KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan

1

UNIT 3 PENDEKATAN MENGAJAR AWAL MEMBACA KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA (KGBK)
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini anda akan dapat : 1. Pendekatan A 2. Pendekatan B 3. Pendekatan C 4. Pendekatan D

PENGENALAN
Pada peringkat awal membaca, murid-murid diajar secara mekanis untuk menyebut huruf dan kata dengan suara yang kuat. Bacaan bersuara seperti ini adalah bacaan mekanis yang menyuarakan tulisan dengan menggerakkan alat-alat pertuturan untuk sebutan yang jelas dan terang, dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul. Bacaan bersuara biasanya dilaksanakan di kelas-kelas rendah atau pada peringkat kelas permulaan. Gunanya ialah untuk latihan teknik supaya kanak-kanak dapat membunyikan bunyi-bunyi sebutan dengan sebutan, gaya, dan rentak irama yang sempurna.

ISI KANDUNGAN
Pendekatan A
Dalam KBSR, pendekatan-pendekatan mengajar membaca awal yang disarankan di peringkat awal persekolahan disebut sebagai pendekatan A, pendekatan B, pendekatan C, dan pendekatan D. Pendekatan A adalah kaedah campuran yang menggunakan kaedah cerakinan. Dalam pendekatan ini kegiatan pra membaca dilakukan pada peringkat awal. Ia melibatkan tugas mengenalkan huruf-huruf terlebih dahulu dan kemudian dilatih menyebut bunyi huruf-huruf tersebut. Pengenalan kepada nama huruf dilakukan secara tidak langsung dan digalakkan selepas bunyinya dikuasai. Pendekatan ini menekankan kepada kaedah pandang dan sebut dan dibantu oleh kaedah sokongan seperti kaedah suku kata dan kaedah huruf atau bunyi. Tatacara pendekatan ini boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah yang berikut: (a) Tunjukkan gambar : (b) Tunjukkan kad perkataan (c) Tunjukkan kad suku kata (d) Gandingkan kad suku kata (e) Bunyi huruf (f ) Bunyi suku kata (g) Membaca perkataan Gambar baju Baju ba ju ba ju b (beh) a (a) (ju); j (jeh) ba ju baju

: : : : : :

u (u)

iaitu huruf /m/ dan huruf /s/. Kuku Kaki. ku +ku = kuku : Kaki ku. ku ka + ki = kaki. i. la berdasarkan perkara-perkara berikut: a) Sistem ejaan bahasa Malaysia adalah sistematik dan fonemik b) Suku katanya adalah jelas dan mudah c) Perkataan-perkataan yang digunakan pada permulaan pendekatan telah pun diketahui maknanya oleh kebanyakan murid. Pendekatan ini mencadangkan agar murid-murid diperkenalkan dengan bunyi beberapa huruf vokal dan konsonan dan kemudian terus membunyikan suku kata dan perkataan-perkataan yang bermakna. ka kak kakak.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 2 Pendekatan B Pendekatan B berasaskan kepada kaedah fonik (bunyi). Penggabungan kaedah-kaedah ini adalah untuk menjelaskan makna perkataan yang dipelajari. Pendekatan B boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut: Perkenalkan huruf fonik Sebut bunyi huruf Gabungkan bunyi konsonan dengan bunyi vokal untuk membentuk suku kata Suku kata tertutup Gabungkan suku kata menjadi perkataan Membaca perkataan Membaca ayat : : : k k k k k ka ka ka ka : : : : kak kak kak kak ka kak. Tujuannya adalah untuk menarik minat murid-murid dan memahamkan konsep bunyi huruf. Pendekatan C boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut: a) b) c) d) Perkenalkan bunyi huruf vokal Perkenalkan bunyi huruf konsonan Menggabungkan bunyi konsonan dan vokal Mencantumkan suku kata menjadi perkataan : : : : a. Kedua-dua bunyi lambang dianggap. kakak ini kakak. ki. la sesuai dijalankan dalam bentuk binaan dan juga cerakinan. Ia memperlihatkan susunan bunyi dalam perkataan yang bermakna. mudah disebut oleh murid-murid dan dapat pula mengaitkan bunyi huruf dengan bentuk huruf. Kuku kakiku e) Membaca ayat . dua bunyi huruf diperkenalkan kepada muridmurid. u k ka. kakak saya Pendekatan C Pendekatan C biasanya disebut sebagai pendekatan bunyi kata. digabungkan dengan kaedah suku kata serta dibantu oleh kaedah pandang dan sebut. Pada peringkat permulaan.

H. Joffe. dan Pemahaman. Pendekatan D boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut: a) b) c) d) e) Tunjukkan gambar Namakan huruf tunggal Perkenalkan kad suku kata Perkenalkan kad perkataan Membaca ayat : : : : : baju b a j ba ju baju Itu baju.Meningkatkan Keberkesanan Dalam Penulisan Pembacaan. Opportunity For Skinful Reading. Teaching Reading And Study Strategies. Holt.L. Harper Collins College Publishers. Johnson dan P. Boston. Kuala Lumpur. Frank B. Spiro R. Dorothy Grant Henning (1993). Kaedah-kaedah yang terkandung dalam pendekatan ini adalah kaedah abjad atau kaedah mengeja. iaitu menyusun bahagian-bahagian kecil menjadi besar. Karya Bistari. . Merrill Publication Company. Dewan Bahasa dan Pustaka. McWhorter (1984). (1980). Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman. Artifical.J (ed. Allyn and Bacon. Ohio. Reading as Communication. Dorothy Rubin (1993). New York. The Content Area. Din (1993).Reading With Meaning. California. Intelligence And Education. Kathleen T. Rinehart dan Winston. Lawrence Erlbaum Associates. A. New York. Jurnal Dewan Bahasa dan Pustaka. u RUMUSAN Kaedah Gabungan Bunyi Kata (KGBK) yang merupakan salah satu kaedah awal bacaan telah dibincangkan melalui beberapa pendekatan yang sesuai dalam prinsip pengajaran bacaan. Brown. Kuala Lumpur. Allyn and Bacon. Rinehart dan Winston. Dale D. Boston. David Pearson (1978). (1980). May (1990).KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 3 Pendekatan D Pendekatan D berdasarkan prinsip sintesis atau membina. Marohaini Yusof (1989).) Hillsdale. Understanding Reading. New Jersey. Ini baju. Sixty Edition. Metacognitive Development and Reading dalam Theoritical Issues In Reading Comprehension Perspectives From Cognitive Psychology Linguistics. Academic Reading.A Practical Approach to Teaching Reading. Alan Robinson (1978). Holt. Frank Smith (1971). RUJUKAN Abd. Prentice Hall. Wadsworth Publishing Company. New York. Irwin L. Ghafar Md. kaedah bunyi huruf dan kaedah suku kata. Teaching Reading and Reading Vocabulary.

Boston. (1992). Berita Publishing Sdn. New York. Inc. Crawley & Lee H. Reading Comprehension. Mountain (1988).D.) Membaca : Satu Pengenalan. Safiah Osman (1990). Harper Collins Publishers. Peningkatan Kemahiran Membaca dalam Safiah Karim (ed. Bhd. J. Sharon J.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 4 McNeil. . Kuala Lumpur. New Directions For Classroom Practice. Strategies For Guiding Content Reading. Allyn & Bacon.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.