Anda di halaman 1dari 3

PANDUAN AM PELAKSANAAN SEMINAR PENYELIDIKAN TINDAKAN II PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP)

1. Seminar boleh dilaksanakan berdasarkan cadangan berikut: a. Seminar penyelidikan tindakan II dicadang dilaksanakan dalam tempoh dua minggu mengambil masa sekurang-kurangnya 12 jam b. Berdasarkan bilangan pelajar yang ada berdasarkan subjek major, kumpulankumpulan kecil pembentangan boleh dibentuk dan pembentangan dilakukan dalam kumpulan berasingan c. Pelajar yang membuat pembentangan perlu menyediakan ringkasan laporan kajian untuk diserahkan kepada pensyarah penilai sekurang-kurangnya dua hari sebelum pembentangan d. Setiap pembentang diberikan masa 15-20 minit untuk membentang hasil penyelidikan telah dilaksanakan dalam bentuk powerpoint 2. Pelajar yang telah selesai dengan pembentangan, diperlukan membuat pembetulan dan penyemakan berdasarkan pandangan/komen yang diberikan oleh pensyarah penilai 3. Dua orang Pensyarah Penilai dilantik oleh pengarah IPG untuk menilai pembentangan Penyelidikan Tindakan II bagi setiap sesi penilaian pembentangan. 4. Salah seorang pensyarah penilai yang dilantik mestilah daripada kalangan mereka yang mengurus mata pelajaran major. 5. Penilaian adalah berdasarkan kepada skala pemarkahan seperti yang ditetapkan dalam rubrik pemarkahan kursus yang berkenaan. 6. Markah dari setiap aspek yang dinilai hendaklah digabungkan dalam satu borang rumusan. 7. Pengiraan markah akhir dalam borang rumusan adalah berasaskan kiraan peratus. (Rujuk Lampiran L) 8. Pelajar yang telah selesai dengan pembentangan, diperlukan membuat pembetulan dan penyemakan berdasarkan pandangan yang diberikan oleh pensyarah penilai. 9. Pelajar dikehendaki menyerahkan laporan yang telah dijilidkan sekurangkurangnya 1 minggu sebelum peperiksaan semester lapan bermula.

22

LAMPIRAN L BORANG RUMUSAN MARKAH PENYELIDIKAN TINDAKAN II PEMBENTANGAN (30%) Nama: Kumpulan: Major: Elektif: ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 1. 2. _______________________________________________ _______________________________________________

Bil 1

Aspek Penyampaian (20%)

Ulasan Pensyarah Penyelia

Markah

Pengolahan pembentangan (30%)

Isi Kandungan (25%)

Soal-Jawab (20%)

5 JUMLAH MARKAH (WAJARAN 30%)

Tandatangan pensyarah penilai: ______________________________________ Tarikh: ______________________________________


23

BORANG RUMUSAN MARKAH PENYELIDIKAN TINDAKAN II LAPORAN KAJIAN (70%) Nama: ____________________________________________________ Kumpulan: ____________________________________________________ Major: ____________________________________________________ Elektif: 1. _______________________________________________ 2. _______________________________________________ Bil 1 Aspek
PENDAHULUAN Refleksi pengalaman yang lalu / Refleksi Sorotan Literatur FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN Tinjauan Masalah Analisis Tinjauan Masalah OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN KUMPULAN SASARAN TINDAKAN Prosedur Tindakan Cara Mengumpul Data

Ulasan Pensyarah Penyelia

Markah

3 4 5

6 7 8 9 10

ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA DAPATAN CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA PENGOLAHAN/ KEJELASAN PENULISAN SENARAI RUJUKAN

JUMLAH MARKAH (WAJARAN 70%) Tandatangan pensyarah penilai: ______________________________________ Tarikh: ______________________________________

24