perkataan Gambar baju Baju ba ju ba ju b (beh) a (a) (ju); j (jeh) ba ju baju

: : : : : :

u (u)

Tujuannya adalah untuk menarik minat murid-murid dan memahamkan konsep bunyi huruf. Pendekatan ini mencadangkan agar murid-murid diperkenalkan dengan bunyi beberapa huruf vokal dan konsonan dan kemudian terus membunyikan suku kata dan perkataan-perkataan yang bermakna. iaitu huruf /m/ dan huruf /s/. la sesuai dijalankan dalam bentuk binaan dan juga cerakinan. Kedua-dua bunyi lambang dianggap.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 2 Pendekatan B Pendekatan B berasaskan kepada kaedah fonik (bunyi). u k ka. ka kak kakak. mudah disebut oleh murid-murid dan dapat pula mengaitkan bunyi huruf dengan bentuk huruf. i. ku ka + ki = kaki. ku +ku = kuku : Kaki ku. dua bunyi huruf diperkenalkan kepada muridmurid. kakak saya Pendekatan C Pendekatan C biasanya disebut sebagai pendekatan bunyi kata. Pendekatan B boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut: Perkenalkan huruf fonik Sebut bunyi huruf Gabungkan bunyi konsonan dengan bunyi vokal untuk membentuk suku kata Suku kata tertutup Gabungkan suku kata menjadi perkataan Membaca perkataan Membaca ayat : : : k k k k k ka ka ka ka : : : : kak kak kak kak ka kak. Kuku Kaki. digabungkan dengan kaedah suku kata serta dibantu oleh kaedah pandang dan sebut. kakak ini kakak. Ia memperlihatkan susunan bunyi dalam perkataan yang bermakna. Kuku kakiku e) Membaca ayat . ki. Pada peringkat permulaan. la berdasarkan perkara-perkara berikut: a) Sistem ejaan bahasa Malaysia adalah sistematik dan fonemik b) Suku katanya adalah jelas dan mudah c) Perkataan-perkataan yang digunakan pada permulaan pendekatan telah pun diketahui maknanya oleh kebanyakan murid. Penggabungan kaedah-kaedah ini adalah untuk menjelaskan makna perkataan yang dipelajari. Pendekatan C boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut: a) b) c) d) Perkenalkan bunyi huruf vokal Perkenalkan bunyi huruf konsonan Menggabungkan bunyi konsonan dan vokal Mencantumkan suku kata menjadi perkataan : : : : a.

May (1990). Spiro R. New York. California. Intelligence And Education. David Pearson (1978).) Hillsdale. Dorothy Rubin (1993). Merrill Publication Company. (1980). Kathleen T. Opportunity For Skinful Reading.J (ed. New York. New York. Jurnal Dewan Bahasa dan Pustaka. Allyn and Bacon. Pendekatan D boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut: a) b) c) d) e) Tunjukkan gambar Namakan huruf tunggal Perkenalkan kad suku kata Perkenalkan kad perkataan Membaca ayat : : : : : baju b a j ba ju baju Itu baju. Kuala Lumpur. Boston. Harper Collins College Publishers. Rinehart dan Winston. Teaching Reading and Reading Vocabulary.Reading With Meaning. Prentice Hall. kaedah bunyi huruf dan kaedah suku kata. Joffe. Rinehart dan Winston. Brown. Dewan Bahasa dan Pustaka. Ohio. Kaedah-kaedah yang terkandung dalam pendekatan ini adalah kaedah abjad atau kaedah mengeja. McWhorter (1984). dan Pemahaman.Meningkatkan Keberkesanan Dalam Penulisan Pembacaan. Wadsworth Publishing Company. Frank B.A Practical Approach to Teaching Reading. Dorothy Grant Henning (1993). Sixty Edition. Academic Reading. Ghafar Md. Alan Robinson (1978). Metacognitive Development and Reading dalam Theoritical Issues In Reading Comprehension Perspectives From Cognitive Psychology Linguistics.L. RUJUKAN Abd. Irwin L. New Jersey. Lawrence Erlbaum Associates. Holt.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 3 Pendekatan D Pendekatan D berdasarkan prinsip sintesis atau membina. A. Holt. Reading as Communication. Teaching Reading And Study Strategies. Din (1993). (1980). Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman. Karya Bistari. Ini baju. The Content Area. . Dale D. H. Frank Smith (1971). Marohaini Yusof (1989). Kuala Lumpur. Artifical. iaitu menyusun bahagian-bahagian kecil menjadi besar. Boston. Allyn and Bacon. Johnson dan P. Understanding Reading. u RUMUSAN Kaedah Gabungan Bunyi Kata (KGBK) yang merupakan salah satu kaedah awal bacaan telah dibincangkan melalui beberapa pendekatan yang sesuai dalam prinsip pengajaran bacaan.

Peningkatan Kemahiran Membaca dalam Safiah Karim (ed. New Directions For Classroom Practice. (1992).D. Inc. Mountain (1988). Strategies For Guiding Content Reading. Berita Publishing Sdn. Sharon J. Safiah Osman (1990).KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 4 McNeil. . Allyn & Bacon. Harper Collins Publishers. J. Reading Comprehension. Boston.) Membaca : Satu Pengenalan. Bhd. New York. Crawley & Lee H. Kuala Lumpur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.