Anda di halaman 1dari 5

MAKLUMATKURSUS

Kod kursus : CTU551

Namakursus : TamadunlslamdanTamadunAsia (titas)

Jam Kredit : 2

Jam Temu : 2

Pe rin g ka t:l j az ahS arj anaMu d a

StatusKursus (teras/bukanteras) : KursusWajibUniversiti

Pra-sYarat : Tiada

OBJEKTIFKURSUS

Setelahmengikutikursusini,pelajardapat:

. Menjelaskansecara komprehensifmengenaikonsep,dasar dan ciri-ciri


ketamadunandantamadunlslam.

. tamadunMelayusebagaiasas
Menjelaskankedudukandan kepentingan
pembinaantamadunMalaYsia.

r Mengenalpasti aspek-aspekpersamaandan perbezaanyang terdapat


tamadun.
dalamPelbagai

o Menganalisisisu-isu semasa ketamadunandan kepentingandialog


peradaban.

o Menganalisis kepentingan nilai-nilai murni ketamadunan dalam


kehiduPan.
Deskriosi Kursus

Kursus ini memperkenalkanpelajar kepada pengenalanilmu ketamadunan,


lslam datam tamadun Melayu serta peranannyadalam pembinaantamadun
f"rJ"Vri", tamadun China dan India serta isu-isukontemporaritamadun lslam
dan tamadunAsia dan kepentingan dialogperadaban'

Silibus (HuraianKandungan)

1. ilmuketamadunan
Pengenalan

r Konseptamadun
o Hubungantamadundenganagama
. Hubungantamadundenganbudayadan bangsa
o Ciri-ciriasastamadun
. Kelahirandan perkembangan tamadun
r Faktor-fraktorkelemahandan kejatuhantamadun
o lnteraksitamadun
o Persamaandan perbezaanantaratamadun

2. Tamadunlslam

. Konseptamadunlslam
o Prinsipdan matlamattramdunlslam
r Manifestasidansifat-sifattamadunlslam
' o Sumbertamadun lslam
. Kelahirandan perkembangan tamadunlslam
r surnbangantamadun.lslam-kepada-peradaban,dunia
o Faktor-faktorkecemerlangan
r Pengaliranilmu lslamke EroPah
o Kegiatankeilmuan
o lsu-isudan cabaransemasatamadunlslam
o Penghayatannilai-nilailslamdi Malaysia

o Aplikasinilai-nilailslamdalampentadbiran
o Aplikasinilai-nilailslamdalamekonomi
r Aplikasinilai-nilailslamdalamsosial
r Pendekatanlslamhadhari

3. lslamdalamtamadunMelayusertaperanannyadalampembinaantamadun
MalaYsia
1-

;
IJ lslamdalamTamadunMelaYu
r Teori kedatanganlslam
/ r Kesandan pengaruhlslamdalamtamadunMelayu
o SejarahpencapaianTamadunMelayu
a PerananTamadunMetayudalampembinaan TamadunMalaysia

4. TamadunIndia

r SejarahringkaskelahirantamadunIndia
. Masyarakat dan budayadalamtamadun India
r Pandangan murnidalamtamadunIndia
semestadan nilai-nilai
. Pencapliandalampelbagai bidang
o tnteraksitamadunIndiad-engan di Malaysia
tamadunlaindan relevansinya

5. TamdunChina

r SejarahringkaskelahirantamadunChina
r Masyarkat dan budayadalamtamadunChina
r Pandangan murnidalamtamadunChina
semestadan nilai-nilai
r Pencapaian dalampelbagaibidang
r lnteraksitamadun di Malaysia
ihina dengantamadunlaindan relevansinya

o. lsu-isusemasadan masadepandialogperadaban

o CabaranPeradabanabadke-21
o Media
o Ekonomi
o Politik
o Sosial
r Hak asasimanusia

di MalaYsia
o Dialogperadaban

r KepentingandialogPeradaban
c Ke arahmemperkembangkan dialogperdaban
r lsu-isusemasadialogPeradaban

o Persepsijihad

r Pandangan duniamengenaijihad
r Konsepjihad
r KepentinganjihaddalamkonteksMalaysia
r KesanPengabaian jihad

6
\-

.t
\
\
KaedahPengajaran \
\
Kaedahpembelajaranberasaskanhasil(OutcomeBasedEducation)yangmenekankan
kepadakeupayaanpelajarmenguasaihasilpembelajaran
yangtelahditetapkan.Kaedah-
kaedahyang digunakanuntukmencapaiobiekberkenaan;

. Kuliah
. Diskusikuizltayangan
. Pembentangan

Peniiaian

r Peperiksaanakhir- 600/o
. Kerjakursus - 40o/o
Ujian 15
Esei 15
Pembentangan10

RujukanUtama:

AzharHj.MadAros et al. pAAZ).Tamadun lslam dan Tamadun Asia. Kertas


1.ShahAlam:PenerbitFajarBakti

(1955).ll[ukadimah.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa


lbn Khafdun,(terjemahan)
dan (DBP)
pustaka

Tamadun lslam dan Tamadun Asia (2001).bukuTeks kursus TITAS untuk


InstitutPengajianTinggi.KualaLumpur:PenerbitUniversitiMalaya(U
M)

Said Ramadhanal-Buti(1982);Manhaj ahHadhanhal-lnaniyyah, fr al-Qufan.


DamsyikDar al-Fikr K t

Wng Tsit Chan, et al (1969).The Great Asian religions, an Anthology.


NewYork : NewYork, U.S.A,Macrnillan

RujukanTambahan

MusaAhmad,ProfMadyaHj et al (ed.)(2005).Pembangunan Masyarakat


lslam Hadhari.PusatPemikirandan Kefahamanlslam,UniversitiTeknologi
MARA(U|TM),ShahAlam

HashimHj. Musa2004.Pemerkasaan TamadunMelayu MalaysiaMenghadapi


GlobalisasiBarat KL: PenerbitUniversitiMalaya
Konsep lslarn Hadhari:Satu Penjelasan(2005).JabatanKemajuanlslam
Malaysia(JAKIM)

MohdTaib Osmanet al ,EnsiklopediaTamadunMelayu.KualaLumpur:Dewan


Bahasa& Pustaka

SamriSainuddin(2003).TitasTamadunMelayu.Quantum
books.

Musa Ahmad, Prof Madya Hj et al (ed.) (2005).lslamHadhari Menjana


Kekuatan Ummah.PusatPemikiran dan Kefahamanlslam,UniversitiTeknologi
Mara(UiTM),
ShahAlam.