Anda di halaman 1dari 84

PENGGUNAAN KAEDAH PENYOALAN SECARA SISTEMATIK DALAM PENGAJARAN SAINS TINGKATAN DUA DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN TASIK

, AMPANG, SELANGOR.

NOR HASEMAH BTE MARDI

SATU KAJIAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS DENGAN KEPUJIAN

FAKULTI SAINS DAN PENDIDIKAN ASAS OPEN UNIVERSITY MALAYSIA

2006

PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

---------------------------------------NOR HASEMAH BTE MARDI 650305016164001 10hb Mei 2006

PENGHARGAAN

Alhamdulillah, pertama sekali penulis memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan izin dan limpah kurniaNya, akhirnya penulis dapat menyiapkan kajian sekolah ini dengan baik. Jutaan terima kasih penulis ucapkan kepada tutor penyelia kajian En Zuhairusnizam Bin Md Darus di atas segala bimbingan dan tunjuk ajar yang diberikan kepada penulis dan rakan-rakan yang lain sepanjang menyiapkan tugasan ini. Segala jasa dan pengorbanan yang diberikan, hanya Allah sahaja dapat membalasnya. Penulis percaya tanpa bimbingan, dorongan, nasihat dan motivasi yang diberikan, tidak mungkin penulis dapat menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Seterusnya dikesempatan ini, penulis ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Taman

Tasik(SMKTT), Puan Rozainum Bt Ahmad, khususnya buat guru pembimbing Puan Nurul Khalbee Bt Abdul Kadir yang telah sudi meluangkan masa dan banyak membantu penulis dalam menyiapkan kajian ini. Tidak lupa juga buat semua kakitangan SMKTT yang telah memberi kerjasama kepada penulis sepanjang kehadiran penulis di SMKTT. Penulis juga ingin mengalungkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada insan yang tidak jemu-jemu memberi semangat dan dorongan kepada penulis, suami yang tercinta, Zainuddin b. Mat Isa, yang selama ini telah banyak berkorban masa, tenaga dan segalanya dalam memastikan kejayaan penulis. Segala pengorbanannya akan tetap penulis kenang sehingga ke akhir hayat. Buat anak-anak tersayang, Muhammad Hanafi, Muhammad Zaim, Siti Aisyah dan Siti Amira Lyana, semoga kalian menjadi pecinta ilmu pengetahuan suatu hari nanti. Tidak lupa juga penghargaan buat bonda dan mertua penulis yang selama ini merestui dan begitu memahami keadaan penulis. Berkat doa dan restu kalian, akhirnya penulis berjaya menamatkan pengajian.

Akhir sekali buat semua rakan penulis, terutama rakan-rakan sekumpulan dakan kajian sekolah ini, terima kasih atas segala-galanya. Segala bantuan dan kerjasama yang kalian berikan amat penulis hargai. Hanya Allah dapat membalas segala jasa baik anda semua. Juga tidak lupa ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sepanjang proses menyiapkan kajian sekolah ini sama ada secara langsung atau tidak langsung. Sekian.

NOR HASEMAH BTE MARDI NO 3, LRG TAN SRI ABD. RAHMAN HASHIM 14 TANAN DESA BAIDURI 56000 CHERAS KUALA LUMPUR.

ABSTRAK

Kaedah penyoalan merupakan satu kaedah pengajaran yang digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah atau apa jua komunikasi. Kajian ini membincangkan sejauh mana penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik membantu meningkatkan pencapaian dan persepsi yang positif terhadap sains dikalangan pelajar. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan rekabentuk pre-test dan post-test experimental terhadap 46 responden. Maklumat kajian diperolehi dari ujian pra dan ujian pos serta soal selidik 20 item yang diberikan kepada responden. Data kajian di

analisa dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferens. Nilai-t digunakan untuk melihat sejauh mana penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik membantu meningkatkan pencapaian pelajar. Soal selidik 20 item digunakan bagi menilai persepsi pelajar terhadap sains dan kaedah penyoalan secara sistematik. Dalam dunia pendidikan yang semakin mencabar, kaedah ini membantu pelajar dan guru menjadi lebih proaktif semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Ini membantu usaha untuk mencapai matlamat pendidikan serta melahirkan pelajar yang seimbang dari segi rohani, jasmani, emosi dan intelek sejajar dengan falsafah pendidikan Negara.

ISI KANDUNGAN

vi

BAB 1: MASALAH KAJIAN

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

Pendahuluan Latar Belakang Kajian Penyataan Masalah Rangka Konsep Tujuan Kajian Kepentingan Kajian Batasan Kajian Takrif Istilah Kesimpulan

1 1 2 4 4 7 8 9 11

BAB 2: TINJAUAN LITERATUR 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Pendahuluan Kelebihan Kaedah Penyoalan Teknik Penyoalan Penyoalan dan Motivasi Pelajar Kajian Lepas Kesimpulan 12 12 17 18 19 21

BAB 3: METODOLOGI KAJIAN


3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Pendahuluan Rekabentuk Kajian Tempat Kajian Sampel Kajian Instrumen Kajian Prosedur Pengumpulan Data Analisa Data Kesimpulan 22 22 23 24 24 27 27 29

BAB 4: HASIL KAJIAN

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Pendahuluan Profil Responden Dapatan Kajian Statistik Deskriptif Analisa Dapatan Kajian Pengujian Hipotesis Analisa Persepsi Pelajar Terhadap Sains Sebelum Dan Selepas Didedahkan Dengan Kaedah penyoalan Secara Sistematik. Kesimpulan

30 31 33 42 47 48

4.7

55

BAB 5: RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

Pendahuluan Ringkasan Kajian Perbincangan Dapatan Kajian Rumusan Dapatan Kajian Implikasi Hasil Dapatan Kajian Cadangan kajian Lanjutan Kesimpulan Rujukan

56 56 57 58 58 59 61 62

BAB 1

MASALAH KAJIAN

1.1 Pendahuluan

Bab ini telah membincangkan perkara-perkara yang merangkumi berberapa persoalan pokok, antaranya latar belakang kajian, penyataan masalah, rangka konsep, tujuan kajian, objektif kajian, persoalan kajian, hipotesis kajian, kepentingan kajian, batasan kajian dan takrif istilah.

1.2 Latarbelakang kajian

Pengubalan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) bagi mata pelajaran Sains di kemaskini agar selaras dengan matlamat pendidikan sains KBSM. Prabakar(1989) menyatakan bahawa pendidikan Sains ialah melahirkan individu yang bersifat celik sains serta membolehkan seseorang individu menilai peranan serta sumbangan sains dan teknologi dalam kehidupan. Ini bertujuan untuk mengalakkan penyertaan individu dalam pembangunan masyarakat. Untuk merealisasikan matlamat tersebut, guru perlu mengubah sikap terhadap pemilihan kaedah mengajar yang sesuai dalam pengajarannya bagi menarik perhatian atau respons pelajar bagi mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Ridzuan dan Rabiatul Adawiyah(1990) menyatakan bahawa proses pengajaran dewasa ini tidak terhad kepada buku dan papan hitam sebaliknya memerlukan kepada penggunaan pekakas atau bahan yang sesuai yang boleh memberi rangsangan kepada pelajar. Keperluan untuk mempertingkatkan kualiti pendidikan Sains di Malaysia berpunca dari keutamaan yang diberikan kepada penggunaan sains dan teknologi sebagai satu landasan untuk pembangunan negara. Secara keseluruhan, proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah merangkumi empat faktor penting antaranya objektif pengajaran, pengetahuan sedia ada, kaedah mengajar dan penilaian. Guru yang kreatif mampu menilai kaedah pengajaran yang sesuai dengan pelbagai tahap pelajar dalam bilik darjah yang diajar. Kaedah pengajaran yang di maksudkan adalah sumbangsaran, tinjauan semula, kerja kumpulan, alat bantu mengajar dan penyoalan. Penggunaan kaedah penyoalan menjadi isu yang sering dibincangkan dalam seminar, media masa dan forum. Isu yang sering dititikberatkan adalah masalah status jenis penyoalan, kekerapan dan kaedah pengajaran serta keberkesanan kaedah penyoalan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.Walaupun isu ini serang hangat dipersoalan, namun begitu kajian-

kajan tentang penggunaan kaedah penyoalan terhadap pencapaian pelajar itu sendiri kurang diberi perhatian. Di negara maju, penggunaan kaedah penyoalan telah diterima dan terbukti keberkesanannya. Di Malaysia pula menggunaan kaedah penyoalan telah digunakan secara meluas oleh guru, pendidik dan pelajar dalam dunia pendidikan. Kajian-kajian lepas menunjukkan bahawa penggunaan kaedah penyoalan semasa mengajar mempunyai peranan yang besar dalam pengajaran khususnya dalam mengatasi masalah tumpuan atau perhatian pelajar. Kaedah ini juga berfungsi sebagai alat yang boleh membantu kefahaman pelajar di samping mewujudkan suasana yang menyeronokkan di dalam bilik darjah.

1.3 Penyataan Masalah Secara peribadi, saya sentiasa bersedia untuk belajar tetapi saya tidak

sentiasa bersedia untuk diajar. (Winston Churchill)


Pendekatan pengajaran sains yang lazim digunakan di Malaysia ialah menggalakkan pelajar menghafal pengajaran sains melalui isi pelajaran yang disampaikan sama ada secara langsung oleh guru atau tidak langsung melalui buku teks. Didapati pelajar tidak dapat menguasai konsep sains dengan baik dan mempunyai sikap yang negatif terhadap sains. Mereka menyatakan sains adalah mata pelajaran yang membosankan, sukar difahami dan menjemukan. Menurut Ainon Mohd dan Abdullah Hassan(1996), pelajar yang mendapat keputusan cemerlang adalah pelajar yang rajin menghafal isikandungan pelajaran. Fenomena ini berlaku mungkin kerana kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru tidak sesuai dengan tahap pemikiran pelajar.Guru tersebut gagal menarik perhatian pelajar untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran yang telah dirancangnya.Oleh itu pelajar yang rajin menghafal akan cemerlang manakala pelajar yang malas akan hilang minat terhadap pengajaran guru dan perasaan bosan mula menyelubungi jiwa mereka. Apabila ini berlaku, pelajar telah melibatkan diri dengan masalah disiplin sekolah seperti ponteng kelas. Kaedah penyoalan dalam pengajaran guru sebenarnya boleh merangsang minat pelajar jika teknik penyoalan yang digunakan menepati pemikiran pelajar. Bagi mewujudkan rangsangan yang aktif dikalangan pelajar, guru perlu menggunakan kaedah penyoalan secara sistematik dengan memfokuskan soalan kepada soalan yang mudah kepada soalan yang sukar, mempelbagaikan jenis soalan dan memberi soalan secara lisan atau tulisan.

Ini adalah kerana latar belakang dan pencapaian pelajar adalah berbeza. Oleh itu kepelbagaian bentuk dan kaedah penyoalan dapat memberi peluang kepada semua pelajar mengambil bahagian, berperanaan aktif, menggunakan pengetahuan dan menunjukkan kreativiti mereka disamping memotivasi sikap mereka ke arah menyukai sains. Penggunaan kaedah penyoalan dalam proses pengajaran dan pembelanjaran di sekolah perlu diubah kepada yang lebih sistematik dan aktif agar dapat memberi sumbangan kepada pencapaian keputusan akademik yang lebih baik dan membanggakan. Hasil kajian ini diharap dapat membantu guru dan pentadbir di sekolah untuk mengubah corak pengajaran dan pembelajaran kepada kaedah yang lebih menyeronokkan dan aktif dalam penerokaan konsep sains daripada menghafal fakta sahaja.

1.4 Rangka Konsep

Kajian ini adalah untuk membuktikan penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik dalam pengajaran sains. Rangka konsep kajian ditunjukkan dalam model 1. Kajian ini menggunakan kaedah experimental, di mana ia terbahagi kepada kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Kumpulan experimen menggunakan kaedah penyoalan secara sistematik manakala kumpulan kawalan tidak menggunakan kaedah penyoalan secara sistematik. Hasil kajian menumpukan kepada pencapaian pembelajaran dan persepsi(minat) pelajar pada matapelajaran Sains.

Pengunaan Kaedah Penyoalan secara Sistematik

Kaedah Penyoalan Biasa

HASIL KAJIAN Pencapaian Persepsi

Model 1: Rangka Konsep Kajian

1.5 Tujuan Kajian

Beberapa pembaharuan telah diperkenalkan di dalam pendidikan Sains

di sekolah sejak

pertengahan tahun 60-an lagi. Ini meliputi kandungan matapelajaran dan pembelajaran. Berbagai-bagai pendekatan pengajaran digunakan oleh guru untuk menarik perhatian pelajar pada pengajarannya. Menurut V.V George (1998) berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Jemaah Nazir Sekolah mendapati bahawa pengajaran guru kurang menarik minat pelajar(pelajar kurang mengambil bahagian). Persoalan yang wujud pada masa kini adalah sejauh mana perlaksanaan dan keberkesanan penggunaan kaedah penyoalan di dalam pengajaran sains di sekolah-sekolah? Setakat ini

wujudnya penggunaan kaedah penyoalan di sekolah masih belum lagi menentukan keberkesanan penggunaannya. Beberapa persoalan dan kritikan terhadap penggunaan kaedah penyoalan oleh guru: a) Adakah pelajar-pelajar mempunyai keupayaan yang sama untuk

memerangkap dan memperolehi konsep pembelajaran yang hendak di sampaikan melalui kaedah pengajaran yang menggunakan penyoalan? b) Bentuk penyoalan yang bagaimanakah dapat meningkatkan minat pelajar

terhadap pelajarannya? c) Adakah penggunaan kaedah penyoalan dapat meningkat perhatian pelajar terhadap pengajaran guru? Harapan pengkaji mengenai kajian ini berkenaan persoalan pokok dapat dijawab. Adakah penggunaan kaedah penyoalan yang sistematik semasa mengajar pelajaran sains tingkatan dua dapat memberi satu suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih aktif dan menarik minat pelajar?

1.5.1

Objektif Kajian.

Kajian ini secara terperinci ingin mencapai objektif berikut:

a) Untuk mengkaji perbezaan pencapaian pelajar antara kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan dalam matapelajaran Sains sebelum penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik. b) Untuk mengkaji perbezaan pencapaian pelajar antara kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan dalam matapelajaran Sains selepas penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik. c) Untuk mengkaji perbezaan pencapaian sebelum dan selepas penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik dalam matapelajaran Sains bagi kelas eksperimen.

d) Untuk mengkaji perbezaan pencapaian sebelum dan selepas penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik terhadap matapelajaran Sains bagi kelas kawalan.

1.5.2

Soalan Kajian

Soalan kajian seperti berikut difomulasikan: a) Adakah kaedah penyoalan secara sistematik dapat meningkatkan pencapaian pelajar dalam matapelajaran Sains? b) Adakah perbezaan yang signifikan di antara pencapaian pelajar yang diajar menggunakan kaedah penyoalan secara sistematik berbanding dengan kaedah tradisional? c) Adakah kaedah penyoalan secara sistematik dapat meningkatkan minat pelajar terhadap pengajaran sains? d) Adakah kaedah penyoalan secara sistematik dapat mengubah persepsi pelajar terhadap pengajaran sains?

1.5.3

Hipotesis Kajian

Dalam kajian ini hipotesis yang ingin dibuktikan ialah: Hipotesis pertama: Ho1 Ha1 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min skor ujian pra dan min skor ujian pos bagi kumpulan eksperimen. : Terdapat perbezaan yang signifikan di antara min skor ujian skor ujian pos bagi kumpulan eksperimen. pra dan min

Hipotesis kedua: Ho2 Ha2


:

Tidak terdapat perbezaan signifikan di antara min skor ujian pra dan min skor ujian pos bagi kumpulan kawalan. : Terdapat perbezaan signifikan di antara min skor ujian pra dan min skor ujian pos bagi kumpulan kawalan.

Hipotesis ketiga: Ho3 Ha3 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam min skor ujian pra di antara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. : Terdapat perbezaan yang signifikan dalam min skor ujian pra di di di antara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Hipotesis keempat: Ho4 Ha4
:

Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam min skor ujian pos

diantara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen.


:

Terdapat perbezaan yang signifikan dalam min skor ujian pos diantara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen.

1.6 Kepentingan Kajian

Diharapkan agar guru dapat mempelbagaikan pendekatan untuk menarik minat pelajar, mengambil pelbagai iniseatif dan teknik untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan berkesan. Disamping itu guru perlu menggunakan kaedah pengajaran yang pelbagi untuk kesesuaian dengan tahap pencapaian kebolehan dan kehendak pelajar serta seterusnya dapat membantu guru dan pelajar untuk mencapai objektif pengajaran yang dirancang. Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dipengaruhi oleh banyak faktor sama ada pencapaian guru, sikap pelajar mahupun kaedah fizikal bilik darjah. Pengetahan tentang kaedah-kaedah pengajaran sahaja belum tentu dapat menjamin pembelajaran bermakna dan berkesan(Rashid dan Abdul Razak 1998). Disinilah letaknya peranan guru yang paling mustahak dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang berjaya dan berkesan. Pengkaji merasa kajian ini perlu dilakukan berdasarkan kepada kepentingan penggunaan kaedah penyoalan sewaktu proses pengajaran oleh guru. Hasil kajian ini diharap dapat membantu guru dan pentadbir sekolah untuk membincangkan, menyesuaikan dan mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik, berkesan dan terancang. Perlaksanaan proses

pengajaran yang berkesan dan terancang oleh guru dapat menarik perhatian pelajar untuk belajar dan memperbaiki prestasi dan potensi dirinya. Selaras dengan itu dapat memenuhi objektif, matlamat dan Falsafah Pendidikan Negara. Berdasarkan hasil kajian ini diharap dapat dijadikan sebagai satu garis panduan kepada guruguru matapelajaran sains untuk membuat pemilihan jenis soalan dan cara penyoalan yang sesuai dan menggunakan sepenuhnya secara paling berkesan.

1.7 Batasan Kajian

Skop kajian ini terbatas kepada tujuan kajian. Kajian ini hanya mengkaji tentang penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik dalam matapelajaran Sains sahaja. Diantara batasan-batasan dalam kajian ini ialah: a) Terhad kepada hanya pelajar tingkatan 2 Sekolah Menengah Kebangsaan

Taman Tasik Ampang, Selangor Darul Ehsan. Sekolah ini adalah sekolah bantuan penuh kerajaan. b) Ujian pencapaian hanya terhad kepada satu topik sahaja iaitu topik dari mata pelajaran sains tingkatan 2. c) Hanya pengaruh kaedah penyoalan secara sistematik terhadap persepsi dan pencapaian pelajar terhadap mata pelajaran sains secara langsung sahaja dikaji. 1.8 Takrif Istilah Terdapat beberapa persamaan istilah, antaranya penyoalan, sistematik, pengajaran, persepsi dan pencapaian.

1.8.1

Penyoalan

Penyoalan berdasarkan teksonomi Bloom memerlukan pelajar menjawab dengan menggunakan tahap proses pemikiran yang berlainan. Dalam konteks kajian ini penyoalan menggalakkan pelajar terlibat dalam pelbagai proses kognitif.

1.8.2 Sistematik

Menurut Kamus Dewan (2000) sistematik bermaksud menurut sistematau berurutan. Dalam konteks kajian ini kaedah penyoalan yang digunakan adalah bersistem dari aras yang mudah ke sederhana kemudian aras susah.

1.8.3

Pengajaran

Rashidi Azizan dan Abdul Razak Habib (1996) menyatakan, pengajaran bermakna tindakan yang dilakukan oleh guru dalam mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran. Menurut Kamus Dewan (1994), pendekatan pengajaran dianggap sebagai kaedah iaitu langkah-langkah dan cara yang diambil bagi melaksanakan tugasan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Robiah Sidi (1994), menganggap pengajaran sebagai usaha yang diatur dan mempunyai matlamat, biasanya untuk mencapai sesuatu yang boleh diukur bagi melihat kejayaan. Menurut Muraly Tharen (1988), pengajaran merupakan satu sistem aktiviti yang diterap kepada pelajar dengan tujuan memberi perubahaan-perubahan tingkah laku mereka. Pengajaran dalam konteks kajian ini bermaksud pengajaran guru yang menekankan kaedah penyoalan secara sistematik dalam pengajaran sains.

1.8.4 Persepsi Persepsi adalah pandangan atau pendapat seseorang terhadap sesuatu yang diperhatikan. Dalam kontek kajian ini, persepsi merupakan pandangan atau pendapat pelajar tingkatan dua terhadap penggunaan kaedah penyoalan sistematik dalam pengajaran sains.

1.8.5 Pencapaian Hasnizan Zainal (2004) menyatakan bahawa Urdang (1976) telah mendefinisikan pencapaian sebagai tingkat kecekapan yang dicapai dalam akademik atau persekolahan. Tinggi atau rendah pencapaian akademik adalah menjadi bukti maju atau tidaknya seseorang pelajar dalam pelajarannya.

Low (1988) dalam Juhaidah (1998) pula menyatakan bahawa semua pihak perlulah menekankan aspek pencapaian dalam proses pembelajaran pelajar. Pencapaian dapat memberi gambaran kepada guru tentang sejauh mana penerimaan dan kefahaman pelajar terhadap pengajaran guru dan juga sebagai penilaian keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran guru berkenaan. Menurut Kamus Dewan Edisi lll (2000) yang di maksudkan dengan pencapaian adalah mendapat atau memperoleh sesuatu menerusi usaha. Pencapaian yang didefinisikan sebagai apa yang telah dicapai atau lebih senang dinamakan prestasi pelajar dalam pelajaran mereka iaitu purata markah yang diperolehi semasa ujian penilaian. Dengan ini dapatlah disimpulkan bahawa pencapaian pelajar adalah kejayaan yang diperolehi dalam pelajaran dan dikelaskan mengikut gred tertentu yang telah ditetapkan. Cara untuk mengukur pencapaian pelajar ialah dengan mengadakan peperiksaan, ujian, kuiz atau latihan pengukuhan dan pengayaan. Bagi sekolah di Malaysia, peperiksaan dan ujian digunakan sebagai alat untuk mengukur pencapaian di dalam sesuatu matapelajaran. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia (1981) dalam Abdul Wahid (1999).

Kita tidak ada jalan lain untuk menilai pengetahuan dan pencapaian di dalam system kita kecuali dengan peperiksaan. Semakin formal pelajaran, maka semakin berat tekanan peperiksaan di dalam pendidikan
Berdasarkan kajian ini pencapaian merujuk kepada kebolehan pelajar menjawab soalansoalan yang berkaitan dengan tajuk pengajaran yang telah di pelajari setelah kaedah penyoalan dilaksanakan bagi menilai pencapaian.

1.9 Kesimpulan

Bab ini menghuraikan rasional, objektif, hipotesis dan kepentingan kajian ini. Bab ini juga merumuskan bahawa penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik perlu dalam pengajaran semua jenis matapelajaran. Adalah membantu pelajar jika guru menggunakan kaedah penyoalan secara sistematik bagi topik-topik yang baru dipelajari sebagai cara mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan menyeronokkan.

Kajian eksperimental ini dijalankan bagi mengkaji sejauh mana penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik mempengaruhi persepsi dan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran sains.

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

2.1

Pendahuluan

Bab ini akan menghuraikan tentang kelebihan kaedah penyoalan dan kajian terdahulu yang bersamaan atau berkaitan dengan tajuk kajian sama ada yang telah dijalankan di dalam atau di

luar negeri. Skop utama kajian ini adalah untuk mengkaji kelebihan kaedah penyoalan yang digunakan oleh guru dalam pengajaran. Perkara-perkara tersebut meliputi kelebihan kaedah penyoalan, teknik penyoalan, penyoalan dan motivasi pelajar serta kajian lepas.

2.2 Kelebihan Kaedah Penyoalan dalam Pengajaran

Kebolehan untuk membentuk dan menanyakan soalan-soalan dapat memberi kesan pemikiran kreatif, tindakbalas tahap tinggi dan menjadi sebahagian intregrasi dalam strategi pengarahannya. Malangnya di dalam bilik darjah, guru hanya menanyakan soalan-soalan yang memerlukan daya ingatan tahap rendah. Soalan-soalan yang menggalakkan dan memerlukan respon tindakan perlu di masukkan di dalam proses penyoalan pada tahap pemikiran tinggi berbanding ingatan soalan berbentuk mengingat semula. Terdapat berbagai strategi penyoalan yang dapat memberi panduan kepada guru guru didalam merancang dan mengintragrasi soalan yang berkesan di dalam strategi pengarahan. Merancang penyoalan berkesan melibatkan perubahan didalam perhubungan guru dan pelajar. Ini berlaku kerana soalan yang memerlukan lebih daripada tindakbalas ingat semula kerap merangsang pelajar memberikan jawapan yang berbeza daripada sudut yang berbeza. Guru perlu mengubahsuai peranan sebagai fasilitator perbincangan yang memerlukan pelbagai jenis soalan dan pelbagai jenis tindakbalas. Menurut Marohaini Yusof (1999) dalam bukunya Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman menyatakan tentang penyoalan menghuraikan kepentingan soalan dan penyoalan dalam pengajaran bacaan, jenis soalan, tujuan penyoalan, dan juga modul operasi pembentukan dan penggunaan soalan di dalam kelas. Kepentingan peranan soalan dan penyoalan dalam proses pendidikan memang tidak dapat dinafikan lagi. Seorang guru itu tidak dapat lari daripada menyoal atau mengemukakan soalan yang berkaitan dengan bahan yang digunakan kepada pelajar. Guru akan menggunakan soalan untuk memandu dan meransang mutu pemikiran pelajar, di samping untuk memastikan pelajar dapat mengingat dan memahami apa-apa yang dibaca mereka. Satu hal yang cukup penting bagi guru ialah bagaimana hendak menyoal secara berkesan. Keberkesanan penggunaan soalan sebagai alat pengajaran dan pemelajaran dipertanggungjawabkan kepada seorang guru. Selain itu, bila dan bagaimana guru menyoal akan menentukan keberkesanan penggunaan soalan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh seseorang guru untuk mengajukan soalan kepada pelajar-pelajar.

Berpandukan teori pengajaran dan pembelajaran di sekolah oleh Benjamin S.Bloom (1976). Teori ini menitikberatkan cara pengajaran dan pembelajaran serta pengaruhnya terhadap pencapaian pelajar. Model 2 adalah ringkasan teori ini.

Latar belakang pelajar

Cara pengajaran guru

Pencapaian pelajar

Model 2: Teori pengajaran di sekolah. Model 2 merujuk latar belakang sebagai latar belakang kognitif individu mengenai sesuatu perkara yang berkaitan dengan pengajaran yang diajar guru. Cara pengajaran pula bermaksud cara pengajaran menggunakan kaedah penyoalan secara sistematik dan bagaimana ia dapat mempengaruhi pencapaian pelajar. Dari konteks kajian, pencapaian pelajar boleh diukur selepas sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Model teori pengajaran dapat diringkaskan seperti model 3. Hasil pembelajaran

Pengajaran dengan Menggunakan kaedah penyoalan Secara sistematik

Pencapaian pelajar

Menambahkan pemahaman dan ingatan pelajar

Model 3: Bagaimana kaedah penyoalan secara sistematik memberi kesan terhadap pencapaian. Model 3 telah diubahsuai dari model teori pembelajaran oleh Benjamin S.Bloom (1976). Daripada model, bagaimana penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik dapat mempengaruhi pencapaian pelajar. Pengajaran dengan menggunakan kaedah penyoalan secara sistematik boleh mempengaruhi pelajar melalui dua perkara: a) b) menambah pemahaman dan ingatan pelajar menarik perhatian pelajar untuk meneruskan pembelajaran

Apabila pelajar menunjukkan respons yang positif terhadap pengajaran maka akan mendorong pelajar untuk meneruskan pembelajaran dan akan mendorong kepada pencapaian pelajar.

2.2.1

Kaedah Penyoalan dalam Pengajaran

Berdasarkan modul Pusat Perkembangan Kurikulum bertajuk Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (1994), bahawa kaedah menyoal boleh menjadi salah satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang efektif di bilik darjah untuk menggalakkan interaksi antara guru dan murid dan antara murid dan murid. Penyoalan berupaya mewujudkan iklim interaksi yang lebih merangsangkan dikalangan murid serta merangsangkan murid untuk terus berminat dalam pelajaran mereka. Selain daripada itu, penyoalan berupaya mendapatkan maklumat dengan cara mencungkil pengetahuan murid, menolong mengulang kaji pelajaran yang lepas dan mengukuhkan pelajaran yang sedang disampaikan. Penyoalan dapat merangsang murid berfikir secara kritis, analitis, dan mendapat maklum balas yang logik dan tepat. Tambahan pula penyoalan dapat membantu menghubungkan di antara guru dengan murid dan menyatukan ahli-ahli kumpulan

2.2.2

Peranan Guru

Penyoalan merupakan alat yang sangat penting untuk menjadikan berkesan dan berintragrasi terhadap strategi pengarahan, penyoalan yang berurutan perlulah dirancang dengan teliti. Guru

mesti peka terhadap pelbagai keperluan arahan di mana mereka menggunakan soalan. Guru juga boleh berjaya dengan menggunakan soalansoalan di mana-mana dalam fasa pembelajaran. Soalan menarik perhatian dan bermotivasi boleh digunakan untuk memulakan pembelanjaran. Soalan bentuk berstruktur dapat membantu pelajar untuk mengumpul dan memproses data pada bahagian pelajaran. Ini dapat membantu pelajar mencapai penutup pada fasa yang terakhir pembelajaran.

2.2.3

Peranan Pelajar

Merujuk artikel pendidikan bertajuk Kemampuan Mengajar Guru oleh Zarina Abd Malik (2004), menyatakan kaedah penyoalan, pemikiran pelajaran dapat dirancang melalui soalan yang dikemukakan. Implikasi penyoalan ini membolehkan pelajar: a) Mengingat semua pelajar, prinsip atau generalisasi yang spesifik. b) Menunujukkan kefahaman dengan cara menyatakan atau menerangkan sesuatu. c) Menganalisis maklumat dengan cara mendapatkan hubungan baru anatar idea, prinsip-prinsip yang terlibat dan implikasi yang timbul. d) Mensintesis maklumat dengan cara mencantumkannya dalam pelbagai cara. e) Menilai maklumat dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai alasan atau hujah.

2.3Teknik penyoalan Merujuk kepada modul Pusat Perkembangan Kurikulum yang bertajuk Strategi Pengajaran dan Pembelanjaran (1994) bahwa pembelajaran boleh diransang melalui teknik penyoalan. Teknik ini membolehkan guru menilai maklum balas secara berterusan. Oleh itu, adalah perlu guru merancang terlebih dahulu bentuk soalan yang hendak dikemukan dan guru tidak harus terikat sepenuhnya dengan soalansoalan secara spontan. Soalan-soalan yang ada kaitan dengan minat murid juga boleh digunakan. Soalan yang dikemukan hendaklah: Jelas dan mengandungi satu idea

Ringkas supaya mudah diingati oleh murid Menepati masa, diminati, mencabar dan berkaitan dengan pengajaran Menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh murid Mengandungi lebih daripada jawapan ya

Memandangkan penyoalan adalah cara yang berkesan untuk menggalakkan penyertaan murid secara aktif, guru perlu menggunakan soalan sekerap mungkin. Penyoalan boleh digunakan pada peringkat permulaan perkembangan dan peringkat penutup pelajaran. Menurut strategi penyoalan Taba (1971), tujuan strategi penyoalan melibatkan pelajar dalam proses demi proses bertujuan mengalakkan pemikiran berkesan. Langkah pertama guru menggunakan soalan secara terbuka yang memerlukan hanya respon tahap kognitif rendah. Dengan cara ini akan menggalakan pelajar melibatkan diri. Langkah kedua dalam skim Taba, guru perlu meningkatkan pemikiran pelajar dari tahap ingatan rendah atau pengetahuan tentang fakta kepada tahap yang lebih tinggi dimana mereka perlu melihat perkaitan antara data. Langkah ketiga memerlukan pelajar mengabungkan perkaitaan dan membuat generalisasi

tentangnya. Semasa fasa perbincangan ini, guru membimbing pelajar berfikir dan bercakap dalam istilah yang abstrak. Taba juga mencadangkan bahawa guru boleh membantu jika ia membenarkan pelajar melalui proses langkah demi langkah agar pelajar menjadi lebih berfikiran secara berkesan. Menurut strategi penyoalan Bloom (Benjamin S. Bloom et al. 1956) sistem yang popular digunakan adalah teksonomoni Bloom yang memperkenalkan enam tahap berfikir iaitu pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian. Enam tahap ini berurutan bagi menyediakan guru satu rangka kerja untuk membuat soalan-soalan yang mana dapat mengalakkan pelajar terlibat dalam memberi respon pada tahap berfikir yang tertentu.

2.4

Penyoalan dan Motivasi Pelajar. Berdasarkan Jurnal DBP bertajuk Analisa Soalan Kefahaman Dalam Buku Kerja Bahasa

Melayu Peringkat Menengah Atas oleh Noor Rohana Mansor (1997), nenyatakan dalam pembentukan soalan yang berkesan, tiga prasyarat yang perlu dipenuhi sebelum soalan itu dibentuk. Pertama guru hendaklah mengetahui dan memahami jenis soalan yang ada. Kedua,

guru perlu mengetahui latar belakang pelajar yang akan disoalnya. Ketiga, melibatkan persekitaran pengajaran-pembelajaran yang mengambil kira peruntukan masa dan kemudahan. Berdasarkan ketiga-tiga prasyarat ini, guru harus mengikuti langkah dan kriteria penting yang sedia ada. Disamping itu, penggunaan soalan dan penyoalan dalam proses pengajaran dan pembelajaran hendaklah berdasarkan sebab-sebab tertentu. Tujuan penggunaan soalan dalam pengajaran dan pembelajaran sains adalah seperti berikut: a) Untuk memberi fokus kepada pelajar. b) Untuk mengembangkan atau meluaskan pemikiran pelajar. c) Untuk membina pengetahuan asas pelajar. d) Untuk meningkatkan penglibatan pelajar. e) Untuk meningkatkan mutu pemikiran pelajar. f) Untuk mengarah dan memandu pemikiran pelajar.

2.5

KajianLepas

Menurut Adams (1985), secara

purata

semasa

pembacaan

dalam bilik darjah

dianggarkan 60 peratus soalan-soalan yang diajukan adalah soalan kognitif tahap tinggi dan 20 peratus lagi berbentuk arahan prosedur. Hasil dapatan dari kajian beliau juga mendapati ketegori soalan berkognitif tinggi tidak boleh dianggap lebih baik berbanding soalan kognitif rendah dalam dan tahap respons pelajar dan pencapaian dalam pembelajaran. Bagi Hoxmeier (1986), yang menjalankan kajian tentang teknik penyoalan di dalam bilik darjah telah membuat analisa bahawa pelbagai jenis soalan dan maklumat tentang sikap guru semasa menyoal pelajar telah memberi beberapa garis panduan teknik penyoalan di dalam bilik darjah.Antara panduannya adalah: a) Masukkan sesi penyoalan dalam kelas semasa pembelajaran. b) Tanya soalan yang memfokus elemen berkaitan pelajaran dan elakkan soalan mengenai perkara yang terkeluar dari topik. c) Semasa mengajar bahan fakta, pastikan arahan yang setara dan berurutan dan kerap menyoal soalan berkognitif rendah. d) Bagi pelajar yang berkeupayaan tinggi dan berusia, tanya soalan-soalan sebaik sahaja bahan dibaca dan dipelajari.

e) Bagi pelajar yang lebih muda dan berkeupayaan rendah, penyoalan mestilah dilakukan selepas bahan dibaca dan dipelajari. f) Tanya soalan berbentuk umum dan berkognitif rendah bila memberi arahan kepada pelajar berkeupayaan rendah dan tinggi. Strukturkan soalan-soalan supaya ramai pelajar dapat memberi respons yang betul. g) Tanya soalan berbentuk kognitif yang tinggi apabila memberi arahan kepada pelajar berkeupayaan tinggi dan lebih berusia. h) Dalam membentuk soalan-soalan di mana soalan berkognitif tinggi, guru perlu mengajar pelajar supaya memberi inferens.

i) Berikan masa menunggu selama 3 saat semasa menjalankan penyoalan yang melibatkan majoriti soalan-soalan berkognitif rendah. j) Tambah masa menunggu antara 3 saat bila menyoal soalan kognitif tinggi. k) Berhati-hati untuk membenarkan masa menunggu yang berlebihan kepada pelajar berkeupayaan rendah. l) Gunakan arahan semula dan soalan memandu sebagai salah satu penyoalan kepada pelajar dalam bilik darjah dan fokuskan kepada elemenelemen penting terhadap respons pelajar. m) Elakkan memberi respons yang samar-samar dan mengkritik pelajar terhadap jawapan pelajar semasa pembelajaran. n) Semasa pembelajaran, berikan penghargaan dan pastikan ianya

ikhlas,jujur dan berkaitan langsung dengan respons pelajar. Menurut kajian Broply (1985), penyoalan dalam bilik darjah yang diamalkan adalah berkait

secara positif terhadap pencapaian pelajar. Berdasarkan dari kajian beliau didapati strategi yang dijalankan guru-guru adalah seperti berikut: a) Kebanyakkan soalan-soalan mendapat respons yang betul. b) Soalan berkognitif tinggi tidak semestinya lebih baik berbanding soalan berkognitif rendah. c) Mengajar tahap kognitif yang kompleks mengandungi pertanyaan yang menyebabkan sedikit pelajar dapat menjawab (atau di mana tiada terdapat jawapan yang betul).

Kajian oleh Gall and friends (1978), menyimpulkan bahawa kesan teknik

penyoalan

memberi implikasi terhadap amalan dalam bilik darjah, di mana pelajar menunjukkkan prestasi lebih baik bagi item ujian yang baru disoal semasa pembelajaran berbanding item yang tidak pernah ada pendedahan. Soalan lisan juga lebih berkesan bagi menggalakkan pelajar belajar berbanding soalan bertulis.

2.6 Kesimpulan

Penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik dalam pengajaran dan pembelajaran sains memerlukan soalan-soalan dari guru berdasarkan fenomena umum dalam bilik darjah yang telah diamalkan oleh kebanyakan guru-guru di seluruh dunia. Peranan penyoalan dalam pelajaran sains menunjukkan kepercayaan umum menerima bahawa penyoalan terutama bagi peringkat kognitif lebih tinggi merupakan unsur penting dalam pengajaran dan pembelanjaran sains. Penyoalan dalam sains adalah mengenai kesan penyoalan dalam teks sains, peningkatan kemahiran menyoal dikalangan guru, kesan kemahiran menyoal terhadap pelajar dan kesan jangka masa tunggu antara soalan-soalan, respons dan tindakan.

BAB 3

METADOLOGI KAJIAN

3.1 Pendahuluan.

Skop utama kajian ini adalah untuk mengkaji penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik kepada pelajar oleh guru dalam pengajaran sains tingkatan dua. Di dalam bab ini perkara yang dibincangkan adalah mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan perlaksaan kajian. Perkara-perkara tersebut meliputi rekabentuk kajian, tempat kajian, sampel kajian, instrumen kajian, tatacara kajian, analisa data dan cara persembahan data.

3.2 Rekabentuk kajian. Kajian ini menggunakan rekabentuk quasieksperimental, dimana kajian ini membuat pemilihan subjek ke dalam kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Pengkaji tidak membuat penyusunan semula kelas-kelas tersebut. Kumpulan eksperimen dan kawalan terbentuk

daripada pelajar-pelajar yang sedia ada di dalam kelas mengikut pembahagian yang telah di tetapkan oleh pihak sekolah berkenaan. Kesan pembolehubah tambahan boleh dihapuskan melalui penggunaan kaedah analisa berstatistik.

3.3

Kaedah kajian

Langkah kajian ini telah dimulakan dengan ujian pra bagi kedua-dua kumpulan. Sebelum ujian pra dilakukan, pelajar-pelajar diberitahu lebih awal mengenai topik yang telah di uji supaya dapat membuat persediaan. Selepas ujian pra diberi, jawapan-jawapan dikumpulkan dan dianalisakan untuk mengenalpasti pencapaian pelajar. Kemudian proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan berdasarkan langkah-langkah kajian, ujian pos dilaksanakan selepas selesai pengajaran menggunakan kaedah penyoalan secara sistematik. Sebagai tambahan kumpulan eksperimen diberi soal selidik bagi mengesan minat dan kefahaman mereka terhadap pelajaran yang disampaikan. Langkah kajian dapat diringkaskan melalui model 4.

Ujian Pra

Kumpulan eksperimen pengajaran dengan kaedah penyoalan secara sistematik.

Kumpulan kawalan pengajaran dengan kaedah penyoalan tradisional

Ujian pos

Soal Model 4: Langkah menjalankan Kajian

3.4 Sampel kajian

Sampel kajian yang dipilih oleh pengkaji terdiri dari 2 daripada 10 kelas tingkatan dua di sebuah sekolah menengah pinggir bandar di negeri Selangor yang mempunyai latar belakang yang pelbagai.Bilangan pelajar sebagai sampel berjumlah 46 orang daripada 380 pelajar. Pelajarnya terdiri daripada kedua-dua jantina dan pelbagai kaum. Pencapaian pelajaran sains dalam peperiksaan setengah tahun bagi keduadua kelas diambil bagi mengenalpasti pencapaian mereka. Jika kedua-dua kelas yang dipilih mempunyai pencapaian yang lebih kurang sama maka kelas yang mana menjadi kumpulan eksperimen atau kumpulan kawalan tidak menjadi masalah dalam kajian ini.Walau bagaimanapun pelajar yang dipilih untuk menjadi kumpulan eksperimen dan kawalan dipilih secara rawak dari dua kelas tersebut.

3.5 Instrumen Kajian

Kajian ini dijalankan dengan menggunakan set soalan borang maklumat pelajar, kertas ujian pra, kertas ujian pos dan satu soal selidik. Dalam kajian ini pengkaji telah menggunakan ujian pra untuk mendapatkan sampel dengan pengetahuan asas yang hampir sama. Ujian pos pula digunakan untuk menguji kesan penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik dalam pembelajaran . Manakala soal selidik merupakan satu kala penilaian bagi menentukan persepsi pelajar terhadap keberkesanan penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik dalam pengajaran sains.

Borang Maklumat Pelajar

Bahagian ini mengandungi maklumat tentang latar belakang sampel kajian. Maklumat yang dikehendaki meliputi nama, jantina dan gred Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). Bahagian ini juga menerangkan tujuan kajian (Lampiran A).

Ujian Pra dan Ujian Pos

Ujian yang diberi kepada pelajar menepati huraian sukatan pelajaran sains tingakatan dua Independence Between Living Organisms and the Environment. Sebanyak 20 soalan

disediakan untuk setiap ujian. Penentuan item-item ujian yang dibuat berdasarkan sukatan Pelajaran Sains KBSM dengan pengetahuan asas pelajar untuk ujian pra manakala ujian pos diuji selepas pengajaran menggunakan kaedah penyoalan penentu ujian boleh dilihat dalam jadual 3.2. Pengkaji akan merujuk soalan-soalan daripada buku-buku rujukan untuk dijadikan instrumen .Kedua-dua kertas ujian menguji konsep yang sama. Soalan untuk ujian pos adalah hampir sama dengan ujian pra. Terdapat pindaan soalan 1,2,3,4,6,7,14,18,20 dilakukan. Soalan dalam ujian pra juga disusunkan semula supaya menjadi sebagai suatu soalan dalam ujian pos seperti ditunjukkan dalam jadual 3.1 secara sistematik dilakukan. Jadual

Jadual 3.1 :Susunan soalan ujian pra dalam ujian pos

Ujian Ujian Pra Ujian Pos 1 4 2 7 3 8

Nombor soalan 4 9 5 1 6 3 7 2 8 6 9 10 10 5

Ujian Pra Ujian Pos

11 13

12

13

14 15

15 11

16 20

17 19

18 18

19 17

20 16

12 14

Ujian pra dan pos akan mengandungi 20 item dengan jenis anika pilihan dan soalan struktur (Lampiran B dan lampiran C )

Jadual 3.2: Jadual penentu ujian (ujian pra dan ujian pos) Konsep Ujian Pra 2 Food web Energy flow occurs in a food chain or food web from the How many food chains are shows in fingure 1? How many food chains are showns In fingure 1? Soalan Ujian Pos 7

producer to the Consumer. Grass

chicken

eagle snake grass

chicken

eagle snake

.bird Catepillar frog Caterpillar frog

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Jadual ini menunjukkan konsep yang diuji dalam kedua-dua kajian dan juga menyatakan perubahan soalan pada ujian pos serta jawapannya. ( A,B,C dan D )

Set Soalan

Soalan-soalan

telah

disediakan

berdasarkan

sukatan

Pelajaran

Sains

KBSM

mengikut konsep tajuk Inderdependence between Living Organisms and Environment. Soalan-soalan berbagai jenis sama ada lisan atau bertulis dari soalan yang mudah ke sukar. (Lampiran D).

Borang Soal Selidik Soal selidik dibina untuk mengetahui persepsi pelajar terhadap kaedah penyoalan secara

sistematik yang digunakan. Ia hanya khas kepada kumpulan eksperimen sahaja. Soal selidik kajian mengandungi 20 item yang dikemukan berdasarkan skala likert 1-5 (Lampiran E).

3.6 Prosedur Pengumpulan Data

Pengkaji telah menjalankan kajian di sebuah sekolah bantuan penuh kerajaan di negeri Selangor. Pengkaji telah memilih 2 kelas tingkatan 2 untuk dijadikan kelas kajiannya.Pengkaji telah menggunakan 4 set maklumat untuk laporan kajian. Sebelum kajian dijalankan pengkaji

telah memberi set pertama iaitu borang maklumat kepada kelas yang dipilih untuk dilengkapkan.Ini penting sebagai menilai tahap pencapaian pelajar dipilih. Kemudian pelajar yang dipilih telah diberi ujian pra sebagai set kedua bagi menilai pengetahuan sedia ada sebelum kajian dimulakan. Semasa kajian, kedua-dua kelas telah diajar topik yang sama. Cuma corak pengajaran guru sahaja yang berbeza. Di mana kumpulan eksperimen telah menggunakan kaedah penyoalan secara sistematik manakala kumpulan kawalan menggunakan kaedah tradisional. Setelah selesai kaedah pengajaran dijalankan kedua kelas pilihan telah diberi ujian pos bagi mendapat maklumat set ketiga.Akhirnya set keempat dijalankan melalui borang soal selidik yang diberi sebagai penutup kajian. Pengkaji telah memastikan semua responden menjawab soalan-soalan yang diberi. Pengkaji juga telah memastikan semua ujian pos dan ujian pra dilaksanakan.

3.7

Analisa Data

Prosuder untuk menganalisa data adalah seperti berikut: a) Peratus dan kekerapan akan digunakan untuk menerangkan tentang profil responden. b) Min dan sisihan piawai digunakan untuk mengukur pencapaian responden. c) Kekerapan dan peratus digunakan untuk mengukur tahap pencapaian pelajar melalui ujian pra dan pos dalam kelas yang menggunakan kaedah penyoalan secara sistematik d) Kekerapan dan peratus digunakan untuk mengukur tahap pencapaian pelajar melalui ujian pos dalam kelas tradisional. e) Kekerapan dan peratus digunakan untuk mengukur maklumbalas pelajar terhadap penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik melalui borang soal selidik. Penganalisaan data kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferens. Statistik deskriptif dilakukan dengan menentukan min dan peratusan untuk melihat pencapaian di kalangan pelajar dengan membandingkan ujian pra dan ujian pos antara kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Manakala statistik inferens digunakan untuk mengira nilai t dalam menentukan hipotesis kajian.

Untuk menunjukkan persepsi pelajar terhadap kaedah yang digunakan, pengkaji akan menaksirkan datanya dalam bentuk peratusan dan min skor setiap item dalam borang maklumat, ujian pra dan ujian pos. Skor yang ditentukan untuk menilai pencapaian pelajar diambil kira seperti berikut: Skor (%) 80 100 60 _ 79 40 - 59 0 - 39 Pencapaian

cemerlang baik sederhana lemah

Bagi menilai penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik melalui borang soal selidik data dianalisa menggunakan min skor dan kekerapan berdasarkan skala likert seperti di bawah: 1 2 3 4 5 Sangat tidak setuju Tidak setuju Kurang setuju Setuju Sangat setuju

Purata min skor tinggi bagi item telah menunjukkan penerimaan yang positif dan sebaliknya purata min yang rendah menunjukkan penerimaan yang negatif. Semua analisis dalam kajian ini telah menggunakan program dari pakej SPSS supaya memperolehi keputusan yang tepat dan benar.

3.8 Kesimpulan

Kajian ini menggunakan reka bentuk eksperimen maka terdapat kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Kedua-dua kumpulan menduduki ujian pra. Kumpulan eksperimen menggunakan kaedah penyoalan secara sistematik. Selepas menggunakan kaedah penyoalan secara sistematik, sampel kajian diminta mengambil ujian pos dan menjawab soalan-soalan di dalam borang soal selidik. Bagi kumpulan kawalan, mereka hanya mengikuti pembelajaran tradisional dan turut menduduki ujian pos yang sama. Data yang diperolehi, dianalisis melalui statistik deskriptif dan inferens dengan bantuan program SPSS.

BAB 4

HASIL KAJIAN

4.1

Pendahuluan

Bab ini mengemukakan segala dapatan daripada kajian, bagi menjawab soalan kajian. Hasil kajian meliputi analisa data responden yang diproses menggunakan Program SPSS (Statistical Package For Social Science). Profil responden melibatkan empat puluh enam sample dari Sekolah Menengan Kebangsaan Taman Tasik, Ampang, Selangor akan diperihalkan melalui ujian-t antara pembelajaran melalui kaedah penyoalan secara sistematik dan kaedah tradisional. Hasil penyelidikan melalui soal selidik akan dibentangkan dengan menggunakan data-data dan rumusan seperti berikut: 1. Statistik deskriptif responden secara keseluruhan. 2. Perbezaan persepsi pelajar terhadap penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik dalam pengajaran dan pembelajaran sains.

4.2

Profil Responden

Responden bagi kajian ini terdiri daripada 46 orang pelajar tingkatan dua. 23 orang pelajar adalah dari kelas 2 Bestari dan 23 orang pelajar lagi dari kelas 2 Cekal. Pelajar 2 Cekal merupakan kumpulan eksperimen manakala 2 Bestari sebagai kumpulan kawalan. Bagi responden kelas eksperimen seramai 8 orang pelajar lelaki(34.8%) dan 15 orang pelajar perempuan(65.2%) dengan keseluruhan bangsa adalah Melayu. Responden kelas kawalan terdiri daripada 9 orang pelajar lelaki(39.1%) dan seramai 14 orang pelajar perempuan(60.9%) manakala keseluruhan bangsa adalah Melayu.

Pencapaian pelajar dalam matapelajaran Sains diambil dari keputusan pencapaian UPSR( Ujian Penilaian Sekolah Rendah). Di mana pencapaian A sebagai cemerlang, B sebagai baik dan C sebagai sederhana. Berdasarkan kepada pengelasan ini didapati 7(30.4%) pelajar mencapai tahap cemerlang dan 16(69.4%) pelajar mencapai tahap baik dan tiada pelajar di tahap

sederhana bagi kumpulan eksperimen. Bagi kumpulan kawalan seramai 9(39.1%) pelajar mencapai tahap cemerlang, 14(60.9%) pelajar mencapai tahap baik dan tiada pelajar ditahap sederhana Ini bermakna kedua-dua kumpulan responden mempunyai tahap pencapaian UPSR yang hampir sama. Faktor ini diambil kira terlebih dahulu bagi tujuan untuk mengenalpasti bahawa faktor perbezaan pencapaian UPSR tidak mempengaruhi dapatan yang akan diperolehi selepas proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan (Rujuk rajah 4.2.1). Selain daripada faktor pencapaian, faktor minat terhadap sains juga diambil kira. Didapati bahawa sebanyak 82.6% berminat manakala 17.4% tidak berminat bagi kumpulan eksperimen. Bagi kumpulan kawalan terdapat sebanyak 73.9% berminat dan 26.1% tidak berminat. Analisa frekuensi pelajar diringkaskan seperti jadual 4.2.2.

Rajah 4.2.1 : Graf pencapaian pelajar kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan dalam matapelajaran Sains UPSR.

70 60 50
PERATUS

40 30 20 10 0 A B
GRED

Eksperimen Kawalan

Jadual 4.2.1:Resonden Kajian Mengikut Jantina, Bangsa, Minat dan Pencapaian

Kumpulan

Latar Belakang

Frekuensi

Peratus(%)

Jantina: Lelaki Perempuan Bangsa: Melayu Eksperimen Cina India Pencapaian: A UPSR B C Minat Sains : Berminat Tidak berminat

8 15 23 7 16 19 4

34.8 65.2 100 30.4 69.6 82.6 17.4

Kumpulan

Latar Belakang

Frekuensi

Peratus(%)

Jantina: Lelaki Perempuan Bangsa: Melayu Kawalan Cina India Pencapaian: A UPSR B C Minat Sains: Berminat Tidak berminat

9 14 23 9 14 17 6

39.1 60.9 100 39.1 60.9 73.9 26.1

4.3

Dapatan Kajian Statistik Deskriptif

Bahagian ini membincangkan hasil kajian berbentuk deskriptif bagi pembolehubahpembolehubah yang telah dikaji. Pembolehubah tersebut berkaitan dengan persepsi dan pencapaian pelajar terhadap Sains sebelum dan selepas penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran Sains

4.3.1: Analisa kajian berkaitan persepsi pelajar terhadap sains Merujuk jadual 4.3.1, tidak terdapat perbezaan yang ketara berkaitan persepsi pelajar terhadap sains sebelum dan selepas penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik semasa pengajaran dan pembelajaran sains. Ini dapat dibuktikan dari nilai min dan mod sebelum dan selepas penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik.

Jadual 4.3.1: Persepsi pelajar terhadap sains sebelum dan selepas kaedah penyoalan secara sistematik dilaksanakan

Sebelum Item 1 Saya dapat memahami isi pelajaran yang di disampaikan guru dengan senang dalam pengajaran sains 2 Pengajaran sains mendorong perbincangan lebih berkesan. 3 Pembelajaran sains adalah menyeronokkan 4.2 sangat setuju 3.7 setuju 3.6 setuju Min Mod

Selepas Min Mod

4.3

sangat setuju

4.3

sangat setuju

3.3

setuju

Sebelum Item Min Mod Min

Selepas Mod

4 Belajar sains adalah lebih sesuai bagi diri saya 5 Belajar sains membolehkan saya belajar dengan berkesan

3.5

setuju

3.9

setuju

3.6

setuju

4.3

setuju

6 Saya berminat belajar sains

4.3

sangat setuju

4.2

sangat setuju

kerana dapat meneroka perkara baru 7 Aktiviti eksperimen menarik 4.5 minat saya dalam matapelajaran Sains 8 Pengajaran guru boleh membantu saya mencapai pencapaian yang lebih baik 4.1 sangat setuju 4.4 sangat setuju sangat setuju 4.5 sangat setuju

9 Penggunaan teknik pengajaran guru mendorong saya menggunakan pengetahuan baru 10 Saya berasa lebih berminat untuk belajar apabila kaedah pengajaran guru menarik 4.7 sangat setuju 3.2 setuju 4.2 sangat setuju 3.9 setuju

4.3.2: Analisa kajian berkaitan persepsi pelajar terhadap penggunaan kaedah penyoalan secara siatematik dalam pengajaran dan pembelajaran sains. Merujuk jadual 4.3.1, didapati pelajar menyatakan keberkesanan penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik. Ramai pelajar sangat bersetuju kaedah penyoalan secara sistematik membantu belajar Sains dengan lebih berkesan. Di mana seramai 11(47.8%) pelajar menyatakan sangat setuju dan 10(43.5%) setuju manakala hanya seramai seorang(4.3%) sahaja yang kurang setuju dan tidak setuju.

Jadual 4.3.1: Persepsi pelajar terhadap kaedah penyoalan secara dalam keberkesanan pembelajaran.

membantu

Belajar Sains dengan kaedah penyoalan secara sistematik membantu saya belajar dengan lebih berkesan

TS Frekuensi Peratus Mod 1 4.3

KS 1 4.3

S 10 43.5

SS 11 47.8

Sangat setuju

Merujuk jadual 4.3.2, didapati pelajar berminat terhadap Sains selepas penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik. Ramai pelajar sangat bersetuju kaedah penyoalan secara sistematik menarik minat pelajar terhadap sains. Di mana seramai 13(56.5%) pelajar menyatakan sangat setuju manakala 10(43.5%) pelajar setuju . Ini menunjukkan kaedah penyoalan secara sistematik dalam pengajaran dan pembelajaran dapat menarik minat terhadap sains.

Jadual 4.3.2: Persepsi pelajar terhadap kaedah penyoalan secara dalam menarik minat pelajar terhadap sains

Aktiviti eksperimen dengan kaedah penyoalan secara sistematik menarik minat saya terhadap pelajaran sains

TS Frekuensi Peratus Mod -

KS -

S 10 43.5

SS 13 56.5

Sangat setuju

Merujuk jadual 4.3.3, didapati pelajar menunjukkan persepsi yang baik

terhadap

penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik dalam membantu meningkatkan pencapaian dalam sains. Seramai 16(69.6%) pelajar bersetuju dan 6(26.1%) pelajar sangat setuju kaedah penyoalan secara sistematik membantu meningkatkan pencapaian dalam sains manaka hanya seorang(4.3%) kurang setuju.

Jadual 4.3.3: Persepsi pelajar terhadap kaedah penyoalan secara sistematik membantu meningkatkan pencapaian pelajar dalam sains.

Kaedah penyoalan secara sistematik yang digunakan oleh guru semasa pembelajaran membantu saya dalam

meningkatkan pencapaian sains

TS Frekuensi Peratus Mod TS: Tidak setuju KS: Kurang setuju S: Setuju SS: Sangat setuju -

KS 1 4.3

S 16 69.9 Setuju

SS 6 26.1

4.3.3 Analisa kajian berkaitan dengan pencapaian pelajar dalam matapelajaran sains Berdasarkan jadual 4.3.2 didapati min pencapaian pelajar sebelum dan selepas penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik bagi kumpulan eksperimen menampakkan peningkatan sebanyak 29.434. Nilai sisihan piawai adalah 9.706(ujian pra) dan 8.9636(ujian pos). Julat minimum bertambah dari 25.00 menjadi 60.00 manakala julat maksimum meningkat dari 65.00 menjadi 92.00.

Jadual 4.3.2 : Pencapaian pelajar ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan eksperimen.

Pencapaian N Pelajar

Min

Median Varians Sisihan Piawai

Minimum

Maksimum

Pratest Postest

23

45.043 45.00

94.209

9.706 8.963

25.00 60.00

65.00 92.00

23 74.565 73.00 80.348

Taburan frekuensi pelajar mengikut pencapaian dalam matapelajaran Sains sesudah kaedah penyoalan secara sistematik semasa pengajaran dan pembelajaran dinyatakan seperti rajah 4.2. Rajah 4.2 : Graf frekuensi pencapaian sebelum(ujian pra) dan selepas (ujian pos) penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik.

20 FREKUENSI 15 10 5 0 Lemah

17

16

7 4 2 Sederhana Baik Cemerlang

Pratest Postest

PENCAPAIAN

Merujuk kepada jadual 4.3.3 terdapat perbezaan min bagi pelajar kumpulan kawalan menampakkan peningkatan sebanyak 18.8696. Nilai sisihan piawai adalah 9.1593(ujian pra) dan 9.41385(ujian pos). Julat minimum bertambah dari 30.00 ke 65.00 manakala julat maksimum berubah dari 50.00 ke 79.00.

Jadual 4.3.3: Pencapaian pelajar pratest dan postest bagi kumpula kawalan.

Pencapaian N

Min

Median Varians

Sisihan

Minimum Maksimum

Pelajar

Piawai

Pratest Postest

23 49.565 50.00 23 68.434 70.00

83.893 88.621

9.1593 9.4138

30.00 50.00

65.00 79.00

Taburan frekuensi pelajar mengikut pencapaian dalam matapelajaran Sains bagi kaedah tradisional semasa pengajaran dan pembelajaran dinyatakan seperti rajah 4.3.

Rajah 4.3: Graf frekuensi pencapaian ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan kawalan.

20 16 15 10 6 5 0 Lemah Sederhana 2 5

17

Pratest Postest

Baik

Cemerlang

PENCAPAIAN

Taburan frekuensi pencapaian pelajar bagi ujian pra dan ujian pos kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen dinyatakan seperti jadual 4.3.4. Dari segi tahap pencapaian akademik, pelajar telah dikelaskan dan dikumpulkan dalam empat kategori tahap pencapaian akademik berdasarkan markah yang diperolehi dalam ujian pra dan pos. Pembahagian adalah seperti berikut:

0 39 markah 40 59 markah 60 79 markah 80 100 markah

: pencapaian lemah : pencapaian sederhana : pencapaian baik : pencapaian cemerlang

Jadual 4.3.4 : Kekerapan/frekuensi mengikut gred bagi pencapaian ujian pos bagi kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan

Kumpulan Eksperimen

Kumpulan kawalan

Gred

Markah

Frekuensi ( % )

Frekuensi

(%)

Cemerlang 80-100 Baik 60-79

7 16 -

30.4 69.6 -

17 6 -

73.9 26.1 -

Sederhana 40-59 Lemah 0-39

Jadual 4.3.4 di atas menunjukkan pencapaian ujian pos bagi kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Didapati pencapaian kumpulan eksperimen adalah jauh lebih baik berbanding kumpulan kawalan. Merujuk kepada data di atas seramai 7 orang pelajar(30.4%) telah berjaya memperolehi gred cemerlang dan seramai 16 orang pelajar(69.6%) memperolehi gred baik. Ini adalah satu pencapaian yang cemerlang kerana tiada pelajar yang mendapat gerd sederhana dan lemah. Pencapaian yang berbeza pula bagi kumpulan kawalan, di mana tiada pelajar mendapat gred cemerlang. Walaubagaimanapun pencapaiannya juga baik kerana seramai 17 orang

pelajar(73.9%) mendapat gred baik dan seramai 6 orang pelajar(26.1%) mendapat gred sederhana. Namun begitu pencapaian bagi kumpulan eksperimen yang mengikuti kaedah penyoalan secara sistematik adalah lebih baik (Rujuk rajah 4.4).

Rajah 4. : Graf peratusan pencapaian pelajar dalam ujian pos bagi kumpulan

Kawalan dan kumpulan eksperimen. 80 70 60


PERATUS

73.9 69.6

50 40 30 20 10 0 Lemah Sederhana Baik Cemerlang


PENCAPAIAN

26.1

30.4

Eksperimen Kawalan

4.4 Analisa Dapatan Kajian

Sub-topik ini akan membandingkan min ujian pra dan min ujian pos untuk kumpulan kawalan bagi melihat tahap pencapaian pelajar dan melihat kaedah pengajaran-pembelajaran yang lebih berkesan dan efektif bagi meningkatkan pencapaian akademik pelajar.

Jadual 4.4.1 : Perbandingan skor min ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan.

Kumpulan Eksperimen

Kumpulan Kawalan

Ujian Pra

Ujian Pos

Ujian Pra

Ujian Pos

Min skor

45.043

74.565

49.565

68.434

Perbezaan min

29.434

18.869

Jadual 4.4.1 di atas menunjukkan min skor ujian pra dan skor ujian pos untuk kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan.Terdapat perbezaan yang ketara antara min kedua-dua

kumpulan. Bagi kumpulan eksperimen, min skor adalah 45.043 manakala kumpulan lawalan pula adalah 49.565. Perbezaan antara min skor ujian pra bagi kumpulan eksperimen dan kawalan adalah 4.434. Ini menunjukkan pelajar bagi kumpulan kawalan mempunyai pengetahuan sedia ada yang lebih berbanding kumpulan eksperimen. Min skor ujian pos bagi kumpulan eksperimen pula 74.565, manakala min skor bagi kumpulan kawalan hanya 68.434. Ini menunjukkan terdapat peningkatan pencapaian yang lebih baik bagi kumpulan eksperimen.

4.5 Pengujian hipotesis

Bahagian ini akan membincangkan keempat-empat pengujian hipotesis yang dibina sebelum kajian dijalankan. Pengujian disahkan berdasarkan data-data yang telah dianalisa menggunakan ujian-t

4.5.1

Hipotesis Pertama

Ho1 : Tiada perbezaan yang signifikan diantara min skor ujian pra dan min skor ujian pos bagi kumpulan eksperimen. Ha1 : Terdapat perbezaan yang signifikan antara min skor ujian pra dan min skor ujian bagi kumpulan eksperimen. Hipotesis ini dibina bagi melihat sama ada terdapat perbezaan pencapaian pelajar yang terdedah dengan kaedah penyoalan secara sistematik. Berdasarkan jadual 4.5.1, beza min antara ujian pra dan ujian pos ditentukan. Beza min antara ujian pra dan ujian pos adalah 29.434. Nilai t yang diperolehi adalah 7.652 manakala nilai signifikan yang diperolehi adalah 0.00. Nilai signifikan yang diperolehi adalah lebih kecil daripada nilai kritikal, p=0.00 < 0.05. Ini bermakna hipotesis nul pertama ditolak. Maka sebenarnya terdapat perbezaan antara min skor ujian pra dan min skor ujian pos bagi kumpulan eksperimen.

Jadual 4.5.1 : Ujian t bagi min skor ujian pra dan ujian pos kumpulan Eksperimen.

Kumpulan

Ujian

Bil. Pelajar

Skor min 45.043

Beza min

Nilai t

Tahap signifikan

Pra Eksperimen Pos

23

29.434 23 74.565

7.652

0.00

4.5.2: Hipotesis Kedua

H02 : Tiada perbezaan yang signifikan diantara min skor ujian pra dan min skor ujian pos bagi kumpulan kawalan. Ha2 : Terdapat perbezaan yang signifikan diantara min skor ujian pra dan skor ujian pos bagi kumpulan kawalan.

Hipotesis ini dibina bagi melihat sama ada terdapat perbezaan pencapaian pelajar yang menggunakan kaedah tradisional. Berdasarkan jadual 4.5.2, beza min antara ujian pra dan ujian pos ditentukan. Keputusan didapati beza min antara ujian pra dan ujian pos adalah 18.869. Nilai t diperolehi adalah 8.912, manakala nilai signifikan yang diperolehi adalah 0.00. Nilai signifikan yang doperlehi adalah lebih kecil dari nilai kritikal, P= 0.00< 0.05. Oleh itu hipotesis nul kedua ditolak dan menerima hipotesis alternatif iaitu terdapat perbezaan antara nilai min skor ujian pra ujian pos bagi kumpulan kawalan.

Jadual 4.5.2 : Ujian t bagi skor ujian pra dan ujian pos kumpulan kawalan.

Kumpulan

Ujian

Bil. Pelajar

Skor min

Beza min

Nilai t

Tahap signifikan

Pra Kawalan Pos

23

49.565 18.869 8.912 0.000

23

68.434

Nilai min daripada skor ujian pos adalah lebih tinggi daripada skor ujian pra bagi kedua-dua kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam topik Interdependence Between Living Organisms and the Environment.Walaubagaimanapun peratus peningkatan adalah berbeza, di mana peratusan pencapaian bagi kumpulan eksperimen lebih tinggi daripada kumpulan kawalan. Ini adalah kerana tahap keberkesanan kaedah pengajaran berbeza. Oleh itu bagi melihat kaedah penyoalan secara sistematik berbanding kaedah tradisional, perbezaan pencapaian bagi keduadua kaedah telah diuji.

4.5.3

Hipotesis Ketiga

Ho3 : Tiada perbezaan yang signifikan dalam min skor ujian pra antara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Ha3 : Terdapat perbezaan yang signifikan dalam min skor ujian pra antara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Hipotesis ini dibina bagi melihat sama ada terdapat perbezaan pencapaian pelajar yang menggunakan kaedah tradisional dan kaedah penyoalan secara sistematik. Berdasarkan jadual 4.5.3, beza min antara ujian pra dagi kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen adalah 4.522. Nilai t yang diperolehi adalah -1.594, manakala nilai signifikan yang diperolehi adalah 0.118. Nilai signifikan yang diperolehi adalah lebih besar dari nilai kritikal, P= 0.118 > 0.05. Oleh itu hipotesis nul diterima. Ini bermakna tahap pencapaian akademik pelajar bagi kedua-dua kumpulan adalah sama sebelum kedua-dua kaedah pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Jadual 4.5.3 : Ujian t bagi membanding min skor ujian pra bagi kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen.

Kumpulan

Ujian

Bilangan Pelajar

Nilai Min 45.043

Beza min

Nilai t

Tahap Signifikan

Eksperimen

Pra

23

4.522 Kawalan Pra 23 49.565

-1.594

0.118

4.5.4

Hipotesis Keempat Ho4 : Tiada terdapat perbezaan yang signifikan dalam min skor pos diantara kmpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Ha4 : Terdapat perbezaan yang signifikan dalam min skor ujian pos diantara kmpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Hipotesis ini dibina bagi melihat sama ada terdapat perbezaan pencapaian pelajar yang

menggunakan kaedah tradisional dan kaedah penyoalan secara sistematik. .Berdasarkan jadual 4.5.4, beza min antara ujian pos bagi kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen adalah 6.1304. Nilai t yang diperolehi adalah 2.262, manakala nilai signifikan yang diperolehi adalah 0.029. Ini bermakna nilai signifikan yang diperolehi lebih kecil dari nilai kritikal, p= 0.029<0.05 . Oleh itu hipotesis nul ditolak.Ini bermakna terdapat perbezaa yang signifikan di antara min skor ujian pos bagi kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan.

Jadual 4.5.4 : Ujian t bagi membandingkan min skor ujian pos bagi kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen.

Kumpulan

Ujian

Bilangan Pelajar

Skor min

Beza min

Nilai t

Tahap signifikan

Eksperimen

Pos

23

74.565 6.1301 2.262 0.029

Kawalan

Pos

23

68.434

4.6 Analisa Persepsi Pelajar Terhadap Sains Apabila Kaedah Penyoalan Secara Sistematik Didedahkan. Dalam bahagian soal selidik 20 item yang dikemukakan kepada responden bagi

menentukan persepsi pelajar terhadap Sains apabila kaedah penyoalan secara sistematik digunakan. Setiap item yang dikemukakan, responden dikehendaki memilih sama ada beliau sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju atau sangat tidak setuju kepada penyataan yang dikemukakan. jadual 4.7.1 dan jadual 4.7.2 adalah ringkasan daripada dapatan. Bagi item penyampaian guru mudah difahami dalam pengajaran Sains didapati seramai 9 (39.1%) kurang setuju, 12 ( 52.2%) setuju manakala 2 (8.7%) sangat setuju. Bagi pengajaran sains mendorong perbincangan lebih berkesan pula 3 (13%) sangat setuju, 13(56.5%) setuju, 6 (26.1%) kurang setuju manakala hanya 1 (4.3 %) tidak setuju. Seramai 14 responden( 60%) bersetuju, 7 (30.4%) sangat setuju manakala hanya seramai 2 ( 8.7 %) kurang setuju tentang pengajaran sains yang menyeronokkan. Untuk kesesuaian belajar Sains bagi responden, seramai 12 (52.2%) setuju, manakala 11 (47.8%) kurang setuju. Responden yang menyatakan belajar sains lebih berkesan pula menunjukkan frekuensi 11( 47.8%) kurang setuju, 10 (43.5%) setuju dan hanya 2 (8.7%) sangat setuju. Seramai 16 (69.6%) dan 7 (30.4%) sangat setuju menyatakan minat belajar sains kerana dapat meneroka perkara baru. Dapatan kajian ini , didapati 10 (43.5%) setuju, manakala 13 (56.5%) menyatakan sangat setuju tentang aktiviti eksperimen menarik minat responden dalam matapelajaran sains. Bagi item tentang kaedah pengajaran guru membantu mencapai pencapaian yang lebih baik, seramai 5 (21.7%) menyatakan kurang setuju, 11 (47.8%) setuju dan 7 (30.4%) menyatakan sangat tidak setuju. . Untuk item tentang teknik pengajaran guru boleh mendorong responden menggunakan

pengetahuan baru, seramai 1(4.3%) menyatakan kurang setuju, 16( 69.6%) setuju manakala 6 (26.1%) sangat setuju.Seramai 6 (26.1%) setuju manakala 17(73.9%) sangat setuju bagi item tentang minat untuk belajar apabila kaedah pengajaran guru menarik. Berdasar soal selidik berkenaan persepsi penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik seramai 2 (8.7%) kurang setuju, 10 (43.5%) setuju manakala 11 (47.8%) menyatakan sangat setuju tentang kaedah penyoalan secara sistematik membantu responden memahami isi pelajaran. Bagi item kedua tentang kaedah penyoalan secara sistematik mendorong perbincangan kelas, seramai 2 (8.7%) kurang setuju, 10 (43.5%) setuju manakala 11 (47.8%) sangat setuju

Dari kajian ini juga didapati 9 (39.1%) sangat tidak setuju, 13 (56.5%) manakala 1 (4.3%) setuju tentang pembelajaran sains menjadi tidak seronok apabila menggunakan kaedah penyoalan secara sistematik. Item keempat tentang kesesuaian kaedah penyoalan secara sistematik pada responden menunjukkan seramai 5(21.7%) kurang setuju, 14 setuju manakala 4 (17.4%) sangat setuju . Untuk item seterusnya tentang persetujuan belajat melalui kaedah penyoalan secara ( 60/9%)

sistematik membantu pembelajaran yang berkesan didapati 1 (4.3%) sangat tidak setuju, 1 (4.3%) kurang setuju, 10 (43.5%) bersetuju manakala 11 (47.8%) sangat setuju. Seramai 3 (13.0%) kurang setuju, 11 (47.8%) setuju manakala seramai 9 (39.1%) sangat setuju tentang kaedah penyoalan secara sistematik membantu meneroka perkara baru. Kajian ini juga mendapati seramai 10 (43.5%) bersetuju manakala 13 (56.5%) sangat setuju tentang aktiviti eksperimen dan kaedah penyoalan secara sistematik menarik minat

responden pada matapelajaran Sains. Seterusnya seramai 1 (4.3%) kurang setuju, 16 (69.6%) setuju manakala 6 (26.1%) menyatakan sangat setuju tentang kaedah penyoalan secara sistematik membantu meningkatkan pencapaian responden. Akhir sekali, bagi item kesembilan tentang teknik penyoalan mendorong menggunakan pengetahuan baru, mendapati seramai 6 (26.1%) kurang setuju, 12 (52.2%) setuju manakala 5 (21.7%) sangat setuju. Bagi item tentang rasa tidak minat belajar apabila guru sering menyoal pula, hanya 4 (17.4%) kurang setuju, 11(47.8%) tidak setuju manakala 8 (34.8%) sangat tidak setuju.

Jadual 4.7.1 : Persepsi pelajar terhadap Sains.

STS Item Fre ( %)

TS Fre (%)

KS Fre (%)

S Fre (%)

SS Fre (%)

1. Saya dapat memahami isi pelajaran yang disampaikan guru dengan senang dalam pengajaran sains. (1) 2. Pengajaran sains 4.3 (6) 26.1 (13) 56.5 (3) 13.0 (9) 39.1 (12) 52.2 (2) 8.7

mendorong perbincangan lebih berkesan. (2) 3. Pembelajaran sains 8.7 (14) 60.9 (7) 30.4

Adalah menyeronokkan.

(11) 4. Belajar sains adalah 47.8

(12) 52.2 -

lebih sesuai bagi diri saya. 5. Belajar sains membolehkan saya belajar dengan berkesan. 6. Saya berminat belajar sains kerana dapat meneroka perkara baru. (10) 7. Aktiviti eksperimen menarik minat saya dalam mata pelajaran sains 43.5 (13) 56.5 (16) 69.6 (17) 30.4 (11) 47.8 (10) 43.5 (2) 8.7

STS

TS

KS

SS

Item

Fre ( %)

Fre (%)

Fre (%)

Fre (%)

Fre (%)

(5) 8. Pengajaran guru boleh membantu saya mencapai pencapaian yang lebih baik. (1) 9. Penggunaan teknik pengajaran guru mendorong saya menggunakan pengetahuan yang baru 4.3 21.7

(11) 47.8

(7) 30.4

(16) 69.6

(6) 26.1

10.

Saya berasa lebih berminat untuk belajar -

(6) 26.1

(17) 73.9

apabila kaedah pengajaran guru menarik.

Jadual 4.7.2 : Perpepsi pelajar terhadap penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik.

STS Item Fre (%) 1. Saya dapat memahami isi pelajaran yang diajar oleh guru dengan mudah apabila guru menggunakan kaedah penyoalan secara sistematik. -

TS Fre (%)

KS Fre (%)

S Fre (%)

SS Fre (%)

8.7

43.5

47.8

2 Penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik mendorong perbincangan kelas. -

(2) 8.7

(10) 43.5

(11) 47.8

3 Pembelajaran sains adalah

(9)

(13) 56.5 -

(1) 4.3 -

tidak menyeronokan apabila 39.1 menggunakan kaedah penyoalan secara sistematik.

4 Belajar sains dengan kaedah penyoalan secara sistematik -

(5) 21.7

(14) 60.9

(4) 17.4

adalah sesuai bagi diri saya.

STS Item Fre

TS Fre

KS Fre

S Fre

SS Fre

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

5. Belajar sains dengan kaedah penyoalan secara sistematik membantu saya belajar dengan lebih berkesan.

(1) 4.3 -

(1) 4.3

(10) 43.5

(11) 47.8

6.Belajar sains dengan kaedah penyoalan secara sistematik membantu saya meneroka perkara baru. -

(3) 13.0

(11) 47.8

(9) 39.1

7.Aktiviti eksperimen dan kaedah penyoalan secara sistematik menarik minat saya dalam pelajaran sains. -

(10) 43.5

(13) 56.5

8.Kaedah penyoalan secara sistematik yang digunakan oleh guru semasa pengajaran membantu saya mencapai pencapaian yang baik. (1) 4.3 (16) 69.6 (6) 26.1

STS Item Fre

TS Fre

KS Fre

S Fre

SS Fre

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

9 Penggunaan teknik pengajaran secara penyoalan mendorong saya menggunakan pengetahuan baru. (8) 10 Saya tidak berminat untuk belajar apabila guru sering menyoal. 34.8 (11) 47.8 -

(6) 26.1

(12) 52.2

(5) 21.7

(4) 17.4 -

Petunjuk: STS TS KS S SS Fre % : Sangat tidak setuju : Tidak setuju : Kurang setuju : Setuju : Sangat setuju : Frekuensi : Peratus

4.7 Kesimpulan

Dari analisa dapatan kajian menunjukkan bahawa kedua-dua kumpulan mempunyai pengetahuan sedia ada yang sedikit berbeza tetapi setelah didedahkan dengan preses pengajaran dan pembelajaran masing-masing, kedua-duanya menunjukkan peningkatan.

Walaubagaimanapun peningkatan kumpulan eksperimen lebih tinggi daripada kumpulan kawalan. Ini membuktikan kaedah pengajaran-pembelajaran melalui penyoalan secara sistematik lebih efektif dan berkesan berbanding kaedah tradisional. Dapatan dari soal-selidik mendapati pelajar mempunyai persepsi yang tinggi terhadap sains. Ini menunjukkan kaedah penyoalan secara sistematik dapat menarik minat dalam pengajaran dan pembelajaran sains.

BAB 5

RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN

5.1

Pendahuluan

Bab ini membincangkan ringkasan kajian, perbincangan dapatan kajian, rumusan dapatan kajian, implikasi kajian dan cadangan kajian lanjutan. Bahagian ringkasan kajian meringkaskan tujuan kajian, metodologi, instrument dan sampel kajian. Bahagian perbincangan dapatan kajian akan menyatakan dapatan kajian yang lepas bagi menyokong kajian yang dijalankan ini. Rumusan dapatan kajian menghuraikan secara ringkas dapatan kajian menurut objektif kajian. Implikasi kajian pula mencadangkan kajian lanjutan berdasarkan kajian yang telah dijalankan ini.

5.2

Ringkasan Kajian Tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti keberkesanan pengajaran dan pembelajaran

menggunakan kaedah penyoalan secara sistematik keatas minat dan pencapaian pelajar tingkatan dua dalam pelajaran Sains di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik, Ampang, Selangor, Darul Ehsan. Kajian ini berbentuk quasi eksperimen yang melibatkan dua kumpulan kajian iaitu kumpulan eksperimen dan kumplan kawalan. Ujian t digunakan untuk menguji hipotesis nul dan hipotesis alternatif. Keputusan kajian menunjukkan ada peningkatan dan perubahan persepsi yang positif terhadap pelajaran sains melalui pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah penyoalan secara sistematik. Ini menunjukkan kaedah penyoalan secara sistematik adalah lebih efekif berbanding kaedah tradisional dalam meningkatkan prestasi matapelajaran Sains dan memupuk persepsi yang positif dikalangan pelajar tingkatan dua di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik, Ampang, Selangor, Darul Ehsan.

5.3

Perbincangan Dapatan kajian

5.3.1

Perbezaan persepsi terhadap sains sebelum dan selepas didedahkan dengan kaedah penyoalan secara sistematik.

Hasil analisa dapatan didapati terdapat perbezaan persepsi dari segi minat terhadap pelajaran Sains setelah didedahkan dengan kaedah penyoalan secara sistematik.Keadaan ini wujud kerana kaedah penyoalan secara sistematik mewujudkan pembelajaran yang aktif dengan komunikasi dua hala. Kaedah penyoalan secara sistematik menggalakkan pelajar mengambil bahagian dengan memberi pandangan dan pendapat, berani mencuba dan sentiasa bersedia serta memberi perhatian pada pengajaran guru.Antara sifat positif yang ditunjukkan oleh pelajar yang didedahkan pada kaedah penyoalan secara sistematik adalah berani mencuba, yakin pada diri, memberi tumpuan pada pengajaran guru dan aktif.

5.3.2

Perbezaan pencapaian antara kumpulan yang didedahkan dengan kaedah penyoalan secara sistematik berbanding kaedah tradisional. Hasil kajian didapati terdapat perbezaan yang signifikan pencapaian antara pelajar yang

didedahkan dengan kaedah penyoalan secara sistematik dan kaedah tradisional ke atas pelajar tingkatan dua Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik, Ampang, Selangor, Darul Ehsan dalam matapelajaran Sains. Perbandingan ujian pra bagi kedua-dua kumpulan menunjukkan perbezaan min yang agak besar iaitu 4.434, ini menunjukkan terdapat perbezaan dari segi pengetahuan sedia ada dalam topik pembelajaran. Selepas kedua-dua kumpulan mengikuti pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah penyoalan secara sistematik (kumpulan eksperimen) dan kaedah tradisional(kumpulan kawalan), di dapati ada perbezaan pencapaian dalam ujian pos bagi setiap kumpulan. Kumpulan eksperimen telah menunjukkan peningkatan yang cemerlang apabila beza min ujian pra dan ujian pos adalah 29.434. Bagi kumpulan kawalan pula juga menunjukkan peningkatan pencapaian dengan beza min 18.869. Walau bagaimanapun skor maksimum bagi kumpulan eksperimen adalah 92 manakala kumpulan kawaalan adalah 79. Skor minimum ujian pra bagi kumpulan eksperimen adalah 60 sementara kumpulan kawalan 50. Oleh itu, dari keputusan kajian ini menunjukkan ada perbezaan pencapaian bagi kedua-dua kumpulan bagi kaedah pengajaran yang berbeza. Namun begitu keputusan membuktikan kaedah penyoalan secara sistematik adalah lebih efektif dan berkesan dalam meningkatkan pencapaian pelajar berbanding kaedah tradisional.

5.4

Rumusan Dapatan Kajian

Terdapat perbezaan yang signifikan antara pengajaran dan pembelajaran melalui kaedah penyoalan secara sistematik berbanding kaedah tradisional terhadap pencapaian dalam Sains oleh pelajar tingkatan dua Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik, Ampang, Selangor, Darul Ehsan. Pelajar yang didedahkan dengan kaedah penyoalan secara sistematik menunjukkanpeningkatan pencapaian yang cemerlang berbanding telah

pelajar yang menerima

pengajaran kaedah tradisional. Keputusan ini menyokong keberkesanan penggunaan kaedah penyoalan seperti yang dinyatakan oleh kajian-kajian lepas. Pada masa yang sama kaedah penyoalan secara sistematik dapat mengubah persepsi pelajar untuk lebih meminati pelajaran Sains dsebabkan pelajar lebih bersedia, menumpukan perhatian, yakin pada diri dan berani memberi pendapat. Maskipun begitu terdapat beberapa batasan yang memberi kesan terhadap dapatan kajian.

5.5 Implikasi Hasil Dapatan Kajian

Berdasarkan dapatan kajian menunjukkan bahawa kaedah penyoalan secara sistematik adalah lebih efektif dalam meningkatkan pencapaian mata pelajaraan dan pembelajaran Sains tingkatan dua walaupun pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dalam Bahasa

Inggeris.Kaedah penyoalan secara sistematik ini juga dapat mengubah persepsi dari segi minat terhadap pelajaran Sains. Dapatan ini menunjukkan guru digalakkan menggunakan kaedah penyoalan secara sistematik dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Ini membantu guru mengaitkan pengetahuan sedia ada pelajar dalam proses pembelajaran. Guru perlu merangka jenis soalan dan strategi penyoalan yang boleh menggalakkan lebih ramai pelajar terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Kaedah ini berupaya memberangsang pelajar berkomunikasi dan berinteraksi secara dua hala. Dapatan kajian ini menyokong kajian lepas oleh Broply(1985) dan Hoxmeier(1986) yang menyatakan teknik penyoalan yang berkesan membantu meningkatkan pencapaian positif pelajar. Oleh itu para guru perlu untuk mempelajari teknik penyoalan yang berkesan dan sistematik bagi menyahut cabaran yang besar bagi guru untuk mengaplikasikan kaedah penyoalan secara sistematik di dalam pengajaran dan pembelajaran seperti yang disarankan Taba(1971) bagi menggalakkan pemikiran berkesan. Guru perlu mempunyai kesedaran dan tanggungjawab untuk

mencuba sesuatu kaedah pengajaran bagi menarik minat dan perhatian pelajar terhadap sains. Guru seharusnya memberi peluang kepada pelajar untuk memberi pendapat dan menggunakan pengetahuan sedia ada pelajar. Pelajar yang menerima pembelajaran kaedah penyoalan secara sistematik telah menunjukkan pencapaian yang cemerlang berbanding kaedah tradisional. Ini membuktikan kaedah penyoalan secara sistematik adalah sesuai untuk semua matapelajaran. Kementerian Pelajaran perlu meningkatkan latihan atau kursus berkaitan kaedah penyoalan secara sistematik secara menyeluruh kepada guru-guru. Pendedahan yang diberikan akan membolehkan guru membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Mengajar matapelajaran Sains dalam Bahasa Inggeris merupakan cabaran baru kepada guru-guru sains masa kini. Pelajar yang lemah dalam Bahasa Inggeris biasanya menghadapi kesukaran untuk berkomunikasi atau berinteraksi sesama rakan dan guru di bilik darjah semasa pembelajaran Sains jika mereka terus didedahkan dengan kaedah tradisional. Kelebihan kaedah penyoalan secara sistematik memberi peluang kepada pelajar untuk melibatkan diri ke atas soalan guru. Ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran penggunaan Bahasa Inggeris dalam matapelajaran sains. Penggunaan teknologi tidak akan berkesan jika guru tidak berperanan melibatkan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Secara amnya didapati kaedah penyoalan secara sistematik membantu pelajar memahami isi kandungan topik dan peka terhadap apa yang diajar guru. Kaedah penyoalan secara sistematik perlu diintegrasikan semasa mengajar menggunakan perisian cakera padat dan computer. Kementerian Pelajaran perlu menggalakkan guru sains menggunakan kaedah ini bagi meningkatkan pencapaian matapelajaran Sains dan memperbaiki kemahiran dalam Bahasa Inggeris disamping memahami topik dalam Sains dengan lebih mudah dan berkesan. Peranan Pusat Perkembangan Kurikulum juga amat penting bagi menambah modul baru yang bersesuaian dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru disamping menyediakan kursus-kursus yang lebih spesifik bagi meningkatkan kefahaman guru terhadap pendekatan kaedah penyoalan secara sistematik ini.

5.6

Cadangan Kajian Lanjutan

Daripada pemerhatian, pelajar kumpulan eksperimen adalah pelajar yang prihatin terhadap kepentingan matapelajaran Sains. Namun sampel kajian yang kecil dan rawatan yang singkat iaitu hanya 10 jam menyebabkan data yang diperolehi boleh dipertikaikan. Adalah dicadangkan untuk memperbaiki kajian ini seperti berikut: i. Meluaskan kajian dengan menggunakan sampel yang lebih besar dan menyeluruh. Kajian ini boleh melibatkan lebih dari sebuah sekolah. ii. Pengujian perlu merangkumi topik atau subtopik yang lebih banyak bagi menambahkan keberkesanan dalam pengujian pencapaian. iii.Jangka masa pengujian juga perlu dipanjangkan agar pengujian lebih berkesan. Kajian ini perlu didedahkan dalam tempoh satu semester atau sepanjang tahun untuk menguji tahap peningkatan pencapaian pelajar dan mempunyai persepsi

positif terhadap Sains. iv. Dalam kajian akan datang faktor penggunaan Pengajaran Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) dalam pengajaran sains perlu diambil perhatian dan diintegrasikan dalam mengapliksikan kaedah penyoalan secara sistematik. v. Menyediakan modul penyoalan yang sistematik sebagai instrumen bagi pencapaian diukur. membantu

5.7

Kesimpulan

Kajian ini dijalankan bagi melihat sejauh mana kaedah penyoalan secara sistematik semasa pengajaran dan pembelajaran memberi kesan pada pencapaian dan menarik minat terhadap Sains. Keputusan kajian menunjukkan terdapat peningkatan pencapaian secara signifikan terhadap matapelajaran Sains bagi pelajar tingkatan dua Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik, Ampang, Selangor, Darul Ehsan setelah menggunakan kaedah penyoalan secara

sistematik. Implikasi kajian telah menunjukkan kesan positif menggunakan kaedah penyoalan secara sistematik bagi meningkatkan pencapaian dalam matapelajaran Sains, mewujudkan keyakinan diri, menggunakan pengetahuan sedia ada dan melibatkan diri secara aktif semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Adalah dicadangkan agar intagrasi strategi pengajaran Sains dan perlaksanaan PPSMI yang bersesuaian dijangka mampu meningkatkan minat dan pencapaian yang optimum terhadap sains.

RUJUKAN

Abdul Wahid Othman (1999). Sikap pelajar terhadap mata pelajaran Fizik: Satu perbandingan antara pelajar berpencapaian tinggi,sederhadan .rendah di Sekolah Alam Shah. Latihan Ilmiah.UKM Adams J.Refinement (1985).Teaching acomprehension:Who Shoul Ask theQuestions? Paper presented at the Annual Meating of the Illinois Reading Council, Peori,IL,March 7 9 (ED 255874). Ainon Mohd & Abdullah Hassan (1999). Menyelesaikan Masalah Secara Kreatif, K.Lumpur, Utusan Publiations & Distributors Sdn. Bhd. Brophy (1995).Teacher Behavior and Student Achievement. In Handbook of Research on Teaching (3rd ed.), edited by Merlin C. Wittrock. New York: Macmillan Publishing Co. Gall,M.D.; Ward.B.A.,Berliner, D.C; Cahen, L.S., Winne, P.H., Elashoff,J.D.;And Stanton, G.C. (1978). Effects of Questioning Techniques and Recitation in Student Lerning, American Educational Research Journal 15: 175-199. Halizan Zainal (2004). Kefahaman Guru-Guru Matematik Tentang Pendekatan Pengajaran konstruktivisme, UPSI, Tanjung Malim Perak. Hoxmeier (1986). Techniques for Teacher: Teaching Reading Thinking, and Listening Skill.Kertas kerja bentangan perjumpaan tahunan Persatuan Pembacaan North Central, South Bend,IN, Questionin October 23-25. Juhaidah binti Mohd Noor (1998). Hubungan antara sikap, minat, motivasi, keupayaan awal, kemahiran asas dan kemahiran menyelesaikan masalah dengan pencapaian bagi Tajuk Penambahan Integer. Latihan Ilmiah. UKM. Kamus Dewan (1991).Ed. Baru K.Lumpur,Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Dewan (1994). Ed. Pertama.K.Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Dewan (2000). Ed. Ketiga, K. Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Modul Pusat Perkembangan Kurikulum (1994), Strategi Pengajaran dan Dan Pembelajaran. Moharaini Yusof, (1999).Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman, DBP.

Muraly Tharen (1988). Kesan Penggunaan ABM Terhadap Pencapaian Murid Tingkatan 4 Dalam Mata pelajaran Fizik,Satu Kajian Eksperimental, Latihan Ilmiah, UKM Bangi. Noor Rohana Mansor (1997). Jurnal DBP Analisa Soaloan Kefahaman dalam Buku Kerja Bahasa Melayu Peringkat Menengah Atas,Maktab Perguruan Pasir Panjang. Parabakar M.P (1989). Kurikulum Rampaian Sains,Kesesuaian Kandungan Dengan Matlamat Kurikulum dan Agensi Negara.Perlaksanaan dan Implikasi Terhadap ABM.Kertas Kerja di Bengkel Pengajian Rampaian Sains, UKM Bangi. Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib (1996). Pengajaran dalam bilik darjah: Kaedah dan strategi. Kajang Masa Enterprise. Robiah Sidi(1994). Pendidikan di Malaysia, cabaran untuk masa depan. K.Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. Sharifah Alwiah Alsagoff (1992). Teknologi pengajaran . K.L:Dewan Bahasa Dan Pustaka.Bab 12. Taba.H (19710. A Teachers handbook to Elementary Social Study: Iductive Approach (2nd ed.) MA Addisoon-Wesley. Taksonomi S.Bloom (1976). Human Characteristics and School Learning.New York: Mc Graw-Hill Book Company. V.V George (1998). Teknologi Pendidikan di Malaysia dan Cabarannya Masa Depan. Suara Pendidik Disember 1998. Zarina Abd Malik (2004). Artikel Pendidikan Kemampuan Mengajar Guru: Teori, Strategi dan Pengkaedahan dalam Pendidikan Komputer

LAMPIRAN A

Sila isikan butir-butir berkenaan diri anda dalam ruang yang disediakan. Tujuan kajian ini adalah untuk mengumpul maklumat tentang

latarbelakang pelajar. BUTIRAN DIRI: Nama :.. Tingkatan :. Jantina :. Bangsa : Umur :.. Gred UPSR:.

LAMPIRAN B

PRA-TEST Instructions: Questions 1 to 15 are following by four possible answer marked A, B, C and D. Choose the correct answer. 1. chicken eagle snake grass caterpillar Figure 1 frog A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Haw many food chains are shows in figure 1?

2.

Organism P Q R S

number of organism 250,000 1000,000 20,000 500 Table 1

Table 1 shows some organism and their number in a certain area. Which of the following is a Primary consumer? A. B. P Q C. D. R S

3.

paddy plants

rats

snakes

eagles

Figure 2 Figure 2 shows a food chain in a paddy field. What will happen to the organisms in the food chain if all the rats are killed with rat poison? I. II. III. IV. The number of snakes will increase. The number of eagles will decrease. The number of paddy plants will increase. The number of paddy plants and eagles will increase B. II and III C. I and III D. III and IV

A. I and II

4.

Green plants

grasshoppers Figure 3

chickens

snakes

Figure 3 shows a food chain. Which of the following is a predator? I. Grasshoppers A. II only B. I and II only II. Snakes C. I and III only III. Chickens D. II and III only

5. Which of the following is needed by green plants to carry out photosynthesis? I. water A. I and II II. Carbon dioxide B. I and III III. Sunlight C. I,II and III IV. Starch D. I,II,III and IV

6.

Figure 4

Figure 4 shows a part of the structure of a leaf. What are gases that diffuse through the stoma during the day? A. B. C. D. Nitrogen and oxygen Oxygen and carbon dioxide Carbon dioxide and nitrogen Water vapor and oxygen

7. Which of the following processes release oxygen into the air? A. Respiration

B. Combustion C. Photosynthesis D. Decomposition

8.

The aim of the experiment in figure 5 is to... A. B. C. D. remove the chlorophyll from the leaves. kill leaf cell remove the cuticle layer of the leaves dissolve the starch in water

Figure 5 9. The wildlife Protection Art is aimed at. I. II. III. Outlawing the hunting of animals near extinction. Preventing the breeding of dangerous animals. Encouraging the hunting of animals that reproduce rapidly. B. I and II only C. II and III only D. I, II and III

A. I only

10.Pollutants that thin the ozone layer in atmosphere is A. B. C. D. Carbon dioxide Carbon monoxide Sulfur dioxide Chlorofluorocarbons

11. Figure 6 shows an experiment to test for presence oh starch. Why must the green leaf be soaked in ethanol?

A. B. C. D.

to soften the leaf to remove chlorophyll to remove starch from the leaf to remove foreign materials from the leaf

Figure 6

12. Increase in carbon dioxide content of the air prevents removal of heat from the Earth. As a result, the Earth temperature increases. Name this condition. A. B. C. D. Acid rain The greenhouse effect Air pollution The depletion of ozone layer

13. P - put a few drops of iodine solution on the leaf Q - Boil the leaf in water R - Heat the leaf in ethanol S - Soften the leaf in warm water

The information describes the steps to be taken when testing for presence of starch in a green leaf. The correct sequence of steps is. A. P, Q, R, S B. Q, R, S, P C. Q, S, P, R D. S, R, Q, P

14. Water + X light Chlorophyll Glucose + Y

A.

X Nitrogen

Y Carbon dioxide

B. C. D.

Carbon dioxide Oxygen Oxygen

Oxygen Nitrogen Carbon dioxide

15. Which of the following pairs is true about the differences between photosynthesis and respiration? Photosynthesis occurs all the time uses oxygen only occurs in cell that contain chlorophyll uses chemical energy Respiration occurs when the is sunlight releases oxygen occurs in cell of all living things produces and stores chemical energy

A. B. C. D.

Structured Questions Answer the following question.

1.State the function of materials below to test the presence of starch in a leaf. a. Iodine Solution : .. b. Sodium hydroxide solution:. c. Alcohol:. 2. State the importance of photosynthesis. a. .. b. .. 3. Give the part of the plant can absorb water . a. b 4. Name two processes that release carbon dioxide for the process of photosynthesis in plants.

a. b. 5. How do plants that do not have chlorophyll, such as moshrooms, obtain food? ..

LAMPIRAN C POS-TEST Instructions :Question 1 to 15 are following by four possible answer marked A,B,C and D. Choose the correct answer.

1. Which of the following is needed by green plants to carry out photosynthesis? I. water A. I and II II. Carbon dioxide B. I and III III. Sunlight C. I,II and III IV. Starch D. I,II,III and IV

2. The following process release carbon dioxide into air except A. Respiration B. Combustion C. Photosynthesis D. Decomposition

3.

Figure 1 Figure 2 shows a part of the structure of a leaf. What are gases that diffuse through in the stoma during the day? x Nitrogen Oxygen Carbon dioxide Water vapor y Oxygen Carbon dioxide Nitrogen Oxygen

A. B. C. D.

4.

chicken

eagle

Haw many food chains are shows in figure 2?

snake grass bird caterpillar Figure 2 5. Pollutants that thin the ozone layer in atmosphere is A. B. C. D. Carbon dioxide Carbon monoxide Sulfur dioxide Chlorofluorocarbons frog A. 3 B. 4 C. 5 D. 7

6. The aim of the experiment in figure 3 is to... A. remove the chlorophyll from the leaves. B. kill leaf cell C. remove the cuticles layer of the leaves D. dissolve the starch in water

figure 3

7.

Organism P Q

number of organism 250,000 1000,000

Table 1 shows some organism and their number in a certain area. Which of the following is a producer and tertiary consumer? A. P, Q C. R, P

R S Table 1

20,000 500

B.

Q, S

D.

S, R

8.

paddy plants

rats Figure 4

snakes

eagles

Figure 4 shows a food chain in a paddy field. What will happen to the organisms in the food chain if all the rats are killed with rat poison? V. VI. VII. VIII. The number of snakes will increase. The number of eagles will decrease. The number of paddy plants will increase. The number of paddy plants and eagles will increase B. II and III C. I and III D. III and IV chickens snakes

A. I and II 9. Green plants

grasshoppers Figure 5

Figure 5 shows a food chain. Which of the following is prey-predator? I. Grasshoppers A. II only II. Snakes C. I and III only III. Chickens D. II and III only

B. I and II only

10. The wildlife Protection Art is aimed at. IV. V. VI. A. I only Outlawing the hunting of animals near extinction. Preventing the breeding of dangerous animals. Encouraging the hunting of animals that reproduce rapidly. B. I and II only C. II and III only D. I, II and III

11.Which of the following pairs is true about the differences between photosynthesis and respiration? Photosynthesis occurs all the time uses oxygen only occurs in cell that contain Respiration occurs when the is sunlight releases oxygen occurs in cell of all living things

A. B. C.

D.

chlorophyll uses chemical energy

produces and stores chemical energy

12. Increase in carbon dioxide content of the air prevents removal of heat from the Earth. As a result, the Earth temperature increases. Name this condition. A. B. C. D. Acid rain The greenhouse effect Air pollution The depletion of ozone layer

13. Figure 6 shows an experiment to test for presence oh starch. Why must the green leaf be soaked in ethanol? A. B. C. D. to soften the leaf to remove chlorophyll to remove starch from the leaf to remove foreign materials from the leaf

Figure 6

14. P - Put a few drops of iodine solution on the leaf Q - Boil the leaf in water

The information describes the steps to be taken when testing for presence of starch in a green leaf. The correct sequence of steps is.

R - Heat the leaf in ethanol S - Soften the leaf in warm water

A. P, Q, R, S E. Q, R, S, P F. Q, S, P, R G. S, R, Q, P light Chlorophyll Y Glucose Oxygen Nitrogen Glucose X + Y

15. Water

Carbon dioxide

A. B. C. D.

X Nitrogen Glucose Oxygen Starch

Structured Questions Answer the following question. 1. For A pyramid of numbers below, give example for P, Q, R and S.

P: .. Q:.

R R:. Q S:

2. Name two processes that release carbon dioxide for the process of photosynthesis in plant. .. 3. Give the part of the plant can absorb water . a.

4.State the importance of photosynthesis . a. .. b. ..

5.State the function of materials below to test the presence of starch in a leaf. a. Iodine Solution : .. b. Sodium hydroxide solution:. c. Alcohol:

PRA-TEST ANSWER

1. A 2. A 3. B

1. a) to test stanch b) to absorb carbon dioxide c) to remove chlorophyll

4. A 5. C 6. B 7. C 8. B 9. A 10. D 11. B 12. B 13. B 14. B 15. C

2. a) to make food for humans and animals b) to product O2 3. a) roots b) stomata 4. a) respiration b) combustion 5. from dead organism

POS-TEST

1. C 2. C 3. C 4. B 5. D 6. D 7. B 8. A 9. B 10. C 11. D 12. B 13. B 14. B 15. B 16. B

1. Example: tree, mouse, snake, eagle 2. a) combustion b) respiration 3. a) stomata b) roots 4. a) to make food for humans and animals b) to product O2 5. a) to test stanch b) to absorb chlorophyll

LAMPIRAN D

List of the questions.

1. a) What is a producer? b) Give example of a producer. 2. a) What is a consumer? b) Give the type of a consumer. 3. a) What is a decomposer? b) Give two example of decomposer. c) What is the rode of decomposer? 4. 5. 6. Define the term of food chain a) What form a food wed? a) What form the producer in a food chain? b) Why is the green plant called a producer? 7. 8. 9. What is the source of energy for the food chain and food web? What role is played by the three in the pyramid of numbers? What happens to the equilibrium of the environment if one group of Organisms died? 10. 11. 12. What is the meaning of photosynthesis? Give the conditions for photosynthesis. Why the process of photosynthesis is very importance in various ecosystems?

NO.RESPONDEN LAMPIRAN E

FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS ASAS

UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA

KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH KURSUS SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS DENGAN KEPUJIAN

TAJUK KAJIAN PENGGUNAAN KAEDAH PENYOALAN SECARA SISTEMATIK DALAM PENGAJARAN SAINS TINGKATAN DUA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN TASIK AMPANG, SELANGOR.

Pelajar sekelian, 1. Tujuan penyelidikan ini adalah untuk mendapatkan maklumat seseorang pelajar terhadap mata pel ajaran sains.Maklumat yang diberi dapat membantu mempertingkatkan pengajaran dan pembelajaran sains. 2. Sebarang maklumat yang diberikan dalam soal-selidik ini adalah dianggap rahsia dan hanya digunakan untuk penyelidikan sahaja.Setiap soalan bukanlah ujian dan tidak terdapat jawapan betul atau salah. 3. Sila beri maklumat terhadap semua penyataan atau soalan. Bagi latar belakang sila tandakan ( / ) pada ruang kosong yang sesuai. Bagi bahagian A dan B, sila bulatkan nombor yang sesuai bagi semua penyataan. 4. Kerjasama bagi menjalankan kajian ini didahului dengan ucapan terima kasih.

LATAR BELAKANG Arahan: Tandakan ( / ) pada ruangan yang sesuai.

1. Jantina 2. Bangsa

: Lelaki ( ) : Melayu ( ) A( )

Perempuan ( ) Cina ( ) B( ) C( ) India ( ) D( ) Lain-lain ( ) E( )

3. Gred sains UPSR :

BORANG SOAL- SELIDIK BAHAGIAN A: PERSEPSI TERHADAP PENGAJARAN SAINS Dalam bahagian ini dinyatakan sama ada anda bersetuju atau tidak dengan kenyataan yang diturunkan di bawah ini. Sila bulatkan nombor di sebelah kenyataan berikut mengikut yang dirasakan paling sesuai mengikut pendapat anda. Sila rujuk berdasarkan skala berikut 1 2 3 4 5 Sangat tidak setuju Tidak setuju Kurang setuju Setuju Sangat setuju

Sangat tidak setuju 1 Saya dapat memahami isi pelajaran yang di disampaikan guru dengan senang dalam pengajaran sains 1

Tidak setuju

Kurang Setuju setuju

Sangat setuju

Bil

Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Kurang setuju

Setuju

Sangat setuju

Pengajaran sains mendorong perbincangan lebih berkesan. Pembelajaran sains adalah menyeronokkan Belajar sains adalah lebih sesuai bagi diri saya Belajar sains membolehkan saya belajar dengan berkesan Saya berminat belajar sains kerana dapat meneroka perkara baru

7 Aktiviti eksperimen menarik minat saya dalam mata pelajaran sains

Pengajaran guru boleh membantu saya mencapai pencapaian yang lebih baik

9 Penggunaan teknik pengajaran guru mendorong saya mengguna -kan pengetahuan yang baru

10

Saya berasa lebih berminat untuk belajar apabila kaedah pengajaran guru menarik

BAHAGIAN B: PERSEPSI PENGGUNAAN KAEDAH PENYOALAN SECARA SISTEMATIK DALAM PENGAJARAN SAINS Arahan: Baca maklumat dengan teliti kemudian bulatkan nombor yang sesuai.

1 2 3 4 5

Sangat tidak setuju Tidak setuju Kurang setuju Setuju Sangat setuju

Untuk berjaya dalam sains, perkara-perkara berikut memainkan peranan penting. Untuk berjaya dalam sains, sejauh mana pentingnya kaedah pengajaran dalam pembelajaran sains? Sila pilih jawapan anda secara jujur.

Bil

Sangat setuju

Setuju

Kurang setuju

Tidak setuju

Sangat tidak setuju

Saya dapat memahami isi pelajaran yang di ajar oleh guru dengan mudah apabila guru menggunakan kaedah penyoalan secara sistematik Penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik mendorong perbincangan kelas Pembelajaran sains adalah apabila menggunakan kaedah penyoalan tidak menyeronokakan secara sistematik

Belajar sains dengan kaedah penyoalan secara sistematik adalah sesuai bagi diri saya

Belajar sains dengan kaedah penyoalan secara sistematik membantu saya belajar dengan lebih berkesan Belajar sains dengan kaedah penyoalan secara sistematik membantu saya meneroka perkara baru Aktiviti eksperimen dan kaedah penyoalan secara sistematik menarik minat saya dalam pelajaran sains Kaedah penyoalan secara sistematik yang digunakan oleh guru semasa pengajaran membantu saya mencapai pencapaian yang baik Penggunaan teknik pengajaran secara penyoalan mendorong saya menggunakan pengetahuan baru

10 Saya tidak berminat untuk belajar apabila guru sering menyoal